TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x !4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "---- - - - TLIBTLIIJOJrl. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. a-x. 187.3!4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. III. Tantiri kar. l' I. Ipm tanoda.."

Átírás

1 SZAB. KIR. SOPRON V AROSA l " VALLAS FELEJZETI JELLEGNELKUL1 /lk /t'7! t',,,,, FO REAL T ANODAJANAK HATODIK ÉVI ÉRTESITŐJE Szerkeszté PALAMIN LEO, igazgató.... r;t SOPRON, Nyomatott R eichard Ádolfuál."

2 TLIBTLIIJOJrl. l. A /lflrtinys1ílyok megltatdroztíslíra sz olgtiló m. ódsx.erekről. ll. J elt!nll:s tt ' tanév ről. III. Tantiri kar. IV. Szabtul dolgozali felatlvtínyok. V..J 6téknnystÍ g i 1 ovat. l' I. Ipm tanoda.. Vll. M ódszertani értek Pzé.sek. III. 1'mts'ze1 gyüjtemények sza7jm itúsa. IX. Önké71z ő kör_, énekzenenklttf4.s. X A fanutált f elvétele a jövő tanévben. XI. Az í{.jusdg érdemsoroz afa. ax !4 tanév végén. XII. Statistikai kimutatás. NB. Cserepéldányt kér az igazgtóság. Unt ein TauschExemplar e1 sucht die Direction.

3 A paránysúlyok me[határozására szol[áló módszerekröl. A paránysúlyok n1eghatározása a vegytani parányelmélet feltevésén és elfogadásán alapszik. Miután ezen elmélet kifejlődése folytán a paránysúly fogalma némi változáson ment keresztül, sót még mai nap is többféle értelemben emlegetnek paránysúlyt, célszerü leend, azon paránysúlyok fogalmát, melyek meghatározási módszereit jelen értekezés tárgyalja, pontosan megállapítani. Egyszersmind elkerülhetlen lesz a paránytan rövid kifejtése. Ezen tan feltevése és elfogadása, következménye azon tapasztalásnak, hogy vegytanilag különbözö elemek egyesülése új testé a legtöbb esetben ezen elemek állandó súlymennyiségeinek kölcsönös batásán alapszik. (Kiveendők volnának még jelenleg az úgynevezett vegyegyesülések változékony viszonyok szerint). Ezen vonatkozás ellen, Prout azon vélete kedveért, mely a természettörrények eltogultan felvett egyszerüségéböl kiindulva azt allítja, hogy minden paránysuly többszöröse a 1 00 vagy 0 50, vagy 0 25 által kifejezett paránysulyának, ismételve kikeltek ; főkép Marignac tünt ki ezen küzdök közül. Azonban Stas kitünő TY'llnkái megr.áfolhatlanul bebizonyitották, hogy az állandó súlyviszonyok ily kölcsönös hatása igazán létezik, és hogy nyomás és bömérsékkülönbségek ezen viszonyokra befolyást nem gyakorolnak. Fejezzék ki most M, M 1, M 2, Mn különbözó elemek A

4 h minden körülmény között ili1andó súlyait, a vegysú lyokat. Iind e n vegyület összetétele ez által a következő kifejezésben foglaltatik: n. f + n 1. n1 1 + n 2 M nu. Mu, hol az n, n,, n 2, nu együtthatók egész szátnokat képviselnek, melyek értékei különbözö esetekben kü lönböz ő k. Igy példaul a cselen y különbözö viszonyok szerint egyesül az élenynyel : 1\langanoxydul (cselenyélecs) tartalmaz 1 súlyrész éleny re 3 fa45!4úiyr és cseleurt l\langanoxyd (cséleuréleg) 11 3 ",, " i\jangauoxyduloxyd ( cselcnyélecséleg) " ' " ll 3 x s 45 " Nhnganhyperoxyd (cselfel é.jeg) " 2,.,, 3'i145,, ennek következtében leend a felhozott képlet : Manganoxydul számára Manganoxyd ' Manganoxyduloxycl " Ianga nhy p e ro xyd " lm+ 1. M, 3 l\ M, 4 M + 3. i 1 2 I + L ffl 1 hol az élenynek NI vegysúlya ugy viszony1ik a cselenynek I 1 vegysulyához, mint l : 3 445hez. A vegysúlyok tu lajdonképeui értékei a választandó egység ti)! függnek. Ha az él en y.lvi vegysúlya egy;ég ül szolgál leend M 1 = A cseleny ezen me.noyiségével a Mangansulfürben (cselenykénecs) két súlyrész kén van egyesüh e, míg a.1\'langansulfidben (cselenykéneg) a cseleny kétszeres mennyiségére 3 X 2 súlyrész ként tartalmaz. Igy tehát ered a Mangansulfül szá mára l. M I:! a Mangansuliid " 2. :M, \'1 2, hol M 1 =3 445 és M: 2 ==2. A kénnek igy talált 1\1 Yegysúlya, már mvst egyéb vegyületcire nézve is érvényes ; vegyük példiul az elénynyel való vegyeit : Sulfurdioxyd (kénessavanhyclrid) 2.:M + l Jl 2 Sulfurtrioxyd (kénsavanhydricl) , hol ismét 1=1 és 1 2 ==2. Ismeretesek továbbá oly vegyek, melyek cselenyt, ként és élenyt együtt tartalmaznák. Két ilyennek összetétele következöképen fej et.tet ik ki : Manga noxydulsulfat (kénsavas cselenyélecs) M 1 + l. ni 2 Manganoxydsulfat (kénsavas cselenyéleg I lVI 2 Azon vegysúly tehát,melyszerint valamely elem egy ruá:sikkal egye S\il,érvényes minden más elemnel való egyesü1eteire nézve; ezért azt csak

