SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Az idısellátás adminisztrációja Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: /1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a /2007. számon kiadom. Jóváhagyta: Mátyus Mihály fıosztályvezetı 2008 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Érvényes: tól

2 tétel 1. Készítsen heti foglalkoztatási tervet az idısek klubjának tagjai részére, és értelmezze annak funkcióját! A foglalkozási terv bemutatása Ki kell függeszteni az adott hetet megelızı napokban, jól olvasható formában. A foglalkozás és foglalkoztatás jelentısége az idısek klubjában Jelentısége, hogy mindenki képességeinek, érdeklıdési körének sikerélményt nyújtó tevékenységhez jusson, testi-lelki aktivitás szinten tartása. A foglalkozás/foglakoztatás személyi feltételei az idısek klubjában Szabályozza: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete. - 1 fı szociális gondozó/ 30 fıre - nappali ellátást vezetı A foglalkozás/foglakoztatás tárgyi feltételei az idısek klubjában Közösségi együttlétre alkalmas helyiség, életkori sajátosságoknak megfelelı bútorzat, sajtótermék, könyv, kártya- és társasjáték, tömegkommunikációs eszköz stb. A foglalkoztatási tervek típusai, célja 1. Munka jellegő foglalkoztatás: a. munka-rehabilitáció foglalkoztatás (fogyatékos személyek esetében) b. fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás (fogyatékos személyek esetében) Célja: a meglévı munkaképesség maximális és célszerő felhasználása és kiegyensúlyozott egészségi állapot fenntartása. 2. Szocioterápiás foglalkozás: meglévı képességek szinten tartása. A foglalkozási/foglakoztatási tervek készítésének szempontjai Érdeklıdési körök, képességek, hobbi, szabadidı eltöltése. A foglalkozási/foglalkoztatási elvek érvényesülése a tervkészítés során - egyénre szabott bánásmód elve, - közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és mőködését segítı elve Az ellátottak egészségügyi, pszichés sajátosságainak felmérési módszerei - Az aktuális fizikai és egészségi állapot felmérésre vonatkozó adatok: mozgékonyság, öltözködés, táplálkozás, kontinencia, észlelés, érzékelés. - A pszichés állapot felmérésre vonatkozó adatok: kedélyállapot, tájékozódás, kommunikáció, nyugtalanság, zavartság. A szükségletfelmérés dokumentumai - - egyszerősített elıgondozás - - egyéni gondozási terv Pályázati lehetıségek a foglalkozás/foglakoztatás anyagi feltételeinek biztosítására Foglalkoztatás terén kevés a pályázati lehetıség évben nappali ellátást nyújtó intézmények felújításra, korszerősítésre nyújtottak be pályázataikat. Célja a biztonságos mőködés, az igénybevevık számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása. A gyakorlat során megismert foglalkoztatással kapcsolatos egyedi dokumentációs formák - 2 -

3 tétel 2. Ismertesse a gyógyszereléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat! A gyógyszerekkel kapcsolatos adminisztráció fontossága A gyógyszeres adminisztráció mindig névre szóló, folyamatosan, napra készen vezetett dokumentációk összessége. A beteg állapotának változása (javul-rosszabbodik-jól beáll), sürgıs beavatkozás esetén (ájulás: diabétesz, epilepszia) de szőrıvizsgálat alkalmával is (cukorbeteg rendszeres ellenırzése, syncumáros beteg rendszeres ellenırzése), erre támaszkodhatunk mi is és az orvos is. Fontosak a biztonsági szempontok! A gyógyszerekkel kapcsolatos dokumentáció típusai Van egyéni és Intézményi dokumentáció. Gyógyszerek nyilvántartásának dokumentumai - Egyéni gyógyszernyilvántartó lap - Terápiás lap (orvos nyomtatja minden hónapban, az adott beteg összes gyógyszerét tartalmazza) - Intézményi gyógyszerlista (a törvény által elıírt lakók számára ingyenes gyógyszerek listája. Ez hatóanyag csoportonként van megállapítva. Az intézmény állítja össze ezt a listát) - Kábítószer nyilvántartó Gyógyszerrendelés dokumentációja Az intézményben az a gyógyszerrendelés menete: Az orvos minden hónapban kinyomtatja a betegek terápiás lapját a receptekkel együtt a szerzıdéses gyógyszertárból, együtt jön a 170 lakó összes gyógyszere 1 hónapra a gyógyszeres nıvér, kiadagolja a havi adagokat névre szólóan egy dobozba ezután kerülnek a heti gyógyszerelıbe. Tehát, magát a gyógyszerrendelést ez által az orvos látja el, mivel azokat külön nem kell megrendelni, a receptek alapján kell kiváltani, csak az intézménynek kell, hogy szerzıdése legyen egy gyógyszertárral Az ellátottak egyéni gyógyszerelésének nyilvántartása Egyéni gyógyszernyilvántartó lapot kell vezetni, napi szinten hány db gyógyszert szedett be az ellátott, mert szemre pontosan kell fizetni a gyógyszerek árát. Ha a lakó csak terápia-jelleggel kap gyógyszert, azt az orvos a terápiás lapon írja elı, szedését, adagolását ezen is kell vezetni a gondozóknak. Méregnek és kábítószernek minısülı gyógyszerekkel kapcsolatos külön eljárások dokumentációja A kábító hatású gyógyszerek (két keresztes gyógyszerek, fentanil alapúak) beszerzésére és tárolására külön meghatározott szabályok vonatkoznak. Felhasználásukról nyilvántartást kell vezetni, ez a : kábítószer nyilvántartó, mely napra készen tartalmazza a beadott gyógyszer nevét, mennyiségét és a beteg nevét, valamint a maradt készletet. A felhasználást a nyilvántartással egyezıen az egyéni gyógyszernyilvántartó lapon is fel kell tüntetni. Ha a szert használó beteg elhunyt, a megmaradt készletet, vissza kell vinni a patikába. Lejárt gyógyszerekkel kapcsolatos teendık dokumentációja Lejárt gyógyszereket veszélyes hulladékként kezelünk, megfelelıen tároljuk, majd megsemmisítésre elszállítják. A hatályos jogszabály alapján visszavihetı a patikába, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy nem válik be ez az eljárás, nem szeretik a patikákban.

4 tétel A gyakorlat során megismert gyógyszereléssel kapcsolatos egyedi dokumentációs formák Az intézményben egyedi dokumentációs formák nincsenek. A házi segítségnyújtásban jól bevált módszer, hogy saját részünkre napi szinten vezetünk füzetet ellátottainkról, így könnyebb gyógyszeres-terápiájukat illetve a napi eseményeket, történéseket részletesebben nyomon követni. Saját munkánk pontosságát, precízségét segíti elı. Néhány fontos szabály: Minden gyógyszert csak a gyógyszertár által forgalomba hozott, saját kiszerelésébıl szabad felhasználni! Mindig ellenırizni kell a rajta lévı feliratot is a benne lévı szerrel! A gyógyszereket kulccsal jól zárható szekrényben kell tárolni! A legtöbb gyógyszer alkalmazásánál számítani kell mellékhatásokra is, illetve több gyógyszer adása esetén figyelembe kell venni a lehetséges kölcsönhatásokat! Gyógyszer: Minden olyan anyag, amelyet az élı szervezetben használunk, vagy a szervezetbe juttatunk a betegség megelızésére, a gyógyításra, vagy amellyel befolyásolni kívánjuk a szervezet felépítését, mőködését! - 2 -

5 tétel 3. Ismertesse az életfunkciók és az egészségi állapot rögzítésére alkalmazott dokumentációkat! Rögzítsen ellátottja életfunkcióinak egészséges és kóros mőködését jelzı értékeket a mellékelt Gondozási lapon! Az egyes életfunkciók Vitális paraméterek, testsúly, vérnyomás, vércukor, pulzus. Testsúly ellenırzés, hirtelen gyarapodás, vagy csökkenés elkerülése végett. Vérnyomás mérése meghatározott idıközönként, a hypertonia, vagy a hypotonia megelızése miatt. Vércukorszint mindennapi ellenırzése a cukorbetegeknél, mert hamar felmehet az érték, ami akár cómát is okozhat. Az egészséges mérés eredménye éhgyomorra 5, 5 mmol-nál kisebb, 6, 7- mmol felett beszélünk cukorbetegségrıl. Tapintásos vizsgálat a pulzus számolása. Ami normál érték, Az életfunkciók rögzítéséhez alkalmazott dokumentációk felsorolása Általános orvosi vizsgálat dokumentumai, melybe bele tartozik a kórelızmény, a fizikális vizsgálatok dokumentumai, ennek során az orvos érzékszervei segítségével közvetlenül vizsgálja a beteget. Az eszközös vizsgálatok dokumentumai, ennek során eszközös vizsgálat eredményei. Az orvos javaslatai a beteg számára. A dokumentumok tartalma Ápolási dokumentáció, mely tartalmazza a beteg személyes adatait, egészségi állapotát, részletes ápolási anamnézist, milyen gyógyászati eszközt használ, a beteg ápolási igényét, érzékelési, észlelési állapotát. Személyi adatok, vitális paraméterek, gyógyszerelés, egészségi állapot Az adatok rögzítésére vonatkozó szabályok Számítógéppel, vagy tollal írva kell az adatokat rögzíteni. Sorszámozott, titkos dokumentációk, melybe csak az arra illetékes ember nyerhet betekintést. Az adatok személyes dokumentációk, melyek feltárása személyi emberi jogokat sértı lehet. A számítógépes adattárolásnál, mindig az aktuális rublikában írjuk be, az adatotokat. Az egészségi állapot rögzítésére alkalmazott dokumentációk felsorolása 1. elıgondozási adatlap 2. gondozási anamnézis 3. gondozási terv 4. gondozási lap A dokumentumok tartalma Felvétel helye, ideje- Az ellátást igénybe vevı adatai- Családi körülményekre Vonatkozó adatok Egészségi állapotra vonatkozó gondozói vélemény A házi orvos, Kezelı orvos megjegyzései, egyéb megjegyzéseket az ellátással kapcsolatban, ápolási anamnézis, aktuális fizikai, mentális, és egészségi állapot felmérése, és a gondozási anamnézis. Az adatok rögzítésének szabályai Tollal, vagy számítógéppel írott, a fınıvér, vagy mentál higiénés csoportvezetı végezheti. Az adatok pontos dátummal, sorszámmal ellátottak legyenek, tiszteletben tartva a személyiségi jogokat, miszerint ne nyerjen betekintést arra nem illetékes ember, a dokumentumokba.

6 tétel Az értékek megfelelı rögzítése Mindig a megfelelı rovatban történik. A vérnyomásnak, a testsúlynak, a cukorszintnek, a pulzusnak, külön rublikában van a helye, de tisztán átlátható felvezetéssel kell bevinni a számítógépbe, hogy szükség esetén gyorsan hozzáférhetı legyen. Ha a beteggel valami probléma adódik, akkor azt napi ellenırzéső naplóban kell vezetni, mely tartalmazza a kliens napi állapot változásait. A gyakorlat során az életfunkciók és az egészségi állapot rögzítésére alkalmazott egyedi dokumentációs formák Akkor beszélünk egyedi dokumentációról, ha a betegünkkel valami olyan dolog történik, amit napra készen ellenırizni kell. Ez esélyt ad a gyors intézkedésre. Ha nagyon felmegy a vérnyomása az egyébként is hypertoniás embernek, rögtön vissza lehet nézni, mikor, milyen volt a szívfrekvenciájának az összehúzódása, és elernyedése. Azonnal tudunk segítséget nyújtani. Ez az egyedi dokumentáció a megfigyelı lap. A megfigyelı lapot is titkos dokumentumként kezeljük. Név:, Születési.év.hó nap GONDOZÁSI LAP* Kelt A gondozás folyamata Aláírás Ellenırizte *A nappali ellátást igénybevevıkrıl eseményszerően vezetett dokumentáció, az alapellátásban a 29/1993.(II.17.) Korm. Rendelet 1.sz. Melléklete szerinti- Gondozási napló a házi segítségnyújtásban részesülıkrıl - gondozási lapot kell vezetni

7 tétel 4. Ismertesse a gondozási napló és a háztartási napló használatának jelentıségét a területi idısellátásban! A területi idısellátás feladatai 1993/III. tv. Kötelezıvé teszi a helyi önkormányzatok számára. 600 lakosságszám alatt az ellátása falugondnoki ellátás keretein belül oldható meg. Otthonukban élı idısekrıl való gondoskodás és ápolás a feladata. Ide tartozik: - - házi segítségnyújtás, - - házi beteg ápolás, - - jelzırendszeres házi segítségnyújtás, - - étkezés. A területi idısellátás elınyei és hátrányai Elınyei: - - anyagilag kedvezıbb, - - saját otthonukban maradhatnak, - - kényelmes (kényelmi okok miatt is kérik) Hátrányai: - - magány, - - izolálódás, - - depresszió, - - a holt idıben nem tudunk a segítségére lenni. A gondozási napló alkalmazásának jogszabályi háttere 1993/III. szociális törvény leszabályozza ezen belül is a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete. A gondozási napló szerepe, célja Pontosan és szakmai szempontból hitelesen vezetett gondozási napló alapján, a gondozott egészségi állapotának változása (hanyatlása) követhetıvé válik. Célja: az ellátás szükségleteinek megállapítására szolgál. A gondozási napló tartalmi elemei Elemei: - sorszám - dátum - név - ellátott otthonában végzett gondozási tevékenység leírása - gondozásra fordított idı - ellátott aláírása - ellátott érdekében végzett tevékenység leírása - egyéb tevékenységre fordított idı - havi gondozási látogatások száma - havi gondozásra fordított idı félórára kerekítve - gondozó aláírása - szolgálat vezetıjének aláírása

8 tétel A gondozási napló vezetésére vonatkozó elıírások Dokumentálja a gondozó ellátására fordított: - - idejének mennyiségét, - - térítési díjfizetési kötelezettséget az adott hónapra (óradíj). A gondozási naplót a gondozó köteles pontosan vezetni és napi rendszerességgel. Lehetıség szerint minden ellátottról külön-külön javasolt egy gondozási napló (gondozási lap) vezetése, melyet az adott hónap végén a szolgálat vezetıje összegyőjti és összesíti. Gyakorlati tapasztalatok a gondozási napló vezetésével kapcsolatban Sok idı elmegy az adminisztrálással, de ezzel szemben a gondozónı levédi magát a napi rendszeres vezetésével és így elkerülhetı a konfliktus. Mindkét fél részére elınyös, mert a gondozott tisztában van a kapott segítséggel és ellenırizni tudja, hogy ami oda van írva azt meg is kapta. A gondozónı ezzel védi meg magát. A háztartási napló szerepe és célja A pontosan (naponta) vezetett háztartási napló alapján a háztartásgazdálkodás (költségvetés) tervezhetıvé válik, átlátható lesz. Negatív egyenleg esetén a napi kiadásoknál szelektálni lehet, tartalékképzésre lehetıséget kell teremteni. Adósságkezelés (adósságrendezés) tervezésére válik lehetıség. A háztartási napló tartalmi elemei - dátum, hónap, nap - - bevétel: o - rendszeres jövedelem o nem rendszeres jövedelem - - kiadás: o állandó kiadás o - idıszakos kiadás o - napi vásárlások - - hónap végi összegzés: o - összes bevétel o összes kiadás - - egyenleg: bevétel és kiadás különbsége Gyakorlati tapasztalatok a háztartási napló vezetésével kapcsolatban Nagy felelısséggel járó, tılünk segítséget váró idıs beteg ember pénzével való gazdálkodás. Azért kell rendszeresen vezetni és dokumentálni, hogy a gondozónınek és a gondozott között probléma merül fel, tisztázni tudja. Sok idı elvesz, de a mi érdekünk is, hogy vezetve legyen

9 tétel 5. Milyen adminisztrációs feladatok kapcsolódnak az elıgondozáshoz? Az elıgondozás célja és szerepe Az igénybevevı helyzetének megállapítása, állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, tájékoztatás nyújtás az intézményi életre való felkészüléshez, annak vizsgálata, hogy az igénybe vevı életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra. Az elıgondozás fajtái 1. Egyszerősített elıgondozás Egyszerősített elıgondozást kell végezni: a) a házi segítségnyújtás b) a jelzırendszeres házi segítségnyújtás c) személyi segítı szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatást d) a fogyatékosok nappali ellátását e) a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást megelızıen. 2. Két szakaszos elıgondozás Bentlakásos intézményi elhelyezés esetén két szakaszos elıgondozást kell végezni (ápoló gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, lakóotthon stb.). Az elıgondozás I. szakaszában az elıgondozást végzı személy az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétıl számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevı életkörülményeirıl és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevı szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevı szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az elıgondozást végzı személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az elıgondozás I. szakaszában tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevıt, illetve törvényes képviselıjét az intézménnyel kötendı megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj, az egyszeri hozzájárulás, illetve a térítési díj pótlék várható mértékérıl is. Az elıgondozás II. szakaszának feladatait az elıgondozást végzı személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelızıen legfeljebb 10 nappal korábban végzi el. Az elıgondozás II. szakaszában az elıgondozást végzı személy gondoskodik a szolgáltatás biztosításának elıkészítésérıl az igénybe vevı részére a fogadó intézményben, valamint az intézményben élık és dolgozókat felkészíti az új igénybe vevı fogadására. Az egyes fajtákhoz kapcsolódó dokumentáció elkülönítése Egyszerősített elıgondozás 9/1999 SzCsM rendelet 4. számú melléklet Két szakaszos elıgondozás I. szakasz 9/14999 SzCsM rendelet 2. számú melléklet Két szakaszos elıgondozás II. szakasz 9/1999 SzCsM rendelet 3. számú melléklet Az elıgondozás folyamata Kérelem benyújtása az illetékes intézményhez. A kérelem beérkezésétıl számított 20 napon belül a helyszínen tájékozódni egészségi állapotról, életkörülményeirıl, ellátásra való jogosultság kivizsgálása.

10 tétel A gondozási folyamat dokumentációjának funkciója Az ellátást igénybe vevı személy gondozási szükségleteinek felmérése. Az elıgondozás a gondozási igényfelmérés elkészítésének alapja. A gondozási igényfelmérés elkészítése során összegyőjtött információk, a gondozó megfigyeléseivel együtt lehetıvé teszik az ellátott gondozási problémáinak meghatározását. A dokumentáció tartalmi elemei Kérelem Elıgondozás (egyszerősített, vagy II. szakaszos) Az ellátottal elsı interjú + családtól vagy más személytıl kapott információkat Megállapodás (szakosított ellátás esetében) vagy értesítés (alapszolgáltatás esetében) Gondozási terv 30 napon belül A szociális gondozó és ápoló adminisztrációs feladatai az elıgondozás során - felvilágosítás, - kérelem eljuttatása, - kikérdezés az egyszerősített elıgondozási laphoz kitöltéséhez, - átadni az illetékesnek. Az elıgondozáshoz kapcsolódó egyéb nyilvántartási kötelezettségek Jövedelem nyilatkozat. Orvosi javaslat. A kérelmet a kérelmezın túlmenıen a házastársnak és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselıje jogosult az aláírásra

11 tétel 6. Állítsa össze a házi segítségnyújtás gondozási dokumentációját! Az intézményi jogviszony létrejöttéhez szükséges dokumentáció A házi segítségnyújtás dokumentálásának jelentısége A gondozási szükséglet vizsgálatának dokumentumai A gondozási folyamat rögzítéséhez alkalmazott dokumentáció A gondozási terv célja A gondozási terv tartalma A gyakorlat során megismert egyéb egyedi dokumentumok A házi segítségnyújtás dokumentumlistájának bemutatása

12 tétel 7. Mutassa be a gondozási terv készítésének fı szempontjait! A gondozási terv készítésének jogszabályi elıírásai A gondozási terv készítését a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000 SzCsM rendelet írja elı. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követıen 30 napon belül kell elkészíteni. A gondozási tervet minden esetben alá kell íratni (v. törvényes képviselıje). A gondozási tervhez kötött gondozási formák meghatározása - szakosított (bentlakásos) intézményi ellátásban részesülı személyre vonatkozóan - átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban részesülı személyre vonatkozó abban az esetben, ha legalább 6 hónap idıtartamra veszi igénybe az ellátást - alapszolgáltatásban (házi segítségnyújtás) A gondozási terv típusai - egyéni gondozási terv (ápoló-gondozó otthonokban- kivéve fogy. Ápoló gondozó otthon) - egyéni rehabilitációs program (rehabilitációs intézmény- kivéve fogy. Rehabilitációs intézmény) - egyéni fejlesztési terv (fogyatékosok ápolási gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, lakóotthon) A gondozási terv készítésének célja Egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülı állapotának megfelelı gondozási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A terv akkor éri el célját, ha ezeket a részleteket (konkrét feladatokat) a mindennapok során valóban el is végzik. A gondozási terv készítésében közremőködık köre A gondozási tervet az ellátásban közvetlenül részt vevı munkacsoport dolgozza ki. A gondozási terv elkészítése és végrehajtása team munkában történik, a gondozási csoport valamennyi tagjai részt vesz benne. - - érintett személy (lakó) v. törvényes képviselıje - - osztályvezetı ápoló - - foglalkoztatás vezetı - - felelıs ápoló - - szociális gondozó (szociális mentálhigiénés munkatárs) Az ellátottak állapotának változásával kapcsolatos adminisztráció Az ellátásban részesülı személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elısegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítı személy évente - jelentıs állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. - elértük egy célt, a lakó gondozási problémája megoldódott - nem értük el a célt - új problémát állapítottunk meg - kiderült, hogy a célok nem reálisak A gondozási dokumentáció elemeit újra ki kell tölteni: elıgondozás, gondozási anamnézis, gondozási terv, gondozási lap. Újból fel kell mérni az ellátott igényeit és szükségleteit.

13 tétel A gondozási terv tartalmi elemei - - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, - - az állapotjavulás, illetve megırzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok idıbeli ütemezését, - - az ellátott részére történı segítségnyújtás egyéb elemeit. Egyéni gondozási terv tartalmazza: - legfontosabb feladatokat - feladatok elvégzésének pontos céljait - feladatok elvégzésének módszereit - feladatok elvégzésének idıbeli sorrendjét - a várható (és az elért) eredményeket - a gondozási terv értékelését, esetleg korrekcióját A gondozási terv készítésének szabályai Kikérdezést szakképzett ápoló, szociális gondozó v. az osztályvezetı ápoló végzi. A felmérés során összegyőjtött adatok legyenek leírhatóak, tömörek és hiánytalanok. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követıen 30 napon belül kell elkészíteni. A gondozási terv felülvizsgálatának adminisztrációja Évente kerül sor jelentıs állapotromlás esetén szükség szerint többször is a gondozási dokumentáció felülvizsgálatára, melyet az intézményvezetı ápoló, a szociális mentálhigiénés csoportvezetı, az osztályvezetı ápoló és a foglalkoztatás szervezı végez. Új gondozási tervet kell készíteni

14 tétel 8. Ismertesse az ellátottak ápolásához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat! Az ellátott egészségi állapotának felmérése Az ellátott egészségi állapotának felmérését az ápolási anamnézis tartalmazza (az intézmény orvosa tölti ki). Az ápolási anamnézis célja az ápolás megtervezéséhez szükséges információk összegyőjtése. Az ápolási terv készítésének célja - az ápolás fontossági sorrendjének a megállapítása, - a várható eredmény meghatározása, - az ápolás stratégiai megtervezése. Az ápolási terv tartalmi elemei - - ápolási diagnózis - - ápolási probléma - - ápolási cél - - ápolási utasítások - - a megoldás ideje - - az ápolás eredménye, kimenetele/ellenırzése Az ápolási terv tartalmazza: - - az ellátást igénybe vevı egészségi állapotának leírását, - - az ápolási tevékenység részletes tartalmát, - - az ellátást igénybe vevı önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítı tevékenységet, - - az ápolás várható idıtartamát, - - szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezését, fekvıbeteg-gyógyintézeti elhelyezést stb.). A napi ápolási teendık rögzítésének dokumentumai - ápolási esettörténet (vezetése naponta, mőszakonként történik), a beteg állapotára vonatkozó észleléseket, megfigyeléseket tartalmazza - dekurzus lap tartalmazza a mőszakban tapasztalt betegségrıl szóló információkat, elvégezendı ápolási teendıket a következı mőszakban (vezeti a szociális gondozó, ellenırzi az osztályvezetı ápoló) - ápolási utasítási lap az ápolási tervben meghatározott utasítások alapján, a beteg ápolási szükségleteinek áttekinthetı megjelenítésére szolgál (kitölti az osztályvezetı ápoló) - ápolási ellenırzési lap az ápolási utasítások végrehajtásának igazolására szolgál (vezeti a szociális gondozó) - megfigyelılap a beteg egészségi állapotváltozásainak rövid, tényszerő, megjelenítését tartalmazza (vezeti a szociális gondozó) - az ellátott napi gyógyszerelésére vonatkozó szabályait az 1/2000 SzCsM rendelet 9. számú melléklete tartalmazza Egyéb betétlapok is alkalmazhatók: - decubitus kezelési lap - diabetes lap - észlelı lap - folyadék lap - gyógytornász vizsgálati és követési lap

15 tétel Az ápolási dokumentumok tartalmi elemei - beteg adatai: neve, születési idı, szobaszám 1. ápolási anamnézis 2. ápolási utasítási lap 3. ápolási terv 4. ápolási esettörténet 5. folyadék lap 6. decubitus lap Az ápolási dokumentumok vezetéséhez kapcsolódó szabályok Az ápolási dokumentáció egyes részeinek kitöltésekor a következıket kell szem elıtt tartani: - az egyes bejegyzések olvashatóak legyenek - a bejegyzések tényszerőek legyenek, csak a valóságot tartalmazzák - a hibás bejegyzéseket nem szabad kifesteni, vagy egyéb hibajavítóval korrigálni, hanem zárójelbe kell tenni - csak az elfogadott szakkifejezéseket és egyéb szavakat lehet alkalmazni a bejegyzésekben, amelyek mindig legyenek egyértelmőek - a bejegyzések legyenek rövidek, de lényegre törık - rövidítéseket nem szabad használni - minden bejegyzést alá kell írni, és pontos dátummal, esetleg idıponttal kell ellátni - az aláírás mindig a teljes nevet tartalmazza (nem elég a szignó) Az ellátott napi gyógyszerelésének adminisztrációja Gyógyszert kizárólag orvos rendelhet az ellátott számára. Az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lapon az ellátott neve mellett Taj-számát (azonosító adatként) fel kell tüntetni, több azonos nevő ellátott megkülönböztetésére. Napi rendszerességgel kell vezetni és rögzíteni a változásokat. A napi gyógyszerelés a szakmai protokoll szerint járunk el

16 tétel 9. Ismertesse a jelzırendszeres házi segítségnyújtás adminisztrációs feladatait! A jelzırendszeres házi segítségnyújtás célja, feladata Célja, hogy a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére a felmerülı krízis helyzetek elhárítása céljából nyújtson segítséget, elısegítve és biztonságosabbá téve az önálló életvitel fenntartását. Feladat: - segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen történı haladéktalan megjelenése - gondozónak azonnal meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a probléma megoldása érdekében - krízishelyzet elhárításában illetékes szerv értesítése A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködésének feltételei Csak az a szociális szolgáltatást nyújtó szervezhet, aki házi segítségnyújtást is biztosít. A készülék két részbıl áll egy falra szerelhetı adó-vevıbıl és egy nyakba akasztós jelzıbıl. Az adó-vevıhöz egy konnektor csatlakozás szükséges. Csak vészhelyzet esetén lehet megnyomni, három indokolatlan jelzés után a készüléket elveszik. A jelzırendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó dokumentációs feladatok Az alkalmazott dokumentáció tartalmi elemei Riasztás esetén segélyhívási jegyzıkönyv értelemszerő kitöltése: a segélyhívás idıpontjával, ellátott nevével, címével, segélyhívás okát, milyen intézkedést tettünk, adtunk-e gyógyszert ha igen mit, hívtunk-e más segítséget, kit, esetleírás vázolása, gondozó neve, dátum A havi jelentési kötelezettség dokumentációja A jelzırendszeres házi segítségnyújtáshoz használt egyéb speciális dokumentáció vezetése - kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez - nyilvántartás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra várakozókról, illetve az - ellátást igénybe vevıkrıl - nyilatkozat a szociális rászorultság megállapításáról - egyedülállósági nyilatkozat - igazolás a jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevı egészségi állapotáról - értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról - egyszerősített elıgondozás - megállapodás

17 tétel A mellékelt jegyzıkönyv kitöltése a gyakorlati tapasztalatok alapján A segélyhívás idıpontja: Ellátott neve, életkora: Ellátott címe: A segélyhívás oka: Intézkedés: Segélyhívási jegyzıkönyv (szociális gondozó tölti ki) Adott-e be gyógyszert? igen: nem Hívott-e más segítséget? igen: nem Esetleírás: A szociális gondozó neve: Vezetı ellenjegyzése: A szociális gondozó és ápoló feladatai a jelzırendszeres házi segítségnyújtásban - 2 -

18 tétel 10. Ismertesse a környezettanulmány készítésével kapcsolatos feladatokat! A környezettanulmány készítésének célja Életkörülmények és szociális körülmények felmérése, családi kapcsolatok feltérképezése, tájékozódás. A környezettanulmány készítéséhez kötött eljárások és ellátások Bőntetı eljárás Védelembe helyezés Pártfogó kijelölése ill. az ı rendszeres szakvéleménye Gyám kijelölése Óvónıi szakvélemény kiállítása iskolaköteles gyermeknél Tanítók, tanárok gyermekrıl megírt jellemzéséhez Olyan peres ügyek, ahol kérik a helyi jegyzı vagy szociális munkatárs szakvéleményét Egyes szociális ellátások igénybevétele környezettanulmány készítéséhez van kötve, melyet vagy önállóan végeznek el a szakemberek, vagy egyszerősített elıgondozás, vagy elıgondozás kereteiben. (pld: nappali ellátás, ápolást-gondozást nyújtó intézményi elhelyezés, házi segítségnyújtás) A környezettanulmány fajtái Legtöbb esetben környezettanulmányt a családsegítı munkatársai, a gyermekjóléti szolgálat szakemberei: a helyi jegyzı, rendırség felkérésére készít, míg a pártfogók az ügyészség, bíróság megkeresésére végeznek. 2-féle tanulmány van: 1. Eset-felvevı adatlap: mindenkivel kitöltik, akivel kapcsolatba kerülnek, azzal is akit nem vesznek gondozásba. 2. Család és környezet. Környezettanulmány II.: részletesebb, ez nem minden esetben, csak megkeresés esetén töltendı ki. Az esetek mindig egyediek, így sokszor a kérdések nem megfelelıek, ezért jól bevált szokás, hogy írnak mellé egy fogalmazást saját tapasztalataikról, benyomásaikról, észrevételeikrıl. A környezettanulmány tartalmi elemei Elérhetıségi adatok (érintett személy, gyermeknél: gondviselı, szülı vagy gyám is) Gondozásban, nevelésben fontos személy elérése (pld: tanítónı) Intézményi jogviszonya esetén: intézményvezetı elérése Háziorvos, védını elérése Szociális ellátásban részesül-e Honnan? Anyagi és szociális körülmények Család életkörülményeinek értékelése Lényeges megállapítások Milyen okból, ki kérte az eljárást, van-e elızményben eljárás? Mi a probléma/eset? A felmerült problémában ki, mit tett eddig? Mikor, milyen módon vették fel a kapcsolatot a családdal Volt-e már kapcsolatuk, milyen okból kifolyólag?

19 tétel A környezettanulmány készítésének szabályai Ki kell választani és tölteni a megfelelı tanulmányt oly módon, hogy az tartalmas, érthetı, áttekinthetı legyen, minden fontos tényt, észrevételt, véleményt és elıírt tartalmi elemet magában foglaljon. A környezettanulmányt megírt gyermekjóléti vagy családsegítı szakember, csak javaslatot adhat tanulmányában az illetékes hatóság felé. A környezettanulmány nem minısítés, hanem tényfeltárás! Etikai, adatvédelmi kötelezettségek a környezettanulmány készítése során Adatvédelem: az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférésektıl, megváltóztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstıl, megsemmisítéstıl, sérüléstıl. Etikai kötelezettség: tiszteletben kell tartani az egyén személyes fejlıdését. Nem bírálni Tényt feltárni! Személyiségi jogok, esélyegyenlıség tiszteletben tartása, diszkrimináció elkerülése. A vázlatpontok végig vezetése bemutatta a környezettanulmány készítésével kapcsolatos feladatokat és tudni valókat! - 2 -

20 tétel 11. Milyen adminisztrációs feladatok kapcsolódnak az étkeztetés biztosításához? Az étkeztetés célja, biztosítási formái Az étkezés keretében fıétkezésként legalább egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Az étkeztetés formái különösen a szociális konyha, a népkonyha és egyéb fızıhely keretében nyújtott ellátás. Az étkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok Az igénybevétel dokumentumainak tartalmi elemei Kérelem, jövedelemvizsgálat (9/1999 SzCsM rendelet 1. számú melléklete). Tartalmazza a kérelmezı adatait, szolgáltatásra vonatkozó adatokat, a kérelmezı és a vele egy háztartásban együtt élık jövedelmére vonatkozó adatokat. Az étkeztetés napi nyilvántartására szolgáló dokumentum és tartalmi elemei Jogszabályi háttér 1/2000 SzCsM rendelet 4. számú melléklete. A nyilvántartás tartalmazza az ellátott nevét, dátumot. Külön kell vezetni helyben, elvitellel és kiszállítással étkezıket A napi nyilvántartás vezetésének szabályai Az ételrendeléshez kapcsolódó adminisztrációs teendık Az étkeztetési térítési díj fizetésének dokumentumai A térítési díjjal kapcsolatos dokumentáció vezetésének szabályai

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1861-06/1 A szociális alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázati és forrásszerzési lehetőségek bemutatása

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 10.025-1/2006. TERVEZET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testületének 1/2009. (I. 22.) ökr. számú rendelete a falugondnoki szolgáltatásról (egységes szerkezetben) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának képviselı-testülete

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben