Médiatörténet előadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Médiatörténet előadás"

Átírás

1 Időpont: szeptember 12 Budapesti Corvinus Egyetem Heti 1/75 perces előadás Előadó: Szávai Ferenc egyetemi tanár Médiatörténet előadás 1. Előadás Bevezetés. A tárgy hetekre lebontott tematikája. Információs forradalmak. Nyelv és beszéd. A kommunikációs formák. A média fogalma, az információ terjedése. A médiatudomány. A média fejlődésének lehetőségei, kereslet és kínálat. Média és politika. A média társadalomtörténeti megközelítése. A médiatörténet. A média történeti ideje. A tárgy hetekre lebontott tematikája I. A nyelv, írás. Az információ és a kommunikáció Az emberiség történetében az információ öt nagy forradalmáról beszélünk: 1. Beszéd 2. Írás 3. Könyvnyomtatás 4. Távközlés 5. Elektronikus információ-feldolgozás NYELV 1. A gondolkodás és nyelv II. Az ember tudatos cselekvése. A gondolkodás tehát ősidőktől az emberiség közös titka. Közös titok, csak ő képes, magányos műfaj. Eszközkészítés. 2,5 millió évvel ezelőtt már. A tudomány kezdetei, az ókori görög természettudomány 2. A tudomány kezdetei Az ismeretes, hogy a korai görög gondolkodás jelentős ismeretanyagot vett át a mezopotámiaiaktól, egyiptomiaktól, s ez az átvett anyag a görög tudomány egyik fontos kiindulópontja, ihletője volt. A múltnak örökösei vagyunk: nem csak a múzeumok anyagait ismerhetjük meg, jelen van mindennapjainkban (számfogalmunkban, naptárunkban és időbeosztásunkban). Anélkül, hogy gondolnánk rá, mindennapjainkat áthatják az egyiptomiak és mezopotámiaiak által 4000 évvel ezelőtt megalkotott fogalmak és jelöléstechnikák. (Kétszer tizenkettes napbeosztás, tízes számrendszer, óraskálán a hatvanas beosztás, időszemléletünk, tizedes törtek, hossz- és súlymértékek, naptár, szögmérő foka, a kör 360 ) 3. Az ókori görög természettudomány fejlődése a. A görög csoda (Az európai történelem harmonikus gyermekkora - Hegel), más metafora: az ókori Görögország az európai kultúra bölcsője b. A szuverén görög személyiség új mozzanat a görög ember a görög csoda mögött. A filozófia és a görög tudomány. Nagy személyiségek: Thalesz, Püthagorasz. Lényeg: A kritikai gondolkodásmód dominanciája.

2 c. A görögök tudományos teljesítménye: d. A görög gondolkodás- és tudománytörténet korszakolása 1. A görög gondolkodás- és tudománytörténet fő korszakai: a) klasszikus görögség a kisázsiai és dél-itáliai filozófia megjelenésétől Arisztotelészig terjedő időszakig b) hellenisztikus kor. c) római korszak. 2. Tudományos szakterületek kialakulása: Arisztotelész fogalmazza meg: az elméleti, gyakorlati és produktív tudományok létét. Az elméletihez tartozik a teológia (vagy metafizika amit inkább filozófiának mondanánk), a fizika (vagy természetfilozófia) és matematika. Arisztotelész után munkamegosztás. Intézmények: i. e. IV. Athén Iszokratész retorikai iskolája (retorika, filozófia), Platon Akadémiája (filozófia, geometria), Arisztotelész Lükeionja (platoni módszerek és orvoslás) i. e. III. században Alexandriai Múzeum- és Könyvtár (arisztotelészi minta). 3. Finomabb korszakolás lehetősége 4. Tudományok Matematika - A bizonyítás megjelenése Thalész matematikai összefüggések. (Csúcsszögek egyenlősége) Forrás azonban nem áll rendelkezésre. - A püthagoreusok jelentősége (számelmélet, zeneelmélet, geometria és csillagászat) eredményeik az európai tudomány fejlődésére óriási hatású. (Arisztotelésztől tudjuk) - Eukleidész Elemek c. könyve nagy jelentőségű, a Biblia után a legtöbb kiadást megért könyv. Első axiómarendszerek. (pl. Pont az, aminek nincs része., A vonal szélesség nélküli hosszúság. Elemek első könyve). - A matematika és a gyakorlati problémák. Archimédész szerepe. (Úszó testek, síkidomok, tükrözés problémája) Harmonikus kozmosz, a görög csillagászat - A harmonikus kozmosz püthagoreus eszméje: A kozmosz harmonikus voltáról és az égitestek isteni természetéről a maga konkrét formájában azt jelentette, hogy ezek csak a legtökéletesebb geometriai formájú pályákon, azaz körpályákon, tökéletesen egyenletes és örök mozgással mozoghatnak. Ez az állítás egyszerre volt természetfilozófiai és csillagászati tétel és meghatározó jelentőséggel bírt az európai tudomány fejlődésére. - Platon a fenti tételt kiegészíti a Föld mozdulatlanságának tézisével, és tisztában volt a körforgás-tézis és a létező mozgások közötti eltéréssel, tudatosan foglalkozott az ebből adódó problémakörrel. Biológia - Az anyag és élet mibenléte; az éltető erő és a lélek problematikája. Fejlődés a módszertan irányába. Az első filozófus-orvosok tudományos módszere az volt, hogy rendszeresen állatokat boncoltak, így jól ismerték az állatok belső részét. A legismertebb enciklopédia Caius Plinius Secundus (i. sz ) műve, 37 könyvet tesz ki a Historia Naturalis. - A növénytermesztési ismeretek általában a mezőgazdaság gyakorlati teendői nyomán halmozódtak fel. Az állattan igazi megalapítója Arisztotelész. Ezzel kapcsolatos fő műve: Az állatok természetrajza 9 könyvet tartalmaz. Ő maga is boncolt állatokat. - Püthagorasz a gondolkodás központi szervének a gömbszerű fejben elhelyezkedő agyat tartotta. Fizika és kémia 2

3 - Archimédész (i.e ) legendás alakja. Szicilia szigetén található Szirakuzában élt és dolgozott, de valamelyest Alexandriában is alkotott. A mechanika, a matematikai fizika érdekelte. Tudományos eredményei lenyűgözők, méltán váltotta ki Galilei és Einstein csodálatát. - Kutatási módszerei kombinálták a mechanikai modellek és a geometriai bizonyítási eljárások alkalmazását. Fontos eredmények: az Úszó testekről, a Síkok egyensúlyáról - Az optika fejlődése - A kémiai ismeretek és alkímia: a négy elemről szóló tan elfogadása (tűz, víz, föld és levegő). - Az alkímia kialakulásában bizonyos, hogy egyiptomi fémmegmunkálási technikák játszottak szerepet. Vallási szertartások számára állítottak elő tárgyakat. Sajátos misztikus tanítások. Hermetizmus. Az alkímiához tartozott az alapvető fémek (réz, vas, ólom, ón) arannyá, ezüstté alakításának kísérlete, vagy az életelixír felfedezése. Átörökítési képesség (egyiptomi és mezopotámiai eredmények). Módszertani átalakulás és fejlődés, intézményrendszer kiépítése. Tudományos művek. Gondolkodásforma, tevékenység kialakult, amit azóta is tudománynak neveznek. A görög tudomány fejlődése a II. századtól lelassult, majd a VI. század körül véget ért. Eredményei az európai tudományt gazdagítják. Ekkor beszéd híján: barlangrajzok (metakommunikációs alapok). Magányos titok közös titok. - Társadalmi tudat, a közvetítő a nyelv. A nyelv maga a titok. Miért nem beszélünk egy nyelvet? 1. Biblia (vallás is titok Bábel tornya). 2. Pszichológia, humán etológia (emberrel foglalkozó tudományágak), melyek saját szempontú magyarázatot kínálnak. (Az állatoknál hiányzik az emberi kommunikáció közös alapja). A gondolkodási sémáiul, alapvető fogalmaink a föld bármely területén, többé-kevésbé hasonlóak, függetlenül attól, hogy ezeknek milyen jeleket feleltetünk meg. Ilyen megfeleltetés pl.: a nyelv hangjai, ezeknek megfeleltetett akusztikus jelek, fonémák, vagy gesztusok, a mimika, mozgás, egyéb metakommunikációs jelek. - Comenius a nyelvek bölcsességet nem nyújtanak, hanem csak arra valók, hogy szót érthessünk a földkerekség más-más lakóival - Talleyrand A beszéd a gondolatok eltitkolására való 5. Mimika és gesztus (metakommunikáció) Érzelmek modellezése, megfejtése. Pszichikus titkok, rejtett kódrendszer segítségével, az emberi tudat számára ismeretlen. IRÁS 1. Jelek alkalmazása 2. Rovásírás Rováspálca (összeolvasás) 3. Képírás piktogram (ma telefon, postaláda, WC stb, 4. Ideografikus (fogalom) írás. Sumér, kínai. 5. Szótagírás kínai, japán 6. Betűírás 7. Tárgyírás bizonyos tárgyaknak a természetestől eltérő jelentéssel való felruházásán alapszik. AZ INFORMÁCIÓ III. 3

4 1948 könyv Norbert Wiener, Claud Shannon felfedezik az emberiség számára az információt. Az információelmélet rá alapozva jött létre. A matematika módszerével írja le. Az ember élete két síkon kapcsolódik az információhoz, 1. Mint biológiai lény, öröklött genetikai utasítások szerint épül fel (öröklött a DNS, amit az RNS hajt végre). Genetikailag kódolt információ. 2. A környezetből érkező információ Miért kellett évezredeket várni, amíg magát az információt felfedezi az ember? - Korábban kevesebb információt termelt az ember. - Az információs kapcsolatokat elfedték a kézzelfoghatóbbak: az ember- és természet, ember- és munkaeszközök, ember- és ember alá- és fölérendeltségi viszonyai. A tudás, az információ birtoklása mindig előnyt, sőt hatalmat biztosított azoknak, akik hozzáfértek (egyiptomi papok Nílus áradása, a waterloo-i csata híre Rothschild ezt a tőzsdén saját hasznára gyarapította). Fordítva: Az anyagi hatalom birtoklása a tudás birtoklását az információhoz jutást megkönnyíti. Az információ: 1. Hétköznapi értelemben: bizonytalanságot szüntet meg, egy hírnek, közlésnek annál nagyobb az információtartalma, minél nagyobb bizonytalanságot szüntet meg. 2. Gazdasági értelemben: áru, amelynek értéke van. Érdekessége, hogy áruként sem szűnik meg a birtoklása. Ez teszi az évezred kitüntetett jelentőségű üzleti forrásává. A jövő üzletkötéseikor pénzre nincsen szükség, minden az információ szintjén fog zajlani. Ma: E- Business. Önmagában tiszta információ nincs, mindig anyaghoz kötődik. A kapcsolat ADAT formájában valósul meg, az anyag, amihez az adat kötődik: adathordozó. Az információ szerzés az érzékszervekkel történik, feldolgozása az agyban történik. - Az információ megjelenhet: jel, beszéd, kép, mozdulat, illat, rajz, piktogram, címer. - Minél váratlanabb az esemény, annál nagyobb az információ értéke. Sokszor tartalmaz felesleges adatokat, ezt redundanciának nevezik. Az információ kommunikációs modellje Az információ átadása Digitális információ Az információ különböző definíciója (szaktudományos) - szemiotika - információ tudomány - információ elmélet - mint gazdasági érték - dokumentációs és rendszerelmélet - Az információ, mint változás A KOMMUNIKÁCIÓ IV. A latin communicare szóból származik, megosztani, részt venni az emberi mindennapok során a gondolatok cseréje a nyelv, gesztikuláció, a mimika, írás, vagy kép segítségével Primer tudományterületek - kommunikációtudomány - információtudomány 4

5 - médiatudomány - információelmélet - nyelvelmélet - lingvisztika - szemiotika Más tudományok kommunikációja Speciális területek: A küldő és a fogadó, a technika és az alkalmazási területek alapján az alábbi típusokat lehet megkülönböztetni 1. A computer által közvetített kommunikáció 2. Ember és gép közötti 3. Csoport 4. Egyéni 5. Intim 6. tömeg 7. telekommunikáció 8. Emberek közötti kommunikáció - nem verbális - vokális - vizuális - támogatott - mimikával támogatott Mindezeken kívül még: - erőszak nélküli - kultúraközi - történeti - kommunikációs problémák: hamisítás, redundancia, meghibásodás) - közvetítés MÉDIA, MÉDIATUDOMÁNY MÉDIA A latin medium közép(pont), középen lévő, középen található szóból származik. Általánosan hordozó, illetve közvetítő valaminek, vagy valakinek. Legfontosabb fogalmai: Médium, technika, nyelv, kép, jel, kód Festmény, írás, könyvnyomtatás, telefon, tömegmédia, hallókészülék Fénykép, film, televízió, Computer, Computerprogram, Computerjáték, Internet Médiapszichológia, Médiakonpetencia, cenzúra, reklám, manipuláció, propaganda, dezinformáció, spin doktor PR kapcsolat, kommunikáció gerilla (gerilla taktika) ZKM Művészeti- és Médiatechnológiai Központ (Henrik Klotz Karsruhe) V. 5

6 A médium szó megmutatkozik az alábbi tudományterületeken: A MÉDIATUDOMÁNY A médiatudomány a médiumokkal foglalkozik, elsősorban a tömegmédiákkal és a nyilvános, köz(kommunikáció)-val. A kutatási tárgya tehát a médiának a rádió, televízió, az Internet és egyéb közvetítők, hasonlóan a kommunikáció tudományhoz a közvélemény fejlődésével és alakulásával foglalkozik. A tudományterület átfedi az irodalomtudományt, a színház- és kultúra, a szociológia. Pszichológia, politikatudomány, gazdaság, jog és informatika területeit. Kutatási feltevés: Harold D. Lasswell amerikai politika- és kommunikációtudomány kutató 1948-ban megfogalmazta a tömegkommunikáció fogalmát. Ki mit mond kinek mely csatornán keresztül, milyen hatásfokkal - Aki mondja az adó kommunikáció kutatás - Amit mond tartalom kijelentés kutatás - Mely csatorna segítségével Médiakutatás - Kinek fogadó befogadás kutatása - Milyen hatással Média hatáskutatás Részterületei és fő kutatási területei Elméleti- és gyakorlati szempontból a médiatudományt további részterületekre bonthatjuk fel: Publicisztika tudomány (a fő szempont a gyakorlat) Kommunikáció tudomány (hangsúly az elméleten van) Médiaelmélet Médiatörténet Média fejlődésének kutatása Médiagazdaság Médiajog Médiapolitika Médiapszichológia Médiaetika Médiaesztétika Médiakultúra Médiahasználat Médiainformatika Médiaantropológia Médiatechnika VI. A média és története, fejlődését befolyásoló tényezők Minden társadalmilag létrejött kommunikációs struktúrát, kiterjesztve a fogalmat: ezen struktúrák hordozóit. Kulcsfontosságú szerepe van a médiának a társadalom életében. Ez hozza létre a társadalmi életet, utána ez hat vissza rá. Egyetlen társadalom sem működhet e nélkül! Közigazgatás írás kapcsolata. Társadalmi szervezés és ellenőrzés több mozzanata. Nőtt a társadalom dokumentumtermelése. 6

7 Az információ rögzítése fontos. A gondolkodás történetének nélkülözhetetlen eszköze. A tudásés ismeretek felhalmozása. Görög csoda. Gutenberg 1450 körül, a 16. században az első nagy könyvtárak. Descartes és a modern gondolkodás. A tudás struktúráját és rendszerét alapvetően a használatos médiumok fejlettsége, elterjedtsége és lehetséges alkalmazása határozták meg. A média és a politika 1. Strukturális tényező Minden társadalom anyagi (technikák, eszközök), különböző szervezeti elvek és társadalmi gyakorlatok alapján működik. Modernitás kéziratok, majd nyomtatványok kilépnek a kolostorok falai közül. 2. Történeti szempontból a legfontosabb a médiumokhoz, illetve az azokhoz való hozzáférés kérdése. Sokszorosítás, olvasás lehetősége. Az információk sokasága, egy ember nem képes uralni a rendszert. A rengeteg információ voltaképpen használhatatlan. Médiatörténet A média fejlődésének keretei: a kereslet és a kínálat A kereslet-és kínálat változása a 19. században: Nagy társadalmi, gazdasági változások következtek be. I. Kant. Felvilágosodás meghatározása. Összgazdasági és társadalmi változások: A. Jogi és intézményes keretek változnak meg B. A piaci viszonyok változnak a) Kínálati oldal (a termelési tényezők bővülése) - A termelési tényezők árváltozása - A technika - A munkát kínálók preferenciái b) A keresleti oldal - A bevételek változnak - Az árak- és szolgáltatások árai - Fogyasztási preferenciák A keresleti struktúra átalakulása: A keresletet meghatározó tényezők: - földrajzi helyzet, klíma - iparosodás és technika - népesedés és városiasodás - piaci szerkezet kialakítása - divat, társadalmi szokások - az állam szerepe - bevételek A kereslet alkotórészei - táplálkozás - ruházkodás - lakásviszonyok - más kiadások - munka és szolgáltatás (a fentiek részletezése) 7

8 Kettős folyamat: 1. Az iparág fejlődésétől függ, 2. másfelől megfelelő közönség kialakulásától (társadalmi árucikk kereslet és kínálat, szabadidős szolgáltatás és információ) A kereslet Az Információ, a szórakozás iránti keresletet számos tényező befolyásolta, de ezek közül háromnak van különös jelentősége: 1. A rendelkezésre álló idő mennyisége, 2. a társadalmi csoportok gazdaságának és hatalmának 3. Egyéb kulturális tényezőknek. - A 19. században növekedett a nem munkára fordított idő, a szabadidő. Tetszés szerint eltöltendő idő a médiaszövegek fogyasztásának ideje. 19. század műszaki- és technikai haladása. A 20. század jelentős eltérés tapasztalható a különböző társadalmi csoportok szabadidő eltöltési szokásai között. - Fontos a fizetőképes kereslet ami meghatározta a média szerveződését, működését. Jelentős jövedelmi tagozódás (magazinok, szoftverek) fogyasztásában, fontos tagozódás a jövedelmek mértéke. Közösségek milyen kulturális kereslettel jelentkeznek a médiapiacon - Kulturális együttható: társadalmi osztály, nem, életkor és foglalkozási csoport függvénye. Nemek és generációk. Mégis fontos tényező az írni és olvasni tudás képessége, nyomdaipar főleg a 19. században. A kínálat A mediatizált (média által közvetített információ), a tudás és a szórakozás iránti igények. A médiatermékek kínálata döntően három fontos tényezőtől függ: 1. a kereskedelmi, 2. a jogi és 3. a technikai feltételektől. A kereslet szerveződési elveit és módjait a kínálat hozza létre. - Nagy szerepe volt az állami és a jogi kontrollnak a médiaintézmények, és médiaipar fejlődési és működési lehetőségek alakulásában. Ezért fontos a jogi- és állami szabályozás históriája is. - Technika és találmányok. Technikai determinizmus. Médiatörténet és a történetírás A történetírás mélységi követelményei - A francia globális (politika, gazdaság, társadalom- és kultúrtörténet összeszervezése - Gazdaság- és társadalomtörténet (anyagi tényezők, amelyek körül minden csoport szükségszerűen szerveződik) A média ideje Médiáról csak az 1920-as években kezdtek beszélni, egy nemzedékkel később már kommunikáció forradalmáról. A kommunikációs eszközök iránti érdeklődés régebbi keletű. Már a retorikát, a szóbeli és írásos kommunikáció művészetét a görögök és rómaiak rendkívül komolyan vették. A közvélemény fogalma a 18. század második felében alakult ki. A tömegek iránti érdeklődés a 19. század elején kezdett körvonalazódni. A 20. században, különösen a két világháború hatására a kutatás érdeklődése a propaganda felé fordult. Claude Lévi-Strauss francia antropológus és a német szociológus Niklas Lehmann kiterjesztették a kommunikáció fogalmát. A média egy olyan rendszer, amely folyamatosan változik. Társadalom, kultúrtörténeti megközelítés alkalmazása, teletűzdelve politika, gazdasági és nem utolsó sorban technikatörténeti megközelítéssel. De nem lehet technikai determinizmust alkalmazni. 8

9 Harold Innis közgazdász végzettségű, aki Kanada fejlődésében fontos szerepet tulajdonított a vezető árucikknek, ezen elv kidolgozásával szerzett magának hírnevet. Egymás után vezető gazdasági tényezővé váló ágazatok. Amikor médiumokról írt, a kommunikációban felhasznált anyagra gondolt (tartós, kevésbé tartós anyagok). Másik lényeges eleme úttörő elképzelésnek az volt, hogy a kommunikáció valamennyi közvetítője a tudás veszélyes monopóliumának a létrejöttét teszi lehetővé. Milman Parry harvardi professzor az alkotás folyamatával foglalkozott. Középkori ábrázolások hatásos kommunikációs rendszert alkottak. Fontos középkori médium volt a szertartás is. Írni és olvasni tudás alacsony foka. Vita arról, hogy az embert passzív lénynek tekintik, aki pedig elszenvedi az írásbeliséget és a számítógépet, annak hatásait. A másik fél azt hangsúlyozza, hogy a médiumokat kezelik passzív tárgyként, ahelyett, hogy azokat kultúra és társadalom átalakító tényezőnek tekintenék. Tanulság: egyetlen elmélet sem képes eligazítani a kommunikáció nagy felbontású. Megosztott és kölcsönösen konvergens technológiájának jelenkori birodalmában, ahol az egyéni és társadalmi, helyi és globális összefüggések folyamatos összefüggésben vannak. 1. A 18. század közepe az érzékelés és reprezentáció sémáinak felszámolása. A változás szimbóluma 1750-es évek. Enciklopédia a szétszórt ismeretek összegyűjtése. A nyomtatvány és a könyv központi szerepe. Természetjog, demokrácia problematika. Ipari forradalom, urbanizáció: nyomtatott médiumok (periodikák). 2. A 19. században születtek az egész földkerekséget átszövő hálózatok. Törvényi szabályozás születése. A nemzetközi együttműködés azon rendszere jött létre, ami kis módosulásokkal, de fennmaradt a 20. századig. 3. A 20. század legfontosabb eseménye a hang és a kép belépése a médiumok közé. A mozi sajátos szerepe, a fikciós alkotások az emberi viszonyokra. Az egész társadalom képzeletén alapuló ábrázolás. Nagyregények, új tartalmak, narráció. Cenzúra megosztó jellege. Az új médium folyamatossága és megosztó jellege. Rádió közbeszéd feletti uralom. Televízió működése olyan, mint a legfontosabb mintaadó nyilvánosság. Könyv és az új médiumok. - A 20. század végén új szövegszerkesztő rendszerek születése. Az adatok egyre szélesebb közönség számára hozzáférhetőek. Új információs világhálózatok, a nagy adatbankokhoz való hozzájutás. A média forradalma egyenesen a társadalom modelljének forradalmához vezet. 9

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I.

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. Sárközi Andrea Bernadett osztályvezető sarkozi.andrea@oik.hu Utak A zene szerepe, hatása az emberre, mint egyénre Társadalomtudományi vizsgálatok:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3

ANGOL NYELV ÖSSZ ÖSSZ. össz 4,85 81 4,83 137 4,89 126 4,90 99 4,93 147 4,88 195 4,81 181 4,89 183 5,00 3 4,75 4 5,00 3 ANGOL NYELV 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 5,00 17 4,65 17 4.95 20 4,90 21 5,00 21 4,92 25 5,00 22 4,87 15 12.a 5,00 10 5,00 7 5,00 4 5,00 2 5,00 9 4,94 18 4,88 16 5,00

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 8. évfolyam... A változat... A mozgókép előzményei, a film és a mozi felfedezése...

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

A turizmus rendszere 6. p-marketing

A turizmus rendszere 6. p-marketing A turizmus rendszere 6. A turizmus hatásai Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 p-marketing 2. 1. 3. 4. 5. Tata Szeged Sopron Debrecen Gyula 6. 7. 8. 9. 10. Esztergom Hollókő Székesfehérvár Visegrád

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Oktatási feladat: Ismerje meg az írásbeliség történetét, és az írásbeliség eszközeit

Oktatási feladat: Ismerje meg az írásbeliség történetét, és az írásbeliség eszközeit ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: A tanítás osztálya: 5. osztály Tanít: Tantárgy: Technika Tanítási egység: Kommunikáció A tanítási óra anyaga: Kommunikáció eszközei és módja Oktatási feladat:

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról INNOVATÍV TUDOMÁNY A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tudományos tanácskozása nemzetközi részvétellel Színhely: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, I. emeleti díszterem, Szabadka, Strossmayer u. 11. Időpont:

Részletesebben

HÉTFŐ 8.00-8.45 9.00-9.45 9.55-10.40 10.55-11.40 11.50-12.35 12.40-13.25 13.30-14.15 14.20-15.05 15.15-16.00

HÉTFŐ 8.00-8.45 9.00-9.45 9.55-10.40 10.55-11.40 11.50-12.35 12.40-13.25 13.30-14.15 14.20-15.05 15.15-16.00 HÉTFŐ OSZTÁLY / 1.A Matematika Magyar Magyar Ének Testnevelés Napközis fogl. Napközis fogl. 2.A Matematika Magyar Testnevelés Magyar Ének 2.B Testnevelés Matematika Magyar Magyar Fejlesztés Napközis fogl.

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA Babeş Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 2012/2013-as tanév Dr. Vincze Hanna Orsolya adjunktus vincze.orsolya@polito.ubbcluj.ro BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM

INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM NETWORKSHOP 2010 KONFERENCIA Dr. Komenczi Bertalan Debrecen 2010. április 7-9. INFORMÁCIÓ, EMBER ÉS TÁRSADALOM EGY INTERDISZCIPLINÁRIS FELSŐOKTATÁSI TANANYAG TARTALMI ELEMEI Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai Előadó: dr. Sarkady Ildikó HTE MediaNet 2013 Konferencia Velence 2013. október 3-4. A prezentáció tartalma Határos jogterületek összetartása és elkülönülése

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015 A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015 testnevelő tanár főiskola, egyetem matematika- testnevelés szakos általános iskolai tanár testnevelés szakos mestertanár egyetem történelem

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 69. Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 2 A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Középkori matematika

Középkori matematika Fizikatörténet Középkori matematika Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Bevezetés Láttuk korábban: A természettudomány forradalmát a középkor társadalmi, technikai és tudományos eredményei készítik

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék Empirikus kutatás Térszerkezet, gazdasági potenciál, munkaerőpiac, innováció, humán szolgáltatások,

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők)

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők) Galbács Péter, Szemlér Tamás szerkesztésében Mikroökonómia TARTALOM Előszó 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A közgazdaságtan tárgya, fogalma 1.1.1 A közgazdaságtan helye a tudományok rendszerében 1.1.2 A közgazdaságtan

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. Mechanika Newton törvényei Mozgásformák Munka, energia Folyadékok és gázok mechanikája 2. Hőtan, termodinamika Hőtágulás Állapotjelzők, termodinamikai

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA Szabó Márton: Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 ISBN 963 1889 75 0 Felsőoktatási tankönyv. Készült

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26.

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26. Gazdasági alapok Vállalkozási formák 2016. október 26. Globalizáció Globalizáció alatt a különböző társadalmi rendszerek (például a gazdaság, a politika, a kultúra, a kereskedelem és a kommunikáció) nemzetközi

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Az Nkt a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk.

Az Nkt a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk. Az Nkt. 81. -a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk. Volt tanítványaink a következő eredményeket érték el a középfokú intézményekben. 2012/13. tanévben a nyolcadik osztály létszáma:

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

ARANYMETSZÉS. - érettségi dolgozat védése analízis és algebrából - Készítette: Szénási Eszter Mentor: Dr. Péics Hajnalka június 11.

ARANYMETSZÉS. - érettségi dolgozat védése analízis és algebrából - Készítette: Szénási Eszter Mentor: Dr. Péics Hajnalka június 11. ARANYMETSZÉS - érettségi dolgozat védése analízis és algebrából - Készítette: Szénási Eszter Mentor: Dr. Péics Hajnalka 2014. június 11. Zenta TARTALMI ÁTTEKINTÉS Az aranymetszés fogalma eredete és előfordulása

Részletesebben

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó..

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. Munkaszervezés A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. A szervezés fogalma.. A szervezés szó

Részletesebben

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

3.1. Irányultság szerint... 21 3.2. A partnerek térbeli és időbeli helyzete szerinti...22 3.3. A résztvevők száma szerint... 22

3.1. Irányultság szerint... 21 3.2. A partnerek térbeli és időbeli helyzete szerinti...22 3.3. A résztvevők száma szerint... 22 T a r t a l o m je g y z é k OLDALSZÁM E lő sz ó... 11 I. A kom m unikáció m eghatározása, fogalm a, a la p té te le i. Nyelvi kom petencia - kom m unikációs k o m p eten cia... 13 1. Tanítási c é l...13

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)!

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)! A megrendelőlapot kérjük 2015. júniu 25 -ig az iskolába visszajuttatni! Az idei évben a KELLO küld díjbekérőt. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd tagozatkód: 10 - emelt szintű angol vagy

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Tudástranszfer az agrárinformatikában Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Pedagógia - pszichológia Fő kérdés: A képzésben résztvevők milyen széles körben és milyen feltételek között hasznosíthatják

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Speciális mozgásfajták

Speciális mozgásfajták DINAMIKA Klasszikus mechanika: a mozgások leírása I. Kinematika: hogyan mozog egy test út-idő függvény sebesség-idő függvény s f (t) v f (t) s Példa: a 2 2 t v a t gyorsulások a f (t) a állandó Speciális

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Dr. Baja Ferenc alelnök Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Informatikai és Távközlési Albizottsága Infoparlament - 2013. Június 13.

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax:

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax: BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro/hu Beiskolázási keretszámok a 2016 2017-es egyetemi tanévre

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben