Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése"

Átírás

1 IV. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK A helyzetértékelésben feltárt, illetve a problémakataszterben felsorolt környezeti problémák alapján Mórahalom város számára a következıkben ismertetett operatív környezetvédelmi programok megvalósítása javasolt. Az operatív programok finanszírozási oldalát jelen keretek között igen nehéz meghatározni, mert az részletes mőszaki terveket igényel, illetve a folyamatosan változó pályázati lehetıségek függvénye is. Fontosnak tartjuk, hogy a javasolt operatív programok többsége kapcsolódik a Megyei Környezetvédelmi Program témáihoz. I. Rövid távon megvalósítani javasolt programok 1. Program megnevezése: Települési hulladékgazdálkodás korszerősítése A városban keletkezı hulladékok csökkentése, a helyi lerakás megszüntetése. A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény elıírja a települések, illetve település csoportok számára az országos és a regionális tervekhez igazodó települési hulladékgazdálkodási tervek készítését. A tervnek hosszú távú megoldásokat kell tartalmaznia település hulladékgazdálkodási problémáira. Részletesen a 37. (4) pontja szerint: a) a keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és eredetét; b) a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetı mőszaki követelményeket; c) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket; d) a hulladékok kezelésére alkalmas kezelıtelepeket és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott vállalkozásokat; e) az elérendı hulladékgazdálkodási célokat; f) a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok kezelésének (begyőjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elısegítı intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelı elıkezelı, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek becsült költségeit. Mórahalom esetében az a sajátos helyzet, hogy miután a település hulladéklerakója további használatra nem volt alkalmas (a 213/2001. sz. Kormányrendeletben elıírt felülvizsgálat egyébként is vélhetıen alkalmatlanná minısítette volna a lerakót), a város már a regionális hulladékgazdálkodási terv elkészülte elıtt, a Törvény imént idézett elıírásainak megfelelı lépéseket tett. Elhatározta a régi lerakó felszámolását, bevezette a szelektív hulladékgyőjtést, megkezdte egy hulladékudvar megvalósítását, a szerves anyagok hasznosítására komposztálót tervez és márciusában csatlakozott a Szeged megyei jogú város által szervezett konzorciumhoz, amely a sikeres ISPA pályázat megvalósítása során egy regionális hulladékgyőjtı és -kezelı hálózatot tervez mőködtetni. Ehhez kapcsolódva Mórahalom város kistérségi feladatokat is felvállal. 31

2 1. Feladat A regionális hulladékgazdálkodási tervhez kapcsolódó helyi terv meghatározása Feladat A konzorciumi szerzıdéshez kapcsolódó következı helyi feladatok megszervezése Feladat Települési hulladéklerakó rekultivációja Móraép Kht tıl Feladat Együttmőködés kialakítása a Homokháti kistérség településeivel a hulladékgazdálkodás terén Regionális célokat ellátó hulladékudvar és átrakó kialakítása Móraép Kht Feladat Szervesanyag komposztáló kialakítása Móraép Kht Feladat Állati tetemek győjtésének új helyszín kialakítása a hulladékudvarhoz kapcsolódóan, a régi bezárása Móraép Kht Móraép Kht Szeged Megyei Jogú Város (illetve a Környezetgazdálkodási Kht.) Bordány (hulladékudvar, komposztáló) Ásotthalom (komposztáló) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása A regionális hulladékgyőjtı hálózathoz való kapcsolódás, a megállapodás szerinti hulladékok átvétele Racionális együttmőködés kialakítása a részfeladatokban Az eredményesen mőködı helyi hulladékgazdálkodás alapján. A településen csak helyben komposztálható szerves hulladék kerül lerakásra, feldolgozásra. A régi lerakó megfelelı módon rehabilitált, eredményes regionális együttmőködés. 32

3 Forrástérkép Központi források 145,4 ISPA (a szegedi program elemeként) 20 Szállítóeszközökre, a beszállítást elıkészítı berendezésekre Megyei/regionális Területfejlesztési Tanács 20 Tipikusan jól bizonyítható kistérségi együttmőködés Saját források 41,6 A programhoz kapcsolható alprogramok 1.a Alprogram: Illegális hulladéklerakók felszámolása, újraképzıdésük megakadályozása A külterületen rendszeresen keletkezı illegális hulladéklerakók felszámolása, továbbiak keletkezésének megakadályozása. Vélhetıen elsısorban tudati okok miatt (a szennyezı többnyire a hulladékban levı dokumentumok alapján könnyen azonosítható) a külterületen ismétlıdıen kialakulnak illegális hulladéklerakások. A lerakási kedvet, s egy-egy létezı vadlerakó csak fokozhatja. Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Felvilágosító tevékenység a külterületi lakosság körében A vadlerakók felszámolása, erélyes szankcionálás Forrástérkép folyamatos tól folyamatos KAC 14 Saját források 3 1.b Alprogram Lakossági veszélyes hulladékok győjtése, kezelése A hulladékszegény technológiák alkalmazása, a veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése a települési hulladékban. A lakosságnál, mezıgazdasági kistermelıknél keletkezı veszélyes hulladékok jelentıs része a kommunális hulladékok közé kerül, illetve ellenırizetlenül lerakásra kerül. Mivel Mórahalom környezetileg érzékeny területen fekszik, fontos, hogy ezek megfelelıen begyőjtésre, illetve ártalmatlanításra kerüljenek. 33

4 A keletkezı veszélyes hulladék minıségének és mennyiségének feltérképezése A lakosság sokoldalú tájékoztatása tıl folyamatos Feladat A települési hulladékgazdálkodási terv részeként a lakossági veszélyes hulladékok begyőjtése a hulladékudvarhoz kapcsoltan Forrástérkép Móraép Kht. Központi 22 Saját források tıl folyamatos ATIKÖFE Móraép Kht Lakosság Szakmai tanácsadás Győjtés feltételeinek biztosítása, ártalmatlanításról való gondoskodás A veszélyes hulladékok győjtésében együttmőködés 1.c Alprogram Folyékony hulladék kezelés szennyvíztisztító telep korszerősítése A jelenlegi szennyvíztisztító-telep települési rendezési terv szerinti bıvítése, korszerősítése. Az új telepet korszerő, teljes biológiai tisztítású, azt a tisztított szennyvíz minıségi határértékeknek megfelelı technológiával kell kialakítani. Mórahalom környezetileg érzékeny területen fekszik, a szennyvíztisztító természetvédelmi szempontból értékes területek közelében mőködik, ezért különösen fontos az, hogy üzemelése során ne veszélyeztesse sem környezetét, sem a felszín alatti vizeket. Szennyvíztisztító telep korszerősítése Szennyvíztisztító telep bıvítése, Térségi Vízmőüzemeltetési Intézmény , Térségi Vízmőüzemeltetési Intézmény

5 Forrástérkép Központi Saját források Program megnevezése: A természeti környezet védelme, a helyi értékek védelme, erre alapozott rekreáció A Természetvédelmi törvénnyel összhangban: az egészséges természet közeli környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztetı hatások csökkentése, megszüntetése. az élı és élettelen környezet természetközeli állapotának megırzése, a természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, a bioszféra sokszínőségének megtartása, a természeti folyamatokban rejlı információk megırzése. A program konkrét célja: Az elkészülı egyedi tájérték kataszter alapján pontosítani a védelemre érdemes természeti és épített környezeti értékek körét, kialakítani egy a prioritást a településképi szempontból jelentıs épületek állagának megóvására, azok védelem alá helyezésére. A környezetvédelmi program készítésével párhuzamosan készül a város egyedi tájérték katasztere. Ez részben bıvíti, részben pedig pontosítja a korábbi helyi védettséggel rendelkezı értékek körét. A településen számos országos érték (leendı Körös éri TK) található, mégsem érinti egyetlen túraútvonal sem. Az egyedi tájérték kataszter elkészítése ez alapján a szükséges védettségeket biztosító határozatok meghozatala, védettséghez a szükséges mőszaki teendık elvégzése SZTE Term. Földr. Tanszék Feladat Tanösvény és gyalogos valamint Általános Iskola, kerékpáros túraútvonal kialakítása a város értékeinek bemutatására Feladat Jelzett turista útvonal kialakítása Csongrád Megyei Röszke és Ásotthalom között a város Természetbarát természeti értékeinek bemutatásával Szövetség Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Mőemlékvédelmi Hivatal Lakosság A védetté nyilvánítás véleményezése A védetté nyilvánítás szakmai elıkészítése A védett épületek megfelelı karbantartása 35

6 A védetté nyilvánítások, illetve a jelzett feladatok elvégzése alapján. A védetté nyilvánított értékek számának növekedése, növekvı látogatottság. i források 3 Központi források 12 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Miniszterelnöki Hiv. Turisztikai Államtitk. KAC (tanösvényre) A programhoz kapcsolható alprogramok 2a Alprogram: Kerékpárút építése az 55-ös út mentén Szeged és Ásotthalom irányába A biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtésével Mórahalom bekapcsolása a tágabb térség (fıként Szeged lakossága) rekreációs programjaiba. Mórahalom ideális kerékpáros távolságra van Szegedtıl, de a forgalmas 55-ös út elriasztja a kerékpározni vágyókat az úttól. Egy kerékpárút megépítése jól zárni tudná a 2. programnál vázolt túra utat, melyhez nem csak a természetben tett kirándulás, hanem fürdés is kapcsolható lenne. A fejlesztés egyébként is jól egészítené ki a város eddigi kerékpárút létesítéseit. Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Egyeztetés a szomszédos településekkel (Domaszék, Ásotthalom) és Szeged Mj. Várossal, tervezés A kerékpárutak megépítése Érintett települések Érintett települések Megyei Közlekedési Felügyelet Csongrád Megyei Közútkezelı Kht A települési szakaszok megépítése Véleményezés, engedélyezés Véleményezés 2b Alprogram: Külterületi kerékpárút kiépítés folytatása A külterületi lakosság és kirándulók biztonságos kerékpáros közlekedése. Mórahalom már eddig is jelentıs fejlesztéseket végzett a kerékpáros közlekedés javítása érdekében. A fejlesztések következı fontos lépése lehet egy útvonal kiépítése a volt Kisvasút nyomvonalán 36

7 Feladatok és ütemezése: 1. Feladat A kerékpárutak megépítése Megyei Közlekedési Felügyelet Véleményezés, engedélyezés i források Központi források c Alprogram: Az építészeti örökség megırzése, rekonstrukciója, új funkciójuk kialakítása A város egyedi tájérték kataszterében feltárt helyi építészeti értékek megırzése, esetlegesen azok új funkciójának kialakítása Mórahalom területén több olyan építészeti érték található, amely jellemzı a tájra, de gazdálkodási szokások megváltozása, sok esetben eredeti funkciójuk megszőnése veszélyezteti azok fennmaradását. Több esetben megfigyelhetı, hogy a külsı beavatkozás késése jelentıs állagromlást okozott, vagy az érték pusztulásához vezetett. Feladatok és ütemezése: 1. Feladat Cselekvési terv és prioritási sor kialakítása Helyi pályázati rendszer kialakítása a megırzésre szánt épületek állagának javítására Anyagi források megteremtése a helyi támogatások és pályázati források összehangolásával folyamatos Az építmények tulajdonosai Területi és megyei fıépítész állagmegóvás véleményezés i források 1 Központi források 0,5 37

8 3. Program megnevezése: Allergén gyomok terjedésének csökkentése Az allergiát okozó gyomok (elsısorban a parlagfő) megismertetése a lakossággal, terjedésük visszaszorítása. A városban az utóbbi években megnıtt a légúti és allergiás megbetegedések száma. Az egyik leggyakoribb allergiás megbetegedést okozó gyomnövény a parlagfő (Ambrosia sp.), mely nagyon gyorsan (és szinte akadálytalanul) terjed a felhagyott vagy gondozatlan területeken. Fontos, hogy az a parlagfő irtásával mutasson példát a lakosság számára, de figyelmeztesse is arra a lakosságot, és adott esetben szankcionálja is annak elmaradását. Célszerő lenne, a rosszabb minıségő legelıkre is kiterjeszteni a parlagfő megfigyelést. A gondozatlan, gyomos területek feltérképezése folyamatos Feladat A lakosság alapos tájékoztatása, akciók szervezése a gyomok megismertetésére és irtására. A gondozatlan területek gazdáinak szükséges mértékő szankcionálása. Lakosság ÁNTSZ Oktatási intézmények Az Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan folyamatos Az irtásban való részvétel Adatszolgáltatás Részvétel a szükséges irtási akciókban Közvetetten az allergiás megbetegedések csökkenésében (emelkedésének lassulásában) i források 1 KAC 9 Korábbi években volt ilyen célú támogatás 38

9 4. Program megnevezése: Zöldfelület-gazdálkodás Belterületi zöldfelületek karbantartása, növelése nem allergizáló növények telepítésével, fatelepítési program lebonyolítása. A településen az 55. sz. fıközlekedési úton bonyolódó átmenı forgalom jelentıs légszennyezést okoz, továbbá magas a településen a por és pollenszennyezés. Zöldfelület fenntartási terv készítése Feladat Támogatási pályázatok összehangolása Lakosság, gazdálkodók, civil szervezetek Külsı szakértık Értelemszerő Együttmőködés, tevékeny részvétel szaktanácsadás, tervkészítés A közlekedési és porszennyezés csökkenése a város belterületén. Központi források 30 Saját források Program megnevezése: Defláció elleni védekezés, erdısítés A település környezetében tapasztalt széleróziós folyamatok csökkentése. Mórahalom területe a megye egyik legkevésbé erdısült vidéke, miközben a kis kötöttségő talajokat a szél rendszeresen károsítja. Ezzel párhuzamosan a gazdálkodók eredményesség hiányában rendszeresen hasznosítatlanul hagynak területeket. Gondot jelent ugyanakkor, hogy 39

10 a terület érintett a Duna Tisza közi talajvíz-csökkenési folyamatban, azaz erdısítést csak olyan fajokkal szabad végezni, ami nem erısíti tovább a kedvezıtlen tendenciát. Erdısítési, fatelepítési terv készítése Feladat Támogatási pályázatok összehangolása Falugazdász Lakosság, gazdálkodók, civil szervezetek DAERD Rt. Gazdálkodók Megyei FM Hivatal Értelemszerő A defláció csökkenése a város környezetében Együttmőködés, tevékeny részvétel Szaktanácsadás, terv készítés Erdısítés megvalósítsa FM 20 Saját források 10 40

11 6. Program megnevezése: Környezettudatos városi gondolkodás kialakítása A település gazdasági egységeivel és lakosságával megismertetni a környezettudatos gazdálkodás és élet elınyeit, s felhívni a figyelmet a káros környezethasználat veszélyeire. Mivel Mórahalom területe egy környezetileg érzékeny tájon fekszik és a környezetvédelmi szabályozás számos új a lakosság, a gazdálkodók számára nem, vagy alig ismert szigorítást hozott, továbbá az EU-s jogharmonizáció a környezetvédelem területén további fontos feladatokat hoz a települések életében, kiemelten fontos a környezettudatos társadalmi viselkedés. Fontos feladat a települési közigazgatás, a város területén gazdálkodók és a lakosság környezettudatosságának összehangolása. Környezetvédelmi referens alkalmazása dec /év 2.Feladat Környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági tájékoztató anyagok készítése, rendezvények szervezése folyamatos Feladat Települési környezetvédelmi információs rendszer kialakítása Lakosság, gazdálkodók, civil szervezetek ATIKÖFE, külsı szakértık A Polgármesteri Hivatal vezetı munkatársai folyamatosan A város környezeti állapotának folyamatos javulása Együttmőködés, tevékeny részvétel i források 2,5 Központi pályázatok 2 Tájékoztató, felvilágosító tevékenység 41

12 II. Közép és hosszú távon javasolt programok 7. Program megnevezése: A felszínalatti vízkészletek mennyiségi és minıségi védelme A fenntartható vízhasználat biztosítása a város területén is szükségessé teszi az indokolatlan kitermelések visszaszorítását, a készletek szennyezésének csökkentését. A Duna Tisza közi homokhátság súlyos környezeti problémája a tartós és jelentıs mértékő talajvízcsökkenés, ami Mórahalom nagyobb részét is érinti. A gazdálkodást és a térség ökológiai állapotát is veszélyeztetı okok antropogén (jelentıs talaj- és rétegvíz-kitermelés, területhasznosítási változások) és természeti tényezık (negatív hidrodinamikai gradiens, tartós csapadékhiány) együttes hatására alakultak ki. A felszínt felépítı jó vízvezetıképességő képzıdmények, valamint az imént említett negatív hidrodinamikai gradiens pedig a felszín alatti vizek fokozott szennyezés-érzékenységét eredményezik. A programot két alprogram keretében célszerő megvalósítani. 7.a Alprogram: A talajvíz-készletek mennyiségi védelme Az alprogram célja: A talajvízkészletek hasznosításának racionalizálása a hosszú távon fenntartható hasznosítás érdekében. A felszíni vízkészletek hiánya miatt az aszályos idıszakban a mezıgazdaság a talajvízkészletek kitermelésére kényszerül. Engedélyek, ellenırzés és a használt vízmennyiségtıl függı anyagi ellenszolgáltatás hiányában egy kevésbé racionális, így a hosszú távú következményekkel alig számoló vízkitermelés zajlik az egész tágabb térségben. 1. Feladat A talajvíz kitermelésének felmérése, az indokolatlan használatok visszaszorítása ATIVIZIG Feladat Takarékosabb öntözési módok bevezetése a gazdálkodók körében. Folyamatosan ATIVIZIG Homokhátsági települések Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Gazdálkodók, vízhasználók Vízkészlet-használat ellenırzése Összehangolt, hasonló célú intézkedések Átfogó koncepció a Duna Tisza közi hátság vízpótlásra Takarékos vízkivétel 42

13 Értelemszerően. A talajvízszintek normalizálódása. Forrástérkép Központi források 445 Saját források 60 Az alprogram megvalósításához kiegészítéseket kell tennünk. A gazdálkodók meggyızése rendkívül nehéz, sok konfliktust felszínre hozó folyamat lehet. Ugyanis a rövid távú gazdálkodási kényszer nyomása alól nehéz szabadulni egy kétesnek tőnı jövı érdekében. Nehéz azt megértetni, hogy az a néhány száz m 3 víz, amit kitermelnek, mit jelenthet a jövı szempontjából, s azt is, hogy 2-3 csapadékos év talán feleslegessé is tenné elırelátásukat. Ehhez járul még az is, hogy mivel ez átfogó regionális probléma, csak térségi szinten lehet eredményes. 7.b Alprogram: A talajvíz-készletek minıségi védelme Az alprogram célja: A talajvízkészletek további szennyezésének megakadályozása a hosszú távon fenntartható használatok érdekében. A terület földtani viszonyai miatt minden talajba került szennyezıdés súlyos veszélyt jelent a felszíni vízkészletre. Bár a város belterületén a csatornahálózat jól kiépített, a háztarások egy része még keletkezı szennyvizeket elszikkasztja, különösen igaz ez a külterületen. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (25/2002./II.27./ Korm. Rend.) ugyan csak 2015-re írja elı Mórahalom számára a feltételek teljesítését, de a város jelenlegi csatornázottsági helyzete ennél gyorsabb megvalósítást is lehetıvé tesz, a felszín környezeti érzékenysége pedig mielıbbi megvalósítást indokol. 1. Feladat A belterületi lakások teljes körő csatlakozása a csatornahálózatra Folyamatosan Feladat A külterületi szennyvízelhelyezések felmérése, és koncepció készítése a kibocsátások csökkentésére Feladat A felszínalatti vizeket potenciálisan veszélyeztetı szennyezı források (illegális hulladéklerakók, mőtrágya és vegyszerraktárak stb.) felmérése

14 Lakosság Értelemszerően. A további talajvízszennyezés befejezése. Rákötések a mőködı hálózatra, kibocsátás csökkentése Forrástérkép Központi források 17 i források 8,5 Lakossági önerı 8,5 8. Program megnevezése: Egészséges ivóvíz biztosítása a lakosság számára A település lakosságának ellátása megfelelı minıségő ivóvízzel. Az önkormányzatok kötelezı feladatai közé tartozik a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet Mórahalmot az ivóvíz magas arzén- és ammóniumtartalma miatt azok között a települések között sorolja fel, ahol decemberéig meg kell oldani a vizek tisztítását. Ezen túlmenıen az ellátási kötelezettség miatt meg kell szervezni a külterületi népesség ivóvízellátását is. Mivel a kutakban a határérték-túllépés csak ritkán haladja meg a kétszeres értéket megfontolandó megoldás lehet, hogy csak a kutak egy részét tisztítják, hiszen keveréssel így is biztosítható lesz a szigorúbb határérték szerinti minıség. 1. Feladat A szolgáltatott ivóvíz arzénmentesítése az EU-s szabályozáshoz alkalmazkodó 10 µg/l, ill. 0,5 mg/l alatti értékre Értelemszerően. A szolgáltatott víz minıségi vizsgálata alapján december Forrástérkép 16,60 Központi támogatás célprogram alapján 149,

15 2. Feladat A külterületi lakosság egészséges 2006 vízzel való ellátásának megszervezése Értelemszerően. Az ellátott külterületi lakosság aránya alapján Forrástérkép 8.a Alprogram Külterületi ivóvíz ellátás A külterületi lakosság ellátása megfelelı minıségő ivóvízzel. Az önkormányzatok kötelezı feladatai közé tartozik a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet Mórahalmot az ivóvíz magas arzén- és ammóniumtartalma miatt azok között a települések között sorolja fel, ahol decemberéig meg kell oldani a vizek tisztítását. Ezen túlmenıen az ellátási kötelezettség miatt meg kell szervezni a külterületi népesség ivóvízellátását is. A Mórahalom városhoz tartozó külterületi ingatlanok ivóvízellátását a tanyák elhelyezkedésétıl függıen háromféleképpen javasolt megoldani. A belterülethez közel 1-1,5 km-re lévı tanyákat a meglévı belterületi vízhálózatra történı csatlakozással lehet ellátni. A nagyobb távolságra 2-5 km-re lévı tanyákat célvezetékek kiépítésével és a belterületi határon nyomásfokozó létesítésével lehet a vízellátást biztosítani. Az 5-10 km-re lévı tanyacsoportok vízellátást a terület súlypontjában elhelyezett tisztavíz magastározóba nyomásfokozóval kis átmérıjő vezetéken átlıtt vízzel lehet biztosítani. 2. Feladat A külterületi ivóvíz ellátás megoldása, Térségi Vízmő Int. Értelemszerően. Az ellátott külterületi lakosság aránya alapján Forrástérkép

16 Központi forrás 112 Saját forrás Program megnevezése: Környezetbarát gazdálkodás elterjesztése A környezetileg érzékeny területen a vízkészleteket minıségileg nem veszélyeztetı, és víztakarékos mezıgazdasági termelés elterjesztése. Mórahalom város gazdaságában jelentıs szerepe van a mezıgazdaságnak. A deflációs gondok, a talajvíz problémák, a jelentıs kiterjedéső, de mozaikosan elhelyezkedı természeti védettség alatt álló területek miatt indokolt a környezetbarát gazdálkodási módok elıtérbe helyezése. Az Agrár Környezetvédelmi Program célkitőzéseihez illeszkedve, a horizontális célprogramok közül több célból is támogatás szerezhetı. A környezetbarát gazdálkodási módok propagálása, pályázatok készítésének segítése Falugazdász Folyamatos Gazdálkodók Megyei FVM hivatal Az eredményes pályázatok és a gazdálkodás alapján. A környezetbarát gazdálkodás bevezetése Pályázati lehetıségek ismertetése A környezetbarát gazdálkodásba bekapcsolódott gazdák száma lapján. A NAKP horizontális 3 célprogramjai 10. Program megnevezése: Környezetbiztonsági információs rendszer kialakítása A Mórahalom területén jelentkezı környezeti problémák gyors felismerése, intézkedések meghozatala. A város megelızı és védekezıképességének növelése a lakosságot veszélyeztetı váratlan eseményekkel szemben. A város földrajzi helyzete és környezetének földtani érzékenye fontossá teszi, hogy a területen megjelenı környezeti problémák a lehetı leggyorsabban megismerésre és elhárításra 46

17 kerüljenek. Megállapodás kialakítása a város területén tevékenykedı állami és civil szervezetekkel az együttmőködésrıl A beérkezı információk feldolgozása a települési környezetvédelmi információs rendszerben (lásd 5. program) 2.Feladat Közbiztonságot javító térfigyelırendszer kialakítása Környezetvédelmi megbízott 2004-tıl folyamatos Határırség Rendırség Polgárırség Vadásztársaság Mezııri szolgálat Civil szervezetek Lakosság ATIKÖFE Értelemszerően. Javuló környezeti és közbiztonsági állapot. Központi forrás 7 Saját forrás Program megnevezése: Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Információ és együttmőködés Tanácsadás Városi környezet-egészségügyi akcióprogram elkészítése A lakosság egészségi állapotának javítása. A települési szintő környezet-egészségüggyel kapcsolatos feladatok az alábbiakban foglalhatók össze: 47

18 a lakosság környezeti érzékenységtudatának alakítása (nevelés, oktatás, kommunikáció), az állami feladatok és a helyi önkormányzati érdekek összehangolása, a lakosság egészségügyi helyzetének javítása, a romló egészségi állapot megállítása. A környezetbıl eredı egészségkárosító hatások megismeréséhez, veszélyességük megítéléséhez és a beavatkozási pontok meghatározásához szükséges: a város lakossága egészségi állapotának felmérése, korcsoportonkénti elemzése, az egészségre ható környezeti tényezık vizsgálata, a környezet-egészségügyi tervezés, vezetés és irányítás települési lehetıségeinek vizsgálata. A város lakosságának egészségi állapota a környezeti hatások, illetve az egészséges életmódra történı kevesebb odafigyelés miatt romlott az utóbbi idıszakban. A város környezet egészségügyi helyzetének felmérése - Móra- Vitál Kht Az akcióprogram, kidolgozása Környezet-egészségüggyel kapcsolatos tudatformálás, oktatás, nevelés Szőrıprogramok szervezése, lebonyolítása Nevelési-oktatási intézmények folyamatos Móra-Vitál Kht folyamatos Móra-Vitál Kht ÁNTSZ Az elkészült akcióprogram alapján. A lakosság javuló egészségi állapota. Központi forrás 21 Saját forrás 7 Helyzetértékelés, tanácsadás, feladat meghatározás, a megvalósításban részvétel Információ és együttmőködés 48

19 12. Program megnevezése: Közlekedés környezetet károsító hatásainak kiküszöbölése, a várost elkerülı közút megépítése A közlekedés kibocsátásaival kapcsolatos környezeti hatások (légszennyezés, zaj- és rezgésterhelés stb.) növelésének megállítása és csökkentése. A város környezeti állapotát jelentısen rontó tranzit közlekedés hatásainak csökkentése. Mórahalom levegı- és zajszennyezésében legjelentısebb tényezı a városon keresztülhaladó jelentı tranzitforgalom hatása, amely ezen túl jelentıs folyamatos veszélyforrás. A helyi közlekedéssel és annak környezeti hatásaival összefüggı adatok, információk összegyőjtése A városfejlesztés tervezése során a környezetvédelmi szempontok fokozott figyelembe vétele, a tervezés szakmai és lakossági nyilvánosságának biztosítása A közlekedési eredető zaj- és légszennyezés csökkentése folyamatos folyamatos - folyamatos Az utak pormentesítése folyamatos Az elkerülı út megépítésének szorgalmazása folyamatos - 2.Feladat Az elkerülı út megépítése Kormányzat DARFT Megyei Közlekedési Felügyelet Térségfejlesztési tervekkel való összhang kialakítása Szakmai véleményezés Az elkészült út alapján. A közlekedési eredető környezeti hatások csökkenése. Forrás megnevezése Összeg (millió Ft) Megjegyzés 49

20 Központi forrás 19,6 Saját forrás 8,4 13. Program megnevezése A zajterhelés csökkentése a város területén Közlekedési illetve szórakoztatóipari eredető zajterhelés rendeletek által elıírt szinten tartása. A szeptemberétıl mőködését megkezdı rendezvényházban tartandó szórakoztató tevékenységbıl származó zajkibocsátást szabályozni szükséges, illetve a rendezvényeket úgy kell megtartani, hogy senkinek sem okozzanak elviselhetetlen mértékő terhelést. Az 55. sz. fıközlekedési úton átmenı forgalom zajterhelésének visszaszorítása, valamint a szórakoztató tevékenység zajkibocsátásnak szabályozása szükséges. A helyi közlekedéssel és annak környezeti hatásaival összefüggı adatok, információk összegyőjtése a feladat kapcsolódik a 12. programban meghatározott feladatokhoz A zajvédelmi elıírások betartása és betartatása az utak mentén Szórakoztató létesítmények, rendezvények okozta zajterhelés csökkentése Értelemszerően. A zajterhelés csökkenése. folyamatos ATIKÖFE Központi forrás 1,4 Saját forrás 0,6 folyamatos - folyamatos - 50

21 1. melléklet: A talajvízszint alakulása Mórahalom környezetében a) A talajvízszint alakulása Ásotthalmon a sz. észlelı kút alapján ( ) b) A talajvízszint alakulása Ásotthalmon a sz. észlelı kút alapján ( )

22 c) A talajvízszint alakulása Zákányszéken a sz. észlelı kút alapján ( ) melléklet. A Mórahalom város területén található az LIII./1996. törvény alapján meghatározott és a és 8006./2001 KöM tájékoztatóban közzétett ex lege szikes tavak és lápok Ex lege lápok Helyrajzi szám kiterjedés Helyrajzi szám kiterjedés 0299/1a 0, /75 3, /1b 1, /76 0, /1c 1, /77 0, /1d 0, /83b 0, /1f 0, /84 1, /1g 0, /85 0, /1h 0, /86 1, /13 5, /92b 0, /23a 0, /97 0, /23b 0, /98b 0, /24a 0, /99b 0, /24b 0, /100 1, /25 0, /103b 0, /30 0, /104 1, /31 80, /105b 0, /32a 0, /107 0, /32b 0, /108 0, /32c 3, /109 0, /32d 8, /110 0, /33 1, /111 0, /49d 0, /112 2, /55b 0, /113 0, /71b 0, /114 0, /72 1, /116b 1, /73 0, /119 1, /74 1,

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTTETTE: BÁNK TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 2009. 1 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió központja. Közlekedés földrajzi helyzete jó (fıút, elkészülés

Részletesebben

SZEGED 2011. február

SZEGED 2011. február A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2011. február A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ H-7623 Pécs, József A.u.10/A Tel.:72/511-790 Tel./fax : 72/315-381 e-mail: mail@totalkft.hu www. totalkft.hu KFT Munkaszám : T-2004/18 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 A) ÁLTALÁNOS ADATOK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011.

KESZTHELY VÁROS. Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016. VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja 2011-2016 VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011. KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Gyenesdiás,

Részletesebben

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS III.3.5. Környezeti hatások és feltételek, környezeti értékelés 1 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kunadacs készülı

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA II. STRATÉGIAI PROGRAMOK

CSONGRÁD MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA II. STRATÉGIAI PROGRAMOK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK CSONGRÁD MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (CSONGRÁD MEGYE KOMPLEX KISTÉRSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA)

Részletesebben

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Szeremle készülı településrendezési terve (szerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat)

Részletesebben

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek:

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek: TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA II. kötet Programfelelős: Baka György ( Öko-Eco Bt.) A program készítésében közreműködtek: Baka Éva, Környezetvédelmi szakmérnök Baka György, Környezetvédelmi szakmérnök

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2010. (IX. 20.) sz. önkormányzati rendelete a 2010-2015 évek közötti Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben