Kommunikáció és médiatudomány alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció és médiatudomány alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai"

Átírás

1 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai irányzatok) Kredit: 4 Félév: 1, 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A kurzus célja, hogy a gondolkodás történetének legfontosabb modernkori irányzatait összefüggéseiben megvilágítsa. Az utak az elmúlt 150 évben gyakrabban keresztezik egymást, felismerve azt, hogy a filozófiai gondolkodás elsorvad akkor, ha nyugvópontra jut. Heidegger kifejezésével élve nem műveket vizsgálunk, hanem utakat. Utakat járunk be, régi, vagy új utakra térünk, útban vagyunk valahová, valami felé. A modernkori filozófiai irányzatokról nem lehet úgy szólni, hogy kiszakítjuk azokat a gondolkodás történetének legrégebbi hagyományából. A legújabbkori filozófusok és a róluk gondolkodók az áthagyományozott nézeteket nem azért vizsgálják felül és tesznek szert önálló álláspontra, hogy elvessék őket, hanem azért is, hogy igazságtartalmukat megértve, elsajátítsák, magukba fogadják azokat. Egzisztencializmus, fenomenológia, hermeneutika, analitikus iskola, strukturálizmius, posztstrukturalizmus, dekonstrukció stb. Kötelező olvasmányok: Sören Kierkegaard: Vagy-vagy. Lettöredék. Akadémiai Kiadó, Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába Bp. M. Heidegger: Lét és idő. Bp Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer Bp. Gondolat J. Derrida: Grammatológia. Szombathely, Életünk M. Fouvault: A szavak és dolgok Bp. Osiris, L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások Bp. Atlantisz Tantárgyfelelős: Dr. habil Tallár Ferenc egyetemi tanár Oktató: Sümegi István főiskolai docens, Murai Gábor főiskolai tanársegéd

2 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Kredit: 4 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A pszichológiával kapcsolatos illúziók, a laikus és az önismeretei pszichológia. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az emberismeret szintjei, hétköznapi és tudományos emberismeret. A pszichológia tudománya, kapcsolata más tudományokkal. A pszichológia mint tudomány kialakulás-története. Klasszikus irányzatok a pszichológiában. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapmechanizmusai. A megismerés szakaszai. Figyelem, aktivációs szintek, és tudatállapotok. Emlékezés és felejtés, képzelet, gondolkodás. A tanulás fogalma, fajtái, törvényei. Szociális tanulás. A cselekvés hajtóerői: motiváció és érzelem. Személyiségelméletek. Kötelező olvasmányok: Atkinson: Pszichológia. Osiris-Századvég Bp Keményné Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Tantárgyfelelős: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár Oktató: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

3 Tantárgy neve: SZOCÁLPSZICHOLÓGIA Kredit: 4 Félév: 2. Heti óraszám: 1/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A tantárgy célja: hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a társas kapcsolatokban és szociális (csoport, intézmény) struktúrák működésében szerepet játszó pszichológiai folyamatokról és döntési eljárásokról. Az elhangzó témákkal elő kívánjuk segíteni, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapvető szociálpszichológiai elméleteket és fogalmakat, valamint értelmezzék azok kapcsolódási pontjait a kommunikációs tanulmányaik során tanultakkal. Mi a szociálpszichológia? Tudománytörténeti körkép. A társas lét jelentősége és eredete. A társas világ szerkezete. A társas megismerés, az attribució és az attitűdök. Az attitűdváltozás és a meggyőzés. Az én és az én-megismerés. A homlokzat és társas meghatározottsága. A társas identitás. Társas és társadalmi szerepek jellege, funkciói. Társas interakciók és személyközi viszonyok. A proszociális magatartás. Szeretet és szerelem. Az agresszió. Konfliktus és konfliktusmegoldás. A csoport, norma és konformitás. Segítségnyújtás és bántalmazás. Kötelező olvasmányok: Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Bp., Hewstone, M., Stroebe,W., Codol,J-P. és Stephenson,G.M. (szerk): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., Smith, E.R., Mackie, D.M.: Szociálpszichológia. Bp. Osiris Tantárgyfelelős: Dr. Simon Katalin főiskolai docens Oktató: Dr. Tóth Péter főiskolai adjunktus

4 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium Értékelés: Kollokvium i jegy A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nyelvről való tudományos gondolkodásba. A tananyag részét képezi: A nyelvtudomány tárgya, feladata. A nyelv fogalma, szerepe. A nyelv beszéd és a gondolkodás összefüggései. A nyelv és a nyelvhasználat aspektusai, ezek kutatás-módszertani vetületei. Kötelező olvasmányok: Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Gondolat Kiadó, Bp., Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Corvina Kiadó, Bp., Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó, Bp., H. Bottyánfy Éva Horváth Mária Korompay Klára D. Mátai Mária: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Tankönyvkiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi fogalmak kisszótára. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ferenc főiskolai tanár Oktató: Dr. Vörös Ferenc főiskolai tanár

5 Tantárgy neve: SZEMIOTIKA Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Óratípus: Előadás i jegy A szemiotikai szemléletmód bemutatása és a tudományág alapfogalmainak áttekintése részben klasszikus szövegek (Saussure, Barthes, Peirce, Morris, Lotman stb.) olvasásával, részben empirikus elemzések által történik. Cél a szemiotika és a kommunikációkutatás egymáshoz való viszonyának tisztázása. A tananyagban szerepel jel fogalma, információ, kommunikáció: az alapfogalmak értelmezése a jeltudomány története a szemiotika ágai: szintaktika, szemantika, pragmatika a jeltípusok, a jel és a jelrendszer összefüggése a jelölés folyamata jelrendszerek a kultúrában a szimbólumok világa a jel és a kommunikatív jelenség kapcsolata. Barthes, R.: Válogatott írások. Bp. Európa Kiadó, Modern Könyvtár sorozat Hoppál M. Jankovics M. Nagy A. Szemadám Gy.: Jelképtár. Bp Helikon Horányi Ö. Szépe Gy. (szerk.): A jel tudománya. Bp Gondolat Saussure, F. de: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp Gondolat Voigt V.: Bevezetés a szemiotikába. Bp Gondolat Tantárgyfelelős: Horányi Özséb egyetemi tanár Oktató: Horányi Özséb egyetemi tanár

6 Tantárgy neve: SZOCIOLÓGIA Kredit: 4 Félév: Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse a szociológia alapfogalmaiba, összefüggésrendszerébe, gondolkodásmódjába. Felöleli a társadalmi struktúra, a szegénység, a kisebbségszociológia, családszociológia a deviancia, valamint az életmód-szociológia kérdéseit. Átfogó képet kapnak a hallgatók a kutatásmódszertan jelentőségéről, megismerik az empirikus kategóriák összefüggéseit, a kutatás fázisait, módszereit. A kutatásmódszertani kérdések megértése érdekében rövid episztemológiai áttekintést is kapnak, hogy elhelyezhessék a különböző kutatási megközelítéseket, s áttekintésük is legyen a módszerek változásiról. Mindez bevezetés jelleggel történik, hiszen a kutatásmódszertan két féléves önálló tárgyként szerepel a képzésben. Kötelező olvasmányok: Giddens: Elszabadult világ Perfekt K. Bp Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris K. Bp T. May: Social Research: Issues, Methods and Process 2nd ed. Open University Press, Tantárgyfelelős: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktató: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

7 Tantárgy neve: KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA Kredit: 4 Félév: 2, 3 Heti óraszám: 1/0, 0/1 i jegy X A tantárgy alapkoncepciója szerint a kultúrát a társadalmi kommunikáció során kialakuló sajátos tudáshalmaznak tekintjük. A kulturális antropológia feladatának pedig ezt a konstrukciót létrehozó és működtető szabályok és mechanizmusok feltárását tartjuk. A tananyag fő témakörei: Különböző felfogások a kultúra fogalmáról: klasszikus és modern kultúraelméletek. A kulturális antropológia kultúra-megközelítései. Az antropológiai gondolkodás sajátosságai, célkitűzései, az antropológia identitás problémái. A kultúra és jel viszonya: a kultúra szimbolikus felfogása. Antropológia és terepmunka. Klasszikus antropológiai leírások. A résztvevő megfigyelés problémái, sajátosságai, technikák a kultúra jeleinek vizsgálatához. A mindennapi élet antropológiai megfigyelése a modern társadalmakban. A kultúra narratívái. Emlékezet és hagyomány: a múlt, mint a kultúra összekötő ereje. A kulturális identitás: kultúra, szimbólum és etnicitás. Eltérő felfogások a nemzeti kultúrával kapcsolatban. Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és identitás a korai magaskultúrában. Bp Osiris Bohannan, P.-Glazer, M.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Bp Pánem Geertz, C.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Bp Századvég Kiadó Kapitány Á.-Kapitány G.: Rejtjelek 2., Bp Kossuth Könyvkiadó Narratívák 3. A kultúra narratívái. N. Kovács Tímea szerk. Kijárat, Bp. Tantárgyfelelős: Simon Róbert egyetemi tanár Oktató: Murai András főiskolai adjunktus

8 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A TÁRSADALOMELMÉLETBE Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 1/1 Óratípus: Előadás 1 Szeminárium 1 Értékelés: Kollokvium k i jegy A kurzus célja bevezetni a hallgatókat a szociológiaelmélet és a szociológiatörténet alapjaiba, végigkövetni a szociológia tudományos evolúcióját, fejlődéstörténetét, jelentősebb elméleteit és gondolkodóit. A társadalmotudományok kialakulása. A szociológia alkalmazási lehetőségei a társadalomban. A jelenkori szociológia fontos kérdései. Kötelező olvasmányok: Felkai-Némedi-Somlai: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. Új Mandátum, Bp Felkai-Némedi-Somlai: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Új Mandátum Kiadó, Bp Felkai-Némedi-Somlai: Szociológiai irányzatok a XX. században. Új Mandátum Kiadó, Bp Morel-Bauer: Szociológiaelmélet. Osiris Kiadó, 2000 Tantárgyfelelős: Szabó Máté egyetemi tanár Oktatók: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

9 Tantárgy neve: MAKROÖKONÓMIA Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 1/1 Óratípus: Előadás 1 Szeminárium 1 Értékelés: Kollokvium k i jegy A félév során a hagyományosan a makroökonómia területéhez tartozó fogalmakkal, jelenségekkel foglalkozunk. A félévet a közgazdasági elméletek rövid áttekintése zárja. Kötelező olvasmányok: Clifford Cobb - Ted Halstead - Jonathan Rowe: Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé? (Megtalálható: ) Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan. XXX. fejezet, o. Gazdaságpolitika. szerk: Veres József Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor 1-4. fejezetek, o. Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana 21. fej., o. Tantárgyfelelős: Dr. Rádi Szelman Oktató: Dr. Rádi Szelman

10 Tantárgy neve: VEZETÉSELMÉLET Kredit: 5 Félév: 1, 2. Heti óraszám: 1/1 i jegy X A témakör kulcsfogalmai, a fogalmak viszony-problémája (vezetés, menedzselés, leader, leadership, szervezet). A vezetői munka kulcseleme: a hatalom. A hatalom típusai, a hatalmi űr. A vezetés gondolkodás fejlődése- vezetéstörténeti előzmények. A vezetéselméleti iskolák- a klasszikus iskola, az emberi viszonyok tana, az integrációs törekvések (rendszerszemléletű iskola, institucionalista iskola). A japán, az európai, a magyar vezetési gondolkodás jellemzői. A nemzeti kultúra és a szervezeti kultúra. A szervezeti kultúra-modellek. A szervezetek filozófiája, az értékek modellelem a szervezeti életben. A szervezeti típusok. A vezetés funkcionális megközelítése. Stratégiai szemlélet a vezetésben. A változás fogalma, típusai, színterei. A stratégia fogalma, típusai, a stratégiai menedzsment folyamata, a stratégia-alkotás módszerei. Az emberi tényezők a vezetési folyamatban. Kötelező olvasmányok: Ternovszky F: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratesz Mankó Mária: vezetéselmélet III. Szhely, Hitt: A mestervezető. OMIKK Klein Sándor: Vezetés-és szervezetpszichológia. SHL. Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár Oktatók: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár

11 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A EU-TANULMÁNYOKBA Kredit: 5 Félév: 1.,2. Heti óraszám: 2/0., 1/0 Szeminárium i jegy Bemutatja azokat a nagy problématerületeket, amelyeket tanulmányaik során részletesebben is meg fognak ismerni, s rámutat a közöttük lévő összefüggésekre. A kurzus egyben bevezetés egy inter-és multidiszciplináris megközelítésbe és módszertanba. Nem az az elsődleges célja, hogy az európai történelmet kronológikusan ismertesse, vagy hogy átfogó képet adjon az európai társadalomtörténetről, sokkal inkább, hogy rávilágítson az alternatívákra, fejlődéstendenciákra és hogy szemléleti és elméleti kapaszkodókat adjon a hallgatóknak az európai társadalmi, gazdasági, politikai átalakulások kritikai elemzéséhez. Megismerteti a hallgatókat az Európai Unió intézményrendszerével, ezek működési mechanizmusaival, valamint belső intézményi/szervezeti kultúrájukkal. Kötelező olvasmányok: Hill Richard: Mi Európaiak Geomedia. Bp Wallace, H-Wallace,W: Policymaking int he European Union (Oxford, Oxford University Press, Borsody István: Az új Közép-Európa Szombathely. Savaria University Press, Dick Leonard: Európai Unió történet, szervezet, működés. Geomedia, Bp Tantárgyfelelős: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár

12 Tantárgy neve: KVALITATÍV MÓDSZERTAN Kredit: 3 Félév: 2 Heti óraszám: 1/1 i jegy Bevezetés: a kvantitatív és kvalitatív módszertan különbözőségeibe. A módszertan alapfogalmai (változók, indikátorok, kauzalitás, asszociációk). Konceptualizáció és az operacionalizáció folyamata és jelentősége. A survey módszertana. Kérdőív szerkesztés módszertana. Interjú technikák. Tartalomelemzés módszertana. Fókuszcsoport. Résztvevő-megfigyelő kutatás módszertana. Összehasonlító elemzés, komparatisztika. Kutatásmódszertani eszköztár használata a különböző tudományterületeken. Kötelező olvasmányok: Andorka Rudolf: A szociológia módszertana. In: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Bp Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Bp, 1995 Krippendorf: Tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, 1995 S. Nowak: A szociológiai kutatás módszertana. Általános problémák. KJK, Bp Durkheim: The Rules of Sociological Method. Macmillan Press, London 1982 T. May: Social Research: Issues, Methods and Process. 2nd ed. Open University Press, 1997 Tantárgyfelelős: Nagy Endre egyetemi tanár Oktatók: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

13 Tantárgy neve: KVANTITATÍV MÓDSZERTAN Kredit: 3 Félév: 3 Heti óraszám: 1/1 i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a kutatásmódszertan jelentőségéről, megismerjék az empirikus kategóriák összefüggéseit, a kutatás fázisait, módszereit. A kutatás-módszertani kérdések megértése érdekében rövid episztemológiai áttekintést is kapnak a hallgatók, hogy elhelyezhessék a különböző kutatási megközelítéseket, és történelmi áttekintésük is legyen a módszerek változásairól. A kurzus bevezetést nyújt a legfontosabb kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek sokféleségébe. A kurzus célja, hogy a hallgatók a félév végére mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekben is jártasságot szerezzenek, valamint értelmezni tudják a diszciplínájukhoz közel álló kutatások eredményeit. Kötelező olvasmányok: Babbie, Earl (1995) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kolosi Tamás - Rudas Tamás (1988) Empirikus problémamegoldás a szociológiában. (Társadalomkutatási Módszertani Tanulmányok I.) OMIKK - TÁRKI, Budapest. Kelemen János (1990) Tudományelmélet: módszerek és programok. BUKSZ (2) Cseh-Szombathy László Ferge Zsuzsa szerk.: (1971) A szociológia felvétel módszerei, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Kaplan, Abraham (1973) Az empirikus szociológiakutatás, Budapest: ELTE Tantárgyfelelős: Nagy Endre egyetemi tanár Oktató: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

14 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS Kredit: 6 Félév: 1,2,3. Heti óraszám: 0/2 0/2 0/2 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X A három féléves tantárgy célja a hallgatók kommunikációs készségének fejlesztése. A hallgatók legyenek képesek az eredményes és hatékony, a céljaiknak, a helyzetnek megfelelő kommunikációra, verbális és nem verbális megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Tudják szabályozni metakommunikatív jelzéseiket is. Tudják értelmezni az emberi viselkedés és a kommunikációs gátak összefüggéseit, a közléssorompókat és azok rejtett üzeneteit. Rendelkezzenek fejlett kapcsolatteremtő készséggel és fejlődjön önismeretük, valamint a másokat megismerő képességük. Legyen énképük, tudják a maguk és társaik teljesítményét értékelni. A hallgatóknak módjuk nyílik önbizalmuk, magabiztosságuk, pozitív beállítódásuk, kreativitásuk, gyors és megfelelő dönteni tudásuk, kockázatvállaló magatartásuk fejlesztésére. Megismerik az együttműködő és a versengő magatartás előnyeit, hátrányait, a nyílt kommunikáció fontosságát. Megtanulják konfliktusaikat eredményesen kezelni, problémáikat hatékonyan megoldani,az őket érő kommunikációs támadásokat megfelelő módon hárítani. A hallgatók ismerjék az aktív figyelés technikáit és azokat a gyakorlatban is tudják alkalmazni. Rendelkezzenek fejlett empátiával Gyakorolják az elfogadó, támogató, segítő eljárásokat. Legyenek képesek a kommunikátori szerep betöltésére, a maguk és mások megnyilvánulásainak elemzésére. Rendelkezzenek a nyilvános beszéd megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Rendelkezzenek fejlett előadói készséggel. Tudjanak a legkülönbözőbb alkalmakkor rögtönzött beszédeket tartani, beszélgetést, vitát vezetni, eredményesen, meggyőző módon szerepelni a nyilvánosság fórumain és a médiában. : Barrat, M. (2000) Médiaszereplés felsőfokon. Bp., Bagolyvár. Birkenbihl, V.F. (1999) Kommunikációs gyakorlatok. Bp., Trivium. Hull, R. (1997) A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bp., Bagolyvár. Moss, G. (1998) Az eredményes kommunikáció alapjai., Bagolyvár. Síklaki István (1990) A szóbeli befolyásolás alapjai. Bp., Tankönyvkiadó. Tantárgyfelelős: Dr. Csider Sándor főiskolai docens Oktató: Dr. Csider Sándor főiskolai docens

15 Tantárgy neve: A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A MÉDIA TÁRSADALOMTÖRTÉNETE Kredit: 4 Félév: 2., 3. Heti óraszám: 1/1, 1/0 i jegy X A tantárgy célja az információs és kommunikációs technológiák fogalmának, elemeinek, összefüggéseinek, működésmódjának megismerése, a legfontosabb technológiák /a telefon, rádió, televízió, számítógépes világhálózat/ technológiai és alkalmazási összefüggéseinek megértése. A konvergencia jelenségének és távlatainak megértése. A tantárgy során tárgyalásra kerül: a technológia, kommunikációs technológia fogalma, összefüggései. A kommunikációs technológiák csoportosítási, elemzési szempontjai, történetük az ókortól napjainkig. Az ICT fogalomköre: az információs és kommunikációs technológiák jellemzői. Az elektronikus hálózati kommunikációs technológiák sajátosságai, fejlesztési irányai. Mobil technológián alapuló szolgáltatások és rendszerek. A fix és a mobil technológia konvergenciája. A technológiák helye a helyi, regionális, nemzeti és globális információs társadalmakban. Kommunikációs technológiai kutatások és fejlesztések és vonatkozó pályázatok. Bártfai Barnabás - Szücs Sándor: Az információtechnológia alapfogalmai. Alapfogalmak, szoftverek, hálózatok, biztonság, vírusok, kifejezésgyűjtemény. Budapest, BBS-Info, p. : ill. ; 24 cm Buzás Ottó (1935) (szerk.): Távközléskultúra. Kommunikáció és telekommunikáció. Budapest, Presscon, p. : ill. ; 25 cm /részletek/ Farkas János: Információs- vagy tudástársadalom? Karvalics László, Z. (utószó). Budapest, Infonia Aula, Nyíri Kristóf - Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. a kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron, 1998 Pálvölgyi Mihály: Információs technológia. Budapest, Tankönyvkiadó, Tantárgyfelelős: Pálvölgyi Mihály főiskolai tanár Oktató: Pálvölgyi Mihály főiskolai tanár

16 Tantárgy neve: A KOMMUNIKÁCIÓ SZÍNTEREI, FUNKCIÓI ÉS ESZKÖZEI Kredit: 9 Félév: 1,2,3. Heti óraszám: 2/1 2/1 1/1 i jegy A három féléves tárgy alapkoncepciója szerint a kommunikáció három jellegzetes színtéren zajlik: a személyközi, a szervezeti és a kultúraközi kommunikáció világában. A személyközi kommunikáció főbb témakörei: a kommunikatív jelenség és a személyközi kommunikáció megkülönböztetése, a kommunikátor fogalma, az életvilág fogalma, a kommunikátum fogalma, a személyközi kommunikáció kódjai, a közvetlen emberi kommunikáció csatornái, a személyközi kommunikáció szituációi, stratégiák a személyközi kommunikációban A szervezeti kommunikáció főbb témakörei: A mechanikai paradigma, az organizmikus paradigma, az evolúciós paradigma érvényesülése a szervezeti életben. A tanuló szervezet, a posztmodern szervezet, a kreatív szervezet, mint kommunikatív színterek. A szervezet metaforái. A szervezeti kultúra fogalma, típusai, jellemzői, jelentősége. Kommunikációs helyzetek a modern szervezetekben. A kultúraközi kommunikáció főbb témakörei: Kultúraelméleti kontextus, amelyen belül a kultúraközi kommunikáció értelmezhető. Időbeli változások ( primitív és modern társadalmak). Térbeli változások (a kultúra, amely megkülönböztet). Egy társadalmon belül a kultúrák találkozása. A proxemika vizsgálat a különböző kultúrákban. Multikulturalizmus. Az idegenség és kezelésének modelljei. Identitáspolitika. A kommunikáció eszközei főbb témakörei: A természetes nyelvek, az ember alkotta formális nyelvek (logika, matematika, statisztika), a különböző médiumok (nyomtatott sajtótól az internetig) kommunikációs aspektusainak jellemzése és összehasonlítása. A kommunikáció jellegzetességeinek módosulásai-különbségei a különböző eszközök következtében. A kommunikációs folyamat változása az elsődleges szóbeliségtől a közvetítő eszközökig. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp Animula Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp Harmat Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I-II. Bp General Press Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Társadalmi kommunikáció. Szerkesztette: Béres István és Horányi Özséb. Bp Osiris Tantárgyfelelős: Horányi Özséb egyetemi tanár Oktatók: Murai András főiskolai adjunktus Tóth Péter főiskolai adjunktus

17 Tantárgy neve: TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ Kredit: 4 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 i jegy A tantárgy célja kettős: egyrészt a társadalmi kommunikáció alapfogalmainak értelmezése Ennek megfelelően a tananyag tartalma: Kommunikatív közösség. Kollektív attitűd. A társadalmi kommunikáció színterei. Nyilvánosság, a nyilvánosság szerkezete, külső és belső nyilvánosság, korlátozott nyilvánosság. A közvélemény elméletei, manifeszt, látens funkciói. A tantárgy másrészt a társadalmi kommunikáció jellegzetes helyzeteit tárgyalja. Ennek megfelelően a főbb témakörök: politikai kommunikáció, egyházi kommunikáció, a civil szervezetek kommunikációja, a kulturális kisebbségek kommunikációja. Angelusz R.: A kommunikáló társadalom. Bp Ferenczy Buda Béla Sárközi Erika (szerk.): Közéleti kommunikáció Akadémiai Kiadó Habermas, J.: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Bp Osiris Rendszerváltás és kommunikáció. Osiris, Bp Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Tóth Csaba- Török Gábor: Politika és kommunikáció. Századvég, Bp Tantárgyfelelős: Horányi Özséb egyetemi tanár Oktatók: Tóth Péter főiskolai adjunktus

18 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETEK Kredit: 3 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikáció jelenségéről kialakult elméleteket, tisztába legyenek azzal, milyen nézőpontokon keresztül lehet a kommunikáció jelenségét megközelíteni. Ahhoz, hogy a kommunikáció jelenségszférájának határai kijelölhetőek legyenek, három perspektíva figyelembevétele szükséges. A) Szerkezeti: ennek keretében a tranzaktív, interaktív, kultivációs, participációs modellek kerülnek tárgyalásra. B) Funkcionális: ez a megközelítés az informálás, meggyőzés, érzelmek kifejezése, szocializáció stb. ismeretét jelenti. C) A kutatási hagyományok: a szociálpszichológia, kibernetika, retorika, szemiotika, fenomenológia, társadalomkritika, tudásszociológiai és a kapcsolódó tudományterületek, mint az általános nyelvészet, információelmélet, saját nézőpontjából tekintünk a kommunikáció jelenségére. Béres István Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Bp. Osiris, Fassler, M.: Was ist Kommunikation? München: Fink,1997 Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp Harmat Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. Bp General Press Lázár Júlia: A kommunikáció tudománya, Ballasi Kiadó, Rosengren, K. E.: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Tantárgyfelelős: Horányi Özséb egyetemi tanár Oktató: Horányi Özséb egyetemi tanár

19 Tantárgy neve: MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ (Humán kommunikáció orientáció, kv) Kredit: 4 Félév: 3. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jeg A tantárgy célja a hallgatókat bevezetni a média-jelenségek vizsgálatába, ezért ebben a félévben tömegkommunikáció-elméletekkel foglalkozunk. Ezen belül kerülnek megbeszélésre: a tömegkommunikáció fogalma, funkciói, a tömegkommunikációs modellek: Alapmodellek: Shannon és Weaver; Lasswell; White; Gerbner; Westley és McLeon, Molotch és Lester; Riley és Riley. Hatásmodellek: inger válasz; a kommunikáció két szakaszának modellje. Hosszantartó hatások modelljei: agenda-setting; függőségi modell; a hallgatás spirálja. Császi Lajos: A média rítusai. Osiris, McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete, Osiris, Zsolt Péter: Médiaháromszög. EU-Synergon, Tantárgyfelelős: Nagy Gábor főiskolai docens Oktató: Murai András főiskolai adjunktus

20 Tantárgy neve: A HUMÁN KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKÁJA ÉS SAJÁTOS SZÍNTEREI (Humán kommunikáció orientáció, kv) Kredit: 4 Félév: 3. Heti óraszám: 1/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A kurzus során a kommunikációs folyamatok, az interperszonálistól a csoporton és a szervezeteken belüli, valamint a csoportok, a szervezetek közötti interakciók időbeli dinamikájának jellemzői kerülnek tárgyalásra. Áttekintjük a dinamikával kapcsolatos elméleteket, valamint megbeszélésre kerül néhány kiemelkedő empirikus kutatás. A tárgy második részében olyan sajátos kommunikációs szerveződéseket és színtereket kívánunk elemezni, mint a család, a kiscsoport, a sport, az egészségügy, a hivatal, illetve speciális rítusokat, mint vallási rítusok (mise, temetés, tor), a karnevál vagy az ajándékozás. Kötelező olvasmányok: Béres I. és Horányi Ö. (szerk.) Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris. Buda B. : A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp, Tömegkommunikációs Kutatóközpont Buda B. és Sárközi E. (szerk.) Közéleti kommunikáció. Budapest. Akadémiai Kiadó. Griffin,E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Pápay Zs.: Rang, párválasztás, közvélemény. Budapest, Gondolat Young, M. és Willmott,P.: Család és rokonság Kelet-Londonban. Budapest, Új Mandátum Watt, J. H. and WanLear C. A.. Dynamic patterns in communication processes. Sage Tantárgyfelelős: Török Gábor főiskolai docens Oktatók: Török Gábor főiskolai docens

21 Tantárgy neve: A KOMMUNIKÁCIÓ JOGI SZABÁLYOZÁSA (Humán kommunikáció orientáció, kv) Kredit: 3 Félév: 2. Heti óraszám: 1/1 i jegy A tantárgy során a kommunikáció jogi szabályozását tekintjük át. A hallgatók megismerik: az alkotmányos alapelveket, az alkotmányos intézményrendszert a személyiségi jogokat, a szerzői jogot, a szerződésekre vonatkozó alapvető szabályokat, a hazai médiát szabályozó törvényeket: a sajtótörvényt, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló jogszabályt, az internet adatkezelési szabályait, nemzetközi kitekintést is kapnak a hallgatók a tantárgy keretében: az amerikai média szabadságáról, és az Európai Unió médiaszabályozásáról, média etikai kódexek szerepét. Rivers-Matthews: Médiaetika. Bagolyvár, Sükösd M.-Csermely Á.(szerk.): A hír értékei ( Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában. Média Hungária Könyvek 2., 2001 Zsolt Péter: Médiaetika. EU-SYNERGON, 2004 Székely László: Magyar sajtójog. Bp. MÚOSZ Trócsány Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris, Bp Tantárgyfelelős: dr. Fejes Péter Oktató: dr. Fejes Péter, Murai András főiskolai adjunktus

22 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ETIKA (Humán kommunikáció orientáció, kv) Kredit: 3 Félév: 3. Heti óraszám: 1/1 i jegy A kurzus középpontjában Karl-Otto Apel és Jürgen Habermas diszkurzív (vagy kommunikatív) etikája áll. Kitérünk Apel transzcendentálpragmatikai fordulatára ill. a kommunikatív cselekvés habermasi elméletének tágabb kontextusára és a kanti autonómiafogalom interszubjektivitáselméleti átfogalmazására. Felderítendő az elméleti hátteret, érintjük Austin és Searle beszédaktuselméletét és H. P. Grice intencionális jelentéselméletét. Az apeli és a habermasi kommunikatív etika nyilvánvaló kapcsolódási pontjai mellett felhívjuk a figyelmet a két elmélet karakterisztikus eltéréseire is, és - a főbb csomópontokhoz kapcsolódva - feldolgozzuk a kommunikatív etika megfogalmazása nyomán kialakult nemzetközi vitát. Hogy érzékeltessük etika és kommunikatív viszony összefüggéseinek tágabb horizontját, kitérünk M. Tomasello kultúraelméletére és M. Buber perszonálfilozófiájára is. Karl-Otto Apel: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik. In: Transformation der Philosophie, Suhrkamp, uö. Két erkölcsfilozófiai tanulmány. Áron Kiadó, Habermas: A kommunikatív cselekvés elmélete. Filozófiai Figyelő kiadása, (Különös tekintettel a két közbevetésre.) Michael Tomasello: Gondolkodás és kultúra. Osiris, Martin Buber: Én és Te. Európa, Pléh-Síklaki-Terestyéni: Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Felkai Gábor: Habermas. Áron Kiadó, Tantárgyfelelős: prof. dr. Tallár Ferenc egyetemi tanár Oktató: Tasnádi Róbert főiskolai tanársegéd

23 Tantárgy neve: TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS (Humán kommunikáció orinetáció, kv) Kredit: 6 Félév: 2,3. Heti óraszám: 1/1 1/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A téma interdiszciplináris jellegéből adódóan konfliktus és kommunikáció viszonya három nézőpontból kerül megközelítésre. A konfliktus a magatartásbiológia nézőpontjából: Konfliktus és evolúció. Ritualizált konfliktusmegoldás. Az együttműködés evolúciója. A konfliktusos és a kooperatív magatartás örökletessége. Csoportközi konfliktusok. Csoportok közötti kooperáció. Etnikai konfliktusok evolúciós megközelítésben. Konfliktus, kooperáció és a moralitás evolúciója. A konfliktus a szociológia nézőpontjából: A konfliktus a közszférában és a magánszférában. A játékelmélet a konfliktusról. A konfliktusok megoldási módozatai. Szerepkészlet és konfliktus. A megegyezés típusai: disztributív és integratív alku. A konfliktus a kulturális antropológia nézőpontjából: Kultúra és konfliktus fogalmának összefonódása. A határ szerepe a kultúrák vizsgálatában. Az idegen és a társadalmi integráció. Kötelező olvasmányok: Assmann, A Assmann, J.: Kultur und konflikt. Aspekte einer Theorie des unkommunikativen Handels. In: Kultur und konflikt. Hrgs. Assmann, A Assmann, J. Frankfurt/M. Suhrkamp Barash,D.P.: Szociobiológia és viselkedés. Natura, Budapest, Elster,J. : A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban. Budapest, Osiris-Századvég Fülöp,M.: A versengésre vonatkozó tudományos nézetek. Pszichológia Kaschuba, W.: Kulturalizmus. Replika, Szijártó Zs., Tamás P. és Tóth P.: A konfliktusról. In: Béres I. és Horányi Ö. Szerk.: Társadalmi kommunikáció. Bp Osiris. Tantárgyfelelős: Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Tóth Péter főiskolai adjunktus

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29.

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29. A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) 2004. április 29. Általánosan érvényes szabály: amennyiben a tárgy kétféléves, akkor az első félév teljesítése feltétele a második

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA Babeş Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 2012/2013-as tanév Dr. Vincze Hanna Orsolya adjunktus vincze.orsolya@polito.ubbcluj.ro BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (BA) KURZUSAI 2008/2009 TAVASZI FÉLÉV MEGJEGYZÉSEK: Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk).

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Tanterv 2014 2014.07.23. 2 Tartalomjegyzék Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató 2015/16. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Szervezeti kultúra Tantárgy kódja: SEKU1V0MMEV Tanterv szerinti

Részletesebben

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében Általános információk Legutóbbi módosítás: 2012.02.11. FONTOS!!! Az alábbi dokumentum

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus Szabó Márton: Politikai tudáselméletek A Politikai tudáselméletek propedeutikai jellegű, bemutatja azokat a tudományos tradíciókat,

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány alapszak

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L A tantárgy neve Alapozó ismeretek (18-25 kredit) Tantárgy típusa Kredit Informatikai alapismeretek 2 Informatikai alapismeretek 2 Szemeszterek 1 2 5 N L N L N L N L N L N L 6 A számonkérés típusa szóban

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Nappali tagozat PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA Tantárgyi útmutató 2013/2014 tanév 1.félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I.

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. Sárközi Andrea Bernadett osztályvezető sarkozi.andrea@oik.hu Utak A zene szerepe, hatása az emberre, mint egyénre Társadalomtudományi vizsgálatok:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat PÉNZÜGY MESTERSZAK SZÁMVITEL MESTERSZAK SZERVEZETI KULTÚRA Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA Tudományterület, tudományág: bölcsészettudomány Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: BTK Szakfelelős: Dr. Kricsfalusi

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak érték Kötelező alapozó ismeretek 1 Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100 4/0/0/v/ 4/ Társadalomelmélet BMEGT43M101 4/0/0/v/

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola. Tantárgy neve: Közigazgatási kommunikáció

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola. Tantárgy neve: Közigazgatási kommunikáció Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: Közigazgatási kommunikáció Oktató: Jenei Ágnes, PhD egyetemi docens, NKE KTK A tantárgy típusa:

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK Kiknek ajánljuk? Azoknak, akiket érdekel, hogy mi az emberi viselkedés mozgatórugója Akik kíváncsiak arra, hogy hogyan működik a társadalom körülöttük Akik meg szeretnének ismerkedni

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés Kurzus neve: Kommunikációs készségfejlesztés Tantárgy heti óraszáma: 0/2 kreditértéke: 2 I. tantárgyfelelős neve: Csider Sándor kurzusfelelős neve: Csider

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Szociológia mesterszakos hallgatók számára. 2015/16-os tanév tavaszi záróvizsga

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Szociológia mesterszakos hallgatók számára. 2015/16-os tanév tavaszi záróvizsga ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Szociológia mesterszakos hallgatók számára 2015/16-os tanév tavaszi záróvizsga Alapozó és szakmai törzstárgyak tételsora a tételek: társadalomelméleti/szociológiaelméleti/szociológiatörténeti

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

KOMTANB4/ MK-1 KONB01 KONB0101 KONB0102 KONB0103 KONB0104 KONB0105 KONB0106 KONB0107 KONB0108 KONB0109 KONB0110

KOMTANB4/ MK-1 KONB01 KONB0101 KONB0102 KONB0103 KONB0104 KONB0105 KONB0106 KONB0107 KONB0108 KONB0109 KONB0110 IDŐTERV KOMTANB4/15-16-1 - Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Ösvények: Kommunikáció és médiatudomány alapozó és törzsképzés MK-1 Alapozó modul 1 2 3 4 5 6 KONB01 Alapozó modul - A tantárgyban

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben