Kommunikáció és médiatudomány alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció és médiatudomány alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai"

Átírás

1 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA (filozófiatörténet, modernkori filozófiai irányzatok) Kredit: 4 Félév: 1, 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A kurzus célja, hogy a gondolkodás történetének legfontosabb modernkori irányzatait összefüggéseiben megvilágítsa. Az utak az elmúlt 150 évben gyakrabban keresztezik egymást, felismerve azt, hogy a filozófiai gondolkodás elsorvad akkor, ha nyugvópontra jut. Heidegger kifejezésével élve nem műveket vizsgálunk, hanem utakat. Utakat járunk be, régi, vagy új utakra térünk, útban vagyunk valahová, valami felé. A modernkori filozófiai irányzatokról nem lehet úgy szólni, hogy kiszakítjuk azokat a gondolkodás történetének legrégebbi hagyományából. A legújabbkori filozófusok és a róluk gondolkodók az áthagyományozott nézeteket nem azért vizsgálják felül és tesznek szert önálló álláspontra, hogy elvessék őket, hanem azért is, hogy igazságtartalmukat megértve, elsajátítsák, magukba fogadják azokat. Egzisztencializmus, fenomenológia, hermeneutika, analitikus iskola, strukturálizmius, posztstrukturalizmus, dekonstrukció stb. Kötelező olvasmányok: Sören Kierkegaard: Vagy-vagy. Lettöredék. Akadémiai Kiadó, Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába Bp. M. Heidegger: Lét és idő. Bp Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer Bp. Gondolat J. Derrida: Grammatológia. Szombathely, Életünk M. Fouvault: A szavak és dolgok Bp. Osiris, L. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások Bp. Atlantisz Tantárgyfelelős: Dr. habil Tallár Ferenc egyetemi tanár Oktató: Sümegi István főiskolai docens, Murai Gábor főiskolai tanársegéd

2 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Kredit: 4 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A pszichológiával kapcsolatos illúziók, a laikus és az önismeretei pszichológia. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az emberismeret szintjei, hétköznapi és tudományos emberismeret. A pszichológia tudománya, kapcsolata más tudományokkal. A pszichológia mint tudomány kialakulás-története. Klasszikus irányzatok a pszichológiában. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapmechanizmusai. A megismerés szakaszai. Figyelem, aktivációs szintek, és tudatállapotok. Emlékezés és felejtés, képzelet, gondolkodás. A tanulás fogalma, fajtái, törvényei. Szociális tanulás. A cselekvés hajtóerői: motiváció és érzelem. Személyiségelméletek. Kötelező olvasmányok: Atkinson: Pszichológia. Osiris-Századvég Bp Keményné Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Tantárgyfelelős: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár Oktató: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

3 Tantárgy neve: SZOCÁLPSZICHOLÓGIA Kredit: 4 Félév: 2. Heti óraszám: 1/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A tantárgy célja: hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a társas kapcsolatokban és szociális (csoport, intézmény) struktúrák működésében szerepet játszó pszichológiai folyamatokról és döntési eljárásokról. Az elhangzó témákkal elő kívánjuk segíteni, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapvető szociálpszichológiai elméleteket és fogalmakat, valamint értelmezzék azok kapcsolódási pontjait a kommunikációs tanulmányaik során tanultakkal. Mi a szociálpszichológia? Tudománytörténeti körkép. A társas lét jelentősége és eredete. A társas világ szerkezete. A társas megismerés, az attribució és az attitűdök. Az attitűdváltozás és a meggyőzés. Az én és az én-megismerés. A homlokzat és társas meghatározottsága. A társas identitás. Társas és társadalmi szerepek jellege, funkciói. Társas interakciók és személyközi viszonyok. A proszociális magatartás. Szeretet és szerelem. Az agresszió. Konfliktus és konfliktusmegoldás. A csoport, norma és konformitás. Segítségnyújtás és bántalmazás. Kötelező olvasmányok: Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Bp., Hewstone, M., Stroebe,W., Codol,J-P. és Stephenson,G.M. (szerk): Szociálpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., Smith, E.R., Mackie, D.M.: Szociálpszichológia. Bp. Osiris Tantárgyfelelős: Dr. Simon Katalin főiskolai docens Oktató: Dr. Tóth Péter főiskolai adjunktus

4 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Kredit: 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium Értékelés: Kollokvium i jegy A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nyelvről való tudományos gondolkodásba. A tananyag részét képezi: A nyelvtudomány tárgya, feladata. A nyelv fogalma, szerepe. A nyelv beszéd és a gondolkodás összefüggései. A nyelv és a nyelvhasználat aspektusai, ezek kutatás-módszertani vetületei. Kötelező olvasmányok: Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Gondolat Kiadó, Bp., Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Corvina Kiadó, Bp., Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó, Bp., H. Bottyánfy Éva Horváth Mária Korompay Klára D. Mátai Mária: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Tankönyvkiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi fogalmak kisszótára. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ferenc főiskolai tanár Oktató: Dr. Vörös Ferenc főiskolai tanár

5 Tantárgy neve: SZEMIOTIKA Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Óratípus: Előadás i jegy A szemiotikai szemléletmód bemutatása és a tudományág alapfogalmainak áttekintése részben klasszikus szövegek (Saussure, Barthes, Peirce, Morris, Lotman stb.) olvasásával, részben empirikus elemzések által történik. Cél a szemiotika és a kommunikációkutatás egymáshoz való viszonyának tisztázása. A tananyagban szerepel jel fogalma, információ, kommunikáció: az alapfogalmak értelmezése a jeltudomány története a szemiotika ágai: szintaktika, szemantika, pragmatika a jeltípusok, a jel és a jelrendszer összefüggése a jelölés folyamata jelrendszerek a kultúrában a szimbólumok világa a jel és a kommunikatív jelenség kapcsolata. Barthes, R.: Válogatott írások. Bp. Európa Kiadó, Modern Könyvtár sorozat Hoppál M. Jankovics M. Nagy A. Szemadám Gy.: Jelképtár. Bp Helikon Horányi Ö. Szépe Gy. (szerk.): A jel tudománya. Bp Gondolat Saussure, F. de: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp Gondolat Voigt V.: Bevezetés a szemiotikába. Bp Gondolat Tantárgyfelelős: Horányi Özséb egyetemi tanár Oktató: Horányi Özséb egyetemi tanár

6 Tantárgy neve: SZOCIOLÓGIA Kredit: 4 Félév: Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse a szociológia alapfogalmaiba, összefüggésrendszerébe, gondolkodásmódjába. Felöleli a társadalmi struktúra, a szegénység, a kisebbségszociológia, családszociológia a deviancia, valamint az életmód-szociológia kérdéseit. Átfogó képet kapnak a hallgatók a kutatásmódszertan jelentőségéről, megismerik az empirikus kategóriák összefüggéseit, a kutatás fázisait, módszereit. A kutatásmódszertani kérdések megértése érdekében rövid episztemológiai áttekintést is kapnak, hogy elhelyezhessék a különböző kutatási megközelítéseket, s áttekintésük is legyen a módszerek változásiról. Mindez bevezetés jelleggel történik, hiszen a kutatásmódszertan két féléves önálló tárgyként szerepel a képzésben. Kötelező olvasmányok: Giddens: Elszabadult világ Perfekt K. Bp Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris K. Bp T. May: Social Research: Issues, Methods and Process 2nd ed. Open University Press, Tantárgyfelelős: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktató: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

7 Tantárgy neve: KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA Kredit: 4 Félév: 2, 3 Heti óraszám: 1/0, 0/1 i jegy X A tantárgy alapkoncepciója szerint a kultúrát a társadalmi kommunikáció során kialakuló sajátos tudáshalmaznak tekintjük. A kulturális antropológia feladatának pedig ezt a konstrukciót létrehozó és működtető szabályok és mechanizmusok feltárását tartjuk. A tananyag fő témakörei: Különböző felfogások a kultúra fogalmáról: klasszikus és modern kultúraelméletek. A kulturális antropológia kultúra-megközelítései. Az antropológiai gondolkodás sajátosságai, célkitűzései, az antropológia identitás problémái. A kultúra és jel viszonya: a kultúra szimbolikus felfogása. Antropológia és terepmunka. Klasszikus antropológiai leírások. A résztvevő megfigyelés problémái, sajátosságai, technikák a kultúra jeleinek vizsgálatához. A mindennapi élet antropológiai megfigyelése a modern társadalmakban. A kultúra narratívái. Emlékezet és hagyomány: a múlt, mint a kultúra összekötő ereje. A kulturális identitás: kultúra, szimbólum és etnicitás. Eltérő felfogások a nemzeti kultúrával kapcsolatban. Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és identitás a korai magaskultúrában. Bp Osiris Bohannan, P.-Glazer, M.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Bp Pánem Geertz, C.: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Bp Századvég Kiadó Kapitány Á.-Kapitány G.: Rejtjelek 2., Bp Kossuth Könyvkiadó Narratívák 3. A kultúra narratívái. N. Kovács Tímea szerk. Kijárat, Bp. Tantárgyfelelős: Simon Róbert egyetemi tanár Oktató: Murai András főiskolai adjunktus

8 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A TÁRSADALOMELMÉLETBE Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 1/1 Óratípus: Előadás 1 Szeminárium 1 Értékelés: Kollokvium k i jegy A kurzus célja bevezetni a hallgatókat a szociológiaelmélet és a szociológiatörténet alapjaiba, végigkövetni a szociológia tudományos evolúcióját, fejlődéstörténetét, jelentősebb elméleteit és gondolkodóit. A társadalmotudományok kialakulása. A szociológia alkalmazási lehetőségei a társadalomban. A jelenkori szociológia fontos kérdései. Kötelező olvasmányok: Felkai-Némedi-Somlai: Olvasókönyv a szociológia történetéhez. Új Mandátum, Bp Felkai-Némedi-Somlai: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Új Mandátum Kiadó, Bp Felkai-Némedi-Somlai: Szociológiai irányzatok a XX. században. Új Mandátum Kiadó, Bp Morel-Bauer: Szociológiaelmélet. Osiris Kiadó, 2000 Tantárgyfelelős: Szabó Máté egyetemi tanár Oktatók: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

9 Tantárgy neve: MAKROÖKONÓMIA Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 1/1 Óratípus: Előadás 1 Szeminárium 1 Értékelés: Kollokvium k i jegy A félév során a hagyományosan a makroökonómia területéhez tartozó fogalmakkal, jelenségekkel foglalkozunk. A félévet a közgazdasági elméletek rövid áttekintése zárja. Kötelező olvasmányok: Clifford Cobb - Ted Halstead - Jonathan Rowe: Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé? (Megtalálható: ) Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan. XXX. fejezet, o. Gazdaságpolitika. szerk: Veres József Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor 1-4. fejezetek, o. Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana 21. fej., o. Tantárgyfelelős: Dr. Rádi Szelman Oktató: Dr. Rádi Szelman

10 Tantárgy neve: VEZETÉSELMÉLET Kredit: 5 Félév: 1, 2. Heti óraszám: 1/1 i jegy X A témakör kulcsfogalmai, a fogalmak viszony-problémája (vezetés, menedzselés, leader, leadership, szervezet). A vezetői munka kulcseleme: a hatalom. A hatalom típusai, a hatalmi űr. A vezetés gondolkodás fejlődése- vezetéstörténeti előzmények. A vezetéselméleti iskolák- a klasszikus iskola, az emberi viszonyok tana, az integrációs törekvések (rendszerszemléletű iskola, institucionalista iskola). A japán, az európai, a magyar vezetési gondolkodás jellemzői. A nemzeti kultúra és a szervezeti kultúra. A szervezeti kultúra-modellek. A szervezetek filozófiája, az értékek modellelem a szervezeti életben. A szervezeti típusok. A vezetés funkcionális megközelítése. Stratégiai szemlélet a vezetésben. A változás fogalma, típusai, színterei. A stratégia fogalma, típusai, a stratégiai menedzsment folyamata, a stratégia-alkotás módszerei. Az emberi tényezők a vezetési folyamatban. Kötelező olvasmányok: Ternovszky F: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratesz Mankó Mária: vezetéselmélet III. Szhely, Hitt: A mestervezető. OMIKK Klein Sándor: Vezetés-és szervezetpszichológia. SHL. Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár Oktatók: Dr. Mankó Mária főiskolai tanár

11 Tantárgy neve: BEVEZETÉS A EU-TANULMÁNYOKBA Kredit: 5 Félév: 1.,2. Heti óraszám: 2/0., 1/0 Szeminárium i jegy Bemutatja azokat a nagy problématerületeket, amelyeket tanulmányaik során részletesebben is meg fognak ismerni, s rámutat a közöttük lévő összefüggésekre. A kurzus egyben bevezetés egy inter-és multidiszciplináris megközelítésbe és módszertanba. Nem az az elsődleges célja, hogy az európai történelmet kronológikusan ismertesse, vagy hogy átfogó képet adjon az európai társadalomtörténetről, sokkal inkább, hogy rávilágítson az alternatívákra, fejlődéstendenciákra és hogy szemléleti és elméleti kapaszkodókat adjon a hallgatóknak az európai társadalmi, gazdasági, politikai átalakulások kritikai elemzéséhez. Megismerteti a hallgatókat az Európai Unió intézményrendszerével, ezek működési mechanizmusaival, valamint belső intézményi/szervezeti kultúrájukkal. Kötelező olvasmányok: Hill Richard: Mi Európaiak Geomedia. Bp Wallace, H-Wallace,W: Policymaking int he European Union (Oxford, Oxford University Press, Borsody István: Az új Közép-Európa Szombathely. Savaria University Press, Dick Leonard: Európai Unió történet, szervezet, működés. Geomedia, Bp Tantárgyfelelős: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Dr. habil Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár

12 Tantárgy neve: KVALITATÍV MÓDSZERTAN Kredit: 3 Félév: 2 Heti óraszám: 1/1 i jegy Bevezetés: a kvantitatív és kvalitatív módszertan különbözőségeibe. A módszertan alapfogalmai (változók, indikátorok, kauzalitás, asszociációk). Konceptualizáció és az operacionalizáció folyamata és jelentősége. A survey módszertana. Kérdőív szerkesztés módszertana. Interjú technikák. Tartalomelemzés módszertana. Fókuszcsoport. Résztvevő-megfigyelő kutatás módszertana. Összehasonlító elemzés, komparatisztika. Kutatásmódszertani eszköztár használata a különböző tudományterületeken. Kötelező olvasmányok: Andorka Rudolf: A szociológia módszertana. In: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Bp Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Bp, 1995 Krippendorf: Tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, 1995 S. Nowak: A szociológiai kutatás módszertana. Általános problémák. KJK, Bp Durkheim: The Rules of Sociological Method. Macmillan Press, London 1982 T. May: Social Research: Issues, Methods and Process. 2nd ed. Open University Press, 1997 Tantárgyfelelős: Nagy Endre egyetemi tanár Oktatók: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

13 Tantárgy neve: KVANTITATÍV MÓDSZERTAN Kredit: 3 Félév: 3 Heti óraszám: 1/1 i jegy A kurzus célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a kutatásmódszertan jelentőségéről, megismerjék az empirikus kategóriák összefüggéseit, a kutatás fázisait, módszereit. A kutatás-módszertani kérdések megértése érdekében rövid episztemológiai áttekintést is kapnak a hallgatók, hogy elhelyezhessék a különböző kutatási megközelítéseket, és történelmi áttekintésük is legyen a módszerek változásairól. A kurzus bevezetést nyújt a legfontosabb kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek sokféleségébe. A kurzus célja, hogy a hallgatók a félév végére mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekben is jártasságot szerezzenek, valamint értelmezni tudják a diszciplínájukhoz közel álló kutatások eredményeit. Kötelező olvasmányok: Babbie, Earl (1995) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kolosi Tamás - Rudas Tamás (1988) Empirikus problémamegoldás a szociológiában. (Társadalomkutatási Módszertani Tanulmányok I.) OMIKK - TÁRKI, Budapest. Kelemen János (1990) Tudományelmélet: módszerek és programok. BUKSZ (2) Cseh-Szombathy László Ferge Zsuzsa szerk.: (1971) A szociológia felvétel módszerei, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Kaplan, Abraham (1973) Az empirikus szociológiakutatás, Budapest: ELTE Tantárgyfelelős: Nagy Endre egyetemi tanár Oktató: Velics Gabriella főiskolai tanársegéd

14 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS Kredit: 6 Félév: 1,2,3. Heti óraszám: 0/2 0/2 0/2 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X A három féléves tantárgy célja a hallgatók kommunikációs készségének fejlesztése. A hallgatók legyenek képesek az eredményes és hatékony, a céljaiknak, a helyzetnek megfelelő kommunikációra, verbális és nem verbális megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Tudják szabályozni metakommunikatív jelzéseiket is. Tudják értelmezni az emberi viselkedés és a kommunikációs gátak összefüggéseit, a közléssorompókat és azok rejtett üzeneteit. Rendelkezzenek fejlett kapcsolatteremtő készséggel és fejlődjön önismeretük, valamint a másokat megismerő képességük. Legyen énképük, tudják a maguk és társaik teljesítményét értékelni. A hallgatóknak módjuk nyílik önbizalmuk, magabiztosságuk, pozitív beállítódásuk, kreativitásuk, gyors és megfelelő dönteni tudásuk, kockázatvállaló magatartásuk fejlesztésére. Megismerik az együttműködő és a versengő magatartás előnyeit, hátrányait, a nyílt kommunikáció fontosságát. Megtanulják konfliktusaikat eredményesen kezelni, problémáikat hatékonyan megoldani,az őket érő kommunikációs támadásokat megfelelő módon hárítani. A hallgatók ismerjék az aktív figyelés technikáit és azokat a gyakorlatban is tudják alkalmazni. Rendelkezzenek fejlett empátiával Gyakorolják az elfogadó, támogató, segítő eljárásokat. Legyenek képesek a kommunikátori szerep betöltésére, a maguk és mások megnyilvánulásainak elemzésére. Rendelkezzenek a nyilvános beszéd megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Rendelkezzenek fejlett előadói készséggel. Tudjanak a legkülönbözőbb alkalmakkor rögtönzött beszédeket tartani, beszélgetést, vitát vezetni, eredményesen, meggyőző módon szerepelni a nyilvánosság fórumain és a médiában. : Barrat, M. (2000) Médiaszereplés felsőfokon. Bp., Bagolyvár. Birkenbihl, V.F. (1999) Kommunikációs gyakorlatok. Bp., Trivium. Hull, R. (1997) A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bp., Bagolyvár. Moss, G. (1998) Az eredményes kommunikáció alapjai., Bagolyvár. Síklaki István (1990) A szóbeli befolyásolás alapjai. Bp., Tankönyvkiadó. Tantárgyfelelős: Dr. Csider Sándor főiskolai docens Oktató: Dr. Csider Sándor főiskolai docens

15 Tantárgy neve: A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A MÉDIA TÁRSADALOMTÖRTÉNETE Kredit: 4 Félév: 2., 3. Heti óraszám: 1/1, 1/0 i jegy X A tantárgy célja az információs és kommunikációs technológiák fogalmának, elemeinek, összefüggéseinek, működésmódjának megismerése, a legfontosabb technológiák /a telefon, rádió, televízió, számítógépes világhálózat/ technológiai és alkalmazási összefüggéseinek megértése. A konvergencia jelenségének és távlatainak megértése. A tantárgy során tárgyalásra kerül: a technológia, kommunikációs technológia fogalma, összefüggései. A kommunikációs technológiák csoportosítási, elemzési szempontjai, történetük az ókortól napjainkig. Az ICT fogalomköre: az információs és kommunikációs technológiák jellemzői. Az elektronikus hálózati kommunikációs technológiák sajátosságai, fejlesztési irányai. Mobil technológián alapuló szolgáltatások és rendszerek. A fix és a mobil technológia konvergenciája. A technológiák helye a helyi, regionális, nemzeti és globális információs társadalmakban. Kommunikációs technológiai kutatások és fejlesztések és vonatkozó pályázatok. Bártfai Barnabás - Szücs Sándor: Az információtechnológia alapfogalmai. Alapfogalmak, szoftverek, hálózatok, biztonság, vírusok, kifejezésgyűjtemény. Budapest, BBS-Info, p. : ill. ; 24 cm Buzás Ottó (1935) (szerk.): Távközléskultúra. Kommunikáció és telekommunikáció. Budapest, Presscon, p. : ill. ; 25 cm /részletek/ Farkas János: Információs- vagy tudástársadalom? Karvalics László, Z. (utószó). Budapest, Infonia Aula, Nyíri Kristóf - Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. a kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron, 1998 Pálvölgyi Mihály: Információs technológia. Budapest, Tankönyvkiadó, Tantárgyfelelős: Pálvölgyi Mihály főiskolai tanár Oktató: Pálvölgyi Mihály főiskolai tanár

16 Tantárgy neve: A KOMMUNIKÁCIÓ SZÍNTEREI, FUNKCIÓI ÉS ESZKÖZEI Kredit: 9 Félév: 1,2,3. Heti óraszám: 2/1 2/1 1/1 i jegy A három féléves tárgy alapkoncepciója szerint a kommunikáció három jellegzetes színtéren zajlik: a személyközi, a szervezeti és a kultúraközi kommunikáció világában. A személyközi kommunikáció főbb témakörei: a kommunikatív jelenség és a személyközi kommunikáció megkülönböztetése, a kommunikátor fogalma, az életvilág fogalma, a kommunikátum fogalma, a személyközi kommunikáció kódjai, a közvetlen emberi kommunikáció csatornái, a személyközi kommunikáció szituációi, stratégiák a személyközi kommunikációban A szervezeti kommunikáció főbb témakörei: A mechanikai paradigma, az organizmikus paradigma, az evolúciós paradigma érvényesülése a szervezeti életben. A tanuló szervezet, a posztmodern szervezet, a kreatív szervezet, mint kommunikatív színterek. A szervezet metaforái. A szervezeti kultúra fogalma, típusai, jellemzői, jelentősége. Kommunikációs helyzetek a modern szervezetekben. A kultúraközi kommunikáció főbb témakörei: Kultúraelméleti kontextus, amelyen belül a kultúraközi kommunikáció értelmezhető. Időbeli változások ( primitív és modern társadalmak). Térbeli változások (a kultúra, amely megkülönböztet). Egy társadalmon belül a kultúrák találkozása. A proxemika vizsgálat a különböző kultúrákban. Multikulturalizmus. Az idegenség és kezelésének modelljei. Identitáspolitika. A kommunikáció eszközei főbb témakörei: A természetes nyelvek, az ember alkotta formális nyelvek (logika, matematika, statisztika), a különböző médiumok (nyomtatott sajtótól az internetig) kommunikációs aspektusainak jellemzése és összehasonlítása. A kommunikáció jellegzetességeinek módosulásai-különbségei a különböző eszközök következtében. A kommunikációs folyamat változása az elsődleges szóbeliségtől a közvetítő eszközökig. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp Animula Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp Harmat Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I-II. Bp General Press Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Társadalmi kommunikáció. Szerkesztette: Béres István és Horányi Özséb. Bp Osiris Tantárgyfelelős: Horányi Özséb egyetemi tanár Oktatók: Murai András főiskolai adjunktus Tóth Péter főiskolai adjunktus

17 Tantárgy neve: TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ Kredit: 4 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 i jegy A tantárgy célja kettős: egyrészt a társadalmi kommunikáció alapfogalmainak értelmezése Ennek megfelelően a tananyag tartalma: Kommunikatív közösség. Kollektív attitűd. A társadalmi kommunikáció színterei. Nyilvánosság, a nyilvánosság szerkezete, külső és belső nyilvánosság, korlátozott nyilvánosság. A közvélemény elméletei, manifeszt, látens funkciói. A tantárgy másrészt a társadalmi kommunikáció jellegzetes helyzeteit tárgyalja. Ennek megfelelően a főbb témakörök: politikai kommunikáció, egyházi kommunikáció, a civil szervezetek kommunikációja, a kulturális kisebbségek kommunikációja. Angelusz R.: A kommunikáló társadalom. Bp Ferenczy Buda Béla Sárközi Erika (szerk.): Közéleti kommunikáció Akadémiai Kiadó Habermas, J.: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Bp Osiris Rendszerváltás és kommunikáció. Osiris, Bp Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Tóth Csaba- Török Gábor: Politika és kommunikáció. Századvég, Bp Tantárgyfelelős: Horányi Özséb egyetemi tanár Oktatók: Tóth Péter főiskolai adjunktus

18 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETEK Kredit: 3 Félév: 2. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jegy A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kommunikáció jelenségéről kialakult elméleteket, tisztába legyenek azzal, milyen nézőpontokon keresztül lehet a kommunikáció jelenségét megközelíteni. Ahhoz, hogy a kommunikáció jelenségszférájának határai kijelölhetőek legyenek, három perspektíva figyelembevétele szükséges. A) Szerkezeti: ennek keretében a tranzaktív, interaktív, kultivációs, participációs modellek kerülnek tárgyalásra. B) Funkcionális: ez a megközelítés az informálás, meggyőzés, érzelmek kifejezése, szocializáció stb. ismeretét jelenti. C) A kutatási hagyományok: a szociálpszichológia, kibernetika, retorika, szemiotika, fenomenológia, társadalomkritika, tudásszociológiai és a kapcsolódó tudományterületek, mint az általános nyelvészet, információelmélet, saját nézőpontjából tekintünk a kommunikáció jelenségére. Béres István Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Bp. Osiris, Fassler, M.: Was ist Kommunikation? München: Fink,1997 Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp Harmat Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. Bp General Press Lázár Júlia: A kommunikáció tudománya, Ballasi Kiadó, Rosengren, K. E.: Kommunikáció, Typotex, Budapest, Tantárgyfelelős: Horányi Özséb egyetemi tanár Oktató: Horányi Özséb egyetemi tanár

19 Tantárgy neve: MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ (Humán kommunikáció orientáció, kv) Kredit: 4 Félév: 3. Heti óraszám: 2/0 Szeminárium i jeg A tantárgy célja a hallgatókat bevezetni a média-jelenségek vizsgálatába, ezért ebben a félévben tömegkommunikáció-elméletekkel foglalkozunk. Ezen belül kerülnek megbeszélésre: a tömegkommunikáció fogalma, funkciói, a tömegkommunikációs modellek: Alapmodellek: Shannon és Weaver; Lasswell; White; Gerbner; Westley és McLeon, Molotch és Lester; Riley és Riley. Hatásmodellek: inger válasz; a kommunikáció két szakaszának modellje. Hosszantartó hatások modelljei: agenda-setting; függőségi modell; a hallgatás spirálja. Császi Lajos: A média rítusai. Osiris, McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete, Osiris, Zsolt Péter: Médiaháromszög. EU-Synergon, Tantárgyfelelős: Nagy Gábor főiskolai docens Oktató: Murai András főiskolai adjunktus

20 Tantárgy neve: A HUMÁN KOMMUNIKÁCIÓ DINAMIKÁJA ÉS SAJÁTOS SZÍNTEREI (Humán kommunikáció orientáció, kv) Kredit: 4 Félév: 3. Heti óraszám: 1/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A kurzus során a kommunikációs folyamatok, az interperszonálistól a csoporton és a szervezeteken belüli, valamint a csoportok, a szervezetek közötti interakciók időbeli dinamikájának jellemzői kerülnek tárgyalásra. Áttekintjük a dinamikával kapcsolatos elméleteket, valamint megbeszélésre kerül néhány kiemelkedő empirikus kutatás. A tárgy második részében olyan sajátos kommunikációs szerveződéseket és színtereket kívánunk elemezni, mint a család, a kiscsoport, a sport, az egészségügy, a hivatal, illetve speciális rítusokat, mint vallási rítusok (mise, temetés, tor), a karnevál vagy az ajándékozás. Kötelező olvasmányok: Béres I. és Horányi Ö. (szerk.) Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris. Buda B. : A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp, Tömegkommunikációs Kutatóközpont Buda B. és Sárközi E. (szerk.) Közéleti kommunikáció. Budapest. Akadémiai Kiadó. Griffin,E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Pápay Zs.: Rang, párválasztás, közvélemény. Budapest, Gondolat Young, M. és Willmott,P.: Család és rokonság Kelet-Londonban. Budapest, Új Mandátum Watt, J. H. and WanLear C. A.. Dynamic patterns in communication processes. Sage Tantárgyfelelős: Török Gábor főiskolai docens Oktatók: Török Gábor főiskolai docens

21 Tantárgy neve: A KOMMUNIKÁCIÓ JOGI SZABÁLYOZÁSA (Humán kommunikáció orientáció, kv) Kredit: 3 Félév: 2. Heti óraszám: 1/1 i jegy A tantárgy során a kommunikáció jogi szabályozását tekintjük át. A hallgatók megismerik: az alkotmányos alapelveket, az alkotmányos intézményrendszert a személyiségi jogokat, a szerzői jogot, a szerződésekre vonatkozó alapvető szabályokat, a hazai médiát szabályozó törvényeket: a sajtótörvényt, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló jogszabályt, az internet adatkezelési szabályait, nemzetközi kitekintést is kapnak a hallgatók a tantárgy keretében: az amerikai média szabadságáról, és az Európai Unió médiaszabályozásáról, média etikai kódexek szerepét. Rivers-Matthews: Médiaetika. Bagolyvár, Sükösd M.-Csermely Á.(szerk.): A hír értékei ( Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában. Média Hungária Könyvek 2., 2001 Zsolt Péter: Médiaetika. EU-SYNERGON, 2004 Székely László: Magyar sajtójog. Bp. MÚOSZ Trócsány Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Osiris, Bp Tantárgyfelelős: dr. Fejes Péter Oktató: dr. Fejes Péter, Murai András főiskolai adjunktus

22 Tantárgy neve: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ETIKA (Humán kommunikáció orientáció, kv) Kredit: 3 Félév: 3. Heti óraszám: 1/1 i jegy A kurzus középpontjában Karl-Otto Apel és Jürgen Habermas diszkurzív (vagy kommunikatív) etikája áll. Kitérünk Apel transzcendentálpragmatikai fordulatára ill. a kommunikatív cselekvés habermasi elméletének tágabb kontextusára és a kanti autonómiafogalom interszubjektivitáselméleti átfogalmazására. Felderítendő az elméleti hátteret, érintjük Austin és Searle beszédaktuselméletét és H. P. Grice intencionális jelentéselméletét. Az apeli és a habermasi kommunikatív etika nyilvánvaló kapcsolódási pontjai mellett felhívjuk a figyelmet a két elmélet karakterisztikus eltéréseire is, és - a főbb csomópontokhoz kapcsolódva - feldolgozzuk a kommunikatív etika megfogalmazása nyomán kialakult nemzetközi vitát. Hogy érzékeltessük etika és kommunikatív viszony összefüggéseinek tágabb horizontját, kitérünk M. Tomasello kultúraelméletére és M. Buber perszonálfilozófiájára is. Karl-Otto Apel: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik. In: Transformation der Philosophie, Suhrkamp, uö. Két erkölcsfilozófiai tanulmány. Áron Kiadó, Habermas: A kommunikatív cselekvés elmélete. Filozófiai Figyelő kiadása, (Különös tekintettel a két közbevetésre.) Michael Tomasello: Gondolkodás és kultúra. Osiris, Martin Buber: Én és Te. Európa, Pléh-Síklaki-Terestyéni: Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Felkai Gábor: Habermas. Áron Kiadó, Tantárgyfelelős: prof. dr. Tallár Ferenc egyetemi tanár Oktató: Tasnádi Róbert főiskolai tanársegéd

23 Tantárgy neve: TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS (Humán kommunikáció orinetáció, kv) Kredit: 6 Félév: 2,3. Heti óraszám: 1/1 1/1 Értékelés: Kollokvium i jegy X A téma interdiszciplináris jellegéből adódóan konfliktus és kommunikáció viszonya három nézőpontból kerül megközelítésre. A konfliktus a magatartásbiológia nézőpontjából: Konfliktus és evolúció. Ritualizált konfliktusmegoldás. Az együttműködés evolúciója. A konfliktusos és a kooperatív magatartás örökletessége. Csoportközi konfliktusok. Csoportok közötti kooperáció. Etnikai konfliktusok evolúciós megközelítésben. Konfliktus, kooperáció és a moralitás evolúciója. A konfliktus a szociológia nézőpontjából: A konfliktus a közszférában és a magánszférában. A játékelmélet a konfliktusról. A konfliktusok megoldási módozatai. Szerepkészlet és konfliktus. A megegyezés típusai: disztributív és integratív alku. A konfliktus a kulturális antropológia nézőpontjából: Kultúra és konfliktus fogalmának összefonódása. A határ szerepe a kultúrák vizsgálatában. Az idegen és a társadalmi integráció. Kötelező olvasmányok: Assmann, A Assmann, J.: Kultur und konflikt. Aspekte einer Theorie des unkommunikativen Handels. In: Kultur und konflikt. Hrgs. Assmann, A Assmann, J. Frankfurt/M. Suhrkamp Barash,D.P.: Szociobiológia és viselkedés. Natura, Budapest, Elster,J. : A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban. Budapest, Osiris-Századvég Fülöp,M.: A versengésre vonatkozó tudományos nézetek. Pszichológia Kaschuba, W.: Kulturalizmus. Replika, Szijártó Zs., Tamás P. és Tóth P.: A konfliktusról. In: Béres I. és Horányi Ö. Szerk.: Társadalmi kommunikáció. Bp Osiris. Tantárgyfelelős: Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár Oktatók: Tóth Péter főiskolai adjunktus

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya

Részletesebben

A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak

A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak A tananyag alcíme: A kommunikációelmélet diszciplinarizálódása, a kommunikációtudomány kialakulása Szerző: Béres István - Kárpáti Eszter- Korpics Márta Lektor:Horányi

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A tantárgy neve: EGYETEMES FILMTÖRTÉNET Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 4 A tantárgy elıfeltételei: -

A tantárgy neve: EGYETEMES FILMTÖRTÉNET Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 4 A tantárgy elıfeltételei: - 1. Egyetemes filmtörténet EGYETEMES FILMTÖRTÉNET Az értékelés formája: kollokvium A tárgyhoz rendelt kredit: 3 Heti óraszám: 4 - Az elıadások során a hallgatók olyan átfogó filmes mőveltségre tegyenek

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0

Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK. Kódja: NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 Tantárgy neve: ELEMI GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK NBG_GI804G0 Kreditszáma: 0 A tanóra típusa: GYAKORLAT és száma: 0+2 KRITÉRIUMFELTÉTEL A számonkérés módja: HÁROMFOKOZATÚ MINŐSÍTÉS A tantárgy tantervi helye: I.

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben