TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x !4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "---- - - - TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x. 187.3!4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda.."

Átírás

1 SZAB. KIR. SOPRON V AROSA l " VALLAS FELEJZETI JELLEGNELKUL1 /lk /t'7! t',,,,, FO REAL T ANODAJANAK HATODIK ÉVI ÉRTESITŐJE Szerkeszté PALAMIN LEO, igazgató.... r;t SOPRON, Nyomatott R eichard Ádolfuál."

2 TLIBTLIIJOJrl. l. A /lflrtinys1ílyok megltatdroztíslíra sz olgtiló m. ódsx.erekről. ll. J elt!nll:s tt ' tanév ről. III. Tantiri kar. IV. Szabtul dolgozali felatlvtínyok. V..J 6téknnystÍ g i 1 ovat. l' I. Ipm tanoda.. Vll. M ódszertani értek Pzé.sek. III. 1'mts'ze1 gyüjtemények sza7jm itúsa. IX. Önké71z ő kör_, énekzenenklttf4.s. X A fanutált f elvétele a jövő tanévben. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. ax !4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. NB. Cserepéldányt kér az igazgtóság. Unt ein TauschExemplar e1 sucht die Direction.

3 A paránysúlyok me[határozására szol[áló módszerekröl. A paránysúlyok n1eghatározása a vegytani parányelmélet feltevésén és elfogadásán alapszik. Miután ezen elmélet kifejlődése folytán a paránysúly fogalma némi változáson ment keresztül, sót még mai nap is többféle értelemben emlegetnek paránysúlyt, célszerü leend, azon paránysúlyok fogalmát, melyek meghatározási módszereit jelen értekezés tárgyalja, pontosan megállapítani. Egyszersmind elkerülhetlen lesz a paránytan rövid kifejtése. Ezen tan feltevése és elfogadása, következménye azon tapasztalásnak, hogy vegytanilag különbözö elemek egyesülése új testé a legtöbb esetben ezen elemek állandó súlymennyiségeinek kölcsönös batásán alapszik. (Kiveendők volnának még jelenleg az úgynevezett vegyegyesülések változékony viszonyok szerint). Ezen vonatkozás ellen, Prout azon vélete kedveért, mely a természettörrények eltogultan felvett egyszerüségéböl kiindulva azt allítja, hogy minden paránysuly többszöröse a 1 00 vagy 0 50, vagy 0 25 által kifejezett paránysulyának, ismételve kikeltek ; főkép Marignac tünt ki ezen küzdök közül. Azonban Stas kitünő TY'llnkái megr.áfolhatlanul bebizonyitották, hogy az állandó súlyviszonyok ily kölcsönös hatása igazán létezik, és hogy nyomás és bömérsékkülönbségek ezen viszonyokra befolyást nem gyakorolnak. Fejezzék ki most M, M 1, M 2, Mn különbözó elemek A

4 h minden körülmény között ili1andó súlyait, a vegysú lyokat. Iind e n vegyület összetétele ez által a következő kifejezésben foglaltatik: n. f + n 1. n1 1 + n 2 M nu. Mu, hol az n, n,, n 2, nu együtthatók egész szátnokat képviselnek, melyek értékei különbözö esetekben kü lönböz ő k. Igy példaul a cselen y különbözö viszonyok szerint egyesül az élenynyel : 1\langanoxydul (cselenyélecs) tartalmaz 1 súlyrész éleny re 3 fa45!4úiyr és cseleurt l\langanoxyd (cséleuréleg) 11 3 ",, " i\jangauoxyduloxyd ( cselcnyélecséleg) " ' " ll 3 x s 45 " Nhnganhyperoxyd (cselfel é.jeg) " 2,.,, 3'i145,, ennek következtében leend a felhozott képlet : Manganoxydul számára Manganoxyd ' Manganoxyduloxycl " Ianga nhy p e ro xyd " lm+ 1. M, 3 l\ M, 4 M + 3. i 1 2 I + L ffl 1 hol az élenynek NI vegysúlya ugy viszony1ik a cselenynek I 1 vegysulyához, mint l : 3 445hez. A vegysúlyok tu lajdonképeui értékei a választandó egység ti)! függnek. Ha az él en y.lvi vegysúlya egy;ég ül szolgál leend M 1 = A cseleny ezen me.noyiségével a Mangansulfürben (cselenykénecs) két súlyrész kén van egyesüh e, míg a.1\'langansulfidben (cselenykéneg) a cseleny kétszeres mennyiségére 3 X 2 súlyrész ként tartalmaz. Igy tehát ered a Mangansulfül szá mára l. M I:! a Mangansuliid " 2. :M, \'1 2, hol M 1 =3 445 és M: 2 ==2. A kénnek igy talált 1\1 Yegysúlya, már mvst egyéb vegyületcire nézve is érvényes ; vegyük példiul az elénynyel való vegyeit : Sulfurdioxyd (kénessavanhyclrid) 2.:M + l Jl 2 Sulfurtrioxyd (kénsavanhydricl) , hol ismét 1=1 és 1 2 ==2. Ismeretesek továbbá oly vegyek, melyek cselenyt, ként és élenyt együtt tartalmaznák. Két ilyennek összetétele következöképen fej et.tet ik ki : Manga noxydulsulfat (kénsavas cselenyélecs) M 1 + l. ni 2 Manganoxydsulfat (kénsavas cselenyéleg I lVI 2 Azon vegysúly tehát,melyszerint valamely elem egy ruá:sikkal egye S\il,érvényes minden más elemnel való egyesü1eteire nézve; ezért azt csak

5 az illető elem ter1uészetétöl függő, állandó lllennyiségnek kell 1nondanunk. Ezen körülmény is megcáfolhathtnul behizonyittatott Stas által... Ezen tény Dalton paránytaníiban leli magyarázatát paranyok (Atome; léltvw, 1netszek ; a privativum) feltevés áltai, ;melye különbözó szám és mód szerint csoportosulván, logkisebb tomégrészeit, tömecseit (!fol ec:ule; moles, tömeg; molecula. diminutivum) a.zon anyagoknak képel';ik, n1elyek vegyületeknek n1ondatnak. Vall jon osztékanyake még a p arányok vagy nem, a vegyészre. közö nyös kérdés. A parányok valódi nagysága még eddig meghatározás tárgya nem Inh et; be kell érni a zük viszonylagos nagyságánák n1egállapitásával. Jelenleg szokúsos, minden phránynak sulyát a könenyparány sulyára, rnint!llár Dalton által ir.ditványozott és az: ujabb időb en általánosan elfogadott egységre, vonatkoztatni. Ezen tan a számos vegytani okokon kivül jelenleg még a természettani okok egész sora által támogattatik Miután az összé.s érvek nagy része a paránysúlyok meghatározásának m.ódszerei tat 2 gya1ás6 valokadatoló összeköttetésben áll, a,: ért azok a jelen értekezes bri is nagyrészt és pedig többé kevésbé viugosan el 6 térbe fognak lépni. Főképen F ehner termésr.ettani és bölcsészeti paránytanában a tiztán természettani okok bőv en és alaposan tárgya,ltatnak. 'Ta híjunk itt n1egcáfolhatlan okokat a fény s hötanból; továbbá olyanokat, 1nelyek azon szúkségb l folynak, hogy közös.alapra ve: z ettese nek vissza a delejességi, villanyassági és más tüneménjék ; vanak azután okok, lllelyek az úgynevezett tömecstünemények alta.!. la nos összefüggésének felmutatását ille' :k, végre különleges okok a tömeéstünemények köréből A fenn emlitett kifejezéseinkben 1, I 1, j\f 2. ülpnféle elemek vegysulyctit jelle1nzik, n, n 1, n 2. együtthatók. segélyé:: vel pedig a vegyülethe l épő többszörösök fejeztbtnek ki., Miután nlvi + n 1 M 1 + n ö szeg a vegyület minden részére nézvo érvényes, tehát tö1necsére nézve is az, é ; a"i.... _, t l. l összeg egyes tagjai adják azon sulyviszonyok S7ámait, n1eiyek szerint az ill ető elenek egyes paranyai vagy paránycsop.örte> sulatai a vegyület tömecsébe lépnek. Le?!:yenek,, és v 1 az.: első és.'. más'o dik ele.mbő l való parányok sztimai; jelölje. továbbá,u. es.',u 1 mg fe lélően egyegy par eynak ajtalános. sú lyát, úgy szüks.égképeu, követk_ező arány ál'l

6 IV vjl : v,u 1 === Mn : M 1 n 1, fl: f' 1 == Mn: M 1 n 1 vagy Eb ból világos, hogy adott v és v 1 mellett ismeretes vol na a parányok s ú l y vis z o n y a, nem pedig fltétlen su lyuk. Mi _azonban v és r 1 ismeretével nem bírunk, miből világos, hogy csupán a vegysulyok által a paránysúlyok v i s z o n y a i (a m i p a r á n y s u l y a i n k) n e m h a t á r o z t a t n ak me g. Ide tartoznék a vegysúlyok meghatározási módszereinek tárgyalása, melynek alapját az egyes elem minden vegyülete összetételének pontos ismerete képezi. A szerzö azonban kényszerítve van azt, tekintettel a csekély tér és időre, mellözni. Az egyesülö elemek vegysúlyainak ismerete alapján némi biztossággal meg lehet határozni a paránysúlyokat, ha tekintetbe vesszük ez utóbbiak közel vonatkozásait a majdnem minden tulajdonához. E vonatkozásokból leszármaztatható a parányok viszonylagos tömege. Ily vonatkozások fennállanak a paránysúly és a térfogatsúly között minden halmazállapotban. Legbiztosabban feismervék a légnemü állapotra nézve, hol legegyszerűbben mutatkoznak. GayLussacnak részben Humboldttal közösen tett felfedezése szerint, különféle gázok tömöttségei, legyenek azok vegytanilag egyszerüek vagy öszetettek, egyenlő hömérsék és nyon1 s mellett arányosak tapasztalati uton talált vegysúlyaikkal vagy ezek nek többeseivel. Például; a köneny faj súly t == l véve, a köneny vegysúly,it == l véve a kóneny fajsulya l..... vegysúlya 1 az.é}eny " " 8 & légeny " " 14 a, halvany " 35 5 ". " 35 5 Ezzel összeköttetésben áll GayLussac azon tapasztalata, hogy két gáz vegytanilag hatván egymásra, az egyesülö vagy egymástkölcsönösen szétbontó térfogatok (nyomás és hőmérsék egyenlöségét egy és illindenkorra feltételezve) vagy egyenlök vagy igen egyszerü viszonyban a1lának. A vegyfolyamat eredménye, ha gáznemű állapotban

7 megmérhetö, szintén egyszerü térfogati viszonyt tüntet fel az alkatrészek térfogatainak mindegyikével. Ismeretes p. o, hogy l térfogat halvány l térfogat könenynyel2 térfogat Chlorkönenynyé l él en y 2 2 Vizzé (gáz alakhan!) " " " " l,, legény 3 2 Ammoniákká " " " 2,, l elénynyel 2 légenyélecscsé " " " l 1? légenyéjéggé " " " " 1? s. a. t. egyesül. Dalton paránytana t:s azon tap _;sztahsok szerint, melyek n alapszik, minden vegyfolyamat kölcsönös hatás véges és többnyire csekély számu parányok között. Ennek folytán GayLussac felfe dezéséből következik, hogy Yalamely légnemü anyag bizonyos térfogtatában létező parányok száma igen egyszerü viszonyban áll ar.on parányok számához, mely bármely más gáz egyenlő terfogatának fel el meg. Egy e lőre ezen viszony számértéke határozatlan marad. A paránytan és GayLussac felftj dezée szükséges követkeményén ek csak azon tételt kp11 tgkintenünk, hogy valamely gáz x parányt tartalmazván bizonyos térfogat mellett, egy másiknak ugyan azon térfogatra.x pnrány felel meg, hol n és m m egész, többnyire nem nagy számokat jeleinek. Az emlitett viszony számértéke csak egy uj vélet megállapitása által válik batározottá. Avogadros vélete, mely jelenl eg a vegyészek többségétől elfogadtatik, azt tartja, hogy azon részecskék (molecules intégrante:.:) száma, melyekre valamely anyag feloszlik, midőn gázzá válik, egyenlő térfogatra nézve minden gáznál kivétel nélkül egye nlő, miből követezik, hogy egyenlő külső feltétek 1nellett a részecskék tömegei arányosak a tömöttséggel A vogadros oda nyilatkozik, hogy csak ily részecskák (Molecule) egyenlő számának feltételezése különféle gázoknak egyenlő térfogatamellett látszik alkalmasnak azon körülmény magyarázatára,miszerint minden gáznem ü anyag egyenlő vonatkozásokat mutht (legalább bizonyos határokban) a nyomás, hömérsék s. a t. befolyása ellenében. Nézete szerint minden gáz ugyanazon tömecsszerkezettel bír..az akkori időben uralkodó felfogás szerint a hő valami anyagszerü természettel bírt, és Avogadros is azt tart 1, hogy a törnecsek egym4stól való távolai, vagy, mi egyré megy, hő n,t. mosphaetáik

8 \"J átmérői egyenlő körühnények között minden gázra nézve egyen l ők. O " továbbá vegytani hatások által osztékony tömegeknek 1nondja az egyszerü vagy összetett gázok töjnecseit, melyekre nézve észlelés ú t ján lehet az osztékonyság hatarát. megállapitani. A törnecsek szerinte egyes parányok (rnolécules élementaires) csoportjai által ké: peztetnek ; a parányok kölcsönös vonzás által egyesülnek. Ezen vélet szükségessége mellett nagy mérvben tanúskodik azon körülmény, hogy Olausius tiszta természettani, a mecanikai hőelmélet körébe való okoknál fogva ugyan ahhoz fordult. A hő és munka egyenértéküségére támaszkodva a hő lényegét az anyag bizonyos mozgásnernének tekintjük. Ezen felfogás is különvált törnecseket tételez fel, melyek mozgását a három halmazallapotban következ'jképen képzeljük. A szilárd,t}}apotban nem elegendő a tömacsmozgások nagys íga két szomszéd tömecs vonzásának legyő z ésére. A törnecsek bizonyos egyensúlyi. helyzetek körül tnozognak, csak idegen erők befolyása által hagyhatván el azokat. A cseppfolyós állapotban a törnecsek eleren ereje képes két szom. széd tömecs vonzásának l egy t: ző sé re, ha nem is bír sikeresen ellenállani 9. többiek összes vonzásának; a törnecsek nem bírnak többé hatrozott egyensúlyi helyzetekkel A g znemü állapot ban az egyes tömecs eleven ereje a többiek összes vonz sát is legyőzi. A gázn emü állapotba való áttérés abban áll, hogy a testtel hő alakjában közölt mozgás oly hat:l.lyossá válik, hogy az egyes törnecsek sz om szédjaik hatás körein túl mozognak és igy semmitől sem tartó?: tatva a nyert scberséggel egyenes irányban lövelnek a téren keresztül, mig akadályba ütköznek, melyről rugékony testek módj 1 ra visszapattannak és újból tova mozognak vagy visszatartatnak. E véleten alapszik a törnecs ütközések elmélete, mely azt eredményezi, hogy amaz egyenes irányú mozgás összes eleven ereje különféle gázok egyenlő térfogataira nézve egyenlő nyomás és hömérsék mellett egyen l ő. Két gáznak bőmérsé ke tehát egyenlő, ha a tömec8ek egyenes irányú mozgása eleven erejének középértéke mindkettöben ugyanaz, tehát a sebességk középértékei visszásan arányosak a tö;necssúlyokból való négyzetgyökökkel. Ezen következtetés mellett szól azon ki vétel nélküli tapasz, talás,. miszerint. vegyileg egyinásra. nem: r ató, egyenlő hőmé rsékkel: biró. gá ok összehozatván a közös hőmérséket nem vá ltoztatj.

9 Vit ezen körülmény a különféle gáztörneesek egyenlő eleven éréjére utal. Az említett vélet nyomán nem általános, de viszonylagos tömecssúlyai mindazon anyagoknak meghatározhatók, melyek tömöttsége gáznemü állapotban megmérhetö. Ha gáznernil testek egyenlő térfogatai egyenlő számmal tartalmazzák a töme cseket, ugy ezen térfogatok súlyai" a "térfogatsúlyok(f egyszersmind a tömecssulyok viszonyát fejezik ki. Feltéve, hogy H==l és x a tölneesek száma egyenlötérfogatokban, leend : térfogats ú ly l térfogat == x könenytömecs... 1, l köneuytömecs sólya== i l " == " élenytömecs... 16, l élenytömecs " ==lx!l l " =,, halványtömecs , 1 hal V;Í nytömecs " == 5 l " == " kéntömecs , 1 kéntömecs,, = A gáznemü vegyületek tömecsp.it parányok csoportozatai képezik. Igy p. o. a könenyhalvag törnecse kétféle anyagból, ugyanis könenyből és halvanybói {tll. Ezen törneesben Jegalább egyegy részecskét az emlitett anyagok számára kell különböztetnünk. Ugyanaz áll minden többi vegyületre nézve. A tö1necsek így különböztetett részeeskéit már előbb is parilnyoknak neveztük Igen egyszerü vizsgálat azonban azt is kitünteti, hogy gáznemü elemek törnecsei is parányokból állanak. Vegyük elő ismét a könenyhalvagot. l térfogat köneny l térfogat könenynyel 2 térfogat könenyhal_aggá egyesül. Tartalmazzon már most l térfogat köneny n tömecset, ugy n tö1necs leend l térfogat halvanyban és 2 n tömecs 2 térfogat könenyhal vag ban. Miután pedig egyegy könenyhalvagt.. mees legalább egy könenyparányt és egy balvanyparányt tartalmaz, 2 n könenylal vag tl" nlecsben legalább 2n körrenyparány és 2n halvauyparány létezik. Ezen parányok azonban n könenytömecs és n hal vanytö1necsből kerültek ki, tehát mindrn egyes kö.c1enytömecs legalább 2 könenyparányt, minden halvanytömecs pedig 2 halvanyparányt szo1gáltatott. át a könenyhalvngnak. Iost mondbatjuk : l tömecs köneny 2 parány könenyb01 áll; l tö1necs halvanyban 2 parány halvany van. Lehetséges ugyan, hogy több parány köneny és halvany vesz részt a könenyhalvany képzésében ; ekkor azonban a viszony még sem változik, ha kőnenyparányok összegét valamint a halvanyparányokét és = l vesszük. 3 ;

10 VIII Ugyanazt tnondjuk ezzel: mi fenn a parányok osztékonyságának közönyösségéröl mondatott. Már felemlített.ük. hogy köneny fogadtatott el átajánosan a paránysúlyok egységeül. Ha tehát l könenyparány súlya = 1, úgy 2 parány == 1 tömecs köneny súlya == 2. Minden más gáznak tötnecssúlya e szerint könnyen meghatározható, ha ismeretes tömöttége, melylyel a tömecssúly arányos. Ha d valamely (természetesen csak homogen) gáz tömöttsége vonatkoztatva a levegőre és M ann.ak tömecssúlya, továbbá a könpny tömöttsége vonatkozással a levegőre == és tömecs súly a == 2, ered: M: l == d: tehát M === 2 d == d liután a törneesnek egész parányok véges számból kell állania, nem tartalmazhatván nézetünk szerint oszthatlan parányok részeit, az elemek igy nyert tömecssúlyai szükséképen a paránysúlyok többeseit vagy magukat a paránysúlyokat képezik. Mint fenn bebizonyittatott, a vegysúlynak is vagy egyenlő nek kell lennie a paránysú lylyal, vagy ennek többesét vagy aliquo t részét kell képeznie, mert az elemek csak egész parányok szerint egyesülnek. Ebből következik, hogy a tömecs és vegysúly Yagy egymással egyenlők vagy egyszerü viszonyban állanak. Ha a kisérlet ezt nem tünteti ki, tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben biztosabb a vegysúly meghatározása, mint a p::irák sürüség.eé, a tömecssúlyt egyenlőnek szokták verni a vegysúly azon többesével, 1nelyet a tömötts égből kiszámitott érték megközelít. A tömöttségből kiszámitott törnecsstuy és a vegysuly közötti megegyezés hiánya azonban más okból is eredhet, minthibás méréseinkből. Az úgynevezett Mariotteféle vagy jobban Boyleféle tör vény, mely szerint minden gáztömeg térfogata a nyomással visz. san arányos, és a GayLuszacféle, mely szerint a hömérsékkel egy rtesen arányos, csak közelitőleg érvényesek. Miután igy ezen kifejezés: *) V= Vo 7 0.(l+rt) csak bizonyos határok között é rvény es, tellü kül9nféle gázok egyenl ö térfogatai n em m i n d e n köni\ rnény között tartalmazhat *) V térfogat, b = légsúlyanéröi állás,?/= , t = bőrnérség

11 t x nak egyenlő számu tömec:;eket, <L tómecssúly kiszámítása a tömöttségből csak egészen határozott körülmények között lehet biztos. szerint majdnom kivétel nélkül szükséges, a tömöttségből kiszámított tömecssúlyokat n vegysúlyok szerint igazítani. A gáznemü állapot tötnöttsége csak kevés elernnél ismeretes, mivel a legtöbb elem oly n1aga.s homérséknél vcilik gázzá, hogy a tömöttség meghatározására szolgáló módszereink bazonvehetlenekké lesznek. Sőt ama kevés elem között van néhány, me1y kül örnböző hőtnérsék mellett egészen e l térő tömöttséggel bir. Igy példú.ul a kénpára tömöttsége körülbelül500 0 C mel]ett = 6 62, 8000 C felett való hömérséknél pedig = A selenpárn tötnöttsége is késebbedik, ha a hőtnérs ék emelkedik.*) Itt tehát Avogttdro v élete töhbé nem segít; használható csak akkor, ha a párák tömöttsége nem változik a h őtnérsél kel vagy lp.galább nagyobb hőm é rséki habírok közö tt állandó. Azon egyszeru megjegyzés, rniszerint a pn,r(tnytan alapján ey tö1necs se1u tartaln1ahat paránynak részeit, azt eredményezi, hogy A vogaclro véle te a panínysuly nwghattrozására felhasználható. Ugyani fennemlitett k pl e tünk v ús v, mennyiségeit némi biztos úgga l lehet meghatározni. Legtöbbször azonban ne1n elegenclö c1z ele1u tötnecssülyának isrnerete, hanern szükséges még egy vagy több vegyületének törnecssúlyitt megállap it ani. Iiutáu A vogadro szerint minden g{lz tehát n e n csak egyszerüek) hanem összetettek is, egyenlő térfogc.ü, nyo más és b ő m ér ék mellett egye nlő számú tö1necset tartalm a., szintéu a, következő egylet szerint nyerjük a vegyületek viszony la gos Lömecssúlyai t : I = o o1rl'is = d. Az igy izerzett értékekuek szintén egyszeru viszonyban kell Mlaniok c vegysúlyohoz, mejyekre nézve tehát javithatók. A kőn e nyhal vag tömöttsége p. o. Biot és Arago szerint 1 247, lll i ből I = X = LömecssúJy ered ; e1, 111egközeliti az alkatrészek elemzés útján tahut vegysúlyok összegét, ugyanis : l súlyrész könenyre súlyrész hal van y t. A javított tömecssúly lesz tehát * ) lly eltérő pá! atömöttségekröl bövebben fogunk szólni u vegyületek pá1 atömöttségeinél. B

12 x A_ izgőz törnöttsége He_gnüult szerir1t ' U mellett 0 623, tehát tömecssúlya I == X 0 63 === Egy súlyrész könenynyel 7 98 súlyrésr, éleny egyeül vizzé. l = 8 98 közel felét képezi a páratömettségböl kiszámitott tömecssúlynak. Ez utóbhínak a vegysúlyok. szerint javított értéke ehát 8 98 X 2 == 17 96, melyb5l 2 súlyrész a könenynek és az élenynek jut. A kén és élenyből álló Sulfnrdioxyd (kénessavanhydrid) számára például Berzelius töinöttségi értéket talált, Inelyből l = X == 64: ered. Ezen vegyület súlyrészében a vegysúlyi vizsgálatok a1apj:in súlyrész él en y és súlyrész kén van. Ezen két elem vegysúlyai, azaz a1na mennyiségek, melyok 1 súlyrész könenynyel egyesülnek a következők: éle ny szán1ára 7 98, kén szárnára Ezen számoknak többesei legyenek a fenn említett szúmértékek. KözelítőJ eg 7 98 X 4. == és X 2 == töpbesek a nen1 javított tö1necssúlyhan tartah11azott súlymennyiségkkel, 32 1:083 és cel, egyenl ő k, niiné1 fogva a sulfurclioxyd (kénessavanhydricl) tömecssúlyát = szám által képviseltetjük helyett. A vagysúlyok azonban kö zvetlenül ] hasznall1atók a tömecssúlyok 1neghatározására. Megfigyelend ö e célra, vajjon hány térfogategysége az egyik vagy másik alkatrésznek lép a, gáznemü vegyület térfogategységébe, vagy hány térfogategységót ezen vagy azon a1ktrés znek nyerhetni,t vegyület térfo gategységébő L A könpnyteteg (Selenhydrogen) tötnöttsége példcínl ne1n határoztatott n1eg küzretlenül. Bineau*) kis é rleteiből azonban ismeretes, hogy ezen gáz egy térfogatrésze izzított ónnal összehozatváu, ónreteg (Selenziun) jön létre, n1íg a.z eredeti térfogattal egyenlő térfogatú köneny visszmnarac1. Ezen tapasztalásból következik, hogy minden részeeskéje a könenyretegnek épen annyi könenyt tartalmaz, a mennyi 1nint a könenynek részecskej0 szabadon létezik, t. i két par{lnyt, mint fenn behizonyult nliután a vegysúlyi meghatározások azt. ere chnényezik, hogy a k9nenyretegben egy súlyrész könenyre 39 súlyrés re ten y esik, következményül kimondjuk, miszerint vegyületünk tömecssúlyaiban kétszer ennyi reteny *) Ann, Chlm. P hys. 67, 30; 68, 424

13 XI_" foglaltatik; a könenyréteg törnecse tehát 2 súlyrész könenyből és 78 súlyrész r etenyből tll, Inib ő l tömecssúlynk == 80 létesül. M == 78 é rt ékből azután visszafelé M == d képletünk ál tal d talál ta tik : d '1 2 7"/ 28 if7 l, 1nely tömöttség vonatkozik egyenlő hő m érsék i es uyo rnási viszonyok között l evő l evegőre. A vegyületek közvetlenül vagy közvetve 1neghatározott, az e l ső esetben vegysúlyokra vonatkozólag javított tömecssúlyaiból köv e tlnztetni lehet az alkatrészek p a r á u y s ú l y a i r a. Miután!t vegybontások alkalniával a parány részekre fel nem os zuk, v i l {!, g o s, h o g y b <'b r n1 e l y t ö rn e c s sem t a r t a l m tt z h a t p a r á n y n a k r é s z e i t. E n n é l fo g v a v a l a m e l y e l e m a z o n m e n n y i s é g e, m e l y v a l a m e l y v e gy ü l e t e t ö m e s s ú l y á b a n t a l á l t a t i k, l e g a l á b b e g y p a r á n y s ú l y t te sz; t e het azonban k ettőt vgy t öbbet is, a zaz a p a r á n y s ú l y t ö b b es é t k é p e z h e t i. Ha most Q a törneesben l evő anyag rnennyiségét és f" a paránysulyi fej ez\ ki, leend Q == v t' és fl' == "! Q, hol v csak egész s:tátu, tehát csak l, 2, 3,... lehet. v = l esetére Q == f 11, és e z a, p a r á n y sú l y n ak fe l v e b e t ö ma x i Ul a l c r t ék. Ha nen1. is határozhatjuk meg véglegesen ezen vizsgálatok alap. ján a paránysúlyt, 1nég is egy fontos lépéssei közeledtünk célunkhoz, a mennyiben paránysúlynak felv eh e t ő értékek bizonyos szá Jnát kizárj uk. Igy például a Siliciumchlorid 5 94 gőztömö ttségébő l tölnecssúlya gyanánt ered 1\ti = X 5 94, mely érték a egysú l y9 k szerint 169 5re javíttatott ; tartrl1naz pedig 28 súlyrész kovanyt és 141:5 súlyrész halvanyt. A fenn említettek nyon1án a kovany pa nt n yúlya csak a, következő értékek 8gyikével birhat: S. ')'.. l '!. s 2.\{ ""()',. sat. 2 ' 3! 4 míg az előbb elfogadott 21 kizárandó, Inert a Siliciutncblorid (Kov,tnyhalvag) törnecsének parányt kellené tartalmazuia. A paránysúlynak lfo ga.dható értékek sr.áma még tovább lea pad, ha ugyanazon ele1n külünhözö vegyületei hclsonlíttatnak össze. Igy p o azonnal világos 1 bo.y, az enllített sülyrész H :t:

14 XH halvanynak több mint egy parányból kell állania) Inert léleznek vegyek, 1nelye k kevesebb hal van y t tartaln1aznak. A cseppfolyós Ohlorphosphor (vilanyhalvag) tömecssúlya pé1 dául138, súlyrészhalvanynyal, a higanycbloridé (higanyha1vn.g) a halvany sulyrészével és a könyenhalvagé a halvany súlyrészével lviivel pedig == X = X 3, == X 2 a halvany ama különbözö n1ennyiségei ugy viszonyjanak Ini nt 4 : 3: 2: 1. A halvany paránysúlyának értékeül n1ost 1ná1; csak vagy ezen számnak tele, hannad.t, uegy1.1de sat. fogadha,tó el. 1intán a halvany szátnos vegyei között, melyek tömöttségei gáznen1ü állapotban meghat.ároztattak, elldig egy snn tala lkozik, 1nely egyegy tömecsben súlyrész hal\auvnál kevesebbet tartalmazna, ell enben mindazon vegyület ezen mennyisóget vagy ennek többesét tartalmazza : i g e n v a l ó s z i n ü, hogy a hal van y paránysúlya 01=:::35 37 nem pedig :!_!í r, "' sat. Mind an1e1lett kénys7.l3rh ve vol nánk a köneny és hal van y paritnysúlyait felezni, ba csak egyetlen egy grznemü vegy ület merülne fel, lllély egyenlő tér fog:ttbau sak fél annyi hal van y t és könenyt tartalmflzna mint a köl tenyhalvng. lagából dlágos, hogy az utóbbi esetben a l<önenytötuecsnek 4 parányból kellen e allania. nn e k ellenében minden rendelkczésü:t1kre levő adat. azt bizonyítja, hogy a szabad köneny tömecse, valamint a legtöbb elm é soha setn oszlik több mint ré::;zrc' ; e miatt a fél tömecset egy paránynak é a tömecset 2 p}:rány egye ületének kell tartani. Néhány elem azonban etne szabályszerüség alól hatát oottan kiveendő. A viiany tömöttsége 4 294, töme0ssúlya M = x = 12a l6778 ; a mireny tömöttsége és tömecssújya Ivl === x = A. H ydrogenphüspbor (könenyvilag) géí ztötnöttségét 1 178nek, az.a.rsenbydrogenét (könenymireg) 2 69nak tablljuk, mibp,l az elsőnek törnecssúlya I = X = ttz utóbbié J)!I = X 2 69 = A Hydrogenphosphor (könenyvilag) vegysúly i meghatároztsok \.lapján 31 súlyrész vijanyt tartalmaz 3 súlyrész könenyre, miből

15 XIII a HydrogAnph osphor javított tön1ecssúlyn == 34. Az! Arsenhydrogen vegysúlyi vizsgálata khün tettr, hogy 75 sulyrész mireny esik 3 st1lyrész könenyre: ebből az Arsen hydrogen (könenymireg) Rá. mára, javított tömecssúly gyanánt Pr d 78. A z eddigi ki fejtések nyomán vitany és mireny par. nysú ly a inak maximalértékei gyanánt kell tekinteni 31 s 75öt. Lebetsées Yolna ugyan, hogy ezen sz(tmok folei, harmadai, negyeelei sat. kúp '1ise1nék a valódi pnrnnysúl. okat, míg a1un.7.oknál nn.tj.yobb s d.mok tekintetbe Hem jöhetnek. lviiutriu pedig sem v il any sem mirenyvegyületet nem islnerünk, mely az fhnlítelt két elmnböl kevesel1bet tartalmazna, itt is valószinü ség szól a null elt, hof!.y n.mn két sz \tn a valódi pa. rtnysújyokat kppyis 1 i. A tn i esetiinket il1 elöleg azonban lügin kt'tbb azon körü lm ényt kell kiemelni, hogy sem a vilanynfíl 1 sem a lnirenynél nem felel 1neg a paránysú l.vnak ]{ 'tsr,erese n. töm ee. sú l O{tk, hanem annak ll g,vs?:erese ; ngyat'i 31 " 4 == 124 kö?:elitöreg == 300 " E :zerint a vilany és n1ireny javított tömecssúlyai J 24 és 300 volnának; minden tömecse a két elemnek 4 pnrányból állana. :Jlegen1lítést érdemel azon körihmény, mi zerint léteznek elernek, p o. a hi gany, karlatjy, melyek tömec?.ei va\ószinü1cg csak egy parányból állanak. Ezen rövi d eltt'l'éf: n tán forduljunk vis: a előbhi viz glatn inkho z. A szmnügyre vett killönféle esetekből kitiint, hotzy l e g való. zin übb értéke a paránysúlynak a z el emnek a z o n l e g k i s r b h m e n n y i s é g e, m e 1 y v a l n, 1n e l y v e g y ü l e t t ö 1n e c s s ú l y á b a n e l ő fo r d u l. Kivil8glik e bb ő l, hogy a paránysuly rneghatározására külöuös fontosságu alon vegyületek tömecss(llyainak isrnerete, melyek térfogatra nézve legkevesebbet tarttl maznak az ill ető e l emb ől. Bizonyos esetekben lehet ugyan a paránysúlyt oly vegyületekből is leszármaztatni, 1nelyek kétségen kivül tömecsükben egy egyszerü paránynál többet tartalmaznak. A Fluor (folyany) paránysúlyának maximalértéke p. o. a Fluormethyl (metbylfolyag) 34 0 értékü tömecssúlyából, melyben 19 1 súlyrész Fluor foglaltatik, 19 lnek ered ; azonban a Fluorhur (boronfolyag) 68 3 tömecssúlyából, melyben 57 3 súlyrész Fluor 1oglaltatik, és a Fluorsilicium (Korafolyag) tömecssúlyából mely 76 4 st1lyrész Fiuort tartalmaz, ugyanazon pa.r{wysúl.'úr

16 XIV tékre következtethetni. Iiután ezgjn vegyületek tötnecseíben csak egés7. parányok fogla1tathatnak, a Fluorbor és Fluotsiliciumban foglalt mennyiségek kü lönbsége legalább is egy parányt tesz ki. A tön1 ccssúlyok kü lön bsége tehat legálább egy parány súlyát képviseli; ==19 1 különbség pedig egyenlő a FhJormel hylben foglalt tnennylséggel ; ennek többeseit képezik ama két vegyületben lévő mennyiségek, ugyanjs 57 3===19 1 x 3 és 76 4===19 1 X 4; következésképen elfogadjuk 191 mint a Fluor paránysúlyá.t és fel vessük, hogy a Fluorbor törnecsében 3 és a Fluorsiliciuméban 4, parany van. :\ talában megalapítottnak lehet 1nost te kinteni a paránysúlyok megl1atározási 1nódját a tömecs8úlyokból ; kifej ezhetjük következök é pe n : V a l am e 1 y e l e m p a r á n y s ú l y a a v e g y s ú l y s e g é l y é v e l ú g y h a t á r o z t a t i k m e g a t ö m e c s s ú l y o k b ó l, hogy vegyül etei nek tömecsúlyaiban e löforduló összes mennyiségei a paránysúly többesei l egyenek. Az igy meghatározott érték, 1nint láttuk, n a g y o b b l e h e t a v a l ó d i n a l, d e n em kis e b b.. A gáz vagy páratömött.ségek es ezekből levezetett tömecssülyok ismeretö nagy érté.k:ü, de n ern elégséges a paránysíüy megbatározására ; általa csak ez utóbbinak maximaiértékét nyerjük, anélkül, hogy biztositva, lennénk az ellen, ho gy a valódi paránysújy ezen maximaiértéknek cstk bizonyos részét képezné. Hol a TizsgrUt vegyületek száma igen nagy, mint p o a légenynél, könenynél, l.htl vanyr)ál, sznenynél sat., ott azon valószinüség is nagy, b ogy az elemnek legkisebb menr1yisége, mely egy törneesben találtatott, valóban a legkisebb mennyiség, mely e lőfordulhat, tehát a paránysúly és nem ennek többese ; ugyani nem épen valószinü azon eset, hogy vala1nely elem szájnos mgv izsgcut vegyületei között rgy em legyen, mely esak ama legkisebb mönnyiséget az elemnek, paráuyát, tartalmazná. Ha azonban valamely elemnek csak egyetlen egy, vagy csak kevés Yegyületének páratö1nöttsége és e7jzel tőide0ssúlya is1neretes, többnyire nagyon bizonytalan az utóbbira támaszkodó meghatározása a paránysúlynak, úgy hogy ennek végn1egálla]_jitása ügyében még más segédszerekhez kell folyamodni. fi után eddig.a vogadro v életéből a legfontosabb köv tkezrnényeket levezettük, tekintetbe kell vennünk néhány esetet, melyben az emlitett vélet tetemes tévedéseknek lehetne kútforrása,. 1ár átam )a ban uem szabad megfeledkeznünk a,rrój, hogy A vogadro törvénye,

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA

AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA POSCH JENŐ, SZOLNOKI GYMNASIUMl TANÁR. I. RÉSZ: ELMÉLET. MEGJELENT A MA0Y. TUD. AKADÉMIA

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben