Módszertani leírás a Szigetközben kijelölt mintaterületeinek fatermési és egészségi állapot felvételezéseihez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani leírás a Szigetközben kijelölt mintaterületeinek fatermési és egészségi állapot felvételezéseihez."

Átírás

1 Módszertan leírás a Szgetközben kjelölt mntaterületenek fatermés és egészség állapot felvételezésehez. Készült: az INMEIN projekt keretében. Témafelelősök: Dr. Illés Gábor, Dr. Somogy Zoltán A felvételezések célja A fatermés felvételezések célja, hogy a kísérlet területeken fel tudjuk mérn a faállományok élőfakészletét és a faállomány-szerkezet jellemzőket, amket a távérzékelt adatok kértékelésénél felhasználhatunk, mnt föld referenca adat és a tovább, esedékes vzsgálatokat megalapozzuk. A fatermés felvételezéseknek egyfajta montor szerepük s van, mégpedg annak montorozására, hogy mennyben közelítk a faállományok az elvárt szerkezetet. Az egészség állapot felmérések célja, hogy folyamatosan nyomon követhessük a kísérlet parcellák fának egészség állapotát, fgyelembe véve az dőjárás paraméterek alakulását, valamnt a különféle állománykezelés eljárások nyomán kalakult állapotokat. A felvétel adatsorok később elemzése során megállapítható lesz a különféle állománykezelések hatása a fák, lletve az erdőrészlet egészség állapotának alakulására. (A kísérlet területeket tartalmazó erdőrészletek térképe külön fájlban.) Mntaterület ktűzése, állandósítása Terep munkaszakasz A felvételezések módszere Első lépés, hogy a kválasztott erdőrészletekben a 0,3 ha-os kör alakú mntaterületek középpontjanak ktűzése megtörténjen és határak jelölésével elkészüljünk. A mntaterületek határat egyértelműen meg kell jelöln a határon álló, lletve a határhoz legközelebb, a területen kívül eső fák festésével. Külön fgyelmet kell szenteln a középpont körül három fa kfestésére, amk alapján a középpont rekonstruálható. A központ fákon fel kell tüntetn, hogy hányas számú parcelláról, és mely erdőrészletről van szó, azonkívül jelöln kell, hogy mely sztrátumba tartozó kísérlet parcellában járunk. Az egyértelmű terep azonosíthatóság gen fontos. A mntaterület körül célszerű egy kb. 10 m széles pufferzónát kalakítan. A mntaterületen belül fafajtól függetlenül mnden olyan faegyedet, amelynek törzse 5 cm-nél vastagabb, ll. rendelkezk mellmagasság átmérővel, folytonos sorszámmal kell ellátn, amt a faegyedekre szemmagasságban, a középpont rányából olvashatóan kell felfesten. A faegyedek törzsére a mellmagasság átmérő méréséhez szükséges mérőjelet kell felfesten. A faegyedek jelölését mnden sztrátumban el kell végezn. A parcellák kjelöléséről és a fák sorszámozásáról jegyzőkönyvet kell vezetn, amelyben a faegyedek fafaja s bekerül a sorszám mellé. A ktűzés során, a térkép azonosításhoz szükséges, hogy a parcellák középpontjában egy néhány méteres maxmáls középhbával jellemezhető GPS vevővel, a jelerősségtől függően, 5-10 perces folyamatos helymeghatározást végezzünk, másodpercenként adatrögzítéssel.

2 Az állomány-szerkezet vszonyok modellezése céljából javasolt a faegyedek parcellán belül helymeghatározása, vagys faegyed térkép készítése. A terep kvtelezéshez célszerűen a Feld Map Data Collector modulját használjuk. Iroda munkaszakasz A terepen rögzített adatokat fel kell dolgozn: Parcellánként a hozzájuk tartozó faegyedekkel együtt külön táblázatokat készítünk, amely táblázatok nevében feltüntetjük a kísérlet terület sorszámát. Az üzemterv (adattár) besorolást, méretét és egyéb leíró adatat külön fájlban kezeljük a faegyedek adatatól az adatstruktúrák homogentása matt. Legfontosabb a leíró adatok és a terepen ktőzött parcella adatok között összhang megteremtése. A parcellák faállományra vonatkozó üzemterv, vagy korább, egyéb helyen rögzített adatat s célszerű összefoglaln az adatfájlban. A parcellák másk táblázata ezek mellett tartalmazza a faegyedek rekordjat, a faegyedekhez tartozó sorszámmal és a fafaj megjelölésével. A térkép ábrázoláshoz a parcellák középpontjan mért koordnátákból a kugró értékek eltávolítása után a középpontokra vonatkozóan átlagos koordnátákat számítunk, amelyeket az üzemterv térkép és a topográfa térkép vetületébe transzformálunk. A faegyedek pozíconálása során mért szög és távolság értékeket szntén térkép koordnátákká alakítjuk és ábrázoljuk a parcellák térképén. Ezáltal a faállomány-szerkezet mérések után előállítható lesz a faállományok térbel modellje, amelynek elemzése nagyban segíthet az eredmények nterpretácóját. A parcellákban tervezett egészség állapot mérések: Az egészség állapot felvételeket valamenny parcellában el kell végezn. A folyamatos, hosszú távú adatsorok érdekében ezeket a vzsgálatokat évente célszerű elvégezn a projekt lezárulta után s. Ideáls esetben év két alakalommal, tavasszal és ősszel történnek a felvételezések, de jelen esetben a nagy egyedszám matt javasoljuk az egyszer, késő nyár, augusztus-szeptember felvételezést. Az egészség állapot meghatározása során valamenny parcellában a fák 20%-át vzsgálnánk. A mntafák kjelölése a korábban kalakított sorszámozás alapján egységesen, randomszerűen történne, így megfelelően reprezentáln lehet az egész erdőrészletet. Az egészség állapot felvételeket, az általánosan elfogadott és évtzedek óta használt és nemzetközleg s elsmert, Nemzet 16x16 km-es erdővédelm mérőhálózat (EVH) metodka szernt végeznénk. A felvételezés során mnden egyedet külön-külön megvzsgálunk, amelynek során meghatározzuk a koronában, a törzsön és a gyökfőben előforduló károkat, és lehetőség szernt az ezeket kalakító károsítókat, kórokozókat valamnt egyéb tényezőket (pl. abotkus hatások). A felvételek során a károsodások mértékét 10%-os pontossággal határozzuk meg, továbbá a mellékelt kódjegyzék szernt a kváltó okokat még a helyszínen készített felvétel lapon kódoljuk. A terep felvétel lap adatat, a későbbek során számítógépen rögzítjük, így lehetőség nyílk akár évente s széleskörű statsztka elemzésekre. Az így kapott adatbázs a későbbek során alkalmas lesz más vzsgálat eredményekkel való összevetésre, mélyebb összefüggések feltárására. A kezdet felvételek rögzítk a mntaparcellák knduló egészség állapotát. A parcellákon végzendő faállomány-szerkezet mérések

3 A parcellákon évente végzünk felvételeket. A felvételek a parcella mnden egyedét érntk. A mntaterületen belül mnden fa esetében fafaj meghatározás, famagasság-mérés, mellmagasság átmérőmérés, koronahossz mérés, Kraft-féle magasság osztály meghatározás, erdőnevelés besorolás történk, lletve rögzítésre kerül, hogy élő, vagy holt faegyedről van-e szó. Az állományt szntekre bontottan vesszük fel, ha erre szükség van. Mnden felvételkor felmérjük a lábon álló száraz faanyag mennységét. Az esetlegesen benövő új fákat az 1,3 m magasságban mérhető 5 cm-es átmérő elérésekor vesszük fel először és pozconáljuk a térképen s. Az ennél ksebb faegyedeket, mnt újulat tartjuk nylván az újulatfolt GPS-es lehatárolása, ll. az állomány fához képest relatív helyzete, valamnt a négyzetméterenként egyedszám megadásával. A terepen felvételenként becsüljük a záródást, a záródás változásat a 10%-ot meghaladó záródáskülönbségeket elérő állományfoltok térkép ábrázolásával jellemezzük. Az egyes paraméterek mérés metodkája A méréseket a vegetácós dőszakon kívül, lombtalan állapotban végezzük. Mellmagasság átmérő (d1,3): Átlalóval, először a mérés jel, majd rá merőleges rányban végzünk két leolvasást mllméter élességgel úgy, hogy az átlaló szára a törzsön felfekszenek. (Nagy átmérőjű fák esetében kerületmérést végzünk.) A mellmagasság átmérő a két mérés számtan átlagaként áll elő. Abban az esetben, ha a két átmérő a legnagyobb és a legksebb átmérő rányában kerül mérésre, mértan átlagot számítunk. Famagasság (h): A famagasságot ultrahangos távméréssel működő transzponderrel ellátott Vertex III típusú, lézerrányzékos magasságmérővel mérjük, decméter élességgel. A méréshez először a faegyed szemrevételezése után kválasztjuk azt az rányt, amelyből a legjobb rálátásunk van a fa vezérhajtására, és amely rányból mérve a fa dőléséből adódó torzító hatás mnmalzálható. Előny, ha ez az rány a hegy felől oldalra esk. Erősen térgörbe fáknál külpontos mérést alkalmazunk. A transzpondert 1,3 m magasságban a fa törzsére, vagy a külpont felett, elhelyezzük és megmérjük a távolságot, majd két rányzást végzünk és megmérjük a fa magasságát, lletve a korona hosszát. Mérések előtt a távmérőt mérőszalag mentén kalbráljuk. A famagasság, átmérő, koronahossz adatokat a Feld Map eszközparkkal s meghatározzuk. A magasság osztályt a szomszédos fák és a mérendő fa korona helyzetenek megfelelően az alább csoportokban határozzuk meg: kmagasló (1), uralkodó (2), közbeszorult (3), alászorult (4). A nevelés osztályt a faegyed erdőművelés szerepe szernt a következő csoportokba soroljuk: hosszú deg fenntartandó és segítendő (1), dőlegesen fenntartandó (2), vagy kvágandó fák (3). A faállomány-szerkezet mérések feldolgozása A faállomány-szerkezet adatokból az alább származtatott adatokat állítjuk elő és értékeljük: Fafajonként, magasság osztályonként, nevelés csoportonként, 5 cm-es átmérőcsoportonként, lletőleg fő-, mellék- és egészállomány bontásban megadjuk az állomány törzsszámát, átlagátmérőjét, -magasságát, körlapösszegét, élőfakészletét, növedékét, valamnt az ezekben bekövetkezett változást. Számítjuk a fatermés táblákhoz mért eltéréseket s.

4 A faállomány-szerkezet paraméterek számítása Törzsszám (N): az 1 ha-ra eső élő törzsek darabszáma [db/1ha]. Átlagátmérő (D 1,3 ): az adott fafajhoz, vagy egyéb csoportváltozóhoz rendelhető egyedek körlapösszegéből vsszaszámolt átlagátmérő (körlapátlag-átmérő), [cm]: 4G D g N Átlagmagasság: az adott fafajhoz, vagy egyéb csoportváltozóhoz rendelhető egyedek körlappal súlyozott átlagmagassága, [m]: H g h1 g1 h2 g2... hn g g... g 1 2 n g n h g g Körlapösszeg: Az egyes értékelés csoportokba tartozó faegyedek adata alapján értelmezhető, hektárra vetített körlapösszeg, [m 2 /ha]: G g1 g2... g n g Élőfakészlet: Az adott felvétel dőszakban a területen található összes, vagy csoportonként bontásban összesített fatérfogat, [m 3 /ha]: V v1 v2... v n v ahol, 2 h d h v, p 1 p2 d h p3 d p4 h h 1, a faegyedenként fatérfogat (v ) a Krály-képlet segítségével kerül meghatározásra, [m 3 ]. Folyó- ll., átlagnövedék (I, Z): folyónövedék (I) általában 1 év alatt mérhető növekedés. A korszak átlagnövedék (Z u ) valamlyen adott hosszúságú dőszak (u) alatt mérhető növekedés egy évre számolt átlaga. Egykorú, elegyetlen állományokban értelmezhető az átlagnövedék (Z), amely a faállomány létesülése és egy adott dőpont között (vagys az annak megfelelő korhoz tartozó dő alatt) mérhető növekedés, [m 3 /év]: k I P t P t1 Zu ( Pt Pt u ) / u Z P / t t Ahol, P az elért fatermés, vagy produktum ezt általában a mortaltással, vagy anélkül fgyelembe vett élőfakészlet változással fogjuk közelíten.

5 MELLÉKLETEK

6 1. sz. melléklet: Az egészségügy állapotbecslés kódja Átfogó mnősítés: A Populus, Salx és Quercus nemzetségbe tartozó fajok esetében a következő mnősítést írjuk be 1- korábban elhalt 2- a felvétel évében elhalt 3- beteg 4- a korona állapota nem tökéletes (pusztulás kezdet jele vagy rovarrágás) 5- teljesen egészséges Elszíneződés a levélen 0 nncs 1 - van Levélvesztés %-os jelölése, 5 %-os ugrásokkal, Levélvesztés oka: 01- lombrágás 02- gombakárosítás 03- levélgubacs, levéltetű fertőzés 04- fagy okozta károsítás 05- hőség vagy aszály okozta levélhullás 06- szélverés 07- vadrágás 08- egyéb (pl. vegyszerhatás) 09- smeretlen (ll. komplex okok matt pusztulásból fakadó lombvesztés) Fattyúhajtás 0 nncs 1 - van Rügy-hajtáskár %-os jelölése 10 %-os ugrásokkal Rügy-hajtáskár oka: 11- vékonyágelhalás 12- elszáradt vázág 21- torzulások (pl.:evetra, Melampsora, vadrágás, stb.) 22- gubacsok, xlofág kártevők 23- abotkus okok 24- csúcsszáradás, 25- fagyöngy, fakín 26- vadrágás 27- egyéb 28- smeretlen 29- Ceratocysts vagy egyéb gomba okozta gyengültség pusztulás. 63- ápolás károk (területfelvételkor)

7 Koronatörés: 0- nncs; 1- meghatározó, döntő jelentőségű törés; 2- a törés ksebb jelentőségű (mellékág törés). Törzskárosodás oka: 31- törzstapló 32- golyva, rákos seb, fekély 33- kéregtetű 34- pajzstetű 35- xlofág rovarok 36- fagyléc, fagyrepedés, vllám 37- kéregsebzések Gy- gyenge K- közepes E- erős 38- héjaszás 39- törzstörés 40- széldöntés 41- hónyomott törzs 42- vadkár - hántás, rágás 43- vadkár - dörzsölés 44- vadkár - törés 45- maradandó Evetra görbület 46- korhadt ággöcs, bélkorhadás 47- avartűz okozta kár 48- vllásodás 62- homokverés 63- egyéb törzskár Gyökfő- és gyökérkárok oka: (1 m alatt rész) 51- bekorhadt tuskó 52- gyökérrontó tapló 53- egyéb gomba 54- avartűz nyoma 55- közelítés sérülések Gy- gyenge (10 cm átm.) K- közepes (10-30 cm átm.) E- erős (30 cm átm. felett) 56- pajorkárok 57- vadkárok 58- xlofág rovarok 59- golyva vagy rákos seb 60- egyéb gyökfő és gyökérkár

8 2. sz. melléklet: A fatermés adatbázs tervezett szerkezete Azonosító Fafaj Felvétel deje Kor Főállomány Mellékállomány Egészállomány Az adott parcella sorszáma, lletve azonosíto jele az erdőrészlettel Az állomány fafajanak kódja A mérés dőpontja: az évszám utolsó két számjegye és a hónap sorszáma Az állomány átlagkora az utolsó tenyészdőszakban A nevelővágás után vsszamaradó állományrész A nevelővágás során kkerülő állományrész A főállomány és a mellékállomány összessége, ha nem történt nevelővágás, akkor az egészállomány megegyezk a főállománnyal D5, D15, D100 Az átmérőcsoportok 5 cm-es ugrásokkal, amelyekre faállományszerkezet adatot közlünk D g az adott állományrész körlapból számított átlagos átmérője, cm-ben H g N G V V Összfatermés Z átlag Z folyó Száradék nélkül Száradékkal Száraz az adott állományrész körlappal súlyozott átlagos magassága, m-ben az adott állományrész fának hektáronként darabszáma (törzsszáma), db/ha az adott állományrész hektáronként körlapösszege: az egyes fák átmérőjéből számított mellmagasság keresztmetszet-területek összege (m 2 /ha) az adott állományrész fának fatérfogata (számítását lásd fentebb), összesítve, és hektárra átszámítva (m 3 /ha) (mellékállománynál) az addg ktermelt fatérfogat göngyölített összege a területen a mérés dőpontjág termett összes famennység: az egészállomány fatérfogata a mellékállomány(ok) göngyölített fatérfogatával növelve. Amennyben egy faállományban a megfgyelések azután kezdődtek, hogy a faállományban már történtek tsztítások, gyérítések - egyes fák eltávolítása erdőnevelés céllal -, akkor az összfatermés természetesen csak a megfgyelés dőpontja után keletkezett faanyag mennységét mutatja. Mértékegysége: m 3 /ha az összfatermés átlagnövedéke: az összfatermés osztva a faállomány életkorával (m 3 /ha/év) az összfatermés folyónövedéke: az ez év összfatermésből kvonjuk az egy előző dőpontban mért összfatermést, és elosztjuk a két mérés között eltelt évek számával (m 3 /ha/év) az összfatermés fatérfogata, ennek átlag- és folyónövedék-adata a mérés dőszakban kszáradt törzsek adata nélkül az összfatermés fatérfogata, ennek átlag- és folyónövedék-adata a mérés dőszakban kszáradt törzsek adataval együtt A legutóbb mérés óta kszáradt fák állomány-szerkezet adata.

9 Növedék ID IH IG a két mérés dőszak között átmérő-, magasság és körlapösszegnövedék az átlagos mellmagasság átmérőnek a két mérés dőszak között különbsége (az egészállomány adatából levonjuk az előző főállomány adatát), a mérés dőszak hosszával történő osztással évre átszámítva az átlagos magasságnak a két mérés dőszak között különbsége (az egészállomány adatából levonjuk az előző főállomány adatát), a mérés dőszak hosszával történő osztással évre átszámítva a hektáronként körlapösszegnek a két mérés dőszak között különbsége (az egészállomány adatából levonjuk az előző főállomány adatát), a mérés dőszak hosszával történő osztással évre átszámítva

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján Szerkesztette: Dr. Koltay András Közreműködők: Dr. Csóka György Dr. Hirka Anikó Janik Gergely Majsai Erika ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel 3. A kétdmenzós pontmeghatározás: vízszntes hálózatok, alappontsűrítés rány- és távméréssel 3.1. Alapfogalmak a kétdmenzós pontmeghatározással kapcsolatosan 3.1.1. A vízszntes ponthely és mérés értelmezése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés.

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés. Foglalkoztatáspoltka. Modellek, mérés. Galas Péter Budapest, 20 Galas Péter, 20 Kézrat lezárva: 20. júnus Bevezetés A tananyag célja a foglalkoztatáspoltka közgazdaságtan szempontú elemzésében és értékelésében

Részletesebben

SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA

SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA SOPRONI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR Dr. Szala József egyetem tanár MŰSZAKI MECHANIKA II. SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA (Rugalmasság- és szlárdságtan) Jegyzet fapar-, papírpar-, erdő- és környezetmérnök hallgatók

Részletesebben

Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon

Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon Kutatásvezető: Dr. Szajkó Gabriella A tanulmány elkészítésében

Részletesebben

Eljárás az állományok ágfabecslésére

Eljárás az állományok ágfabecslésére zott megállapítás árt az állomány minőségi és mennyiségi fejlődésében. Tehát igyekezzünk a rudaskoron belül a V"-fákat minél előbb kijelölni legjobb tudásunk szerint, mert így minden bizonnyal nagyobb

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉKI PUSZTULÓ FEKETEFENYVESEK ÁTALAKULÁSA LOMBOS ERDŐVÉ

A BALATON-FELVIDÉKI PUSZTULÓ FEKETEFENYVESEK ÁTALAKULÁSA LOMBOS ERDŐVÉ Tájökológiai Lapok 10 (2): 427 445. (2012) 427 A BALATON-FELVIDÉKI PUSZTULÓ FEKETEFENYVESEK ÁTALAKULÁSA LOMBOS ERDŐVÉ Szekrényes Tamás Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészet H-8230 Balatonfüred, Táncsics

Részletesebben

Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén

Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (Ph.D.) értekezés Tézisek Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak Sopron, 2008. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek

Részletesebben

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE. A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült. Budapest, 2012. március 1.

ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE. A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült. Budapest, 2012. március 1. ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült Budapest, 2012. március 1. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 I. Elektronikus jelentés az Európai Unió részére...

Részletesebben

Nováki Gyula 5.1. A Sándorfi György-féle terepfelmérési módszer

Nováki Gyula 5.1. A Sándorfi György-féle terepfelmérési módszer Nováki Gyula Nováki Gyula 5.1. A Sándorfi György-féle terepfelmérési módszer Bevezetés Ez a terepfelmérési módszer Sándorfi György várkutató mérnök (1932 1993) nevéhez fűződik, aki 1969-ben kapcsolódott

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás)

MUNKAANYAG. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás) Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás) A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI

1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI MELLÉKLETEK 1. AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELLEZÉS MELLÉKLETEI A FEIM modell részletes leírása, dnamzálása A FEIM modell függeléke, a statkus rész leírása A FEIM modell leírása Az üvegházgázok kbocsátásának

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

Országos Erdőtűzvédelmi Terv

Országos Erdőtűzvédelmi Terv Országos Erdőtűzvédelmi Terv Készítette: MGSZH Központ Erdészeti Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kihirdetve: Budapest, 2008. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...4 2 Erdőtüzek

Részletesebben

Új erdőgazdálkodási módszerek a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén A Pro Silvától az átalakító üzemmódig

Új erdőgazdálkodási módszerek a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén A Pro Silvától az átalakító üzemmódig Új erdőgazdálkodási módszerek a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén A Pro Silvától az átalakító üzemmódig Kőszeg, 2010. december 2. Bakó Csaba erdőgazdálkodási igazgató Vas megye területe: 333.620 ha

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS NATURÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA EGY EGYSZERŰ LOGISZTIKAI PÉLDÁN

GAZDASÁGI ÉS NATURÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA EGY EGYSZERŰ LOGISZTIKAI PÉLDÁN GZDSÁGI ÉS NURÁLIS ÉLFÜGGVÉNY OMINÁL LLMZÁS GY GYSZRŰ LOGISZII PÉLDÁN Pokornyk Norbert aposvár gyetem Gazdaságtudomány ar, aposvár Informatka anszék onzulens: Dr. sukás éla, tanszékvezető, egyetem docens

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Elszámolási Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Bp. Pf. 83. Elszámolás Szabályzat Elfogadva: a 11/2013. számú gazgatótanács határozattal 1.1. A jóváírások jogcíme 1. A befzetések

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LAKOTT TERÜLETEK DÍSZFÁINAK EGÉSZSÉGI ÉS STATIKAI VIZSGÁLATAI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LAKOTT TERÜLETEK DÍSZFÁINAK EGÉSZSÉGI ÉS STATIKAI VIZSGÁLATAI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LAKOTT TERÜLETEK DÍSZFÁINAK EGÉSZSÉGI ÉS STATIKAI VIZSGÁLATAI Készült a Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája E1 Erdei

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30.

Részletesebben

ERDÔREZERVÁTUMOK: A TERMÉSZETES ERDÔFEJLÔDÉS MINTATERÜLETEI

ERDÔREZERVÁTUMOK: A TERMÉSZETES ERDÔFEJLÔDÉS MINTATERÜLETEI ERDÔREZERVÁTUMOK: A TERMÉSZETES ERDÔFEJLÔDÉS MINTATERÜLETEI Mázsa Katalin 1, Horváth Ferenc, Bölöni János és Balázs Borbála 2 Kivonat Az erdôrezervátumok a természetes erdôfejlôdés referencia területei,

Részletesebben