PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U Postafiók 61 (06-72) , Fax: Jogerőre emelkedett: június 14-én SzMB Bányászati Kft. Iktatószám: PBK/191-30/ Szárliget, Ügyintéző: Gross Tamás Gyöngyvirág utca 21. : /208 : : Tárgy: A Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területen végzendő ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyása iránti kérelem. H A T Á R O Z A T A Pécsi Bányakapitányság az SzMB Bányászati Kft. (2067 Szárliget, Gyöngyvirág utca 21, cégjegyzékszám: /4, KSH szám: ) bányavállalkozó részére a Somogy megyei Balatonszentgyörgy Község közigazgatási területét érintő agyag, homok és kavics ásványi nyersanyagkutatás műszaki üzemi tervét az alábbi megállapításokkal és feltételekkel j ó v á h a g y j a : 1. A kutatást csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott terv birtokában lehet megkezdeni. 2. A kutatásra engedélyezett időtartam: a jelen kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év. 3. Alkalmazható kutatási módszerek: helyszíni bejárás, földtani térképezés és geodéziai felmérés, kutatófúrások kitűzése és lemélyítése (40 db sekélyfúrás, 10,0 25,0 m közötti talpmélységű fúrás, 10 m mélységig STIHL BT 121 típusú kézi fúróberendezéssel, m közötti mélységig Sedidrill típusú, gumi-lánctalpas, benzinmotoros önjáró fúróberendezéssel), mintavételezés, a fúrásminták laboratóriumi vizsgálata és minősítése. Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell készíteni, amelyet a bányavállalkozó köteles a kutatás befejezésétől, de legkésőbb a kutatásra engedélyezett időtartam lejártától számított 6 hónapon belül 2 példányban a Bányakapitányságnak benyújtani. 4. A bányavállalkozónak a kutatás során nyert földtani adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettségeit a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 25. (1) bekezdésben foglaltak alapján, a 203/1998. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10/B. (1) (4) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete szerint kell teljesítenie. 5. Tekintettel arra, hogy a kutatási tevékenységet olyan ingatlanon végzik, amely nem a bányavállalkozó tulajdonában áll, a kutatófúrások lemélyítésének feltétele a kutató-objektumok

2 - 2 - által érintett ingatlanok tulajdonosaival (kezelőivel, használóival) megkötött megállapodások, és a bennük foglaltak maradéktalan betartása. A bányavállalkozó, valamint a nyersanyagkutatást végző gazdálkodó szervezet a kutatási tevékenységével okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 6. A jelen határozattal jóváhagyott kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló biztosítékként a Pécsi Bányakapitányság elfogadja az SzMB Bányászati Kft. által felajánlott, kizárólag a Pécsi Bányakapitányság hozzájárulásával felhasználható ,- Ft, azaz egyszázkettőezer forint, ügyvédi letéti számlán elhelyezett óvadékot. Az óvadék elhelyezéséről szóló letéti szerződésnek tartalmaznia kell annak konkrét célját, valamint azt, hogy a szerződés módosításához, vagy megszüntetéséhez a Bányakapitányság hozzájárulása szükséges. Az SzMB Bányászati Kft. az óvadéki szerződés megkötését a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles kezdeményezni a Bányakapitányságon, valamint igazolni köteles a biztosíték elhelyezéséről szóló, ügyvéddel megkötött letéti szerződést és az összeg átutalásának megtörténtét. A határidő elmulasztása esetén, pénzügyi biztosíték hiányában a Pécsi Bányakapitányság a bányászati tevékenység megkezdését felfüggeszti. 7. A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére írásban bejelenteni. A kutatás felelős műszaki vezetője: Molnár Tibor (2067 Szárliget, Gyöngyvirág utca 21.), felelős műszaki vezető helyettes: Simicska József (8071 Magyaralmás, Fenyves köz 8.). 8. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /1/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint: 8.1. A kutatási területen tilos olyan tevékenység végzése, melynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz. 9. A Marcali Körzeti Földhivatal SZ /2012. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása szerint: 9.1. A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u. 5.) PBKI191-8/2012. számú kérelmére a Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területre elkészített ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárása ügyében, az SzMB Bányászati Kft. (2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 21.) által benyújtott dokumentációk alapján a szakhatósági hozzájárulást megadom A tervezett beruházás a benyújtott dokumentumok alapján nem minősül a termőföld időleges más célú hasznosításnak, ezért a tervezett munka más célú hasznosítási engedélyt nem igényel. 10. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának II-P-18/698-2/2012 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása szerint: A régészeti lelőhelyen álló, Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területen ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében február 15-én érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata során az engedély kiadásához feltételként előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom Mivel a kutatás során kis átmérőjű (113 mm) kutatófúrásokat alkalmaznak, ezek a régészeti lelőhelyet elhanyagolható mértékben károsítják, így kikötéseket nem fogalmaztunk meg. Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az ásványi nyersanyag kitermelésének helye és

3 - 3 - kiterjedése ismertté válik, a létesítési engedélyezési eljárás során a Baranya Megyei Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodáját szakhatóságként be kell vonni. 11. Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs Községek Körjegyzője a /1/2012. ügyiratszámú, valamint az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OTH-GYÓGYF-145-2/2012. iktatószámú szakhatósági hozzájárulásával külön feltételek kikötése nélkül hozzájárult a kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyásához. 12. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a HHO/897-1/2012. nyilvántartási számú végzésével, hatáskör hiányában a szakhatósági eljárását megszüntette. 13. A közmű-üzemeltetők nyilatkozatai: HIR-SAT 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 45.) üzemeltetői nyilatkozata szerint: Társasságunk tulajdonában és üzemeltetésében Balatonszentgyörgy Vörs települések közt alépítményes optikai gerinckábel működik. A tervezett kutatási határ az Északi oldalon, a 0104 brsz- és 0105 hrsz-ú országos közutak területén megközelíti optikai hálózatunkat. Az optikai gerinc geodéziai bemérését jelen nyilatkozattal együtt megküldöm. A munkaterület átadás- átvételi eljárásra meghívót kérünk. Nyilatkozatunk március 05-ig érvényes E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Osztály, Nagykanizsai Régió (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.) terv- és közmű-egyeztetési jegyzőkönyve szerint: A bemutatott, Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics kutatási műszaki üzemi terv szerint végzendő munka a tulajdonunkban lévő 1 kv-os földkábel(eke)t, 1 kv-os; 20 kv-os légvezeték(ek)et érint. A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat az illetékes Területgazda által meghatározott módon mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak. Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 122/2004. (X. 15.) GKM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát! Az elkészült terveket a közműkezelői hozzájárulás végett villamos tervek esetén 3, egyéb tervek esetén 1 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási

4 - 4 - munkákhoz pedig 14 nappal a munka megkezdése előtt írásban a szakfelügyeletet is meg kell rendelni. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyeletek megrendelésének elmaradása esetén az üzembe helyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-nek. A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda: Czippán Kornél, Cím: 8800 Nagykanizsa Király utca 1, Tel: , Fax.: Illetékes E.ON Hálózati Szolgáltató: Nagykanizsai Régió. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nagykanizsa felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közmű-egyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemen kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejárta után újabb egyeztetés szükséges. Megjegyzés: A tervezési területen előfordulhat földkábeles fogyasztói csatlakozókábel is A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Dél-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség (8640 Fonyód Vízmű u. 1.) közmű egyeztetési jegyzőkönyve szerint: A terven jelzett kutatófúrások, kezelésünkben lévő közüzemi ivóvíz (NA100 KMPVC és NA8OAC) és szennyvíz (NA100 KMPVC nyomó) vezeték biztonsági övezetét érinti. A kivitelezés során az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvány, (közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen) a 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet (a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről) előírásai betartandók. A közművek nyomvonalát, a tervezőnek helyszíni felméréssel pontosítania kell. Szakfelügyeletet írunk elő, melyet a Dél-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőségtől (8640 Fonyód, Vízmű u. 1.) nyolc nappal megelőzően írásban kell megrendelni. Közművezetékektől 2-2 m védőtávolságon belül csak kézi földmunka végezhető. A kivitelezés során a meglévő, üzemelő közművek helyszíni feltárását biztosítani kell, az esetleges közműkeresztezések csomópontjaiban védőcső beépítését írjuk elő. Jelen közmű egyeztetési jegyzőkönyv átvételét az egyeztető tervező aláírásával elismeri, és gondoskodik, hogy jelen jegyzőkönyv az építtetőhöz eljusson A Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság Dél-dunántúli Szolgáltatási Központ Támogató és Előkészítő Osztály Kaposvár (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 1-3, levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 147.) közműkezelői nyilatkozata szerint: Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot nem érint. Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Hálózati Régióközpont (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57.) közmű-egyeztetési jegyzőkönyve szerint: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka, a tulajdonunkban lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot nem érinti. A közműegyeztetés érvényessége a keltezéstől számított 1 év! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejárta esetén, új egyeztetés szükséges! A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz ,- Ft.

5 - 5 - I N D O K O L Á S A szárligeti székhelyű SzMB Bányászati Kft január 20-án ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a bányahatóság október 13-án jogerőre emelkedett, PBK/2624-4/2011 iktatószámú kutatási jogot adományozó határozatán alapult. A bányafelügyelet a beérkezett kérelem felülvizsgálata során megállapította, hogy a kérelemhez nem mellékelték a szakhatósági közreműködés feltételeként előírt eljárási illetékeket, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását, valamint a tényállás tisztázásához további hiánypótlás teljesítése vált szükségessé (a tervezett tevékenységgel összefüggésben várható károk fedezetéül szolgáló biztosíték mértékét alátámasztó költségterv, a közmű-üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyvei, illetve érintettség esetén a hozzájáruló nyilatkozatok). Ezért a Bányakapitányság január 25-én a PBK/191-2/2012 iktatószámú végzésével hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt. A bányahatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről működtetett elektronikus adatbázis alapján, január 24-én a PBK/191-3/2012 iktatószámú végzéssel ben értesítette az érintett szervezeteket Dráva Szövetség, Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Pécsi Zöld Kör, Zöld Forrás Környezetvédő egyesület, valamint az IRIS Egyesület a bányahatóságnál kérelemre indult bányászati szakigazgatási eljárás megindításáról. Az értesített szervezetek egyike sem jelezte, hogy ügyfélként részt kíván venni az elsőfokú eljárásban. Tekintettel arra, hogy ellentmondás mutatkozott a bányavállalkozó által a kutatási műszaki üzemi tervhez mellékelt, a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak név és címjegyzéke és a kutatási műszaki üzemi terv-térképen ábrázolt birtok-határok között, a bányafelügyelet az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszeren, a TAKARNET-en keresztül lekérdezte az érintett ingatlanok tulajdoni lapjait, így az érintett ügyfelek értesítése a kérelemre indult eljárásról, a február 06-án kelt, PBK/191-4/2012 iktatószámú végzéssel történt meg. Az SzMB Bányászati Kft. a hiánypótlásban előírt igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését február 09-én igazolta, valamint az előírt illetékeket lerótta. A hiánypótlás teljesítését követően, a beérkezett kérelem, a mellékelt műszaki üzemi tervdokumentáció felülvizsgálata során a Bányakapitányság megállapította, hogy az megfelel a Bt ában és a Vhr. 6/D. -ában foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az előírt mellékleteket, valamint az előírt, de még nem teljesített hiánypótlások nem akadályozzák a szakhatósági eljárás megindítását, így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerint, a február 13-án kelt PBK/191-8/2012 iktatószámú végzésével megkereste az érintett szakhatóságokat, hogy adják meg a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásukat. Az utolsó szakhatósági állásfoglalás március 30-án érkezett a Pécsi Bányakapitányságra. A bányavállalkozó, a február 27-én előterjesztett kérelmével a hiánypótlási felhívásban előírtak teljes körű teljesítése érdekében, kérte a hiánypótlási határidőnek március 31-éig való meghosszabbítását. A Bányakapitányság a kérelemnek eleget téve, a február 28-án kelt, PBK/191-13/2012 iktatószámú végzéssel, a hiánypótlás határidejét meghosszabbította március 31-éig, a hiányosságok teljes körű pótlását a bányavállalkozó március 30-án teljesítette.

6 - 6 - A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /1/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 8. pontja tartalmazza. Az indokolás szerint: A Pécsi Bányakapitányság PBK/191-8/2012. számú végzésével megkereste Felügyelőségünket azzal, hogy a Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területen tervezett ásványi nyersanyagkutatás kutatási Műszaki Üzemi Tervének jóváhagyásához szükséges szakhatósági hozzájárulást beszerezze. A megkereséshez csatolt dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottuk meg. A kutatási terület nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, annak északi széle határos az országos és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Kis-Balaton területével. A 195 ha-os kutatási terület Balatonszentgyörgy külterületének nyugati oldalán, Battyánpuszta térségében helyezkedik el, nagyrészt mezőgazdasági szántóterületeket érint. A kutatás során a földtani adatgyűjtést, terepi bejárást követően 40 db sekély mélységű kutatófúrás létesítése és mintavételezés történik. A kutatófúrások 10 (max. 25) m mélységűek, a fúrólyukak saját anyagukkal visszatöltésre kerülnek, a szükséges tájrendezés végrehajtásra kerül. A védett természeti területre a kutatás hatást nem gyakorol. Fentiek alapján a tervezett ásványi nyersanyag-kutatási tevékenység a természet védelméről szóló évi LIII. törvény a alapján tájvédelmi érdeket nem sért. A kutatási terület teljes terjedelmében, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21. a továbbiakban: Kormányrendelet) Korm. rendelet 7. (4) bekezdése alapján, a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny (ld: a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei) terület. Előírásunkat e tényre alapozva, a Kormányrendelet 9. (4) bekezdés b) pontjának megfelelően tettük. Állásfoglalásunkat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (2) bekezdése és 3. számú melléklete 11. pontja alapján, az ott felsorolt szakkérdések tekintetében adtuk meg. A Felügyelőség hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. b) pontján, 28. c) pontján és 32. (1) bekezdésén, illetékessége a rendelet 1. számú mellékletén alapul. A Marcali Körzeti Földhivatal a rendelkező rész 9. pontja szerinti, SZ /2012 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila u. 5.) fent hivatkozott megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Balatonszentgyörgy anyag, homok, kavics elnevezésű területre elkészített ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárása kapcsán a becsatolt dokumentációk alapján. Kérelméhez csatolta a SzMB Bányászati Kft. (2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 21.) által készített dokumentációt (kutatás műszaki üzemi tervet). A bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. évi törvény 38. (2) bekezdésében foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett munka nem minősül ideiglenes más célú hasznosításnak, ezért a szakhatósági állásfoglalás a rendelkező részben foglaltak alapján került megadásra. Amennyiben a tervezett munka a műszaki tervben foglaltaktól eltérően, termőföld igénybevételével fog járni, úgy a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény ban foglaltak értelmében más célú hasznosítási engedélyt kell kérni a tervezett munka, kivitelezés megkezdése előtt. A szakhatósági állásfoglalást az ügyben eljáró hatóság határozatába köteles belefoglalni és a határozat egy példányát ügyiratszámra való hivatkozással részünkre megküldeni szíveskedjen. Az állásfoglalás ellen jogorvoslattal élni, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

7 - 7 - szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet. Tájékoztatásul közlöm, hogy a Marcali Körzeti Földhivatal felettes szerve a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala (7400 Kaposvár, Damjanich utca ). A szakhatósági állásfoglalást a Ket a alapján adtam meg. A szakhatósági állásfoglalást a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a alapján biztosított jogkörben hoztam. Illetékességemet ugyanezen rendelet 3. (4) bekezdése és 1. számú melléklete határozza meg. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája II-P-18/698-2/2012 ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulásának indokolása szerint: A Pécsi Bányakapitányság azzal kereste meg Irodámat, hogy a Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területen ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv engedélyezése ügyében szakhatósági állásfoglalásunkat közöljük. A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházással érintett, Balatonszentgyörgy, 069/25, 073, 076/15,16 hrsz. alatti ingatlan nyilvántartott régészeti lelőhelyen található. Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 2. számú melléklet A. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. KÖH azonosító: 19748: Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta, Temető nevű, terepbejárással azonosított (Sági K.), jelenlegi ismereteink szerint 100x150 m kiterjedésű lelőhely, jellege alapján Római-kori temető. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint a rendelkező részben előírt feltételek mellett megfelel. Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket. ) 44-45/A. -ain, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény és ain, a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendeleten és a Korm. r. 2. számú mellékletének A. pontján alapul. Irodám hatáskörét és illetékességét a Korm. r. 6. (1) bekezdése, 5. (4) bekezdése, 1. számú mellékletének 5. pontja, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a Korm. r. 7. (4) bekezdésében meghatározott 30 napos ügyintézési határidőn belül adtam meg. Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs Községek Körjegyzőjének /1/2012. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulása szerint: A Tisztelt Cím hivatkozott számú levelére válaszolva közöljük, hogy a SzMB Bányászati Kft. (2067. Szárliget, Gyöngyvirág utca 21. sz.) bányavállalkozó által beterjesztett, Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű területre elkészített ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi tervét áttanulmányoztuk és ahhoz a helyi környezet- és természetvédelmi követelmények figyelembevételével a szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk. A terveken jelzett kutatási terület határa érinti a község belterületét is, igaz a fúrási pontok csak a külterületeken vannak kijelölve. Kérjük a belterület közelében a fúrások alkalmával a fokozott figyelmet, különösen az esetlegesen meglévő közművek tekintetében. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OTH-GYÓGYF-145-2/2012. iktatószámú szakhatósági hozzájárulásának indokolása szerint:

8 - 8 - Az SzMB Bányászati Kft. kérelmet nyújtott be a Pécsi Bányakapitánysághoz Balatonszentgyörgy agyag, homok, kavics elnevezésű kutatási területre elkészített kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásának tárgyában. A Pécsi Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságként bevonta hatóságomat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében. A kérelmező által benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a kutatás természetes gyógytényezőt nem veszélyeztet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv /A. -ban előírt módon, határidőn belül adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 2. pontja állapítja meg. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a HHO/897-1/2012. nyilvántartási számú végzését az alábbiakkal indokolta: A Pécsi Bányakapitányság PBK/191-8/2012 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Balatonszentgyörgy - agyag, homok, kavics elnevezésű terület kutatási műszaki üzemi terve tárgyában. A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi kutatási terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. -ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 10. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket ának (9) bekezdése tartalmazza. A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontja esetében a Ket a és a Bt. 22. (3) bekezdése, a rendelkező rész 2. pontja esetében a Vhr. 6/E. (1) és (2) bekezdése, a rendelkező rész 3. pontja esetében a Vhr. 6/D. (1) bekezdésének a), b) és c) pontjai, továbbá a Vhr. 8. (1) bekezdése, a rendelkező rész 4. pontja esetében a Bt. 25. (1) bekezdése, a Vhr.10/B. (1) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a Vhr. 4. számú melléklete, a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt. 37. és 38. -a, valamint a Vhr a, a rendelkező rész 6. pontja esetében a Bt. 41. (7) bekezdése és a Vhr. 25. (5) bekezdése, a rendelkező rész 7. pontja esetében a Vhr. 6/E. (4) bekezdése, a rendelkező rész pontjai esetében az érintett szakhatóságok hozzájárulásai, a rendelkező rész 13. pontja esetében az érintett közmű üzemeltetők nyilatkozatai alapján határozott. A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező SzMB Bányászati Kft-nek bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása jóváhagyható. A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 134. (1) bekezdés d) pontja, illetve a 61. (2)

9 - 9 - bekezdése alapján ,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási kényszerítő eszközként. A műszaki üzemi tervdokumentációban foglaltak és a mellékelt kutatási műszaki üzemi tervtérkép tanúsága szerint, a bányavállalkozó az ásványi nyersanyag megkutatását 40 db változó, 10,0 25,0 m közötti talpmélységű sekélyfúrás lemélyítésével kívánja elvégezni. Mivel a terepi kutatási tevékenység végzésére vonatkozóan egyik szakhatóság sem írt elő időbeli korlátozást, a Bányakapitányság a vállalt kutatási feladatok időszükségletét vizsgálva megállapította, hogy a fúrásos kutatásnak a műszaki üzemi tervben ismertetett technológiával történő kivitelezése, továbbá a kutatás során nyert adatok feldolgozása nem indokolja a kérelemben szereplő 4 éves kutatási időszak engedélyezését. Erre való tekintettel a Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában foglaltak szerint figyelembe véve, hogy a tervdokumentáció tanúsága szerint a bányavállalkozó a fúrásos kutatást vegetációs időszakon kívül tervezi elvégezni a kutatásra fordítható időtartamot 2 évben határozta meg, figyelemmel arra, hogy a zárójelentés elkészítésére a kutatás befejezését követően kerül sor, melynek időszükséglete a kutatási időszakot nem terheli. Amennyiben azonban a megkezdett kutatási tevékenységet a bányavállalkozó a meghatározott határidőre, tőle független körülmény miatt befejezni nem tudja, vagy a kutatás elvégzéséhez a kutatási feladatok bővítése indokolt, a Vhr. 6/E. (6) bekezdése értelmében és Bt. 14. (1) bekezdésében foglaltak szerint a kutatási időszak az eredetileg engedélyezett időszak felével, legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. A kérelemre indult eljárásban Pécsi Bányakapitányság a Vhr. 6/E. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Bt. 22. (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. -aiban, valamint az 5. (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. (2) bekezdésében, a 3. (4) bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul. Az SzMB Bányászati Kft. az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája szakhatósági közreműködésének illetékeit lerótta, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Marcali Körzeti Földhivatal szakhatósági közreműködéséhez előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta. A kérelmező a bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézés határidejének lejárta (figyelemmel az előírt hiánypótlás teljesítésének, valamint az utolsó szakhatósági állásfoglalás beérkezésének időpontjára): április 24. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98., 99. és ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. alapján állapította meg. Pécs, április 20. dr. Riedl István bányakapitány

10 Kapják: Hivatali kapun keresztül: 1. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1380 Budapest Pf: Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 7624 Pécs Szent István tér Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9701 Szombathely Pf Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs Községek Körjegyzője 8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91. Postai úton: 5. SzMB Bányászati Kft Szárliget, Gyöngyvirág utca Marcali Körzeti Földhivatal 8700 Marcali, Széchenyi utca Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: Ábrahám Józsefné 6721 Szeged, Szent István tér VI/ AVE Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt Siófok, Bajcsy-Zsilinszky út 220. (végrehajtási jog) 10. Baján Jánosné 8710 Balatonszentgyörgy, Kis-Balaton utca Balázsi Zoltán Lászlóné 6722 Szeged, Attila utca 4. II/ Banicz Istvánné 8710 Balatonszentgyörgy, Batthyány utca Bársony József 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Bársony Józsefné 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Bellán István 8713 Kéthely, Balaton utca 13. (özvegyi jog) 16. Bellán István 8713 Kéthely, Balaton utca Bellán László 8713 Kéthely, Honvéd utca Benczik Vilmosné 8734 Somogyzsitfa, Május 1. utca Béres Ferenc Tibor 8732 Sávoly, Rákóczi Ferenc utca Béres Jánosné 8800 Nagykanizsa, Alkotmány út Béres Vince Lajos 8732 Sávoly, Rákóczi Ferenc utca Besenczki Józsefné 8711 Vörs, Kossuth utca Besenszki László 8711 Vörs, Kossuth Lajos utca Császár Attila Mátyásné 8710 Balatonszentgyörgy, Sport utca Dunántúli Regionális Vízmű Zrt Siófok, Tanácsház utca 7. (végrehajtási jog) 26. DRV Zrt. Dél-balatoni Üzemeltetési Üzemvezetőség 8640 Fonyód Vízmű u E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt Pécs, Búza tér 8/A. (vezetékjog) 28. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Osztály, Nagykanizsai Régió 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Régió, 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57. (vezetékjog) 30. Egervári Endréné 6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi István utca Egyed Károlyné 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Farsang Imréné 8360 Keszthely, Bercsényi utca Fazekas István 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Fehér István 8710 Balatonszentgyörgy, Egry József utca Feil Dávid 8360 Keszthely, Bercsényi Miklós utca Feil Józsefné 8360 Keszthely, Bercsényi utca 3.

11 Futó György 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Gulyás Kálmánné 8649 Balatonberény, Ady Endre utca Hajas Ildikó 8649 Balatonberény, Kossuth utca Hajas Jánosné 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca HIR-SAT 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Keszthely, Kossuth L. u Horváth Ernő 9024 Győr, Marcal utca Horváth József 8710 Balatonszentgyörgy, Petőfi utca Ifi Géza János 8649 Balatonberény, Kossuth utca Kálóczi Ferencné 8360 Keszthely, Kossuth utca Kánya József Attiláné 8700 Marcali, Noszlopy Gáspár utca Kecskés László 8732 Sávoly, Rákóczi utca Kereskedelmi és Hitelbank Zrt Budapest, Vigadó tér 1. (jelzálogjog) 49. Keszthelyi Városüzemeltető Kft Keszthely, Vásár tér 10. (végrehajtási jog) 50. Kocza Tiborné 8732 Sávoly, Kossuth Lajos utca Kovács József 8710 Balatonszentgyörgy, Egry József utca Kovács Józsefné 8710 Balatonszentgyörgy, Egry József utca Kovács Lajos 8710 Balatonszentgyörgy, Batthyány utca Kovács Lajosné 8710 Balatonszentgyörgy, Batthyány puszta Lamos Györgyné 1142 Budapest, XIV. ker. Kassai tér 27. II. em László Ferencné 8380 Hévíz, Dr. Korányi Frigyes utca 1/C. 1. em. 3. ajtó. 57. Léránt Ferenc 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Léránt Ferencné 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Léránt József 8710 Balatonszentgyörgy, Kis-Balaton utca Lipics Pálné 8710 Balatonszentgyörgy, Kis-Balaton utca Magyar László 8736 Szőkedencs, Fő utca Magyar Lászlóné 8736 Szőkedencs, Fő utca Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság Dél-dunántúli Szolgáltatási Központ Támogató és Előkészítő Osztály 7401 Kaposvár, Pf.: Máté János Zoltánné 8360 Keszthely, Cholnoky Jenő utca 2/A. (özvegyi jog) 65. Máté Jenőné 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Máté Krisztián 8360 Keszthely, Bem utca Mercz Ferencné 8642 Fonyód, Fő utca 32. II/ Miháczi József 8710 Balatonszentgyörgy, Battyán utca Mihályfi József 8710 Balatonszentgyörgy, Petőfi Sándor utca Mihályfi Tibor 8710 Balatonszentgyörgy, Batthyány utca 2/a. 71. Mojzer György 8360 Keszthely, Mára Ferenc utca Molnár György 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca Mózes Jánosné 8710 Balatonszentgyörgy, Sport utca 49. (özvegyi jog) 74. Mózes Nándorné 8731 Hollád, Petőfi Sándor utca Mózes Rezső 8710 Balatonszentgyörgy, Sport utca Nagy Jánosné 8710 Balatonszentgyörgy, Kis-Balaton utca Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. (végrehajtási jog) 78. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Illeték Kiszabó Osztály 7400 Kaposvár, Béke utca 28. (jelzálogjog) 79. Orsós István 8710 Balatonszentgyörgy, Vörsi utca Peszmeg lstvánné 8711 Vörs, Alkotmány utca Pflanczer Mihályné 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 48. Bejelentés szerint meghalt! 82. Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia utca 6. (jelzálogjog) 83. Rigó István 8360 Keszthely, Egry József utca Rigó Istvánné 8710 Balatonszentgyörgy, Egry utca 45. (özvegyi jog) 85. Rigó Lajosné 8710 Balatonszentgyörgy, Virág utca Sági Attila József 8710 Balatonszentgyörgy, Batthyány utca 75.

12 Schiffer Tiborné 8710 Balatonszentgyörgy, Vörsi utca Sifter Elemér 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 50/b. 89. Simon Istvánné 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca Simon Jánosné 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Simon Jenő 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca Simon Lajos 9730 Kőszeg, Temető utca Simon Tibor 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7400 Kaposvár, Damjanich utca (földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog) 95. Süte János 8710 Balatonszentgyörgy, Batthyány utca Szélig Miklósné 1145 Budapest, Korong utca 7/b. fsz. 1. Nem kereste! 97. Szokodi István 8710 Balatonszentgyörgy, Egry utca Szűcs József 8710 Balatonszentgyörgy, Egry utca 84. (özvegyi jog) 99. Takács Ferencné 8700 Marcali, Széchenyi utca 20. I. em Térdig Jánosné 8700 Marcali, Horvátkúti utca Toki Ferencné 8728 Pogányszentpéter, Bajcsy-Zs. utca Vajda Antalné, született Kovács Mária 7627 Pécs, Szántó László utca 13. II Varga János 8710 Balatonszentgyörgy, Egry József utca Vargyas Ervinné 8800 Nagykanizsa, Magvető utca Véghné Simon Gyöngyvér 8360 Keszthely, Nagyváthy utca Vizsy György Ignácnéné 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 12. 2/ Irattár. Jogerőre emelkedés után: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ( ben).

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. február 27-én Plastic Work 2000 Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. február 16-án Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. január 11-én PELSOLAJ Szénhidrogén Kutató és

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. június 23-án Mészkő és Dolomit Kft. Iktatószám:

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. június 16-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. április 25-én Kostmann Trans Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu 299/5/2010. Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu) Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 10-én WildHorse Energy Hungary Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. június 19-én MOL-RAG West Kft. Iktatószám: PBK/492-21/2013

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki). MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1080-3/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu HIRDETMÉNY A Szolnoki Bányakapitányság

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3619-3/2012. 2013. január 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/676-28/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

HIRDETMÉNY. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG HIRDETMÉNY A Budapesti Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. április 18-án MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3397-23/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Tárgy: Magyaralmás kutatási műszaki

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. augusztus 22-én Synclean Resources Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3218-13/2012. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/37-14/2012. 2012. június 21-én jogerőre emelkedett. Üi.: Kusz

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1587-11/2012 Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) Ez a határozat

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság Iktatószám: 4183-3/2015 Előadó: dr. Ötvös Tünde Babits Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Az S.-R. és Fiai Kft. kötelezése 100517932

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

Jogerős: 2011. szeptember 26-tól

Jogerős: 2011. szeptember 26-tól BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1881-15/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 26-tól Tárgy: Bugyi IX.- homok,

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26.

H A T Á R O Z A T. Ubinas Kft. (6724 Szeged, Dr. Baross J. u. 26. ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Baranyi Tibor Mészáros Ferencné ENGEDÉLY SZÁMA: 1534/3/2006. TEL: 309-1012 FAX: 246-2942 TÁRGY: Gulliver (50 % azimszulfuron) gyomirtó permetezőszer 120 napos eseti felhasználási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2804-11/2013. 2014. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2035-11/2011. 2011. november 02.-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/8-23/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2223-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117 1 / 6 2014.07.14. 10:03 Iktatószám: ki/ti016-0306/2012 Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület Nyilvántartási szám: be/sfp-0306/2012 Nagykanizsa Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Rozgonyi u. 25/A. E-mail:

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési HATÁROZAT

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési HATÁROZAT Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/3000-16/2013. 2014. július 17-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Makó 0596/61 és 0596/67 hrsz.

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. 1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Makó 0596/61 és 0596/67 hrsz. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2149-41/2012. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. augusztus

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1147-3/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés elbírálása

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/1206-9/2014 Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa.

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa. Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa.hu Nagytarcsa Község Jegyzőjének 1/2010.számú Szabályzata

Részletesebben

5/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz.

5/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Érvényes: 2013. január 1-jétől. A Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató Lakossági tájékoztató a fennmaradási engedélyezési eljárás szabályairól 1. Milyen esetben lehet, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély kérhető, ha o az építésügyi hatósági engedélyhez

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben