Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 Tartalomjegyzék 1.Bevezető Az intézmény bemutatása Törvényi háttér Stratégia, küldetésnyilatkozat Nevelési program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményi sajátosságok A személyiségfejlesztéssel, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolai hagyományok A tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A kiemelt figyelmet igénylő, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló (SNI, BTMN) felzárkóztatását, együttnevelését segítő program A tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje A szülők, tanulók, az iskola és a pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Egészségfejlesztési program Egészségnevelési program Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás Drogstratégia Környezeti nevelési program A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat hatálya, célja Az értékelés rendje A vizsgatárgyak részei és követelményei Az iskolaváltás, valamint a tanulók átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Iskolai szolgáltatások Iskolai közösségek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munka megvalósításának tárgyi feltételei A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök, felszerelések jegyzéke Az iskola helyi tanterve Az iskola képzési rendje A képzés szerkezete, oktatott szakmák, irányok, specialitások Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tanagyag és követelményei A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása

3 A évfolyamon pedagógiai feladatainak megvalósítása A évfolyamon pedagógiai feladatainak megvalósítása Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatások. A beszámoltatások formája, rendje, korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka ellenőrzése, mérési, értékelési rendszere A tanulói munka értékelésének, ellenőrzésének rendszere A tanulók teljesítményének, magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítése. A jutalmazás és fegyelmezés elvei A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei Projektoktatás A moduláris oktatásnál az egyes modulok értékelése, minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe Mindennapos testnevelés A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A középszintű érettségi vizsga témakörei Szakmai program szakközépiskolában és szakiskolában Záró rendelkezések A program hatálya, hatályba lépése A felülvizsgálat rendje Intézményvezetői aláírás, bélyegzőlenyomat Intézményi tanács véleménye Szülői szervezet és DÖK véleménye A nevelőtestületi véleményezést, elfogadást igazoló dokumentum

4 1.1 Az intézmény bemutatása 1.Bevezető Iskolánk két elődiskola (Debreczeni Márton Középiskola és Szakképző Intézet, és a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola összevonásával) augusztus 1- jén kezdte közös működését. A Debreczeni Márton Középiskola és Szakképző Intézetet 1954-ben alapították, az északi régió vájár szakmunkásképzése céljából. Az 1960-as évektől kezdődően vasas, illetve villamos szakmák oktatásával bővült az iskola profilja szeptemberétől szakmunkáscélú szakközépiskolai képzés indult erősáramú berendezésszerelő szakmában szeptemberétől szakmunkások 3 éves gimnáziumi képzését végzi, 1992-től már 4 éves gimnáziumi képzést is folytatott szeptemberétől szakmunkások szakközépiskolája 2 éves intenzív nappali tagozatú oktatását kezdte szeptemberétől villamos energetikai szakmacsoportos technikusi alapozó képzést indított. Tanulói gyakorlati képzése egyrészt saját tanműhelyeikben történt, másrészt gazdálkodó egységeknél szeptemberétől elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban világbanki képzés indult szeptemberétől az informatikai szakmacsoportban is folyik világbanki képzés. Ekkortól már a szakmai képzés is átalakult, csak két éves általános alapozás után történik. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 1981 augusztusában alakult. Azóta dísznövénykertész, általános kertész, erdész, húsfeldolgozó, tejtermékgyártó, élelmiszertartósító, sütőipari termékgyártó, molnár szakmunkások képzését végezte. Az elméleti képzés az iskola épületében történt. A mezőgazdasági szakmák gyakorlati oktatása az iskola által működtetett tangazdaságokban történt: a dísznövénykertészek és általános kertészek képzését a Csorba-tó mellett, a Sajó partján lévő tangazdaságban oldotta meg. Sajnos az erdész és az élelmiszeripari szakmák oktatásához saját tanüzemmel nem rendelkezett. Kezdetben nagy vállaltoknál (ÁHV, Magyar Hűtőipar, MSV, KSV, Tejipari Vállalat, Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság és később a Miskolci Malomipari Vállalat) történt a képzés. A rendszerváltozásból adódó gazdasági-társadalmi átalakulások a nagyvállalatokra épülő szakmunkásképzést alapjaiban változtatta meg. A vállalatok megszűnése, átalakulása azonban iskola tanulóképzésében érezhető visszaesést nem hozott, mert kisüzemekben, vállalkozóknál, az utód-cégeknél biztosítani tudta valamennyi ide jelentkező tanuló képzését szeptemberétől levelező tagozaton működött a Szakmunkások Szakközépiskolája. Ez a képzés 2002-ben megszűnt, mivel a hallgatók a közlekedés miatt nem tudtak kijárni az új iskola épületébe szeptemberében a mezőgazdasági szakmacsoportban világbanki tantervek alapján oktatott osztály indult. Az 1997/98-as tanévtől a fenntartó engedélyével nyolc szakmában (dísznövénykertész, általános kertész, húsfeldolgozó, pék, erdész, tejtermékgyártó, élelmiszertartósító, molnár) már az új, NAT szerinti oktatást vezette be. A tanulók két évig csak általános műveltséget alapozó elméleti ismereteket szereztek, újabb egy, két, illetve három év alatt az OKJ szerinti szakmai képzésben részesültek. Az 1998/99-es tanévtől már minden szakmában, minden iskolában ilyen formában folyik az oktatás. 4

5 A Debreczeni Márton Szakképző Iskolában 2000-től szakmacsoportos alapozó képzés folyik mezőgazdasági, élelmiszeripari, informatikai és elektronika elektrotechnika szakmacsoportban szeptemberétől a Szakiskolai Fejlesztési Programban készült tantervek szerint tanítunk két 9, illetve 10. évfolyamos osztályunkban szeptemberétől a HEFOP pályázat, a TIOK program keretében kidolgozott kompetencia alapú modulokat alkalmazzuk 2-2 osztályunkban szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logika, szociális kompetencia, életpálya-építés, idegen nyelvi, valamint informatikai kompetencia területen szeptemberétől a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében szakmára felkészítő évfolyamot indítottunk szeptemberétől az új moduláris szerkezetű OKJ szerinti szakmai képzés indult meg iskolánkban is szeptemberétől a TÁMOP program keretében a kompetencia alapú oktatás elterjesztése három, kilencedikes osztályban, összesen hat tanulócsoportban történik szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logika, szociális kompetencia, életpálya-építés kompetencia területeken. E mellett megszereztük a referencia intézményi előminősítést. Készülünk a referencia intézményi minősítés megszerzésére szövegértés-szövegalkotás, matematikai logika területen. Ehhez, valamint a referencia intézményi feladatok megvalósításához kapott iskolánk a megvalósított TÁMOP pályázat keretében segítséget a 2011/2012 tanévben. A HEFOP és TÁMOP pályázatok sikeres lezárását követően iskolánkban minden pedagógus rendelkezik kellő módszertani ismeretekkel, melyekkel oktatási folyamatunk színesebbé, eredményesebbé tehető. A TISZK rövid bemutatása A Miskolc megyei jogú város Közgyűlése a (II.8) határozatának értelmében szeptember 1-től a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola (mint fogadó iskola), a Debreczeni Márton Szakképző Iskola és a Fáy András Szakközépiskola (mint küldő iskolák) intézményeinek együttműködésével létrehozta a Gálffy Ignác Térségi Integrációs Szakképző Központot. Cél, hogy a fejlesztés hatására létrejövő korszerű intézményhálózat biztosítsa a szakképzés hatékony működtetését, lehetővé téve a szakképzés összehangolását térségi és regionális szinten től a TISZK működése miatt iskolánk élelmiszeripari szakképzése jogilag átkerült a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központba július 28.-án élelmiszeripari tanulóink tanulói jogviszonya visszakerült iskolánkba. Ezzel együtt vállaltuk, hogy a TISZK fenntartási időszakában az indikátorokat biztosítjuk a pályázathoz Törvényi háttér évi LXXIX. többször módosított törvény a közoktatásról évi CXC törvény a köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5

6 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről ( b) bekezdése) 229/2012. évi Korm. rend. a Köznevelési törvény végrehajtásáról Nemzeti Alaptanterv 110/2012. Korm. rend. a NAT kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról Módosított Kerettantervi rendelet 28/2000.(IX. 21.) OM 23/2013. (III.29.) Az EMMI rendelet mellékletei (A kerettantervek) 51/2012. évi EMMI rendelet a kerettantervekről 100/1997.(VI. 13.) módosított Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 150/2012. évi Korm. rendelet az OKJ-ról 20/2007. évi SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatásról 51/2010. FVM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről 41/2013 VM rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről Iskolánk, augusztus 1.-től a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartás alá került. Az átvétellel együtt kifutó rendszerben a korábbi képzéseink, feladataink is megmaradtak. Iskolánk továbbra részt vesz a Gálffy Ignác TISZK munkájában, biztosítja az indikátorokat Stratégia, küldetésnyilatkozat Hitvallásunk: Nem lehet valakit valamire megtanítani, csak hozzásegíteni ahhoz, hogy a tudást maga szerezze meg. (Galilei) Mi személyiségközpontú iskolát szeretnénk, ahol: fontos a tanulási szükségletek tudatosítása, igényei változtatása, a tanár-diák közösen, együtt tanul, az iskola légköre toleráns, az a törekvés, hogy egyetlen gyerek se vesszen el, a gyerekeknek lehetősége van sikereket elérni, a tanulás személyi tárgyi feltételei jók, és folyamatosan fejlődnek (közelednek az ideálishoz) a tanulók alap és kulcskompetenciái fejlődnek új tanulási módszerek, modern eszközök segítik a tanulási folyamatot, az iskolából kikerülő diákok meg tudnak a felelni a munkaerő-piaci igényeknek, a szülőkkel és a partnerintézményekkel hatékony az együttműködés. Nevelési elveink: A tanulói képességek, kompetenciák fejlesztése. Az önálló tanulási kezdeményezések segítése. Az önállóságra nevelés. Az egyéni bánásmód érvényesítése. Küldetésnyilatkozatunk Elsődleges célunk 6

7 tanulóink ismereteinek, kompetenciáinak minőségi fejlesztése, a tanterv követelményeinek sikeres teljesítése. gyermekeinket szeretettel oktatni nevelni, személyiségüket tiszteletben tartva képességeik maximumához eljuttatni őket. Testületünk mindennapi munkáját áthatja, hogy hiszünk a gyermekekben, az együtt végzett munka örömében hiszünk abban, hogy értékeink megőrizhetőek és átadhatóak, képesek vagyunk eredményesen és elismerésre méltóan dolgozni. megismerjük tanulóink személyiségét, egyéni sajátosságait megértetni igyekszünk a tananyagot, segítünk a lényeg kiemelésében igyekszünk tanulóinkat sikerélményhez juttatni, pozitívan értékelni a törekvés, hogy gyermekeink jól érezzék magukat nálunk Jövőképünk: Olyan iskola megteremtése, melyben: magas színvonalú oktatás-nevelés valósul meg a jelen és a jövő szakmai társadalmi kihívásainak, elvárásainak eleget tesz tanulóink, a szülők, a partnerek megelégedettek munkánkkal a hagyományokat megőrizve, de új tartalommal bővülve folyik a nevelés oktatás. Testületünk ismeri és állandóan fejleszti önmagát ismeri és pozitívan alakítja a közösséget, amelyben él minden iskolai jelenséget igyekszik észlelni, keresi annak okát, motívumát alkot és alkotni tanít. Törekszünk arra, hogy intézményünk demokratikus szellemű, nyitott, aktivitásra késztető munkahely legyen, s az innovatív pedagógusokkal, korszerű konvertálható tudás közvetítésére alkalmassá váljon. 7

8 2. Nevelési program 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink: elsődlegesen a személyes példamutatás, a munka szeretete, tisztelete, a közös munka, a kezdeményezés, a kreativitás, egymás megbecsülése, tolerancia, a másság elfogadása, felelős közösségi, állampolgári magatartás, hazafiság a kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése esélyegyenlőség biztosítása IPR módszerek alkalmazásával a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyeinek javítása alkotó pedagógiai klíma megteremtése. Értékként fogadjuk el, hogy a gyerekek képesek a tanulásra, ebben segítenünk, támogatnunk kell őket. Célunk, hogy megfelelően motiváljuk diákjainkat, állandóan fejlesszük a teljesítményüket, az önértékelésüket, sikerekhez juttassuk őket, a pozitív eredményeket vegyük észre, dicsérettel jutalmazzuk, tanításunk, nevelésünk során minden módszer alkalmazható legyen, a pedagógus szerepe az osztályban legyen segítő és támogató, a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket fejlesszünk, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat kompetencia alapú oktatás bevezetésével is segítsük, a digitális írástudás terjesztését szorgalmazzuk, a tanulók képességeit, kulcskompetenciáit egyénre szabottan fejlesszük, nevelőtestületünk módszertani kultúrája szélesedjen, önálló intézményi innovációkat valósítsunk meg, ezeket kövessük nyomon, szoros kapcsolatot alakítsunk ki a TISZK keretein belül és egyéb partnereinkkel, olyan légkört alakítsunk ki, amelyben: - a gyerekek törekvéseit nem korlátozzuk, - fejlesztjük tudásukat, készségeiket, - segítjük a megértést, - a gyerekeket buzdítjuk, támogatjuk, - nincs félelem, - a szülőkkel folyamatosan segítjük egymást. 8

9 Intézményi sajátosságok Nevelési-pedagógiai célkitűzéseink Iskolánk pedagógiai célja, hogy a fiatalok kellő szaktudás birtokában igényes, kreatív, vállalkozó szellemű, autonóm személyiségként jussanak el a felnőtt kor küszöbére. Célunk, hogy minden gyerekünk személyiségét minél teljesebben kibontakoztassuk, próbáljunk eljuttatni mindenkit képességei maximumához. Nevelési céljainkat kifejezően Dorothy Kalte fogalmazta meg. Álljon itt mottóul: Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulnak megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulják bűnösnek érezni magukat. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretetet a világban! 2.2. A személyiségfejlesztéssel, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Nevelési-személyiségfejlesztési, közösségfejlesztési terv A személyiség általunk elfogadott definíciója: külső hatásokra kialakult belső feltételeknek és öröklött adottságoknak az egyénen belül kialakult olyan egyedi, megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a környezethez való alkalmazkodást, viszonyulást. Oktató-nevelő munkánk alapvető feladata a tanulók személyiségfejlődésének segítése. Munkánkat négy kompetencia terület mentén végezzük: Az értelem kiművelése (kognitív kompetencia) Segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia) Egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia) A szakmai képzés és annak alapozása (speciális kompetencia) 9

10 Az értelem kiművelése (kognitív kompetencia) Tanulási motívumok fejlesztése Célunk, hogy iskolánkban a nevelő-oktató munkát úgy szervezzük, hogy a következő tanulási motívumok kialakuljanak, fennmaradjanak: megismerési vágy, felfedezési vágy, alkotásvágy, a tanulási teljesítményvágy. A megismerési vágy alapját jelentő kíváncsiság fenntartásához az iskola változatos, gazdag, fejlesztő programokat kínál, amelyben minden tanuló megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, felhasználva az egyes tantárgyak nyújtotta lehetőségeket is. Feladatunk, hogy minden tanuló mélyebben érdeklődjön egy-két tantárgy iránt. Tanulóink munkáiból iskolai kiállításokat rendezünk. Sikerként értékeljük, ha azokon a városi, megyei, országos versenyeken, amelyeken iskolánk hagyományosan részt vesz, minden évben tudunk versenyzőt indítani. Minden évben tudunk a tanulói munkákból kiállítást rendezni. A felfedezési vágy kialakításához, fenntartásához a tananyagból kiválasszuk azokat a részeket, melyek alkalmasak önálló feldolgozásra, felfedező tanulásra, projekt munkára ezeket gondosan előkészítjük. Ezen tevékenységek során, diákjainkat sikerélményhez juttatjuk. Célunkat akkor érjük el, ha tanulóinkat sikerül bevonni az egyes anyagrészek önálló feldolgozásába, az anyaggal kapcsolatos kutatásokba. Tantárgyi eredményeik javulnak. Az országos kompetenciaméréseken tanulóink a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfeleljenek. A tanulási teljesítményvágy felkeltéséhez, fenntartásához Igyekszünk differenciált feladatok elé állítani tanulóinkat, amelyek sikerélményhez juttatják őket, minimálisra csökkentve a tanulási kudarcaikat. Sikernek tekintjük, ha az évek óta magas bukási arányok folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. Az országos kompetenciaméréseken tanulóink a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfeleljenek. Az alkotás vágyának kialakítása, fenntartása a fejlesztő, a szimulációs játékok során történhet. A tanulási folyamatba ezeket a játékokat rendszeresen beépítjük. A játékokat később valós alkotó jellegű feladatok, projektek váltják fel. Tanórán kívül rendezvényeinken, más intézmények alkotó jellegű programjain való részvételre sarkalljuk diákjainkat. Rendszeresen szervezünk témaheteket, három hetet meghaladó projekt heteket. Sikerként értékeljük, ha egy-egy tanulónk részt vesz a rendezvények valamelyikén. Sikerként értékeljük, ha egy-egy témahét, illetve projekthét megrendezésre kerül. Iskolai életünket úgy alakítjuk, hogy minél több szociális kontaktusra, kötődésre, kommunikációra legyen lehetőség. 10

11 Feladatunk, hogy a szülőkkel, partnereinkkel együttműködve gazdag, változatos, fejlesztő hatású tevékenységet működtessünk, amelyben mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot. A tanulói érdeklődésnek megfelelően indítunk színjátszókört, szervezünk szakköröket, tánc és énekkari és sportfoglalkozásokat. Sikernek tekintjük, ha tanulóink mindegyike az általunk szervezett programok, szakkörök, foglalkozások legalább 10 %-án részt vesz. Kognitív (értelmi) képességek fejlesztése Ezen a területen az alábbi területek fejlesztését tűzzük ki célul: megismerés kognitív kommunikáció gondolkodás tanulási képességek. A megismerés folyamatában feladatunk, hogy tanulóink képesek legyenek megfigyelésre, mérések, kísérletek elvégzésére, értelmezésre, indoklásra, bizonyításra, értékelésre. A fenti lépések elsajátítására minden tantárgy keretében mód nyílik. Minden tanulónk a tanévenként legalább egy kísérletet végezzen el, ennek eredményét elemezze, értékelje, a statisztikai adatokat értelmezze, egy projektmunkában részt vegyen. A kognitív kommunikáció fejlesztésére minden tantárgy keretében találhatunk módot. E téren fejlesztendő területek: beszéd és beszédértés, írás, értő olvasás, szövegfeldolgozás, fogalmazási képesség. ábraolvasás, ábrázolás, (szemléltető ábrák, rajzi vázlatok készítése, modellek használata) a nyelvtudás (olvasás, szövegtanulás), Sikernek tekintjük, ha a három alaptantárgyban a bukási arányok a nálunk töltött évek alatt csökkennek. tanulóink legalább negyede rendszeresen látogatja a könyvtárunkat, forgatja a folyóiratokat, lexikonokat. az országos kompetenciaméréseken tanulóink a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfeleljenek. A gondolkodás területén A viszonyítást, az összehasonlítást, a csoportosítást, a rendszerezést a tantárgyak tanulása során rendszeresen gyakoroltatjuk. Igyekszünk a tanulók többségénél kialakítani az általánosítás képességét. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a felfedező tanulás nyújt lehetőséget, ezért rendszeresen ilyen feladatok elé állítjuk tanulóinkat. Sikerként tartjuk számon, ha tanulóink nagy része (legalább 50%-uk) képes az egyes tantárgyakon belüli összefüggések, a különböző tantárgyak közötti összefüggések felfedezésére, egy-egy konkrét probléma megoldására, egy- egy projekt megvalósítására. A tanulási képességek fejlesztése terén alapvető feladatunk, hogy tanulóinkat megtanítsuk tanulni, valamint folyamatosan ösztönözzük őket a tanulásra. 11

12 Ennek érdekében rendszeresen használtatjuk, gyakoroltatjuk az alapvető tanulási módokat és azok legfontosabb változatait. A tanulásszervezés során minden tantárgyban kiaknázzuk azon lehetőségeket, amelyek az értelmező tanulásra, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására adnak lehetőséget. A 2009/2010-ben megvalósított TÁMOP pályázat keretében saját innovációt dolgoztunk ki Tanuljunk tanulni címmel. Az innovációnk az EDUCATIO honlapján található. Szakközépiskolai osztályainkban három napos tanulási módszereket fejlesztő tréninget tartunk. Szakiskolai osztályainkban ez a trénig tanulás tanulása néven tantárgyként beépül az óratervbe. Sikerként könyveljük el, ha a különböző tréningeken részt vevő diákjaink a megtanult módszereket más tanítási órákon is alkalmazzák Az országos kompetenciaméréseken tanulóink a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfeleljenek. Segítő életmódra nevelés (Szociális kompetencia) E téren nevelési célunk: a szociális kompetencia fejlődésének elősegítése, a pozitív egyéni értékrend és képességrendszer kiépülésének segítése. A szociális kompetenciaterület egyes moduljainak különböző tantárgyakba való beépítése (osztályfőnöki, biológia, földrajz, történelem) Célunk továbbá, hogy a segítés sokféle lehetőségét, módját kínáljuk, olyan légkört alakítsunk ki és tartsunk fenn, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés. Feladatunk a tapasztalati szociális kompetencia kialakulásának elősegítése (megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek és ismeretek elsajátítása). Elengedhetetlen pedagógusaink személyes példamutatása. Siker, ha tanulóink viselkedése, megjelenése megfelel az általunk elvárt normáknak. Tanítási órákon az elvárt felszereléssel jelennek meg. A magatartás, és a szorgalom jegyeik átlaga nem romlik. Feladataink közé tartozik, hogy elősegítsük a kötődési képesség kialakulását. Elérjük, hogy tanulóink legalább egy pedagógushoz kötődjenek, aki gondjaiba veszi őket. Ehhez nyújt lehetőséget, segítséget a helyi tantervünkbe épített mentálhigiéné, valamint tanulás-tanítás stúdium. Szükség esetén pszichológus, képzett szakember segítségét vesszük igénybe. A közösségi nevelés területén segítjük a csoportképzési és működtetési elvek érvényesülését. A tanulók közösségi nevelését szolgálják a különböző évfordulók, ünnepek megtartása, az évfolyam szintű programok, a szakmák szerint rendezvények. Olyan társas tevékenységeket (beszélgetés, vita, színházlátogatás, kiállítások megtekintése) szervezünk, amelyben diákjaink számára lehetőség nyílik a szociális kommunikációra is. Tanórai keretekben jó alkalom a közösségek fejlődésére a csoportmunka, a projekthét. Segítik a közösség formálást a témahetek, csapatsportok, szakkörök, különböző foglalkozások is. Törekedünk arra, hogy a csoport a pozitív hatásokat erősítse. 12

13 Az SNI-s tanulók integrált nevelésére minden szinten fel kell készítenünk a közösséget. A másságot mindenki fogadja el. Iskolánk, pedagógusaink feladata a demokráciára nevelés. E feladat megvalósításához a történelem, az irodalom, az állampolgári ismeretek tantárgyak anyagaiból meríthetünk anyagot. Sikerként értékeljük, ha osztályaink jó közösséggé válnak. Ugyancsak siker, ha amatőr színjátszó csoport, szakkörök, sportkörök működnek. A családi életre nevelés fontos feladata iskolánknak. Bemutatjuk a különböző családmodellek jellemzőit. Feladatunk, hogy tanulóink képesek és alkalmasak legyenek többgyermekes demokratikus családi életre. Ezeknek a céloknak a megvalósulását az iskolai évek alatt nem mérhetjük. Sikerként így azt könyveljük el, ha maximum 0,5 % azon tanulóinknak az aránya, akik családalapítás miatt nem fejezik be tanulmányaikat. A szociális attitűdök kialakítása, a szociális képességrendszer fejlesztése fontos nevelési feladat. E téren feladatunk az alábbi készségek fejlesztése: kapcsolatképző és ápoló kötődésképző és - ápoló empatikus készség tolerancia készség érdekelemző készség szociális értékelés (elismerés-bírálat készsége) siker- és kudarcfeldolgozó készség konfliktuskezelő készség vitakészség alkalmazkodási készség szervezőkészség Feladatunk, hogy dominánsan pozitív légkört alakítsunk ki és tartsunk fenn az osztályokban, a tantestületben, az iskolában, mely segíti a fenti készségek kialakulását. Az értékelések során is a pozitív kicsengés domináljon. Fontos pedagógusaink személyes példamutatása. Sikerként könyveljük el, ha tanulóinknak a nálunk eltöltött idő során legalább három készségük látványosan, mérhetően javul. Érdekérvényesítő képesség, együttműködés, a versengés képességének fejlesztése Munkánk során tanulóink érdekérvényesítő képességét is fejlesztjük. Erre jó lehetőséget ad a Diákönkormányzat működése. Diákjainknak tisztában kell lenniük a különböző érdekekkel (közérdek, közös érdek, eltérő érdek érdekütközés), tudniuk a különböző érdekeket összeegyeztetni. A segítő együttműködési képesség fejlesztésének leghatékonyabb iskolai eszköze a kooperatív tanulás. A különböző szociális kompetenciák fejlesztése révén fejlő empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, alkalmazkodó készség Feladatunk az egészséges versengés képességének kifejlesztése. Sikerként értékeljük, ha mindenki részt vesz legalább egy nem kötelező sport-, tanulmányi-, illetve egyéb versenyen. 13

14 Ugyancsak eredmény, ha minden évben legalább két osztályversenyt szervezünk. Egészséges és kulturált életmódra nevelés (Személyes kompetencia) Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg-lelkileg egészséges legyen, meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, védeni tudja önmagát. Ennek érdekében az iskolai nevelés során fokozott figyelmet fordítunk tanulóink egészséges és kulturált életmódra való nevelésére. Célunk: a személyes kompetenciák a személyes motívumok a személyes képességek fejlesztése. Fontos célunk az énfejlődés segítése, a deviáns magatartás elkerülése A személyes motívumok (önkiszolgálási, önvédelmi, szuverenitási, önértékelési) fontos szerepet játszanak az életmód szabályozásában. Az önkiszolgálási motívumok közé tartoznak a biológiai szükségletek, a komfortszükséglet, a mozgásszükséglet, az élményszükséglet. Ehhez: Egészséges tanulási környezet teremtünk. Folyamatosan biztosítjuk a testi- lelki egészség kialakulásának feltételeit. Felhívjuk a figyelmet a káros szenvedélyek, függőségek romboló hatására. Évente egy alkalommal a szülőknek is szervezünk szakemberek segítségével tájékoztatást, hogy képesek legyenek a szenvedélybetegségek tüneteit felismerni, részt vegyenek a megelőzési programban. A tanulók mozgásszükségletének kielégítésére is figyelünk. Feladatunk, hogy a sportolás, a versenyek széles választékát kínálva kialakítsuk a rendszeres testedzés, sportolás, természetjárás, a harmonikus, esztétikus mozgás iránti igényt. Sikerként értékeljük, ha tanulóink az iskolai testnevelési órákon aktívan vesznek részt. Az iskolai testnevelés órákon kívül legalább 20 %-uk sportoljon, használja ki az iskola által nyújtott lehetőségeket. Olyan szokásokat, attitűdöket alakítunk ki, amelyek igényes esztétikus élmények keresésére és létrehozására késztetnek. E feladat megoldására elsősorban a művészeti tantárgyak (ének-zene, vizuális kultúra, magyar irodalom) oktatásában, valamint tanórán kívüli tevékenységünk során nyílik mód. Helyes és társadalmilag elfogadott lesz viselkedési és öltözködési kultúrájuk. Különböző rendezvényeken való megjelenésük megfelelő. Évente legalább egy színházi előadáson, kiállításon vesznek részt, a kötelező olvasmányokon kívül legalább egy könyvet elolvasnak Az önvédelmi motívumok (az egészségvédő és identitásvédő motívumok) fejlesztése során feladatunk az egészséges életmódra való nevelés, valamint a konfliktuskezelés. Sikernek tartjuk, ha képesek a konfliktusok kezelésére, megoldására. 14

15 Teendőink a szuverenitás motívumainak (a szabadságvágy, az önállósulási és öntevékenységi vágy, döntési képesség, cselekvési készség) fejlesztése területén Megismertetjük tanulóinkat a szabadságnak, mint értéknek sokféle értelmezésével. Segítjük diákjaink önállósulási, öntevékenységi vágyát, önállósságának folyamatos, fejlesztését. Különös figyelmet fordítunk az átlagtól eltérő gyerekekre, serdülőink konfliktusaira, problémáira. Sikerként értékeljük, ha diákjaink képesek önállóan helyes döntésre. Záróvizsgán, érettségi vizsgákon való szereplésük bizonyítsa fejlődésüket (legalább közepes átlagot érjenek el.) Képesek képességüknek, érdeklődésüknek megfelelő pályaválasztásra. Az önértékelési motívumok (az önbecsülés, az önértékelés, az ambíció) fejlesztését feladatválasztásunkkal, motiválásunkkal, értékelésünkkel biztosítjuk. Sikerként értékeljük, ha tanulóink legalább 80 %-a lesz eredményes a tanulásban, a gyakorlati munkában, vagy más területen. Tizedik osztály végére a hátrányaik csökkennek. A személyes képességek fejlesztése E területen az önkiszolgálási, a szuverenitási, az önvédelmi és az önreflexív képességek fejlesztése a cél. Az önkiszolgálási képességek terén az egészséges és kulturált életmód, a testi képességek fejlesztése a feladatunk. Biztosítjuk a minél gazdagabb diáksportköri életet, a rendszeres mozgás lehetőségét (túrák, kirándulások, városi sport rendezvények). E feladatok megoldásában támogat az iskolai ISK. Kihasználunk minden más lehetőséget a testi képességek fejlesztésére (műsorok, kiállítások, nyílt napok). Diákjaink életmódja, személyes higiéniája pozitív irányban változzon. Feladatunk az önkifejezés az önkifejezési tevékenységek gyakoroltatása. Erre helyi tantervünk szinte minden tantárgya módot és lehetőséget ad. Minden évben, minden évfolyamnak teremtünk alkalmat, hogy tanórán, vagy azon kívül, (például az iskolai műsorokra való felkészülés során) tanulóink előadói, műértelmező képessége fejlődjön. Minden tanulónk évente legalább egy projekt munkában részt vesz. Az önreflexív képességek (az önértékelés, az önmegismerés és az önfejlesztés) kialakítására minden tantárgy keretében mód nyílik. Az önértékelés fejlesztésére a tanulói teljesítmények önértékelése során adódik lehetőségünk. Az önmegismerésre, az önértékelésre jó alkalmat nyújtanak a három napos tréningek, az osztályfőnöki órák, a pályaorientációs foglalkozások. Ismerjék adottságaikat, tudjanak azokon változtatni. Ismerjék az önfejlesztés módjait, lehetőségeit, és kialakuljon bennük ennek igénye. Képesek legyenek adottságaiknak megfelelő szakmát választani. Speciális kompetenciák (A szakmai képzés alapozása) A speciális kompetenciák fejlesztése a szakmai képzés célja. Ide tartozik az alkotóképesség, a szabályhasználat fejlesztése, valamint a tehetséggondozás. 15

16 Feladatunk: Feltárjuk az alkotó tevékenységre alkalmas tananyagokat, alkalmat találnunk (szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek, iskolarádió, iskola újság), amelyek az egyéni képességek, a kreativitás kibontakozását lehetővé teszik. Az életpálya-építés kompetenciaterület egyes moduljait szakmai előkészítő tantárgyakba illesztjük. Évente legalább egy iskolaújság kerül kiadásra az iskolarádióban tartalmas műsorok hangzanak el. Minden évben szakmai bemutatót, vásárt rendezünk tanulóink munkáiból. Minden évben indulnak szakkörök a tanulók igényei alapján. A tapasztalati alkotóképesség fejlesztését olyan feladatokkal biztosítjuk melyek a szabályalkotás, szabályhasználat, a tervezés és a tervhasználat képességét is fejlesztik. Házi dolgozatok, kiselőadások, pályázatok, modellek, illetve különféle termékek elkészítését tűzzük ki feladatként. Alkalmazzuk a projekt munkát. Évente legalább egy alkalommal minden tanuló képessége szerint kapcsolódjon be a szaktantárgyi házi dolgozatok, kiselőadások, projekt munkák készítésébe. Minden nálunk végzett tanuló ismerje az Internet és a könyvtár használatának lehetőségeit, módját. Szakmai képzés Célunk a szakmai követelményeknek való megfelelés. Olyan szakembereket képezünk, akik igényes, önálló, minőségi munkavégzésre alkalmasak, nagy a kötelességtudatuk, szorgalmasak, kitartóak, céltudatosak. Feladatunk Az élethez igazodó, korszerű, mobilizálható ismeretek nyújtása. A szakma legújabb eredményeivel, a szakirodalommal megismertetjük diákjainkat. Képesek legyenek tanulóink többszöri szakmaváltásra. Tudják, hol találhatnak információkat szakmájukkal kapcsolatban. A szakmai orientációs és alapozó tantárgyakat mindenki legalább elégséges szinten sajátítsa el. Többségük ettől jobb eredményt érjen el. Szakmai vizsgákon való szereplésük legyen sikeres, legfeljebb 5% legyen a bukás. Szakmai versenyeken minden évben indítunk versenyzőt, közöttük legyen, aki szakmunkásvizsgát szerez már a versenyen. A szakmai elméleti tantárgyak, alapozó tárgyak, a gyakorlati képzés eredményei (félévi, év végi) átlagban legalább közepesek legyenek. Olyan alapképzést nyújtunk, mellyel tanulóinkat alkalmassá tesszük a munkaerőpiac diktálta változásokra, az esetleges pályamódosításra, önmenedzselésre. Közel 80 %-uk rendelkezzen azokkal a képességekkel, amelyek segítik őket a későbbi szakmaváltásban. Szakmai alapozó tantárgyakat legalább közepes szinten ismerjék. A közismereti képzésben tanultakat tudják alkalmazni a szakmai-elméleti, gyakorlati képzés során. Segítsünk tanulóinknak olyan pályát választani, ahol várhatóan boldogulni fognak. Tanulóink sikeresen válasszanak szakmát, legfeljebb 15 %-uk módosítson eredeti elképzelésén még a tanuló évek alatt. 16

17 További siker, ha tanulóink életpályájának nyomon követése során azt tapasztaljuk, hogy legalább 50 %-uk tartósan abban a szakmában dolgozik, amelyet nálunk tanult, illetve ha szakmaváltásra kényszerült, akkor eredményes legyen. Kialakítjuk azokat az új emberi értékeket, melyek segítségével a vállalkozói szemlélet és gondolkodásmód létrejön. Merjenek vállalkozni, legyenek kreatívak, kezdeményezők. Munkájukban legyenek önállóak, kitartóak. Felkészítjük fiataljainkat a munkahelyi beilleszkedésre, a munkahely változtatásra, a lehetséges munkanélküliségre. Olyan ismeretekhez, álláskeresési technikákhoz juttatjuk őket, amelyek segítségével képesek lesznek munkaviszonyt létesíteni, felismerik ennek jogi lehetőségeit, buktatóit. Megismertetjük tanulóinkat a továbbképzési, átképzési lehetőségekkel. Legalább 60 %-uk a szakmájában tudjon elhelyezkedni, képes legyen beilleszkedni a munkahelyén, az ott végzett munka öröm legyen számukra Iskolai hagyományok Ápoljuk eddigi hagyományainkat, és újabb rendezvények szervezésével tesszük színesebbé, színvonalasabbá az iskolai életet. Hagyományosan megrendezzük minden év októberében az új kilencedikesek gólyaavató napját. Minden évben a téli szünet előtti héten megrendezzük pályaválasztási kiállításunkat. Itt mindenki megtekintheti a nálunk oktatott szakmák bemutatóját. A téli szünet előtti utolsó hetekben rendezzük meg a Karácsonyi népszokások című projekthetünket. Ezen a héten tartja iskolánk a nyílt napját. Hagyományos karácsonyi ünnepségünk az iskolai fenyőünnepély. E programokra tanulóink műsorral készülnek. Rendszeresen részt veszünk a város, a megye más intézményei által rendezett pályaválasztást segítő kiállításokon. A DÖK vezetésével az osztályok mikulásnapi programokat szerveznek. Több éve tartunk Bálint napi műsorokat, programokat. Áprilisban, a tavaszi szünet előtti napokban szervezzük meg a Debreczeni Márton napokat. E napon a Diákönkormányzat különböző versenyeket, bemutatókat tart. Minden évben megrendezzük a végzősök szalagavatói és ballagási ünnepségét. Hagyományosan az írásbeli érettségi vizsgák első napján iskolai sportvetélkedőt tartunk. Ezen kívül is szervezünk iskolai sportnapokat, melyek számát, tartalmát bővíteni szeretnénk. Helyi sportvetélkedők szervezésével is gazdagítjuk programjainkat. Osztályaink évente két napot vehetnek igénybe kirándulásra, kihasználva a minisztérium által biztosított kedvezményes lehetőségeket. Igyekszünk minden tanulónkat a Parlamentbe, illetve más budapesti kiállításra eljuttatni. Sikeresek iskolai tantárgyi versenyeink, vetélkedőink, szakmai pályázataink. Iskolánk mellett működő a Debreczeni Márton Diákjaiért Alapítvány, anyagi eszközeit szeretnénk növelni. Hagyományosan minden évben a végzősök ballagási ünnepségén kerül kiosztásra a Debreczeni Márton Díj, illetve a Debreczeni Márton Oklevél legsikeresebb tanulóinknak. Minden tanévben megrendezzük tanulóink iskolai tantárgyi vetélkedőit, a legjobban részt vesznek a városi, megyei, országos versenyeken. Különféle témaheteket szervezünk diákjaink részvételével munkaközösségi keretekben ben valósult meg először a TÁMOP pályázat keretében a háromhetet 17

18 meghaladó projekt Tanulj a jövődért, légy te is szakember címmel. Ennek évenkénti megvalósítását tervezzük. Ezt intézményi innovációként az EDUCATIO honlapján közzétettük. Minden évben megtartjuk a munkaközösségek által szervezett témaheteket, a környezetvédelmi hetet, az egészségfejlesztési hetet, a magyar kultúra hetét, szakmai hetet, idegen nyelvi hetet. Gondot fordítunk a tanulók kommunikációs fejlesztésére a tanítási órákon, esetenként tanórán kívüli formákban is. Nemzeti ünnepeinket, a jeles napokat méltó módon köszöntjük. DM klubfoglalkozásokat szervezünk, heti rendszerességgel a tanulók által is fontosnak tartott programokkal (egészségfejlesztés, önismeret, filmvetítés) A tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A nevelőmunkának szerves részét képezi a tanórán kívüli tevékenység. A tevékenységformák szervezésekor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése, igénye, életkori sajátossága. A foglalkozások szervezését igényelhetik a tanulók, a szülői munkaközösség, a nevelőtestület vagy iskolán kívüli szervezet. A foglalkozásokra a jelentkezés önkéntes, de a jelentkezés után a részvétel kötelező. Törekednünk kell arra, hogy ezek a programok elégítsék ki az egyéni érdeklődést, a szabadidő hasznos eltöltését, az önművelést. Szakkörök, korrepetálások, versenyek Szeretnénk bővíteni a tehetséggondozó szakkörök körét, ahol differenciált foglalkozások keretében készítjük fel tanulóinkat a különböző tantárgyi, illetve műveltségi versenyekre. Segítenünk kell tanulóinkat a különböző pályázatok, pályaművek elkészítésében. Igény szerint számítástechnikai foglalkozásokat, nyelvtanfolyamokat szeretnénk tartani. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a hátrányos helyzetű gyerekekről sem. Számukra felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat szervezünk. A különböző vizsgákra (szakmunkásvizsga, érettségi vizsga, javítóvizsga) felkészítő foglalkozásokat, konzultációkat tartunk. Terveink között szerepel tánccsoport, irodalmi színpad létrehozása, működtetése, melyhez megfelelő szponzorokat keresünk. Iskolánkban rendszeresen tartunk közismereti, szakmai versenyeket, vetélkedőket. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink eljutnak a városi, megyei, országos versenyekre, ahol szép eredményeket érnek el. Sikeresek a helyi szakmai, közismereti pályázatok. Eredményes tanulóinkat igyekszünk jutalmazni. Szabadidő A tanórán kívüli tevékenységnek fontos elemei a színház-, mozi- és tárlatlátogatások, a tanulmányi, szakmai kirándulások, melyek nevelési céljaink elérésében segítenek. Szakmai kirándulásokra évente két napot biztosítunk minden osztályunk számára. Osztálykeretben, évfolyam illetve iskolai szinten különböző összejöveteleket, csoportépítő tréningeket tartunk. A tanórán kívüli nevelés helyi színtere, a kulturális élet központja a könyvtár, illetve az iskolai klub. Elkezdtük egy DM Klub működtetését. A programok kialakításánál tanulóink javaslatait is figyelembe vesszük. 18

19 Megkezdődött egy iskolaújság beindítása, ami nem könnyű feladat. Kiállításokat, vásárokat szervezünk diákjaink által készített termékekből. Régi célunk egy rendszeres, szórakoztató- informáló profillal működő iskolarádió létrehozása. Nagy sikernek örvendeznek a különböző témák köré szervezett iskolai témahetek, projekthetek (környezetvédelmi, egészségfejlesztési, szakmai). Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink kommunikációs készségének fejlesztésére. A fejlesztéseket a kidolgozott jó gyakorlatunkban megfogalmazott célok feladatok alapján végezzük. Módszerek Olyan módszereket alkalmazunk, melyek a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő. Minden módszert jónak tartunk, ami eredményre vezet (Pl.: játékok, modellezés, megfigyelés, kísérlet, terepgyakorlatok, tanulói gyűjtőmunka, kreatív tevékenység, kooperatív tanulási technikák, művészi kifejezés). Az elmúlt évek pályázatai során pedagógusaink komoly módszertani képzéseken vettek részt. Az itt elsajátított módszereket (pl. projekt módszer, kooperatív technikák, csoport és páros munkák, témahetek) is alkalmazzuk a mindennapi munkánk során. A referencia intézményi működésünk keretében az érdeklődő intézményeknek ajánljuk az elsajátított, általunk használt újszerű módszerek alkalmazási lehetőségének megismertetését. Iskolai közösségi szolgálat Iskolánk a 2012 szeptemberétől indult osztályok esetében a szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulóinak megszervezi az érettségi követelményekben előírt 50 órás közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségét. A szolgálat szervezését iskolánk ifjúságvédője koordinálja. A szolgálat tejesítése során iskolánkban legfeljebb 5 órás előkészítő foglalkozást, valamint szintén legfeljebb 5 órás záró foglalkozást szervezünk. A közösségi szolgálat során tanulóink naplót vezetnek, melyben rögzítik, hol, mikor, milyen tevékenységet folytattak. A közösségi szolgálatok tekintetében egy óra 60 perces foglalkozást jelent, melybe az utazás időtartalma nem számít bele. Egy-egy alkalommal minimum egy, legfeljebb három órás tevékenység végezhető. A feladatot tanulóink együttműködési megállapodás keretében végzik. A választható tevékenységeket az alábbi területeken ajánljuk tanulóinknak: kulturális és közösségi, környezet és természetvédelmi szociális és jótékonysági A pedagógusok helyi feladatai Közalkalmazotti munkaviszonyából és pedagógus beosztásából adódó általános elvárások: Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljainak megvalósulását. Nyomon követi a munkakörével kapcsolatos pályázati felhívásokat, segíti ezek elkészítését. A Debreczeni Márton Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), és az iskolai házirendet betartja és betartatja. A tanulók emberi méltóságát és jogai tiszteletben tartja. 19

20 Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai, emberi nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Szaktárgyától függetlenül kötelessége az általa tanított tantárgyak nyújtotta nevelési lehetőségeket kihasználni, az emberi tisztességre, becsületességre, hivatástudatra, valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelni. A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető elvárás. Részt vesz az előírt orvosi vizsgálatokon. Az iskolai rendezvényeken, értekezleteken külön felkérés nélkül aktívan vesz részt, és a rábízott feladatokat legjobb tudása szerint látja el. Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az igazgatóhoz fordulhat. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév kezdetén, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Közvetlen és gyakorlati vezetője a rábízott osztálynak, segíti a tanulóközösség kialakulását Tevékeny szervezője az egyéni és közösség fejlődésének, segítője az önismeret és az önnevelés kibontakozásának 20

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZENT ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZENT ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Székesfehérvár Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 5 1. Küldetésnyilatkozat... 5 1. 1. Az Intézmény történet... 5 1.

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 32 AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 1 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 029374 SZEPSI CSOMBOR MÁRTON GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3800 SZIKSZÓ, MISKOLCI ÚT 9.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 029374 SZEPSI CSOMBOR MÁRTON GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3800 SZIKSZÓ, MISKOLCI ÚT 9. "Az ember... nem fejlődhetik eszes, bölcs, tisztességes és jámbor lénnyé, csak ha a bölcsesség és jámborság oltóágaival előzőleg beoltottuk." ( Comenius) PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 029374 SZEPSI CSOMBOR MÁRTON

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2.

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 2013 Pedagógiai program Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 1 Tartalom Bevezetés... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015.

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. 1 S OLY JÓLESIK NEKEM ODATEKINTENEM, HOL EGY KIS VIDÁMSÁG VAN E SZOMORÚ VILÁGBAN (Petőfi Sándor) 2 1.Bevezető...

Részletesebben

KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA

KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől visszavonásig 2014 1 Iskolánk küldetési nyilatkozata... 5 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben