TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x !4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "---- - - - TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x. 187.3!4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda.."

Átírás

1 SZAB. KIR. SOPRON V AROSA l " VALLAS FELEJZETI JELLEGNELKUL1 /lk /t'7! t',,,,, FO REAL T ANODAJANAK HATODIK ÉVI ÉRTESITŐJE Szerkeszté PALAMIN LEO, igazgató.... r;t SOPRON, Nyomatott R eichard Ádolfuál."

2 TLIBTLIIJOJrl. l. A /lflrtinys1ílyok megltatdroztíslíra sz olgtiló m. ódsx.erekről. ll. J elt!nll:s tt ' tanév ről. III. Tantiri kar. IV. Szabtul dolgozali felatlvtínyok. V..J 6téknnystÍ g i 1 ovat. l' I. Ipm tanoda.. Vll. M ódszertani értek Pzé.sek. III. 1'mts'ze1 gyüjtemények sza7jm itúsa. IX. Önké71z ő kör_, énekzenenklttf4.s. X A fanutált f elvétele a jövő tanévben. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. ax !4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. NB. Cserepéldányt kér az igazgtóság. Unt ein TauschExemplar e1 sucht die Direction.

3 A paránysúlyok me[határozására szol[áló módszerekröl. A paránysúlyok n1eghatározása a vegytani parányelmélet feltevésén és elfogadásán alapszik. Miután ezen elmélet kifejlődése folytán a paránysúly fogalma némi változáson ment keresztül, sót még mai nap is többféle értelemben emlegetnek paránysúlyt, célszerü leend, azon paránysúlyok fogalmát, melyek meghatározási módszereit jelen értekezés tárgyalja, pontosan megállapítani. Egyszersmind elkerülhetlen lesz a paránytan rövid kifejtése. Ezen tan feltevése és elfogadása, következménye azon tapasztalásnak, hogy vegytanilag különbözö elemek egyesülése új testé a legtöbb esetben ezen elemek állandó súlymennyiségeinek kölcsönös batásán alapszik. (Kiveendők volnának még jelenleg az úgynevezett vegyegyesülések változékony viszonyok szerint). Ezen vonatkozás ellen, Prout azon vélete kedveért, mely a természettörrények eltogultan felvett egyszerüségéböl kiindulva azt allítja, hogy minden paránysuly többszöröse a 1 00 vagy 0 50, vagy 0 25 által kifejezett paránysulyának, ismételve kikeltek ; főkép Marignac tünt ki ezen küzdök közül. Azonban Stas kitünő TY'llnkái megr.áfolhatlanul bebizonyitották, hogy az állandó súlyviszonyok ily kölcsönös hatása igazán létezik, és hogy nyomás és bömérsékkülönbségek ezen viszonyokra befolyást nem gyakorolnak. Fejezzék ki most M, M 1, M 2, Mn különbözó elemek A

4 h minden körülmény között ili1andó súlyait, a vegysú lyokat. Iind e n vegyület összetétele ez által a következő kifejezésben foglaltatik: n. f + n 1. n1 1 + n 2 M nu. Mu, hol az n, n,, n 2, nu együtthatók egész szátnokat képviselnek, melyek értékei különbözö esetekben kü lönböz ő k. Igy példaul a cselen y különbözö viszonyok szerint egyesül az élenynyel : 1\langanoxydul (cselenyélecs) tartalmaz 1 súlyrész éleny re 3 fa45!4úiyr és cseleurt l\langanoxyd (cséleuréleg) 11 3 ",, " i\jangauoxyduloxyd ( cselcnyélecséleg) " ' " ll 3 x s 45 " Nhnganhyperoxyd (cselfel é.jeg) " 2,.,, 3'i145,, ennek következtében leend a felhozott képlet : Manganoxydul számára Manganoxyd ' Manganoxyduloxycl " Ianga nhy p e ro xyd " lm+ 1. M, 3 l\ M, 4 M + 3. i 1 2 I + L ffl 1 hol az élenynek NI vegysúlya ugy viszony1ik a cselenynek I 1 vegysulyához, mint l : 3 445hez. A vegysúlyok tu lajdonképeui értékei a választandó egység ti)! függnek. Ha az él en y.lvi vegysúlya egy;ég ül szolgál leend M 1 = A cseleny ezen me.noyiségével a Mangansulfürben (cselenykénecs) két súlyrész kén van egyesüh e, míg a.1\'langansulfidben (cselenykéneg) a cseleny kétszeres mennyiségére 3 X 2 súlyrész ként tartalmaz. Igy tehát ered a Mangansulfül szá mára l. M I:! a Mangansuliid " 2. :M, \'1 2, hol M 1 =3 445 és M: 2 ==2. A kénnek igy talált 1\1 Yegysúlya, már mvst egyéb vegyületcire nézve is érvényes ; vegyük példiul az elénynyel való vegyeit : Sulfurdioxyd (kénessavanhyclrid) 2.:M + l Jl 2 Sulfurtrioxyd (kénsavanhydricl) , hol ismét 1=1 és 1 2 ==2. Ismeretesek továbbá oly vegyek, melyek cselenyt, ként és élenyt együtt tartalmaznák. Két ilyennek összetétele következöképen fej et.tet ik ki : Manga noxydulsulfat (kénsavas cselenyélecs) M 1 + l. ni 2 Manganoxydsulfat (kénsavas cselenyéleg I lVI 2 Azon vegysúly tehát,melyszerint valamely elem egy ruá:sikkal egye S\il,érvényes minden más elemnel való egyesü1eteire nézve; ezért azt csak

5 az illető elem ter1uészetétöl függő, állandó lllennyiségnek kell 1nondanunk. Ezen körülmény is megcáfolhathtnul behizonyittatott Stas által... Ezen tény Dalton paránytaníiban leli magyarázatát paranyok (Atome; léltvw, 1netszek ; a privativum) feltevés áltai, ;melye különbözó szám és mód szerint csoportosulván, logkisebb tomégrészeit, tömecseit (!fol ec:ule; moles, tömeg; molecula. diminutivum) a.zon anyagoknak képel';ik, n1elyek vegyületeknek n1ondatnak. Vall jon osztékanyake még a p arányok vagy nem, a vegyészre. közö nyös kérdés. A parányok valódi nagysága még eddig meghatározás tárgya nem Inh et; be kell érni a zük viszonylagos nagyságánák n1egállapitásával. Jelenleg szokúsos, minden phránynak sulyát a könenyparány sulyára, rnint!llár Dalton által ir.ditványozott és az: ujabb időb en általánosan elfogadott egységre, vonatkoztatni. Ezen tan a számos vegytani okokon kivül jelenleg még a természettani okok egész sora által támogattatik Miután az összé.s érvek nagy része a paránysúlyok meghatározásának m.ódszerei tat 2 gya1ás6 valokadatoló összeköttetésben áll, a,: ért azok a jelen értekezes bri is nagyrészt és pedig többé kevésbé viugosan el 6 térbe fognak lépni. Főképen F ehner termésr.ettani és bölcsészeti paránytanában a tiztán természettani okok bőv en és alaposan tárgya,ltatnak. 'Ta híjunk itt n1egcáfolhatlan okokat a fény s hötanból; továbbá olyanokat, 1nelyek azon szúkségb l folynak, hogy közös.alapra ve: z ettese nek vissza a delejességi, villanyassági és más tüneménjék ; vanak azután okok, lllelyek az úgynevezett tömecstünemények alta.!. la nos összefüggésének felmutatását ille' :k, végre különleges okok a tömeéstünemények köréből A fenn emlitett kifejezéseinkben 1, I 1, j\f 2. ülpnféle elemek vegysulyctit jelle1nzik, n, n 1, n 2. együtthatók. segélyé:: vel pedig a vegyülethe l épő többszörösök fejeztbtnek ki., Miután nlvi + n 1 M 1 + n ö szeg a vegyület minden részére nézvo érvényes, tehát tö1necsére nézve is az, é ; a"i.... _, t l. l összeg egyes tagjai adják azon sulyviszonyok S7ámait, n1eiyek szerint az ill ető elenek egyes paranyai vagy paránycsop.örte> sulatai a vegyület tömecsébe lépnek. Le?!:yenek,, és v 1 az.: első és.'. más'o dik ele.mbő l való parányok sztimai; jelölje. továbbá,u. es.',u 1 mg fe lélően egyegy par eynak ajtalános. sú lyát, úgy szüks.égképeu, követk_ező arány ál'l

6 IV vjl : v,u 1 === Mn : M 1 n 1, fl: f' 1 == Mn: M 1 n 1 vagy Eb ból világos, hogy adott v és v 1 mellett ismeretes vol na a parányok s ú l y vis z o n y a, nem pedig fltétlen su lyuk. Mi _azonban v és r 1 ismeretével nem bírunk, miből világos, hogy csupán a vegysulyok által a paránysúlyok v i s z o n y a i (a m i p a r á n y s u l y a i n k) n e m h a t á r o z t a t n ak me g. Ide tartoznék a vegysúlyok meghatározási módszereinek tárgyalása, melynek alapját az egyes elem minden vegyülete összetételének pontos ismerete képezi. A szerzö azonban kényszerítve van azt, tekintettel a csekély tér és időre, mellözni. Az egyesülö elemek vegysúlyainak ismerete alapján némi biztossággal meg lehet határozni a paránysúlyokat, ha tekintetbe vesszük ez utóbbiak közel vonatkozásait a majdnem minden tulajdonához. E vonatkozásokból leszármaztatható a parányok viszonylagos tömege. Ily vonatkozások fennállanak a paránysúly és a térfogatsúly között minden halmazállapotban. Legbiztosabban feismervék a légnemü állapotra nézve, hol legegyszerűbben mutatkoznak. GayLussacnak részben Humboldttal közösen tett felfedezése szerint, különféle gázok tömöttségei, legyenek azok vegytanilag egyszerüek vagy öszetettek, egyenlő hömérsék és nyon1 s mellett arányosak tapasztalati uton talált vegysúlyaikkal vagy ezek nek többeseivel. Például; a köneny faj súly t == l véve, a köneny vegysúly,it == l véve a kóneny fajsulya l..... vegysúlya 1 az.é}eny " " 8 & légeny " " 14 a, halvany " 35 5 ". " 35 5 Ezzel összeköttetésben áll GayLussac azon tapasztalata, hogy két gáz vegytanilag hatván egymásra, az egyesülö vagy egymástkölcsönösen szétbontó térfogatok (nyomás és hőmérsék egyenlöségét egy és illindenkorra feltételezve) vagy egyenlök vagy igen egyszerü viszonyban a1lának. A vegyfolyamat eredménye, ha gáznemű állapotban

7 megmérhetö, szintén egyszerü térfogati viszonyt tüntet fel az alkatrészek térfogatainak mindegyikével. Ismeretes p. o, hogy l térfogat halvány l térfogat könenynyel2 térfogat Chlorkönenynyé l él en y 2 2 Vizzé (gáz alakhan!) " " " " l,, legény 3 2 Ammoniákká " " " 2,, l elénynyel 2 légenyélecscsé " " " l 1? légenyéjéggé " " " " 1? s. a. t. egyesül. Dalton paránytana t:s azon tap _;sztahsok szerint, melyek n alapszik, minden vegyfolyamat kölcsönös hatás véges és többnyire csekély számu parányok között. Ennek folytán GayLussac felfe dezéséből következik, hogy Yalamely légnemü anyag bizonyos térfogtatában létező parányok száma igen egyszerü viszonyban áll ar.on parányok számához, mely bármely más gáz egyenlő terfogatának fel el meg. Egy e lőre ezen viszony számértéke határozatlan marad. A paránytan és GayLussac felftj dezée szükséges követkeményén ek csak azon tételt kp11 tgkintenünk, hogy valamely gáz x parányt tartalmazván bizonyos térfogat mellett, egy másiknak ugyan azon térfogatra.x pnrány felel meg, hol n és m m egész, többnyire nem nagy számokat jeleinek. Az emlitett viszony számértéke csak egy uj vélet megállapitása által válik batározottá. Avogadros vélete, mely jelenl eg a vegyészek többségétől elfogadtatik, azt tartja, hogy azon részecskék (molecules intégrante:.:) száma, melyekre valamely anyag feloszlik, midőn gázzá válik, egyenlő térfogatra nézve minden gáznál kivétel nélkül egye nlő, miből követezik, hogy egyenlő külső feltétek 1nellett a részecskék tömegei arányosak a tömöttséggel A vogadros oda nyilatkozik, hogy csak ily részecskák (Molecule) egyenlő számának feltételezése különféle gázoknak egyenlő térfogatamellett látszik alkalmasnak azon körülmény magyarázatára,miszerint minden gáznem ü anyag egyenlő vonatkozásokat mutht (legalább bizonyos határokban) a nyomás, hömérsék s. a t. befolyása ellenében. Nézete szerint minden gáz ugyanazon tömecsszerkezettel bír..az akkori időben uralkodó felfogás szerint a hő valami anyagszerü természettel bírt, és Avogadros is azt tart 1, hogy a törnecsek egym4stól való távolai, vagy, mi egyré megy, hő n,t. mosphaetáik

8 \"J átmérői egyenlő körühnények között minden gázra nézve egyen l ők. O " továbbá vegytani hatások által osztékony tömegeknek 1nondja az egyszerü vagy összetett gázok töjnecseit, melyekre nézve észlelés ú t ján lehet az osztékonyság hatarát. megállapitani. A törnecsek szerinte egyes parányok (rnolécules élementaires) csoportjai által ké: peztetnek ; a parányok kölcsönös vonzás által egyesülnek. Ezen vélet szükségessége mellett nagy mérvben tanúskodik azon körülmény, hogy Olausius tiszta természettani, a mecanikai hőelmélet körébe való okoknál fogva ugyan ahhoz fordult. A hő és munka egyenértéküségére támaszkodva a hő lényegét az anyag bizonyos mozgásnernének tekintjük. Ezen felfogás is különvált törnecseket tételez fel, melyek mozgását a három halmazallapotban következ'jképen képzeljük. A szilárd,t}}apotban nem elegendő a tömacsmozgások nagys íga két szomszéd tömecs vonzásának legyő z ésére. A törnecsek bizonyos egyensúlyi. helyzetek körül tnozognak, csak idegen erők befolyása által hagyhatván el azokat. A cseppfolyós állapotban a törnecsek eleren ereje képes két szom. széd tömecs vonzásának l egy t: ző sé re, ha nem is bír sikeresen ellenállani 9. többiek összes vonzásának; a törnecsek nem bírnak többé hatrozott egyensúlyi helyzetekkel A g znemü állapot ban az egyes tömecs eleven ereje a többiek összes vonz sát is legyőzi. A gázn emü állapotba való áttérés abban áll, hogy a testtel hő alakjában közölt mozgás oly hat:l.lyossá válik, hogy az egyes törnecsek sz om szédjaik hatás körein túl mozognak és igy semmitől sem tartó?: tatva a nyert scberséggel egyenes irányban lövelnek a téren keresztül, mig akadályba ütköznek, melyről rugékony testek módj 1 ra visszapattannak és újból tova mozognak vagy visszatartatnak. E véleten alapszik a törnecs ütközések elmélete, mely azt eredményezi, hogy amaz egyenes irányú mozgás összes eleven ereje különféle gázok egyenlő térfogataira nézve egyenlő nyomás és hömérsék mellett egyen l ő. Két gáznak bőmérsé ke tehát egyenlő, ha a tömec8ek egyenes irányú mozgása eleven erejének középértéke mindkettöben ugyanaz, tehát a sebességk középértékei visszásan arányosak a tö;necssúlyokból való négyzetgyökökkel. Ezen következtetés mellett szól azon ki vétel nélküli tapasz, talás,. miszerint. vegyileg egyinásra. nem: r ató, egyenlő hőmé rsékkel: biró. gá ok összehozatván a közös hőmérséket nem vá ltoztatj.

9 Vit ezen körülmény a különféle gáztörneesek egyenlő eleven éréjére utal. Az említett vélet nyomán nem általános, de viszonylagos tömecssúlyai mindazon anyagoknak meghatározhatók, melyek tömöttsége gáznemü állapotban megmérhetö. Ha gáznernil testek egyenlő térfogatai egyenlő számmal tartalmazzák a töme cseket, ugy ezen térfogatok súlyai" a "térfogatsúlyok(f egyszersmind a tömecssulyok viszonyát fejezik ki. Feltéve, hogy H==l és x a tölneesek száma egyenlötérfogatokban, leend : térfogats ú ly l térfogat == x könenytömecs... 1, l köneuytömecs sólya== i l " == " élenytömecs... 16, l élenytömecs " ==lx!l l " =,, halványtömecs , 1 hal V;Í nytömecs " == 5 l " == " kéntömecs , 1 kéntömecs,, = A gáznemü vegyületek tömecsp.it parányok csoportozatai képezik. Igy p. o. a könenyhalvag törnecse kétféle anyagból, ugyanis könenyből és halvanybói {tll. Ezen törneesben Jegalább egyegy részecskét az emlitett anyagok számára kell különböztetnünk. Ugyanaz áll minden többi vegyületre nézve. A tö1necsek így különböztetett részeeskéit már előbb is parilnyoknak neveztük Igen egyszerü vizsgálat azonban azt is kitünteti, hogy gáznemü elemek törnecsei is parányokból állanak. Vegyük elő ismét a könenyhalvagot. l térfogat köneny l térfogat könenynyel 2 térfogat könenyhal_aggá egyesül. Tartalmazzon már most l térfogat köneny n tömecset, ugy n tö1necs leend l térfogat halvanyban és 2 n tömecs 2 térfogat könenyhal vag ban. Miután pedig egyegy könenyhalvagt.. mees legalább egy könenyparányt és egy balvanyparányt tartalmaz, 2 n könenylal vag tl" nlecsben legalább 2n körrenyparány és 2n halvauyparány létezik. Ezen parányok azonban n könenytömecs és n hal vanytö1necsből kerültek ki, tehát mindrn egyes kö.c1enytömecs legalább 2 könenyparányt, minden halvanytömecs pedig 2 halvanyparányt szo1gáltatott. át a könenyhalvngnak. Iost mondbatjuk : l tömecs köneny 2 parány könenyb01 áll; l tö1necs halvanyban 2 parány halvany van. Lehetséges ugyan, hogy több parány köneny és halvany vesz részt a könenyhalvany képzésében ; ekkor azonban a viszony még sem változik, ha kőnenyparányok összegét valamint a halvanyparányokét és = l vesszük. 3 ;

10 VIII Ugyanazt tnondjuk ezzel: mi fenn a parányok osztékonyságának közönyösségéröl mondatott. Már felemlített.ük. hogy köneny fogadtatott el átajánosan a paránysúlyok egységeül. Ha tehát l könenyparány súlya = 1, úgy 2 parány == 1 tömecs köneny súlya == 2. Minden más gáznak tötnecssúlya e szerint könnyen meghatározható, ha ismeretes tömöttége, melylyel a tömecssúly arányos. Ha d valamely (természetesen csak homogen) gáz tömöttsége vonatkoztatva a levegőre és M ann.ak tömecssúlya, továbbá a könpny tömöttsége vonatkozással a levegőre == és tömecs súly a == 2, ered: M: l == d: tehát M === 2 d == d liután a törneesnek egész parányok véges számból kell állania, nem tartalmazhatván nézetünk szerint oszthatlan parányok részeit, az elemek igy nyert tömecssúlyai szükséképen a paránysúlyok többeseit vagy magukat a paránysúlyokat képezik. Mint fenn bebizonyittatott, a vegysúlynak is vagy egyenlő nek kell lennie a paránysú lylyal, vagy ennek többesét vagy aliquo t részét kell képeznie, mert az elemek csak egész parányok szerint egyesülnek. Ebből következik, hogy a tömecs és vegysúly Yagy egymással egyenlők vagy egyszerü viszonyban állanak. Ha a kisérlet ezt nem tünteti ki, tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben biztosabb a vegysúly meghatározása, mint a p::irák sürüség.eé, a tömecssúlyt egyenlőnek szokták verni a vegysúly azon többesével, 1nelyet a tömötts égből kiszámitott érték megközelít. A tömöttségből kiszámitott törnecsstuy és a vegysuly közötti megegyezés hiánya azonban más okból is eredhet, minthibás méréseinkből. Az úgynevezett Mariotteféle vagy jobban Boyleféle tör vény, mely szerint minden gáztömeg térfogata a nyomással visz. san arányos, és a GayLuszacféle, mely szerint a hömérsékkel egy rtesen arányos, csak közelitőleg érvényesek. Miután igy ezen kifejezés: *) V= Vo 7 0.(l+rt) csak bizonyos határok között é rvény es, tellü kül9nféle gázok egyenl ö térfogatai n em m i n d e n köni\ rnény között tartalmazhat *) V térfogat, b = légsúlyanéröi állás,?/= , t = bőrnérség

11 t x nak egyenlő számu tömec:;eket, <L tómecssúly kiszámítása a tömöttségből csak egészen határozott körülmények között lehet biztos. szerint majdnom kivétel nélkül szükséges, a tömöttségből kiszámított tömecssúlyokat n vegysúlyok szerint igazítani. A gáznemü állapot tötnöttsége csak kevés elernnél ismeretes, mivel a legtöbb elem oly n1aga.s homérséknél vcilik gázzá, hogy a tömöttség meghatározására szolgáló módszereink bazonvehetlenekké lesznek. Sőt ama kevés elem között van néhány, me1y kül örnböző hőtnérsék mellett egészen e l térő tömöttséggel bir. Igy példú.ul a kénpára tömöttsége körülbelül500 0 C mel]ett = 6 62, 8000 C felett való hömérséknél pedig = A selenpárn tötnöttsége is késebbedik, ha a hőtnérs ék emelkedik.*) Itt tehát Avogttdro v élete töhbé nem segít; használható csak akkor, ha a párák tömöttsége nem változik a h őtnérsél kel vagy lp.galább nagyobb hőm é rséki habírok közö tt állandó. Azon egyszeru megjegyzés, rniszerint a pn,r(tnytan alapján ey tö1necs se1u tartaln1ahat paránynak részeit, azt eredményezi, hogy A vogaclro véle te a panínysuly nwghattrozására felhasználható. Ugyani fennemlitett k pl e tünk v ús v, mennyiségeit némi biztos úgga l lehet meghatározni. Legtöbbször azonban ne1n elegenclö c1z ele1u tötnecssülyának isrnerete, hanern szükséges még egy vagy több vegyületének törnecssúlyitt megállap it ani. Iiutáu A vogadro szerint minden g{lz tehát n e n csak egyszerüek) hanem összetettek is, egyenlő térfogc.ü, nyo más és b ő m ér ék mellett egye nlő számú tö1necset tartalm a., szintéu a, következő egylet szerint nyerjük a vegyületek viszony la gos Lömecssúlyai t : I = o o1rl'is = d. Az igy izerzett értékekuek szintén egyszeru viszonyban kell Mlaniok c vegysúlyohoz, mejyekre nézve tehát javithatók. A kőn e nyhal vag tömöttsége p. o. Biot és Arago szerint 1 247, lll i ből I = X = LömecssúJy ered ; e1, 111egközeliti az alkatrészek elemzés útján tahut vegysúlyok összegét, ugyanis : l súlyrész könenyre súlyrész hal van y t. A javított tömecssúly lesz tehát * ) lly eltérő pá! atömöttségekröl bövebben fogunk szólni u vegyületek pá1 atömöttségeinél. B

12 x A_ izgőz törnöttsége He_gnüult szerir1t ' U mellett 0 623, tehát tömecssúlya I == X 0 63 === Egy súlyrész könenynyel 7 98 súlyrésr, éleny egyeül vizzé. l = 8 98 közel felét képezi a páratömettségböl kiszámitott tömecssúlynak. Ez utóbhínak a vegysúlyok. szerint javított értéke ehát 8 98 X 2 == 17 96, melyb5l 2 súlyrész a könenynek és az élenynek jut. A kén és élenyből álló Sulfnrdioxyd (kénessavanhydrid) számára például Berzelius töinöttségi értéket talált, Inelyből l = X == 64: ered. Ezen vegyület súlyrészében a vegysúlyi vizsgálatok a1apj:in súlyrész él en y és súlyrész kén van. Ezen két elem vegysúlyai, azaz a1na mennyiségek, melyok 1 súlyrész könenynyel egyesülnek a következők: éle ny szán1ára 7 98, kén szárnára Ezen számoknak többesei legyenek a fenn említett szúmértékek. KözelítőJ eg 7 98 X 4. == és X 2 == töpbesek a nen1 javított tö1necssúlyhan tartah11azott súlymennyiségkkel, 32 1:083 és cel, egyenl ő k, niiné1 fogva a sulfurclioxyd (kénessavanhydricl) tömecssúlyát = szám által képviseltetjük helyett. A vagysúlyok azonban kö zvetlenül ] hasznall1atók a tömecssúlyok 1neghatározására. Megfigyelend ö e célra, vajjon hány térfogategysége az egyik vagy másik alkatrésznek lép a, gáznemü vegyület térfogategységébe, vagy hány térfogategységót ezen vagy azon a1ktrés znek nyerhetni,t vegyület térfo gategységébő L A könpnyteteg (Selenhydrogen) tötnöttsége példcínl ne1n határoztatott n1eg küzretlenül. Bineau*) kis é rleteiből azonban ismeretes, hogy ezen gáz egy térfogatrésze izzított ónnal összehozatváu, ónreteg (Selenziun) jön létre, n1íg a.z eredeti térfogattal egyenlő térfogatú köneny visszmnarac1. Ezen tapasztalásból következik, hogy minden részeeskéje a könenyretegnek épen annyi könenyt tartalmaz, a mennyi 1nint a könenynek részecskej0 szabadon létezik, t. i két par{lnyt, mint fenn behizonyult nliután a vegysúlyi meghatározások azt. ere chnényezik, hogy a k9nenyretegben egy súlyrész könenyre 39 súlyrés re ten y esik, következményül kimondjuk, miszerint vegyületünk tömecssúlyaiban kétszer ennyi reteny *) Ann, Chlm. P hys. 67, 30; 68, 424

13 XI_" foglaltatik; a könenyréteg törnecse tehát 2 súlyrész könenyből és 78 súlyrész r etenyből tll, Inib ő l tömecssúlynk == 80 létesül. M == 78 é rt ékből azután visszafelé M == d képletünk ál tal d talál ta tik : d '1 2 7"/ 28 if7 l, 1nely tömöttség vonatkozik egyenlő hő m érsék i es uyo rnási viszonyok között l evő l evegőre. A vegyületek közvetlenül vagy közvetve 1neghatározott, az e l ső esetben vegysúlyokra vonatkozólag javított tömecssúlyaiból köv e tlnztetni lehet az alkatrészek p a r á u y s ú l y a i r a. Miután!t vegybontások alkalniával a parány részekre fel nem os zuk, v i l {!, g o s, h o g y b <'b r n1 e l y t ö rn e c s sem t a r t a l m tt z h a t p a r á n y n a k r é s z e i t. E n n é l fo g v a v a l a m e l y e l e m a z o n m e n n y i s é g e, m e l y v a l a m e l y v e gy ü l e t e t ö m e s s ú l y á b a n t a l á l t a t i k, l e g a l á b b e g y p a r á n y s ú l y t te sz; t e het azonban k ettőt vgy t öbbet is, a zaz a p a r á n y s ú l y t ö b b es é t k é p e z h e t i. Ha most Q a törneesben l evő anyag rnennyiségét és f" a paránysulyi fej ez\ ki, leend Q == v t' és fl' == "! Q, hol v csak egész s:tátu, tehát csak l, 2, 3,... lehet. v = l esetére Q == f 11, és e z a, p a r á n y sú l y n ak fe l v e b e t ö ma x i Ul a l c r t ék. Ha nen1. is határozhatjuk meg véglegesen ezen vizsgálatok alap. ján a paránysúlyt, 1nég is egy fontos lépéssei közeledtünk célunkhoz, a mennyiben paránysúlynak felv eh e t ő értékek bizonyos szá Jnát kizárj uk. Igy például a Siliciumchlorid 5 94 gőztömö ttségébő l tölnecssúlya gyanánt ered 1\ti = X 5 94, mely érték a egysú l y9 k szerint 169 5re javíttatott ; tartrl1naz pedig 28 súlyrész kovanyt és 141:5 súlyrész halvanyt. A fenn említettek nyon1án a kovany pa nt n yúlya csak a, következő értékek 8gyikével birhat: S. ')'.. l '!. s 2.\{ ""()',. sat. 2 ' 3! 4 míg az előbb elfogadott 21 kizárandó, Inert a Siliciutncblorid (Kov,tnyhalvag) törnecsének parányt kellené tartalmazuia. A paránysúlynak lfo ga.dható értékek sr.áma még tovább lea pad, ha ugyanazon ele1n külünhözö vegyületei hclsonlíttatnak össze. Igy p o azonnal világos 1 bo.y, az enllített sülyrész H :t:

14 XH halvanynak több mint egy parányból kell állania) Inert léleznek vegyek, 1nelye k kevesebb hal van y t tartaln1aznak. A cseppfolyós Ohlorphosphor (vilanyhalvag) tömecssúlya pé1 dául138, súlyrészhalvanynyal, a higanycbloridé (higanyha1vn.g) a halvany sulyrészével és a könyenhalvagé a halvany súlyrészével lviivel pedig == X = X 3, == X 2 a halvany ama különbözö n1ennyiségei ugy viszonyjanak Ini nt 4 : 3: 2: 1. A halvany paránysúlyának értékeül n1ost 1ná1; csak vagy ezen számnak tele, hannad.t, uegy1.1de sat. fogadha,tó el. 1intán a halvany szátnos vegyei között, melyek tömöttségei gáznen1ü állapotban meghat.ároztattak, elldig egy snn tala lkozik, 1nely egyegy tömecsben súlyrész hal\auvnál kevesebbet tartalmazna, ell enben mindazon vegyület ezen mennyisóget vagy ennek többesét tartalmazza : i g e n v a l ó s z i n ü, hogy a hal van y paránysúlya 01=:::35 37 nem pedig :!_!í r, "' sat. Mind an1e1lett kénys7.l3rh ve vol nánk a köneny és hal van y paritnysúlyait felezni, ba csak egyetlen egy grznemü vegy ület merülne fel, lllély egyenlő tér fog:ttbau sak fél annyi hal van y t és könenyt tartalmflzna mint a köl tenyhalvng. lagából dlágos, hogy az utóbbi esetben a l<önenytötuecsnek 4 parányból kellen e allania. nn e k ellenében minden rendelkczésü:t1kre levő adat. azt bizonyítja, hogy a szabad köneny tömecse, valamint a legtöbb elm é soha setn oszlik több mint ré::;zrc' ; e miatt a fél tömecset egy paránynak é a tömecset 2 p}:rány egye ületének kell tartani. Néhány elem azonban etne szabályszerüség alól hatát oottan kiveendő. A viiany tömöttsége 4 294, töme0ssúlya M = x = 12a l6778 ; a mireny tömöttsége és tömecssújya Ivl === x = A. H ydrogenphüspbor (könenyvilag) géí ztötnöttségét 1 178nek, az.a.rsenbydrogenét (könenymireg) 2 69nak tablljuk, mibp,l az elsőnek törnecssúlya I = X = ttz utóbbié J)!I = X 2 69 = A Hydrogenphosphor (könenyvilag) vegysúly i meghatároztsok \.lapján 31 súlyrész vijanyt tartalmaz 3 súlyrész könenyre, miből

15 XIII a HydrogAnph osphor javított tön1ecssúlyn == 34. Az! Arsenhydrogen vegysúlyi vizsgálata khün tettr, hogy 75 sulyrész mireny esik 3 st1lyrész könenyre: ebből az Arsen hydrogen (könenymireg) Rá. mára, javított tömecssúly gyanánt Pr d 78. A z eddigi ki fejtések nyomán vitany és mireny par. nysú ly a inak maximalértékei gyanánt kell tekinteni 31 s 75öt. Lebetsées Yolna ugyan, hogy ezen sz(tmok folei, harmadai, negyeelei sat. kúp '1ise1nék a valódi pnrnnysúl. okat, míg a1un.7.oknál nn.tj.yobb s d.mok tekintetbe Hem jöhetnek. lviiutriu pedig sem v il any sem mirenyvegyületet nem islnerünk, mely az fhnlítelt két elmnböl kevesel1bet tartalmazna, itt is valószinü ség szól a null elt, hof!.y n.mn két sz \tn a valódi pa. rtnysújyokat kppyis 1 i. A tn i esetiinket il1 elöleg azonban lügin kt'tbb azon körü lm ényt kell kiemelni, hogy sem a vilanynfíl 1 sem a lnirenynél nem felel 1neg a paránysú l.vnak ]{ 'tsr,erese n. töm ee. sú l O{tk, hanem annak ll g,vs?:erese ; ngyat'i 31 " 4 == 124 kö?:elitöreg == 300 " E :zerint a vilany és n1ireny javított tömecssúlyai J 24 és 300 volnának; minden tömecse a két elemnek 4 pnrányból állana. :Jlegen1lítést érdemel azon körihmény, mi zerint léteznek elernek, p o. a hi gany, karlatjy, melyek tömec?.ei va\ószinü1cg csak egy parányból állanak. Ezen rövi d eltt'l'éf: n tán forduljunk vis: a előbhi viz glatn inkho z. A szmnügyre vett killönféle esetekből kitiint, hotzy l e g való. zin übb értéke a paránysúlynak a z el emnek a z o n l e g k i s r b h m e n n y i s é g e, m e 1 y v a l n, 1n e l y v e g y ü l e t t ö 1n e c s s ú l y á b a n e l ő fo r d u l. Kivil8glik e bb ő l, hogy a paránysuly rneghatározására külöuös fontosságu alon vegyületek tömecss(llyainak isrnerete, melyek térfogatra nézve legkevesebbet tarttl maznak az ill ető e l emb ől. Bizonyos esetekben lehet ugyan a paránysúlyt oly vegyületekből is leszármaztatni, 1nelyek kétségen kivül tömecsükben egy egyszerü paránynál többet tartalmaznak. A Fluor (folyany) paránysúlyának maximalértéke p. o. a Fluormethyl (metbylfolyag) 34 0 értékü tömecssúlyából, melyben 19 1 súlyrész Fluor foglaltatik, 19 lnek ered ; azonban a Fluorhur (boronfolyag) 68 3 tömecssúlyából, melyben 57 3 súlyrész Fluor 1oglaltatik, és a Fluorsilicium (Korafolyag) tömecssúlyából mely 76 4 st1lyrész Fiuort tartalmaz, ugyanazon pa.r{wysúl.'úr

16 XIV tékre következtethetni. Iiután ezgjn vegyületek tötnecseíben csak egés7. parányok fogla1tathatnak, a Fluorbor és Fluotsiliciumban foglalt mennyiségek kü lönbsége legalább is egy parányt tesz ki. A tön1 ccssúlyok kü lön bsége tehat legálább egy parány súlyát képviseli; ==19 1 különbség pedig egyenlő a FhJormel hylben foglalt tnennylséggel ; ennek többeseit képezik ama két vegyületben lévő mennyiségek, ugyanjs 57 3===19 1 x 3 és 76 4===19 1 X 4; következésképen elfogadjuk 191 mint a Fluor paránysúlyá.t és fel vessük, hogy a Fluorbor törnecsében 3 és a Fluorsiliciuméban 4, parany van. :\ talában megalapítottnak lehet 1nost te kinteni a paránysúlyok megl1atározási 1nódját a tömecs8úlyokból ; kifej ezhetjük következök é pe n : V a l am e 1 y e l e m p a r á n y s ú l y a a v e g y s ú l y s e g é l y é v e l ú g y h a t á r o z t a t i k m e g a t ö m e c s s ú l y o k b ó l, hogy vegyül etei nek tömecsúlyaiban e löforduló összes mennyiségei a paránysúly többesei l egyenek. Az igy meghatározott érték, 1nint láttuk, n a g y o b b l e h e t a v a l ó d i n a l, d e n em kis e b b.. A gáz vagy páratömött.ségek es ezekből levezetett tömecssülyok ismeretö nagy érté.k:ü, de n ern elégséges a paránysíüy megbatározására ; általa csak ez utóbbinak maximaiértékét nyerjük, anélkül, hogy biztositva, lennénk az ellen, ho gy a valódi paránysújy ezen maximaiértéknek cstk bizonyos részét képezné. Hol a TizsgrUt vegyületek száma igen nagy, mint p o a légenynél, könenynél, l.htl vanyr)ál, sznenynél sat., ott azon valószinüség is nagy, b ogy az elemnek legkisebb menr1yisége, mely egy törneesben találtatott, valóban a legkisebb mennyiség, mely e lőfordulhat, tehát a paránysúly és nem ennek többese ; ugyani nem épen valószinü azon eset, hogy vala1nely elem szájnos mgv izsgcut vegyületei között rgy em legyen, mely esak ama legkisebb mönnyiséget az elemnek, paráuyát, tartalmazná. Ha azonban valamely elemnek csak egyetlen egy, vagy csak kevés Yegyületének páratö1nöttsége és e7jzel tőide0ssúlya is1neretes, többnyire nagyon bizonytalan az utóbbira támaszkodó meghatározása a paránysúlynak, úgy hogy ennek végn1egálla]_jitása ügyében még más segédszerekhez kell folyamodni. fi után eddig.a vogadro v életéből a legfontosabb köv tkezrnényeket levezettük, tekintetbe kell vennünk néhány esetet, melyben az emlitett vélet tetemes tévedéseknek lehetne kútforrása,. 1ár átam )a ban uem szabad megfeledkeznünk a,rrój, hogy A vogadro törvénye,

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben