A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.)"

Átírás

1 A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.) 1. a) Lehetséges megoldások: információ, számítógép, chat, beszélgetés, kapcsolatok, társak, internet, üzenet b) Egy kisgyereknek például arról beszélhetünk, hogy az emberek többféle módon értik meg egymást: beszéddel, írással, mozgással, jelekkel. Egy felnõtt már megérti a szakszerû, szakkifejezéseket is tartalmazó magyarázatot. 2. A diákok önálló véleményalkotására épülõ feladat. 3. Szituációs feladat: a diákok önálló ötleteinek megvalósítása. 4. Lehetséges megoldás: Azt a folyamatot, amelynek során az emberek közölnek egymással valamit, kommunikációnak nevezzük. A kommunikáció résztvevõi a feladó és a befogadó. A feladó az, aki beszél, a közölnivalója pedig az üzenet. A befogadó az, akinek az üzenet szól. A beszélgetés során ezek a szerepek folyamatosan felcserélõdhetnek. A feladó az üzenet megfogalmazásához mindig jeleket használ, ezeknek a neve kód (pl. nyelv, siketek jelnyelve). A befogadó dekódolja, vagyis értelmezi az üzenetet. Az a közvetítõ eszköz, amelynek segítségével a feladó átadja üzenetét, a csatorna (pl. levegõ, telefon, papír). Az üzenetváltás helyét és idejét, körülményeit beszédhelyzetnek nevezzük. 5. felhívás, tájékoztatás felhívás érzelemkifejezés gyönyörködtetés, játék kapcsolatfenntartás értelmezés Érdekesség (10. old.) Lehetséges példák: a méhek táncnyelve, a lisztbogarak feromontermelése, amely elriasztja a többi egyedet, a szentjánosbogár hímek aktív fénykibocsátása is, melyekkel a nõstényeket csalogatják, számos majomfaj kurkászó viselkedése Gyakorló feladatok (11. old.) 1. A feladat a) részében a tanulóknak olyan beszédhelyzetet kell kitalálniuk és hozzá párbeszédet írniuk, amelyhez mindhárom oszlopból választaniuk kell 1-1 elemet. Fontos, hogy a kitalált szituációnak valóságosnak kell lennie. Az oszlopokban szereplõ beszélõk bármelyike párosítható egymással. A feladat b) részében is párbeszéd írása a feladat, de a beszédhelyzetnek kitaláltnak kell lennie. Érdemes a tanulók figyelmét felhívni arra, hogy élhetnek a merész beszélõválasztással. Mindkét feladat akkor eredményes, ha gördülékenyek a szövegek, valóban a témáról szólnak, és a beszédhelyzetnek is megfelelnek. 2. a) A lányomnak mondom, hogy a menyem is értse. Magyarázat: Úgy figyelmeztetek vagy dorgálok valakit, hogy egy másik jelenlévõ vegye magára a mondottakat, õ okuljon az elhangzottakból, noha látszólag nem hozzá szóltam. Sok polyva közt egy szem búza. Magyarázat: Aki sokat beszél, rendszerint kevés érdemlegeset mond. Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. Magyarázat: Meg kell mondanunk, hogy mit szeretnénk, vagy mi a bajunk, mert különben nem segítenek rajtunk. A nyelvnek nincs csontja, mégis sok embernek betörte a fejét. Magyarázat: A szavaknak is van erejük, fõként, ha olyan információ kerül napvilágra, amelyet valaki titkolni szeretne. Dobálózik a szavakkal. Magyarázat: Összevissza beszél, idõnként nem is tudja, hogy valósat monde; próbál nagyot mondani valamivel kapcsolatban. b) Lehetséges példák: Sok beszédnek sok az alja. Könnyû a mondás, de nehéz a visszamondás. Aki sokat szól, keveset mond. 1

2 Szép szóval nem lehet madarat fogni. Szóból ért az ember. 3. A diákok önálló szövegalkotási feladata. 4. a) A diákok önálló szövegalkotási feladata. b) Lehetséges tartalmi elemek: A befogadó és a feladó szerepe gyakran felcserélõdik, emiatt a megfogalmazás módja változhat, hiszen az egyes emberek stílusa is különbözõ. A feladó és a befogadó személye is meghatározza azt, hogyan beszélünk, milyen stílust használunk. Az üzenet tartalma és a sikeres kommunikációhoz szükséges közös elõismeretek is hatással lehetnek a mondanivaló elõadására, hiszen vannak közös információk korábbról. Fontos a kommunikációban részt vevõk nyelvi felkészültsége, melynek hiányában akadozhat a kommunikáció. A beszédhelyzet is befolyásolhatja a megfogalmazás módját, hiszen a kommunikáció alatt zajló cselekvések meghatározzák, hogyan nyilvánulunk meg, milyen szavakat, kifejezéseket használunk. 5. A diákok önálló alkotó munkája. 6. Beszélõ-befogadó Szituáció Elõismeretek A) A párbeszéd résztvevõi: egy matróz és a késéért visszatérõ ember. B) A levél írója az édesapa, a befogadók a gyerekei (Angéla és Antalka). Az apa szívesen játszik a gyerekeivel, és ez a viccelõdõ hangnembõl és a trükkös levélírási módból is kiderül. C) A napló írója saját magának ír. Egy verekedés után vagyunk, ahol a támadó visszatér a fegyveréért. A beszélgetõk igen nyugodtan és kifejezetten udvariasan beszélgetnek, ami furcsa, hisz az egyik kis híján megölte a másikat. A két gyerek távol van az apjától egy ideje, de az apa hamarosan meg fogja látogatni õket. Valószínûleg a nagymamánál nyaralnak. A fogalmazásmód megfelel a szituációnak, mert az apa vidám és viccelõdik, de érzõdik az is, hogy hiányoznak neki a gyerekei. Naplóírás, ahol az író részletesen beszámol a vele történt eseményekrõl. Humorosan kritizálja a körülötte lévõ embereket. A történet meghökkentõ; jó, ha az ember ismeri Rejtõ Jenõ stílusát. Az olvasónak a címzettekkel (a gyerekekkel) együtt kell rájönnie, hogyan kell olvasni a szöveget. Érdemes tudni, mennyit ért a levél írásának idejében száz forint, illetve hogy ezek a levelek valódi levelek, amelyeket Örkény István a gyerekeinek írt. A szöveg olvasása és értelmezése nehéz a helyesírási hibák és a sajátos szóhasználat (pl. stillébni) miatt. Jó tudni, hogy ez Karinthy Frigyes valódi gyerekkori naplója, tehát nem szépirodalmi szöveg annak ellenére, hogy az író felnõttkorában is használta ezt a stílust. Karinthy készített egy fordítást is (Egy komisz kölyök Kommunikációs funkciók A tájékoztató funkció uralkodik, pedig azt várnánk, hogy az érzelemkifejezõ vagy a felhívó funkció kerül túlsúlyba egy ilyen szituációban. tájékoztató (ez az uralkodó), érzelemkifejezõ, felhívó, kapcsolatfenntartó tájékoztató (ez az uralkodó), érzelemkifejezõ 2

3 Beszélõ-befogadó Szituáció Elõismeretek D) A feladók a szülõk: Vecser Mihály és felesége; a befogadók az értesítést kapó rokonok, ismerõsök. E) A feladók és a befogadók egy család tagjai (anya, apa, István, Mari). A gyermekük születésérõl adnak hírt a szülõk. Az értesítõ szövege meghökkentõ, mert tartalma eltér a megszokottól. Szinte sohasem találkoznak egymással otthon, cédulákkal (írásban) kommunikálnak, így tartják a kapcsolatot. naplója), amely hasonló, helyesírási hibáktól hemzsegõ amerikai gyerekregény 1880-ból. Szerzõje Metta Victoria Fuller. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a szöveget, rá kell jönnünk, hogy az üdvözlõkártya nem valódi, hanem egy novella, és valamilyen mögöttes jelentése van. Ismerõs lehet a helyzet: a családtagok nem érnek rá beszélgetni egymással, és közösen megoldani a problémákat. Kommunikációs funkciók tájékoztató tájékoztató, érzelemkifejezõ, kapcsolattartó felhívó (ez az uralkodó) Érdemes kettéválasztani a szövegekben található kommunikációs helyzetet és a szövegek olvasását mint kommunikációs helyzetet. Tehát ki kell térni arra, hogy nemcsak a szövegeken belül találhatjuk meg például a befogadókat, a feladókat, a beszédhelyzetet, hanem a mû olvasásakor a feladó az alkotó, a befogadó az olvasó, az üzenet pedig maga a mû. Így a szövegek jelentése is megváltozik. Ez alól kivétel a 2. és a 3. szöveg, amelyek eredetileg nem mûalkotások voltak. Emelt szintû feladatok (15. old.) 1. Például: orvostudomány, irodalomtudomány, informatika, színmûvészet. 2. A választott témáról készített kiselõadás ismérvei: valóban legyen rövid, a diák ne vesszen el a részletekben; legyen látványos, kapcsolódhat hozzá kép, grafikon, táblázat; Power point-os bemutatót is lehet készíteni hozzá, amivel látványosabbá tehetõ az elõadás. A tanuló az elõadást szabadon adja elõ, csak néha-néha pillantson bele a jegyzeteibe. 3

4 A személyközi kommunikáció (16. old.) 1. Lehetséges megoldások: A) Az egyik lány valamilyen mókás titkot súg a másik fülébe. B) Valamilyen fontos dolgot akar megmagyarázni, elmondani egy apa a fiának, amirõl a fiú nem akar tudomást venni. A fiú szája sarkában huncut mosoly bújik meg, ami arra enged következtetni, hogy nem túl komoly az apa fellépése. C) Egy lány telefonon megdöbbentõ információt kap, amivel kapcsolatban szólni sem tud. A lány szájának tartásából következtethetünk arra, hogy nem tud megszólalni. Talán még egy kis kétségbeesés is van a mozdulatában. A képeken ábrázolt szituációkra a szereplõk arckifejezésébõl és a mozdulataiból következtethetünk. 2. a) A diákok önálló szövegalkotási feladata. b) A nyelvi és nem nyelvi elemeknek szorosan összekapcsolódnak a kommunikációban. A hallgató és a beszélõ figyelnek egymás szavára, testbeszédére. Ezek a jelzések hangsúlyozhatják, kiegészíthetik, helyettesíthetik a közlõ mondanivalóját. 3. Lehetséges válasz: Nem volna könnyû megértenünk egymást, de sok mindent ki tudnánk következtetni. Fõként az idegen szavak és a régies kifejezések okoznának nehézséget. Gyakorló feladatok (19. old.) 1. Lehetséges válaszok: a testbeszédhez kapcsolódó szabályok: szemkontaktus tartása a beszélgetés során, lábtartás, kéztartás; egymás köszöntésével és megszólításával kapcsolatos szabályok: mindenkit a korának, nemének, (rangjának) megfelelõen köszöntünk és szólítunk meg; nem tegezünk le bárkit; a megjelenésre vonatkozó szabályok: alkalomhoz, korhoz illõ öltözködés; a kirívó öltözködés kerülése. Az emberek közötti érintkezésnek vannak nyelvi és nem nyelvi illemszabályai normái. Ezeket tanulás útján sajátítjuk el. Tehát szigorú szabályok vonatkoznak a köszöntésre, a magázó-tegezõ formák használatára. Emellett fontos, hogy más elvárások érvényesülnek az otthoni és az iskolai kommunikációban. 2. a) A diákok önálló szövegalkotási feladata. b) Lehetséges válaszok: A beszélgetõpartnerek figyelnek egymás szavára. A másik fél esetleg figyelmeztetheti a beszélgetõtársat arra, hogy elbeszélnek egymás mellett. Megfelelõ stílus megválasztásával elkerülhetõ a kommunikáció sikertelensége. Vannak normák, illemszabályok, amelyeket be kell tartani, pl. idõsekkel való beszélgetés során. A társadalmi pozícióra is figyelni kell. A hallgató fél figyelmezteti partnerét, hogy térjen a tárgyra. 3. a) Georges de La Tour festményén: a kéz tartása, oldalpillantás, kissé felvont szemöldök, lefelé tekintés. Renoir festményén: a kar gesztusai: könyöklés, száj elõtt tartott kéz, a térközszabályozás. b) Georges de la Tour festményén: Játékpartnerekrõl van szó, akik bizalmatlanok egymással. Ez jól látszódik a tekinteteken (erre utal a kép címe is). Fürkészik egymás tekintetét, keresik, hogy ki az, aki nem játszik tiszta lappal. Elõkelõ hölgyekrõl és egy úrról van szó, de az álló nõ pillantása is titokzatosságot, rejtelmességet mutat. Renoir festményén: Sokan vannak a képen, többnyire ismerik egymást, de némely ismeretség felületesnek tûnik. Inkább udvariasnak mondható a kapcsolatuk. A támaszkodó férfi kilóg a többi kalapos, elegáns férfi közül öltözékével és tartásával. A mozdulatok és tekintetek alapján összeszokott társaság lehet. 4. A diákok önálló szövegalkotására és véleménynyilvánítására épülõ feladat. 5. A diákok önálló munkája. Feladatok (21. old.) 1. A diákok önálló gyûjtõmunkájára és szövegalkotására épülõ feladat. 2. Lehetséges válaszok: pl. a vendégek kínálgatása, marasztalása; nagyon gazdagon terített asztal. 4

5 A tömegkommunikáció fogalma és funkciói (22. old.) 1. A diákok önálló élményeire, tapasztalataira és véleménynyilvánítására épülõ feladat. 2. Lehetséges megoldások: Kedvezõ hatások: 2. Kedvezõtlen hatások: 3., 6., 7., 8. Lehet kedvezõ, de kedvezõtlen hatás is: 1., 4., 5., 3. A diákok önálló élményeire, tapasztalataira és véleménynyilvánítására épülõ feladat. Lehetséges megoldások: Számítógép: információ keresésére, tájékozódásra használhatjuk; idõnként kikapcsolódhatunk általa. Televízió: tájékozódhatunk a világ eseményeirõl; szórakozhatunk, hasznosan kikapcsolódhatunk általa; olyan mûsorokat kereshetünk, amelyekbõl tanulhatunk, amelyek jótékonyan formálják véleményünket, ízlésünket. Gyakorló feladatok (25. old.) 1. Közvetlen személyközi kommunikáció Tömegkommunikáció Az üzenet feladója: egyén valamilyen médium (újság, rádió, televízió) Az üzenet befogadója: A közvetítõ közeg (csatorna): A kommunikáció módja: A visszajelzés lehetõsége: 2. Lehetséges megoldások: Funkció egyén, egyének levegõ verbális, nonverbális általában azonnali visszajelzésre van lehetõség célközönség valamilyen technikai közvetítõ eszköz (nyomtatott, elektronikus) verbális, nonverbális rendszerint csak késõbbi visszajelzésre nyílik lehetõség (esetleg fórumokon, telefonon, SMS-ben) Mûsorok Tájékoztatás a hatalom által meghozott döntésekrõl: Hírek, Híradó este, Tények, Híradó, Tények este E döntések magyarázata, megvitatása: Más nemzetek vagy kisebb társadalmi csoportok bemutatása: Kulturális, mûvészeti ismeretek terjesztése: Nemzetünk összetartozásának erõsítése: Szórakoztatás: 3. Közszolgálati média: 1., 3., 5., 7., 9. Kereskedelmi média: 2., 8. Mindkettõ: 4., 6., 10. Az este, Rájátszás, Ütközõ Kárpát Expressz, Unser Bildschirm, Srpski ekran, Horvát Krónika, Roma Magazin Valaki, Éjjeli õrjárat, Esti beszélgetés kultúráról, Tetten ért szavak Utókor, Hazai turizmus, Magyarországról jövök, Anyanyelve magyar, Törzsutas Maradj talpon!, Szeretlek, Magyarország, Rádiókabaré, Showder Klub 5

6 4. A diákok önálló gyûjtõmunkájára és véleménynyilvánítására épülõ feladat. 5. Lehetséges megoldások: A) Figyeljünk egészségünkre! Ne darabolódjunk szét! B) Értékeink õrei, Ritmusban vagyunk! Egyszerre lépünk a divattal! C) Legyünk gerincesek!, Biztos lábakon állunk! D) Tavaszi megújulás E) Milyen körtét szeretnél? F) Természetünk értékei 6. Lehetséges kérdések: Milyen gyakran nézel televíziót? Milyen típusú adókat kedvelsz? Tudnál-e televízió nélkül élni? Szerinted mi köti az embereket a sorozatokhoz? Mi alapján döntöd el, hogy melyik adót nézed? Vannak-e kedvenc mûsoraid? Ha igen, melyek azok? Szoktál-e az internetrõl információt gyûjteni? Milyen gyakran használod a netet? Mûködne-e az életed internet nélkül? Milyen oldalakat látogatsz elsõsorban? A zenéket az internetrõl töltöd le vagy inkább megvásárolod kedvenced CD-jét? 6

7 A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre (27. old.) 1. a) A diákok önálló gyûjtõmunkájára épülõ feladat. b) Lehetséges tartalmi elemek: Az emberek nagyon kíváncsiak, szeretik tudni, hogy a híres emberekkel, vagy ahogyan manapság nevezzük õket, a celebekkel mi történik, hogyan élnek. Sokan olvassák a fiatalok közül, sajnos más nem köti le õket. A társadalom egy bizonyos rétege számára nem is létezik más olvasnivaló, erre van igényük. Akik a bulvársajtót olvassák, nem is foglalkoznak a cikkek igazságértékével. Egyfajta kikapcsolódásnak tartják az olvasók. Önmaguk számára a bulvársajtóban keresnek példát. 2. Lehetséges megoldások: Az internet magányossá tesz. Érvek: Az internet valóban magányossá tesz, hiszen a közösségi oldalakon való kapcsolattartás nem pótolja a személyes találkozást. A rokonok, barátok, ismerõsök felköszöntését sem személyesen tesszük meg. Még gyakran a különbözõ alkalmakra való meghívást is ezeken az oldalakon keresztül bonyolítjuk le. Az interneten az emberek gyakran nem õszinték, mi sem látjuk az egyes reakciókat. Az internet szétválasztja az embereket, megszûnik a személyes kommunikáció, ami által egyre magányosabbak leszünk. Az internet összeköt a világgal. Érvek: Az internet jó és gyors kapcsolattartó eszköz. Segítségével könnyen áthidalhatók a távolságok, rajta keresztül mindennapi ügyeinket is elintézhetjük, sõt másokkal is megismerkedhetünk. Egyesek szerint az internet önbizalmat és biztonságot ad, hiszen nem mindig szükséges felfedni magunkat, mögéje bújhatunk. Hátránya, hogy a másik fél azonnali reakciója nem látszódik (kivéve, ha van webkamera). 3. Lehetséges megoldás: 1 volt 1 MbR Szakálla volt kndr Légett a kndr, +maradt az MbR. 4. a) A diákok önálló szövegalkotására épülõ feladat. b) Lehetséges megfigyelési szempontok: egy politikai napilapba: választékos, lényegre törõ legyen; a megfelelõ szakszavakat, kifejezéseket kell használni; felesleges kijelentéseket ne tartalmazzon. egy bulvárlapba: szórakoztató elõadásmód; világos, könnyen érthetõ szöveg. egy tudományos folyóiratba: helyes szakkifejezések használata; valós tényeket, kijelentéseket tartalmazzon; összeszedett legyen. egy szórakoztató hírmûsorba a televízióban: megnyerõ, szórakoztató legyen a megfogalmazás és az elõadásmód; a nézõk érdeklõdését keltse fel. egy kereskedelmi rádiócsatorna reggeli beszélgetõ magazinjába: lehet kicsit visszafogottabb, hiszen nem elsõsorban a szórakoztatás a cél egy reggeli mûsorban; gördülékeny, figyelemfelkeltõ legyen a megfogalmazás; a szavak, kifejezések mindenki számára könnyen érthetõek legyenek. Érdekesség A térfigyelõ kamerák elõnyei: egyes bûncselekmények, garázdaság leleplezése alkalmas bizonyos események tisztázására az iskolákban kifejezetten elõny, hiszen a diákokat jobban lehet ellenõrizni, nem történik annyi fegyelmezetlenség, rongálás A térfigyelõ kamerák hátrányai: nem biztos, hogy mindig mindent meg akarunk mutatni; számunkra ismeretlenek figyelhetnek meg bennünket tudtunkon kívül. 7

8 Gyakorló feladatok (30. old.) 1. A diákok tapasztalataira és véleménynyilvánítására épülõ feladat. 2. Lehetséges szempontok az ellenõrzéshez: A reklámok meggyõzésének lépcsõfokai: az elsõ a meggyõzés stratégiája: reklám a sajtóban, tévében stb. a második, amikor a reklám tárgyát közvetlenül bemutatják, például ingyen minta küldése az új termékrõl, így a leendõ vásárlónak saját tapasztalatai vannak a termékrõl, így pozitívan fogja megítélni azt. A média tehát a hallgatóság meggyõzését tartja szem elõtt: meg akarnak erõsíteni minket abban, miért az adott autót, kozmetikai terméket stb. válasszuk. A reklámokat úgy hirdetik, hogy a leginkább vásárlásellenes nézõt is vásárlásra tudják sarkallni. A hirdetéseknél fokozottan megerõsítik a mondanivalót. Ha a reklám bensõséges, családi környezetben játszódik, nemcsak azt hiteti el velünk a készítõ, hogy törõdik velünk, hanem mi is azonosulunk a szereplõk helyzetével, érzéseivel. Elhisszük, hogy ha azt a terméket megvásároljuk, mi is tartozhatunk egy ilyen közösséghez. A célközönség minden esetben széles körû, mivel férfiak, nõk, gyerekek, idõsek és fiatalok is néznek tévét, olvasnak újságot, így állandóan találkoznak hirdetésekkel. A reklámok gyakran használják az érzelemre hatás eszközét, amellyel könnyen befolyásolhatják hallgatóságukat. Hatékony hirdetési forma, ha híres emberek reklámoznak valamit, hiszen így nagyobb lehet a motiváció. Napjainkban a hirdetésekben a képi hatás az elsõdleges, a szöveg évrõl évre kevesebb szerepet kap, mivel a képi feldolgozás kevesebb idõt vesz igénybe, mint a reklámban elõforduló szövegé. Mindehhez hozzájárul az egész reklám színvilága is, amely derût sugároz. 3. Lehetséges megoldások: A rendezvény feloszlatásakor a rendõrség elõször többeket igazoltatott. A tanácskozáson három fontos napirendi pontot is megvitattak a magyar sporttal kapcsolatban. Tegnap hálózati probléma miatt leállt a központi szerver. A vállalat vezetõsége jogosan vonja felelõsségre az építésvezetõket. Mindenki sejtette, hogy önrablásról van szó. A ranglistát továbbra is Brazília vezeti. Sikerült meggátolni az autólopások számának növekedését. A folyamatos támadások miatt a cég megfontolja a sportklub támogatását. Közösen kell vállalni a kockázatot. Hamis lábbeliket foglaltak le a pénzügyõrök. 4. Lehetséges megoldások: innováció újítás lízing kölcsönbérlet lájkol kedvel Érdemes fölkutatni olyan internetes fórumokat, amelyek az új szavak magyar megfelelõit keresik. Talán a legérdekesebb közülük a Szómagyarító: 5. A diákok önismeretére és kreativitására épülõ feladat. 6. A diákok önálló véleménynyilvánítására és szövegalkotására épülõ feladat. Minden olyan kb. 20 mondatot tartalmazó fogalmazás elfogadható, amely tartalmazza a tanuló által választott formának megfelelõ érveket. 8

9 A média típusai és mûfajai (32. old.) 1. A diákok tapasztalataira épülõ feladat. 2. Minden helyes megoldás elfogadható. 3. A diákok szövegalkotására épülõ feladat. Minden olyan fogalmazás elfogadható, amely az adott témáról szól, és a feladatban elõírtaknak megfelel. A 34. oldal alján lévõ képhez kapcsolódó kérdés: A hírlapok õse az ókori Rómában kiadott Acta diurna Urbis (A város napi közleményei) címû kéziratos formában terjesztett lap volt (kr.e. 59). Gyakorló feladatok (37. old.) 1. Lehetséges megoldások: A beszélõ delfin megjósolja a jövõt Kanadai tudósok találtak egy delfint, amelynek különleges képessége van. Képes megjósolni a jövõt. Próbára tették már többféle módon a jósló delfint, de nem tudtak kifogni rajta. Különlegességének kulcsa agyának barázdáltságában rejlik. A delfinnel való kommunikációhoz is különleges képességekre van szükség. Egyetlen gondozója, aki már pici kora óta foglalkozik vele, kézjelek segítségével kommunikál az emlõssel. Elfújta a szél a csivavát Vasárnap este nagy, orkánerejû vihar söpört végig az országon. Egy figyelmes és meglepett olvasónk egy fotót küldött szerkesztõségünknek, amelyen egy kis csivavát repített a szél a magasban. Megtudtuk, hogy a kutyának a repüléstõl nem lett semmi baja, csak a nyakörvét veszítette el valahol a 3 km-es kiránduláson. 2. Lehetséges megoldás: Egy japán vasúttársaság bevezetett egy új arcfelismerõ szoftvert, amely a dolgozók mosolyának intenzitását méri. Arra gondoltam, hogy megkérdezem a dolgozókat, miként fogadták ezt az új kezdeményezést. A vasút épülete eléggé ridegnek és komornak tûnt, mint amilyenek általában az ilyen várótermek szoktak lenni. Volt benne néhány pad, amelyen fáradt utasok várták a következõ vonat indulását. A vasutas dolgozókat a váróteremben kaptam mikrofonvégre. Üdvözlöm, Uram! Beszélgethetnénk egy kicsit a most bevezetett mosolyt mérõ masináról? Egyáltalán nem tartom jó ötletnek. Sõt, fel is vagyok háborodva! Mondja, miért? Tudja, ilyen képtelenséget is csak a fõnökök találhatnak ki. De tulajdonképpen mi a gondja ezzel a géppel? Nézze, mi dolgozni járunk ide! Nem azért, hogy jól érezzük magunkat, és mosolyogjunk ok nélkül. Mi van akkor, ha rossz napunk van? Na, szerintem maradjunk is ennyiben. Megyek vissza dolgozni, mert nem haladok így sehova sem. Viszontlátásra! Köszönöm a beszélgetést. További szép napot kívánok! Kedves Olvasóim! Ezzel a rövidke riporttal szerettem volna kideríteni, hogy vajon hogyan vélekednek a vasúttársaság dolgozói a mosolymasinával kapcsolatban. Önök örülnének egy ilyen ötletnek? Én bevallom, nem örülnék. Akkor már azt sem engedhetném meg magamnak, hogy bal lábbal keljek fel? 3. A diákok vélemény- és szövegalkotására épülõ feladat. Lehetséges szempontok az ellenõrzéshez: A bírálat feladata, hogy adjon hû képet a mû egészérõl. Érdemes elõször nagyon röviden összefoglalni a mûvet. Írásunkat úgy lehet jól elkészíteni, ha van rátekintésünk a mûre és annak környezetére. Ehhez ki kell választanunk egy szempontot. A bírálat akkor jó, és éri el a célját, ha elolvasása után tartalmas és világos kép alakul ki a mûrõl az olvasóban. A bírálat ismertetõ része rendszerint jelentõs terjedelmet foglal el a recenzió egészébõl, ezért nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne csak ismertessük a könyvet. A bírálat figyelemfelkeltõ írás is, sõt jó, ha kedvet kelt a könyv elolvasására. A bírálatot úgy kell megírni, hogy az olvasóban ne keletkezzen kétség az iránt, hogy a bírálat írója alaposan elolvasta a könyvet. (Vannak tapasztalt, rutinos szakemberek, akik képesek jó bírálatot írni, akár a könyv elolvasása nélkül is, a mû tartalomjegyzéke, irodalomjegyzéke alapján.). A könyvekben, szinte mindig vannak kisebb nagyobb ténybeli tévedések is. Ezeket könnyen észrevehetjük, és bírálatunkba bele is írhatjuk. Fontos azonban, hogy ne csak elsõsorban a hibákat keressük. A bírálatban érdemes szólni a szerzõ stílusáról, a 9

10 mû megformálásáról (pl. "könnyen olvasható", "olvasmányos", "nehézkes", "körülményeskedõ" etc.). Ha fordításról írunk, akkor szóljunk a fordítás minõségérõl is. Állításainkat példákkal illik alátámasztani (meg lehet adni az oldalszámokat is). Emeli a bírálat értékét, ha írunk a könyv küllemérõl is. Írhatunk a könyv bibliográfiai adatairól is. Törekedjünk arra, hogy írásunkban ne legyen bõbeszédû. (forrás: 4. A diákok kreativitására és szövegalkotására épülõ feladat. 5. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 6. Lehetséges megoldás: Nagyon tetszett a szép full HD kép. Jól keverték a hangot is. Csak gratulálni tudok. De mégis a sok jó között felfedeztem egy hibát. Túl sok volt az elején a bevezetõ videó. Szerintem ez nem igazán jó, mert elalszanak az emberek rajtuk. Bejegyzés: egy rajongó. 7. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 8. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 9. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 10. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 11. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható Jegyzet: személyes hangvételû írásmû. Tömör mûfaj, melynek témája lehet hétköznapi is. Egyetlen kiinduló esemény kapcsán fejti ki gondolatait a szerzõ. 2. Hír: egy közérdekû eseménnyel kapcsolatos rövid, tárgyilagos közlés. A hat alapkérdésre válaszol: mikor, hol, ki, mit csinált, hogyan és miért. 3. Bírálat: tájékozató és véleménykifejtõ mûfaj. Célja a közönség figyelmének felhívása a mû megjelenésére és az alkotás értõ, elemzõ kritikája. 4. Riport: az újságíró egyéni nézõpontjából megírt, az életbõl merített beszámoló. Kevert mûfaj, található benne helyszínleírás, dialógus, cselekmény szereplõkkel, konfliktussal. 10

11 Kommunikáció összefoglalás (40. old.) 1. A kommunikáció az emberek közötti viszonyok szervezõdésének eszköze. Olyan folyamat, melynek során gondolatok, információ állandó cseréje zajlik. A jelek többsége egy-egy nagyobb rendszerbe, jelrendszerbe illeszkedik. Ezeket a jelrendszereket használva az ember egész élete során ad és fogad jelzéseket, vagyis kommunikál. A kommunikáció a társadalmi élet egyik alapjelensége, nélküle társadalmi élet nem képzelhetõ el. 2. A kommunikációhoz szükséges egy feladó, aki közölni szándékozik valamit, és kell hozzá egy befogadó is, aki fogadja a feladó üzenetét. Kell hozzá egy kód, melynek segítségével üzenetté formálja a feladó a közlendõjét. A két fél közötti kapcsolatot egy csatorna biztosítja, amely lehet levegõ, telefon stb. Ahhoz, hogy a befogadó megértse a feladó által küldött küldött jeleket, dekódolnia kell az üzenetet, ehhez pedig közös elõismeretekkel kell rendelkezniük a valóságról. A kommunikáció mindig valamilyen beszédhelyzetben történik, amelyen az üzenetváltás körülményeit értjük. Hétköznapi szituáció: Elemér reggel telefonon jelentette be a fõnökének, hogy belázasodott, s így nem tud bemenni a munkahelyére. Beszélõ: Elemér; Hallgató: a fõnöke; Csatorna: a telefon; Üzenet: nem megy dolgozni; Beszédhelyzet: közös munkahelyen dolgoznak, Elemér beosztottja a fõnökének. 3. A kommunikáció funkciói: tájékoztatás, érzelemkifejezés, felhívás, kapcsolatfenntartás, értelmezés, poétikai funkció. Az állatok közléseiben meglévõ kommunikációs funkciók: tájékoztatás, érzelemkifejezés, felhívás, kapcsolatfenntartás. Az állatok közléseibõl hiányzó kommunikációs funkciók: értelmezés, poétikai funkció. 4. Az eredményes közlés feltételei: a feladó és a befogadó rendelkezzen közös elõismeretekkel, közös tudással és közös nyelvvel; a beszélgetõ felek mûködjenek együtt, értsék meg egymást; az üzenet hihetõ, elfogadható legyen; a nyelvi és nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással (e jelzések kiegészíthetik, helyettesíthetik a közlõ mondanivalóját). 5. Az ilyen beszédmód jellemzõje, hogy a beszédpartnerek elbeszélnek egymás mellett. Ilyenkor hiányzik a sikeres kommunikáció egyik fontos feltétele: a beszélgetõ felek együttmûködése. Vagyis a beszédpartnereknek törekedniük kell arra, hogy megértsék egymást, és alkalmazkodniuk kell a beszélgetés céljához is. 6. A médiahatás- vizsgálatok legtöbbször két médium hatását tartják különösen veszélyesnek: a tévé és a számítógép. E két médiumot gyakran állítják szembe a könyvekkel és a színházzal, hiszen ezek függõséget okoznak. A kutatások megállapították, hogy nem lehet egyértelmû megállapításokat tenni ebben a kérdésben. Ennek okai: a médiahatást nem lehet elválasztani más társadalmi tényezõktõl, csak korlátozottan és áttételesen érvényesülhet, és a médiahasználó tudatos felhasználóvá válik, és maga alakíthatja a tömegmédiumok tartalmi kínálatát. Fontos, hogy teret kapjon a társadalom ahhoz, hogy újraértelmezzen bizonyos alapvetõ értékeket, szokásokat. Ebben nagy szerepe van a médiának, hogy mi a felelõsség, mi a kockázat, miért van fontos szerepe az iskolának és a szülõnek a nevelésben stb. Ezért is van szükség a médiahatásokról szóló vitáknak, hiszen ezeken keresztül kap meg sok információt a társadalom az önmegismeréshez, és segítséget ahhoz, hogy döntéseket hozzon saját sorsáról. A tömegkommunikáció nem csak véleményalkotásunkat befolyásolja, hanem nyelvhasználatunkat is. Sajtó, televízió, rádió: igényes szóhasználat, világos mondatszerkesztés és szövegformálás, színes változatos, gyakoriak az érzelmi töltésû szavak, mondatok, hatáskeltõ elemek használata. Hátránya, hogy bizonyos szavak használata kedvezõtlenül befolyásolja a köznyelv szóhasználatát (divatszavak, közhelyek, terjengõs kifejezések, képzavar. SMS, internet: sok rövidítést használ, helyesírási szabályok háttérbe szorulnak, emotikonok, változatos írásjelek használata. Hátránya, hogy szûkül a szókincs, romlik a helyesírás, pongyolábbá válik a nyelv. 7. Az összehasonlító elemzésben meg kell jelennie a könyvben található ismeretanyagnak. 8. Minden olyan szöveg elfogadható, amely magán hordozza a glossza jellemzõit. Formáját tekintve rövid, tömör, csattanóval záródó írásmû, amelynek hangvétele gúnyos. Címadására, témájára az ötletesség jellemzõ. 11

12 A nyelv mint jelrendszer (42. old.) 1. Több megoldás is elfogadható megfelelõ indokkal. Lehetséges megoldás: Mindenki ismeri a jelentésüket: D), E), I) Csak kevesen ismerik a jelentésüket: A), B), C), G) Ember által alkotott jelek: A), C), F), G), H), I) A természetben található jelek: B), E), H) Könnyen kitalálható a jelentésük: D), E), I) A jelentésüket meg kell tanulni: A), B), C), F), G), H) 2. A) térképészet B) latin betûs írás C) kotta D) gesztusnyelv E) vegyjelek 3. A diákok kreativitására épülõ feladat. 4. Dingidungi a jeleket nem a megszokott, társadalmilag elfogadott jelentésükben használja, hanem saját maga teremti meg a kapcsolatot a jeltest és a jelentés között. Így mondanivalóját rajta kívül más nem érti. Mivel a kommunikáció során a cél az, hogy megértsenek minket, nem célszerû egyedi kifejezéseket használni. Válasz Dingidungi megjegyzésére: Értelmezhetjük úgy, hogy D. találja ki a szavakat és jelentéssel is õ látja el õket. Szavai tükrözik D. gondolatvilágát. Aki a meghatározó, az uralkodó a beszélgetésben, az szabja meg a szavak jelentését. 5. Hangutánzó, hangulatfestõ szavak: 2., 8., 11., 14. Egyjelentésû szavak: 2., 6., 9., 12., 13. Többjelentésû szavak: 3., 4., 15. Azonos alakú szavak: 5., 7. Rokon értelmû szavak: 1., oldal A képhez tartozó kérdés Totemizmus: egy népcsoport rokonsága egy szertartásokkal tisztelt és tabunak tartott állatfajjal (totemmel). Egyes elméletek a totemizmust tartották a vallás eredetének. Ma már elvetik ezt. Ismérvei: egy embercsoport és egy másik természeti lény rituális kapcsolata; az emberek maguktól szimbolikusan totemektõl származtatják; a totemeket õsüknek, rokonuknak és védelmezõjüknek tekintik; a totemeket tisztelik, de nem imádják; a totem egy embercsoport címerévé vagy szimbólumává válik, az emberek magukat a totem segítségével nevezik meg, illetve különítik el. (forrás: Magyar Katolikus Lexikon) A totem mint a közösség õse a mana hordozója. Biztosítja a létfenntartást, meghatározza az ember életét. Totemizmus elõírásai nagyrészt tilalmi jellegûek (tabuk). Tilos a totemállatot elejteni és elfogyasztani, a szertartások vezetõit bántalmazni. A totemizmus nyomai csaknem minden ma élõ természeti nép hiedelemvilágában megtalálható (pl. óceániai törzsek). Gyakorló feladatok (47. old.) 1. a) zöld utat kap: engedélyt kap valamire, nyugodtan teheti azt, amit akar. veszi az adást: felfogja, megérti, hogy mirõl van szó. megtalálják a közös nyelvet: sikerül áthidalniuk a köztük lévõ ellentéteket. csak az erõszak nyelvén ért: csak durvasággal lehet rá hatni. A betû öl, a szellem éltet: ne fogjuk fel betû szerint a képletes kifejezéseket. Mondjam vagy mutassam?: Az ismert trágár kifejezés vagy gesztus elkerülésére jött létre a kifejezés. A durvaságából így sem veszített, a bizalmas társalgási nyelvben tréfásan elfogadható, minden más beszédhelyzetben kerülendõ. b) a jel szó az elõtag: pl. jelbeszéd, jelkép, jelnyelv, jelrendszer, jelmagyarázat, jelszó, jeltest. a jel szó az utótag: pl. életjel, hangjel, fényjel, személyjel, elõjel. c) Lehetséges megoldások: befogja a fülét: nem akar valamit meghallani, fülig pirul: zavarban van, rágja a fülét valakinek: erõsen nógatja. 12

13 2. 1. sor: 1) készenléti (stand by) kapcsoló a készülékeken; 2) információ; 3) súgó, részletesebb információ kérése; 4) valaminek a kedvelése; 5) figyelmeztetés bekapcsolása (pl. ébresztés); 6) valaminek a meg- vagy bejelölése; a levelezésben az olvasott leveleket jelöli; 7) a számítógép billentyûzete elõjön, és lehet vele írni; 8) a jelölés internetes vásárláskor azt jelenti, hogy valamit meg szeretnénk vásárolni; szerepelhet még mellette a kosárba kifejezés is 2. sor: 1) a kukac címekben szereplõ jel, e-pont; 2) szöveg kivágása; valamint ennél a jelölésnél lehet levágni egy papírrészt; 3) veszélyt jelölhet, figyelemfelhívásra szolgálhat; a levelezésben az olvasatlan leveleket jelöli; 4) a dollár pénznem jele; 5) mappák jelölése; 6) hímnem; 7) nõnem; 8) nagyítás; keresés; részletek megtekintése; keresés egy weboldalon 3. sor: 1) visszajátszás, visszatekercselés; 2) lejátszás, elõretekercselés; 3) gyors tekercselés elõre; 4) szünet, egy pillanat megállító gomb (pause); 5) gyors tekercselés vissza; 6) rögzítés; a felvétel elindítása; lapozás a dokumentum végére; 7) weboldal letiltása; 8) a mozgáskorlátozottság jele 4. sor: 1) a képnézet növelése; 2) a képnézet csökkentése; 3) léptetés le; 4) léptetés balra; 5) léptetés fel; 6) léptetés jobbra; 7) segítség kérése; 8) ha piros színû akkor orvosi ellátó hely, ha zöld akkor gyógyszertár; az interneten jobb javaslat, fordítás adása 5. sor: 1) egy böngészõben megnyitja a kezdõoldalt; 2) mentés a számítógépen; 3) mentett állomány visszatöltése; 4) telefon; 5) a hang bekapcsolása; 6) a hangerõ növelése; 7) a hangerõ csökkentése; 8) a bejegyzett védjegy jele 6. sor: 1) az egér jelölése a számítógépen; 2) levelezés; küldés ben; 3) videó elindítása, bekapcsolása; 4) leállítás; 5) a nyitva lévõ ablakot be lehet vele zárni; a levelezéskor törölni lehet vele; 6) újrahasznosított alapanyagokból készült termék; 7) egy objektum zárolása, véglegesítése (a véletlenszerû módosítás megakadályozására); 8) a copyright (szerzõi jog) jele 3. a) A, macská, -k, több, mint, száz, hang, jel, segít, -ség, -é-, -vel, kommunikál, -nak; Test, beszéd, -ük, -et, az, ember, -ek, sok, -szor, félre, ért, -ik b) Például: Az alanyt és az állítmányt számban, személyben egyeztetjük egymással. A magyarban a birtokost a birtokhoz kapcsolódó személyjellel jelöljük. A magyarban a szórend nem kötött, hanem a kommunikációt segíti. Figyeljünk arra, hogy nyelvtani, és ne helyesírási szabályok hangozzanak el! 4. megint, felvágott, orgona, idomára, sejt, üstök, háló, felment, amazon Valódi homonima: megint, orgona, háló, sejt Nyelvtani homonima: felvágott, idomára, üstök, felment, amazon 5. Minden jó megoldás elfogadható, amely helyes az idegen nyelven. 6. Hangulatfestõ szavak: tipeg, bamba, gügye, pottyan Hangutánzó szavak: Egyjelentésû szavak: Többjelentésû szavak: Azonos alakú szavak: dobban, brummog, cincog zongora, talán, helység, telex, leány, kémia, mikrofon, teve, mily, taxi, persze vad, gerinc, kormány, szám, por, láb, ibolya, hét, kosár, fel, egér sejt, szem, dob, szám, orgona, bár, sír, karom, vajon Ismeretek az emelt szintû érettségihez (49. old.) 1. Példák: sárkány, koponya. Azért használják ma is õket, mert a szimbólumok képesek olyan összetett elvont fogalmak, gondolatok, érzések, érzelmek képekké, jelekké való leképezésére, amelyeket az összetettségük és elvontságuk miatt nem vagy csak nehezen lehetne szavakban kifejezni. Minél egyszerûbb egy jelkép vagy szimbólum annál több információt tud magában tárolni. 2. A választott témáról készített kiselõadás ismérvei: valóban legyen rövid, a diák ne vesszen el a részletekben; legyen látványos, kapcsolódhat hozzá kép, grafikon, táblázat; Power point-os bemutatót is lehet készíteni hozzá, amivel látványosabbá tehetõ az elõadás. A tanuló az elõadást szabadon adja elõ, csak néha-néha pillantson bele a jegyzeteibe. 13

14 A magyar nyelv hangrendszere (50. old.) 1. Helyes sorrend: 2., 3., 4., Helyes sorrend: m, k, p, t, i, u 3. A kiáramló levegõ útja a hangszalagokon (húrokon) és üregeken (mint a hangszer üregein pl. a gitár dobján) keresztül vezet. Ezek az üregek felerõsítik a rezgést. 4. Hideg november csípõs szele jõ, Zöld gyep, árnyas erdõ, búcsú néked, Miatta most minden mezõ kopár, Búcsú néked, vidám, nyári lagzi, Oda az enyhe, õszies idõ, Megtört szívvel semmi mást nem kérek, S elmúlt a Nyár. [...] Csak hogy hapci!!! Az orrüregbõl nem tud távozni a levegõ, ezért az orrhangok helyett a náthás beszélõ a nekik megfelelõ szájüregi párjukat ejti: n > d; m > b; ny > gy. Gyakorló feladatok (53. old.) 1. A fonéma a nyelv legkisebb egysége, melynek jelentésmegkülönböztetõ szerepe is van, és amely beszédünkben hang, írásunkban betû formájában jelenik meg. A betûk nyelvünk hangjainak írott vagy nyomtatott jelei. x, y, w Mert az i í, u ú magánhangzópár képzése csaknem teljesen azonos, csak az idõtartam változik. Az a á, e é magánhangzópár esetében a két hangot nem ugyanolyan módon képezzük. Az é rövid párja a legtöbb nyelvjárásban jelentkezõ zárt ë, az á rövid párja a palóc a. Idegen nyelvekben is szerepelnek. Az ly kiejtése ma már nem különbözik a j-tõl, de eredetileg a betûkapcsolat egy másik hangot (a palatális l hangot) jelölt. Ma már csak a palóc nyelvjárásban ejtik. Ugyanígy az ë is önálló fonéma volt, és ma is az sok nyelvjárásban. 2. bamba uccu hömpölyög könyörög bozontos szemtelen, neveletlen vágány fényképész tekereg piknik 3. Lehetséges megoldások: Háromlépcsõs átalakítás: néz > méz > máz > máj fon > fen > ken > kel tûr > tûz > fûz > fõz lop > lép > lék (szép) > szék Négylépcsõs átalakítás: fakó > bakó > baka > basa > busa kacsa > kacsó > karó > káró > báró velõ > verõ > Vera > vára > pára kávé > káva > kába > bába > baba Ötlépcsõs átalakítás: terít > teret > keret > köret > köpet > köpeny vagy terít > kerít > körít > köret > köpet >köpeny 4. a) Ha azt akarod, hogy a kúra hasson, ne feküdjél hason! Ne törd a fejed, helyette inkább a tehenet fejjed! Utálom a káposztaféléket! Nem kell a kel, érted?! Amíg szólt a kardal, Antigoné võlegénye leszúrta magát egy karddal. b) Lehetséges megoldások: Ez a hurok túl nagyra sikerült. A húrok elpattantak a sok gyakorlástól. A repülõgép szúnyogot irt. Kati levelet írt. Éva néni 80 éves, már koros. Már kóros ez az állapot. A kisgyerek diót tör. Ez a tõr nagyon éles. 14

15 A piacon sok az áru, lehet válogatni. Nagyon magas árú ez a szekrény, nem tudjuk megvenni. Pisti elöl megy, hogy hamarabb megérkezhessen. A potyautas elfut a kalauz elõl. 5. Lehetséges megoldások: kulcscsomó, filctoll, meggyszem/meggyszár/meggyszósz, hajtsál, bolyongtam/hangtan/rengtél, gyöngytyúk, rendteremtés/mondtál, pontyfilé 6. kitûnõ, kulturális, mellõl, metafora, dicséret, ígéret, hirdetés, vigasz, híradó, kíváncsi, eltûnik, elõször, valószínûleg, hirtelen 7. a) A szabályostól eltérõ szavak kijavítva: tilos, egyenesen, egyáltalán, maradni, szaladni, játszani, látszani, használni, hangoskodni, okoskodni, mesélni, zenélni, egymásnak b) A szöveg Gomulka ejtésmódját utánozza, aki hangosan beszél, igyekszik határozottan hangsúlyozni és nem figyel oda a pontos ejtésmódra. Így a beszédmódja által festi le a költõ az erõszakoskodó Gomulka házmester alakját. 15

16 A hangok találkozása a beszédben (55. old.) 1. Ahogy írjuk Ahogy ejtyük hallgat látszat különbözõ közömbös hordta tea angyal tévhit kisebb csúszda lélegzik hagyja higgye halgat láccat külömbözõ közömbös horta teja anygyal téfhit kissebb csúzda lélegzik haggya higgye 2. Egyre gyakrabban tapasztalják a tanárok, hogy a diákok vitába szállnak velük, ha igazságérzetük azt diktálja. Ezt vannak, akik nem szeretik, míg mások mosolyognak az igazáért lelkesen küzdõ tanulón. A legtöbb pedagógus azonban tudja, hogy a diákok vitázó készségét kiválóan hasznosíthatja a tanítási órán. Ha többször kezdeményez vitát egyes témákban, ezzel fejleszti a hallgatók gondolkodási és kommunikációs képességeit. 3. Mély: jár, a, Hold, lámpabolt, ott, volt, sok, folt, annak, van, ágya, lámpa, alatt, párna, gyúl, az, árnya, fák, lát, csurog, ránk Magas: ezüst, cipõben, légi, fönn, mind, függönyön, kék, égi, fejénél, ég, feje, felhõ, fény, megnõ, itt, lenn, is, messze, néz, le Vegyes: kigyúl, lakik, aki, mikor, árnyékok, elalszik, lámpaméz Gyakorló feladatok (58. old.) 1. Zöngésség szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen Írásban jelölt halaszd, foghúzás, népdal, elégtétel, kalóztámadás, vörösbegy kesztyû, szitkozódik Képzés helye szerinti részleges hasonulás pinty, azonban közömbös anyja fejjel, nézze, ebben, akkor, fémmé Teljes hasonulás Összeolvadás aratjuk, maradjatok, mulatság, metszet nebáncsvirág Rövidülés Kiesés Megnyúlás állhatatos, jobbra, bennfentes ormány, bensõséges röntgen, elküldte, ijesztget kacsingat utána, egyes 2. esd, labda, aztán, hágcsó, lélegzik, kapzsi, különb, mindjárt, ósdi, rögtön, játszik, sápadt, csúszda, tépdes, küszködik, lagzi, megbotránkoztat, menyegzõ, bicikli, különben, lökdös 3. Részleges hasonulás: végignézte, elhatározta, színpadon, színpadról Összeolvadás: tetszett, játszanak, megunja 16

17 4. Magas hangrendû Mély hangrendû Vegyes hangrendû gebe, mén ló paripa épület ház viskó, kulipintyó, kastély növendék tanuló, hallgató diák könyv olvasmány iromány, írásmû 5. Magas Mély Vegyes erény arany irány rege rágó, rugó rigó étel utál ital szelíd, szõlõd, szülõd szalad szolid 6. Minden, a megadott szempontoknak megfelelõ megoldás elfogadható. 17

18 Hangtan Összefoglalás (60. old.) 1. A b hang esetén: A tüdõbõl kiáramló levegõ elõször eljut a gégefõben található hangszalagokhoz. Mivel zöngés mássalhangzóról van szó, a hangszalagok zártak, a kiáramló levegõ megrezegteti õket. Ezután a levegõ eljut a garatüregbe, majd a garatból a szájüregbe. A lágy szájpadlás felemelkedik, ami lehetõvé teszi azt, hogy a levegõ a szájüregbe kerüljön. Ezután lezárjuk a levegõ útját a két ajkunkkal, majd a zárat hirtelen felpattintjuk, és kiengedjük a levegõt a szájból. Az û hang esetén: A tüdõbõl kiáramló levegõ elõször eljut a gégefõben található hangszalagokhoz. Mivel magánhangzóról van szó, ejtéskor a hangszalagok zártak, a kiáramló levegõ megrezegteti õket. Ezután a levegõ a garatüregen keresztül a szájüregbe kerül, ahonnan akadály nélkül távozik. Az û hang esetében nyelvünk függõleges mozgása szerint a felsõ állásban van, míg vízszintesen a szájüreg elöl lévõ részében mozgatjuk. Ajkainkkal kört formálunk. 2. A fonéma a nyelv legkisebb egysége, melynek jelentésmegkülönböztetõ szerepe is van, és amely beszédünkben hangként jelenik meg. 3. A magyar nyelvben a szótõ hangrendje határozza meg a toldalékok hangrendjét. Tehát magas hangrendû szóhoz magas, mély hangrendû szóhoz mély hangrendû toldalék járul (pl. táskában, levegõben). Vannak háromalakú toldalékok is, amelyek az ajakmûködés szerint is illeszkednek (pl. zenéhez/levegõhöz/anyához). 4. Teljes hasonulás esete akkor áll fenn, ha az egymás mellé kerülõ mássalhangzók egyike teljesen hasonló lesz a másikhoz. A részleges hasonulás esetében két szomszédos mássalhangzó csupán egy eltérõ vonásban, tehát csak részben lesz hasonló a másikhoz. Az összeolvadás során két egymás mellé kerülõ hang az ejtésben egy harmadik hanggá egyesül. 5. Rövidülés esetén a rövid mássalhangzó mellett levõ hosszú mássalhangzót is röviden ejtjük. Kiesésrõl akkor beszélünk, ha kettõnél több különbözõ mássalhangzó torlódik össze, és a hangcsoport középsõ tagja az ejtésben kiesik. 18

19 A szavak felépítése: a szóelemek (61. old.) 1. szóalak szótõ toldalék pl. ablak, fá- képzõ jel rag pl. -ni pl. -t/-tt pl. -ban 2. a) az, olaj, nem, kever, -ed, -het, -ik, a, víz, -zel két, dudá, -s, nem, fér, meg, egy, csárdá, -ban b) A dudá- jelentése ugyanaz, mint a duda szóé, a -zel pedig a -val/-vel toldalék teljes hasonulásos alakja. Jelentése: valakivel, valamivel együtt, valaminek a társaságában. Az -ed- a visszaható ige képzõje, a -het lehetõséget jelzõ igeképzõ, az -ik E/3. személyt, jelen idõt kifejezõ igerag, a csárdájelentése ugyanaz, mint a csárda szóé, a -ben határozórag jelentése: valaminek a belsejében. Míg a dudá- és csárdá- jelentése valódi, fogalmi jelentés, a toldalékok csak viszonyt jelölnek. 3. a) Szótõ Képzett szó Változott- e az eredeti szó szófaja? Igen csavar csavargat X árt ártatlan X cserél cserélget X ház házikó X nyom nyomda X sok sokall X tenyér tenyérnyi X él éldegél X piros pirosas X kér kérvény X okos okoskodik X b) Lehetséges megoldások: dühöng, fogantyú, keveredik Gyakorló feladatok (65. old.) 1. Tõmorfémák Toldalékmorfémák Nem Szabad szótövek ebéd, után, sajnos, a, zuhog, esõ, miatt, nem, el szelíd, part, andalog Kötött szótövek men-, pock-, tav- -ó, -t, -ünk, -ít, -ett, -unk, -kal, -cska, -já, -ra, -ni 2. tanulnék: tanul (szótõ) + -né (feltételes mód jele) + -k (igei személyrag) Sokkal több fizikát tanulnék, ha lenne idõm. tanulnák: tanul (szótõ) + -ná (feltételes mód jele) + -k (igei személyrag) Õk is szívesen tanulnák az újságírást. tanulnom: tanul (szótõ) + -n (igenévképzõ) + -om (igei személyrag) Tanulnom kell a matekot. tanulnám: tanul (szótõ) + -ná (feltételes mód jele) + -m (igei személyrag) Tanulnám én, ha érteném. 3. a) vigyáz ná nk: kép e i: néz eget té tek: feled ékeny ség é ben:

20 leg vidám abb an: húg ocská m nak: fel világ os ít has s uk: az ok ért: meg kér het né m: szél lel bé l el t: b) ökl öm nyi: me het né k je (van): hossz abb ít ás: rég ebb i: természet ben i: talál om ra: meg sok szor oz: Lehetséges megoldások: : osztályoméból : halászati : fõvárosiakat : szentségtelenít : vadászatokat *: kertészeteimé *: házastársi *: felemások 5. fest Æ fessétek hisz Æ hittél volna mond Æ mondd, mondjad megy Æ menjenek játszik Æ játsszunk 6. pl. virágaimból feleljetek pl. kérhetnéd látottakat pl. megírhatták jobbiké 7. Nem bízom azokban, akik már egyszer becsaptak. Több kérdésben nem értettünk egyet. Ha indulatba jön, nehezen nyugszik meg. Jó lenne, ha mindnyájan elolvasnák, amit kértem. Szívesen olvasnék most valami izgalmas könyvet! Jó lenne, ha a gyerekek végre békén hagynák azt a macskát. Annyira szeretem a focit, hogy egy meccset sem hagynék ki a tévében. 8. az-ó-ta, ba-rá-ta-i, szét-á-zik, must-rál, rém-á-lom, saj-ná-lom, ha-lá-szat, i-de-s-to-va, tá-vo-zik, táv-irat, pén-zért, pénz-é-hes, a-la-gút, e-gye-lõ-re, u-gyan-is, leg-a-lább, ki-lo-gramm, strand, Soós, madzag, ar-chí-vum, lo-pó-dzik, bri-dzsel, bridzs-dzsel, Ily-lyés, Fi-scher, Beat-les, légy-ott, ko-o-pe-rál, ta-xi, fi-a-i-é 9. Lehetséges megoldások: I D K A E K E R B A R A C K A E D A NY Ú L T R M M É G A R A NY É R A G 20

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük.

Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. 1. Beszédhangok képzése Az emberi testnek azokat a szerveit, amelyek a beszéd hangjait létrehozzák és módosítják, beszélőszerveknek nevezzük. Beszélőszervek: Tüdő Légcső Gégefő a hangszalagokkal Garatüreg

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

Tanterv Gimnázium. mint második nyelv

Tanterv Gimnázium. mint második nyelv Tanterv Gimnázium MAGYAR NYELV mint második nyelv Tanterv Gimnázium MAGYAR NYELV mint második nyelv Kétnyelvű (szlovén magyar) gimnázium Kötelező tantárgy, érettségi (490 óra) Tanterv MAGYAR NYELV mint

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою Браун Є.Л., Зикань Х.І., Ковач-Буркуш Є.С. Magyar nyelv tankönyv a magyar tannyelvű általános oktatási rendszerű tanintézetek

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL Anyanyelvünk 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Büky László: Papperlapapp Balázs Géza: Automatikus ragozás

Részletesebben

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN

MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN Ljubljana, 2008 MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV A KÉTNYELVŰ (SZLOVÉN MAGYAR) GIMNÁZIUMBAN A MURAVIDÉK VEGYES NEMZETISÉGŰ TERÜLETÉN MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK V DVOJEZI^NI SLOVENSKO-MAD@ARSKI GIMNAZIJI

Részletesebben

MAGYAR NYELV. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák IV. osztálya számára

MAGYAR NYELV. Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák IV. osztálya számára MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák IV. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre IV. ročník gymnázia a pre IV. ročník stredných odborných škôl vydavateľstvo, s. r. o. 1 Autori

Részletesebben

MUNKAHELYI KISOKOS. Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009.

MUNKAHELYI KISOKOS. Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009. MUNKAHELYI KISOKOS Gyakorlati tanácsok a DE AMTC BSc szakos hallgatóinak a gyakorlati félévhez DEBRECEN 2009. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I. MUNKAHELYI ILLEMTAN... 4 I.1. Az üdvözlés szabályai... 5 I.1.1.

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 0 A KÖZVETLEN SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. Figyeljen meg különböző helyzetekben beszélgető embereket! Milyen jelzéseket adnak egymásnak, amikor át akarják venni, illetve át akarják

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE INSTRUKTORI MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász

Részletesebben

Kommunikációs ismeretek

Kommunikációs ismeretek Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. Ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban 2. Kommunikációs ismeretek VKSZI Budapest, 2008. szeptember 5. Tartalomjegyzék 1. KOMMUNIKÁCIÓ...4 1.1. A

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžar{~ina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2007. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

Szórend a márkanevekben

Szórend a márkanevekben XXV. ÉVOLYAM 2. SZÁM 2003. ÁPRILIS ÁRA: 100 ORINT Szórend a márkanevekben A TARTALOMBÓL: A márkanevekrõl az utóbbi években egyre többet írtak a szakemberek a nyelvészeti folyóiratokban, névtani és helyesírási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Aranyiné Farkas Magdolna. Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Aranyiné Farkas Magdolna. Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése: Aranyiné Farkas Magdolna Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem

Részletesebben

Fráter Adrienne. Magyar nyelv. a középiskolák számára. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Fráter Adrienne. Magyar nyelv. a középiskolák számára. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Fráter Adrienne Magyar nyelv a középiskolák számára 10 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A digitális kommunikáció szövegtípusai a szövegtípusok 1 a) Párban dolgozzatok! A hagyományos írásbeli szövegtípusokhoz

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Bencédy József: Vége a Gutenberg-galaxisnak? Büky László: A

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 3. modul. Kommunikáció és viselkedéskultúra

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 3. modul. Kommunikáció és viselkedéskultúra A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 3. modul Kommunikáció és viselkedéskultúra Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület tanítási óráin a nemzeti hagyományok

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben