E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület december 12-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére"

Átírás

1 ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke utca 35. (88) fax:(88) Ügyszám: 11/ 2-14/2013. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek megalkotása Készítette: Bálint Attiláné irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján megalkotta - elsősorban az Szt. szerkezetére épülő a szociális ellátásokról szóló 4/2008. (II.18.), valamint a Gyvt. szabályai alapján felépülő, a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2009. (III.25.) rendeleteit június 7. napján került kihirdetésre az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény, valamint a 197/2013. (VI.13.) Korm. rendelet, amely több területen jelentősen módosította az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseit, amelyek január 1. nappal lépnek hatályba. Megszünteti az Szt-ben ez idáig szabályozott átmeneti és temetési segélyeket, valamint a Gyvt-ben meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és ezeket egy közös segélyezési formává vonja össze: bevezeti az önkormányzati segélyt. Ezzel összefüggésben kötelezően előírta az önkormányzatok számára, hogy legkésőbb december 31-éig alkossák meg a segély megállapításának, folyósításának szabályairól szóló rendeletüket. Továbbá fenti jogszabályváltozás következtében jelenleg a jegyző hatáskörébe utalt, az Szt. 50. (3) bekezdésében meghatározott, méltányossági közgyógyellátás megállapítása január 1. naptól a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. Mindezt figyelembe véve szükségessé vált a korábban megalkotott rendeletek felülvizsgálata és aktualizálása. A felülvizsgálat a központi jogszabályváltozásoknak megfelelő rendelkezések mellett, minden esetben kiterjedt a rendeletek gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák kiküszöbölésére (a rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés és döntés miatt a képviselő-testület hatáskörét célszerű a polgármesterre átruházni az önkormányzati segély és a méltányossági közgyógyellátás esetében is), a támogatások áttekinthetőbb és igazságosabb rendszerének (egységes és konkrét összegben meghatározott segélyek, az indokoltság szigorúbb meghatározása és vizsgálata) megalkotása mellett, valamint az Szt. által biztosított szabályozási keretek szélesebb körű bevezetése (az aktív korúak ellátása és a lakásfenntartási támogatás megállapítása esetén a lakókörnyezet rendezettségének előírása szükséges esetekben). Továbbá július 1. naptól a képviselő-testület döntését követően a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ intézmény átalakult és létrejött a főként szakosított szociális ellátást és egyes alapszolgáltatásokat biztosító- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, valamint a megállapodás alapján térségi feladatokat is ellátó, - szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Ez az önkormányzati rendeleteket is érintette, amely eddig nem került módosításra. 1

2 Fentieken túl a korábbi rendeletek módosítása helyett új szerkezeti felépítésű két rendelet megalkotását az alábbiak indokolták: A Gyvt-ben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnését követően nem volt indokolt fenntartani a gyermekvédelmi ellátások külön szabályozását, hiszen így, az már csak gyermekjóléti alapellátásokat tartalmazott volna. Az egységesített szabályozás miatt célszerűbb a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások megállapításának és folyósításának feltételeit egy rendeletben megállapítani. Továbbá az Szt. és a Gyvt. valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet figyelembe vételével minden évben felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díját. Ehhez minden év márciusában a rendeleteket módosítani kellett, ami egy idő után nehezen kezelhetővé tette az alkalmazást, így indokolt a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételének szabályait valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeleteket egy olvasatban megalkotni szíveskedjen. Öcs, december 9. Mészáros Tamás polgármester 2

3 ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, 17. (5) bekezdésében, 25. (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében, a 43/B. (1) és (3) bekezdésében, a ában, a 48. (4) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, a 92. (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 16. (1) bekezdésében, 18. (2) bekezdésében, a 29. (1)-(2) bekezdéseiben és a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként és hontalanként elismert személyekre, akik Öcs község közigazgatási területén: a) bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen ott laknak, b) hajléktalanként a községben élnek, és a kérelem benyújtásakor nincs bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyük - kivéve a hajléktalan szálló. (2) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) E rendelet személyi és területi hatályára tekintet nélkül az arra rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást kell biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 2. Eljárási rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben szabályozott szociális és gyermekjóléti ellátásra való jogosultság, valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására irányuló eljárás során, ha az Szt. és a Gyvt. eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások valamint a falugondnoki szolgáltatás és az étkeztetés iránti kérelmet az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségén lehet benyújtani ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton. A kérelem benyújtásához az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány is használható, a rendszeres szociális segély, a méltányossági ápolási díj, valamint a méltányossági közgyógyellátás megállapítására irányuló kérelmet a hatályos 3

4 kormányrendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. (3) Az önkormányzati segélyre való jogosultság hivatalból is megállapítható az Szt. 45. (8) bekezdésében meghatározott szervek kezdeményezésére. (4) A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket és a hivatalból indult eljárásokat a hivatal környezettanulmány felvételével (helyszíni szemle) támasztja alá és terjeszti a hatáskörrel rendelkező szerv elé. (5) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgyévben már készült környezettanulmány és az igénylő körülményeiben lényeges változás nem feltételezhető. (6) Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyző a határozat kiadását követően 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát. 3. (1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e rendelet szerint kell benyújtani a vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást. A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap; b) az egyéb jövedelmeknél egy év. (2) A kérelemhez csatolni kell a (1) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet meghatároz, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (3) A hivatalból indult eljárásoknál a (2) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez csatolandó iratokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a jegyző. (4) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a jegyző beszerzi a NAV igazolását a jövedelemadó-alapra vonatkozóan. 4. (1) E rendelet végrehajtása során az Szt. 4. (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 5. -ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) A rendelet alkalmazásában minden esetben a kérelmező saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztető mértékű többletkiadásnak kell tekinteni azt a rendeletben meghatározott módon igazolt többletkiadást, amely a kérelmező családja havi családi jövedelmének 30 %-át eléri, vagy meghaladja. (3) A rendelet alkalmazásában többletkiadásnak tekintendő különösen: a betegség miatt felmerült és szükséges gyógyszerköltség, illetve az egészségbiztosítás által csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díja, valamint a kérelmező vagy hozzátartozója kórházi ápolásával kapcsolatosan felmerülő költségek; az iskolakezdéssel kapcsolatosan felmerülő tanszer illetve ruhanemű beszerzése; valamint az elemi kár miatt felmerülő kiadás. 5. (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból készpénzben vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal. (2) Az eseti segélyek illetve támogatások kifizetése a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 15 napon belül házipénztárból készpénzben vagy utalással történik. 4

5 6. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokban részesülők a szociális helyzetükben, lakcímükben és egyéb ellátást befolyásoló körülményükben bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. (2) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres szociális ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott. (3) A tartós jövedelem változás eseteire, valamint a bejelentést követő felülvizsgálatra az Szt. 25. (6)-(10) bekezdései az irányadóak. 7. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt a tartalmazza. 8. (1) A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt: a) az önkormányzati segélyről, b) a temetési támogatásról, c) a szülési támogatásról, d) a falugondnoki szolgáltatásról, e) az étkeztetésről, f) a közfoglalkoztatás keretében munkaszerződés megkötéséről. (2) A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselőtestületet, annak következő ülésén tájékoztatja. (3) A házi segítségnyújtás és a családsegítés szolgáltatásokat a feladatot ellátó intézmény, a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője állapítja meg. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekjóléti ellátások 3. Aktív korúak ellátása 9. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot és a támogatás összegét az Szt. alapján kell megállapítani. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Öcs községi családgondozója (Öcs, Béke u. 35.). 10. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az egészségkárosodott személy kivételévelkötelezettségei: a) a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Öcs községi családgondozójával, továbbá az ellátást folyósító önkormányzattal együttműködni, b) a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a nyilvántartásba vétel céljából a Családsegítő Központnál megjelenni, c) a távollét, illetve a meg nem jelenés okát hitelt érdemlően igazolni, d) a segély folyósításának időtartama alatt - a Családsegítő Központtal kötött megállapodásban foglaltak szerint - a Központnál megjelenni és a számára felajánlott családgondozást igénybe venni, továbbá a Családsegítő Központ által szervezett vagy közvetített beilleszkedést- illetve a munkába állást segítő programokon részt venni, 5

6 e) a beilleszkedést-, a munkába állást segítő program kidolgozásában a Családsegítő Központtal együttműködni, a program sikeres végrehajtása érdekében minden tőle elvárhatót megtenni. (2) Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek nyilvántartásba vétele, továbbá a nyilvántartásba vétel céljából meg nem jelenő személyek együttműködése elmulasztásáról, a mulasztás oka kivizsgálásának eredményéről visszajelzés az ellátást folyósító Önkormányzat számára, b) a szociális munka eszközeivel a szociális helyzet, mentális állapot felmérése és az együttműködő-segítő kapcsolat kialakítása, c) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül a támogatásban részesülő személlyel írásban történő megállapodás megkötése, ennek keretében kétoldalú együttműködés kialakítása, d) a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a beilleszkedést segítő program elkészítése, e) a beilleszkedést segítő program elkészítését követő 15 napon belül a program másolatának megküldése az ellátást folyósító Önkormányzat számára, f) az a)pont szerinti személyek gondozása, családsegítés biztosítása, számukra beilleszkedését segítő programok, csoportok szervezése, g) a beilleszkedést segítő program végrehajtása, teljesülésének figyelemmel kísérése, majd a program megvalósításának évente történő értékelése, h) az a) pont szerinti személy rendszeres szociális segélye felülvizsgálatáról szóló határozat rendelkezései alapján a beilleszkedést segítő program felülvizsgálatának elkészítése, i) a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a jegyző írásban történő tájékoztatása az együtt nem működő, a) pont szerinti személyekről. (3) A beilleszkedést segítő program típusai: a) munkavégzésre történő felkészítés, szinten-tartás egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében, b) jogi, munkaügyi, pszichológiai tanácsadás, c) képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése, d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, előadások e) alkalmi munkavállalást segítő programok. 11. (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a) az adataiban, körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett változást a pénzellátást folyósító szervnél, illetve az együttműködésre kijelölt intézménynél nem jelenti be, b) a kijelölt időpontban a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál nem jelenik meg és távollétének okát hitelt érdemlő módon nem igazolja, c) az együttműködési megállapodást a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal nem köti meg a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül, d) a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal nem működik együtt, különösen, ha a Szolgálat által szervezett beilleszkedést segítő program megvalósulását akadályozza, vagy a beilleszkedést segítő programokon nem jelenik meg. (2) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden alkalommal soron kívül vizsgálja a mulasztás okát, és amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható, az együttműködési kötelezettség megszegését 5 napon belül köteles jelezni az Önkormányzat felé. 12. Az aktív korúak ellátásának- ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításánakhelyi feltételei: (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapításának egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa. 6

7 (2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása érdekében a kérelmező vagy jogosult köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására a szükséges intézkedéseket, munkálatokat megtenni. (3) Amennyiben a környezettanulmány, helyszíni szemle során megállapítható, hogy az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a jegyző megfelelő, de legalább 5 napos határidő tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével felszólítja. (4) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget Ápolási díj (1) Ápolási díj állapítható meg az Szt. 41. (1) bekezdésében foglaltakon túl e rendeletben foglaltaknak megfelelően annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj az Szt. 42. (1) bekezdésében meghatározottakon túl, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződésben vállalták. (4) Az ápolási díj összege a 19. (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. (5) Az (1) bekezdésében meghatározott ellátás e rendeletben nem szabályozott kérdéseire - különösen az ellátás megszüntetésére, az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok benyújtására, a szolgálati időre való jogosultságra - vonatkozóan az Szt. 42. (2) - (3) bekezdéseiben, 43. -ában, valamint a 44. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha: a) nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról, b) nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról, c) nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, tisztántartásáról. (7) A (6) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a házi segítségnyújtást biztosító intézmény, háziorvos, eseti megbízás alapján, helyszíni vizsgálatra jogosult. (8) Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente kell felülvizsgálni Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni az Szt. 45. (1) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben azt a személyt, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg. (2) Különös méltánylást érdemlő esetben - elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás, két hónapot meghaladó tartós betegség - jövedelemhatártól függetlenül önkormányzati segélyt kell megállapítani, ha az igényjogosult a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású. (3) Az önkormányzati segély mértéke Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4) A (2) bekezdésében meghatározott esetben a segély mértéke Ft-ig terjedhet. (5) Az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható Ft összeghatárig. A kölcsönként folyósított önkormányzati segélyt 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat. (6) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól 7

8 esedékes. A törlesztő részleteket minden hó 5-ig kell az önkormányzat házipénztárába/számlájára megfizetni. (7) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a rendeletben meghatározott jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint a létfenntartást veszélyeztető többletkiadás igazolására szolgáló iratokat. 15. (1) A kiskorú gyermekek, valamint a 25 évnél nem idősebb, nappali rendszerű oktatási intézményben tanuló fiatal felnőttek részére önkormányzati segély állapítható meg, ha az ellátásról más módon nem lehet gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) A gyermekre tekintettel önkormányzati segély megállapítása különösen indokolt az alábbi esetekben: a) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, b) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, c) a gyermek családból való kiemelésének megelőzésére, feltéve, ha a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, d) a család a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (3) A támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként legalább Ft. (4) Évente a gyermekre tekintettel önkormányzati segélyre jogosult az Öcs községben állandó lakóhellyel rendelkező 6. évet betöltött általános iskolába járó tanuló szülője, a tanuló iskolába járásához szükséges helyközi autóbusz bérlet térítési díj összege erejéig. (5) Nem állapítható meg tankönyv vásárlás céljára önkormányzati segély, ha a gyermek a költségvetési törvény szerint ingyenes tankönyv ellátásra jogosult. 16. (1) Az önkormányzat kérelemre önkormányzati segélyt állapít meg annak a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, ha a jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeként Ft-ot kell figyelembe venni. A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál kevesebb nem lehet. (3) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg az Szt. 45. (7) bekezdésében meghatározott személynek Temetési támogatás (1) Az önkormányzat kérelemre temetési támogatást nyújt a jövedelmi viszonyaitól és rászorultságtól függetlenül annak, aki öcsi lakos eltemettetéséről gondoskodott. (2) A temetési támogatás összege: Ft. (3) Nem részesíthető támogatásban a) az Szt. 45. (7) bekezdésben meghatározott személy, b) aki temetési segélyben részesült. 6. Szülési támogatás 18. (1) Az önkormányzat kérelemre szülési támogatást nyújt a jövedelmi viszonyaitól és rászorultságtól függetlenül az öcsi származási helyű újszülöttek családjának. (2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani a hivatalhoz. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. (3) A szülési támogatás összege gyermekenként Ft. 8

9 7. Iskolakezdési támogatás 19. (1) Iskolakezdési támogatásra jogosult az Öcs községben állandó lakóhellyel rendelkező általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek törvényes képviselője valamint a fiatal felnőtt, feltéve, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. (2) A képviselő-testület hivatalból, egyedi határozat hozatala nélkül részesíti iskolakezdési támogatásban a jogosultat. (3) A támogatás kifizetésére évi egy alkalommal július 15. és augusztus 15. közötti időpontban kerül sor. A támogatás kifizetése házipénztárból készpénzben történik, melyhez be kell mutatni az iskolalátogatási igazolást. (4) Az iskolakezdési támogatás összegét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében határozza meg. 8. Lakáscélú támogatás 20. (1) Az Önkormányzat lakáscélú támogatást nyújthat Öcs község közigazgatási területén lakást építő vagy vásárló személyek, ill. családok részére a) lakásépítéshez, vásárláshoz b) lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez c) lakáskölcsön kiváltáshoz. (2) Lakáscélú támogatás csak abban az esetben adható, ha azt a község területén található ingatlanra vonatkozóan kérik. (3) Lakáscélú támogatás visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában nyújtható. (4) Lakásépítéshez és vásárláshoz támogatásban kizárólag a lakástulajdonnal nem rendelkező személyek részesíthetők. (5) Lakástámogatási kölcsönben részesülhet az a nagykorú személy, aki legalább 6 hónapos állandó munkaviszonnyal rendelkezik, jelenleg is határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott, illetve legalább 1 éve működő vállalkozást folytat, vagy nyugdíjas, s e tényeket okirattal igazolni tudja. (6) Előnyben részesülnek az első lakástulajdont az önkormányzati lakástámogatással megszerző kérelmezők. 21. (1) A Képviselő-testület a kérelem elbírálása során mérlegeli az igénylő a) személyi, ill. családi körülményeit, b)jelenlegi lakáshelyzetét, c)lakáskörülményeiben a támogatással bekövetkező változásokat, d) jövedelmi a vagyoni helyzetét, valamint e)támogatási igényét. (2) Lakásépítéshez, vásárláshoz Ft támogatás nyújtható. (3) Lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez, lakáskölcsön kiváltáshoz Ft támogatás nyújtható. 22. (1) A kamatmentes kölcsön lakásépítés, vásárlás esetén legfeljebb 40 hónapra, lakásfelújítás, korszerűsítés, lakáskölcsön kiváltása esetén legfeljebb 20 hónapra adható. (2) A támogatásról a polgármester a kérelmezővel szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás összegét, a felhasználás célját, a törlesztés feltételeit és a szerződés megszegésének következményeiről 9

10 való tájékoztatást. (3) A törlesztést a szerződés aláírását követő hónaptól kell megkezdeni. (4) A Képviselő-testület a kölcsön törlesztését felfüggesztheti, ha annak megfizetése a kötelezett létfenntartását veszélyeztetné. Ennek megítélésére az átmeneti segélyezésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. (5) A támogatás rendeltetésszerű és a szerződésnek megfelelő felhasználást a polgármester ellenőrzi. Nem szerződésszerű felhasználás esetén a polgármester kezdeményezi a támogatás visszafizetésének elrendelését a Képviselő-testületnél. A visszafizetés elrendelése esetén a támogatást egy összegben a törvényi kamattal növelt értékben kell visszafizetni. (6) A Képviselő-testület a visszafizetés elrendelése előtt vizsgálja a kötelezettségszegés okait. Amennyiben a kötelezettségszegés a kötelezettnek nem róható fel, a Képviselő-testület a visszafizetésre halasztást, vagy részletfizetést engedélyezhet. (7) Ha a kötelezett a támogatás visszafizetésével kéthavi hátralékba kerül, a polgármester végrehajtási eljárást kezdeményezhet. (8) Ha támogatással érintett ingatlan elidegenítésére kerül sor, a támogatást haladéktalanul egy összegben vissza kell fizetni. (9) Az Önkormányzat a támogatásban részesített kérelmező ingatlanára vonatkozóan a támogatási összeg erejéig jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. 23. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások 8. Köztemetés (1) A polgármester önkormányzati hatáskörben az Szt-ben szabályozottak szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. (2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el Közgyógyellátás (1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 20 %-a. 10. Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások 25. (1) A képviselő-testület döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként adható: a) az önkormányzati segély, különösen a gyermekre tekintettel megállapított önkormányzati segély, b) az iskolakezdési támogatás. (2) Természetbeni ellátás különösen: a ruhanemű, az élelmiszer, a tüzelőanyag, a közüzemi díjak átvállalása, a tankönyv, tanszer, a gyermekintézmények térítési díjainak átvállalása. 10

11 26. IV. Fejezet Szociális alapszolgáltatások 11. Falugondnoki szolgáltatás (1) Öcs község Önkormányzata április 1. napjától falugondnoki szolgálatot tart fenn. A szolgálat működési területe Öcs község közigazgatási területe. (2) A falugondnoki szolgálatról való gondoskodást az önkormányzat kinevezett falugondnok és erre a célra biztosított gépjármű üzemeltetésével látja el. (3) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok: a) alapfeladatok, b) kiegészítő feladatok, c) közvetett szolgáltatások. (4) Az alapfeladatoknak minősül: a) közreműködés: az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információs szolgáltatásban; b)egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; c)óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása: óvodába, iskolába szállítás, egyéb gyermekszállítás. (5) Kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások: a) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c)egyéb lakossági szolgáltatások, szociális alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatások biztosításában való közreműködés. (6) Közvetett szolgáltatásnak minősül: a) ételszállítás önkormányzati intézménybe b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére c) falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 27. (1) A falugondnoki szolgálat igénybevételét a munkáltatói jogkört gyakorló személy, polgármester engedélyezi. (2) A falugondnok munkakörét a munkaköri leírásban és a szakmai programban meghatározottak szerint köteles ellátni. A falugondnok távolléte esetén annak helyettesítéséről a munkáltatói jogkört gyakorló személy gondoskodik. (3) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. (4) A falugondnoki szolgálat feladatellátásához szükséges gépjármű-igénybevételt a képviselő-testület által jóváhagyott Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat rögzíti Étkeztetés (1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak, az Szt ában meghatározott, szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik, aki a) 65 éven felüli, vagy b) önmaga ellátására megromlott egészségi állapota miatt időlegesen vagy állandó jelleggel képtelen és ezt a tényt háziorvos igazolja, vagy c) fogyatékos és ezt a tényt orvosi szakvéleménnyel igazolja. 11

12 (2) A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a fenntartó székhelyére, és csatolni kell jövedelemnyilatkozatot, a rászorultságot igazoló dokumentumokat is. (3) Az önkormányzat az ellátottal megállapodást köt, melynek formáját az étkeztetés szakmai programjában határozza meg. (4) Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. (5) Az Szt.62. -ában írt szociális rászorultság feltételeinek fennállását háziorvosi igazolással, javaslattal, személyazonosító igazolvánnyal, vagy lakcímigazolvánnyal kell igazolni. (6) Az ellátásban részesülő térítési díjat köteles fizetni, ha jövedelemmel rendelkezik. (7) A szociálisan rászorultak személyi térítési díját és az intézményi térítési díj mértékét képviselőtestület évenként a költségvetési rendeletében határozza meg. (8) Az önkormányzat az étkeztetést vásárolt élelmezés keretében biztosítja. (9) Az ellátás megszűntetésének esetei, módjai: a) a szolgáltatás megszűntetésével, b) a jogosult halálával, c) határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával, d) a jogosult, vagy a törvényes képviselője kezdeményezésére Házi segítségnyújtás (1) Az önkormányzat az igénybe vevő lakókörnyezetében házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban saját erőből önmaguk teljes ellátására nem képesek. (2) A házi segítségnyújtás feladatait július 1. naptól a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az Önkormányzat által kötött térségi intézményi társulási megállapodás alapján. (3) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézmény igazgatója által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát és jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. (4) Házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi négy órában kell nyújtani. (5) Az ellátás iránti kérelmet az intézménynél kell benyújtani és a vezetője bírálja el. A kérelemhez mellékelni kell az Szt-ben, valamint a végrehajtására alkotott jogszabályokban meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat. (6) Az intézményi jogviszony az intézményvezető és az igénybevevő írásbeli megállapodásával jön létre. A megállapodás tartalmazza az ellátás részletes szabályait, időtartamát, a fizetendő térítési díjat, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit. (7) Ha az intézményvezető döntését a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás iránti kérelem elbírálása során a kérelmező vagy törvényes képviselője vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételét számító 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat panaszával, melyről a soron következő ülésén határozattal dönt. (8) A megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő lejártát, illetve az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat. (9) Ha a jogosult vagy a törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszűnésével, vagy megszüntetésével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat, amely az ügy érdemében a soron következő ülésén határozattal dönt. 12

13 Családsegítés (1) Az önkormányzat a családsegítés keretében ingyenes, általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt az Szt-ben meghatározott személyeknek, családoknak, csoportoknak a törvényben szabályozott feladatok ellátásához. (2) A családsegítés feladatait július 1. naptól a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az Önkormányzat által kötött térségi intézményi társulási megállapodás alapján, Öcs községi családgondozója által (Öcs, Béke u. 35.). 31. V. Fejezet Gyermekjóléti alapellátások 15. Gyermekjóléti szolgáltatás (1) Az önkormányzat szakmailag önálló, térítésmentes gyermekjóléti szolgáltatást működtet a gyermek testi, lelki egészségének, családban való nevelésének elősegítése érdekében a Gyvt ban meghatározottak szerint. (2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait július 1. naptól a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az Önkormányzat által kötött térségi intézményi társulási megállapodás alapján Gyermekek napközbeni ellátása (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az óvodában és az iskolai napközis foglalkozások keretében biztosítja. (2) A polgármester átruházott hatáskörben jóváhagyja a gyermekjóléti intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és szakmai programját. VI. Fejezet Záró rendelkezések 33. (1) E rendelet január 01. napján lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (3) Hatályát veszti a) Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(III.25.) önkormányzati rendelete, b) Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2010.(VII.23.) önkormányzati rendelete, c) Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2011.(V.5.) önkormányzati rendelete, d) Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 13

14 ellátásokról szóló 3/2009.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2011.(XI.7.) önkormányzati rendelete, e) Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2012.(II.1.) önkormányzati rendelete, f) Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2009.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2012.(XI.10.) önkormányzati rendelete, valamint a g) Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2007.(IX.12.) önkormányzati rendelete. Öcs, december 12. A rendelet kihirdetésének napja: december 16. Mészáros Tamás s.k. polgármester Dr. Jáger László s.k. jegyző 14

15 I N D O K O L Á S I. Fejezethez: A fejezet meghatározza, hogy a rendeletet mely személyekre kell alkalmazni, tekintettel az Szt.-ben meghatározott személyekre is. Ez a fejezet határozza meg a döntésre jogosultakat, összesíti azokat az általános eljárási szabályokat, melyeket valamennyi ellátásnál alkalmazni szükséges. II. Fejezethez: A fejezet szabályozza a pénzbeli ellátásokat, a jogosultság feltételeit, megállapításuk rendjét, összegüket. Valamint a lakáscélú támogatások igénylési rendjét. III. Fejezethez: A fejezet a természetben nyújtott ellátási formákat szabályozza. IV. Fejezethez: Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokat határozza meg. Felsorolja az ellátásokat valamint az igénybevétel módját és feltételeit. A családsegítés és házi segítségnyújtás feladatokat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, társulási megállapodás alapján, július 1. naptól. V. Fejezethez: Az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátásokat határozza meg. A gyermekjóléti szolgáltatást július 1.naptól a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, társulási megállapodás alapján. VI. Fejezethez: Ez a fejezet rendelkezik a hatályba lépésről és felsorolja azokat az önkormányzati rendeleteket,melyeket egyidejűleg hatályon kívül helyez. Öcs, december 12. Dr. Jáger László jegyző 15

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (XI.1.) rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (XI.1.) rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (XI.1.) rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 11.) r e n d e l e t e. a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról.

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 11.) r e n d e l e t e. a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 11.) r e n d e l e t e a gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Úrkút Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben