- beiratkozott hallgatók száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- beiratkozott hallgatók száma"

Átírás

1 MINOSÉGÉRTÉKELÉSI ÜTEMTERV 2010 I. MARKETING, ARCULATTERVEZÉS, REKLÁM, PROPAGANDA, KOMMUNIKÁCIÓ Cél: Az adott szak (szakma, hivatás) ismertségének javítása A foiskola arculatának, ismertségének javítása, a foiskola iránti érdeklodés és bizalom fokozása Az intézmény folytasson szélesköru és hatékony kommunikációt a partnerekkel Az intézményvezetés muködtessen hatékony PR, imázs fejleszto folyamatokat A hallgatót többcsatornás, hatékony kommunikáció segítése Informális kapcsolatok fejlesztése Milyen módon lehet az intézményi javakat és tudást a köz szolgálatába állitani. Tudományos ismeretterjesztés Interaktív kapcsolat kialakítása a versenyszférával a képzés, kutatás területén Jelentés tartalma Lehetsé2'es mutatószámok me2'oevezése Felelos Határido Nyílt napok adatai rendezvények száma kommunikációs igazgató évente február 20. résztvevok száma PR megjelenések száma PRre fordított összeg Felvételi adatok elemzése jelentkezett hallgatók száma felvett hallgatók száma 1. helyes jelentkezettek száma beiratkozott hallgatók száma TIK vezeto évente október 15. Felvett hallgatók véleménye megkapott információk mennyiségével való eléqedettséq minoségirányítási referens évente szept. 30. Kommunikációs tevékenység kiadványok száma (Az adott évben az intézménnyel kap Kommunikációs igazgató évente szept. 30. értékelése csolatban megjelent kiadványok száma) események száma (PR eseménynek számít bármely médiában az intézménnyel kapcsolatban megjelent hír) PRre fordított összeg Oldal:1/17

2 Kommunikáció a dolgozókkal Dokumentált értekezletek száma, Kötetlen (vagy csak részben kötött) programú intézményi rendezvények száma Kommunikáció a hallgatókkal az intézmény belso kommunikációjával kapcsolatos hallgatói elégedettség hallgatói csoportos kirándulások, rendezvények száma Hallgató elégedettség az intézményi honlapok információtartalmával kapcsolatban az intézmény honlapjának látogatottsága sportrendezvények száma kulturális rendezvények száma Intézményi eroforrások közösségi célú hasznosítása Külsos rendezvények száma Érdeklodok részére nyitott rendezvények száma Tudományos ismeretterjeszto rendezvények száma Tudományos ismeretterjeszto rendezvények látogatottsága Kiadott diplomák nemzetközi elismertetése A felsooktatás intézmény helye a világ, európai és magyarországi rangsorban Oldal:2/17

3 II. HALLGATÓK KÉPZÉS (jelenlegi, végzos, vagy ott tanulni szándékozók) Cél: A hallgatói mobilitás figyelemmel kísérése Hallgatói teljesítmények javítása Tanulmányi munkában található problémák kiküszöbölése, eredményes ségnek javítása A gyakorlati képzés, a szakmai életpályára való felkészítés fejlesztése Az oktatás eredményessége, a végzettek pályaalkalmassága A gyakorlatban jól alkalmazható, a nemzetközi piacnak is megfelelo, versenyképes tudás megszerzése Milyen eszközökkel támoga~a az intézmény a tehetséges hallgatók fejlodését Végzett hallgatók pályakövetése Gyakorlatorientált képzés fejlesztése Hallgatók tanulási igényének felkeltése, az igények szinten tartása Tantervek folyamatos fejlesztése Tananyagok összehangolás, hallgatói terhelés koordinálása Munkaeropiaci megfelelésre és MSC képzésre való felkészítés elentés tartalma Lehetsé es mutatószámok me evezése Felelos Határido Programakkreditációt elokészí szak és képzésfelelosök március 31. to EFQM típusú önértékelés képzési szakonként (alapszak, FSZ, szakirán. továbbké zés Jelenlegi hallgatók elégedettsé intézményi kötodés Minoségirányítási referens évente május 30. ge: ügyintézéssel kapcsolatos hallgatói elégedettség hallgatói elégedettség a kollégiumok színvonalával kapcsolatban Hallgatói elégedettség a hallgatói juttatások igazságos elosztásával kapcsolatban Jegyzetek megfelelosége V égzos hallgatók véleménye a képzés tartalmáról és rugalmasságáról elé edettsé azintézmén. honla információ tartalmával Oldal:3/17

4 kapcsolatban elégedettség a tanszéki információk elérhetoségével kapcsolatban elégedettség a könyvtár elérhetoségével kapcsolatban a fakultásvezetés hallgatói kommunikációjával való elégedettség (a hallgatók véleménye a fakultás vezetés tájékoztató munkájáról, a vezetés hallgatókat érinto döntéseibe történo bevonásáról, véleményük kikérésérol és beépítésérol a döntéshozatalba) egyéb Végzett hallgatók elégedettsége Végzett hallgató véleménye a tudás gyakorlati alkalmazha Minoségirányítási referens (A DPR módszertani tóságáról (az adott szak tantárgyakon keresztül közvetített kézikönyv alapján) ismeretanyaga a végzett hallgatóinknál mennyire segíti a gyakorlatban felmerülo feladatok, problémák megoldását, illetve kezelését) végzett hallgatók és BSC/MsC képzésre felvettek aránya (a végzett hallgatók továbbtanulási szándéka esetén az MSC képzésre jelentkezok hány % nyer felvételt) Nyomon követett hallgatók aránva Oktatói Munka Hallgató HR referens, MIR referens félévente Véleményezése december 15. május 15. Záróvizsga bizottság véleménye Minoségirányítási referens félévente február 20. július 10. Hallgatói létszám változásának szakonként, tagozatonként, évfolyamonként TIK vezeto félévente adatai március 15. október 15. Képzési tevékenység értékelése Gyakorlatorientált képzés fejlesztése szakfelelos évente szept. 30. Elméleti és gyakorlati órák aránya Együttmuködési megállapodások külso gyakorlóhelyekkel a gyakorlati képzés színvonalának hallgató általi megítélésecahallgató a megszerzett ismereteire támaszkodva a Oldal: 4/17

5 szak gyakorlati képzéséhez, véleménye szerint szükséges átadott tananyag színvonalát ítéli meg) Uj szakok indításának elokészítése indításra elokészített új szakok száma (hány db új szak (FSZ,BSC, MSC) indítási anyaga készült el legalább 80 %ban) Idegen nyelvu képzések körének szélesítése, a hallgatók megfelelo idegennyelv tudásának kialakítása Idegennyelvu képzések száma Idegennyelvu képzésben részt vevo hallgatók száma nyelvvizsgával rendelkezok aránya a végzettek között ( a sikeres záróvizsgát teljesíto hallgatók ~özül hány % rendelkezik a diploma követelményének megfelelo nyelvvizsgával) Hallgatók bevonása a kutatásba, oktatásba Intézményi kutatásba besegíto hallgatók száma Oktatási feladatokban részt vevo hallgatók száma Hallgatók tanulási igényének felkeltése, az igények szinten tartása Akkreditált szakirányú továbbképzési szakok száma Szakirányú továbbképzésben részt vevok száma végzett alapképzésbol szakirányú továbbképzésbe átmenok száma végzett FSzból alapképzésbe átmenok száma végzettek számai adott évfolyamra felvettek száma (az abszolutóriumot megszerzett hallgatók száma (adott szakon és tagozaton) osztva ugyan ezen évfolyamon a tanulmányok megkezdésénél felvettek számával) Rugahnas képzési struktúra Szabadon választható tantárgyak aránya Oldal:5 I 17 oktatási rektor helyettes szakfelelos intézményi tehetséggondozási felelos szakfelelos szakfelelos évente szept. 30. évente szept. 30. évente szept. 30. évente szept. 30 évente szept. 30

6 Felzárkóztatás felnottképzési referens évente szept. 30 Többletkonzultációs lehetoségek száma Képzési módszertan fejlesztése Hallgatók tanulmányi átlageredménye tanszékvezeto félévente március 15. október 15. Szakdolgozat átlageredmények szakfelelos félévente Záróvizsga átlageredmények március 15. Záróvizsga bizottságok jegyzokönyveinek kiértékelése október 15. Részvétel a felnottképzésben Meghirdetett képzések, tanfolyamok száma felnottképzési referens évente szept. 30 Tanfolyamon részt vevok száma Pénzügyi adatok Alap és mesterképzés össze Egy adott bachelor szakról a továbblépési lehetoségek szakfelelos évente szept. 30 hangolása száma (Hány master szakra, hány felsofokú intézménybe, vagy kiesés esetén FSZ szakra mehet a hallgató) MSC képzés bemeneti feltételeinek való megfelelés Atjárhatóság és feljebb lépés Más intézménybol azonos szakokról átvett hallgatók kü TIK vezeto évente szept. 30 biztosítása moduláris rendszer lönbözeti vizsgáinak száma kialakításával Oldal:6/17

7 Ill. MUNKAVÁLLALÓK Munkavállalók az intézményben dolgozók, függetlenül a betöltött szerepüktol. A munkavállalók közé tartoznak az oktatók, a menedzsment tagjai, és a nem oktatói kör is. Cél: Az oktatók szakmai és tudományos fejlodésének elosegítése Az emberi eroforrás fejlesztése Jelentés tartalma Lehetséges mutatószámok megnevezése Felelos Határido Dolgozói elégedettségmérés Elégedettséga szakmailehetoségekkel MIR referens 2 évente szeptember Dolgozók egzisztenciális elégedettsége 30. Képviselt kör elégedettsége az érdekérvényesíto szervezetekkel Az intéz,ményi vezetés véleménye az érdekképviseletehol (Erdekegyeztetési fórum hatékony muködtetése) A menedzsment kultúra megítélése mennyire ismerika dolgozók az intézményminoségpolitikáját leterheltséggelkapcsolatoselégedettség elégedettség a munkavállalói perspektívával (az intézmény dolgozója mennyire elégedett a szakmai elorehaladás lehetoségével és támogatás ával, a szakmai fejlodés és elismerés összhangjával) elégedettség a véleménynyilvánítás szervezett kereteirol (mennyire léteznek a dolgozók vélemény nyilvánításának fórumai intézeti/ tanszéki értekezlet, összoktatói dolgozói értekezlet, rektori tanács, stb. a vélemények megfogalmazása, figyelembe vétele) egyéb Teljesítményértékelés, minosí Egységvezetok évente márc. 30. tés Oldal:7/17

8 Külso óraadók minosítése egységvezetok félévente február 20. július 20. Erdekérvényesítést végzo kör MIR referens Érdekképviseletek véleménye a,döntési folyamatok 2 évente szeptember elégedettsége ról, a döntésbe bevonásukról ( Erdekképviseletek ak 30. tív bevonása a döntési folyamatokba) HR jelentés Létszámgazdálkodás adatai HR referens évente szeptember 30. Szakmai alkotó tevékenység támogatása Szakmairendezvényekrekiküldöttekszáma Tutalomban,ker.kiegbenrészesülokaránya Béren kívüli juttatások körének bovítése, motivációs lehetoségek kiaknázása Béren kivülijuttatások mértéke Differenciált, objektív ösztönzési rendszer kialakítása Munkavállalóiösztönzési rendszer értékelése Munkatársak folyamatos képzése Személyreszabott karriertervekaránya Képzésekben részt vevo munkatársakaránya Dolgozói elismerések rendszere Munkavállalókszámáraelérheto elismeréssekkel kapcsolatos elégedettség Munkavállalókszámáraelérheto elismerésekszáma Intézményi stratégia ismerete, azonosulás a célokkal Intézményi célkituzésekismerete Idegen nyelvi tudás fejlesztése Az intézmény által szervezett és támogatott idegen nyelvikurzusok száma Az intézmény által szervezett és támogatott idegen nyelvikurzusokon résztvevok száma 1 nyelvvizsgával rendelkezo oktatók száma, aránya Oldal:8/17

9 (foállású oktatók hány %a rendelkezik 1 kfokú "C" típusú nyelvvizsgával több középfokú, vagy min. 1 ffokú nyelvvizsgával rendelkezo oktatók száma, aránya 1 nyelvvizsgával rendelkezo nem oktatók száma, aránya több középfokú, vagy min. 1 ffokú nyelvvizsgával rendelkezo nem oktatók száma, aránya Informatikai tudás fejlesztése Intézmény által szervezett és támogatott informatikai továbbképzések száma Intézmény által szervezett és támogatott informatikai továbbképzéseken résztvevok száma Minoségi oktatók megnyerése és megtartása PhD, DSc, CSc tudományos fokqzattal rendelkezo oktatók aránya Oktatóikutatói utánpótlás biztosítása PhD hallgatók száma, aránya a fokoz attai nem rendelkezo oktatók közül Nem oktatói kör elismertségének növelése Nem oktatói kör kitüntetéseinek, díjainak száma Nem oktatói kör jutahnazására kifizetett éves összeg N em oktatói körnek kifizetett munkáltatói kölcsön (éves szinten) Szakmai kompetencia fejlesztése Továbbtanulási támogatások száma a nem oktatói körben Kommunikáció szakmai szervezetekkel Konferencián résztvevok száma Szakmai szervezetekben tagok száma Oldal: 9/17

10 Integráció erosítése, humáneroforrás több fakultáson történo hasznosítása több fakultáson oktatók aránya Oldal:10/17

11 IV. INFRASTRUKTURÁLIS, TÁRGYI FELTÉTELEK Cél: a tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása Jelentés tartalma Lehetséges mutatószámok megnevezése Felelos Határido Informatikai infrastruktúráról Informatikai infrastruktúra fejlesztése informatikai igazgató évente szept. 30. szóló jelentés Az egy számítógépre jutó hallgatók száma Az informatikai infrastruktúra feilesztésére fordított összeg Oktatásikutatási terek korszeru felszerelése Multimédiás oktatóhelyek száma Infrastrukturális körülmények biztosítása Infrastruktúrával kapcsolatos elégedettség Egyéb Kollégiumi szolgáltatásról szóló Kollégiumi férohelyek biztosítása kollégium vezeto évente szept. 30. beszámoló K.ollégiumba bejutott hallgatók aránya A kollégiumi férohelyet igénylok körében a felvettek és elutasítottak aránya. Elégedettség egyéb Könyvtári szolgáltatásról szóló Könyvtár bevonása az oktatásba könyvtárvezeto évente szept. 30. jelentés állományi adatok A könyvtár oktatási szerepének súlya (a könyvtárban oktatott tan órák száma, aránya, a résztvevok száma) elégedettségi adatok egyéb Oldal:11 /17

12 Fizikai eroforrások fejlesztése, Képzéshez igazodó eszközgazdálkodás gazdasági foigazgató évente szept. 30. optimális hasznosítása ingatlanok kihasználtsága (az ingatlanok (oktatási helyiségek, kollégiumok, stb.) munkanapokra és napi 8 órára vetített kapacitásának %os kihasználása) berendezések kihasználtsága (gépek, muszerek, egyéb eszközök, stb.) munkanapokra és napi 8 órára vetített kapacitásának %os kihasználtsága) egyéb Oldal: 12/17

13 v. GAZDASÁGIPÉNZÜGYI FELTÉTELEK, KIKVIDIT ÁSMENEDZSMENT Cél: a muködés gazdasági pénzügyi feltételeinek biztosítása Jelentés tartalma Lehetséges mutatószámok megnevezése Felelos Határido Gazdálkodásról szóló beszámo Gazdasági folyamatok racionalizálása Gazdasági foigazgató évente márc. 31. ló Egy hallgatóra/oktatóra eso muködési költségek Költséghatékony gazdálkodás Az egyoktatóra jutó hallgatókszáma 1 oktatóra jutó összes évibevétel összes bevétel(fakultás/intézmény) Az egyhallgatórafordított képzésiösszeg T érítések és juttatások eloírások szerinti, ádátható, optimális felhasználása Hallgatói térítésekkelés juttatásokkalkapcsolatoselégedettség Saját bevételek növelése Bérbeadásból származó bevétel aránya 3 éves fenntartói megállapodás áttekintése Eéb gazdálkodási adatok Pályázati tevékenységrol szóló Pályázati lehetoségek kihasználása fejlesztési és innovációs félévente beszámoló Az elnyert pályázati források nagysága rektor helyettes márc.31 Pályázati aktivitás szept. 30. beadott és elnyert pályázatok száma, aránya (önálló/konzorcium) K.+ F bevételek egyéb Oldal: 13 / 17

14 VI. KUTATÁS, PUBLIKÁCIÓ Cél: az alap és alkalmazott kutatás tárgyi és személyi feltételei folyamatos javításának biztosítása és a teljesítés minoségének folyamatos javítása Jelentés tartalma Lehetsées mutatószámok me21levezése Felelos Határido Tehetséggondozás Szakkollégiumok, tudományos diákkörök muködtetése intézményi tehetség évente szept. 30. Szakkollégiumok száma gondozási felelos Szakkollégiumokban részt vevo hallgatók létszáma TDK konferencián elért eredmények TDK intézményi! fakultási konferencián részt vevo hallgatók aránya TDK munkában konzulensként részt vevo munkatársakaránya oktatás módszertani innováció (száma, aránva) Kutatási jelentés Az alap és alkalmazott kutatás támogatása fejlesztési és innovációs évente Intézményen belüli kutatásipályázati rendszer muködtetése rektor helyettes szept. 30. Részvétel a hazai kutatásokban hazai és nemzetközi kutatási témák száma Publikációk száma fakultásoktató státuszában lévo dolgozóinakelmúlt évre számolt összes publikációja Tudományos konferenciák és szakmai közéleti tevékenység tudományos ismeretterjesztorendezvényekszáma (azintézményben szervezett,hallgatókat,vagyoktatókat érinto tudományos ismeretterjesztorendezvényekszáma) Tudományos konferenciákszáma Eloadások száma Bizottsági (elnöki) tevékenvség Oldal:14/17

15 Kutatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése a kutatási tevékenységet szolgáló eszközök fejlesztésére fordított bruttó összeg ( gép, muszer, berendezés, szakkönyv, szakfolyóirat, konferencia részvéte, stb. ) A szakértoi névjegyzékbe történo felvétel támogatása A szakértoi néviegyzékbe felvettek aránya Szakértoi munka támogatása Szakértoitevékenységetvégzok száma Szakmai szervezetek munkájábanvaló részvétel Szakmai szervezetek tagjainak száma aránya Választott vezetoi megbízások száma Egyéb Oldal: 15/17

16 VII. KAPCSOLATTARTÁS A MUNKÁLTATÓKKAL, MEGRENDELOKKEL Cél: az intézménybol kibocsájtott szakembereket befogadó munkáltatók, valamint az egyéb szolgáltatásait megrendelok véleményének megismerése, a magas színvonalú teljesítés érdekében Jelentés tartalma Lehetséges mutatószámok megnevezése Felelos Határido Oktatási és tudományos kapcsola Belföldioktatási és tudományos kapcsolatok száma oktatási rektor helyettes évente szept. 30. tok erosítése EUs oktatási és tudományos kapcsolatok száma Nem EUs külföldioktatásiés tudományos kapcsolatok száma Nemzetközi, országos,regionális együttmuködési megállapodások száma nemzetközi igazgató évente szept. 30. és helyi intézményekkel, szervezetekkel kapcsolattartás Kapcsolattartás a versenyszférával Társadalmi hatás vizsgálat (munkáltatók, szakmai szervezetek) új együttmuködési megállapodások száma gazdasági egységekkel kötött megállapodások száma fejlesztési és innovációs éven te rektor helyettes szept. 30. Gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése MIR referens DPR módszertani kézi Munkáltató véleménye a tudás gyakorlati alkalmazhatóságá könyv szerint ról (a munkáltató véleménye a végzett hallgatók munkájának és/vagy adott szak tananyagának ismeretében a foiskolán szerzett tudás gyakorlati elvárásainak megfeleloségérol) eq:yéb Oldal:16/17

17 VIlI. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Cél: a foiskola nemzetközi kapcsolatainak magas szinten tartása, fejlesztése Jelentés tartalma/ Lehetsé2"es mutatószámok mel!tlevezése Felelos Határido Versenyképes tudás megszerzé Vendéghallgatók száma nemzetközi igazgató évente szept. 30. sének biztosítása Külföldi ösztöndíjasok száma Mobilitásiprogramokban való részvételadatai Egyéb Külföldi részképzés lehetosége Külföldi részképzésben részt vevo hallgatók száma nemzetközi igazgató évente szept. 30. Külföldi gyakorlati helyekkel megkötött megállapodások száma egyéb Szolnok, február 15. Oldal: 17/17

18 SZOLNOKI FOISKOLA Foiskolai Szenátus JEGYZOKÖNYVKIVONAT Készült: február 22én, Szolnokon, a Foiskolai Szenátus ülésén. 16/2010. (11.22.) szenátusi határozat A Szolnoki Foiskola Szenátusa 20 támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag jóváhagyja a Szolnoki Foiskola évi minoségértékelési programját és feladattervét. A jegyzokönyv kivonata hiteles: f1f~.;/1 """"""""'" eke y P, ter Dr. rektor a Szenátus elnöke... Dr. LukácsÁgnes mb. fotitkár

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA

MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA SZOLNOKI FOISKOLA MINÓSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGV ALÓSULÁSA 2010 STRATÉGIAI ÉS MINOSÉGMENEDZSMENT KÖZPONT Tartalom 1 Bevezeto 4 2 A 2007-ben megfogalmazott Minoségfejlesztési program fo célkituzései 4

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/9/VIII/3. sz. MAB határozat melléklete 2014. október 31. Előző

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) . INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE. (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI FŐISKOLA. 2007. december 7.

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE. (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI FŐISKOLA. 2007. december 7. INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2007. december 7. KECSKEMÉTI FŐISKOLA : A (akkreditált) I. AZ AKKREDITÁCIÓS

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 Elfogadta a Debreceni Egyetem Szenátusa 2012. június 27-i ülésén. Készült az IFUA Horváth & Partners közreműködésével. A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 MÓDOSÍTVA 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS LB JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS LB JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI KKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS LB JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYÍREGYHÁZI FŐISKOL MŰSZKI ÉS MEZŐGZDSÁGI FŐISKOLI KR NYÍREGYHÁZI FŐISKOL KKREDITÁCIÓS JELENTÉSE TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLI

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1. Az iskola bemutatása ------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben