FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul VI"

Átírás

1 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Egészségügy 1.5 Ciclul de studii Licensz 1.6 Programul de studii Fogorvostudomány 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Közösségi fogorvoslás 2.2 Titularul activităților de curs üres állás 2.3 Titularul activităților de lp Tohati Adrian, Petcu Blanka, Bereşescu Liana 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul VI II Vizsga studii Semestrul evaluare disciplinei Kötelező 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 42 Distribuția fondului de timp/săpt ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 6 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 5 Tutorial 5 Examinări 4 Alte activități Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 4 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale A hallgatónak tudnia kell a járványtani ankétok elvégzéséhez szükséges eljárásokat és módszereket, valamint a különböző közösségek keretén belül a szájhigiéné elemzésére és javítására alkamlas technikákat.

2 Competențe transversale A hallgatónak képesnek kell lennie felismerni és interdiszciplinárisan elemezni a szájüreg egészségi állapotát, az ember és a társadalom általános egészségi állapotának szerves részeként. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei A járványtani ankét lebonyolítása. A hallgató tudja kidolgozni az epidemiológiai ankét elemeinek 7.2 Obiectivele specifice kidolgozásához használt módszereket és technikákat. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Történelem és alapfogalmak. Primér egészségügyi ellátás. Szekunder és tercier egészségügyi ellátás. Az epidemiológiai ankétokban alkalmazott EVSz indexek. A szájegészség és az általános egészség járványtani paramétereinek összefüggése. Családegészségügy. Megelőzés egészségneveléssel. Gerosztomatológia. A lakosság egészségi állapota. Járványtani ankét: a tervezés módszere. Járványtani ankét: a személyzet képzése, az adatok begyűjtése és feldolgozása, az eredmények értelmezése és jelentése. A statisztika felállítása. Semestrul II Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés.

3 Az alkohol és a dohányzás. A drógok. Előadás és vetítés. Előadás és vetítés. Bibliografie: Fejérdy Pál, Nagy Gábor, Orosz Mihály Gerosztomatológia, Semmelweis Kiadó, Budapest, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații Óvodákba való látogatás Elemi iskolásokhoz való látogatás. Gimnáziumokba való látogatás. Különleges közésségekhez való látogatás. Szájegészség nevelési programok és stratégiák kidolgozása. Semestrul II Fogsor mulázsokon történő demonstrálás, vetítés, betegeken történő demonstrálás, különböző közösségeken végzett felmérések Bibliografie: Podariu Angela, Jumanca Daniela - Stomatologie comunitară, Ed. Waldpress, Timişoara, 2002.

4 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A tananyag alapján a diáknak ismernie kell az epidemiológiai ankétok tervezési módszereit és a gyakorlatban történő alkalmazását. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare Az illető tárgy elméleti szintű elsajátítása az előadások anyagának megfelelően A gyakorlatokon való részvétel, 10.5 LP érdeklődés és aktivitás Standard minim de performanță Egy járványtani ankét kidolgozása. Irásbeli felmérés/ rácsteszt egyvagy többtalálatos tesztkérdésekkel 10.3 Pondere din nota finală 60% (a legkisebb elfogadott jegy 5,00) 40%

5 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Medicină dentară 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Sănătate 1.5 Ciclul de studii Licența 1.6 Programul de studii Fogorvostudomány 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Parodontológia 2.2 Titularul activităților de curs Asist univ dr Buka Imola Zsuzsa 2.3 Titularul activităților de lp Dr. Sitaru Alexandru, Dr.Șef lucr.dr.lazăr Luminita, Hănțoiu Tudor, Dr. Buka Imola, Dr. Torcătoru Anca, Dr. Bukhari Csilla 2.4 Anul de studii V 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 42 Distribuția fondului de timp/săpt 7 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 3 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 1 Examinări 0,5 Alte activități 0,5 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 7 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului vetitő, laptop 5.2 de desfășurare a laboratorului esetbemutatás, parodontális készlet 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale A hallgatóknak tudnia kell a helyes diagnózist a különböző parodontális betegségek formái esetén, ismerniük kell az odontoparodontális státusz rögzítésének metodikáját a specifikus kórlapokban.

6 Competențe transversale Legyenek meg a szükséges ismereteik a klinikai vizsgáló műszerek helyes használatát (parodontális szonda, CPITN) és röntgen-vizsgálatát tekintve a parodontopathiás betegek estében. A szisztémás betegségek és fogágybetegségek közötti összefüggések felismerése. A fogágybetegségek iniciális kezelésére használt tehnikák elsajátítása (fogkőeltávolítás, szubgingivális kürettálás) A parodontális szövetek morfológiai sajátosságainak a megismerése különböző fogágybetegségek esetén. A klinikai tünetek ismerete és az optimális kezelési módszerek alkalmazása gingivitis és parodontitis esetén. Komplex parodontális kezelési terv felállítása a páciens korának és általános állapotának megfelelően. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) Ahhoz hogy megértsük a fogágy patológiáját és a kezelési 7.1 Obiectivul general al disciplinei lehetőségeket, ismernünk kell a fogágy anatómiai struktúráját és ennek a legkritikusabb területeit. A marginális parodontium specifikus vizsgálati módszere szükséges a diagnózis megállapításához, az evoluciós stádium és a 7.2 Obiectivele specifice kezelési terv felállításához. Az etiológiai körülmények a fogágybetegségek esetén lehetnek helyiek vagy általánosak (szisztémásak). 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I 1.A parodontológia története. Terminológia Szóbeli előadás, vetités 2.A fogágy kritikus anatómiai és szövettani Szóbeli előadás, vetités alkotói. Íny. 3.Periodontális rés és a gyökérhártya, cement, Szóbeli előadás, vetités alveoláris csont. 4.A fogágy fiziológiája. Szóbeli előadás, vetités 5.A fogágybetegségek tünettana fogínygyulladás, parodontális tasak. 6.A fogágybetegségek tünettana furkációérintettség, fogmobilitás, fogvándorlás, fogínyvisszahúzódás (retrakció). 7.A marginális parodontium elváltozásainak az osztályozása. 8.Klinikai vizsgálat a parodontológiában. 9.Kórlap, diagnózis. 10.Röntgenvizsgálat a parodontopathiak esetében. 11.Fogágybetegsegek epidemiológiája. 12.Dentális plakk. 13.Immunológiai mehanizmusok és a fogágybetegségek. Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités Szóbeli előadás, vetités

7 14.A fogkő. Szóbeli előadás, vetités Semestrul II Bibliografie: Gera I., Parodontológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Keszthelyi G., Parodontológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Klinikai vizsgálati módszerek alkalmazása (fogkő, CPITN, gingiva indexek regisztrálása). Specifikus mérések alkalmazása a parodontális betegségek terápiájában (tasakmélység és tapadásvesztesség helyes lemérése). Alveoláris csont állapotának a felmérése panorámikus röntgen felvéteken. A helyes fogkőeltávolítási és plakkfelhalmozódást meggatoló módszerek elsajátítása. Szubgingivális kürettálás elvégzése. Klinikai vizsgálati módszerek alkalmazása (fogkő, CPITN, gingiva indexek regisztrálása). Specifikus mérések alkalmazása a parodontális betegségek terápiájában (tasakmélység és tapadásvesztesség helyes lemérése). Alveoláris csont állapotának a felmérése panorámikus röntgen felvéteken. Szubgingivális kürettálás elvégzése. Metode de predare Semestrul I Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, Observații

8 A helyes fogkőeltávolítási és plakkfelhalmozódást meggatoló módszerek elsajátítása. Specifikus mérések alkalmazása a parodontális betegségek terápiájában (tasakmélység és tapadásvesztesség helyes lemérése). Alveoláris csont állapotának a felmérése panorámikus röntgen felvéteken. Szubgingivális kürettálás elvégzése. Klinikai vizsgálati módszerek alkalmazása (fogkő, CPITN, gingiva indexek regisztrálása). vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Gyakorlati bemutatások, klinikai esetek, vetítés. Semestrul II Bibliografie: Keszthelyi G., Parodontológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Gera I., Parodontológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului A tantárgy tartalma összefüggésben áll a munkaadók igényeivel a következő területeken: egészségügy, egészségügyi menedzsment, egészségügyi oktatás, gyógyszergyártó cégek, fogorvosi kutatás. 10. Evaluare Tip 10.1 Criterii de activitate evaluare Az illető tárgy 10.4 Curs elméleti szintű elsajátítása az 10.2 Metode de evaluare Írásbeli felmérés /teszt egy vagy többtalálatos tesztkérdésekkel, leíró részekkel. Félévközi tesztek 10.3 Pondere din nota finală 80%

9 előadások anyagának megfelelően 10.5 LP În funcție de Írásbeli felmérések. Gyakorlati vizsga specificul disciplinei 20% 10.6 Standard minim de performanță Különböző parodontális vizsgálati módszerek ismerete amelyek lehetővé teszik a helyesdiagnózist parodontopathiak esetében. Az iniciális kezelési terv alkalmazásának lehetőségei. Az evolució és prognózis helyes megítélése esetenként. A meggógyult esetek felülvizsgálata recall programok keretén belül.

10 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE 1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 1.6 Programul de studii FOGORVOSTUDOMÁNY 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK 2.2 Titularul activităților de curs 2.3 Titularul activităților de lp 2.4 Anul de studii VI 2.5 Semestrul I Markovics Emese Rita, Balos Monica Dora, Berneanu Florentin Daniel, Hantoiu Liana, Janosi Kinga Maria, Soaita Claudia Liana, Drasovean Constantin 2.6 Tipul de 2.7 Regimul EXAMEN OBLIGATORIU evaluare disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 126 Distribuția fondului de timp/săpt 10 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 2 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1 Tutorial 1 Examinări 1 Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate Competențe profesionale A diák képes kell legyen elfogadható szinten (forma, funkció és

11 Competențe transversale esztétika szempontjából) a kiterjedt részleges,... és szubtotális foghiányok helyreállitására, klasszikus akrilát lemezből készült kivehető fogpótlások segítségével, a páciens életkorától függetlenül. Kell ismerje a részleges foghiányok vázprotézisekkel való kezelésének illetve a kezelési terv kialakitásának alapelveit. Kell rendelkezzen a részlegesen foghiányos protetikai mező preprotetikai és protetikai előkészitésének, tervezésének és kivitelezésének alapismereteivel, illetve kell ismernie a részleges fogpótlások fogteknikai laboratoriumi munkafolyamatok alapelemeit. Rendelkezzen a részlegesen edentált páciens klinikai és paraklinikai vizsgálatainak alapismereteivel, felismerve a fogpótlás szempontjából pozitiv illetve negativ elemeket. A diák kell ismerje a részleges foghiányok protetikai helyreállitásával kapcsolatos klinikai és technologiai eljárások lehetőségeit és határait, és képes kell legyen a páciensnek megmagyarázni a részleges foghiányok különböző protetikai megoldásainak javallatait és ellenjavallatait (ideértve a vázprotéziseket, illetve a természetes fogakra vagy implantátumokra A diák képes kell legyen a munkahely biztonságának biztositására. Kell ismerje a saját egészségének fontosságát, és a szakmájának az erre kifejtett hatását. Képes kell legyen érvényesiteni a munkahelyén a többi kollégája elött az egészségügyi és biztonsági szabályokat. Tudja felismerni a saját határait és a folyamatos tanulás, a továbbképzés és a kritikus gondolkozás értékeit, egy fokozott szakmai megfelelőség megtartásának érdekében. Rendelkezzen és ismerje azt a morális és etikai felelöséget, ami a fogorvosi szolgáltatásokkal jár. Alakitson ki egy olyan orvos-páciens viszonyt ami biztositja a gyakorlat jó lefolyását. Legyen képes megőrizni a páciens adatainak bizalmasságát. Legyen képes csapatban dolgozni kollégáival, tanáraival és a fogtechnikusokkal. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) A tantárgy a részleges foghiányok fogpótlástani kezelésével 7.1 Obiectivul general al disciplinei foglalkozik kivehető részleges fogpótlások által. A részleges foghiányok protetikai kezelésének, akrilát lemezből készült kivehető fogpótlások, illetve kivehető vázprotézisek segitségével, elsajátitása a diák által. A részleges foghiányok megnyilványulási polimorfizmusának, és a különböző klinikai formák osztályozásának és rendszerezésének elsajátitása a diák által. 7.2 Obiectivele specifice A részleges foghiányok kezelésének ismerete, különböző tipusú kivehető fogpótlások alkalmazása, ezeknek javallatai, előnyei és határai. A részleges fogpótlások felépitésének, sajátosságainak ismerete, változó klinikai esetekben felhasznált részleges fogpótlások tervezési alapelveinek az ismerete, és egyéni esetekben alkalmazott kezelési kliniko-teknikai sajátosságok ismerete. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații

12 Semestrul I 1.A részleges foghiány: szemlélet, etiológia, klinikai formák, osztályozások, lefolyás, Előadás és vetités szövödmények 2. A részlegesen edentált protetikai mező: a dento-parodontális és a muco-perioszteális Előadás és vetités megtámasztás jellegzetességei, negativ és pozitiv biologiai mutatók. 3. A részleges foghiányok kivehető kezelésének javallatai, az elő- és végleges klinikai vizsgálat, a protetikai mező Előadás és vetités paralelográffal történő elemzésének módszere és alapelvei. 4. Akrilát lemezből készűlő kivehető részleges fogpótlások és vázprotézisek által Előadás és vetités való nemspecifikus és specifikus prepotetikai kezelés 5. Kivehető részleges fogpótlás: szemlélet, kivehető fogpótlások osztályozása, alkotó elemek, kritikus elemzés, akrilát lemezből Előadás és vetités készülő (klasszikus) kivehető részleges fogpótlások kliniko-teknikai elkészitésének lépései 6. A vázprotézisek alkotó elemei: fő konnektorok, szekunder konnektorok, Előadás és vetités fenntartó, támasztó és stabilizáló eszközök, nyergek, műfogak 7. A részleges fogpótlások fenntartó, támasztó és stabilizáló eszközei. A részleges fogpótlások használatos fenntartó, támasztó Előadás és vetités és stabilizáló eszközeinek leirása: drótkapcsok, öntött kapcsok, vegyes és speciális kapcsok. Az öntött kapcsok szerepe. 8. A részleges fogpótláok elkészitésénél használt vegyes merev alátámasztás és izületes alátámasztás. A speciális használatos fenntartó, támasztó és stabilizáló eszközök Előadás és vetités leirása: teleszkopok, csúsztatók, nyomógombok, merevitő rúdak, izületes erőtörők 9. Kivehető részleges fogpótlások biodinamikája: a részleges fogpótlások a protetikai mezőről való elmozditását elősegitő tényezők és erők, elmozdulási hajlamok és lehetséges elmozdulások, a Előadás és vetités fogpótlásokat a protetikai mezőről elmozditani akaró erőket megakadályozó eszközök, a részleges fogpótlások a protetikai mezőn való elmozdulásának bonyolult hatásai 10. A részlegesen foghiányos protetikai mező lenyomatolása, a részleges foghiány kivehető Előadás és vetités fogpótlással történő kezelése érdekében

13 11. Intermaxilláris viszonyok meghatározása és rögzitése, a részleges foghiányok akrilát Előadás és vetités lemezes részleges fogpótlással és vázprotézissel való kezelése esetén 12. A részleges fogpótlás fémvázának szájüregi probája. A vázprotézis szájüregbe Előadás és vetités való behelyezése és beillesztése 13. Különböző tipusú részleges foghiányok esetén alkalmazott vázprotézisek Előadás és vetités megtervezésének jellemzői 14. Klasszikus részleges fogpótlások és Előadás és vetités vázprotézisek felújitása: javitás, alábélelés. Semestrul II Bibliografie: Kötelező: - az előadások anyaga - Fábián T,Götz Gy, Kaán M, Szabó I :A fogpótlástan alapjai- Semmelweis Kiadó,Bp Fakultatív: - Nagy Gábor, Fejérdy P: Orális diagnosztika- Medicina Könyvkiadó, Bp N.Forna (sub redactia) : Protetică dentară, vol.2, Ed.Enciclopedică, Bucuresti, S.Popșor. Tratamentul protetic mobilizabil al edentației parțiale. Curs pentru studenții facultății de medicină dentară, 2010 UMF Tg-Mureș, tipărit la Digital Color Co 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Egy részleges foghiány kezelése akrilát lemezes fogpótlás segitségével/ aktiv részvétel a klinikai lépésekben: klinikai vizsgálat, prelimináris lenyomat, végleges lenyomat, az intermaxiláris viszony megállapitása A tanulmányi és diagnosztikai minták paraklinikai elemzése, ideértve a paralelográffal való elemzést (bemutató) Egy Metode de predare Semestrul I Közös klinikai vizsgálatok A kezelési terv kialakitása tanulmányi minta, rajzok és valós klinikai esetek segitségével Bemutatók a fogtehnikai laboratoriumban Observații

14 vázprotézis tervének elkészitése Semestrul II Bibliografie: - N.Forna (sub redactia) : Protetică dentară, vol.2, Ed.Enciclopedică, Bucuresti, S.Popșor. Tratamentul protetic mobilizabil al edentației parțiale. Curs pentru studenții facultății de medicină dentară, 2010 UMF Tg-Mureș, tipărit la Digital Color Co 9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este relavant și actualizat cerințelor pretinse de activitatea practică de protetică dentară mobilizabilă din cabinetul de medicină dentară, patologie care interesează o mare categorie de pacienți ( protezele parțiale cu placă acrilică continuă să reprezinte modalitatea socială de protezare a edentației parțiale în România) și constituie o bună parte a activității curente de medicină dentară a viitorului absolvent. Pregătirea oferă la standarde europene premizele calitative specifice acestui tip de activitate

15 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 10.4 Curs 10.5 LP Elméleti ismeretek az előadás tematikájának megfelelően Félévi tevékenység (a gyakorlatokon való jelenlét, évközi jegyek, a gyakorlati mérce teljesitése, végső gyakorlati vizsga) Irásbeli felmérés ( egy v. Többválaszos teszt) Évközi ellenőrző felmérés Eset bemutatás Minta elemzése Vázprotézis tervezése rajzon din nota finală 10.6 Standard minim de performanță Mindkét aktivitáson elért minimális minősítés legyen Sikeres évközi elméleti felmérés minimum 7.00 jeggyel, a foghiány helyes fogpótlástani diagnózisa, elfogadható kezelési terv. Legalább egy akrilát részleges protézis készítési fázisainak az elvégzése. 80% 20%

16 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea Fogorvosi Kar 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii Egészségügy 1.5 Ciclul de studii Licensz 1.6 Programul de studii Fogorvostan 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Szájsebészet 2.2 Titularul activităților de curs Dr. Kovács Dezső, egyetemi tanár Dr. Petrovan Cecilia, egyetemi adjunktus, Dr. Bögözi Bálint Botond, egyetemi tanársegéd, Drd. Iacob Alina, egyetemi 2.3 Titularul activităților de lp tanársegéd, Drd. Coșarcă Adina, egyetemi tanársegéd, Drd. Comișel Sebastian, egyetemi tanársegéd 2.4 Anul de Tipul de 2.7 Regimul VI II Vizsga Kötelező studii Semestrul evaluare disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână din care curs laborator (lp) Total ore din planul de învățământ din care curs laborator (lp) 28 Distribuția fondului de timp/săpt 7 ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 Tutorial 1 Examinări 1 Alte activități 3.7 Total ore de studiu individual / săpt Total ore pe semestru Număr de credite 7 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 5. Condiții (acolo unde este cazul) 5.1 de desfășurare a cursului 5.2 de desfășurare a laboratorului 6. Competențe specifice acumulate

17 Competențe profesionale Competențe transversale A betegek komplex klinikai és paraklinikai vizsgálata, az oro-maxillofacialis terület jó- és rosszindulatú daganatai, rákmegelőző állapotai, fejlődési rendellenességei, valamint a nyálmirigyek megbetegedései esetén, a pozitív és differenciál diagnózis, prognózis és kezelési terv felállítása érdekében, valamint a betegek szájsebészeti szakosztályra való irányítása a megfelelő kezelés kivitelezése céljából. Az elsősegélynyújtási módszerek elsajátítása. Az állkapocsízület betegségeinek diagnózisa és kezelése. A munkavédelmi szabályok elsajátítása. Optimális orvos-beteg kapcsolat, illetve hatékony interdisciplinaris közreműkődés kialakítása. A kommunikációs eszközök megfelelő alkalmazása az említett célok, valamint a hatékony szakmai képzés elérése érdekében. 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) A fogorvos megfelelő magatartásának elsajátítása az oro-maxillofacialis terület jó- és rosszindulatú daganatai, rákmegelőző 7.1 Obiectivul general al disciplinei állapotai, az állkapocsízület megbetegedései, a nyálmirigyek megbetegedései, a dento-maxillaris anomáliák, valamint az ajakés szájpadhasadékok esetén Az anamnézis, a komplex klinikai vizsgálat, a helyes diagnózis felállításának, egy individualizált kezelési terv kidolgozásának ismertetése, klinikai esetek bemutatása révén, a fent felsorolt 7.2 Obiectivele specifice kórképek esetén. Bizonyos alapfokú szájsebészeti kezelések elvégzésének elsajátítása, beleértve az elsősegélynyújtási módszerek technikáját is. 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Observații Semestrul I Semestrul II

18 1. A fej és a nyak lágyrészeinek cystái Előadás, vetítés, megbeszélés 2. A fej és a nyak lágyrészeinek jóindulatú daganatai Előadás, vetítés, megbeszélés 3. Az állcsontok jóindulatú daganatai Előadás, vetítés, megbeszélés 4. Az állcsontok odontogén daganatai Előadás, vetítés, megbeszélés 5. Az oro-maxillo-facialis terület premalignus Előadás, vetítés, megbeszélés elváltozásai 6. Az oro-maxillo-facialis terület Előadás, vetítés, megbeszélés rosszindulatú daganatainak etiopatogenézise 7. Az oro-maxillo-facialis terület rosszindulatú daganatainak diagnózisa, Előadás, vetítés, megbeszélés használt paraklinikai vizsgálatok 8. Az oro-maxillo-facialis terület Előadás, vetítés, megbeszélés lágyrészeinek rosszindulatú daganatai Az oro-maxillo-facialis terület Előadás, vetítés, megbeszélés lágyrészeinek rosszindulatú daganatai Az állcsontok rosszindulatú daganatai Előadás, vetítés, megbeszélés 11. A nyálmirigyek megbetegedései Előadás, vetítés, megbeszélés 12. Az állkapocsízület megbetegedései Előadás, vetítés, megbeszélés 13. Dento-maxillaris anomáliák sebészi Előadás, vetítés, megbeszélés kezelése 14. Fejlődési rendellenességek, ajak- és Előadás, vetítés, megbeszélés szájpadhasadékok Bibliografie: 1. Kovács D.: Ambuláns szájsebészet, Editura UMF Tg. Mureş, Tg. Mureş, Kovács D.: Szájsebészet II. kötet, Editura UMF Tg. Mureş, Tg. Mureş, Odell E.: Éredekes esetek a fogászati rendelőben, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Sugár L., Bánóczy Jolán: Szájbetegságek, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Szabó Gy.: Szájsebészet, maxillofacialis sebészet, Semmelweis Kiadó, Budapest, Vámos I., Berényi B., Inovay J.: Szájsebészet, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Semestrul I Observații

19 Semestrul II 1. A fej és a nyak lágyrészeinek cystái és jóindulatú daganatai klinikai kép, diagnózis, Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés kezelés 2. Az állcsontok jóindulatú daganatai klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 3. Az állcsontok cystái klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 4. Az ajakak és a pofa rákja klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 5. A nyelvrák klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 6. A szájfenék és az alveoláris gerinc rákja klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 7. Az állcsontok rosszindulatú daganatai klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 8. Az arc bőrének rosszindulatú daganatai klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 9. Az állkapocsízület megbetegedései klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 10. Nyálmirigyek gyulladásai, nyálkő klinikai kép, diagnózis, kezelés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 11. A nyálmirigyek daganatai klinikai kép, Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés diagnózis, kezelés 12. Fejlődési rendellenességek, ajak- és szájpadhasadékok klinikai kép, diagnózis, Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés kezelés 13. Dento-maxillaris anomáliák sebészi kezelése Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés 14. Ismétlés Esetbemutatások, vetítés, megbeszélés Bibliografie: 1. Kovács D.: Ambuláns szájsebészet, Editura UMF Tg. Mureş, Tg. Mureş, Kovács D.: Szájsebészet II. kötet, Editura UMF Tg. Mureş, Tg. Mureş, Szabó Gy.: Szájsebészet, maxillofacialis sebészet, Semmelweis Kiadó, Budapest, Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Az oro-maxillo-facialis terület jó- és rosszindulatú daganatainak, rákmegelőző állapotainak, az állkapocsízület megbetegedéseinek, a nyálmirigyek megbetegedéseinek, a dento-maxillaris anomáliák, ajak- és szájpadhasadékok felismerése, helyes a diagnózis felállítása, a betegek szájsebészeti szakosztályra való irányítása érdekében. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 10.4 Curs În funcție de specificul disciplinei Írásbeli felmérés - teszt 2/3

20 10.5 LP În funcție de specificul disciplinei Gyakorlati vizsga 1/ Standard minim de performanță Az anamnézis, a komplex klinikai vizsgálat helyes elvégzése, az onkológiai szempontból magas rizikós területek felismerése, a diagnózis felállításához szükséges alapismeretek elsajátítása, a megfelelő kiegészítő vizsgálatok kérése, a pozitív és differenciál diagnózis felállítása, egy individualizált kezelési terv kidolgozása, bizonyos alapfokú szájsebészeti kezelések elvégzésének elsajátítása, beleértve az elsősegélynyújtási módszerek technikáját is. Az előadásokon való részvétel kötelező (a maximálisan megengedett igazolatlan hiányzások száma 2, ennél nagyobb számú hiányzás maga után vonja a vizsgáról való kizárást az illető szemeszterben). Az összes gyakorlaton való részvétel, vagy az esetleges hiányzások bepótlása kötelező (megengedett 2 hiányzás/szemeszter, amelyeket a preszesszióban lehet bepótolni a gyakorlatvezető káder órarendje szerint. További hiányzásokat tudományos ülésszekok vagy egyéb, a Didaktikai Szabályzat 39. cikkelye által előírt esetekben fogadunk el). - Gyakorlati vizsga jegye min. 5, jegy < 5 = elégtelen osztályzat - Elméleti vizsga jegye min. 5, jegy < 5 = elégtelen osztályzat - Végső jegy min. 5, jegy < 5 = elégtelen osztályzat

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul)

ENODONŢIE. 2. Date despre disciplină. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 4. Precondiții (acolo unde este cazul) ENODONŢIE 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior 1.2 Facultatea Medicina dentara 1.3 Departamentul MD1 1.4 Domeniul de studii Sanatate 1.5 Ciclul de studii Licenta 1.6 Programul de

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină

FIȘA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină FIȘA DISCIPLINEI Date despre program 1 Instituția de învățământ superior Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 3 Departamentul MD1 4 Domeniul de studii SANATATE 5 Ciclul de studii LICENTA 6 Programul de studii MEDICINĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de

FIȘA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul IV. 2.6 Tipul de 1. Date despre program FIȘA DISCIPLINEI 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul MD2 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filozofie 1.3 Departamentul Istorie, linia maghiara 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

FIȘA DISCIPLINEI. 4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe 27.03.2013 : MEDICINA - STIINTELE COMPORTAMENTULUI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competențe KÉMIA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea ORVOSI KAR 1.3 Departamentul M1 1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY 1.5

Részletesebben

1. Date despre program

1. Date despre program GENETIKA 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ DENTARĂ 1.3 Departamentul M1 ŞTIINŢE MORFOLOGICE 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció

A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök. I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció A fogszabályozás szakvizsgára történő felkészülést segítő témakörök I. Diagnosztika, gyermekfogászai összefüggések, prevenció 1. A fogazati rendellenességek etiológiája 2. Az orthodontiai anomáliák, a

Részletesebben

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III

2.6 Tipul de. 2.7 Regimul III BELGYÓGYÁSZATI TÜNETTAN 1. Date despre program 1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea FOGORVOSI KAR 1.3 Departamentul M3 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ superior 1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 1.3 Departamentul ISTORIE IN LIMBA MAGHIARA 1.4 Domeniul

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Istoria artei

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Istoria artei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: COMPLETAREA COLECTIILOR DE BIBLIOTECA COD: HLM6412 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter

Keze ze é l s é i s i terv 2 /1 /1 é s é 3 s tí 3 p tí us fog fo hi g á hi ny ny k e k e e s té e n Dr. Hermann Péter Kezelési terv 2A/1 és 3 típusú foghiányok esetén Dr. Hermann Péter Maradék fogak száma egy vagy kettő A fulcrumvonal a gerincet követi Egy forgástengely van Rágóerő hatására a forgástengely mentén elfordulva

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2 Facultatea Științe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban

A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban A dentoalveolaris sebészet és a fogszabályozás együttműködésének lehetőségei gyermek- és ifjúkorban Dental Hírek - X. évfolyam 3. szám Az orvostudomány rohamos fejlődésének egyik következménye, hogy a

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Fogászati asszisztens 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fogászati asszisztens 14. évfolyam (OKJ száma: 54 720 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeș-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale Educației 1.3 Departamentul Pedagogie și Didactică Aplicată

Részletesebben

ANATÓMIA LENYOMAT ÉS ANATÓMIAI MINTA. Dr. Kispélyi Barbara SE Fogpótlástani Klinika

ANATÓMIA LENYOMAT ÉS ANATÓMIAI MINTA. Dr. Kispélyi Barbara SE Fogpótlástani Klinika ANATÓMIA LENYOMAT ÉS ANATÓMIAI MINTA Dr. Kispélyi Barbara SE Fogpótlástani Klinika SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR FOGPÓTLÁSTANI KLINIKA ÉS PROPEDEUTIKAI TANSZÉK KURIKULUM: Teljes foghiány protetikai

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinte Economice 1.3 Departamentul Limbi moderne 1.4 Domeniul

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara

Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara Implantológia II. Dr. Kispélyi Barbara IMPLANTÁTUMOK SEBÉSZETE Kétfázisú műtéti technika Egyfázisú műtéti technika KÉTFÁZISÚ MŰTÉTI TECHNIKA Spiekermann: Color atlas of implantology EGYFÁZISÚ MŰTÉTI TECHNIKA

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A rendelést egy 4 hónapos várandós kismama keresi fel fogászati szűrés, valamint az intrauterin életszakaszt érintő utód gyermekfogászati prevenciós tanácsadás céljából. Tájékoztassa a kismamát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Introducere în istoria antică universală

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Introducere în istoria antică universală FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie în limba Maghiară 1.4 Domeniul de

Részletesebben

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja

Részletesebben

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók

Részletesebben

graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate.

graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate. FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 1.2 Facultatea / Departamentul Istorie 1.3 Catedra Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 1.4

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: A laboratóriumban szakmai gyakorlatot töltő fogtechnikus tanulók vizsgára készülnek, és azt kérik Öntől, hogy segítsen nekik a felkészülésben. Tájékoztassa a tanulókat az Angle-féle fogsorzáródási

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3

FIŞA DISCIPLINEI 1. - 3.7 Total ore studiu individual 45 3.8 Total ore pe semestru 75 3.9 Numărul de credite 3 FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium Oradea 1.2 Facultatea Arte 1.3 Departamentul Arte Plastice 1.4 Domeniul de studii Arte plastice

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Cunoştinţele dobândite la liceu pot fi un suport de cunoştinţe.

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de Cunoştinţele dobândite la liceu pot fi un suport de cunoştinţe. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 880 bis/13.xii.2011 31 FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes műanyag alaplemezes kivehető fogpótlások készítésének szabályairól. Tartsa meg

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2383-09 Kivehető fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Fogtechnikus tanulók vannak Önöknél szakmai gyakorlaton. Az Ön feladata tájékoztatni őket a részleges és teljes

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2. Date despre disciplină FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei I. VIZSGÁLATOK, DOKUMENTÁCIÓ FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 04 05 06 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0E 0F S TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat 250 20 1 A S T E 01 02 03 04

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul de Filozofie în limba maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Fogpótlástani Klinika

Fogpótlástani Klinika Fogpótlástani Klinika árak 2016.07.01-től Fogászat - Egyetem által nyújtott szolgáltatás Vizsgálat (status felvétel, kezelési terv elkészítés) Intraorális röntgen (egy felvétel) 1 000 Ft Extraorális röntgen

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db Fogászati árlista Diagnosztika amamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) státusz, tervkészítés orálkamerával való felmérés góckutatás röntgenfelvétel:

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

ELEKTROSEBÉSZET A MINDENNAPI FOGORVOSI GYAKORLATBAN (4. RÉSZ)

ELEKTROSEBÉSZET A MINDENNAPI FOGORVOSI GYAKORLATBAN (4. RÉSZ) TÁVOKTATÁS A SEMMELWEIS EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁGA TÁVOKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ ON-LINE TOVÁBBKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT KÖZLEMÉNYEK BIBLIOGRÁFIÁJA, MELYEKRE VONATKOZÓ TESZTVIZSGAKÉRDÉSEK

Részletesebben

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea

Pedagogie Muzicală / Licenţiat în muzică Calificarea FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş - Bolyai 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Magyar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása. Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása. Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma I. Alapvető megfontolások 1. A megbetegedés elnevezése Anodontia partialis/

Részletesebben

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2385-09 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Rögzített fogpótláshoz a munka sikeressége érdekében tájékoztatja új kollégáját, a jó fogszín maghatározás és a

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid Fogászati árlista Diagnosztika Anamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) Státusz, tervkészítés Orálkamerával való felmérés Góckutatás Röntgenfelvétel:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2411-10 Fogászati prevenció, szájhigiéné követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2411-10 Fogászati prevenció, szájhigiéné követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A fogorvosi rendelésre érkező páciens stomato-onkológiai vizsgálata során a szájnyálkahártyáján egy letörölhetetlen, fehér foltot talál. Konzultáljon a fogorvossal a páciensnél talált elváltozásról!

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: A rendelőben a gyakorlat vezető fogorvos felkéri Önt, hogy készítsen előadást a konzerváló fogászati beavatkozásokról. Referáljon a gyakorlatvezetőnek az elkészült előadás tartalmáról! - a

Részletesebben

I. Vizsgálatok, dokumentáció

I. Vizsgálatok, dokumentáció A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt, a fogászati beavatkozásokat 2012. január 1-től érintő változások I.

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie a liniei Maghiare 1.4 Domeniul de

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.)

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai. Dr. Borbély Judit 2015

Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai. Dr. Borbély Judit 2015 Rögzített fogpótlások készítésének klinikai és laboratóriumi munkafázisai Dr. Borbély Judit 2015 Rendelői Rendelői és laboratóriumi munkafázisok 1. Anamnézis,szájvizsgálat, stomatoonkológiai szűrés 2.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról * * *

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról * * * 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról * * * 2. A FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés

Részletesebben

Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén

Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika Protetikai szemléletű tervezés a navigációs implantológia területén Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens Mechanikai komplikációk Biológiai

Részletesebben

Fogászati asszisztens feladatai részleges lemezes fogpótlás készítésekor MP 001.ST

Fogászati asszisztens feladatai részleges lemezes fogpótlás készítésekor MP 001.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Fogászati asszisztens feladatai részleges lemezes fogpótlás készítésekor MP 001.ST Készítette: Fagyasné Tóth Gyöngyi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 4 3233 12 1 0 20 2. A szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens II. A szakképesítés munkaterülete

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Rögzített fogpótlások készítésének parodontológiai vonatkozásai

Rögzített fogpótlások készítésének parodontológiai vonatkozásai Rögzített fogpótlások készítésének parodontológiai vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika Hermann Péter Az USA és Svédország protetikai munkáinak minőségét ellenőrző

Részletesebben

A sürgősségi fogászat fogszabályozási vonatkozásai

A sürgősségi fogászat fogszabályozási vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A sürgősségi

Részletesebben

3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2014.05.01-től

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2014.05.01-től hó MINDEN FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ESETÉN 04 06 0E 0F 0G 0H 0R 0T 0V 0Y 0W 00 FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 05 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0K 0S TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat

Részletesebben