Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Tartalomjegyzék 1.Bevezető Az intézmény bemutatása Törvényi háttér Stratégia, küldetésnyilatkozat Nevelési program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményi sajátosságok A személyiségfejlesztéssel, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolai hagyományok A tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A kiemelt figyelmet igénylő, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló (SNI, BTMN) felzárkóztatását, együttnevelését segítő program A tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje A szülők, tanulók, az iskola és a pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Egészségfejlesztési program Egészségnevelési program Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás Drogstratégia Környezeti nevelési program A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat hatálya, célja Az értékelés rendje A vizsgatárgyak részei és követelményei Az iskolaváltás, valamint a tanulók átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Iskolai szolgáltatások Iskolai közösségek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munka megvalósításának tárgyi feltételei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök, felszerelések jegyzéke Az iskola helyi tanterve Az iskola képzési rendje A képzés szerkezete, oktatott szakmák, irányok, specialitások Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tanagyag és követelményei A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása

3 A évfolyamon pedagógiai feladatainak megvalósítása A évfolyamon pedagógiai feladatainak megvalósítása Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatások. A beszámoltatások formája, rendje, korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka ellenőrzése, mérési, értékelési rendszere A tanulói munka értékelésének, ellenőrzésének rendszere A tanulók teljesítményének, magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítése. A jutalmazás és fegyelmezés elvei A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei Projektoktatás A moduláris oktatásnál az egyes modulok értékelése, minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe Mindennapos testnevelés A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A középszintű érettségi vizsga témakörei Szakmai program szakközépiskolában és szakiskolában Záró rendelkezések A program hatálya, hatályba lépése A felülvizsgálat rendje Intézményvezetői aláírás, bélyegzőlenyomat Intézményi tanács véleménye Szülői szervezet és DÖK véleménye A nevelőtestületi véleményezést, elfogadást igazoló dokumentum

4 1.1 Az intézmény bemutatása 1.Bevezető Iskolánk két elődiskola (Debreczeni Márton Középiskola és Szakképző Intézet, és a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola összevonásával) augusztus 1- jén kezdte közös működését. A Debreczeni Márton Középiskola és Szakképző Intézetet 1954-ben alapították, az északi régió vájár szakmunkásképzése céljából. Az 1960-as évektől kezdődően vasas, illetve villamos szakmák oktatásával bővült az iskola profilja szeptemberétől szakmunkáscélú szakközépiskolai képzés indult erősáramú berendezésszerelő szakmában szeptemberétől szakmunkások 3 éves gimnáziumi képzését végzi, 1992-től már 4 éves gimnáziumi képzést is folytatott szeptemberétől szakmunkások szakközépiskolája 2 éves intenzív nappali tagozatú oktatását kezdte szeptemberétől villamos energetikai szakmacsoportos technikusi alapozó képzést indított. Tanulói gyakorlati képzése egyrészt saját tanműhelyeikben történt, másrészt gazdálkodó egységeknél szeptemberétől elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban világbanki képzés indult szeptemberétől az informatikai szakmacsoportban is folyik világbanki képzés. Ekkortól már a szakmai képzés is átalakult, csak két éves általános alapozás után történik. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 1981 augusztusában alakult. Azóta dísznövénykertész, általános kertész, erdész, húsfeldolgozó, tejtermékgyártó, élelmiszertartósító, sütőipari termékgyártó, molnár szakmunkások képzését végezte. Az elméleti képzés az iskola épületében történt. A mezőgazdasági szakmák gyakorlati oktatása az iskola által működtetett tangazdaságokban történt: a dísznövénykertészek és általános kertészek képzését a Csorba-tó mellett, a Sajó partján lévő tangazdaságban oldotta meg. Sajnos az erdész és az élelmiszeripari szakmák oktatásához saját tanüzemmel nem rendelkezett. Kezdetben nagy vállaltoknál (ÁHV, Magyar Hűtőipar, MSV, KSV, Tejipari Vállalat, Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság és később a Miskolci Malomipari Vállalat) történt a képzés. A rendszerváltozásból adódó gazdasági-társadalmi átalakulások a nagyvállalatokra épülő szakmunkásképzést alapjaiban változtatta meg. A vállalatok megszűnése, átalakulása azonban iskola tanulóképzésében érezhető visszaesést nem hozott, mert kisüzemekben, vállalkozóknál, az utód-cégeknél biztosítani tudta valamennyi ide jelentkező tanuló képzését szeptemberétől levelező tagozaton működött a Szakmunkások Szakközépiskolája. Ez a képzés 2002-ben megszűnt, mivel a hallgatók a közlekedés miatt nem tudtak kijárni az új iskola épületébe szeptemberében a mezőgazdasági szakmacsoportban világbanki tantervek alapján oktatott osztály indult. Az 1997/98-as tanévtől a fenntartó engedélyével nyolc szakmában (dísznövénykertész, általános kertész, húsfeldolgozó, pék, erdész, tejtermékgyártó, élelmiszertartósító, molnár) már az új, NAT szerinti oktatást vezette be. A tanulók két évig csak általános műveltséget alapozó elméleti ismereteket szereztek, újabb egy, két, illetve három év alatt az OKJ szerinti szakmai képzésben részesültek. Az 1998/99-es tanévtől már minden szakmában, minden iskolában ilyen formában folyik az oktatás. 4

5 A Debreczeni Márton Szakképző Iskolában 2000-től szakmacsoportos alapozó képzés folyik mezőgazdasági, élelmiszeripari, informatikai és elektronika elektrotechnika szakmacsoportban szeptemberétől a Szakiskolai Fejlesztési Programban készült tantervek szerint tanítunk két 9, illetve 10. évfolyamos osztályunkban szeptemberétől a HEFOP pályázat, a TIOK program keretében kidolgozott kompetencia alapú modulokat alkalmazzuk 2-2 osztályunkban szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logika, szociális kompetencia, életpálya-építés, idegen nyelvi, valamint informatikai kompetencia területen szeptemberétől a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében szakmára felkészítő évfolyamot indítottunk szeptemberétől az új moduláris szerkezetű OKJ szerinti szakmai képzés indult meg iskolánkban is szeptemberétől a TÁMOP program keretében a kompetencia alapú oktatás elterjesztése három, kilencedikes osztályban, összesen hat tanulócsoportban történik szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logika, szociális kompetencia, életpálya-építés kompetencia területeken. E mellett megszereztük a referencia intézményi előminősítést. Készülünk a referencia intézményi minősítés megszerzésére szövegértés-szövegalkotás, matematikai logika területen. Ehhez, valamint a referencia intézményi feladatok megvalósításához kapott iskolánk a megvalósított TÁMOP pályázat keretében segítséget a 2011/2012 tanévben. A HEFOP és TÁMOP pályázatok sikeres lezárását követően iskolánkban minden pedagógus rendelkezik kellő módszertani ismeretekkel, melyekkel oktatási folyamatunk színesebbé, eredményesebbé tehető. A TISZK rövid bemutatása A Miskolc megyei jogú város Közgyűlése a (II.8) határozatának értelmében szeptember 1-től a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola (mint fogadó iskola), a Debreczeni Márton Szakképző Iskola és a Fáy András Szakközépiskola (mint küldő iskolák) intézményeinek együttműködésével létrehozta a Gálffy Ignác Térségi Integrációs Szakképző Központot. Cél, hogy a fejlesztés hatására létrejövő korszerű intézményhálózat biztosítsa a szakképzés hatékony működtetését, lehetővé téve a szakképzés összehangolását térségi és regionális szinten től a TISZK működése miatt iskolánk élelmiszeripari szakképzése jogilag átkerült a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központba július 28.-án élelmiszeripari tanulóink tanulói jogviszonya visszakerült iskolánkba. Ezzel együtt vállaltuk, hogy a TISZK fenntartási időszakában az indikátorokat biztosítjuk a pályázathoz Törvényi háttér évi LXXIX. többször módosított törvény a közoktatásról évi CXC törvény a köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5

6 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről ( b) bekezdése) 229/2012. évi Korm. rend. a Köznevelési törvény végrehajtásáról Nemzeti Alaptanterv 110/2012. Korm. rend. a NAT kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról Módosított Kerettantervi rendelet 28/2000.(IX. 21.) OM 23/2013. (III.29.) Az EMMI rendelet mellékletei (A kerettantervek) 51/2012. évi EMMI rendelet a kerettantervekről 100/1997.(VI. 13.) módosított Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 150/2012. évi Korm. rendelet az OKJ-ról 20/2007. évi SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatásról 51/2010. FVM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről 41/2013 VM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről Iskolánk, augusztus 1.-től a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartás alá került. Az átvétellel együtt kifutó rendszerben a korábbi képzéseink, feladataink is megmaradtak. Iskolánk továbbra részt vesz a Gálffy Ignác TISZK munkájában, biztosítja az indikátorokat Stratégia, küldetésnyilatkozat Hitvallásunk: Nem lehet valakit valamire megtanítani, csak hozzásegíteni ahhoz, hogy a tudást maga szerezze meg. (Galilei) Mi személyiségközpontú iskolát szeretnénk, ahol: fontos a tanulási szükségletek tudatosítása, igényei változtatása, a tanár-diák közösen, együtt tanul, az iskola légköre toleráns, az a törekvés, hogy egyetlen gyerek se vesszen el, a gyerekeknek lehetősége van sikereket elérni, a tanulás személyi tárgyi feltételei jók, és folyamatosan fejlődnek (közelednek az ideálishoz) a tanulók alap és kulcskompetenciái fejlődnek új tanulási módszerek, modern eszközök segítik a tanulási folyamatot, az iskolából kikerülő diákok meg tudnak a felelni a munkaerő-piaci igényeknek, a szülőkkel és a partnerintézményekkel hatékony az együttműködés. Nevelési elveink: A tanulói képességek, kompetenciák fejlesztése. Az önálló tanulási kezdeményezések segítése. Az önállóságra nevelés. Az egyéni bánásmód érvényesítése. Küldetésnyilatkozatunk Elsődleges célunk 6

7 tanulóink ismereteinek, kompetenciáinak minőségi fejlesztése, a tanterv követelményeinek sikeres teljesítése. gyermekeinket szeretettel oktatni nevelni, személyiségüket tiszteletben tartva képességeik maximumához eljuttatni őket. Testületünk mindennapi munkáját áthatja, hogy hiszünk a gyermekekben, az együtt végzett munka örömében hiszünk abban, hogy értékeink megőrizhetőek és átadhatóak, képesek vagyunk eredményesen és elismerésre méltóan dolgozni. megismerjük tanulóink személyiségét, egyéni sajátosságait megértetni igyekszünk a tananyagot, segítünk a lényeg kiemelésében igyekszünk tanulóinkat sikerélményhez juttatni, pozitívan értékelni a törekvés, hogy gyermekeink jól érezzék magukat nálunk Jövőképünk: Olyan iskola megteremtése, melyben: magas színvonalú oktatás-nevelés valósul meg a jelen és a jövő szakmai társadalmi kihívásainak, elvárásainak eleget tesz tanulóink, a szülők, a partnerek megelégedettek munkánkkal a hagyományokat megőrizve, de új tartalommal bővülve folyik a nevelés oktatás. Testületünk ismeri és állandóan fejleszti önmagát ismeri és pozitívan alakítja a közösséget, amelyben él minden iskolai jelenséget igyekszik észlelni, keresi annak okát, motívumát alkot és alkotni tanít. Törekszünk arra, hogy intézményünk demokratikus szellemű, nyitott, aktivitásra késztető munkahely legyen, s az innovatív pedagógusokkal, korszerű konvertálható tudás közvetítésére alkalmassá váljon. 7

8 2. Nevelési program 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink: elsődlegesen a személyes példamutatás, a munka szeretete, tisztelete, a közös munka, a kezdeményezés, a kreativitás, egymás megbecsülése, tolerancia, a másság elfogadása, felelős közösségi, állampolgári magatartás, hazafiság a kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése esélyegyenlőség biztosítása IPR módszerek alkalmazásával a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyeinek javítása alkotó pedagógiai klíma megteremtése. Értékként fogadjuk el, hogy a gyerekek képesek a tanulásra, ebben segítenünk, támogatnunk kell őket. Célunk, hogy megfelelően motiváljuk diákjainkat, állandóan fejlesszük a teljesítményüket, az önértékelésüket, sikerekhez juttassuk őket, a pozitív eredményeket vegyük észre, dicsérettel jutalmazzuk, tanításunk, nevelésünk során minden módszer alkalmazható legyen, a pedagógus szerepe az osztályban legyen segítő és támogató, a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket fejlesszünk, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat kompetencia alapú oktatás bevezetésével is segítsük, a digitális írástudás terjesztését szorgalmazzuk, a tanulók képességeit, kulcskompetenciáit egyénre szabottan fejlesszük, nevelőtestületünk módszertani kultúrája szélesedjen, önálló intézményi innovációkat valósítsunk meg, ezeket kövessük nyomon, szoros kapcsolatot alakítsunk ki a TISZK keretein belül és egyéb partnereinkkel, olyan légkört alakítsunk ki, amelyben: - a gyerekek törekvéseit nem korlátozzuk, - fejlesztjük tudásukat, készségeiket, - segítjük a megértést, - a gyerekeket buzdítjuk, támogatjuk, - nincs félelem, - a szülőkkel folyamatosan segítjük egymást. 8

9 Intézményi sajátosságok Nevelési-pedagógiai célkitűzéseink Iskolánk pedagógiai célja, hogy a fiatalok kellő szaktudás birtokában igényes, kreatív, vállalkozó szellemű, autonóm személyiségként jussanak el a felnőtt kor küszöbére. Célunk, hogy minden gyerekünk személyiségét minél teljesebben kibontakoztassuk, próbáljunk eljuttatni mindenkit képességei maximumához. Nevelési céljainkat kifejezően Dorothy Kalte fogalmazta meg. Álljon itt mottóul: Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulnak megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulják bűnösnek érezni magukat. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a világban! 2.2. A személyiségfejlesztéssel, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Nevelési-személyiségfejlesztési, közösségfejlesztési terv A személyiség általunk elfogadott definíciója: külső hatásokra kialakult belső feltételeknek és öröklött adottságoknak az egyénen belül kialakult olyan egyedi, megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a környezethez való alkalmazkodást, viszonyulást. Oktató-nevelő munkánk alapvető feladata a tanulók személyiségfejlődésének segítése. Munkánkat négy kompetencia terület mentén végezzük: Az értelem kiművelése (kognitív kompetencia) Segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia) Egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia) A szakmai képzés és annak alapozása (speciális kompetencia) 9

10 Az értelem kiművelése (kognitív kompetencia) Tanulási motívumok fejlesztése Célunk, hogy iskolánkban a nevelő-oktató munkát úgy szervezzük, hogy a következő tanulási motívumok kialakuljanak, fennmaradjanak: megismerési vágy, felfedezési vágy, alkotásvágy, a tanulási teljesítményvágy. A megismerési vágy alapját jelentő kíváncsiság fenntartásához az iskola változatos, gazdag, fejlesztő programokat kínál, amelyben minden tanuló megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, felhasználva az egyes tantárgyak nyújtotta lehetőségeket is. Feladatunk, hogy minden tanuló mélyebben érdeklődjön egy-két tantárgy iránt. Tanulóink munkáiból iskolai kiállításokat rendezünk. Sikerként értékeljük, ha azokon a városi, megyei, országos versenyeken, amelyeken iskolánk hagyományosan részt vesz, minden évben tudunk versenyzőt indítani. Minden évben tudunk a tanulói munkákból kiállítást rendezni. A felfedezési vágy kialakításához, fenntartásához a tananyagból kiválasszuk azokat a részeket, melyek alkalmasak önálló feldolgozásra, felfedező tanulásra, projekt munkára ezeket gondosan előkészítjük. Ezen tevékenységek során, diákjainkat sikerélményhez juttatjuk. Célunkat akkor érjük el, ha tanulóinkat sikerül bevonni az egyes anyagrészek önálló feldolgozásába, az anyaggal kapcsolatos kutatásokba. Tantárgyi eredményeik javulnak. Az országos kompetenciaméréseken tanulóink a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfeleljenek. A tanulási teljesítményvágy felkeltéséhez, fenntartásához Igyekszünk differenciált feladatok elé állítani tanulóinkat, amelyek sikerélményhez juttatják őket, minimálisra csökkentve a tanulási kudarcaikat. Sikernek tekintjük, ha az évek óta magas bukási arányok folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. Az országos kompetenciaméréseken tanulóink a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfeleljenek. Az alkotás vágyának kialakítása, fenntartása a fejlesztő, a szimulációs játékok során történhet. A tanulási folyamatba ezeket a játékokat rendszeresen beépítjük. A játékokat később valós alkotó jellegű feladatok, projektek váltják fel. Tanórán kívül rendezvényeinken, más intézmények alkotó jellegű programjain való részvételre sarkalljuk diákjainkat. Rendszeresen szervezünk témaheteket, három hetet meghaladó projekt heteket. Sikerként értékeljük, ha egy-egy tanulónk részt vesz a rendezvények valamelyikén. Sikerként értékeljük, ha egy-egy témahét, illetve projekthét megrendezésre kerül. Iskolai életünket úgy alakítjuk, hogy minél több szociális kontaktusra, kötődésre, kommunikációra legyen lehetőség. 10

11 Feladatunk, hogy a szülőkkel, partnereinkkel együttműködve gazdag, változatos, fejlesztő hatású tevékenységet működtessünk, amelyben mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot. A tanulói érdeklődésnek megfelelően indítunk színjátszókört, szervezünk szakköröket, tánc és énekkari és sportfoglalkozásokat. Sikernek tekintjük, ha tanulóink mindegyike az általunk szervezett programok, szakkörök, foglalkozások legalább 10 %-án részt vesz. Kognitív (értelmi) képességek fejlesztése Ezen a területen az alábbi területek fejlesztését tűzzük ki célul: megismerés kognitív kommunikáció gondolkodás tanulási képességek. A megismerés folyamatában feladatunk, hogy tanulóink képesek legyenek megfigyelésre, mérések, kísérletek elvégzésére, értelmezésre, indoklásra, bizonyításra, értékelésre. A fenti lépések elsajátítására minden tantárgy keretében mód nyílik. Minden tanulónk a tanévenként legalább egy kísérletet végezzen el, ennek eredményét elemezze, értékelje, a statisztikai adatokat értelmezze, egy projektmunkában részt vegyen. A kognitív kommunikáció fejlesztésére minden tantárgy keretében találhatunk módot. E téren fejlesztendő területek: beszéd és beszédértés, írás, értő olvasás, szövegfeldolgozás, fogalmazási képesség. ábraolvasás, ábrázolás, (szemléltető ábrák, rajzi vázlatok készítése, modellek használata) a nyelvtudás (olvasás, szövegtanulás), Sikernek tekintjük, ha a három alaptantárgyban a bukási arányok a nálunk töltött évek alatt csökkennek. tanulóink legalább negyede rendszeresen látogatja a könyvtárunkat, forgatja a folyóiratokat, lexikonokat. az országos kompetenciaméréseken tanulóink a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfeleljenek. A gondolkodás területén A viszonyítást, az összehasonlítást, a csoportosítást, a rendszerezést a tantárgyak tanulása során rendszeresen gyakoroltatjuk. Igyekszünk a tanulók többségénél kialakítani az általánosítás képességét. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a felfedező tanulás nyújt lehetőséget, ezért rendszeresen ilyen feladatok elé állítjuk tanulóinkat. Sikerként tartjuk számon, ha tanulóink nagy része (legalább 50%-uk) képes az egyes tantárgyakon belüli összefüggések, a különböző tantárgyak közötti összefüggések felfedezésére, egy-egy konkrét probléma megoldására, egy- egy projekt megvalósítására. A tanulási képességek fejlesztése terén alapvető feladatunk, hogy tanulóinkat megtanítsuk tanulni, valamint folyamatosan ösztönözzük őket a tanulásra. 11

12 Ennek érdekében rendszeresen használtatjuk, gyakoroltatjuk az alapvető tanulási módokat és azok legfontosabb változatait. A tanulásszervezés során minden tantárgyban kiaknázzuk azon lehetőségeket, amelyek az értelmező tanulásra, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására adnak lehetőséget. A 2009/2010-ben megvalósított TÁMOP pályázat keretében saját innovációt dolgoztunk ki Tanuljunk tanulni címmel. Az innovációnk az EDUCATIO honlapján található. Szakközépiskolai osztályainkban három napos tanulási módszereket fejlesztő tréninget tartunk. Szakiskolai osztályainkban ez a trénig tanulás tanulása néven tantárgyként beépül az óratervbe. Sikerként könyveljük el, ha a különböző tréningeken részt vevő diákjaink a megtanult módszereket más tanítási órákon is alkalmazzák Az országos kompetenciaméréseken tanulóink a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfeleljenek. Segítő életmódra nevelés (Szociális kompetencia) E téren nevelési célunk: a szociális kompetencia fejlődésének elősegítése, a pozitív egyéni értékrend és képességrendszer kiépülésének segítése. A szociális kompetenciaterület egyes moduljainak különböző tantárgyakba való beépítése (osztályfőnöki, biológia, földrajz, történelem) Célunk továbbá, hogy a segítés sokféle lehetőségét, módját kínáljuk, olyan légkört alakítsunk ki és tartsunk fenn, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés. Feladatunk a tapasztalati szociális kompetencia kialakulásának elősegítése (megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek és ismeretek elsajátítása). Elengedhetetlen pedagógusaink személyes példamutatása. Siker, ha tanulóink viselkedése, megjelenése megfelel az általunk elvárt normáknak. Tanítási órákon az elvárt felszereléssel jelennek meg. A magatartás, és a szorgalom jegyeik átlaga nem romlik. Feladataink közé tartozik, hogy elősegítsük a kötődési képesség kialakulását. Elérjük, hogy tanulóink legalább egy pedagógushoz kötődjenek, aki gondjaiba veszi őket. Ehhez nyújt lehetőséget, segítséget a helyi tantervünkbe épített mentálhigiéné, valamint tanulás-tanítás stúdium. Szükség esetén pszichológus, képzett szakember segítségét vesszük igénybe. A közösségi nevelés területén segítjük a csoportképzési és működtetési elvek érvényesülését. A tanulók közösségi nevelését szolgálják a különböző évfordulók, ünnepek megtartása, az évfolyam szintű programok, a szakmák szerint rendezvények. Olyan társas tevékenységeket (beszélgetés, vita, színházlátogatás, kiállítások megtekintése) szervezünk, amelyben diákjaink számára lehetőség nyílik a szociális kommunikációra is. Tanórai keretekben jó alkalom a közösségek fejlődésére a csoportmunka, a projekthét. Segítik a közösség formálást a témahetek, csapatsportok, szakkörök, különböző foglalkozások is. Törekedünk arra, hogy a csoport a pozitív hatásokat erősítse. 12

13 Az SNI-s tanulók integrált nevelésére minden szinten fel kell készítenünk a közösséget. A másságot mindenki fogadja el. Iskolánk, pedagógusaink feladata a demokráciára nevelés. E feladat megvalósításához a történelem, az irodalom, az állampolgári ismeretek tantárgyak anyagaiból meríthetünk anyagot. Sikerként értékeljük, ha osztályaink jó közösséggé válnak. Ugyancsak siker, ha amatőr színjátszó csoport, szakkörök, sportkörök működnek. A családi életre nevelés fontos feladata iskolánknak. Bemutatjuk a különböző családmodellek jellemzőit. Feladatunk, hogy tanulóink képesek és alkalmasak legyenek többgyermekes demokratikus családi életre. Ezeknek a céloknak a megvalósulását az iskolai évek alatt nem mérhetjük. Sikerként így azt könyveljük el, ha maximum 0,5 % azon tanulóinknak az aránya, akik családalapítás miatt nem fejezik be tanulmányaikat. A szociális attitűdök kialakítása, a szociális képességrendszer fejlesztése fontos nevelési feladat. E téren feladatunk az alábbi készségek fejlesztése: kapcsolatképző és ápoló kötődésképző és - ápoló empatikus készség tolerancia készség érdekelemző készség szociális értékelés (elismerés-bírálat készsége) siker- és kudarcfeldolgozó készség konfliktuskezelő készség vitakészség alkalmazkodási készség szervezőkészség Feladatunk, hogy dominánsan pozitív légkört alakítsunk ki és tartsunk fenn az osztályokban, a tantestületben, az iskolában, mely segíti a fenti készségek kialakulását. Az értékelések során is a pozitív kicsengés domináljon. Fontos pedagógusaink személyes példamutatása. Sikerként könyveljük el, ha tanulóinknak a nálunk eltöltött idő során legalább három készségük látványosan, mérhetően javul. Érdekérvényesítő képesség, együttműködés, a versengés képességének fejlesztése Munkánk során tanulóink érdekérvényesítő képességét is fejlesztjük. Erre jó lehetőséget ad a Diákönkormányzat működése. Diákjainknak tisztában kell lenniük a különböző érdekekkel (közérdek, közös érdek, eltérő érdek érdekütközés), tudniuk a különböző érdekeket összeegyeztetni. A segítő együttműködési képesség fejlesztésének leghatékonyabb iskolai eszköze a kooperatív tanulás. A különböző szociális kompetenciák fejlesztése révén fejlő empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, alkalmazkodó készség Feladatunk az egészséges versengés képességének kifejlesztése. Sikerként értékeljük, ha mindenki részt vesz legalább egy nem kötelező sport-, tanulmányi-, illetve egyéb versenyen. 13

14 Ugyancsak eredmény, ha minden évben legalább két osztályversenyt szervezünk. Egészséges és kulturált életmódra nevelés (Személyes kompetencia) Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg-lelkileg egészséges legyen, meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, védeni tudja önmagát. Ennek érdekében az iskolai nevelés során fokozott figyelmet fordítunk tanulóink egészséges és kulturált életmódra való nevelésére. Célunk: a személyes kompetenciák a személyes motívumok a személyes képességek fejlesztése. Fontos célunk az énfejlődés segítése, a deviáns magatartás elkerülése A személyes motívumok (önkiszolgálási, önvédelmi, szuverenitási, önértékelési) fontos szerepet játszanak az életmód szabályozásában. Az önkiszolgálási motívumok közé tartoznak a biológiai szükségletek, a komfortszükséglet, a mozgásszükséglet, az élményszükséglet. Ehhez: Egészséges tanulási környezet teremtünk. Folyamatosan biztosítjuk a testi- lelki egészség kialakulásának feltételeit. Felhívjuk a figyelmet a káros szenvedélyek, függőségek romboló hatására. Évente egy alkalommal a szülőknek is szervezünk szakemberek segítségével tájékoztatást, hogy képesek legyenek a szenvedélybetegségek tüneteit felismerni, részt vegyenek a megelőzési programban. A tanulók mozgásszükségletének kielégítésére is figyelünk. Feladatunk, hogy a sportolás, a versenyek széles választékát kínálva kialakítsuk a rendszeres testedzés, sportolás, természetjárás, a harmonikus, esztétikus mozgás iránti igényt. Sikerként értékeljük, ha tanulóink az iskolai testnevelési órákon aktívan vesznek részt. Az iskolai testnevelés órákon kívül legalább 20 %-uk sportoljon, használja ki az iskola által nyújtott lehetőségeket. Olyan szokásokat, attitűdöket alakítunk ki, amelyek igényes esztétikus élmények keresésére és létrehozására késztetnek. E feladat megoldására elsősorban a művészeti tantárgyak (ének-zene, vizuális kultúra, magyar irodalom) oktatásában, valamint tanórán kívüli tevékenységünk során nyílik mód. Helyes és társadalmilag elfogadott lesz viselkedési és öltözködési kultúrájuk. Különböző rendezvényeken való megjelenésük megfelelő. Évente legalább egy színházi előadáson, kiállításon vesznek részt, a kötelező olvasmányokon kívül legalább egy könyvet elolvasnak Az önvédelmi motívumok (az egészségvédő és identitásvédő motívumok) fejlesztése során feladatunk az egészséges életmódra való nevelés, valamint a konfliktuskezelés. Sikernek tartjuk, ha képesek a konfliktusok kezelésére, megoldására. 14

15 Teendőink a szuverenitás motívumainak (a szabadságvágy, az önállósulási és öntevékenységi vágy, döntési képesség, cselekvési készség) fejlesztése területén Megismertetjük tanulóinkat a szabadságnak, mint értéknek sokféle értelmezésével. Segítjük diákjaink önállósulási, öntevékenységi vágyát, önállósságának folyamatos, fejlesztését. Különös figyelmet fordítunk az átlagtól eltérő gyerekekre, serdülőink konfliktusaira, problémáira. Sikerként értékeljük, ha diákjaink képesek önállóan helyes döntésre. Záróvizsgán, érettségi vizsgákon való szereplésük bizonyítsa fejlődésüket (legalább közepes átlagot érjenek el.) Képesek képességüknek, érdeklődésüknek megfelelő pályaválasztásra. Az önértékelési motívumok (az önbecsülés, az önértékelés, az ambíció) fejlesztését feladatválasztásunkkal, motiválásunkkal, értékelésünkkel biztosítjuk. Sikerként értékeljük, ha tanulóink legalább 80 %-a lesz eredményes a tanulásban, a gyakorlati munkában, vagy más területen. Tizedik osztály végére a hátrányaik csökkennek. A személyes képességek fejlesztése E területen az önkiszolgálási, a szuverenitási, az önvédelmi és az önreflexív képességek fejlesztése a cél. Az önkiszolgálási képességek terén az egészséges és kulturált életmód, a testi képességek fejlesztése a feladatunk. Biztosítjuk a minél gazdagabb diáksportköri életet, a rendszeres mozgás lehetőségét (túrák, kirándulások, városi sport rendezvények). E feladatok megoldásában támogat az iskolai ISK. Kihasználunk minden más lehetőséget a testi képességek fejlesztésére (műsorok, kiállítások, nyílt napok). Diákjaink életmódja, személyes higiéniája pozitív irányban változzon. Feladatunk az önkifejezés az önkifejezési tevékenységek gyakoroltatása. Erre helyi tantervünk szinte minden tantárgya módot és lehetőséget ad. Minden évben, minden évfolyamnak teremtünk alkalmat, hogy tanórán, vagy azon kívül, (például az iskolai műsorokra való felkészülés során) tanulóink előadói, műértelmező képessége fejlődjön. Minden tanulónk évente legalább egy projekt munkában részt vesz. Az önreflexív képességek (az önértékelés, az önmegismerés és az önfejlesztés) kialakítására minden tantárgy keretében mód nyílik. Az önértékelés fejlesztésére a tanulói teljesítmények önértékelése során adódik lehetőségünk. Az önmegismerésre, az önértékelésre jó alkalmat nyújtanak a három napos tréningek, az osztályfőnöki órák, a pályaorientációs foglalkozások. Ismerjék adottságaikat, tudjanak azokon változtatni. Ismerjék az önfejlesztés módjait, lehetőségeit, és kialakuljon bennük ennek igénye. Képesek legyenek adottságaiknak megfelelő szakmát választani. Speciális kompetenciák (A szakmai képzés alapozása) A speciális kompetenciák fejlesztése a szakmai képzés célja. Ide tartozik az alkotóképesség, a szabályhasználat fejlesztése, valamint a tehetséggondozás. 15

16 Feladatunk: Feltárjuk az alkotó tevékenységre alkalmas tananyagokat, alkalmat találnunk (szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek, iskolarádió, iskola újság), amelyek az egyéni képességek, a kreativitás kibontakozását lehetővé teszik. Az életpálya-építés kompetenciaterület egyes moduljait szakmai előkészítő tantárgyakba illesztjük. Évente legalább egy iskolaújság kerül kiadásra az iskolarádióban tartalmas műsorok hangzanak el. Minden évben szakmai bemutatót, vásárt rendezünk tanulóink munkáiból. Minden évben indulnak szakkörök a tanulók igényei alapján. A tapasztalati alkotóképesség fejlesztését olyan feladatokkal biztosítjuk melyek a szabályalkotás, szabályhasználat, a tervezés és a tervhasználat képességét is fejlesztik. Házi dolgozatok, kiselőadások, pályázatok, modellek, illetve különféle termékek elkészítését tűzzük ki feladatként. Alkalmazzuk a projekt munkát. Évente legalább egy alkalommal minden tanuló képessége szerint kapcsolódjon be a szaktantárgyi házi dolgozatok, kiselőadások, projekt munkák készítésébe. Minden nálunk végzett tanuló ismerje az Internet és a könyvtár használatának lehetőségeit, módját. Szakmai képzés Célunk a szakmai követelményeknek való megfelelés. Olyan szakembereket képezünk, akik igényes, önálló, minőségi munkavégzésre alkalmasak, nagy a kötelességtudatuk, szorgalmasak, kitartóak, céltudatosak. Feladatunk Az élethez igazodó, korszerű, mobilizálható ismeretek nyújtása. A szakma legújabb eredményeivel, a szakirodalommal megismertetjük diákjainkat. Képesek legyenek tanulóink többszöri szakmaváltásra. Tudják, hol találhatnak információkat szakmájukkal kapcsolatban. A szakmai orientációs és alapozó tantárgyakat mindenki legalább elégséges szinten sajátítsa el. Többségük ettől jobb eredményt érjen el. Szakmai vizsgákon való szereplésük legyen sikeres, legfeljebb 5% legyen a bukás. Szakmai versenyeken minden évben indítunk versenyzőt, közöttük legyen, aki szakmunkásvizsgát szerez már a versenyen. A szakmai elméleti tantárgyak, alapozó tárgyak, a gyakorlati képzés eredményei (félévi, év végi) átlagban legalább közepesek legyenek. Olyan alapképzést nyújtunk, mellyel tanulóinkat alkalmassá tesszük a munkaerőpiac diktálta változásokra, az esetleges pályamódosításra, önmenedzselésre. Közel 80 %-uk rendelkezzen azokkal a képességekkel, amelyek segítik őket a későbbi szakmaváltásban. Szakmai alapozó tantárgyakat legalább közepes szinten ismerjék. A közismereti képzésben tanultakat tudják alkalmazni a szakmai-elméleti, gyakorlati képzés során. Segítsünk tanulóinknak olyan pályát választani, ahol várhatóan boldogulni fognak. Tanulóink sikeresen válasszanak szakmát, legfeljebb 15 %-uk módosítson eredeti elképzelésén még a tanuló évek alatt. 16

17 További siker, ha tanulóink életpályájának nyomon követése során azt tapasztaljuk, hogy legalább 50 %-uk tartósan abban a szakmában dolgozik, amelyet nálunk tanult, illetve ha szakmaváltásra kényszerült, akkor eredményes legyen. Kialakítjuk azokat az új emberi értékeket, melyek segítségével a vállalkozói szemlélet és gondolkodásmód létrejön. Merjenek vállalkozni, legyenek kreatívak, kezdeményezők. Munkájukban legyenek önállóak, kitartóak. Felkészítjük fiataljainkat a munkahelyi beilleszkedésre, a munkahely változtatásra, a lehetséges munkanélküliségre. Olyan ismeretekhez, álláskeresési technikákhoz juttatjuk őket, amelyek segítségével képesek lesznek munkaviszonyt létesíteni, felismerik ennek jogi lehetőségeit, buktatóit. Megismertetjük tanulóinkat a továbbképzési, átképzési lehetőségekkel. Legalább 60 %-uk a szakmájában tudjon elhelyezkedni, képes legyen beilleszkedni a munkahelyén, az ott végzett munka öröm legyen számukra Iskolai hagyományok Ápoljuk eddigi hagyományainkat, és újabb rendezvények szervezésével tesszük színesebbé, színvonalasabbá az iskolai életet. Hagyományosan megrendezzük minden év októberében az új kilencedikesek gólyaavató napját. Minden évben a téli szünet előtti héten megrendezzük pályaválasztási kiállításunkat. Itt mindenki megtekintheti a nálunk oktatott szakmák bemutatóját. A téli szünet előtti utolsó hetekben rendezzük meg a Karácsonyi népszokások című projekthetünket. Ezen a héten tartja iskolánk a nyílt napját. Hagyományos karácsonyi ünnepségünk az iskolai fenyőünnepély. E programokra tanulóink műsorral készülnek. Rendszeresen részt veszünk a város, a megye más intézményei által rendezett pályaválasztást segítő kiállításokon. A DÖK vezetésével az osztályok mikulásnapi programokat szerveznek. Több éve tartunk Bálint napi műsorokat, programokat. Áprilisban, a tavaszi szünet előtti napokban szervezzük meg a Debreczeni Márton napokat. E napon a Diákönkormányzat különböző versenyeket, bemutatókat tart. Minden évben megrendezzük a végzősök szalagavatói és ballagási ünnepségét. Hagyományosan az írásbeli érettségi vizsgák első napján iskolai sportvetélkedőt tartunk. Ezen kívül is szervezünk iskolai sportnapokat, melyek számát, tartalmát bővíteni szeretnénk. Helyi sportvetélkedők szervezésével is gazdagítjuk programjainkat. Osztályaink évente két napot vehetnek igénybe kirándulásra, kihasználva a minisztérium által biztosított kedvezményes lehetőségeket. Igyekszünk minden tanulónkat a Parlamentbe, illetve más budapesti kiállításra eljuttatni. Sikeresek iskolai tantárgyi versenyeink, vetélkedőink, szakmai pályázataink. Iskolánk mellett működő a Debreczeni Márton Diákjaiért Alapítvány, anyagi eszközeit szeretnénk növelni. Hagyományosan minden évben a végzősök ballagási ünnepségén kerül kiosztásra a Debreczeni Márton Díj, illetve a Debreczeni Márton Oklevél legsikeresebb tanulóinknak. Minden tanévben megrendezzük tanulóink iskolai tantárgyi vetélkedőit, a legjobban részt vesznek a városi, megyei, országos versenyeken. Különféle témaheteket szervezünk diákjaink részvételével munkaközösségi keretekben ben valósult meg először a TÁMOP pályázat keretében a háromhetet 17

18 meghaladó projekt Tanulj a jövődért, légy te is szakember címmel. Ennek évenkénti megvalósítását tervezzük. Ezt intézményi innovációként az EDUCATIO honlapján közzétettük. Minden évben megtartjuk a munkaközösségek által szervezett témaheteket, a környezetvédelmi hetet, az egészségfejlesztési hetet, a magyar kultúra hetét, szakmai hetet, idegen nyelvi hetet. Gondot fordítunk a tanulók kommunikációs fejlesztésére a tanítási órákon, esetenként tanórán kívüli formákban is. Nemzeti ünnepeinket, a jeles napokat méltó módon köszöntjük. DM klubfoglalkozásokat szervezünk, heti rendszerességgel a tanulók által is fontosnak tartott programokkal (egészségfejlesztés, önismeret, filmvetítés) A tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A nevelőmunkának szerves részét képezi a tanórán kívüli tevékenység. A tevékenységformák szervezésekor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése, igénye, életkori sajátossága. A foglalkozások szervezését igényelhetik a tanulók, a szülői munkaközösség, a nevelőtestület vagy iskolán kívüli szervezet. A foglalkozásokra a jelentkezés önkéntes, de a jelentkezés után a részvétel kötelező. Törekednünk kell arra, hogy ezek a programok elégítsék ki az egyéni érdeklődést, a szabadidő hasznos eltöltését, az önművelést. Szakkörök, korrepetálások, versenyek Szeretnénk bővíteni a tehetséggondozó szakkörök körét, ahol differenciált foglalkozások keretében készítjük fel tanulóinkat a különböző tantárgyi, illetve műveltségi versenyekre. Segítenünk kell tanulóinkat a különböző pályázatok, pályaművek elkészítésében. Igény szerint számítástechnikai foglalkozásokat, nyelvtanfolyamokat szeretnénk tartani. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a hátrányos helyzetű gyerekekről sem. Számukra felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat szervezünk. A különböző vizsgákra (szakmunkásvizsga, érettségi vizsga, javítóvizsga) felkészítő foglalkozásokat, konzultációkat tartunk. Terveink között szerepel tánccsoport, irodalmi színpad létrehozása, működtetése, melyhez megfelelő szponzorokat keresünk. Iskolánkban rendszeresen tartunk közismereti, szakmai versenyeket, vetélkedőket. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink eljutnak a városi, megyei, országos versenyekre, ahol szép eredményeket érnek el. Sikeresek a helyi szakmai, közismereti pályázatok. Eredményes tanulóinkat igyekszünk jutalmazni. Szabadidő A tanórán kívüli tevékenységnek fontos elemei a színház-, mozi- és tárlatlátogatások, a tanulmányi, szakmai kirándulások, melyek nevelési céljaink elérésében segítenek. Szakmai kirándulásokra évente két napot biztosítunk minden osztályunk számára. Osztálykeretben, évfolyam illetve iskolai szinten különböző összejöveteleket, csoportépítő tréningeket tartunk. A tanórán kívüli nevelés helyi színtere, a kulturális élet központja a könyvtár, illetve az iskolai klub. Elkezdtük egy DM Klub működtetését. A programok kialakításánál tanulóink javaslatait is figyelembe vesszük. 18

19 Megkezdődött egy iskolaújság beindítása, ami nem könnyű feladat. Kiállításokat, vásárokat szervezünk diákjaink által készített termékekből. Régi célunk egy rendszeres, szórakoztató- informáló profillal működő iskolarádió létrehozása. Nagy sikernek örvendeznek a különböző témák köré szervezett iskolai témahetek, projekthetek (környezetvédelmi, egészségfejlesztési, szakmai). Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink kommunikációs készségének fejlesztésére. A fejlesztéseket a kidolgozott jó gyakorlatunkban megfogalmazott célok feladatok alapján végezzük. Módszerek Olyan módszereket alkalmazunk, melyek a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő. Minden módszert jónak tartunk, ami eredményre vezet (Pl.: játékok, modellezés, megfigyelés, kísérlet, terepgyakorlatok, tanulói gyűjtőmunka, kreatív tevékenység, kooperatív tanulási technikák, művészi kifejezés). Az elmúlt évek pályázatai során pedagógusaink komoly módszertani képzéseken vettek részt. Az itt elsajátított módszereket (pl. projekt módszer, kooperatív technikák, csoport és páros munkák, témahetek) is alkalmazzuk a mindennapi munkánk során. A referencia intézményi működésünk keretében az érdeklődő intézményeknek ajánljuk az elsajátított, általunk használt újszerű módszerek alkalmazási lehetőségének megismertetését. Iskolai közösségi szolgálat Iskolánk a 2012 szeptemberétől indult osztályok esetében a szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulóinak megszervezi az érettségi követelményekben előírt 50 órás közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségét. A szolgálat szervezését iskolánk ifjúságvédője koordinálja. A szolgálat tejesítése során iskolánkban legfeljebb 5 órás előkészítő foglalkozást, valamint szintén legfeljebb 5 órás záró foglalkozást szervezünk. A közösségi szolgálat során tanulóink naplót vezetnek, melyben rögzítik, hol, mikor, milyen tevékenységet folytattak. A közösségi szolgálatok tekintetében egy óra 60 perces foglalkozást jelent, melybe az utazás időtartalma nem számít bele. Egy-egy alkalommal minimum egy, legfeljebb három órás tevékenység végezhető. A feladatot tanulóink együttműködési megállapodás keretében végzik. A választható tevékenységeket az alábbi területeken ajánljuk tanulóinknak: kulturális és közösségi, környezet és természetvédelmi szociális és jótékonysági A pedagógusok helyi feladatai Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó általános elvárások: Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljainak megvalósulását. Nyomon követi a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segíti ezek elkészítését. A Debreczeni Márton Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), és az iskolai házirendet betartja és betartatja. A tanulók emberi méltóságát és jogai tiszteletben tartja. 19

20 Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai, emberi nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Szaktárgyától függetlenül kötelessége az általa tanított tantárgyak nyújtotta nevelési lehetőségeket kihasználni, az emberi tisztességre, becsületességre, hivatástudatra, valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelni. A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető elvárás. Részt vesz az előírt orvosi vizsgálatokon. Az iskolai rendezvényeken, értekezleteken külön felkérés nélkül aktívan vesz részt, és a rábízott feladatokat legjobb tudása szerint látja el. Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az igazgatóhoz fordulhat. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév kezdetén, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Közvetlen és gyakorlati vezetője a rábízott osztálynak, segíti a tanulóközösség kialakulását Tevékeny szervezője az egyéni és közösség fejlődésének, segítője az önismeret és az önnevelés kibontakozásának 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben