SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Az idısellátás adminisztrációja Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: /1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a /2007. számon kiadom. Jóváhagyta: Mátyus Mihály fıosztályvezetı 2008 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Érvényes: tól

2 tétel 1. Készítsen heti foglalkoztatási tervet az idısek klubjának tagjai részére, és értelmezze annak funkcióját! A foglalkozási terv bemutatása Ki kell függeszteni az adott hetet megelızı napokban, jól olvasható formában. A foglalkozás és foglalkoztatás jelentısége az idısek klubjában Jelentısége, hogy mindenki képességeinek, érdeklıdési körének sikerélményt nyújtó tevékenységhez jusson, testi-lelki aktivitás szinten tartása. A foglalkozás/foglakoztatás személyi feltételei az idısek klubjában Szabályozza: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete. - 1 fı szociális gondozó/ 30 fıre - nappali ellátást vezetı A foglalkozás/foglakoztatás tárgyi feltételei az idısek klubjában Közösségi együttlétre alkalmas helyiség, életkori sajátosságoknak megfelelı bútorzat, sajtótermék, könyv, kártya- és társasjáték, tömegkommunikációs eszköz stb. A foglalkoztatási tervek típusai, célja 1. Munka jellegő foglalkoztatás: a. munka-rehabilitáció foglalkoztatás (fogyatékos személyek esetében) b. fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás (fogyatékos személyek esetében) Célja: a meglévı munkaképesség maximális és célszerő felhasználása és kiegyensúlyozott egészségi állapot fenntartása. 2. Szocioterápiás foglalkozás: meglévı képességek szinten tartása. A foglalkozási/foglakoztatási tervek készítésének szempontjai Érdeklıdési körök, képességek, hobbi, szabadidı eltöltése. A foglalkozási/foglalkoztatási elvek érvényesülése a tervkészítés során - egyénre szabott bánásmód elve, - közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és mőködését segítı elve Az ellátottak egészségügyi, pszichés sajátosságainak felmérési módszerei - Az aktuális fizikai és egészségi állapot felmérésre vonatkozó adatok: mozgékonyság, öltözködés, táplálkozás, kontinencia, észlelés, érzékelés. - A pszichés állapot felmérésre vonatkozó adatok: kedélyállapot, tájékozódás, kommunikáció, nyugtalanság, zavartság. A szükségletfelmérés dokumentumai - - egyszerősített elıgondozás - - egyéni gondozási terv Pályázati lehetıségek a foglalkozás/foglakoztatás anyagi feltételeinek biztosítására Foglalkoztatás terén kevés a pályázati lehetıség évben nappali ellátást nyújtó intézmények felújításra, korszerősítésre nyújtottak be pályázataikat. Célja a biztonságos mőködés, az igénybevevık számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása. A gyakorlat során megismert foglalkoztatással kapcsolatos egyedi dokumentációs formák - 2 -

3 tétel 2. Ismertesse a gyógyszereléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat! A gyógyszerekkel kapcsolatos adminisztráció fontossága A gyógyszeres adminisztráció mindig névre szóló, folyamatosan, napra készen vezetett dokumentációk összessége. A beteg állapotának változása (javul-rosszabbodik-jól beáll), sürgıs beavatkozás esetén (ájulás: diabétesz, epilepszia) de szőrıvizsgálat alkalmával is (cukorbeteg rendszeres ellenırzése, syncumáros beteg rendszeres ellenırzése), erre támaszkodhatunk mi is és az orvos is. Fontosak a biztonsági szempontok! A gyógyszerekkel kapcsolatos dokumentáció típusai Van egyéni és Intézményi dokumentáció. Gyógyszerek nyilvántartásának dokumentumai - Egyéni gyógyszernyilvántartó lap - Terápiás lap (orvos nyomtatja minden hónapban, az adott beteg összes gyógyszerét tartalmazza) - Intézményi gyógyszerlista (a törvény által elıírt lakók számára ingyenes gyógyszerek listája. Ez hatóanyag csoportonként van megállapítva. Az intézmény állítja össze ezt a listát) - Kábítószer nyilvántartó Gyógyszerrendelés dokumentációja Az intézményben az a gyógyszerrendelés menete: Az orvos minden hónapban kinyomtatja a betegek terápiás lapját a receptekkel együtt a szerzıdéses gyógyszertárból, együtt jön a 170 lakó összes gyógyszere 1 hónapra a gyógyszeres nıvér, kiadagolja a havi adagokat névre szólóan egy dobozba ezután kerülnek a heti gyógyszerelıbe. Tehát, magát a gyógyszerrendelést ez által az orvos látja el, mivel azokat külön nem kell megrendelni, a receptek alapján kell kiváltani, csak az intézménynek kell, hogy szerzıdése legyen egy gyógyszertárral Az ellátottak egyéni gyógyszerelésének nyilvántartása Egyéni gyógyszernyilvántartó lapot kell vezetni, napi szinten hány db gyógyszert szedett be az ellátott, mert szemre pontosan kell fizetni a gyógyszerek árát. Ha a lakó csak terápia-jelleggel kap gyógyszert, azt az orvos a terápiás lapon írja elı, szedését, adagolását ezen is kell vezetni a gondozóknak. Méregnek és kábítószernek minısülı gyógyszerekkel kapcsolatos külön eljárások dokumentációja A kábító hatású gyógyszerek (két keresztes gyógyszerek, fentanil alapúak) beszerzésére és tárolására külön meghatározott szabályok vonatkoznak. Felhasználásukról nyilvántartást kell vezetni, ez a : kábítószer nyilvántartó, mely napra készen tartalmazza a beadott gyógyszer nevét, mennyiségét és a beteg nevét, valamint a maradt készletet. A felhasználást a nyilvántartással egyezıen az egyéni gyógyszernyilvántartó lapon is fel kell tüntetni. Ha a szert használó beteg elhunyt, a megmaradt készletet, vissza kell vinni a patikába. Lejárt gyógyszerekkel kapcsolatos teendık dokumentációja Lejárt gyógyszereket veszélyes hulladékként kezelünk, megfelelıen tároljuk, majd megsemmisítésre elszállítják. A hatályos jogszabály alapján visszavihetı a patikába, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy nem válik be ez az eljárás, nem szeretik a patikákban.

4 tétel A gyakorlat során megismert gyógyszereléssel kapcsolatos egyedi dokumentációs formák Az intézményben egyedi dokumentációs formák nincsenek. A házi segítségnyújtásban jól bevált módszer, hogy saját részünkre napi szinten vezetünk füzetet ellátottainkról, így könnyebb gyógyszeres-terápiájukat illetve a napi eseményeket, történéseket részletesebben nyomon követni. Saját munkánk pontosságát, precízségét segíti elı. Néhány fontos szabály: Minden gyógyszert csak a gyógyszertár által forgalomba hozott, saját kiszerelésébıl szabad felhasználni! Mindig ellenırizni kell a rajta lévı feliratot is a benne lévı szerrel! A gyógyszereket kulccsal jól zárható szekrényben kell tárolni! A legtöbb gyógyszer alkalmazásánál számítani kell mellékhatásokra is, illetve több gyógyszer adása esetén figyelembe kell venni a lehetséges kölcsönhatásokat! Gyógyszer: Minden olyan anyag, amelyet az élı szervezetben használunk, vagy a szervezetbe juttatunk a betegség megelızésére, a gyógyításra, vagy amellyel befolyásolni kívánjuk a szervezet felépítését, mőködését! - 2 -

5 tétel 3. Ismertesse az életfunkciók és az egészségi állapot rögzítésére alkalmazott dokumentációkat! Rögzítsen ellátottja életfunkcióinak egészséges és kóros mőködését jelzı értékeket a mellékelt Gondozási lapon! Az egyes életfunkciók Vitális paraméterek, testsúly, vérnyomás, vércukor, pulzus. Testsúly ellenırzés, hirtelen gyarapodás, vagy csökkenés elkerülése végett. Vérnyomás mérése meghatározott idıközönként, a hypertonia, vagy a hypotonia megelızése miatt. Vércukorszint mindennapi ellenırzése a cukorbetegeknél, mert hamar felmehet az érték, ami akár cómát is okozhat. Az egészséges mérés eredménye éhgyomorra 5, 5 mmol-nál kisebb, 6, 7- mmol felett beszélünk cukorbetegségrıl. Tapintásos vizsgálat a pulzus számolása. Ami normál érték, Az életfunkciók rögzítéséhez alkalmazott dokumentációk felsorolása Általános orvosi vizsgálat dokumentumai, melybe bele tartozik a kórelızmény, a fizikális vizsgálatok dokumentumai, ennek során az orvos érzékszervei segítségével közvetlenül vizsgálja a beteget. Az eszközös vizsgálatok dokumentumai, ennek során eszközös vizsgálat eredményei. Az orvos javaslatai a beteg számára. A dokumentumok tartalma Ápolási dokumentáció, mely tartalmazza a beteg személyes adatait, egészségi állapotát, részletes ápolási anamnézist, milyen gyógyászati eszközt használ, a beteg ápolási igényét, érzékelési, észlelési állapotát. Személyi adatok, vitális paraméterek, gyógyszerelés, egészségi állapot Az adatok rögzítésére vonatkozó szabályok Számítógéppel, vagy tollal írva kell az adatokat rögzíteni. Sorszámozott, titkos dokumentációk, melybe csak az arra illetékes ember nyerhet betekintést. Az adatok személyes dokumentációk, melyek feltárása személyi emberi jogokat sértı lehet. A számítógépes adattárolásnál, mindig az aktuális rublikában írjuk be, az adatotokat. Az egészségi állapot rögzítésére alkalmazott dokumentációk felsorolása 1. elıgondozási adatlap 2. gondozási anamnézis 3. gondozási terv 4. gondozási lap A dokumentumok tartalma Felvétel helye, ideje- Az ellátást igénybe vevı adatai- Családi körülményekre Vonatkozó adatok Egészségi állapotra vonatkozó gondozói vélemény A házi orvos, Kezelı orvos megjegyzései, egyéb megjegyzéseket az ellátással kapcsolatban, ápolási anamnézis, aktuális fizikai, mentális, és egészségi állapot felmérése, és a gondozási anamnézis. Az adatok rögzítésének szabályai Tollal, vagy számítógéppel írott, a fınıvér, vagy mentál higiénés csoportvezetı végezheti. Az adatok pontos dátummal, sorszámmal ellátottak legyenek, tiszteletben tartva a személyiségi jogokat, miszerint ne nyerjen betekintést arra nem illetékes ember, a dokumentumokba.

6 tétel Az értékek megfelelı rögzítése Mindig a megfelelı rovatban történik. A vérnyomásnak, a testsúlynak, a cukorszintnek, a pulzusnak, külön rublikában van a helye, de tisztán átlátható felvezetéssel kell bevinni a számítógépbe, hogy szükség esetén gyorsan hozzáférhetı legyen. Ha a beteggel valami probléma adódik, akkor azt napi ellenırzéső naplóban kell vezetni, mely tartalmazza a kliens napi állapot változásait. A gyakorlat során az életfunkciók és az egészségi állapot rögzítésére alkalmazott egyedi dokumentációs formák Akkor beszélünk egyedi dokumentációról, ha a betegünkkel valami olyan dolog történik, amit napra készen ellenırizni kell. Ez esélyt ad a gyors intézkedésre. Ha nagyon felmegy a vérnyomása az egyébként is hypertoniás embernek, rögtön vissza lehet nézni, mikor, milyen volt a szívfrekvenciájának az összehúzódása, és elernyedése. Azonnal tudunk segítséget nyújtani. Ez az egyedi dokumentáció a megfigyelı lap. A megfigyelı lapot is titkos dokumentumként kezeljük. Név:, Születési.év.hó nap GONDOZÁSI LAP* Kelt A gondozás folyamata Aláírás Ellenırizte *A nappali ellátást igénybevevıkrıl eseményszerően vezetett dokumentáció, az alapellátásban a 29/1993.(II.17.) Korm. Rendelet 1.sz. Melléklete szerinti- Gondozási napló a házi segítségnyújtásban részesülıkrıl - gondozási lapot kell vezetni

7 tétel 4. Ismertesse a gondozási napló és a háztartási napló használatának jelentıségét a területi idısellátásban! A területi idısellátás feladatai 1993/III. tv. Kötelezıvé teszi a helyi önkormányzatok számára. 600 lakosságszám alatt az ellátása falugondnoki ellátás keretein belül oldható meg. Otthonukban élı idısekrıl való gondoskodás és ápolás a feladata. Ide tartozik: - - házi segítségnyújtás, - - házi beteg ápolás, - - jelzırendszeres házi segítségnyújtás, - - étkezés. A területi idısellátás elınyei és hátrányai Elınyei: - - anyagilag kedvezıbb, - - saját otthonukban maradhatnak, - - kényelmes (kényelmi okok miatt is kérik) Hátrányai: - - magány, - - izolálódás, - - depresszió, - - a holt idıben nem tudunk a segítségére lenni. A gondozási napló alkalmazásának jogszabályi háttere 1993/III. szociális törvény leszabályozza ezen belül is a 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete. A gondozási napló szerepe, célja Pontosan és szakmai szempontból hitelesen vezetett gondozási napló alapján, a gondozott egészségi állapotának változása (hanyatlása) követhetıvé válik. Célja: az ellátás szükségleteinek megállapítására szolgál. A gondozási napló tartalmi elemei Elemei: - sorszám - dátum - név - ellátott otthonában végzett gondozási tevékenység leírása - gondozásra fordított idı - ellátott aláírása - ellátott érdekében végzett tevékenység leírása - egyéb tevékenységre fordított idı - havi gondozási látogatások száma - havi gondozásra fordított idı félórára kerekítve - gondozó aláírása - szolgálat vezetıjének aláírása

8 tétel A gondozási napló vezetésére vonatkozó elıírások Dokumentálja a gondozó ellátására fordított: - - idejének mennyiségét, - - térítési díjfizetési kötelezettséget az adott hónapra (óradíj). A gondozási naplót a gondozó köteles pontosan vezetni és napi rendszerességgel. Lehetıség szerint minden ellátottról külön-külön javasolt egy gondozási napló (gondozási lap) vezetése, melyet az adott hónap végén a szolgálat vezetıje összegyőjti és összesíti. Gyakorlati tapasztalatok a gondozási napló vezetésével kapcsolatban Sok idı elmegy az adminisztrálással, de ezzel szemben a gondozónı levédi magát a napi rendszeres vezetésével és így elkerülhetı a konfliktus. Mindkét fél részére elınyös, mert a gondozott tisztában van a kapott segítséggel és ellenırizni tudja, hogy ami oda van írva azt meg is kapta. A gondozónı ezzel védi meg magát. A háztartási napló szerepe és célja A pontosan (naponta) vezetett háztartási napló alapján a háztartásgazdálkodás (költségvetés) tervezhetıvé válik, átlátható lesz. Negatív egyenleg esetén a napi kiadásoknál szelektálni lehet, tartalékképzésre lehetıséget kell teremteni. Adósságkezelés (adósságrendezés) tervezésére válik lehetıség. A háztartási napló tartalmi elemei - dátum, hónap, nap - - bevétel: o - rendszeres jövedelem o nem rendszeres jövedelem - - kiadás: o állandó kiadás o - idıszakos kiadás o - napi vásárlások - - hónap végi összegzés: o - összes bevétel o összes kiadás - - egyenleg: bevétel és kiadás különbsége Gyakorlati tapasztalatok a háztartási napló vezetésével kapcsolatban Nagy felelısséggel járó, tılünk segítséget váró idıs beteg ember pénzével való gazdálkodás. Azért kell rendszeresen vezetni és dokumentálni, hogy a gondozónınek és a gondozott között probléma merül fel, tisztázni tudja. Sok idı elvesz, de a mi érdekünk is, hogy vezetve legyen

9 tétel 5. Milyen adminisztrációs feladatok kapcsolódnak az elıgondozáshoz? Az elıgondozás célja és szerepe Az igénybevevı helyzetének megállapítása, állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, tájékoztatás nyújtás az intézményi életre való felkészüléshez, annak vizsgálata, hogy az igénybe vevı életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra. Az elıgondozás fajtái 1. Egyszerősített elıgondozás Egyszerősített elıgondozást kell végezni: a) a házi segítségnyújtás b) a jelzırendszeres házi segítségnyújtás c) személyi segítı szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatást d) a fogyatékosok nappali ellátását e) a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást megelızıen. 2. Két szakaszos elıgondozás Bentlakásos intézményi elhelyezés esetén két szakaszos elıgondozást kell végezni (ápoló gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, lakóotthon stb.). Az elıgondozás I. szakaszában az elıgondozást végzı személy az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétıl számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevı életkörülményeirıl és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevı szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevı szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az elıgondozást végzı személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az elıgondozás I. szakaszában tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevıt, illetve törvényes képviselıjét az intézménnyel kötendı megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj, az egyszeri hozzájárulás, illetve a térítési díj pótlék várható mértékérıl is. Az elıgondozás II. szakaszának feladatait az elıgondozást végzı személy az intézményi elhelyezés igénybevételét megelızıen legfeljebb 10 nappal korábban végzi el. Az elıgondozás II. szakaszában az elıgondozást végzı személy gondoskodik a szolgáltatás biztosításának elıkészítésérıl az igénybe vevı részére a fogadó intézményben, valamint az intézményben élık és dolgozókat felkészíti az új igénybe vevı fogadására. Az egyes fajtákhoz kapcsolódó dokumentáció elkülönítése Egyszerősített elıgondozás 9/1999 SzCsM rendelet 4. számú melléklet Két szakaszos elıgondozás I. szakasz 9/14999 SzCsM rendelet 2. számú melléklet Két szakaszos elıgondozás II. szakasz 9/1999 SzCsM rendelet 3. számú melléklet Az elıgondozás folyamata Kérelem benyújtása az illetékes intézményhez. A kérelem beérkezésétıl számított 20 napon belül a helyszínen tájékozódni egészségi állapotról, életkörülményeirıl, ellátásra való jogosultság kivizsgálása.

10 tétel A gondozási folyamat dokumentációjának funkciója Az ellátást igénybe vevı személy gondozási szükségleteinek felmérése. Az elıgondozás a gondozási igényfelmérés elkészítésének alapja. A gondozási igényfelmérés elkészítése során összegyőjtött információk, a gondozó megfigyeléseivel együtt lehetıvé teszik az ellátott gondozási problémáinak meghatározását. A dokumentáció tartalmi elemei Kérelem Elıgondozás (egyszerősített, vagy II. szakaszos) Az ellátottal elsı interjú + családtól vagy más személytıl kapott információkat Megállapodás (szakosított ellátás esetében) vagy értesítés (alapszolgáltatás esetében) Gondozási terv 30 napon belül A szociális gondozó és ápoló adminisztrációs feladatai az elıgondozás során - felvilágosítás, - kérelem eljuttatása, - kikérdezés az egyszerősített elıgondozási laphoz kitöltéséhez, - átadni az illetékesnek. Az elıgondozáshoz kapcsolódó egyéb nyilvántartási kötelezettségek Jövedelem nyilatkozat. Orvosi javaslat. A kérelmet a kérelmezın túlmenıen a házastársnak és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselıje jogosult az aláírásra

11 tétel 6. Állítsa össze a házi segítségnyújtás gondozási dokumentációját! Az intézményi jogviszony létrejöttéhez szükséges dokumentáció A házi segítségnyújtás dokumentálásának jelentısége A gondozási szükséglet vizsgálatának dokumentumai A gondozási folyamat rögzítéséhez alkalmazott dokumentáció A gondozási terv célja A gondozási terv tartalma A gyakorlat során megismert egyéb egyedi dokumentumok A házi segítségnyújtás dokumentumlistájának bemutatása

12 tétel 7. Mutassa be a gondozási terv készítésének fı szempontjait! A gondozási terv készítésének jogszabályi elıírásai A gondozási terv készítését a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000 SzCsM rendelet írja elı. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követıen 30 napon belül kell elkészíteni. A gondozási tervet minden esetben alá kell íratni (v. törvényes képviselıje). A gondozási tervhez kötött gondozási formák meghatározása - szakosított (bentlakásos) intézményi ellátásban részesülı személyre vonatkozóan - átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban részesülı személyre vonatkozó abban az esetben, ha legalább 6 hónap idıtartamra veszi igénybe az ellátást - alapszolgáltatásban (házi segítségnyújtás) A gondozási terv típusai - egyéni gondozási terv (ápoló-gondozó otthonokban- kivéve fogy. Ápoló gondozó otthon) - egyéni rehabilitációs program (rehabilitációs intézmény- kivéve fogy. Rehabilitációs intézmény) - egyéni fejlesztési terv (fogyatékosok ápolási gondozó otthon, rehabilitációs intézmény, lakóotthon) A gondozási terv készítésének célja Egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülı állapotának megfelelı gondozási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. A terv akkor éri el célját, ha ezeket a részleteket (konkrét feladatokat) a mindennapok során valóban el is végzik. A gondozási terv készítésében közremőködık köre A gondozási tervet az ellátásban közvetlenül részt vevı munkacsoport dolgozza ki. A gondozási terv elkészítése és végrehajtása team munkában történik, a gondozási csoport valamennyi tagjai részt vesz benne. - - érintett személy (lakó) v. törvényes képviselıje - - osztályvezetı ápoló - - foglalkoztatás vezetı - - felelıs ápoló - - szociális gondozó (szociális mentálhigiénés munkatárs) Az ellátottak állapotának változásával kapcsolatos adminisztráció Az ellátásban részesülı személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elısegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport, illetve az alapszolgáltatások esetében a gondozási tervet készítı személy évente - jelentıs állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor - átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. - elértük egy célt, a lakó gondozási problémája megoldódott - nem értük el a célt - új problémát állapítottunk meg - kiderült, hogy a célok nem reálisak A gondozási dokumentáció elemeit újra ki kell tölteni: elıgondozás, gondozási anamnézis, gondozási terv, gondozási lap. Újból fel kell mérni az ellátott igényeit és szükségleteit.

13 tétel A gondozási terv tartalmi elemei - - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, - - az állapotjavulás, illetve megırzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok idıbeli ütemezését, - - az ellátott részére történı segítségnyújtás egyéb elemeit. Egyéni gondozási terv tartalmazza: - legfontosabb feladatokat - feladatok elvégzésének pontos céljait - feladatok elvégzésének módszereit - feladatok elvégzésének idıbeli sorrendjét - a várható (és az elért) eredményeket - a gondozási terv értékelését, esetleg korrekcióját A gondozási terv készítésének szabályai Kikérdezést szakképzett ápoló, szociális gondozó v. az osztályvezetı ápoló végzi. A felmérés során összegyőjtött adatok legyenek leírhatóak, tömörek és hiánytalanok. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követıen 30 napon belül kell elkészíteni. A gondozási terv felülvizsgálatának adminisztrációja Évente kerül sor jelentıs állapotromlás esetén szükség szerint többször is a gondozási dokumentáció felülvizsgálatára, melyet az intézményvezetı ápoló, a szociális mentálhigiénés csoportvezetı, az osztályvezetı ápoló és a foglalkoztatás szervezı végez. Új gondozási tervet kell készíteni

14 tétel 8. Ismertesse az ellátottak ápolásához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat! Az ellátott egészségi állapotának felmérése Az ellátott egészségi állapotának felmérését az ápolási anamnézis tartalmazza (az intézmény orvosa tölti ki). Az ápolási anamnézis célja az ápolás megtervezéséhez szükséges információk összegyőjtése. Az ápolási terv készítésének célja - az ápolás fontossági sorrendjének a megállapítása, - a várható eredmény meghatározása, - az ápolás stratégiai megtervezése. Az ápolási terv tartalmi elemei - - ápolási diagnózis - - ápolási probléma - - ápolási cél - - ápolási utasítások - - a megoldás ideje - - az ápolás eredménye, kimenetele/ellenırzése Az ápolási terv tartalmazza: - - az ellátást igénybe vevı egészségi állapotának leírását, - - az ápolási tevékenység részletes tartalmát, - - az ellátást igénybe vevı önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítı tevékenységet, - - az ápolás várható idıtartamát, - - szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (ápolóotthoni elhelyezését, fekvıbeteg-gyógyintézeti elhelyezést stb.). A napi ápolási teendık rögzítésének dokumentumai - ápolási esettörténet (vezetése naponta, mőszakonként történik), a beteg állapotára vonatkozó észleléseket, megfigyeléseket tartalmazza - dekurzus lap tartalmazza a mőszakban tapasztalt betegségrıl szóló információkat, elvégezendı ápolási teendıket a következı mőszakban (vezeti a szociális gondozó, ellenırzi az osztályvezetı ápoló) - ápolási utasítási lap az ápolási tervben meghatározott utasítások alapján, a beteg ápolási szükségleteinek áttekinthetı megjelenítésére szolgál (kitölti az osztályvezetı ápoló) - ápolási ellenırzési lap az ápolási utasítások végrehajtásának igazolására szolgál (vezeti a szociális gondozó) - megfigyelılap a beteg egészségi állapotváltozásainak rövid, tényszerő, megjelenítését tartalmazza (vezeti a szociális gondozó) - az ellátott napi gyógyszerelésére vonatkozó szabályait az 1/2000 SzCsM rendelet 9. számú melléklete tartalmazza Egyéb betétlapok is alkalmazhatók: - decubitus kezelési lap - diabetes lap - észlelı lap - folyadék lap - gyógytornász vizsgálati és követési lap

15 tétel Az ápolási dokumentumok tartalmi elemei - beteg adatai: neve, születési idı, szobaszám 1. ápolási anamnézis 2. ápolási utasítási lap 3. ápolási terv 4. ápolási esettörténet 5. folyadék lap 6. decubitus lap Az ápolási dokumentumok vezetéséhez kapcsolódó szabályok Az ápolási dokumentáció egyes részeinek kitöltésekor a következıket kell szem elıtt tartani: - az egyes bejegyzések olvashatóak legyenek - a bejegyzések tényszerőek legyenek, csak a valóságot tartalmazzák - a hibás bejegyzéseket nem szabad kifesteni, vagy egyéb hibajavítóval korrigálni, hanem zárójelbe kell tenni - csak az elfogadott szakkifejezéseket és egyéb szavakat lehet alkalmazni a bejegyzésekben, amelyek mindig legyenek egyértelmőek - a bejegyzések legyenek rövidek, de lényegre törık - rövidítéseket nem szabad használni - minden bejegyzést alá kell írni, és pontos dátummal, esetleg idıponttal kell ellátni - az aláírás mindig a teljes nevet tartalmazza (nem elég a szignó) Az ellátott napi gyógyszerelésének adminisztrációja Gyógyszert kizárólag orvos rendelhet az ellátott számára. Az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lapon az ellátott neve mellett Taj-számát (azonosító adatként) fel kell tüntetni, több azonos nevő ellátott megkülönböztetésére. Napi rendszerességgel kell vezetni és rögzíteni a változásokat. A napi gyógyszerelés a szakmai protokoll szerint járunk el

16 tétel 9. Ismertesse a jelzırendszeres házi segítségnyújtás adminisztrációs feladatait! A jelzırendszeres házi segítségnyújtás célja, feladata Célja, hogy a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére a felmerülı krízis helyzetek elhárítása céljából nyújtson segítséget, elısegítve és biztonságosabbá téve az önálló életvitel fenntartását. Feladat: - segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen történı haladéktalan megjelenése - gondozónak azonnal meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a probléma megoldása érdekében - krízishelyzet elhárításában illetékes szerv értesítése A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködésének feltételei Csak az a szociális szolgáltatást nyújtó szervezhet, aki házi segítségnyújtást is biztosít. A készülék két részbıl áll egy falra szerelhetı adó-vevıbıl és egy nyakba akasztós jelzıbıl. Az adó-vevıhöz egy konnektor csatlakozás szükséges. Csak vészhelyzet esetén lehet megnyomni, három indokolatlan jelzés után a készüléket elveszik. A jelzırendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó dokumentációs feladatok Az alkalmazott dokumentáció tartalmi elemei Riasztás esetén segélyhívási jegyzıkönyv értelemszerő kitöltése: a segélyhívás idıpontjával, ellátott nevével, címével, segélyhívás okát, milyen intézkedést tettünk, adtunk-e gyógyszert ha igen mit, hívtunk-e más segítséget, kit, esetleírás vázolása, gondozó neve, dátum A havi jelentési kötelezettség dokumentációja A jelzırendszeres házi segítségnyújtáshoz használt egyéb speciális dokumentáció vezetése - kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez - nyilvántartás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra várakozókról, illetve az - ellátást igénybe vevıkrıl - nyilatkozat a szociális rászorultság megállapításáról - egyedülállósági nyilatkozat - igazolás a jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevı egészségi állapotáról - értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról - egyszerősített elıgondozás - megállapodás

17 tétel A mellékelt jegyzıkönyv kitöltése a gyakorlati tapasztalatok alapján A segélyhívás idıpontja: Ellátott neve, életkora: Ellátott címe: A segélyhívás oka: Intézkedés: Segélyhívási jegyzıkönyv (szociális gondozó tölti ki) Adott-e be gyógyszert? igen: nem Hívott-e más segítséget? igen: nem Esetleírás: A szociális gondozó neve: Vezetı ellenjegyzése: A szociális gondozó és ápoló feladatai a jelzırendszeres házi segítségnyújtásban - 2 -

18 tétel 10. Ismertesse a környezettanulmány készítésével kapcsolatos feladatokat! A környezettanulmány készítésének célja Életkörülmények és szociális körülmények felmérése, családi kapcsolatok feltérképezése, tájékozódás. A környezettanulmány készítéséhez kötött eljárások és ellátások Bőntetı eljárás Védelembe helyezés Pártfogó kijelölése ill. az ı rendszeres szakvéleménye Gyám kijelölése Óvónıi szakvélemény kiállítása iskolaköteles gyermeknél Tanítók, tanárok gyermekrıl megírt jellemzéséhez Olyan peres ügyek, ahol kérik a helyi jegyzı vagy szociális munkatárs szakvéleményét Egyes szociális ellátások igénybevétele környezettanulmány készítéséhez van kötve, melyet vagy önállóan végeznek el a szakemberek, vagy egyszerősített elıgondozás, vagy elıgondozás kereteiben. (pld: nappali ellátás, ápolást-gondozást nyújtó intézményi elhelyezés, házi segítségnyújtás) A környezettanulmány fajtái Legtöbb esetben környezettanulmányt a családsegítı munkatársai, a gyermekjóléti szolgálat szakemberei: a helyi jegyzı, rendırség felkérésére készít, míg a pártfogók az ügyészség, bíróság megkeresésére végeznek. 2-féle tanulmány van: 1. Eset-felvevı adatlap: mindenkivel kitöltik, akivel kapcsolatba kerülnek, azzal is akit nem vesznek gondozásba. 2. Család és környezet. Környezettanulmány II.: részletesebb, ez nem minden esetben, csak megkeresés esetén töltendı ki. Az esetek mindig egyediek, így sokszor a kérdések nem megfelelıek, ezért jól bevált szokás, hogy írnak mellé egy fogalmazást saját tapasztalataikról, benyomásaikról, észrevételeikrıl. A környezettanulmány tartalmi elemei Elérhetıségi adatok (érintett személy, gyermeknél: gondviselı, szülı vagy gyám is) Gondozásban, nevelésben fontos személy elérése (pld: tanítónı) Intézményi jogviszonya esetén: intézményvezetı elérése Háziorvos, védını elérése Szociális ellátásban részesül-e Honnan? Anyagi és szociális körülmények Család életkörülményeinek értékelése Lényeges megállapítások Milyen okból, ki kérte az eljárást, van-e elızményben eljárás? Mi a probléma/eset? A felmerült problémában ki, mit tett eddig? Mikor, milyen módon vették fel a kapcsolatot a családdal Volt-e már kapcsolatuk, milyen okból kifolyólag?

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor, Szegedi u. 2. S Z A K M A I P R O G R A M I. Általános rész, az intézmény alapadatai II. Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások 1. Étkeztetés

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3. számú elıterjesztés ELİTERJESZTÉS KÉTHELY TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. évi Mőködésérıl, tevékenységérıl Elıadó: Hosszúné Tóth Rita Intézményvezetı 1 Tisztelt Képviselı Testület! Az

Részletesebben

/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND

/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND /2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 56-2/3013 ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 3/ Gondozó szolgálat A Gondozó Szolgálat feladata felmérni az idıs és inaktív lakosság életkörülményeit, az önálló életvitelhez szükséges segítség mértékét és kielégíteni a felmerülı gondozási igényeket,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 236/2012 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012.

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012. 1 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szakmai program 2012. Hatályos: 2012. napjától. Szakmai program 2 Bevezetés A Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény szolgáltatásainak magas szint ellátása

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 12/2010. (II. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A FEKVİBETEG-ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS GYÓGYSZERELLÁTÁSRÓL BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 12/2010. (II.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben