INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 2011/2012-es tanév Kommunikáció és közkapcsolatok szak I. év, 1. félév Dr. Vincze Hanna Orsolya adjunktus INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ I. A tantárgy leírása Az interkulturális kommunikáció előadás- és szeminárium-sorozat egyszerre nyújt bevezetés az interkulturális komunikáció tanulmányozásába, és fejleszti a hallgatók interkulturális kompetenciáit. Az interkulturális kommunikáció jelenségét több szinten, nyelvi, társadalmi, politikai és szervezeti problémaként is tárgyalja. Ugyanakkor elsősorban a személyközi interkulturális kommunikációra összpontosít, a csoportok, vállalatok kultúrájáról és kommunikációs szokásairól megjelenített információk is az egyéni kompetenciák fejlesztéséhez kívánnak hozzájárulni. Célja, hogy a hallgató önállóan tudja felmérni, elemezni és értékelni az interkulturális kommunikációs helyzeteket, és saját, illetve partnerei viselkedését azokban. Másként fogalmazva, az aktív kultúraközi tanulást és megértést szolgálja. II. Az előadások terve: 1. Bevezetés 2. A kultúra fogalmai és az interkulturális kommunikáció kultúraközi kommunikáció; kommunikációs kultúra; interkulturális kompetencia Vincze Hanna Orsolya: Interkulturális kommunikáció. Segédanyag az interkulturális kommunikáció tanulmányozásához. (elektronikus jegyzet, kézirat.) Kolozsvár, fejezet. Terry Eagleton: A kultúra két fogalma (esztétikai és antropológiai), Lettre 43. szám, Tél, 1

2 Falkné dr. Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció. Nemzeti és szervezeti kultúrák, interkulturális menedzsment aspektusok. Püski, Budapest, 2001., ( A kultúra természete és sajátosságai c. fejezet) Niedermüller Péter: A kultúraközi kommunikációról, in Béres István Horányi Özséb, szerk., Társadalmi kommunikáció. Osiris, Budapest, 1999., io/niedermuller_peter_a_kulturakozi_kommunikaciorol.doc 3. Kultúra és konfliktus: a kulturális sokk és a személyközi kulturális konfliktusok Konfliktus; kulturális sokk; kommunikációs kompetenciák; pragmatikai kompetencia; interkulturális adaptáció; arcmunka; kulturalizmus Vincze: Interkulturális kommunikáció, 2. fejezet. Alfred Schütz: Az idegen. In Hernádi Miklós, szerk., Fenomenológia a társadalomtudományban. Gondolat, Budapest, 1984., Stella Ting Toomey: Communicating Across Cultures. New York London, The Guilford Press, Sztereotípiák, előítéletek, ellenségképek. Csoportközi kulturális konfliktusok Kategorizáció; in-group, out-group; sztereotípiák, autosztereotípiák, heterosztereotípiák; előítélet; gyűlöletbeszéd; diszkrimináció; szegregáció; xenofóbia; rasszizmus; bűnbakképzés Vincze: Interkulturális kommunikáció, 3. fejezet. Ernest Gellner: A nacionalizmus kialakulása: A nemzet és az osztály mítoszai. Ford. Sisák Gábor. In Kántor Zoltán, szerk., Nacionalizmuselméletek. Rejtjel, Budapest, 2004., Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politika szemantikája. Ford. Szabó Márton. Jószöveg, Budapest, Szabó Márton: A láthatatlan ellenség. In uő: A diszkurzív politikatudomány alapjai. L Harmattan, Budapest, 2003., Gordon W. Allport: Az előítélet. Fordította Csepeli György. Osiris, Budapest, Csepeli György: Intergroup Relations [elektronikus tananyag] 5. Az idegen a román kultúrában sztereotípiák; bűnbakképzés; pozitív diszkrimináció; társadalmi integráció; Vincze: Interkulturális kommunikáció, 4. fejezet. Lucian Boia: Românii şi ceilalţi. In uő: Istorie şi mit în conştiinţa naţională românească. Humanitas, Bucureşti, 1997., Sorin Mitu: Az erdélyi románok sztereotípiái a magyarokról a 19. század első felében. In Bakó Boglárka, Papp Richárd, Szarka László (szerk.): Mindennapi 2

3 előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. Tér és terep 5. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Évkönyve. Budapest, Balassi Kiadó, 2007, Ioana Paul, Mirela Tudoran, Luiza Chilariu: Românii şi maghiarii. Reprezentări ingroup, out-group în cazul grupurilor etnice din România. In, Gabriel Bădescu, Mircea Kivu, Monica Robotin, ed., Barometrul relaţiilor etnice O perspectivă asupra climatului interetnic din România, Cluj, Edit. CRDE, 2005, Az idegen a magyar kultúrában nemzetkarakterológiák; sztereotípiák, előítéletek, ellenségképek; idegenek; európaiság Vincze: Interkulturális kommunikáció, 5. fejezet. Tóth Pál Péter Turai Tünde: A magyar lakosság külföldiekhez való viszonyáról szóló szakirodalom összefoglalása. Szociológiai Szemle 2003/4., Sorin Mitu: Românii văzuţi de maghiari: geneza unei imagini etnice. In idem, Transilvania mea, Raluca Soreanu: Autodefinire şi heterodefinire a românilor şi maghiarilor din România. O analiză empirică a stereotipurilor etnice şi a fundamentelor diferite de definire a identităţii etnice. In Gabriel Bădescu, Mircea Kivu, Monica Robotin, ed., Barometrul relaţiilor etnice O perspectivă asupra climatului interetnic din România, Cluj, Edit. CRDE, 2005, Ligeti György: Kisebbségek és bevándorlók a médiában. Médiakutató 2007 ősz, media/01.html 7. A multikulturalizmustól az interkulturális párbeszédig integráció, asszimiláció, marginalizáció, szeparáció; normatív és deskriptív multikulturalizmus; multikulturális politikák; interkulturális párbeszéd. Vincze: Interkulturális kommunikáció, 6. fejezet. Feischmidt Margit: Multikulturalizmus: Kultúra, identitás és politika új diskurzusa. In uő, szerk.: Multikulturalizmus. Osiris, Budapest, Összehasonlító modellek: Hofstede és Hall Kulturális változók; hatalmi távolság; individualizmus és kollektivizmus; maszkulinitás és femininitás; bizonytalanságkerülés; alacsony kontextusú (kontextusszegény) kultúra és kommunikáció; magas kontextusú (kontextus-gazdag) kultúra és kommunikáció; 3

4 Vincze: Interkulturális kommunikáció, 7. fejezet. Falkné dr. Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció. Püski, Budapest, 2001., Szervezeti kommunikáció és interkulturális kommunikáció, vállalati kommunikációs kultúrák szervezeti kultúra, egyenlőség, hierarchia, elemzés, integráció Falkné dr. Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció, Csáth Magdolna: Interkulturális menedzsment. Vezetés eltérő kultúrákban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Udvariassági rendszerek pragmatikai kompetencia; pragmatikai hiba; arcmunka; tiszteletteljes udvariasság; szolidáris udvariasság; hierarchikus udvariasság; fatikus kommunikáció Vincze: Interkulturális kommunikáció, 8. fejezet. Em Griffin: Az arculatmentés elmélete. Stella Ting-Toomey. Bevezetés a kommunikációelméletbe, Ron Scollon Suzanne Wong Scollon: Interpersonal politeness and power. In Intercultural Communication. A Discourse Approach. Blackwell, 2001., Nyelvi viselkedésformák: megszólítások Köszönési formák; személyes névmás; udvariassági névmás; névszói megszólítás; affektív megszólítás. Vincze: Interkulturális kommunikáció, 9. fejezet. Marica Pietreanu: Salutul în limba română. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 79. szám. Debrecen, Személyközi kommunikáció és interkulturális kommunikáció: Férfi-női kommunikáció Társadalmi nem, nemek nyelvhasználata, szexizmus Em Griffin: A nemek nyelvi dialektusai. Deborah Tannen. In Bevezetés a kommunikációelméletbe. Ford. Szigeti L. László. Harmat, Budapest, 2001., Ron Scollon Suzanne Wong Scollon: Intergender discourse. In Intercultural Communication. A Discourse Approach. Blackwell, 2001.,

5 13. Fordítás és fordíthatóság fogalom, kontextus, nézőpont Ulf Hannerz: Gondolatok a globális világról. Ford. Niedermüller Péter. In Thomka Beáta, szerk., A fordítás mint kulturális praxis, Jelenkor, Pécs, 2004., Paul Ricoeur, On Translation, trans. Eileen Brennan, Thinking in action. London; New York: Routledge, Összefoglalás, kitekintés III. Szemináriumi tevékenység A szemináriumok során minden résztvevőnek szóbeli bemutatót kell tartania, majd a feladatot félév végéig, szemináriumi dolgozat formájában is be kell nyújtania. Feladat: Válasszon egy országot vagy nagyobb régiót, és mutassa be annak kultúráját / kultúráit az alábbi szempontok alapján: - nyelv - mindennapi viselkedési, udvariassági normák - üzleti kommunikációs stílus - értékrend - egy jellemző kulturális megnyilvánulás bemutatása (pl. a szabadidő eltöltésének sajátos módjai, jellegzetes ünnepi szokások, tárgyi kultúra elemei pl. építészet, viselet, étel-különlegességek stb., kiemelkedő művészeti teljesítmények irodalomban, filmben stb.) Kiinduló források: Nyelvek, nyelvi viselkedés Omniglot. Writing Systems and Languages of the World: Az oldal bemutatja az egyes nyelveket és írásrendszereket, emellett hasznos további linkeket is tartalmaz. Leo Hickey, Miranda Stewart (eds.): Politeness in Europe. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters Ltd., Értékvizsgálatok: Atlas of European Values: A honlap a European Values Study és World Values Study című, longitudinális értékrend-vizsgálat eredményeit jeleníti meg. A feldolgozott kérdéskörök: politika, vallás, jólét, munka, család, Európa, társadalom. A felhasználó kiválaszthatja, milyen kérdésekre kíváncsi, és az országonkénti válaszokat az alkalmazás rávetíti Európa vagy a világ térképére így mindenki izgalmas összehasonlító vizsgálatokat végezhet. Üzleti etikett és tárgyalástechnika tankönyvek 5

6 (Használati útmutató: ezek a könyvek sajátos szerzői szemszögből, sajátos általában amerikai közönségnek íródtak; magyar vagy európai olvasó számára nem minden meglátásuk releváns vagy helytálló; csináld magad jellegüknél fogva gyakran durván általánosítanak ezért ajánlott kritikusan, reflektáltan olvasni, használni őket!) Terri Morrison, Wayne A. Conway: Kiss, Bow or Shake Hands. Adams Media, Lothar Katz: Negotiating International Business. Charleston: Booksurge, Az illető országban élő külföldiek blogjai (expat-blogok) Monográfiák az egyes országokról és a bemutatásra kiválasztott témákról (könyvtár, online adatbázisok) IV. Szakirodalom Az előadásokon tárgyalt témák szakirodalmát lásd az előadások tervénél. A szemináriumi témák feldolgozásához kiinduló szakirodalmat a Szemináriumi témák fejezet tartalmaz. A további, releváns és megbízható szakirodalom felkutatása hallgatói feladat (és része az értékelésnek!) V. Felmérés-értékelés módja Írásbeli vizsga az előadások és a kötelező könyvészet anyagából: 6 pont Szemináriumi tevékenység: 3 pont (szóbeli bemutatás: 1.5 pont, írott dolgozat: 1.5 pont) A szemináriumi tevékenység rendszeres részvételt (a hét alkalomból egy igazolatlan hiányzás megengedett), a szemináriumi beszélgetésekhez való aktív hozzájárulást és egy szemináriumi referátumot jelent. A referátumot a félév végéig, írott dolgozat formájában is be kell nyújtani. A kivételes esetekről (részképzésen való részvétel, egyéb tanulmányi kötelezettségek) előzetesen, azaz a félév elején egyeztethetünk. 6

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS

MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS KÉPZÉSI CSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ÍRTÁK: B. NAGY ÉVA BORECZKY ÁGNES KOVÁCS MÓNIKA KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 25 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 25 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes- Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy

INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Lélektan és neveléstudományi kar Módszertan tanszék INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy Oktatási segédlet Szöveggyűjtemény Dr. Kovács Zoltán 2005. 2 Tartalom

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET (A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai) Készítette: Konczosné

Részletesebben

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa:

TK2905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA. Vizsgajelentkezési előfeltétel. Heti óraszám: Féléves óraszám: Értékelés módja: Kredit: Ajánlott félév: Óra típusa: TK905 BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Tantárgy felelőse Tárgyfelvételi előfeltétel - Vizsgajelentkezési előfeltétel 1 előadás vizsga A pszichológia oktatása segítse elő a pedagógiai tevékenységhez szükséges

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3. Két ország, egy cél, közös siker! Două ţări, un scop, succes comun! Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3. Sztereotípiák,

Részletesebben

Romológia kurzusok a felsőoktatásban

Romológia kurzusok a felsőoktatásban Kállai Gabriella Romológia kurzusok a felsőoktatásban Az írás a hazai felsőoktatásban szeminárium vagy előadás formájában jelen lévő romológiai vonatkozású tantárgyakat, valamint azoknak a hallgatókra

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. REGIO KÖNYVEK KÖZÖSSÉGTANULMÁNY KÖZÖSSÉGTANULMÁNY MÓDSZERTANI JEGYZET Szerkesztette:

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Horányi Özséb TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Horányi Özséb TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS 1.a kommunikációelméleti iskolák rendszere Elméletek és modellek a kommunikációról Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Horányi Özséb Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a kommunikációelmélet

Részletesebben