5 az illető elem ter1uészetétöl függő, állandó lllennyiségnek kell 1nondanunk. Ezen körülmény is megcáfolhathtnul behizonyittatott Stas által... Ezen tény Dalton paránytaníiban leli magyarázatát paranyok (Atome; léltvw, 1netszek ; a privativum) feltevés áltai, ;melye különbözó szám és mód szerint csoportosulván, logkisebb tomégrészeit, tömecseit (!fol ec:ule; moles, tömeg; molecula. diminutivum) a.zon anyagoknak képel';ik, n1elyek vegyületeknek n1ondatnak. Vall jon osztékanyake még a p arányok vagy nem, a vegyészre. közö nyös kérdés. A parányok valódi nagysága még eddig meghatározás tárgya nem Inh et; be kell érni a zük viszonylagos nagyságánák n1egállapitásával. Jelenleg szokúsos, minden phránynak sulyát a könenyparány sulyára, rnint!llár Dalton által ir.ditványozott és az: ujabb időb en általánosan elfogadott egységre, vonatkoztatni. Ezen tan a számos vegytani okokon kivül jelenleg még a természettani okok egész sora által támogattatik Miután az összé.s érvek nagy része a paránysúlyok meghatározásának m.ódszerei tat 2 gya1ás6 valokadatoló összeköttetésben áll, a,: ért azok a jelen értekezes bri is nagyrészt és pedig többé kevésbé viugosan el 6 térbe fognak lépni. Főképen F ehner termésr.ettani és bölcsészeti paránytanában a tiztán természettani okok bőv en és alaposan tárgya,ltatnak. 'Ta híjunk itt n1egcáfolhatlan okokat a fény s hötanból; továbbá olyanokat, 1nelyek azon szúkségb l folynak, hogy közös.alapra ve: z ettese nek vissza a delejességi, villanyassági és más tüneménjék ; vanak azután okok, lllelyek az úgynevezett tömecstünemények alta.!. la nos összefüggésének felmutatását ille' :k, végre különleges okok a tömeéstünemények köréből A fenn emlitett kifejezéseinkben 1, I 1, j\f 2. ülpnféle elemek vegysulyctit jelle1nzik, n, n 1, n 2. együtthatók. segélyé:: vel pedig a vegyülethe l épő többszörösök fejeztbtnek ki., Miután nlvi + n 1 M 1 + n ö szeg a vegyület minden részére nézvo érvényes, tehát tö1necsére nézve is az, é ; a"i.... _, t l. l összeg egyes tagjai adják azon sulyviszonyok S7ámait, n1eiyek szerint az ill ető elenek egyes paranyai vagy paránycsop.örte> sulatai a vegyület tömecsébe lépnek. Le?!:yenek,, és v 1 az.: első és.'. más'o dik ele.mbő l való parányok sztimai; jelölje. továbbá,u. es.',u 1 mg fe lélően egyegy par eynak ajtalános. sú lyát, úgy szüks.égképeu, követk_ező arány ál'l

6 IV vjl : v,u 1 === Mn : M 1 n 1, fl: f' 1 == Mn: M 1 n 1 vagy Eb ból világos, hogy adott v és v 1 mellett ismeretes vol na a parányok s ú l y vis z o n y a, nem pedig fltétlen su lyuk. Mi _azonban v és r 1 ismeretével nem bírunk, miből világos, hogy csupán a vegysulyok által a paránysúlyok v i s z o n y a i (a m i p a r á n y s u l y a i n k) n e m h a t á r o z t a t n ak me g. Ide tartoznék a vegysúlyok meghatározási módszereinek tárgyalása, melynek alapját az egyes elem minden vegyülete összetételének pontos ismerete képezi. A szerzö azonban kényszerítve van azt, tekintettel a csekély tér és időre, mellözni. Az egyesülö elemek vegysúlyainak ismerete alapján némi biztossággal meg lehet határozni a paránysúlyokat, ha tekintetbe vesszük ez utóbbiak közel vonatkozásait a majdnem minden tulajdonához. E vonatkozásokból leszármaztatható a parányok viszonylagos tömege. Ily vonatkozások fennállanak a paránysúly és a térfogatsúly között minden halmazállapotban. Legbiztosabban feismervék a légnemü állapotra nézve, hol legegyszerűbben mutatkoznak. GayLussacnak részben Humboldttal közösen tett felfedezése szerint, különféle gázok tömöttségei, legyenek azok vegytanilag egyszerüek vagy öszetettek, egyenlő hömérsék és nyon1 s mellett arányosak tapasztalati uton talált vegysúlyaikkal vagy ezek nek többeseivel. Például; a köneny faj súly t == l véve, a köneny vegysúly,it == l véve a kóneny fajsulya l..... vegysúlya 1 az.é}eny " " 8 & légeny " " 14 a, halvany " 35 5 ". " 35 5 Ezzel összeköttetésben áll GayLussac azon tapasztalata, hogy két gáz vegytanilag hatván egymásra, az egyesülö vagy egymástkölcsönösen szétbontó térfogatok (nyomás és hőmérsék egyenlöségét egy és illindenkorra feltételezve) vagy egyenlök vagy igen egyszerü viszonyban a1lának. A vegyfolyamat eredménye, ha gáznemű állapotban

7 megmérhetö, szintén egyszerü térfogati viszonyt tüntet fel az alkatrészek térfogatainak mindegyikével. Ismeretes p. o, hogy l térfogat halvány l térfogat könenynyel2 térfogat Chlorkönenynyé l él en y 2 2 Vizzé (gáz alakhan!) " " " " l,, legény 3 2 Ammoniákká " " " 2,, l elénynyel 2 légenyélecscsé " " " l 1? légenyéjéggé " " " " 1? s. a. t. egyesül. Dalton paránytana t:s azon tap _;sztahsok szerint, melyek n alapszik, minden vegyfolyamat kölcsönös hatás véges és többnyire csekély számu parányok között. Ennek folytán GayLussac felfe dezéséből következik, hogy Yalamely légnemü anyag bizonyos térfogtatában létező parányok száma igen egyszerü viszonyban áll ar.on parányok számához, mely bármely más gáz egyenlő terfogatának fel el meg. Egy e lőre ezen viszony számértéke határozatlan marad. A paránytan és GayLussac felftj dezée szükséges követkeményén ek csak azon tételt kp11 tgkintenünk, hogy valamely gáz x parányt tartalmazván bizonyos térfogat mellett, egy másiknak ugyan azon térfogatra.x pnrány felel meg, hol n és m m egész, többnyire nem nagy számokat jeleinek. Az emlitett viszony számértéke csak egy uj vélet megállapitása által válik batározottá. Avogadros vélete, mely jelenl eg a vegyészek többségétől elfogadtatik, azt tartja, hogy azon részecskék (molecules intégrante:.:) száma, melyekre valamely anyag feloszlik, midőn gázzá válik, egyenlő térfogatra nézve minden gáznál kivétel nélkül egye nlő, miből követezik, hogy egyenlő külső feltétek 1nellett a részecskék tömegei arányosak a tömöttséggel A vogadros oda nyilatkozik, hogy csak ily részecskák (Molecule) egyenlő számának feltételezése különféle gázoknak egyenlő térfogatamellett látszik alkalmasnak azon körülmény magyarázatára,miszerint minden gáznem ü anyag egyenlő vonatkozásokat mutht (legalább bizonyos határokban) a nyomás, hömérsék s. a t. befolyása ellenében. Nézete szerint minden gáz ugyanazon tömecsszerkezettel bír..az akkori időben uralkodó felfogás szerint a hő valami anyagszerü természettel bírt, és Avogadros is azt tart 1, hogy a törnecsek egym4stól való távolai, vagy, mi egyré megy, hő n,t. mosphaetáik

8 \"J átmérői egyenlő körühnények között minden gázra nézve egyen l ők. O " továbbá vegytani hatások által osztékony tömegeknek 1nondja az egyszerü vagy összetett gázok töjnecseit, melyekre nézve észlelés ú t ján lehet az osztékonyság hatarát. megállapitani. A törnecsek szerinte egyes parányok (rnolécules élementaires) csoportjai által ké: peztetnek ; a parányok kölcsönös vonzás által egyesülnek. Ezen vélet szükségessége mellett nagy mérvben tanúskodik azon körülmény, hogy Olausius tiszta természettani, a mecanikai hőelmélet körébe való okoknál fogva ugyan ahhoz fordult. A hő és munka egyenértéküségére támaszkodva a hő lényegét az anyag bizonyos mozgásnernének tekintjük. Ezen felfogás is különvált törnecseket tételez fel, melyek mozgását a három halmazallapotban következ'jképen képzeljük. A szilárd,t}}apotban nem elegendő a tömacsmozgások nagys íga két szomszéd tömecs vonzásának legyő z ésére. A törnecsek bizonyos egyensúlyi. helyzetek körül tnozognak, csak idegen erők befolyása által hagyhatván el azokat. A cseppfolyós állapotban a törnecsek eleren ereje képes két szom. széd tömecs vonzásának l egy t: ző sé re, ha nem is bír sikeresen ellenállani 9. többiek összes vonzásának; a törnecsek nem bírnak többé hatrozott egyensúlyi helyzetekkel A g znemü állapot ban az egyes tömecs eleven ereje a többiek összes vonz sát is legyőzi. A gázn emü állapotba való áttérés abban áll, hogy a testtel hő alakjában közölt mozgás oly hat:l.lyossá válik, hogy az egyes törnecsek sz om szédjaik hatás körein túl mozognak és igy semmitől sem tartó?: tatva a nyert scberséggel egyenes irányban lövelnek a téren keresztül, mig akadályba ütköznek, melyről rugékony testek módj 1 ra visszapattannak és újból tova mozognak vagy visszatartatnak. E véleten alapszik a törnecs ütközések elmélete, mely azt eredményezi, hogy amaz egyenes irányú mozgás összes eleven ereje különféle gázok egyenlő térfogataira nézve egyenlő nyomás és hömérsék mellett egyen l ő. Két gáznak bőmérsé ke tehát egyenlő, ha a tömec8ek egyenes irányú mozgása eleven erejének középértéke mindkettöben ugyanaz, tehát a sebességk középértékei visszásan arányosak a tö;necssúlyokból való négyzetgyökökkel. Ezen következtetés mellett szól azon ki vétel nélküli tapasz, talás,. miszerint. vegyileg egyinásra. nem: r ató, egyenlő hőmé rsékkel: biró. gá ok összehozatván a közös hőmérséket nem vá ltoztatj.

9 Vit ezen körülmény a különféle gáztörneesek egyenlő eleven éréjére utal. Az említett vélet nyomán nem általános, de viszonylagos tömecssúlyai mindazon anyagoknak meghatározhatók, melyek tömöttsége gáznemü állapotban megmérhetö. Ha gáznernil testek egyenlő térfogatai egyenlő számmal tartalmazzák a töme cseket, ugy ezen térfogatok súlyai" a "térfogatsúlyok(f egyszersmind a tömecssulyok viszonyát fejezik ki. Feltéve, hogy H==l és x a tölneesek száma egyenlötérfogatokban, leend : térfogats ú ly l térfogat == x könenytömecs... 1, l köneuytömecs sólya== i l " == " élenytömecs... 16, l élenytömecs " ==lx!l l " =,, halványtömecs , 1 hal V;Í nytömecs " == 5 l " == " kéntömecs , 1 kéntömecs,, = A gáznemü vegyületek tömecsp.it parányok csoportozatai képezik. Igy p. o. a könenyhalvag törnecse kétféle anyagból, ugyanis könenyből és halvanybói {tll. Ezen törneesben Jegalább egyegy részecskét az emlitett anyagok számára kell különböztetnünk. Ugyanaz áll minden többi vegyületre nézve. A tö1necsek így különböztetett részeeskéit már előbb is parilnyoknak neveztük Igen egyszerü vizsgálat azonban azt is kitünteti, hogy gáznemü elemek törnecsei is parányokból állanak. Vegyük elő ismét a könenyhalvagot. l térfogat köneny l térfogat könenynyel 2 térfogat könenyhal_aggá egyesül. Tartalmazzon már most l térfogat köneny n tömecset, ugy n tö1necs leend l térfogat halvanyban és 2 n tömecs 2 térfogat könenyhal vag ban. Miután pedig egyegy könenyhalvagt.. mees legalább egy könenyparányt és egy balvanyparányt tartalmaz, 2 n könenylal vag tl" nlecsben legalább 2n körrenyparány és 2n halvauyparány létezik. Ezen parányok azonban n könenytömecs és n hal vanytö1necsből kerültek ki, tehát mindrn egyes kö.c1enytömecs legalább 2 könenyparányt, minden halvanytömecs pedig 2 halvanyparányt szo1gáltatott. át a könenyhalvngnak. Iost mondbatjuk : l tömecs köneny 2 parány könenyb01 áll; l tö1necs halvanyban 2 parány halvany van. Lehetséges ugyan, hogy több parány köneny és halvany vesz részt a könenyhalvany képzésében ; ekkor azonban a viszony még sem változik, ha kőnenyparányok összegét valamint a halvanyparányokét és = l vesszük. 3 ;

10 VIII Ugyanazt tnondjuk ezzel: mi fenn a parányok osztékonyságának közönyösségéröl mondatott. Már felemlített.ük. hogy köneny fogadtatott el átajánosan a paránysúlyok egységeül. Ha tehát l könenyparány súlya = 1, úgy 2 parány == 1 tömecs köneny súlya == 2. Minden más gáznak tötnecssúlya e szerint könnyen meghatározható, ha ismeretes tömöttége, melylyel a tömecssúly arányos. Ha d valamely (természetesen csak homogen) gáz tömöttsége vonatkoztatva a levegőre és M ann.ak tömecssúlya, továbbá a könpny tömöttsége vonatkozással a levegőre == és tömecs súly a == 2, ered: M: l == d: tehát M === 2 d == d liután a törneesnek egész parányok véges számból kell állania, nem tartalmazhatván nézetünk szerint oszthatlan parányok részeit, az elemek igy nyert tömecssúlyai szükséképen a paránysúlyok többeseit vagy magukat a paránysúlyokat képezik. Mint fenn bebizonyittatott, a vegysúlynak is vagy egyenlő nek kell lennie a paránysú lylyal, vagy ennek többesét vagy aliquo t részét kell képeznie, mert az elemek csak egész parányok szerint egyesülnek. Ebből következik, hogy a tömecs és vegysúly Yagy egymással egyenlők vagy egyszerü viszonyban állanak. Ha a kisérlet ezt nem tünteti ki, tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben biztosabb a vegysúly meghatározása, mint a p::irák sürüség.eé, a tömecssúlyt egyenlőnek szokták verni a vegysúly azon többesével, 1nelyet a tömötts égből kiszámitott érték megközelít. A tömöttségből kiszámitott törnecsstuy és a vegysuly közötti megegyezés hiánya azonban más okból is eredhet, minthibás méréseinkből. Az úgynevezett Mariotteféle vagy jobban Boyleféle tör vény, mely szerint minden gáztömeg térfogata a nyomással visz. san arányos, és a GayLuszacféle, mely szerint a hömérsékkel egy rtesen arányos, csak közelitőleg érvényesek. Miután igy ezen kifejezés: *) V= Vo 7 0.(l+rt) csak bizonyos határok között é rvény es, tellü kül9nféle gázok egyenl ö térfogatai n em m i n d e n köni\ rnény között tartalmazhat *) V térfogat, b = légsúlyanéröi állás,?/= , t = bőrnérség

11 t x nak egyenlő számu tömec:;eket, <L tómecssúly kiszámítása a tömöttségből csak egészen határozott körülmények között lehet biztos. szerint majdnom kivétel nélkül szükséges, a tömöttségből kiszámított tömecssúlyokat n vegysúlyok szerint igazítani. A gáznemü állapot tötnöttsége csak kevés elernnél ismeretes, mivel a legtöbb elem oly n1aga.s homérséknél vcilik gázzá, hogy a tömöttség meghatározására szolgáló módszereink bazonvehetlenekké lesznek. Sőt ama kevés elem között van néhány, me1y kül örnböző hőtnérsék mellett egészen e l térő tömöttséggel bir. Igy példú.ul a kénpára tömöttsége körülbelül500 0 C mel]ett = 6 62, 8000 C felett való hömérséknél pedig = A selenpárn tötnöttsége is késebbedik, ha a hőtnérs ék emelkedik.*) Itt tehát Avogttdro v élete töhbé nem segít; használható csak akkor, ha a párák tömöttsége nem változik a h őtnérsél kel vagy lp.galább nagyobb hőm é rséki habírok közö tt állandó. Azon egyszeru megjegyzés, rniszerint a pn,r(tnytan alapján ey tö1necs se1u tartaln1ahat paránynak részeit, azt eredményezi, hogy A vogaclro véle te a panínysuly nwghattrozására felhasználható. Ugyani fennemlitett k pl e tünk v ús v, mennyiségeit némi biztos úgga l lehet meghatározni. Legtöbbször azonban ne1n elegenclö c1z ele1u tötnecssülyának isrnerete, hanern szükséges még egy vagy több vegyületének törnecssúlyitt megállap it ani. Iiutáu A vogadro szerint minden g{lz tehát n e n csak egyszerüek) hanem összetettek is, egyenlő térfogc.ü, nyo más és b ő m ér ék mellett egye nlő számú tö1necset tartalm a., szintéu a, következő egylet szerint nyerjük a vegyületek viszony la gos Lömecssúlyai t : I = o o1rl'is = d. Az igy izerzett értékekuek szintén egyszeru viszonyban kell Mlaniok c vegysúlyohoz, mejyekre nézve tehát javithatók. A kőn e nyhal vag tömöttsége p. o. Biot és Arago szerint 1 247, lll i ből I = X = LömecssúJy ered ; e1, 111egközeliti az alkatrészek elemzés útján tahut vegysúlyok összegét, ugyanis : l súlyrész könenyre súlyrész hal van y t. A javított tömecssúly lesz tehát * ) lly eltérő pá! atömöttségekröl bövebben fogunk szólni u vegyületek pá1 atömöttségeinél. B

12 x A_ izgőz törnöttsége He_gnüult szerir1t ' U mellett 0 623, tehát tömecssúlya I == X 0 63 === Egy súlyrész könenynyel 7 98 súlyrésr, éleny egyeül vizzé. l = 8 98 közel felét képezi a páratömettségböl kiszámitott tömecssúlynak. Ez utóbhínak a vegysúlyok. szerint javított értéke ehát 8 98 X 2 == 17 96, melyb5l 2 súlyrész a könenynek és az élenynek jut. A kén és élenyből álló Sulfnrdioxyd (kénessavanhydrid) számára például Berzelius töinöttségi értéket talált, Inelyből l = X == 64: ered. Ezen vegyület súlyrészében a vegysúlyi vizsgálatok a1apj:in súlyrész él en y és súlyrész kén van. Ezen két elem vegysúlyai, azaz a1na mennyiségek, melyok 1 súlyrész könenynyel egyesülnek a következők: éle ny szán1ára 7 98, kén szárnára Ezen számoknak többesei legyenek a fenn említett szúmértékek. KözelítőJ eg 7 98 X 4. == és X 2 == töpbesek a nen1 javított tö1necssúlyhan tartah11azott súlymennyiségkkel, 32 1:083 és cel, egyenl ő k, niiné1 fogva a sulfurclioxyd (kénessavanhydricl) tömecssúlyát = szám által képviseltetjük helyett. A vagysúlyok azonban kö zvetlenül ] hasznall1atók a tömecssúlyok 1neghatározására. Megfigyelend ö e célra, vajjon hány térfogategysége az egyik vagy másik alkatrésznek lép a, gáznemü vegyület térfogategységébe, vagy hány térfogategységót ezen vagy azon a1ktrés znek nyerhetni,t vegyület térfo gategységébő L A könpnyteteg (Selenhydrogen) tötnöttsége példcínl ne1n határoztatott n1eg küzretlenül. Bineau*) kis é rleteiből azonban ismeretes, hogy ezen gáz egy térfogatrésze izzított ónnal összehozatváu, ónreteg (Selenziun) jön létre, n1íg a.z eredeti térfogattal egyenlő térfogatú köneny visszmnarac1. Ezen tapasztalásból következik, hogy minden részeeskéje a könenyretegnek épen annyi könenyt tartalmaz, a mennyi 1nint a könenynek részecskej0 szabadon létezik, t. i két par{lnyt, mint fenn behizonyult nliután a vegysúlyi meghatározások azt. ere chnényezik, hogy a k9nenyretegben egy súlyrész könenyre 39 súlyrés re ten y esik, következményül kimondjuk, miszerint vegyületünk tömecssúlyaiban kétszer ennyi reteny *) Ann, Chlm. P hys. 67, 30; 68, 424

13 XI_" foglaltatik; a könenyréteg törnecse tehát 2 súlyrész könenyből és 78 súlyrész r etenyből tll, Inib ő l tömecssúlynk == 80 létesül. M == 78 é rt ékből azután visszafelé M == d képletünk ál tal d talál ta tik : d '1 2 7"/ 28 if7 l, 1nely tömöttség vonatkozik egyenlő hő m érsék i es uyo rnási viszonyok között l evő l evegőre. A vegyületek közvetlenül vagy közvetve 1neghatározott, az e l ső esetben vegysúlyokra vonatkozólag javított tömecssúlyaiból köv e tlnztetni lehet az alkatrészek p a r á u y s ú l y a i r a. Miután!t vegybontások alkalniával a parány részekre fel nem os zuk, v i l {!, g o s, h o g y b <'b r n1 e l y t ö rn e c s sem t a r t a l m tt z h a t p a r á n y n a k r é s z e i t. E n n é l fo g v a v a l a m e l y e l e m a z o n m e n n y i s é g e, m e l y v a l a m e l y v e gy ü l e t e t ö m e s s ú l y á b a n t a l á l t a t i k, l e g a l á b b e g y p a r á n y s ú l y t te sz; t e het azonban k ettőt vgy t öbbet is, a zaz a p a r á n y s ú l y t ö b b es é t k é p e z h e t i. Ha most Q a törneesben l evő anyag rnennyiségét és f" a paránysulyi fej ez\ ki, leend Q == v t' és fl' == "! Q, hol v csak egész s:tátu, tehát csak l, 2, 3,... lehet. v = l esetére Q == f 11, és e z a, p a r á n y sú l y n ak fe l v e b e t ö ma x i Ul a l c r t ék. Ha nen1. is határozhatjuk meg véglegesen ezen vizsgálatok alap. ján a paránysúlyt, 1nég is egy fontos lépéssei közeledtünk célunkhoz, a mennyiben paránysúlynak felv eh e t ő értékek bizonyos szá Jnát kizárj uk. Igy például a Siliciumchlorid 5 94 gőztömö ttségébő l tölnecssúlya gyanánt ered 1\ti = X 5 94, mely érték a egysú l y9 k szerint 169 5re javíttatott ; tartrl1naz pedig 28 súlyrész kovanyt és 141:5 súlyrész halvanyt. A fenn említettek nyon1án a kovany pa nt n yúlya csak a, következő értékek 8gyikével birhat: S. ')'.. l '!. s 2.\{ ""()',. sat. 2 ' 3! 4 míg az előbb elfogadott 21 kizárandó, Inert a Siliciutncblorid (Kov,tnyhalvag) törnecsének parányt kellené tartalmazuia. A paránysúlynak lfo ga.dható értékek sr.áma még tovább lea pad, ha ugyanazon ele1n külünhözö vegyületei hclsonlíttatnak össze. Igy p o azonnal világos 1 bo.y, az enllített sülyrész H :t:

14 XH halvanynak több mint egy parányból kell állania) Inert léleznek vegyek, 1nelye k kevesebb hal van y t tartaln1aznak. A cseppfolyós Ohlorphosphor (vilanyhalvag) tömecssúlya pé1 dául138, súlyrészhalvanynyal, a higanycbloridé (higanyha1vn.g) a halvany sulyrészével és a könyenhalvagé a halvany súlyrészével lviivel pedig == X = X 3, == X 2 a halvany ama különbözö n1ennyiségei ugy viszonyjanak Ini nt 4 : 3: 2: 1. A halvany paránysúlyának értékeül n1ost 1ná1; csak vagy ezen számnak tele, hannad.t, uegy1.1de sat. fogadha,tó el. 1intán a halvany szátnos vegyei között, melyek tömöttségei gáznen1ü állapotban meghat.ároztattak, elldig egy snn tala lkozik, 1nely egyegy tömecsben súlyrész hal\auvnál kevesebbet tartalmazna, ell enben mindazon vegyület ezen mennyisóget vagy ennek többesét tartalmazza : i g e n v a l ó s z i n ü, hogy a hal van y paránysúlya 01=:::35 37 nem pedig :!_!í r, "' sat. Mind an1e1lett kénys7.l3rh ve vol nánk a köneny és hal van y paritnysúlyait felezni, ba csak egyetlen egy grznemü vegy ület merülne fel, lllély egyenlő tér fog:ttbau sak fél annyi hal van y t és könenyt tartalmflzna mint a köl tenyhalvng. lagából dlágos, hogy az utóbbi esetben a l<önenytötuecsnek 4 parányból kellen e allania. nn e k ellenében minden rendelkczésü:t1kre levő adat. azt bizonyítja, hogy a szabad köneny tömecse, valamint a legtöbb elm é soha setn oszlik több mint ré::;zrc' ; e miatt a fél tömecset egy paránynak é a tömecset 2 p}:rány egye ületének kell tartani. Néhány elem azonban etne szabályszerüség alól hatát oottan kiveendő. A viiany tömöttsége 4 294, töme0ssúlya M = x = 12a l6778 ; a mireny tömöttsége és tömecssújya Ivl === x = A. H ydrogenphüspbor (könenyvilag) géí ztötnöttségét 1 178nek, az.a.rsenbydrogenét (könenymireg) 2 69nak tablljuk, mibp,l az elsőnek törnecssúlya I = X = ttz utóbbié J)!I = X 2 69 = A Hydrogenphosphor (könenyvilag) vegysúly i meghatároztsok \.lapján 31 súlyrész vijanyt tartalmaz 3 súlyrész könenyre, miből

15 XIII a HydrogAnph osphor javított tön1ecssúlyn == 34. Az! Arsenhydrogen vegysúlyi vizsgálata khün tettr, hogy 75 sulyrész mireny esik 3 st1lyrész könenyre: ebből az Arsen hydrogen (könenymireg) Rá. mára, javított tömecssúly gyanánt Pr d 78. A z eddigi ki fejtések nyomán vitany és mireny par. nysú ly a inak maximalértékei gyanánt kell tekinteni 31 s 75öt. Lebetsées Yolna ugyan, hogy ezen sz(tmok folei, harmadai, negyeelei sat. kúp '1ise1nék a valódi pnrnnysúl. okat, míg a1un.7.oknál nn.tj.yobb s d.mok tekintetbe Hem jöhetnek. lviiutriu pedig sem v il any sem mirenyvegyületet nem islnerünk, mely az fhnlítelt két elmnböl kevesel1bet tartalmazna, itt is valószinü ség szól a null elt, hof!.y n.mn két sz \tn a valódi pa. rtnysújyokat kppyis 1 i. A tn i esetiinket il1 elöleg azonban lügin kt'tbb azon körü lm ényt kell kiemelni, hogy sem a vilanynfíl 1 sem a lnirenynél nem felel 1neg a paránysú l.vnak ]{ 'tsr,erese n. töm ee. sú l O{tk, hanem annak ll g,vs?:erese ; ngyat'i 31 " 4 == 124 kö?:elitöreg == 300 " E :zerint a vilany és n1ireny javított tömecssúlyai J 24 és 300 volnának; minden tömecse a két elemnek 4 pnrányból állana. :Jlegen1lítést érdemel azon körihmény, mi zerint léteznek elernek, p o. a hi gany, karlatjy, melyek tömec?.ei va\ószinü1cg csak egy parányból állanak. Ezen rövi d eltt'l'éf: n tán forduljunk vis: a előbhi viz glatn inkho z. A szmnügyre vett killönféle esetekből kitiint, hotzy l e g való. zin übb értéke a paránysúlynak a z el emnek a z o n l e g k i s r b h m e n n y i s é g e, m e 1 y v a l n, 1n e l y v e g y ü l e t t ö 1n e c s s ú l y á b a n e l ő fo r d u l. Kivil8glik e bb ő l, hogy a paránysuly rneghatározására külöuös fontosságu alon vegyületek tömecss(llyainak isrnerete, melyek térfogatra nézve legkevesebbet tarttl maznak az ill ető e l emb ől. Bizonyos esetekben lehet ugyan a paránysúlyt oly vegyületekből is leszármaztatni, 1nelyek kétségen kivül tömecsükben egy egyszerü paránynál többet tartalmaznak. A Fluor (folyany) paránysúlyának maximalértéke p. o. a Fluormethyl (metbylfolyag) 34 0 értékü tömecssúlyából, melyben 19 1 súlyrész Fluor foglaltatik, 19 lnek ered ; azonban a Fluorhur (boronfolyag) 68 3 tömecssúlyából, melyben 57 3 súlyrész Fluor 1oglaltatik, és a Fluorsilicium (Korafolyag) tömecssúlyából mely 76 4 st1lyrész Fiuort tartalmaz, ugyanazon pa.r{wysúl.'úr

16 XIV tékre következtethetni. Iiután ezgjn vegyületek tötnecseíben csak egés7. parányok fogla1tathatnak, a Fluorbor és Fluotsiliciumban foglalt mennyiségek kü lönbsége legalább is egy parányt tesz ki. A tön1 ccssúlyok kü lön bsége tehat legálább egy parány súlyát képviseli; ==19 1 különbség pedig egyenlő a FhJormel hylben foglalt tnennylséggel ; ennek többeseit képezik ama két vegyületben lévő mennyiségek, ugyanjs 57 3===19 1 x 3 és 76 4===19 1 X 4; következésképen elfogadjuk 191 mint a Fluor paránysúlyá.t és fel vessük, hogy a Fluorbor törnecsében 3 és a Fluorsiliciuméban 4, parany van. :\ talában megalapítottnak lehet 1nost te kinteni a paránysúlyok megl1atározási 1nódját a tömecs8úlyokból ; kifej ezhetjük következök é pe n : V a l am e 1 y e l e m p a r á n y s ú l y a a v e g y s ú l y s e g é l y é v e l ú g y h a t á r o z t a t i k m e g a t ö m e c s s ú l y o k b ó l, hogy vegyül etei nek tömecsúlyaiban e löforduló összes mennyiségei a paránysúly többesei l egyenek. Az igy meghatározott érték, 1nint láttuk, n a g y o b b l e h e t a v a l ó d i n a l, d e n em kis e b b.. A gáz vagy páratömött.ségek es ezekből levezetett tömecssülyok ismeretö nagy érté.k:ü, de n ern elégséges a paránysíüy megbatározására ; általa csak ez utóbbinak maximaiértékét nyerjük, anélkül, hogy biztositva, lennénk az ellen, ho gy a valódi paránysújy ezen maximaiértéknek cstk bizonyos részét képezné. Hol a TizsgrUt vegyületek száma igen nagy, mint p o a légenynél, könenynél, l.htl vanyr)ál, sznenynél sat., ott azon valószinüség is nagy, b ogy az elemnek legkisebb menr1yisége, mely egy törneesben találtatott, valóban a legkisebb mennyiség, mely e lőfordulhat, tehát a paránysúly és nem ennek többese ; ugyani nem épen valószinü azon eset, hogy vala1nely elem szájnos mgv izsgcut vegyületei között rgy em legyen, mely esak ama legkisebb mönnyiséget az elemnek, paráuyát, tartalmazná. Ha azonban valamely elemnek csak egyetlen egy, vagy csak kevés Yegyületének páratö1nöttsége és e7jzel tőide0ssúlya is1neretes, többnyire nagyon bizonytalan az utóbbira támaszkodó meghatározása a paránysúlynak, úgy hogy ennek végn1egálla]_jitása ügyében még más segédszerekhez kell folyamodni. fi után eddig.a vogadro v életéből a legfontosabb köv tkezrnényeket levezettük, tekintetbe kell vennünk néhány esetet, melyben az emlitett vélet tetemes tévedéseknek lehetne kútforrása,. 1ár átam )a ban uem szabad megfeledkeznünk a,rrój, hogy A vogadro törvénye,

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11.

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11. DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K Telefon: 0652/411267 Fax: 0652/411267 Email: abigeltodebrecen@gmail.com Honlap: www.abigelsuli.hu 11. Isk et, angol : / 18 idegen nyelvi informatika,

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Á Á É É ÉÜ Á Ü Ü ő ó ő í í Á ü ő í í ó ó í ó ő ü ü ő ü ó ó ő ü ő í í ü ő í ü ő í ü ő í í ó ő ó ü ü ó ó ő ü ú ó ó ö í ü ü ő ó ő ü ő í ó ü ő í ő ü ö ü ő ó ő í ó ü í ő ő ö ő ő ö ő ü ő ő ő ő í ü ü í ó íő ü

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

ľ ő ľü ő ő ü ľ ü ö ő ł ő ü ü ő Á É Á Ú É Ü É ő ú ő ő ľ ő üľ ľ ľ ő ő ľ Á Á É Á Ú Ó É Ü É Á Á ő Ĺ ź ľ ő ľ ő ľ ü ő ő ľ ő ő ľ ő Í ő ő ő ú ľ ő ľ É Í É ő ő ľ ö ő ő ő ľ ľ ő ľ ő ľ ü ö ú ŕ ő ľ ľ ő ő ľ ő ő ľ ő ő

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

ľ ľĺ ó ü ý í ź ó í ľ ĺ Í í ę É ź đ ü ý ľ ę ö ź ó ä í ó í ó ü ľ ĺ í ó í í ó ö í ö ú ö ó ę ó ĺ ö ü ó ĺ ľ ľ ó í í ó ĺ í ę ó í ö ú đ í ö ó Ĺ ę ý ű ö ĺ ä ź ľ ľ ó ü ę ľ Ĺ ö ü đó í ĺ ó ĺ í ó ź öľ ĺ ę ü ó ü ý

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben