FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI"

Átírás

1 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Egészségügy 1.5 Ciclul de studii Licensz 1.6 Programul de studii Fogorvostudomány 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Közösségi fogorvoslás 2.2 Titularul activităților de curs üres állás 2.3 Titularul activităților de lp Tohati Adrian, Petcu Blanka, Bereşescu Liana 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul VI II Vizsga studii Semestrul evaluare disciplinei Kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 42 Distribuția fondului de timp/săpt ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 6 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 5 Tutorial 5 Examinări 4 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale A hallgatónak tudnia kell a járványtani ankétok elvégzéséhez szükséges eljárásokat és módszereket, valamint a különböző közösségek keretén belül a szájhigiéné elemzésére és javítására alkamlas technikákat.

2 Competențe transversale A hallgatónak képesnek kell lennie felismerni és interdiszciplinárisan elemezni a szájüreg egészségi állapotát, az ember és a társadalom általános egészségi állapotának szerves részeként. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei A járványtani ankét lebonyolítása. A hallgató tudja kidolgozni az epidemiológiai ankét elemeinek 7.2 Obiectivele specifice kidolgozásához használt módszereket és technikákat. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Történelem és alapfogalmak. Primér egészségügyi ellátás. Szekunder és tercier egészségügyi ellátás. Az epidemiológiai ankétokban alkalmazott EVSz indexek. A szájegészség és az általános egészség járványtani paramétereinek összefüggése. Családegészségügy. Megelőzés egészségneveléssel. Gerosztomatológia. A lakosság egészségi állapota. Járványtani ankét: a tervezés módszere. Járványtani ankét: a személyzet képzése, az adatok begyűjtése és feldolgozása, az eredmények értelmezése és jelentése. A statisztika felállítása. Semestrul II Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés.

3 Az alkohol és a dohányzás. A drógok. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Bibliografie: Fejérdy Pál, Nagy Gábor, Orosz Mihály Gerosztomatológia, Semmelweis Kiadó, Budapest, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații Óvodákba való látogatás Elemi iskolásokhoz való látogatás. Gimnáziumokba való látogatás. Különleges közésségekhez való látogatás. Szájegészség nevelési programok és stratégiák kidolgozása. Semestrul II Fogsor mulázsokon történő demonstrálás, vetítés, betegeken történő demonstrálás, különböző közösségeken végzett felmérések Bibliografie: Podariu Angela, Jumanca Daniela - Stomatologie comunitară, Ed. Waldpress, Timişoara, 2002.

4 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A tananyag alapján a diáknak ismernie kell az epidemiológiai ankétok tervezési módszereit és a gyakorlatban történő alkalmazását. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare Az illető tárgy elméleti szintű elsajátítása az előadások anyagának megfelelően A gyakorlatokon való részvétel, 10.5 LP érdeklődés és aktivitás Standard minim de performanță Egy járványtani ankét kidolgozása. Irásbeli felmérés/ rácsteszt egyvagy többtalálatos tesztkérdésekkel 10.3 Pondere din nota finală 60% (a legkisebb elfogadott jegy 5,00) 40%

5 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Medicină dentară 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Sănătate 1.5 Ciclul de studii Licența 1.6 Programul de studii Fogorvostudomány 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Parodontológia 2.2 Titularul activităților de curs Asist univ dr Buka Imola Zsuzsa 2.3 Titularul activităților de lp Dr. Sitaru Alexandru, Dr.Șef lucr.dr.lazăr Luminita, Hănțoiu Tudor, Dr. Buka Imola, Dr. Torcătoru Anca, Dr. Bukhari Csilla 2.4 Anul de studii V 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 42 Distribuția fondului de timp/săpt 7 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 3 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 1 Examinări 0,5 Alte activități 0,5 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 7 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului vetitő, laptop 5.2 de desfășurare a laboratorului esetbemutatás, parodontális készlet 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale A hallgatóknak tudnia kell a helyes diagnózist a különböző parodontális betegségek formái esetén, ismerniük kell az odontoparodontális státusz rögzítésének metodikáját a specifikus kórlapokban.

6 Competențe transversale Legyenek meg a szükséges ismereteik a klinikai vizsgáló műszerek helyes használatát (parodontális szonda, CPITN) és röntgen-vizsgálatát tekintve a parodontopathiás betegek estében. A szisztémás betegségek és fogágybetegségek közötti összefüggések felismerése. A fogágybetegségek iniciális kezelésére használt tehnikák elsajátítása (fogkőeltávolítás, szubgingivális kürettálás) A parodontális szövetek morfológiai sajátosságainak a megismerése különböző fogágybetegségek esetén. A klinikai tünetek ismerete és az optimális kezelési módszerek alkalmazása gingivitis és parodontitis esetén. Komplex parodontális kezelési terv felállítása a páciens korának és általános állapotának megfelelően. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) Ahhoz hogy megértsük a fogágy patológiáját és a kezelési 7.1 Obiectivul general al disciplinei lehetőségeket, ismernünk kell a fogágy anatómiai struktúráját és ennek a legkritikusabb területeit. A marginális parodontium specifikus vizsgálati módszere szükséges a diagnózis megállapításához, az evoluciós stádium és a 7.2 Obiectivele specifice kezelési terv felállításához. Az etiológiai körülmények a fogágybetegségek esetén lehetnek helyiek vagy általánosak (szisztémásak). 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1.A parodontológia története. Terminológia Szóbeli előadás, vetités 2.A fogágy kritikus anatómiai és szövettani Szóbeli előadás, vetités alkotói. Íny. 3.Periodontális rés és a gyökérhártya, cement, Szóbeli előadás, vetités alveoláris csont. 4.A fogágy fiziológiája. Szóbeli előadás, vetités 5.A fogágybetegségek tünettana fogínygyulladás, parodontális tasak. 6.A fogágybetegségek tünettana furkációérintettség, fogmobilitás, fogvándorlás, fogínyvisszahúzódás (retrakció). 7.A marginális parodontium elváltozásainak az osztályozása. 8.Klinikai vizsgálat a parodontológiában. 9.Kórlap, diagnózis. 10.Röntgenvizsgálat a parodontopathiak esetében. 11.Fogágybetegsegek epidemiológiája. 12.Dentális plakk. 13.Immunológiai mehanizmusok és a fogágybetegségek. Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités

7 14.A fogkő. Szóbeli előadás, vetités Semestrul II Bibliografie: Gera I., Parodontológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Keszthelyi G., Parodontológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Klinikai vizsgálati módszerek alkalmazása (fogkő, CPITN, gingiva indexek regisztrálása). Specifikus mérések alkalmazása a parodontális betegségek terápiájában (tasakmélység és tapadásvesztesség helyes lemérése). Alveoláris csont állapotának a felmérése panorámikus röntgen felvéteken. A helyes fogkőeltávolítási és plakkfelhalmozódást meggatoló módszerek elsajátítása. Szubgingivális kürettálás elvégzése. Klinikai vizsgálati módszerek alkalmazása (fogkő, CPITN, gingiva indexek regisztrálása). Specifikus mérések alkalmazása a parodontális betegségek terápiájában (tasakmélység és tapadásvesztesség helyes lemérése). Alveoláris csont állapotának a felmérése panorámikus röntgen felvéteken. Szubgingivális kürettálás elvégzése. Metode de predare Semestrul I Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, Observații

8 A helyes fogkőeltávolítási és plakkfelhalmozódást meggatoló módszerek elsajátítása. Specifikus mérések alkalmazása a parodontális betegségek terápiájában (tasakmélység és tapadásvesztesség helyes lemérése). Alveoláris csont állapotának a felmérése panorámikus röntgen felvéteken. Szubgingivális kürettálás elvégzése. Klinikai vizsgálati módszerek alkalmazása (fogkő, CPITN, gingiva indexek regisztrálása). vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Semestrul II Bibliografie: Keszthelyi G., Parodontológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Gera I., Parodontológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A tantárgy tartalma összefüggésben áll a munkaadók igényeivel a következő területeken: egészségügy, egészségügyi menedzsment, egészségügyi oktatás, gyógyszergyártó cégek, fogorvosi kutatás. 10. Evaluare Tip 10.1 Criterii de activitate evaluare Az illető tárgy 10.4 Curs elméleti szintű elsajátítása az 10.2 Metode de evaluare Írásbeli felmérés /teszt egy vagy többtalálatos tesztkérdésekkel, leíró részekkel. Félévközi tesztek 10.3 Pondere din nota finală 80%

9 előadások anyagának megfelelően 10.5 LP În funcție de Írásbeli felmérések. Gyakorlati vizsga specificul disciplinei 20% 10.6 Standard minim de performanță Különböző parodontális vizsgálati módszerek ismerete amelyek lehetővé teszik a helyesdiagnózist parodontopathiak esetében. Az iniciális kezelési terv alkalmazásának lehetőségei. Az evolució és prognózis helyes megítélése esetenként. A meggógyult esetek felülvizsgálata recall programok keretén belül.

10 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii FOGORVOSTUDOMÁNY 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK 2.2 Titularul activităților de curs 2.3 Titularul activităților de lp 2.4 Anul de studii VI 2.5 Semestrul I Markovics Emese Rita, Balos Monica Dora, Berneanu Florentin Daniel, Hantoiu Liana, Janosi Kinga Maria, Soaita Claudia Liana, Drasovean Constantin 2.6 Tipul de 2.7 Regimul EXAMEN OBLIGATORIU evaluare disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 126 Distribuția fondului de timp/săpt 10 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 1 Examinări 1 Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale A diák képes kell legyen elfogadható szinten (forma, funkció és

11 Competențe transversale esztétika szempontjából) a kiterjedt részleges,... és szubtotális foghiányok helyreállitására, klasszikus akrilát lemezből készült kivehető fogpótlások segítségével, a páciens életkorától függetlenül. Kell ismerje a részleges foghiányok vázprotézisekkel való kezelésének illetve a kezelési terv kialakitásának alapelveit. Kell rendelkezzen a részlegesen foghiányos protetikai mező preprotetikai és protetikai előkészitésének, tervezésének és kivitelezésének alapismereteivel, illetve kell ismernie a részleges fogpótlások fogteknikai laboratoriumi munkafolyamatok alapelemeit. Rendelkezzen a részlegesen edentált páciens klinikai és paraklinikai vizsgálatainak alapismereteivel, felismerve a fogpótlás szempontjából pozitiv illetve negativ elemeket. A diák kell ismerje a részleges foghiányok protetikai helyreállitásával kapcsolatos klinikai és technologiai eljárások lehetőségeit és határait, és képes kell legyen a páciensnek megmagyarázni a részleges foghiányok különböző protetikai megoldásainak javallatait és ellenjavallatait (ideértve a vázprotéziseket, illetve a természetes fogakra vagy implantátumokra A diák képes kell legyen a munkahely biztonságának biztositására. Kell ismerje a saját egészségének fontosságát, és a szakmájának az erre kifejtett hatását. Képes kell legyen érvényesiteni a munkahelyén a többi kollégája elött az egészségügyi és biztonsági szabályokat. Tudja felismerni a saját határait és a folyamatos tanulás, a továbbképzés és a kritikus gondolkozás értékeit, egy fokozott szakmai megfelelőség megtartásának érdekében. Rendelkezzen és ismerje azt a morális és etikai felelöséget, ami a fogorvosi szolgáltatásokkal jár. Alakitson ki egy olyan orvos-páciens viszonyt ami biztositja a gyakorlat jó lefolyását. Legyen képes megőrizni a páciens adatainak bizalmasságát. Legyen képes csapatban dolgozni kollégáival, tanáraival és a fogtechnikusokkal. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) A tantárgy a részleges foghiányok fogpótlástani kezelésével 7.1 Obiectivul general al disciplinei foglalkozik kivehető részleges fogpótlások által. A részleges foghiányok protetikai kezelésének, akrilát lemezből készült kivehető fogpótlások, illetve kivehető vázprotézisek segitségével, elsajátitása a diák által. A részleges foghiányok megnyilványulási polimorfizmusának, és a különböző klinikai formák osztályozásának és rendszerezésének elsajátitása a diák által. 7.2 Obiectivele specifice A részleges foghiányok kezelésének ismerete, különböző tipusú kivehető fogpótlások alkalmazása, ezeknek javallatai, előnyei és határai. A részleges fogpótlások felépitésének, sajátosságainak ismerete, változó klinikai esetekben felhasznált részleges fogpótlások tervezési alapelveinek az ismerete, és egyéni esetekben alkalmazott kezelési kliniko-teknikai sajátosságok ismerete. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații

12 Semestrul I 1.A részleges foghiány: szemlélet, etiológia, klinikai formák, osztályozások, lefolyás, Előadás és vetités szövödmények 2. A részlegesen edentált protetikai mező: a dento-parodontális és a muco-perioszteális Előadás és vetités megtámasztás jellegzetességei, negativ és pozitiv biologiai mutatók. 3. A részleges foghiányok kivehető kezelésének javallatai, az elő- és végleges klinikai vizsgálat, a protetikai mező Előadás és vetités paralelográffal történő elemzésének módszere és alapelvei. 4. Akrilát lemezből készűlő kivehető részleges fogpótlások és vázprotézisek által Előadás és vetités való nemspecifikus és specifikus prepotetikai kezelés 5. Kivehető részleges fogpótlás: szemlélet, kivehető fogpótlások osztályozása, alkotó elemek, kritikus elemzés, akrilát lemezből Előadás és vetités készülő (klasszikus) kivehető részleges fogpótlások kliniko-teknikai elkészitésének lépései 6. A vázprotézisek alkotó elemei: fő konnektorok, szekunder konnektorok, Előadás és vetités fenntartó, támasztó és stabilizáló eszközök, nyergek, műfogak 7. A részleges fogpótlások fenntartó, támasztó és stabilizáló eszközei. A részleges fogpótlások használatos fenntartó, támasztó Előadás és vetités és stabilizáló eszközeinek leirása: drótkapcsok, öntött kapcsok, vegyes és speciális kapcsok. Az öntött kapcsok szerepe. 8. A részleges fogpótláok elkészitésénél használt vegyes merev alátámasztás és izületes alátámasztás. A speciális használatos fenntartó, támasztó és stabilizáló eszközök Előadás és vetités leirása: teleszkopok, csúsztatók, nyomógombok, merevitő rúdak, izületes erőtörők 9. Kivehető részleges fogpótlások biodinamikája: a részleges fogpótlások a protetikai mezőről való elmozditását elősegitő tényezők és erők, elmozdulási hajlamok és lehetséges elmozdulások, a Előadás és vetités fogpótlásokat a protetikai mezőről elmozditani akaró erőket megakadályozó eszközök, a részleges fogpótlások a protetikai mezőn való elmozdulásának bonyolult hatásai 10. A részlegesen foghiányos protetikai mező lenyomatolása, a részleges foghiány kivehető Előadás és vetités fogpótlással történő kezelése érdekében

13 11. Intermaxilláris viszonyok meghatározása és rögzitése, a részleges foghiányok akrilát Előadás és vetités lemezes részleges fogpótlással és vázprotézissel való kezelése esetén 12. A részleges fogpótlás fémvázának szájüregi probája. A vázprotézis szájüregbe Előadás és vetités való behelyezése és beillesztése 13. Különböző tipusú részleges foghiányok esetén alkalmazott vázprotézisek Előadás és vetités megtervezésének jellemzői 14. Klasszikus részleges fogpótlások és Előadás és vetités vázprotézisek felújitása: javitás, alábélelés. Semestrul II Bibliografie: Kötelező: - az előadások anyaga - Fábián T,Götz Gy, Kaán M, Szabó I :A fogpótlástan alapjai- Semmelweis Kiadó,Bp Fakultatív: - Nagy Gábor, Fejérdy P: Orális diagnosztika- Medicina Könyvkiadó, Bp N.Forna (sub redactia) : Protetică dentară, vol.2, Ed.Enciclopedică, Bucuresti, S.Popșor. Tratamentul protetic mobilizabil al edentației parțiale. Curs pentru studenții facultății de medicină dentară, 2010 UMF Tg-Mureș, tipărit la Digital Color Co 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Egy részleges foghiány kezelése akrilát lemezes fogpótlás segitségével/ aktiv részvétel a klinikai lépésekben: klinikai vizsgálat, prelimináris lenyomat, végleges lenyomat, az intermaxiláris viszony megállapitása A tanulmányi és diagnosztikai minták paraklinikai elemzése, ideértve a paralelográffal való elemzést (bemutató) Egy Metode de predare Semestrul I Közös klinikai vizsgálatok A kezelési terv kialakitása tanulmányi minta, rajzok és valós klinikai esetek segitségével Bemutatók a fogtehnikai laboratoriumban Observații

14 vázprotézis tervének elkészitése Semestrul II Bibliografie: - N.Forna (sub redactia) : Protetică dentară, vol.2, Ed.Enciclopedică, Bucuresti, S.Popșor. Tratamentul protetic mobilizabil al edentației parțiale. Curs pentru studenții facultății de medicină dentară, 2010 UMF Tg-Mureș, tipărit la Digital Color Co 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este relavant și actualizat cerințelor pretinse de activitatea practică de protetică dentară mobilizabilă din cabinetul de medicină dentară, patologie care interesează o mare categorie de pacienți ( protezele parțiale cu placă acrilică continuă să reprezinte modalitatea socială de protezare a edentației parțiale în România) și constituie o bună parte a activității curente de medicină dentară a viitorului absolvent. Pregătirea oferă la standarde europene premizele calitative specifice acestui tip de activitate

15 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 10.4 Curs 10.5 LP Elméleti ismeretek az előadás tematikájának megfelelően Félévi tevékenység (a gyakorlatokon való jelenlét, évközi jegyek, a gyakorlati mérce teljesitése, végső gyakorlati vizsga) Irásbeli felmérés ( egy v. Többválaszos teszt) Évközi ellenőrző felmérés Eset bemutatás Minta elemzése Vázprotézis tervezése rajzon din nota finală 10.6 Standard minim de performanță Mindkét aktivitáson elért minimális minősítés legyen Sikeres évközi elméleti felmérés minimum 7.00 jeggyel, a foghiány helyes fogpótlástani diagnózisa, elfogadható kezelési terv. Legalább egy akrilát részleges protézis készítési fázisainak az elvégzése. 80% 20%

16 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii Egészségügy 1.5 Ciclul de studii Licensz 1.6 Programul de studii Fogorvostan 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Szájsebészet 2.2 Titularul activităților de curs Dr. Kovács Dezső, egyetemi tanár Dr. Petrovan Cecilia, egyetemi adjunktus, Dr. Bögözi Bálint Botond, egyetemi tanársegéd, Drd. Iacob Alina, egyetemi 2.3 Titularul activităților de lp tanársegéd, Drd. Coșarcă Adina, egyetemi tanársegéd, Drd. Comișel Sebastian, egyetemi tanársegéd 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul VI II Vizsga Kötelező studii Semestrul evaluare disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 7 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 1 Examinări 1 Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 7 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate

17 Competențe profesionale Competențe transversale A betegek komplex klinikai és paraklinikai vizsgálata, az oro-maxillofacialis terület jó- és rosszindulatú daganatai, rákmegelőző állapotai, fejlődési rendellenességei, valamint a nyálmirigyek megbetegedései esetén, a pozitív és differenciál diagnózis, prognózis és kezelési terv felállítása érdekében, valamint a betegek szájsebészeti szakosztályra való irányítása a megfelelő kezelés kivitelezése céljából. Az elsősegélynyújtási módszerek elsajátítása. Az állkapocsízület betegségeinek diagnózisa és kezelése. A munkavédelmi szabályok elsajátítása. Optimális orvos-beteg kapcsolat, illetve hatékony interdisciplinaris közreműkődés kialakítása. A kommunikációs eszközök megfelelő alkalmazása az említett célok, valamint a hatékony szakmai képzés elérése érdekében. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) A fogorvos megfelelő magatartásának elsajátítása az oro-maxillofacialis terület jó- és rosszindulatú daganatai, rákmegelőző 7.1 Obiectivul general al disciplinei állapotai, az állkapocsízület megbetegedései, a nyálmirigyek megbetegedései, a dento-maxillaris anomáliák, valamint az ajakés szájpadhasadékok esetén Az anamnézis, a komplex klinikai vizsgálat, a helyes diagnózis felállításának, egy individualizált kezelési terv kidolgozásának ismertetése, klinikai esetek bemutatása révén, a fent felsorolt 7.2 Obiectivele specifice kórképek esetén. Bizonyos alapfokú szájsebészeti kezelések elvégzésének elsajátítása, beleértve az elsősegélynyújtási módszerek technikáját is. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Semestrul II

18 1. A fej és a nyak lágyrészeinek cystái Előadás, vetítés, megbeszélés 2. A fej és a nyak lágyrészeinek jóindulatú daganatai Előadás, vetítés, megbeszélés 3. Az állcsontok jóindulatú daganatai Előadás, vetítés, megbeszélés 4. Az állcsontok odontogén daganatai Előadás, vetítés, megbeszélés 5. Az oro-maxillo-facialis terület premalignus Előadás, vetítés, megbeszélés elváltozásai 6. Az oro-maxillo-facialis terület Előadás, vetítés, megbeszélés rosszindulatú daganatainak etiopatogenézise 7. Az oro-maxillo-facialis terület rosszindulatú daganatainak diagnózisa, Előadás, vetítés, megbeszélés használt paraklinikai vizsgálatok 8. Az oro-maxillo-facialis terület Előadás, vetítés, megbeszélés lágyrészeinek rosszindulatú daganatai Az oro-maxillo-facialis terület Előadás, vetítés, megbeszélés lágyrészeinek rosszindulatú daganatai Az állcsontok rosszindulatú daganatai Előadás, vetítés, megbeszélés 11. A nyálmirigyek megbetegedései Előadás, vetítés, megbeszélés 12. Az állkapocsízület megbetegedései Előadás, vetítés, megbeszélés 13. Dento-maxillaris anomáliák sebészi Előadás, vetítés, megbeszélés kezelése 14. Fejlődési rendellenességek, ajak- és Előadás, vetítés, megbeszélés szájpadhasadékok Bibliografie: 1. Kovács D.: Ambuláns szájsebészet, Editura UMF Tg. Mureş, Tg. Mureş, Kovács D.: Szájsebészet II. kötet, Editura UMF Tg. Mureş, Tg. Mureş, Odell E.: Éredekes esetek a fogászati rendelőben, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Sugár L., Bánóczy Jolán: Szájbetegságek, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Szabó Gy.: Szájsebészet, maxillofacialis sebészet, Semmelweis Kiadó, Budapest, Vámos I., Berényi B., Inovay J.: Szájsebészet, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații

19 Semestrul II 1. A fej és a nyak lágyrészeinek cystái és jóindulatú daganatai klinikai kép, diagnózis, Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés kezelés 2. Az állcsontok jóindulatú daganatai klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 3. Az állcsontok cystái klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 4. Az ajakak és a pofa rákja klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 5. A nyelvrák klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 6. A szájfenék és az alveoláris gerinc rákja klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 7. Az állcsontok rosszindulatú daganatai klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 8. Az arc bőrének rosszindulatú daganatai klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 9. Az állkapocsízület megbetegedései klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 10. Nyálmirigyek gyulladásai, nyálkő klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 11. A nyálmirigyek daganatai klinikai kép, Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés diagnózis, kezelés 12. Fejlődési rendellenességek, ajak- és szájpadhasadékok klinikai kép, diagnózis, Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés kezelés 13. Dento-maxillaris anomáliák sebészi kezelése Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 14. Ismétlés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés Bibliografie: 1. Kovács D.: Ambuláns szájsebészet, Editura UMF Tg. Mureş, Tg. Mureş, Kovács D.: Szájsebészet II. kötet, Editura UMF Tg. Mureş, Tg. Mureş, Szabó Gy.: Szájsebészet, maxillofacialis sebészet, Semmelweis Kiadó, Budapest, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Az oro-maxillo-facialis terület jó- és rosszindulatú daganatainak, rákmegelőző állapotainak, az állkapocsízület megbetegedéseinek, a nyálmirigyek megbetegedéseinek, a dento-maxillaris anomáliák, ajak- és szájpadhasadékok felismerése, helyes a diagnózis felállítása, a betegek szájsebészeti szakosztályra való irányítása érdekében. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei Írásbeli felmérés - teszt 2/3

20 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei Gyakorlati vizsga 1/ Standard minim de performanță Az anamnézis, a komplex klinikai vizsgálat helyes elvégzése, az onkológiai szempontból magas rizikós területek felismerése, a diagnózis felállításához szükséges alapismeretek elsajátítása, a megfelelő kiegészítő vizsgálatok kérése, a pozitív és differenciál diagnózis felállítása, egy individualizált kezelési terv kidolgozása, bizonyos alapfokú szájsebészeti kezelések elvégzésének elsajátítása, beleértve az elsősegélynyújtási módszerek technikáját is. Az előadásokon való részvétel kötelező (a maximálisan megengedett igazolatlan hiányzások száma 2, ennél nagyobb számú hiányzás maga után vonja a vizsgáról való kizárást az illető szemeszterben). Az összes gyakorlaton való részvétel, vagy az esetleges hiányzások bepótlása kötelező (megengedett 2 hiányzás/szemeszter, amelyeket a preszesszióban lehet bepótolni a gyakorlatvezető káder órarendje szerint. További hiányzásokat tudományos ülésszekok vagy egyéb, a Didaktikai Szabályzat 39. cikkelye által előírt esetekben fogadunk el). - Gyakorlati vizsga jegye min. 5, jegy < 5 = elégtelen osztályzat - Elméleti vizsga jegye min. 5, jegy < 5 = elégtelen osztályzat - Végső jegy min. 5, jegy < 5 = elégtelen osztályzat

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III BELGYÓGYÁSZATI TÜNETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS MELLÉKLETEK 2011 1.számú melléklet: FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR MŰKÖDÉSI RENDJE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A kar elnevezése: Debreceni Egyetem,

Részletesebben

IV. Tóth Pál Vándorgyűlése

IV. Tóth Pál Vándorgyűlése Az Mfe Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaságának IV. Tóth Pál Vándorgyűlése Szeged, 2009. október 2 3. SZTE-ÁOK Központi Oktatási Épület, 6720 Szeged, Dóm tér 13. Rés z l e t e s Pr o g r

Részletesebben

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. szerkesztette: Gôdény Sándor

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. szerkesztette: Gôdény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben szerkesztette: Gôdény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben szerkesztette: Gôdény Sándor Bevezetés Gôdény Sándor Ha hajót akarsz

Részletesebben

KÖSZÖNTÕ 3. Kedves Kolléganők, Kollégák!

KÖSZÖNTÕ 3. Kedves Kolléganők, Kollégák! KÖSZÖNTÕ 3 Kedves Kolléganők, Kollégák! A Magyar Fogorvosok Egyesülete 2012. szeptember 20 22. között Pécsett rendezi meg az Árkövy Vándorgyűlést, a magyar fogorvos szakma legnagyobb találkozóját. A rangos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.28. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 720 02 FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 273 560. OLDAL 2011. január 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4325 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET MA pszichokalauz Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET 2012 1 TARTALOM 1. AZ MA KÉPZÉSRŐL 2. OKTATÓK ÉS MUNKATÁRSAK 3. A KÖZÖS ALAPOZÓ KURZUSOK ISMERTETÉSE 3.1. Közös kurzusok

Részletesebben

Három nap a fogászat szolgálatában

Három nap a fogászat szolgálatában Bónuszprogramban résztvevô cégek listája térképpel a hátoldalon! ÚJDONSÁG! HYDRORISE, új A-szilikon október 17. [PÉNTEK] D E N T A L W O R L D MODULMIX, az új lenyomatkeverô gép: 5:1-es rendszer, mely

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

Unanimously adopted by the EFAD General Meeting, September 2009

Unanimously adopted by the EFAD General Meeting, September 2009 Az európai dietetikusi kompetenciák és teljesítményjelzőik Megvalósítandó a minősítés megszerzésekor és a dietetikusi hivatás gyakorlásának megkezdésekor European Federation of the Associations of Dietitians

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 54 720 02 Fogászati asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési

Részletesebben

Stomatologia Hungarica

Stomatologia Hungarica Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 103. évfolyam 1. sz. 2010. március Főszerkesztő: Dr. Fejérdy Pál TARTALOM

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről hatályos: 2014.11.14 - A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea 01. rész. A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója

Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea 01. rész. A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója 01. rész Nagyné dr. Réz Ilona Mészáros Andrea A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója Készült a Koncepció kialakítása a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának megújítására

Részletesebben

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (ÎN

Részletesebben