E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület december 12-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére"

Átírás

1 ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke utca 35. (88) fax:(88) Ügyszám: 11/ 2-14/2013. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek megalkotása Készítette: Bálint Attiláné irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján megalkotta - elsősorban az Szt. szerkezetére épülő a szociális ellátásokról szóló 4/2008. (II.18.), valamint a Gyvt. szabályai alapján felépülő, a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2009. (III.25.) rendeleteit június 7. napján került kihirdetésre az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény, valamint a 197/2013. (VI.13.) Korm. rendelet, amely több területen jelentősen módosította az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseit, amelyek január 1. nappal lépnek hatályba. Megszünteti az Szt-ben ez idáig szabályozott átmeneti és temetési segélyeket, valamint a Gyvt-ben meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és ezeket egy közös segélyezési formává vonja össze: bevezeti az önkormányzati segélyt. Ezzel összefüggésben kötelezően előírta az önkormányzatok számára, hogy legkésőbb december 31-éig alkossák meg a segély megállapításának, folyósításának szabályairól szóló rendeletüket. Továbbá fenti jogszabályváltozás következtében jelenleg a jegyző hatáskörébe utalt, az Szt. 50. (3) bekezdésében meghatározott, méltányossági közgyógyellátás megállapítása január 1. naptól a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. Mindezt figyelembe véve szükségessé vált a korábban megalkotott rendeletek felülvizsgálata és aktualizálása. A felülvizsgálat a központi jogszabályváltozásoknak megfelelő rendelkezések mellett, minden esetben kiterjedt a rendeletek gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák kiküszöbölésére (a rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés és döntés miatt a képviselő-testület hatáskörét célszerű a polgármesterre átruházni az önkormányzati segély és a méltányossági közgyógyellátás esetében is), a támogatások áttekinthetőbb és igazságosabb rendszerének (egységes és konkrét összegben meghatározott segélyek, az indokoltság szigorúbb meghatározása és vizsgálata) megalkotása mellett, valamint az Szt. által biztosított szabályozási keretek szélesebb körű bevezetése (az aktív korúak ellátása és a lakásfenntartási támogatás megállapítása esetén a lakókörnyezet rendezettségének előírása szükséges esetekben). Továbbá július 1. naptól a képviselő-testület döntését követően a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ intézmény átalakult és létrejött a főként szakosított szociális ellátást és egyes alapszolgáltatásokat biztosító- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, valamint a megállapodás alapján térségi feladatokat is ellátó, - szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Ez az önkormányzati rendeleteket is érintette, amely eddig nem került módosításra. 1

2 Fentieken túl a korábbi rendeletek módosítása helyett új szerkezeti felépítésű két rendelet megalkotását az alábbiak indokolták: A Gyvt-ben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnését követően nem volt indokolt fenntartani a gyermekvédelmi ellátások külön szabályozását, hiszen így, az már csak gyermekjóléti alapellátásokat tartalmazott volna. Az egységesített szabályozás miatt célszerűbb a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások megállapításának és folyósításának feltételeit egy rendeletben megállapítani. Továbbá az Szt. és a Gyvt. valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet figyelembe vételével minden évben felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díját. Ehhez minden év márciusában a rendeleteket módosítani kellett, ami egy idő után nehezen kezelhetővé tette az alkalmazást, így indokolt a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételének szabályait valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeleteket egy olvasatban megalkotni szíveskedjen. Öcs, december 9. Mészáros Tamás polgármester 2

3 ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, 17. (5) bekezdésében, 25. (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. -ában, a 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében, a 43/B. (1) és (3) bekezdésében, a ában, a 48. (4) bekezdésében, az 50. (3) bekezdésében, a 92. (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 16. (1) bekezdésében, 18. (2) bekezdésében, a 29. (1)-(2) bekezdéseiben és a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként és hontalanként elismert személyekre, akik Öcs község közigazgatási területén: a) bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen ott laknak, b) hajléktalanként a községben élnek, és a kérelem benyújtásakor nincs bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyük - kivéve a hajléktalan szálló. (2) Az Szt. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) E rendelet személyi és területi hatályára tekintet nélkül az arra rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást kell biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 2. Eljárási rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben szabályozott szociális és gyermekjóléti ellátásra való jogosultság, valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására irányuló eljárás során, ha az Szt. és a Gyvt. eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások valamint a falugondnoki szolgáltatás és az étkeztetés iránti kérelmet az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségén lehet benyújtani ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton. A kérelem benyújtásához az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány is használható, a rendszeres szociális segély, a méltányossági ápolási díj, valamint a méltányossági közgyógyellátás megállapítására irányuló kérelmet a hatályos 3

4 kormányrendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. (3) Az önkormányzati segélyre való jogosultság hivatalból is megállapítható az Szt. 45. (8) bekezdésében meghatározott szervek kezdeményezésére. (4) A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket és a hivatalból indult eljárásokat a hivatal környezettanulmány felvételével (helyszíni szemle) támasztja alá és terjeszti a hatáskörrel rendelkező szerv elé. (5) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgyévben már készült környezettanulmány és az igénylő körülményeiben lényeges változás nem feltételezhető. (6) Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyző a határozat kiadását követően 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát. 3. (1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e rendelet szerint kell benyújtani a vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást. A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap; b) az egyéb jövedelmeknél egy év. (2) A kérelemhez csatolni kell a (1) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet meghatároz, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (3) A hivatalból indult eljárásoknál a (2) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez csatolandó iratokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a jegyző. (4) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a jegyző beszerzi a NAV igazolását a jövedelemadó-alapra vonatkozóan. 4. (1) E rendelet végrehajtása során az Szt. 4. (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 5. -ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) A rendelet alkalmazásában minden esetben a kérelmező saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztető mértékű többletkiadásnak kell tekinteni azt a rendeletben meghatározott módon igazolt többletkiadást, amely a kérelmező családja havi családi jövedelmének 30 %-át eléri, vagy meghaladja. (3) A rendelet alkalmazásában többletkiadásnak tekintendő különösen: a betegség miatt felmerült és szükséges gyógyszerköltség, illetve az egészségbiztosítás által csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díja, valamint a kérelmező vagy hozzátartozója kórházi ápolásával kapcsolatosan felmerülő költségek; az iskolakezdéssel kapcsolatosan felmerülő tanszer illetve ruhanemű beszerzése; valamint az elemi kár miatt felmerülő kiadás. 5. (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból készpénzben vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal. (2) Az eseti segélyek illetve támogatások kifizetése a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 15 napon belül házipénztárból készpénzben vagy utalással történik. 4

5 6. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokban részesülők a szociális helyzetükben, lakcímükben és egyéb ellátást befolyásoló körülményükben bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. (2) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres szociális ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott. (3) A tartós jövedelem változás eseteire, valamint a bejelentést követő felülvizsgálatra az Szt. 25. (6)-(10) bekezdései az irányadóak. 7. A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt a tartalmazza. 8. (1) A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt: a) az önkormányzati segélyről, b) a temetési támogatásról, c) a szülési támogatásról, d) a falugondnoki szolgáltatásról, e) az étkeztetésről, f) a közfoglalkoztatás keretében munkaszerződés megkötéséről. (2) A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselőtestületet, annak következő ülésén tájékoztatja. (3) A házi segítségnyújtás és a családsegítés szolgáltatásokat a feladatot ellátó intézmény, a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője állapítja meg. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekjóléti ellátások 3. Aktív korúak ellátása 9. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultságot és a támogatás összegét az Szt. alapján kell megállapítani. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Öcs községi családgondozója (Öcs, Béke u. 35.). 10. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy az egészségkárosodott személy kivételévelkötelezettségei: a) a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Öcs községi családgondozójával, továbbá az ellátást folyósító önkormányzattal együttműködni, b) a rendszeres szociális segély megállapításáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a nyilvántartásba vétel céljából a Családsegítő Központnál megjelenni, c) a távollét, illetve a meg nem jelenés okát hitelt érdemlően igazolni, d) a segély folyósításának időtartama alatt - a Családsegítő Központtal kötött megállapodásban foglaltak szerint - a Központnál megjelenni és a számára felajánlott családgondozást igénybe venni, továbbá a Családsegítő Központ által szervezett vagy közvetített beilleszkedést- illetve a munkába állást segítő programokon részt venni, 5

6 e) a beilleszkedést-, a munkába állást segítő program kidolgozásában a Családsegítő Központtal együttműködni, a program sikeres végrehajtása érdekében minden tőle elvárhatót megtenni. (2) Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek nyilvántartásba vétele, továbbá a nyilvántartásba vétel céljából meg nem jelenő személyek együttműködése elmulasztásáról, a mulasztás oka kivizsgálásának eredményéről visszajelzés az ellátást folyósító Önkormányzat számára, b) a szociális munka eszközeivel a szociális helyzet, mentális állapot felmérése és az együttműködő-segítő kapcsolat kialakítása, c) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül a támogatásban részesülő személlyel írásban történő megállapodás megkötése, ennek keretében kétoldalú együttműködés kialakítása, d) a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a beilleszkedést segítő program elkészítése, e) a beilleszkedést segítő program elkészítését követő 15 napon belül a program másolatának megküldése az ellátást folyósító Önkormányzat számára, f) az a)pont szerinti személyek gondozása, családsegítés biztosítása, számukra beilleszkedését segítő programok, csoportok szervezése, g) a beilleszkedést segítő program végrehajtása, teljesülésének figyelemmel kísérése, majd a program megvalósításának évente történő értékelése, h) az a) pont szerinti személy rendszeres szociális segélye felülvizsgálatáról szóló határozat rendelkezései alapján a beilleszkedést segítő program felülvizsgálatának elkészítése, i) a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a jegyző írásban történő tájékoztatása az együtt nem működő, a) pont szerinti személyekről. (3) A beilleszkedést segítő program típusai: a) munkavégzésre történő felkészítés, szinten-tartás egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében, b) jogi, munkaügyi, pszichológiai tanácsadás, c) képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése, d) egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, előadások e) alkalmi munkavállalást segítő programok. 11. (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a) az adataiban, körülményeiben vagy jövedelmi helyzetében bekövetkezett változást a pénzellátást folyósító szervnél, illetve az együttműködésre kijelölt intézménynél nem jelenti be, b) a kijelölt időpontban a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál nem jelenik meg és távollétének okát hitelt érdemlő módon nem igazolja, c) az együttműködési megállapodást a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal nem köti meg a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül, d) a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal nem működik együtt, különösen, ha a Szolgálat által szervezett beilleszkedést segítő program megvalósulását akadályozza, vagy a beilleszkedést segítő programokon nem jelenik meg. (2) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden alkalommal soron kívül vizsgálja a mulasztás okát, és amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható, az együttműködési kötelezettség megszegését 5 napon belül köteles jelezni az Önkormányzat felé. 12. Az aktív korúak ellátásának- ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításánakhelyi feltételei: (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megállapításának egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa. 6

7 (2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása érdekében a kérelmező vagy jogosult köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására a szükséges intézkedéseket, munkálatokat megtenni. (3) Amennyiben a környezettanulmány, helyszíni szemle során megállapítható, hogy az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a jegyző megfelelő, de legalább 5 napos határidő tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével felszólítja. (4) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget Ápolási díj (1) Ápolási díj állapítható meg az Szt. 41. (1) bekezdésében foglaltakon túl e rendeletben foglaltaknak megfelelően annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj az Szt. 42. (1) bekezdésében meghatározottakon túl, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződésben vállalták. (4) Az ápolási díj összege a 19. (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. (5) Az (1) bekezdésében meghatározott ellátás e rendeletben nem szabályozott kérdéseire - különösen az ellátás megszüntetésére, az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok benyújtására, a szolgálati időre való jogosultságra - vonatkozóan az Szt. 42. (2) - (3) bekezdéseiben, 43. -ában, valamint a 44. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha: a) nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról, b) nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról, c) nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, tisztántartásáról. (7) A (6) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a házi segítségnyújtást biztosító intézmény, háziorvos, eseti megbízás alapján, helyszíni vizsgálatra jogosult. (8) Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente kell felülvizsgálni Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni az Szt. 45. (1) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben azt a személyt, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg. (2) Különös méltánylást érdemlő esetben - elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás, két hónapot meghaladó tartós betegség - jövedelemhatártól függetlenül önkormányzati segélyt kell megállapítani, ha az igényjogosult a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású. (3) Az önkormányzati segély mértéke Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4) A (2) bekezdésében meghatározott esetben a segély mértéke Ft-ig terjedhet. (5) Az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható Ft összeghatárig. A kölcsönként folyósított önkormányzati segélyt 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat. (6) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól 7

8 esedékes. A törlesztő részleteket minden hó 5-ig kell az önkormányzat házipénztárába/számlájára megfizetni. (7) Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a rendeletben meghatározott jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint a létfenntartást veszélyeztető többletkiadás igazolására szolgáló iratokat. 15. (1) A kiskorú gyermekek, valamint a 25 évnél nem idősebb, nappali rendszerű oktatási intézményben tanuló fiatal felnőttek részére önkormányzati segély állapítható meg, ha az ellátásról más módon nem lehet gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) A gyermekre tekintettel önkormányzati segély megállapítása különösen indokolt az alábbi esetekben: a) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, b) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, c) a gyermek családból való kiemelésének megelőzésére, feltéve, ha a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, d) a család a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (3) A támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként legalább Ft. (4) Évente a gyermekre tekintettel önkormányzati segélyre jogosult az Öcs községben állandó lakóhellyel rendelkező 6. évet betöltött általános iskolába járó tanuló szülője, a tanuló iskolába járásához szükséges helyközi autóbusz bérlet térítési díj összege erejéig. (5) Nem állapítható meg tankönyv vásárlás céljára önkormányzati segély, ha a gyermek a költségvetési törvény szerint ingyenes tankönyv ellátásra jogosult. 16. (1) Az önkormányzat kérelemre önkormányzati segélyt állapít meg annak a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, ha a jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeként Ft-ot kell figyelembe venni. A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál kevesebb nem lehet. (3) A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg az Szt. 45. (7) bekezdésében meghatározott személynek Temetési támogatás (1) Az önkormányzat kérelemre temetési támogatást nyújt a jövedelmi viszonyaitól és rászorultságtól függetlenül annak, aki öcsi lakos eltemettetéséről gondoskodott. (2) A temetési támogatás összege: Ft. (3) Nem részesíthető támogatásban a) az Szt. 45. (7) bekezdésben meghatározott személy, b) aki temetési segélyben részesült. 6. Szülési támogatás 18. (1) Az önkormányzat kérelemre szülési támogatást nyújt a jövedelmi viszonyaitól és rászorultságtól függetlenül az öcsi származási helyű újszülöttek családjának. (2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani a hivatalhoz. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. (3) A szülési támogatás összege gyermekenként Ft. 8

9 7. Iskolakezdési támogatás 19. (1) Iskolakezdési támogatásra jogosult az Öcs községben állandó lakóhellyel rendelkező általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek törvényes képviselője valamint a fiatal felnőtt, feltéve, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. (2) A képviselő-testület hivatalból, egyedi határozat hozatala nélkül részesíti iskolakezdési támogatásban a jogosultat. (3) A támogatás kifizetésére évi egy alkalommal július 15. és augusztus 15. közötti időpontban kerül sor. A támogatás kifizetése házipénztárból készpénzben történik, melyhez be kell mutatni az iskolalátogatási igazolást. (4) Az iskolakezdési támogatás összegét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében határozza meg. 8. Lakáscélú támogatás 20. (1) Az Önkormányzat lakáscélú támogatást nyújthat Öcs község közigazgatási területén lakást építő vagy vásárló személyek, ill. családok részére a) lakásépítéshez, vásárláshoz b) lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez c) lakáskölcsön kiváltáshoz. (2) Lakáscélú támogatás csak abban az esetben adható, ha azt a község területén található ingatlanra vonatkozóan kérik. (3) Lakáscélú támogatás visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában nyújtható. (4) Lakásépítéshez és vásárláshoz támogatásban kizárólag a lakástulajdonnal nem rendelkező személyek részesíthetők. (5) Lakástámogatási kölcsönben részesülhet az a nagykorú személy, aki legalább 6 hónapos állandó munkaviszonnyal rendelkezik, jelenleg is határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott, illetve legalább 1 éve működő vállalkozást folytat, vagy nyugdíjas, s e tényeket okirattal igazolni tudja. (6) Előnyben részesülnek az első lakástulajdont az önkormányzati lakástámogatással megszerző kérelmezők. 21. (1) A Képviselő-testület a kérelem elbírálása során mérlegeli az igénylő a) személyi, ill. családi körülményeit, b)jelenlegi lakáshelyzetét, c)lakáskörülményeiben a támogatással bekövetkező változásokat, d) jövedelmi a vagyoni helyzetét, valamint e)támogatási igényét. (2) Lakásépítéshez, vásárláshoz Ft támogatás nyújtható. (3) Lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez, lakáskölcsön kiváltáshoz Ft támogatás nyújtható. 22. (1) A kamatmentes kölcsön lakásépítés, vásárlás esetén legfeljebb 40 hónapra, lakásfelújítás, korszerűsítés, lakáskölcsön kiváltása esetén legfeljebb 20 hónapra adható. (2) A támogatásról a polgármester a kérelmezővel szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás összegét, a felhasználás célját, a törlesztés feltételeit és a szerződés megszegésének következményeiről 9

10 való tájékoztatást. (3) A törlesztést a szerződés aláírását követő hónaptól kell megkezdeni. (4) A Képviselő-testület a kölcsön törlesztését felfüggesztheti, ha annak megfizetése a kötelezett létfenntartását veszélyeztetné. Ennek megítélésére az átmeneti segélyezésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. (5) A támogatás rendeltetésszerű és a szerződésnek megfelelő felhasználást a polgármester ellenőrzi. Nem szerződésszerű felhasználás esetén a polgármester kezdeményezi a támogatás visszafizetésének elrendelését a Képviselő-testületnél. A visszafizetés elrendelése esetén a támogatást egy összegben a törvényi kamattal növelt értékben kell visszafizetni. (6) A Képviselő-testület a visszafizetés elrendelése előtt vizsgálja a kötelezettségszegés okait. Amennyiben a kötelezettségszegés a kötelezettnek nem róható fel, a Képviselő-testület a visszafizetésre halasztást, vagy részletfizetést engedélyezhet. (7) Ha a kötelezett a támogatás visszafizetésével kéthavi hátralékba kerül, a polgármester végrehajtási eljárást kezdeményezhet. (8) Ha támogatással érintett ingatlan elidegenítésére kerül sor, a támogatást haladéktalanul egy összegben vissza kell fizetni. (9) Az Önkormányzat a támogatásban részesített kérelmező ingatlanára vonatkozóan a támogatási összeg erejéig jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. 23. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások 8. Köztemetés (1) A polgármester önkormányzati hatáskörben az Szt-ben szabályozottak szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. (2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el Közgyógyellátás (1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 20 %-a. 10. Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások 25. (1) A képviselő-testület döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként adható: a) az önkormányzati segély, különösen a gyermekre tekintettel megállapított önkormányzati segély, b) az iskolakezdési támogatás. (2) Természetbeni ellátás különösen: a ruhanemű, az élelmiszer, a tüzelőanyag, a közüzemi díjak átvállalása, a tankönyv, tanszer, a gyermekintézmények térítési díjainak átvállalása. 10

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011./V.2/ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7/2011./IV.1./ RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.21.)sz. önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben