Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése"

Átírás

1 IV. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK A helyzetértékelésben feltárt, illetve a problémakataszterben felsorolt környezeti problémák alapján Mórahalom város számára a következıkben ismertetett operatív környezetvédelmi programok megvalósítása javasolt. Az operatív programok finanszírozási oldalát jelen keretek között igen nehéz meghatározni, mert az részletes mőszaki terveket igényel, illetve a folyamatosan változó pályázati lehetıségek függvénye is. Fontosnak tartjuk, hogy a javasolt operatív programok többsége kapcsolódik a Megyei Környezetvédelmi Program témáihoz. I. Rövid távon megvalósítani javasolt programok 1. Program megnevezése: Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése A városban keletkezı hulladékok csökkentése, a helyi lerakás megszüntetése. A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény elıírja a települések, illetve település csoportok számára az országos és a regionális tervekhez igazodó települési hulladékgazdálkodási tervek készítését. A tervnek hosszú távú megoldásokat kell tartalmaznia település hulladékgazdálkodási problémáira. Részletesen a 37. (4) pontja szerint: a) a keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és eredetét; b) a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetı mőszaki követelményeket; c) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket; d) a hulladékok kezelésére alkalmas kezelıtelepeket és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott vállalkozásokat; e) az elérendı hulladékgazdálkodási célokat; f) a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok kezelésének (begyőjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elısegítı intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelı elıkezelı, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek becsült költségeit. Mórahalom esetében az a sajátos helyzet, hogy miután a település hulladéklerakója további használatra nem volt alkalmas (a 213/2001. sz. Kormányrendeletben elıírt felülvizsgálat egyébként is vélhetıen alkalmatlanná minısítette volna a lerakót), a város már a regionális hulladékgazdálkodási terv elkészülte elıtt, a Törvény imént idézett elıírásainak megfelelı lépéseket tett. Elhatározta a régi lerakó felszámolását, bevezette a szelektív hulladékgyőjtést, megkezdte egy hulladékudvar megvalósítását, a szerves anyagok hasznosítására komposztálót tervez és márciusában csatlakozott a Szeged megyei jogú város által szervezett konzorciumhoz, amely a sikeres ISPA pályázat megvalósítása során egy regionális hulladékgyőjtı és -kezelı hálózatot tervez mőködtetni. Ehhez kapcsolódva Mórahalom város kistérségi feladatokat is felvállal. 31

2 1. Feladat A regionális hulladékgazdálkodási tervhez kapcsolódó helyi terv meghatározása Feladat A konzorciumi szerzıdéshez kapcsolódó következı helyi feladatok megszervezése Feladat Települési hulladéklerakó rekultivációja Móraép Kht tıl Feladat Együttmőködés kialakítása a Homokháti kistérség településeivel a hulladékgazdálkodás terén Regionális célokat ellátó hulladékudvar és átrakó kialakítása Móraép Kht Feladat Szervesanyag komposztáló kialakítása Móraép Kht Feladat Állati tetemek győjtésének új helyszín kialakítása a hulladékudvarhoz kapcsolódóan, a régi bezárása Móraép Kht Móraép Kht Szeged Megyei Jogú Város (illetve a Környezetgazdálkodási Kht.) Bordány (hulladékudvar, komposztáló) Ásotthalom (komposztáló) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása A regionális hulladékgyőjtı hálózathoz való kapcsolódás, a megállapodás szerinti hulladékok átvétele Racionális együttmőködés kialakítása a részfeladatokban Az eredményesen mőködı helyi hulladékgazdálkodás alapján. A településen csak helyben komposztálható szerves hulladék kerül lerakásra, feldolgozásra. A régi lerakó megfelelı módon rehabilitált, eredményes regionális együttmőködés. 32

3 Forrástérkép Központi források 145,4 ISPA (a szegedi program elemeként) 20 Szállítóeszközökre, a beszállítást elıkészítı berendezésekre Megyei/regionális Területfejlesztési Tanács 20 Tipikusan jól bizonyítható kistérségi együttmőködés Saját források 41,6 A programhoz kapcsolható alprogramok 1.a Alprogram: Illegális hulladéklerakók felszámolása, újraképzıdésük megakadályozása A külterületen rendszeresen keletkezı illegális hulladéklerakók felszámolása, továbbiak keletkezésének megakadályozása. Vélhetıen elsısorban tudati okok miatt (a szennyezı többnyire a hulladékban levı dokumentumok alapján könnyen azonosítható) a külterületen ismétlıdıen kialakulnak illegális hulladéklerakások. A lerakási kedvet, s egy-egy létezı vadlerakó csak fokozhatja. Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Felvilágosító tevékenység a külterületi lakosság körében A vadlerakók felszámolása, erélyes szankcionálás Forrástérkép folyamatos tól folyamatos KAC 14 Saját források 3 1.b Alprogram Lakossági veszélyes hulladékok győjtése, kezelése A hulladékszegény technológiák alkalmazása, a veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése a települési hulladékban. A lakosságnál, mezıgazdasági kistermelıknél keletkezı veszélyes hulladékok jelentıs része a kommunális hulladékok közé kerül, illetve ellenırizetlenül lerakásra kerül. Mivel Mórahalom környezetileg érzékeny területen fekszik, fontos, hogy ezek megfelelıen begyőjtésre, illetve ártalmatlanításra kerüljenek. 33

4 A keletkezı veszélyes hulladék minıségének és mennyiségének feltérképezése A lakosság sokoldalú tájékoztatása tıl folyamatos Feladat A települési hulladékgazdálkodási terv részeként a lakossági veszélyes hulladékok begyőjtése a hulladékudvarhoz kapcsoltan Forrástérkép Móraép Kht. Központi 22 Saját források tıl folyamatos ATIKÖFE Móraép Kht Lakosság Szakmai tanácsadás Győjtés feltételeinek biztosítása, ártalmatlanításról való gondoskodás A veszélyes hulladékok győjtésében együttmőködés 1.c Alprogram Folyékony hulladék kezelés szennyvíztisztító telep korszerősítése A jelenlegi szennyvíztisztító-telep települési rendezési terv szerinti bıvítése, korszerősítése. Az új telepet korszerő, teljes biológiai tisztítású, azt a tisztított szennyvíz minıségi határértékeknek megfelelı technológiával kell kialakítani. Mórahalom környezetileg érzékeny területen fekszik, a szennyvíztisztító természetvédelmi szempontból értékes területek közelében mőködik, ezért különösen fontos az, hogy üzemelése során ne veszélyeztesse sem környezetét, sem a felszín alatti vizeket. Szennyvíztisztító telep korszerősítése Szennyvíztisztító telep bıvítése, Térségi Vízmőüzemeltetési Intézmény , Térségi Vízmőüzemeltetési Intézmény

5 Forrástérkép Központi Saját források Program megnevezése: A természeti környezet védelme, a helyi értékek védelme, erre alapozott rekreáció A Természetvédelmi törvénnyel összhangban: az egészséges természet közeli környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztetı hatások csökkentése, megszüntetése. az élı és élettelen környezet természetközeli állapotának megırzése, a természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, a bioszféra sokszínőségének megtartása, a természeti folyamatokban rejlı információk megırzése. A program konkrét célja: Az elkészülı egyedi tájérték kataszter alapján pontosítani a védelemre érdemes természeti és épített környezeti értékek körét, kialakítani egy a prioritást a településképi szempontból jelentıs épületek állagának megóvására, azok védelem alá helyezésére. A környezetvédelmi program készítésével párhuzamosan készül a város egyedi tájérték katasztere. Ez részben bıvíti, részben pedig pontosítja a korábbi helyi védettséggel rendelkezı értékek körét. A településen számos országos érték (leendı Körös éri TK) található, mégsem érinti egyetlen túraútvonal sem. Az egyedi tájérték kataszter elkészítése ez alapján a szükséges védettségeket biztosító határozatok meghozatala, védettséghez a szükséges mőszaki teendık elvégzése SZTE Term. Földr. Tanszék Feladat Tanösvény és gyalogos valamint Általános Iskola, kerékpáros túraútvonal kialakítása a város értékeinek bemutatására Feladat Jelzett turista útvonal kialakítása Csongrád Megyei Röszke és Ásotthalom között a város Természetbarát természeti értékeinek bemutatásával Szövetség Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Mőemlékvédelmi Hivatal Lakosság A védetté nyilvánítás véleményezése A védetté nyilvánítás szakmai elıkészítése A védett épületek megfelelı karbantartása 35

6 A védetté nyilvánítások, illetve a jelzett feladatok elvégzése alapján. A védetté nyilvánított értékek számának növekedése, növekvı látogatottság. i források 3 Központi források 12 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Miniszterelnöki Hiv. Turisztikai Államtitk. KAC (tanösvényre) A programhoz kapcsolható alprogramok 2a Alprogram: Kerékpárút építése az 55-ös út mentén Szeged és Ásotthalom irányába A biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtésével Mórahalom bekapcsolása a tágabb térség (fıként Szeged lakossága) rekreációs programjaiba. Mórahalom ideális kerékpáros távolságra van Szegedtıl, de a forgalmas 55-ös út elriasztja a kerékpározni vágyókat az úttól. Egy kerékpárút megépítése jól zárni tudná a 2. programnál vázolt túra utat, melyhez nem csak a természetben tett kirándulás, hanem fürdés is kapcsolható lenne. A fejlesztés egyébként is jól egészítené ki a város eddigi kerékpárút létesítéseit. Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Egyeztetés a szomszédos településekkel (Domaszék, Ásotthalom) és Szeged Mj. Várossal, tervezés A kerékpárutak megépítése Érintett települések Érintett települések Megyei Közlekedési Felügyelet Csongrád Megyei Közútkezelı Kht A települési szakaszok megépítése Véleményezés, engedélyezés Véleményezés 2b Alprogram: Külterületi kerékpárút kiépítés folytatása A külterületi lakosság és kirándulók biztonságos kerékpáros közlekedése. Mórahalom már eddig is jelentıs fejlesztéseket végzett a kerékpáros közlekedés javítása érdekében. A fejlesztések következı fontos lépése lehet egy útvonal kiépítése a volt Kisvasút nyomvonalán 36

7 Feladatok és ütemezése: 1. Feladat A kerékpárutak megépítése Megyei Közlekedési Felügyelet Véleményezés, engedélyezés i források Központi források c Alprogram: Az építészeti örökség megırzése, rekonstrukciója, új funkciójuk kialakítása A város egyedi tájérték kataszterében feltárt helyi építészeti értékek megırzése, esetlegesen azok új funkciójának kialakítása Mórahalom területén több olyan építészeti érték található, amely jellemzı a tájra, de gazdálkodási szokások megváltozása, sok esetben eredeti funkciójuk megszőnése veszélyezteti azok fennmaradását. Több esetben megfigyelhetı, hogy a külsı beavatkozás késése jelentıs állagromlást okozott, vagy az érték pusztulásához vezetett. Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Cselekvési terv és prioritási sor kialakítása Helyi pályázati rendszer kialakítása a megırzésre szánt épületek állagának javítására Anyagi források megteremtése a helyi támogatások és pályázati források összehangolásával folyamatos Az építmények tulajdonosai Területi és megyei fıépítész állagmegóvás véleményezés i források 1 Központi források 0,5 37

8 3. Program megnevezése: Allergén gyomok terjedésének csökkentése Az allergiát okozó gyomok (elsısorban a parlagfő) megismertetése a lakossággal, terjedésük visszaszorítása. A városban az utóbbi években megnıtt a légúti és allergiás megbetegedések száma. Az egyik leggyakoribb allergiás megbetegedést okozó gyomnövény a parlagfő (Ambrosia sp.), mely nagyon gyorsan (és szinte akadálytalanul) terjed a felhagyott vagy gondozatlan területeken. Fontos, hogy az a parlagfő irtásával mutasson példát a lakosság számára, de figyelmeztesse is arra a lakosságot, és adott esetben szankcionálja is annak elmaradását. Célszerő lenne, a rosszabb minıségő legelıkre is kiterjeszteni a parlagfő megfigyelést. A gondozatlan, gyomos területek feltérképezése folyamatos Feladat A lakosság alapos tájékoztatása, akciók szervezése a gyomok megismertetésére és irtására. A gondozatlan területek gazdáinak szükséges mértékő szankcionálása. Lakosság ÁNTSZ Oktatási intézmények Az Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan folyamatos Az irtásban való részvétel Adatszolgáltatás Részvétel a szükséges irtási akciókban Közvetetten az allergiás megbetegedések csökkenésében (emelkedésének lassulásában) i források 1 KAC 9 Korábbi években volt ilyen célú támogatás 38

9 4. Program megnevezése: Zöldfelület-gazdálkodás Belterületi zöldfelületek karbantartása, növelése nem allergizáló növények telepítésével, fatelepítési program lebonyolítása. A településen az 55. sz. fıközlekedési úton bonyolódó átmenı forgalom jelentıs légszennyezést okoz, továbbá magas a településen a por és pollenszennyezés. Zöldfelület fenntartási terv készítése Feladat Támogatási pályázatok összehangolása Lakosság, gazdálkodók, civil szervezetek Külsı szakértık Értelemszerő Együttmőködés, tevékeny részvétel szaktanácsadás, tervkészítés A közlekedési és porszennyezés csökkenése a város belterületén. Központi források 30 Saját források Program megnevezése: Defláció elleni védekezés, erdısítés A település környezetében tapasztalt széleróziós folyamatok csökkentése. Mórahalom területe a megye egyik legkevésbé erdısült vidéke, miközben a kis kötöttségő talajokat a szél rendszeresen károsítja. Ezzel párhuzamosan a gazdálkodók eredményesség hiányában rendszeresen hasznosítatlanul hagynak területeket. Gondot jelent ugyanakkor, hogy 39

10 a terület érintett a Duna Tisza közi talajvíz-csökkenési folyamatban, azaz erdısítést csak olyan fajokkal szabad végezni, ami nem erısíti tovább a kedvezıtlen tendenciát. Erdısítési, fatelepítési terv készítése Feladat Támogatási pályázatok összehangolása Falugazdász Lakosság, gazdálkodók, civil szervezetek DAERD Rt. Gazdálkodók Megyei FM Hivatal Értelemszerő A defláció csökkenése a város környezetében Együttmőködés, tevékeny részvétel Szaktanácsadás, terv készítés Erdısítés megvalósítsa FM 20 Saját források 10 40

11 6. Program megnevezése: Környezettudatos városi gondolkodás kialakítása A település gazdasági egységeivel és lakosságával megismertetni a környezettudatos gazdálkodás és élet elınyeit, s felhívni a figyelmet a káros környezethasználat veszélyeire. Mivel Mórahalom területe egy környezetileg érzékeny tájon fekszik és a környezetvédelmi szabályozás számos új a lakosság, a gazdálkodók számára nem, vagy alig ismert szigorítást hozott, továbbá az EU-s jogharmonizáció a környezetvédelem területén további fontos feladatokat hoz a települések életében, kiemelten fontos a környezettudatos társadalmi viselkedés. Fontos feladat a települési közigazgatás, a város területén gazdálkodók és a lakosság környezettudatosságának összehangolása. Környezetvédelmi referens alkalmazása dec /év 2.Feladat Környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági tájékoztató anyagok készítése, rendezvények szervezése folyamatos Feladat Települési környezetvédelmi információs rendszer kialakítása Lakosság, gazdálkodók, civil szervezetek ATIKÖFE, külsı szakértık A Polgármesteri Hivatal vezetı munkatársai folyamatosan A város környezeti állapotának folyamatos javulása Együttmőködés, tevékeny részvétel i források 2,5 Központi pályázatok 2 Tájékoztató, felvilágosító tevékenység 41

12 II. Közép és hosszú távon javasolt programok 7. Program megnevezése: A felszínalatti vízkészletek mennyiségi és minıségi védelme A fenntartható vízhasználat biztosítása a város területén is szükségessé teszi az indokolatlan kitermelések visszaszorítását, a készletek szennyezésének csökkentését. A Duna Tisza közi homokhátság súlyos környezeti problémája a tartós és jelentıs mértékő talajvízcsökkenés, ami Mórahalom nagyobb részét is érinti. A gazdálkodást és a térség ökológiai állapotát is veszélyeztetı okok antropogén (jelentıs talaj- és rétegvíz-kitermelés, területhasznosítási változások) és természeti tényezık (negatív hidrodinamikai gradiens, tartós csapadékhiány) együttes hatására alakultak ki. A felszínt felépítı jó vízvezetıképességő képzıdmények, valamint az imént említett negatív hidrodinamikai gradiens pedig a felszín alatti vizek fokozott szennyezés-érzékenységét eredményezik. A programot két alprogram keretében célszerő megvalósítani. 7.a Alprogram: A talajvíz-készletek mennyiségi védelme Az alprogram célja: A talajvízkészletek hasznosításának racionalizálása a hosszú távon fenntartható hasznosítás érdekében. A felszíni vízkészletek hiánya miatt az aszályos idıszakban a mezıgazdaság a talajvízkészletek kitermelésére kényszerül. Engedélyek, ellenırzés és a használt vízmennyiségtıl függı anyagi ellenszolgáltatás hiányában egy kevésbé racionális, így a hosszú távú következményekkel alig számoló vízkitermelés zajlik az egész tágabb térségben. 1. Feladat A talajvíz kitermelésének felmérése, az indokolatlan használatok visszaszorítása ATIVIZIG Feladat Takarékosabb öntözési módok bevezetése a gazdálkodók körében. Folyamatosan ATIVIZIG Homokhátsági települések Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Gazdálkodók, vízhasználók Vízkészlet-használat ellenırzése Összehangolt, hasonló célú intézkedések Átfogó koncepció a Duna Tisza közi hátság vízpótlásra Takarékos vízkivétel 42

13 Értelemszerően. A talajvízszintek normalizálódása. Forrástérkép Központi források 445 Saját források 60 Az alprogram megvalósításához kiegészítéseket kell tennünk. A gazdálkodók meggyızése rendkívül nehéz, sok konfliktust felszínre hozó folyamat lehet. Ugyanis a rövid távú gazdálkodási kényszer nyomása alól nehéz szabadulni egy kétesnek tőnı jövı érdekében. Nehéz azt megértetni, hogy az a néhány száz m 3 víz, amit kitermelnek, mit jelenthet a jövı szempontjából, s azt is, hogy 2-3 csapadékos év talán feleslegessé is tenné elırelátásukat. Ehhez járul még az is, hogy mivel ez átfogó regionális probléma, csak térségi szinten lehet eredményes. 7.b Alprogram: A talajvíz-készletek minıségi védelme Az alprogram célja: A talajvízkészletek további szennyezésének megakadályozása a hosszú távon fenntartható használatok érdekében. A terület földtani viszonyai miatt minden talajba került szennyezıdés súlyos veszélyt jelent a felszíni vízkészletre. Bár a város belterületén a csatornahálózat jól kiépített, a háztarások egy része még keletkezı szennyvizeket elszikkasztja, különösen igaz ez a külterületen. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (25/2002./II.27./ Korm. Rend.) ugyan csak 2015-re írja elı Mórahalom számára a feltételek teljesítését, de a város jelenlegi csatornázottsági helyzete ennél gyorsabb megvalósítást is lehetıvé tesz, a felszín környezeti érzékenysége pedig mielıbbi megvalósítást indokol. 1. Feladat A belterületi lakások teljes körő csatlakozása a csatornahálózatra Folyamatosan Feladat A külterületi szennyvízelhelyezések felmérése, és koncepció készítése a kibocsátások csökkentésére Feladat A felszínalatti vizeket potenciálisan veszélyeztetı szennyezı források (illegális hulladéklerakók, mőtrágya és vegyszerraktárak stb.) felmérése

14 Lakosság Értelemszerően. A további talajvízszennyezés befejezése. Rákötések a mőködı hálózatra, kibocsátás csökkentése Forrástérkép Központi források 17 i források 8,5 Lakossági önerı 8,5 8. Program megnevezése: Egészséges ivóvíz biztosítása a lakosság számára A település lakosságának ellátása megfelelı minıségő ivóvízzel. Az önkormányzatok kötelezı feladatai közé tartozik a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet Mórahalmot az ivóvíz magas arzén- és ammóniumtartalma miatt azok között a települések között sorolja fel, ahol decemberéig meg kell oldani a vizek tisztítását. Ezen túlmenıen az ellátási kötelezettség miatt meg kell szervezni a külterületi népesség ivóvízellátását is. Mivel a kutakban a határérték-túllépés csak ritkán haladja meg a kétszeres értéket megfontolandó megoldás lehet, hogy csak a kutak egy részét tisztítják, hiszen keveréssel így is biztosítható lesz a szigorúbb határérték szerinti minıség. 1. Feladat A szolgáltatott ivóvíz arzénmentesítése az EU-s szabályozáshoz alkalmazkodó 10 µg/l, ill. 0,5 mg/l alatti értékre Értelemszerően. A szolgáltatott víz minıségi vizsgálata alapján december Forrástérkép 16,60 Központi támogatás célprogram alapján 149,

15 2. Feladat A külterületi lakosság egészséges 2006 vízzel való ellátásának megszervezése Értelemszerően. Az ellátott külterületi lakosság aránya alapján Forrástérkép 8.a Alprogram Külterületi ivóvíz ellátás A külterületi lakosság ellátása megfelelı minıségő ivóvízzel. Az önkormányzatok kötelezı feladatai közé tartozik a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet Mórahalmot az ivóvíz magas arzén- és ammóniumtartalma miatt azok között a települések között sorolja fel, ahol decemberéig meg kell oldani a vizek tisztítását. Ezen túlmenıen az ellátási kötelezettség miatt meg kell szervezni a külterületi népesség ivóvízellátását is. A Mórahalom városhoz tartozó külterületi ingatlanok ivóvízellátását a tanyák elhelyezkedésétıl függıen háromféleképpen javasolt megoldani. A belterülethez közel 1-1,5 km-re lévı tanyákat a meglévı belterületi vízhálózatra történı csatlakozással lehet ellátni. A nagyobb távolságra 2-5 km-re lévı tanyákat célvezetékek kiépítésével és a belterületi határon nyomásfokozó létesítésével lehet a vízellátást biztosítani. Az 5-10 km-re lévı tanyacsoportok vízellátást a terület súlypontjában elhelyezett tisztavíz magastározóba nyomásfokozóval kis átmérıjő vezetéken átlıtt vízzel lehet biztosítani. 2. Feladat A külterületi ivóvíz ellátás megoldása, Térségi Vízmő Int. Értelemszerően. Az ellátott külterületi lakosság aránya alapján Forrástérkép

16 Központi forrás 112 Saját forrás Program megnevezése: Környezetbarát gazdálkodás elterjesztése A környezetileg érzékeny területen a vízkészleteket minıségileg nem veszélyeztetı, és víztakarékos mezıgazdasági termelés elterjesztése. Mórahalom város gazdaságában jelentıs szerepe van a mezıgazdaságnak. A deflációs gondok, a talajvíz problémák, a jelentıs kiterjedéső, de mozaikosan elhelyezkedı természeti védettség alatt álló területek miatt indokolt a környezetbarát gazdálkodási módok elıtérbe helyezése. Az Agrár Környezetvédelmi Program célkitőzéseihez illeszkedve, a horizontális célprogramok közül több célból is támogatás szerezhetı. A környezetbarát gazdálkodási módok propagálása, pályázatok készítésének segítése Falugazdász Folyamatos Gazdálkodók Megyei FVM hivatal Az eredményes pályázatok és a gazdálkodás alapján. A környezetbarát gazdálkodás bevezetése Pályázati lehetıségek ismertetése A környezetbarát gazdálkodásba bekapcsolódott gazdák száma lapján. A NAKP horizontális 3 célprogramjai 10. Program megnevezése: Környezetbiztonsági információs rendszer kialakítása A Mórahalom területén jelentkezı környezeti problémák gyors felismerése, intézkedések meghozatala. A város megelızı és védekezıképességének növelése a lakosságot veszélyeztetı váratlan eseményekkel szemben. A város földrajzi helyzete és környezetének földtani érzékenye fontossá teszi, hogy a területen megjelenı környezeti problémák a lehetı leggyorsabban megismerésre és elhárításra 46

17 kerüljenek. Megállapodás kialakítása a város területén tevékenykedı állami és civil szervezetekkel az együttmőködésrıl A beérkezı információk feldolgozása a települési környezetvédelmi információs rendszerben (lásd 5. program) 2.Feladat Közbiztonságot javító térfigyelırendszer kialakítása Környezetvédelmi megbízott 2004-tıl folyamatos Határırség Rendırség Polgárırség Vadásztársaság Mezııri szolgálat Civil szervezetek Lakosság ATIKÖFE Értelemszerően. Javuló környezeti és közbiztonsági állapot. Központi forrás 7 Saját forrás Program megnevezése: Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Tanácsadás Városi környezet-egészségügyi akcióprogram elkészítése A lakosság egészségi állapotának javítása. A települési szintő környezet-egészségüggyel kapcsolatos feladatok az alábbiakban foglalhatók össze: 47

18 a lakosság környezeti érzékenységtudatának alakítása (nevelés, oktatás, kommunikáció), az állami feladatok és a helyi önkormányzati érdekek összehangolása, a lakosság egészségügyi helyzetének javítása, a romló egészségi állapot megállítása. A környezetbıl eredı egészségkárosító hatások megismeréséhez, veszélyességük megítéléséhez és a beavatkozási pontok meghatározásához szükséges: a város lakossága egészségi állapotának felmérése, korcsoportonkénti elemzése, az egészségre ható környezeti tényezık vizsgálata, a környezet-egészségügyi tervezés, vezetés és irányítás települési lehetıségeinek vizsgálata. A város lakosságának egészségi állapota a környezeti hatások, illetve az egészséges életmódra történı kevesebb odafigyelés miatt romlott az utóbbi idıszakban. A város környezet egészségügyi helyzetének felmérése - Móra- Vitál Kht Az akcióprogram, kidolgozása Környezet-egészségüggyel kapcsolatos tudatformálás, oktatás, nevelés Szőrıprogramok szervezése, lebonyolítása Nevelési-oktatási intézmények folyamatos Móra-Vitál Kht folyamatos Móra-Vitál Kht ÁNTSZ Az elkészült akcióprogram alapján. A lakosság javuló egészségi állapota. Központi forrás 21 Saját forrás 7 Helyzetértékelés, tanácsadás, feladat meghatározás, a megvalósításban részvétel Információ és együttmőködés 48

19 12. Program megnevezése: Közlekedés környezetet károsító hatásainak kiküszöbölése, a várost elkerülı közút megépítése A közlekedés kibocsátásaival kapcsolatos környezeti hatások (légszennyezés, zaj- és rezgésterhelés stb.) növelésének megállítása és csökkentése. A város környezeti állapotát jelentısen rontó tranzit közlekedés hatásainak csökkentése. Mórahalom levegı- és zajszennyezésében legjelentısebb tényezı a városon keresztülhaladó jelentı tranzitforgalom hatása, amely ezen túl jelentıs folyamatos veszélyforrás. A helyi közlekedéssel és annak környezeti hatásaival összefüggı adatok, információk összegyőjtése A városfejlesztés tervezése során a környezetvédelmi szempontok fokozott figyelembe vétele, a tervezés szakmai és lakossági nyilvánosságának biztosítása A közlekedési eredető zaj- és légszennyezés csökkentése folyamatos folyamatos - folyamatos Az utak pormentesítése folyamatos Az elkerülı út megépítésének szorgalmazása folyamatos - 2.Feladat Az elkerülı út megépítése Kormányzat DARFT Megyei Közlekedési Felügyelet Térségfejlesztési tervekkel való összhang kialakítása Szakmai véleményezés Az elkészült út alapján. A közlekedési eredető környezeti hatások csökkenése. Forrás megnevezése Összeg (millió Ft) Megjegyzés 49

20 Központi forrás 19,6 Saját forrás 8,4 13. Program megnevezése A zajterhelés csökkentése a város területén Közlekedési illetve szórakoztatóipari eredető zajterhelés rendeletek által elıírt szinten tartása. A szeptemberétıl mőködését megkezdı rendezvényházban tartandó szórakoztató tevékenységbıl származó zajkibocsátást szabályozni szükséges, illetve a rendezvényeket úgy kell megtartani, hogy senkinek sem okozzanak elviselhetetlen mértékő terhelést. Az 55. sz. fıközlekedési úton átmenı forgalom zajterhelésének visszaszorítása, valamint a szórakoztató tevékenység zajkibocsátásnak szabályozása szükséges. A helyi közlekedéssel és annak környezeti hatásaival összefüggı adatok, információk összegyőjtése a feladat kapcsolódik a 12. programban meghatározott feladatokhoz A zajvédelmi elıírások betartása és betartatása az utak mentén Szórakoztató létesítmények, rendezvények okozta zajterhelés csökkentése Értelemszerően. A zajterhelés csökkenése. folyamatos ATIKÖFE Központi forrás 1,4 Saját forrás 0,6 folyamatos - folyamatos - 50

21 1. melléklet: A talajvízszint alakulása Mórahalom környezetében a) A talajvízszint alakulása Ásotthalmon a sz. észlelı kút alapján ( ) b) A talajvízszint alakulása Ásotthalmon a sz. észlelı kút alapján ( )

22 c) A talajvízszint alakulása Zákányszéken a sz. észlelı kút alapján ( ) melléklet. A Mórahalom város területén található az LIII./1996. törvény alapján meghatározott és a és 8006./2001 KöM tájékoztatóban közzétett ex lege szikes tavak és lápok Ex lege lápok Helyrajzi szám kiterjedés Helyrajzi szám kiterjedés 0299/1a 0, /75 3, /1b 1, /76 0, /1c 1, /77 0, /1d 0, /83b 0, /1f 0, /84 1, /1g 0, /85 0, /1h 0, /86 1, /13 5, /92b 0, /23a 0, /97 0, /23b 0, /98b 0, /24a 0, /99b 0, /24b 0, /100 1, /25 0, /103b 0, /30 0, /104 1, /31 80, /105b 0, /32a 0, /107 0, /32b 0, /108 0, /32c 3, /109 0, /32d 8, /110 0, /33 1, /111 0, /49d 0, /112 2, /55b 0, /113 0, /71b 0, /114 0, /72 1, /116b 1, /73 0, /119 1, /74 1,

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91.

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8352 Bazsi, Fı u. 91. E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. április 14-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

Tiszasziget. * 2001 ** tervezés alatt

Tiszasziget. * 2001 ** tervezés alatt Tiszasziget A Szegedtıl mintegy 15 km-re fekvı, közúti határátkelıvel rendelkezı település számottevı népességnövekedést mutat. Területe mély fekvéső, itt található Magyarország legmélyebb pontja (75,8

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésével kapcsolatos anomáliák. Elıadó: Kaleta Jánosné PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft

A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésével kapcsolatos anomáliák. Elıadó: Kaleta Jánosné PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésével kapcsolatos anomáliák Elıadó: Kaleta Jánosné PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Elhangzott: A MTESZ Veszprémi Megyei Szervezete által szervezett Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2004. (IX. 30.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjról 1/2005. (II.07.) számú és a 23/2005. (IX. 19.) számú módosító rendeletével Egységes

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJE TÁJÉKOZTATÓ

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJE TÁJÉKOZTATÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJE TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi környezetvédelmi hatósági ellenırzési tevékenységrıl 2013. évben a környezetvédelmi hatósági ellenırzések - az év elején meghatározott

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz

Környezetvédelmi és társadalmi akcióterv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz Környezetvédelmi és társadalmi terv - tervezet Az M6-M60 autópályák Szekszárd-Bóly,és Bóly-Pécs szakaszaihoz No Akció Környezeti kockázat, Kötelezettség Projekt elıkészítés, engedélyek, jogosítványok I.1

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE

4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 48 Algyı A település neve összeforrt a magyar kıolaj-kitermeléssel. Az Algyı határában kitermelt kıolaj és földgáz máig nemzetgazdasági jelentıségő,

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2007. (V. 10.) KvVM r e n d e l e t e a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról A környezet

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

5. PROBLÉMAKATASZTER. Légszennyezés Közlekedési eredető légszennyezés Pollenszennyezés, jelentıs szállópor Szmogriadó lehetısége Szegeden

5. PROBLÉMAKATASZTER. Légszennyezés Közlekedési eredető légszennyezés Pollenszennyezés, jelentıs szállópor Szmogriadó lehetısége Szegeden 5. PROBLÉMAKATASZTER A korábbi fejezetekben már bemutattuk, hogy a kistérségben az elmúlt tíz év folyamán jelentısen javultak a környezetvédelem infrastrukturális mutatói. Megoldódott a Szeged és a környezetében

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról.

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról. Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E a talajterhelési díjról. Egységes szerkezetbe foglalta Berta Sándorné körjegyzı Zalaszántó község Önkormányzatának

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás Komposzt elıáll llítása különbk nbözı eredető szerves hulladékok, valamint szennyvíziszap ziszap felhasználásával Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét 2009. április 15. Helyzetbemutatás Az

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések. HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve DAOP Humán Közösségi Infrastruktúra-fejlesztések Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám DAOP_HKIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben