PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: Jogerőre emelkedett: június 14-én SzMB Bányászati Kft. Iktatószám: PBK/191-30/ Szárliget, Ügyintéző: Gross Tamás Gyöngyvirág utca 21. : /208 : : Tárgy: A Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területen végzendő ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyása iránti kérelem. H A T Á R O Z A T A Pécsi Bányakapitányság az SzMB Bányászati Kft. (2067 Szárliget, Gyöngyvirág utca 21, cégjegyzékszám: /4, KSH szám: ) bányavállalkozó részére a Somogy megyei Balatonszentgyörgy Község közigazgatási területét érintő agyag, homok és kavics ásványi nyersanyagkutatás műszaki üzemi tervét az alábbi megállapításokkal és feltételekkel j ó v á h a g y j a : 1. A kutatást csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott terv birtokában lehet megkezdeni. 2. A kutatásra engedélyezett időtartam: a jelen kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év. 3. Alkalmazható kutatási módszerek: helyszíni bejárás, földtani térképezés és geodéziai felmérés, kutatófúrások kitűzése és lemélyítése (40 db sekélyfúrás, 10,0 25,0 m közötti talpmélységű fúrás, 10 m mélységig STIHL BT 121 típusú kézi fúróberendezéssel, m közötti mélységig Sedidrill típusú, gumi-lánctalpas, benzinmotoros önjáró fúróberendezéssel), mintavételezés, a fúrásminták laboratóriumi vizsgálata és minősítése. Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell készíteni, amelyet a bányavállalkozó köteles a kutatás befejezésétől, de legkésőbb a kutatásra engedélyezett időtartam lejártától számított 6 hónapon belül 2 példányban a Bányakapitányságnak benyújtani. 4. A bányavállalkozónak a kutatás során nyert földtani adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeit a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 25. (1) bekezdésben foglaltak alapján, a 203/1998. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10/B. (1) (4) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete szerint kell teljesítenie. 5. Tekintettel arra, hogy a kutatási tevékenységet olyan ingatlanon végzik, amely nem a bányavállalkozó tulajdonában áll, a kutatófúrások lemélyítésének feltétele a kutató-objektumok

2 - 2 - által érintett ingatlanok tulajdonosaival (kezelőivel, használóival) megkötött megállapodások, és a bennük foglaltak maradéktalan betartása. A bányavállalkozó, valamint a nyersanyagkutatást végző gazdálkodó szervezet a kutatási tevékenységével okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 6. A jelen határozattal jóváhagyott kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló biztosítékként a Pécsi Bányakapitányság elfogadja az SzMB Bányászati Kft. által felajánlott, kizárólag a Pécsi Bányakapitányság hozzájárulásával felhasználható ,- Ft, azaz egyszázkettőezer forint, ügyvédi letéti számlán elhelyezett óvadékot. Az óvadék elhelyezéséről szóló letéti szerződésnek tartalmaznia kell annak konkrét célját, valamint azt, hogy a szerződés módosításához, vagy megszüntetéséhez a Bányakapitányság hozzájárulása szükséges. Az SzMB Bányászati Kft. az óvadéki szerződés megkötését a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles kezdeményezni a Bányakapitányságon, valamint igazolni köteles a biztosíték elhelyezéséről szóló, ügyvéddel megkötött letéti szerződést és az összeg átutalásának megtörténtét. A határidő elmulasztása esetén, pénzügyi biztosíték hiányában a Pécsi Bányakapitányság a bányászati tevékenység megkezdését felfüggeszti. 7. A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére írásban bejelenteni. A kutatás felelős műszaki vezetője: Molnár Tibor (2067 Szárliget, Gyöngyvirág utca 21.), felelős műszaki vezető helyettes: Simicska József (8071 Magyaralmás, Fenyves köz 8.). 8. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /1/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint: 8.1. A kutatási területen tilos olyan tevékenység végzése, melynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz. 9. A Marcali Körzeti Földhivatal SZ /2012. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása szerint: 9.1. A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u. 5.) PBKI191-8/2012. számú kérelmére a Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területre elkészített ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárása ügyében, az SzMB Bányászati Kft. (2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 21.) által benyújtott dokumentációk alapján a szakhatósági hozzájárulást megadom A tervezett beruházás a benyújtott dokumentumok alapján nem minősül a termőföld időleges más célú hasznosításnak, ezért a tervezett munka más célú hasznosítási engedélyt nem igényel. 10. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának II-P-18/698-2/2012 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása szerint: A régészeti lelőhelyen álló, Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területen ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében február 15-én érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata során az engedély kiadásához feltételként előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom Mivel a kutatás során kis átmérőjű (113 mm) kutatófúrásokat alkalmaznak, ezek a régészeti lelőhelyet elhanyagolható mértékben károsítják, így kikötéseket nem fogalmaztunk meg. Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az ásványi nyersanyag kitermelésének helye és

3 - 3 - kiterjedése ismertté válik, a létesítési engedélyezési eljárás során a Baranya Megyei Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodáját szakhatóságként be kell vonni. 11. Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs Községek Körjegyzője a /1/2012. ügyiratszámú, valamint az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OTH-GYÓGYF-145-2/2012. iktatószámú szakhatósági hozzájárulásával külön feltételek kikötése nélkül hozzájárult a kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyásához. 12. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a HHO/897-1/2012. nyilvántartási számú végzésével, hatáskör hiányában a szakhatósági eljárását megszüntette. 13. A közmű-üzemeltetők nyilatkozatai: HIR-SAT 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.) üzemeltetői nyilatkozata szerint: Társasságunk tulajdonában és üzemeltetésében Balatonszentgyörgy Vörs települések közt alépítményes optikai gerinckábel működik. A tervezett kutatási határ az Északi oldalon, a 0104 brsz- és 0105 hrsz-ú országos közutak területén megközelíti optikai hálózatunkat. Az optikai gerinc geodéziai bemérését jelen nyilatkozattal együtt megküldöm. A munkaterület átadás- átvételi eljárásra meghívót kérünk. Nyilatkozatunk március 05-ig érvényes E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Osztály, Nagykanizsai Régió (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.) terv- és közmű-egyeztetési jegyzőkönyve szerint: A bemutatott, Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics kutatási műszaki üzemi terv szerint végzendő munka a tulajdonunkban lévő 1 kv-os földkábel(eke)t, 1 kv-os; 20 kv-os légvezeték(ek)et érint. A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat az illetékes Területgazda által meghatározott módon mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak. Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 122/2004. (X. 15.) GKM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát! Az elkészült terveket a közműkezelői hozzájárulás végett villamos tervek esetén 3, egyéb tervek esetén 1 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási

4 - 4 - munkákhoz pedig 14 nappal a munka megkezdése előtt írásban a szakfelügyeletet is meg kell rendelni. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyeletek megrendelésének elmaradása esetén az üzembe helyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-nek. A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda: Czippán Kornél, Cím: 8800 Nagykanizsa Király utca 1, Tel: , Fax.: Illetékes E.ON Hálózati Szolgáltató: Nagykanizsai Régió. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nagykanizsa felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közmű-egyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemen kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejárta után újabb egyeztetés szükséges. Megjegyzés: A tervezési területen előfordulhat földkábeles fogyasztói csatlakozókábel is A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Dél-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség (8640 Fonyód Vízmű u. 1.) közmű egyeztetési jegyzőkönyve szerint: A terven jelzett kutatófúrások, kezelésünkben lévő közüzemi ivóvíz (NA100 KMPVC és NA8OAC) és szennyvíz (NA100 KMPVC nyomó) vezeték biztonsági övezetét érinti. A kivitelezés során az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvány, (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen) a 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet (a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről) előírásai betartandók. A közművek nyomvonalát, a tervezőnek helyszíni felméréssel pontosítania kell. Szakfelügyeletet írunk elő, melyet a Dél-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőségtől (8640 Fonyód, Vízmű u. 1.) nyolc nappal megelőzően írásban kell megrendelni. Közművezetékektől 2-2 m védőtávolságon belül csak kézi földmunka végezhető. A kivitelezés során a meglévő, üzemelő közművek helyszíni feltárását biztosítani kell, az esetleges közműkeresztezések csomópontjaiban védőcső beépítését írjuk elő. Jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv átvételét az egyeztető tervező aláírásával elismeri, és gondoskodik, hogy jelen jegyzőkönyv az építtetőhöz eljusson A Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság Dél-dunántúli Szolgáltatási Központ Támogató és Előkészítő Osztály Kaposvár (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 1-3, levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 147.) közműkezelői nyilatkozata szerint: Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot nem érint. Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Hálózati Régióközpont (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57.) közmű-egyeztetési jegyzőkönyve szerint: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka, a tulajdonunkban lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot nem érinti. A közműegyeztetés érvényessége a keltezéstől számított 1 év! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejárta esetén, új egyeztetés szükséges! A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz ,- Ft.

5 - 5 - I N D O K O L Á S A szárligeti székhelyű SzMB Bányászati Kft január 20-án ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a bányahatóság október 13-án jogerőre emelkedett, PBK/2624-4/2011 iktatószámú kutatási jogot adományozó határozatán alapult. A bányafelügyelet a beérkezett kérelem felülvizsgálata során megállapította, hogy a kérelemhez nem mellékelték a szakhatósági közreműködés feltételeként előírt eljárási illetékeket, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását, valamint a tényállás tisztázásához további hiánypótlás teljesítése vált szükségessé (a tervezett tevékenységgel összefüggésben várható károk fedezetéül szolgáló biztosíték mértékét alátámasztó költségterv, a közmű-üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyvei, illetve érintettség esetén a hozzájáruló nyilatkozatok). Ezért a Bányakapitányság január 25-én a PBK/191-2/2012 iktatószámú végzésével hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt. A bányahatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről működtetett elektronikus adatbázis alapján, január 24-én a PBK/191-3/2012 iktatószámú végzéssel ben értesítette az érintett szervezeteket Dráva Szövetség, Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Pécsi Zöld Kör, Zöld Forrás Környezetvédő egyesület, valamint az IRIS Egyesület a bányahatóságnál kérelemre indult bányászati szakigazgatási eljárás megindításáról. Az értesített szervezetek egyike sem jelezte, hogy ügyfélként részt kíván venni az elsőfokú eljárásban. Tekintettel arra, hogy ellentmondás mutatkozott a bányavállalkozó által a kutatási műszaki üzemi tervhez mellékelt, a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak név és címjegyzéke és a kutatási műszaki üzemi terv-térképen ábrázolt birtok-határok között, a bányafelügyelet az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszeren, a TAKARNET-en keresztül lekérdezte az érintett ingatlanok tulajdoni lapjait, így az érintett ügyfelek értesítése a kérelemre indult eljárásról, a február 06-án kelt, PBK/191-4/2012 iktatószámú végzéssel történt meg. Az SzMB Bányászati Kft. a hiánypótlásban előírt igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését február 09-én igazolta, valamint az előírt illetékeket lerótta. A hiánypótlás teljesítését követően, a beérkezett kérelem, a mellékelt műszaki üzemi tervdokumentáció felülvizsgálata során a Bányakapitányság megállapította, hogy az megfelel a Bt ában és a Vhr. 6/D. -ában foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az előírt mellékleteket, valamint az előírt, de még nem teljesített hiánypótlások nem akadályozzák a szakhatósági eljárás megindítását, így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerint, a február 13-án kelt PBK/191-8/2012 iktatószámú végzésével megkereste az érintett szakhatóságokat, hogy adják meg a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásukat. Az utolsó szakhatósági állásfoglalás március 30-án érkezett a Pécsi Bányakapitányságra. A bányavállalkozó, a február 27-én előterjesztett kérelmével a hiánypótlási felhívásban előírtak teljes körű teljesítése érdekében, kérte a hiánypótlási határidőnek március 31-éig való meghosszabbítását. A Bányakapitányság a kérelemnek eleget téve, a február 28-án kelt, PBK/191-13/2012 iktatószámú végzéssel, a hiánypótlás határidejét meghosszabbította március 31-éig, a hiányosságok teljes körű pótlását a bányavállalkozó március 30-án teljesítette.

6 - 6 - A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /1/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 8. pontja tartalmazza. Az indokolás szerint: A Pécsi Bányakapitányság PBK/191-8/2012. számú végzésével megkereste Felügyelőségünket azzal, hogy a Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területen tervezett ásványi nyersanyagkutatás kutatási Műszaki Üzemi Tervének jóváhagyásához szükséges szakhatósági hozzájárulást beszerezze. A megkereséshez csatolt dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottuk meg. A kutatási terület nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, annak északi széle határos az országos és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Kis-Balaton területével. A 195 ha-os kutatási terület Balatonszentgyörgy külterületének nyugati oldalán, Battyánpuszta térségében helyezkedik el, nagyrészt mezőgazdasági szántóterületeket érint. A kutatás során a földtani adatgyűjtést, terepi bejárást követően 40 db sekély mélységű kutatófúrás létesítése és mintavételezés történik. A kutatófúrások 10 (max. 25) m mélységűek, a fúrólyukak saját anyagukkal visszatöltésre kerülnek, a szükséges tájrendezés végrehajtásra kerül. A védett természeti területre a kutatás hatást nem gyakorol. Fentiek alapján a tervezett ásványi nyersanyag-kutatási tevékenység a természet védelméről szóló évi LIII. törvény a alapján tájvédelmi érdeket nem sért. A kutatási terület teljes terjedelmében, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21. a továbbiakban: Kormányrendelet) Korm. rendelet 7. (4) bekezdése alapján, a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny (ld: a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei) terület. Előírásunkat e tényre alapozva, a Kormányrendelet 9. (4) bekezdés b) pontjának megfelelően tettük. Állásfoglalásunkat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése és 3. számú melléklete 11. pontja alapján, az ott felsorolt szakkérdések tekintetében adtuk meg. A Felügyelőség hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. b) pontján, 28. c) pontján és 32. (1) bekezdésén, illetékessége a rendelet 1. számú mellékletén alapul. A Marcali Körzeti Földhivatal a rendelkező rész 9. pontja szerinti, SZ /2012 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u. 5.) fent hivatkozott megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Balatonszentgyörgy anyag, homok, kavics elnevezésű területre elkészített ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárása kapcsán a becsatolt dokumentációk alapján. Kérelméhez csatolta a SzMB Bányászati Kft. (2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 21.) által készített dokumentációt (kutatás műszaki üzemi tervet). A bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. évi törvény 38. (2) bekezdésében foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett munka nem minősül ideiglenes más célú hasznosításnak, ezért a szakhatósági állásfoglalás a rendelkező részben foglaltak alapján került megadásra. Amennyiben a tervezett munka a műszaki tervben foglaltaktól eltérően, termőföld igénybevételével fog járni, úgy a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény ban foglaltak értelmében más célú hasznosítási engedélyt kell kérni a tervezett munka, kivitelezés megkezdése előtt. A szakhatósági állásfoglalást az ügyben eljáró hatóság határozatába köteles belefoglalni és a határozat egy példányát ügyiratszámra való hivatkozással részünkre megküldeni szíveskedjen. Az állásfoglalás ellen jogorvoslattal élni, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

7 - 7 - szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet. Tájékoztatásul közlöm, hogy a Marcali Körzeti Földhivatal felettes szerve a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala (7400 Kaposvár, Damjanich utca ). A szakhatósági állásfoglalást a Ket a alapján adtam meg. A szakhatósági állásfoglalást a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a alapján biztosított jogkörben hoztam. Illetékességemet ugyanezen rendelet 3. (4) bekezdése és 1. számú melléklete határozza meg. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája II-P-18/698-2/2012 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulásának indokolása szerint: A Pécsi Bányakapitányság azzal kereste meg Irodámat, hogy a Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területen ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében szakhatósági állásfoglalásunkat közöljük. A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházással érintett, Balatonszentgyörgy, 069/25, 073, 076/15,16 hrsz. alatti ingatlan nyilvántartott régészeti lelőhelyen található. Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 2. számú melléklet A. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. KÖH azonosító: 19748: Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta, Temető nevű, terepbejárással azonosított (Sági K.), jelenlegi ismereteink szerint 100x150 m kiterjedésű lelőhely, jellege alapján Római-kori temető. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint a rendelkező részben előírt feltételek mellett megfelel. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket. ) 44-45/A. -ain, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény és ain, a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendeleten és a Korm. r. 2. számú mellékletének A. pontján alapul. Irodám hatáskörét és illetékességét a Korm. r. 6. (1) bekezdése, 5. (4) bekezdése, 1. számú mellékletének 5. pontja, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a Korm. r. 7. (4) bekezdésében meghatározott 30 napos ügyintézési határidőn belül adtam meg. Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs Községek Körjegyzőjének /1/2012. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: A Tisztelt Cím hivatkozott számú levelére válaszolva közöljük, hogy a SzMB Bányászati Kft. (2067. Szárliget, Gyöngyvirág utca 21. sz.) bányavállalkozó által beterjesztett, Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területre elkészített ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi tervét áttanulmányoztuk és ahhoz a helyi környezet- és természetvédelmi követelmények figyelembevételével a szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk. A terveken jelzett kutatási terület határa érinti a község belterületét is, igaz a fúrási pontok csak a külterületeken vannak kijelölve. Kérjük a belterület közelében a fúrások alkalmával a fokozott figyelmet, különösen az esetlegesen meglévő közművek tekintetében. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OTH-GYÓGYF-145-2/2012. iktatószámú szakhatósági hozzájárulásának indokolása szerint:

8 - 8 - Az SzMB Bányászati Kft. kérelmet nyújtott be a Pécsi Bányakapitánysághoz Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű kutatási területre elkészített kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásának tárgyában. A Pécsi Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságként bevonta hatóságomat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében. A kérelmező által benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a kutatás természetes gyógytényezőt nem veszélyeztet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv /A. -ban előírt módon, határidőn belül adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 2. pontja állapítja meg. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a HHO/897-1/2012. nyilvántartási számú végzését az alábbiakkal indokolta: A Pécsi Bányakapitányság PBK/191-8/2012 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Balatonszentgyörgy - agyag, homok, kavics elnevezésű terület kutatási műszaki üzemi terve tárgyában. A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi kutatási terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. -ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 10. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket ának (9) bekezdése tartalmazza. A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontja esetében a Ket a és a Bt. 22. (3) bekezdése, a rendelkező rész 2. pontja esetében a Vhr. 6/E. (1) és (2) bekezdése, a rendelkező rész 3. pontja esetében a Vhr. 6/D. (1) bekezdésének a), b) és c) pontjai, továbbá a Vhr. 8. (1) bekezdése, a rendelkező rész 4. pontja esetében a Bt. 25. (1) bekezdése, a Vhr.10/B. (1) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a Vhr. 4. számú melléklete, a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt. 37. és 38. -a, valamint a Vhr a, a rendelkező rész 6. pontja esetében a Bt. 41. (7) bekezdése és a Vhr. 25. (5) bekezdése, a rendelkező rész 7. pontja esetében a Vhr. 6/E. (4) bekezdése, a rendelkező rész pontjai esetében az érintett szakhatóságok hozzájárulásai, a rendelkező rész 13. pontja esetében az érintett közmű üzemeltetők nyilatkozatai alapján határozott. A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező SzMB Bányászati Kft-nek bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása jóváhagyható. A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 134. (1) bekezdés d) pontja, illetve a 61. (2)

9 - 9 - bekezdése alapján ,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási kényszerítő eszközként. A műszaki üzemi tervdokumentációban foglaltak és a mellékelt kutatási műszaki üzemi tervtérkép tanúsága szerint, a bányavállalkozó az ásványi nyersanyag megkutatását 40 db változó, 10,0 25,0 m közötti talpmélységű sekélyfúrás lemélyítésével kívánja elvégezni. Mivel a terepi kutatási tevékenység végzésére vonatkozóan egyik szakhatóság sem írt elő időbeli korlátozást, a Bányakapitányság a vállalt kutatási feladatok időszükségletét vizsgálva megállapította, hogy a fúrásos kutatásnak a műszaki üzemi tervben ismertetett technológiával történő kivitelezése, továbbá a kutatás során nyert adatok feldolgozása nem indokolja a kérelemben szereplő 4 éves kutatási időszak engedélyezését. Erre való tekintettel a Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában foglaltak szerint figyelembe véve, hogy a tervdokumentáció tanúsága szerint a bányavállalkozó a fúrásos kutatást vegetációs időszakon kívül tervezi elvégezni a kutatásra fordítható időtartamot 2 évben határozta meg, figyelemmel arra, hogy a zárójelentés elkészítésére a kutatás befejezését követően kerül sor, melynek időszükséglete a kutatási időszakot nem terheli. Amennyiben azonban a megkezdett kutatási tevékenységet a bányavállalkozó a meghatározott határidőre, tőle független körülmény miatt befejezni nem tudja, vagy a kutatás elvégzéséhez a kutatási feladatok bővítése indokolt, a Vhr. 6/E. (6) bekezdése értelmében és Bt. 14. (1) bekezdésében foglaltak szerint a kutatási időszak az eredetileg engedélyezett időszak felével, legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. A kérelemre indult eljárásban Pécsi Bányakapitányság a Vhr. 6/E. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Bt. 22. (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. -aiban, valamint az 5. (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. (2) bekezdésében, a 3. (4) bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul. Az SzMB Bányászati Kft. az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája szakhatósági közreműködésének illetékeit lerótta, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Marcali Körzeti Földhivatal szakhatósági közreműködéséhez előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta. A kérelmező a bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézés határidejének lejárta (figyelemmel az előírt hiánypótlás teljesítésének, valamint az utolsó szakhatósági állásfoglalás beérkezésének időpontjára): április 24. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98., 99. és ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. alapján állapította meg. Pécs, április 20. dr. Riedl István bányakapitány

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: Ügyintéző: Szerv. egység: Telefon: 883-9/2015. Rőczeyné Takács Anikó Bányászati Osztály (06-88) 576-635 Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben