ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére"

Átírás

1 OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT, KÜLKAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK BIZOTTSÁGA ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az iskoláknak a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet értelmében módosítani kellett pedagógiai programjukat, december 31-ig. A módosítás kiterjed a kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó elemek erősítésére, a kiemelt fejlesztési feladatok című fejezet kiegészül az EU tagságból adódó feladatokkal. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 133. (1) bekezdése szerint ötödik-hatodik évfolyamra vonatkozóan a nem szakrendszerű oktatás megszervezését is ki kellett dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a kötelező tanórai foglalkozások 25-50%-át erre kell fordítani (felmenő rendszerben). A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 132. (7) bekezdése szerint az iskolák a pedagógiai programjukat szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják. Mindkét törvényi változás bevezetésének időpontja szeptember elseje. Az iskolák elkészítették a szükséges módosításokat, mely mindenre kiterjedő igen alapos munkát kívánt a tantestületektől. Határozati javaslat Dorog Város Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola módosított pedagógia programját jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dr Tittmann János polgármester Dorog, január 11. Jászberényi Károly s. k. 2

2 3

3 4

4 Az Eötvös József Általános Iskola Dorog város legfiatalabb oktatási intézménye, mely októberében kezdte el működését. Az alapító okiratban az I. sz. Általános Iskola elnevezést kapta, egy év múlva, 1986-ban vettük fel Eötvös József nevét. Névadónk, aki sokoldalú tevékenységével - művelődéspolitikus, vallás-és közoktatási miniszter, irodalmár - korának meghatározó egyéniségévé vált. Munkásságának legfontosabb érdeme volt, hogy a korszak követelményeihez igazodó, a hazai viszonyokat figyelembe vevő polgári közoktatást próbált megteremteni. Ezen törekvések bizonyos értelemben tetten érhetőek a jelen kor oktatási reformjában is. A ma iskoláját építő pedagógusok számára hitet adhat elszántsága, az iskolázottabb, műveltebb magyarságért tett erőfeszítései. Ki életét magasabb célnak szenteli, ne várja, hogy önmaga fogja élvezni a gyümölcseit, sok idő kell, míg az emberiség mezején a mag, melyet elhintenénk, gyümölcsöket hozhat, s életünk rövidebb, mint hogy ezt elérnénk, bizonyos csak az, hogy semmi jó, mit tevénk, elveszni nem fog, hogy minden mag, melyet elhintettünk meghozza termését, s ez elég jutalmul. (Eötvös József) 5

5 6

6 Tartalomjegyzék Az iskola arca...9 Az iskola helye a városban...9 Beiskolázás...9 Az iskola működése, eredményessége...9 Közművelődési feladatok...10 Preambulum...11 Jogi státus...11 Személyi feltételek...11 Tárgyi - dologi feltételek...15 Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés...16 Az iskola kapcsolatai...16 Az iskola nevelési Terve...18 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...18 A képzés rendszere...31 Képzés szakaszai...31 Képzési specialitások...33 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok...37 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok...39 A beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek...46 A tehetség, képesség kibontakoztatását, valamint a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program...46 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok...48 A szociális hátrányok enyhítése...49 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere...50 A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei57 Egészségnevelési, egészségfejlesztési program

7 Alapelvek, célok A prevenció (megelőzés) területei Egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek A nevelői magatartással, intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok Környezeti nevelési program...64 Alapelvek, jövőkép, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Egyéb tevékenységek Anyagi erőforrásaink Kommunikáció A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések beszerzésének ütemterve Kis létszámú osztályok eszközigénye A tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei...72 Nyilvánosság, érvényesség...73 Óratervek...3 8

8 AZ ISKOLA ARCA Az iskola helye a városban Iskolánk az eltelt húsz évben kialakította sajátos arculatát. Emelt szintű képzései, művészeti nevelése, a legkülönbözőbb szaktárgyi versenyeken elért eredményei elismertséget váltott ki a városban és a határain túl is. A végzett diákok kötődése, az intézmény életében történő későbbi bekapcsolódásuk büszkeséggel tölt el bennünket. Beiskolázás A Közoktatási törvény által biztosított szabad iskolaválasztás elve érvényesül. A tanulók felvételénél a szülői kéréseket megpróbáljuk kielégíteni, amellett hogy bizonyos helyzetekben a beiskolázási körzeteket is figyelembe kell vennünk. A beiskolázás módját, valamint a beiskolázási körzeteket Dorog Város Képviselőtestülete 62/2001.(IV. 19.) sz. határozata szabályozza. Az iskola indításánál is célként fogalmazódott meg a kiemelt oktatási területeken tehetséges tanulók felvétele, mely célunk azóta sem változhatott, hiszen ezen képzések alapfeltétele a válogatás. Ezzel természetszerűen együtt jár a más településről érkező tanulók fogadása is. Amíg ez nem válik a helyi igények kielégítésének kárára, ez teljesen természetes helyzet, a mai magyar beiskolázási gyakorlattal megegyezőnek tartjuk. Az így idejáró tanulók sikereire, eredményeire a városnak is büszkének kell lennie. Kis létszámú osztályba kerülnek elhelyezésre a szakvélemények alapján fejlesztésre szoruló gyermekek. Az osztály maximális létszáma 15 fő. Az iskola működése, eredményessége A nevelő oktató munka sikerességének megítélése igen nehéz, összetett feladat. A hozzáadott értékek, a nevelési gondok megoldása, a pozitív személyiségjegyek kialakítása, a közösséggé formálás mellett igen fontosnak tartjuk a jó tanulmányi és sporteredményeket, valamint a sikeres továbbtanulást. Utóbbiról elmondható, hogy zömében szakközépiskolai, gimnáziumi jelentkezésekben nyilvánul meg. Ezek között több megyei és országos hírű középfokú oktatási intézmény található, melyekben tanulóink megállják helyüket. Iskolánk rövid múltja ellenére szép 9

9 eredményekkel büszkélkedhet. Emelt szintű képzéseinknél ez természetes követelmény. A diákolimpiai versenyeken országos érmes helyezések egyéni és csapatsportágakban, olimpiai aranyérem lábteniszben, megyei döntős első helyezések sokasága, országos hírű tornákon, nemzetközi utánpótlás bajnokságokon való sikeres szereplések sora bizonyítja az elvégzett munka értelmét, szükségességét. Mint a város egyetlen szervezett keretek között működő utánpótlás bázisa bizonyította életképességét, hiszen tanítványaink közül sokan értek el sikereket más sportegyesületekben, első osztályú szakosztályokban. A német nyelv tanításában számtalan megyei versenyen elért helyezés és sikeres nyelvvizsga eredmény bizonyítja, hogy igény van a település német nyelvi hagyományainak ápolására, emelt szinten történő oktatására. Jelentős tanulmányi sikerek születtek: Magyar Kazinczy verseny országos döntős szereplések, országos levelező versenyek helyezései Matematika Zrínyi Ilona feljutásos verseny megyei helyezések, országos döntőbe jutott tanulók, országos 8. helyezés Természet és környezetismeret országos, megyei helyezések Történelem megyei 1. helyezés, további sikeres szereplések, országos történelmi versenyen (Lakitelek) kétszer 2. helyezés Rajz, képzőművészet megyei, országos, nemzetközi pályázatokon, kiállításokon való részvétel, az itt szerzett előkelő helyezések, egyéni és csoportos különdíjak Közlekedési ismeretek országos döntőn való részvétel Kompetencia mérések, melyeken az országos átlag feletti eredményeket értünk el. Közművelődési feladatok Iskolánk nemcsak külső megjelenésében jelentett üde színfoltot a lakótelepen, hanem működésével, szolgáltatásaival is megpezsdítette itt az életet. A város központi területein lévő kulturális intézmények távolsága miatt szükséges is, hogy különböző rendezvények szervezésével / kiállítás, könyvtár, lakossági fórumok / kielégítsük az ilyen jellegű igényeket. Ennek érdekében galériát alakítottunk ki, melyben folyamatosan tudunk kiállítani. Az eredeti alapító okirat a közművelődési feladatokat is tartalmazta, a jelenlegi nem, mi azonban úgy gondoljuk, folytatnunk kell ezeket a hagyományokat. 10

10 PREAMBULUM Jogi státus Eötvös József Általános Iskola 2510 Dorog Borbála ltp. 8. (1880 hrsz.-ú ingatlan) Tel. / fax.: 33/ , Fenntartó: Dorog Város Önkormányzata Dorog, Bécsi út 71. A többször módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta a 260 /2003. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat. Az iskola funkciója: nyolc évfolyamos általános iskola, emelt szintű testnevelés és német nyelvű oktatás, valamint kislétszámú fejlesztő osztály működtetése. Az Eötvös József Általános Iskola és Szülői Munkaközössége mint alapítók" létrehozták az Eötvös Alapítvány a Gyermekekért" elnevezésű alapítványt, melynek feladata többek között az oktatás tárgyi feltételeinek javítása valamint a kiemelkedő teljesítményt elérő és a rászoruló gyermekek támogatása, e szerint közalapítványként működik. A pedagógiai programot készítette az iskola nevelőtestülete. A pedagógiai program készítéséért felelős: Vig Attila igazgató. Személyi feltételek Az intézmény dolgozóinak jelenlegi létszáma 57 fő. Pedagógiai képesítéssel rendelkező, nevelő-oktató munkát végző főállású alkalmazottak száma 54 fő. Egyéb munkakörben foglalkoztatott főállású dolgozók száma 3 fő. Az iskola főállású pedagógusainak száma beosztás és képesítés szerint: 1 fő igazgató tanári végzettségű 1 fő igazgatóhelyettes tanári végzettségű 1 fő igazgatóhelyettes tanító végzettségű 11

11 14 fő tanító osztálytanításra 11 fő tanító napközi otthonos csoport vezetésére 21 fő tanári szaktanári feladatok ellátására 1 fő könyvtáros- tanár könyvtári feladatok végzésére 1 fő szabadidő szervező tanári végzettségű 1 fő fejlesztő pedagógus gyógypedagógus végzettségű 2 fő pedagógiai asszisztens tanítói végzettségű Egyéb munkakörben foglalkoztatottak beosztás szerint: 1 fő iskolatitkár 1 fő oktatástechnikus 1 fő gépkocsivezető A pedagógiai munka végzéséhez, ill. a tantárgy tanításához rendelkezésre álló nevelők: osztálytanítás 14 fő tanítói végzettség napközi otthon 10 fő tanítói végzettség 1 fő tanári végzettség magyar 2 fő magyar - orosz 1 fő magyar - történelem 1 fő orosz-könyvtár 1 fő matematika - fizika 1 fő matematika-fizika-számítástechnika 1 fő matematika-kémia 1 fő matematika-kémia-számítástechnika 1 fő matematika- technika 1 fő matematika-földrajz 1 fő történelem 1 fő német nyelv 2 fő angol nyelv 2 fő biológia-földrajz 1 fő biológia-testnevelés 2 fő 12

12 földrajz-testnevelés földrajz rajz háztartási ismeretek ének-zene testnevelés 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Pedagógusaink közül: egyetemi végzettségű közoktatás vezetői végzettségű 5 fő 2 fő Az iskola irányítási és szervezeti struktúrája igazgató általános igazgató helyettes tanulmányi és gazdasági igazgató helyettes alsós munk.köz. vez. matematika munk.köz. vez. osztályfőnöki munk. köz. vez. magyar munk. köz. vez. gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ügyviteli és technikai dolgozók diákönkormányzat vezető napközi tanítók szaktanárok osztályfőnökök ügyelet szaktanárok diákönkormányzat napközis nevelők Az iskola Szervezeti és Működési szabályzata, valamint a részletes munkaköri leírások együttesen tartalmazzák az intézmény valamennyi dolgozójának feladatát. Az irányítás és ellenőrzés a mellékelt szerkezeti vázlat alapján történik. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Munkájának első számú segítői az igazgatóhelyettesek, akik az igazgatót távollétében - a munkáltatói és fegyelmi jogkör kivételével - teljes jogkörrel helyettesíthetik. A munka jobb szervezése és hatékonyabb ellenőrzése érdekében szerveződtek a munkaközösségek. Munkájukat, valamint a munkaközösség-vezetők feladatait részletes leírás tartalmazza. E mellett az éves munkatervek határozzák meg a konkrét teendőket. Munkaközösségek: osztályfőnöki, matematika, alsós, magyar. 13

13 A közvetett és közvetlen kapcsolatoknak elő kell segítenie a napi munkához szükséges információáramlást. Fontos a rendszeres visszajelzés, az alulról induló beszámolási kötelezettség, melyek lehetővé teszik az iskolában folyó munka teljes megismerését, a hibák azonnali korrigálását. Az iskolai események, eredmények megjelenítése, propagálása a szabadidő-szervező feladata. 14

14 Tárgyi - dologi feltételek m 2 -es az iskola főépülete, melyhez kapcsolódik az alkotóház, egy raktárépület, garázs, sportudvar (aszfaltos kézilabdapálya, salakos futópálya, távolugró helyek, műfüves röplabdapálya), parkosított terület, játszóudvar, aszfaltos tér. A főépület három részre tagolódik: A egység főzőkonyha B egység oktatási tömb C egység tornaterem, öltözők Az "A" egységben üzemelő konyhát 1996-tól vállalkozó működteti, aki biztosítja a tanulók étkeztetését, melyet az iskola éttermében bonyolítunk le. Az oktatási tömb kétszintes, melyből hasznos terület m 2, közlekedő tér m 2. Az itt található aula alkalmas iskolai ünnepségek, kiállítások és egyéb rendezvények megtartására. A főépületben találhatók még az irodák, oktatatástechnikusi szoba, szertárak, asztalos és lakatos műhelyek, büfé helyiség. Az iskolai büfét vállalkozó működteti. A főépület távfűtéses. Az iskolai hőközponton keresztül történik a szomszédos élelmiszerbolt fűtése is. Az öltözőkben hideg-meleg vizes tusolók vannak. Az alkotóház fűtése hőtárolós elektromos kályhákkal történik, a hideg-meleg víz biztosított. Az oktató munkához 22 tanterem áll rendelkezésre. Az egyéb oktatási helységek száma 6. Ezek: előadóterem, 1 technika, 1 háztartási-ismeretek tanterem, könyvtár, nyelvi labor és a leválasztással kialakított számítástechnika terem. Különálló épület az alkotóház, mely egy tanteremből, korongozó helyiségből, szertárból, mellékhelyiségekből áll. A terem mérete, az épület állaga azonban nem felel meg egy oktatási épülettel szemben támasztott követelménynek. Fejlesztésre illetve felújításra szorul a sportudvar, szeretnénk a füves területeken különböző szabadtéri "munkahelyeket" kiépíteni. Az osztálytermekben fekete-fehér ill. színes televíziók, írásvetítők és diavetítők találhatók. Az oktatástechnikusi helységből működtethető a zártláncú videóhálózat, mely egy időben 3 különböző film vetítését teszi lehetővé. Iskolánk rendelkezik videokamerával, melynek segítségével rögzíthetők a bemutató órák és egyéb foglalkozások. Jól ki tudjuk használni iskolai rendezvények, műsorok, táborok eseményeinek felvételére is, amit kérés esetén az érintettek /szülők/ rendelkezésére bocsátunk. 15

15 Saját erőből ill. pályázati lehetőség kihasználásával felújításra került a nyelvi labor. A 20 tanulói hely és a nevelői asztal berendezéseit egy modern, a kor követelményeinek megfelelő rendszerre cseréltünk ki. Számítástechnika termünket az iskola aulájában leválasztással alakítottuk ki. Jelenleg 15 db számítógéppel, Internet csatlakozási lehetőséggel rendelkezünk. Az oktatás hatékonyságának érdekében feltétlenül növelni kell ezen eszközök számát. Az iskolai könyvtár alapterülete 50 m 2. A könyvek nagy része szabadpolcon kapott helyet, de helyszűke miatt szekrényekben és szaktantermi letétként is kerültek elhelyezésre. Ez indokolja a könyvtár bővítését. Az alapállományában, túlsúlyban szépirodalom van /44 %/, míg a szakirodalom, ill. ismeretközlő irodalom aránya csak 7 %-os szakonként. Szükséges az állomány további fejlesztése, különös tekintettel az oktatócsomagok, CD-ROMok, kézikönyvek, gyűjteményes munkák beszerzésére. A bútorzat cseréje megtörtént, további számítógépek beállítása, valamint az Internet-hozzáférés biztosítása szükséges. További fejlesztéseket kell alkalmazni az elavult, megrongálódott szemléltetőeszközök pótlására (pl. térképek, falitáblák.) Szükséges magnók, írásvetítők, diavetítők beszerzése, valamint az iskolai rádió működtetésének technikai feltételeit is javítani kell. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés Intézményünkben reprezentatív szakszervezet működik, kollektív szerződés szabályozza a munkavállalók-munkáltató viszonyát, az érdekérvényesítés lehetőségeit. E mellett egy háromtagú Közalkalmazotti Tanács is funkcionál. A dolgozók nagy részét érintő ügyekben a szűkebb iskolavezetés mellett (igazgató és igazgatóhelyettesek) a munkaközösségek vezetőiből és az érdekképviselet vezetőiből (szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács) álló grénium megbeszélést tart. Az iskola kapcsolatai, nyilvánossági csatornák Az iskola kapcsolatai 16

16 Iskolánk működése, működtetése megköveteli a szoros kapcsolat kialakítását a Városi Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal. A testületi üléseken és az iskolát érintő bizottsági üléseken rendszeresen részt veszünk. Szolgáltatásaival, szakmai tanácsadásával, a pedagógiai munka szervezéséhez és tervezéséhez nagy segítséget nyújt a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. A beiskolázási körzetünk miatt kiterjedt kapcsolataink vannak a város óvodáival. A tanulók zöme a Dózsa és Richter Óvodától jön, velük különösen szoros az együttműködésünk. Beiskolázás előtt szülői értekezleteken veszünk részt, ahol tájékoztatót tartunk iskolánk programjáról. Igény szerint nyílt napokat szervezünk, melyen bemutatjuk az itt folyó munkát az érdeklődő szülők számára. A tanév során kölcsönös látogatásokat és tapasztalatcseréket szervezünk az óvónők és tanítók között. Pedagógusaink folyamatosan egyeztetnek a városi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, akik a szükséges vizsgálatok és foglalkozások eredményéről rendszeresen tájékoztatják iskolánkat. Leggyakrabban előforduló problémát a diszlexiás, diszgráphiás gyerekek képzése jelenti, ahol az esetek nagy részében szép eredményeket érnek el a szakemberek. A kislétszámú osztályokban a fejlesztésre szoruló gyermekek rendszeres vizsgálatát a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik. Az iskolában folyó hitoktatás megszervezése a városi egyházközösségek bevonásával történik. Az órarend és a tanulói jelentkezések figyelembevételével zajlanak a katolikus és református hittanórák. Képzési specialitásunknak köszönhetően szoros a kapcsolatunk a Dorogi Sportegyesületekkel. A röplabda, kézilabda, labdarúgó, tenisz, birkózó és atlétikai szakosztályok utánpótlásának jelentős hányadát az emelt szintű képzésben részesülő tanulók adják. A zökkenőmentes együttműködés fontos eleme, hogy az edzések egy részét az iskola tornatermében tartják. A környező lakótelepeken élők mozgásigényének kielégítését a tornaterem bérbeadásával segítjük elő, zsúfoltsága miatt már csak kismértékben tudjuk kielégíteni. A városi intézményeket érintő átszervezések miatt a gazdálkodási és gondnoklási feladatok ellátását a Kincstár, illetve a Városüzemeltetési Kht. végzi. A Hulladékégető Kft. munkatársaival az üzemlátogatások és környezetvédelmi vetélkedők alkalmából rendszeresen konzultációkat tartunk. A rászoruló gyerekek étkeztetését támogatja az Összefogás a Gyermekekért Alapítvány". Iskolai kirándulásoknál szállítási szolgáltatásaival segítségünkre van a Vértes Volán RT. Számítógépparkunk létrehozásában, karbantartásában, a számítástechnikai terem kialakításában és bővítésében a Printer Fair Kft. már évek óta nagy segítséget nyújt. 17

17 AZ ISKOLA NEVELÉSI TERVE Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Fő pedagógiai céljaink meghatározása érdekében a következő alapelveket, alapértékeket valljuk magunkénak. Iskolai munkánkban meghatározónak tekintjük az európai, az egyetemes humanista hagyományokra épülő szellemiséget: a gyermek személyiségének tiszteletben tartását, a szocializációra törekvés képességének kialakítását. Fontosnak tartjuk egész oktató - nevelő munkánk folyamatában a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételét, a terhelés mértékének csökkentését, a követelmények teljesítési határidejének rugalmasságát. Kiemelten kezeljük a teljes pedagógiai folyamatot átható jelenségként értelmezve a differenciálást: a hátránykompenzációra és a tehetséggondozásra egyaránt figyelünk. Alapelvnek tekintjük a személyiségfejlesztés folyamatában a testi és lelki egészség egységének hangsúlyozását. A tanulás eszközrendszerének tanításával a megismerést a pályaorientáció szolgálatába állítjuk. A tanítás folyamatában az ismeretek fontosságának elismerése mellett nagyobb hangsúlyokat fektetünk a készségek és a képességek fejlesztésére. Kiemelt értéknek tartjuk a kommunikációs készségrendszert az anyanyelvi, az idegen nyelvi és az informatikai képességek formálásában. Alapértéknek tekintjük a környezeti kultúrát, annak valamennyi pozitív megjelenési formáját. Fontosnak tartjuk a hagyományok tiszteletben tartását, a helyi értékek, a helyi ismeretek tanítását. Kiemelten kezeljük a sportkultúrát, mint az egészséges életmód és az ahhoz kapcsolódó képességek eszközrendszerét. 18

18 Munkánkban érvényre kell jutnia a pozitívumokra támaszkodás elvének. Ha a család, az iskola olyan tevékenységeket kínál, amelyek az egyén tehetségének megfelelő képességfejlesztésre is lehetőséget adnak, és ezeket pozitívan értékelik is, akkor lényegesen kisebb a lehetősége annak, hogy a fiatal később a társadalmi értékrenddel ellentétes normarendszerű csoportban kívánná a számára fontos tiszteletet kivívni, megszerezni. Lényegesen hatékonyabb a nevelő-oktató munkánk, ha a gyermek ismereteire, tapasztalataira, élményeire támaszkodunk. Egyrészt fel kell ismernünk ezeket a hatásokat, másrészt törekednünk kell a nevelés során az élményszerű megközelítésekre, melyek segítségével szilárdabban rögzíthetők az ismeretek. Kiemelt alapértékünk az esélyegyenlőség biztosítása, a gyermeki jogok széleskörű érvényesítésére. Az alapelvekhez szorosan kapcsolódva az alábbi fő célokat jelöljük ki. Célunk, hogy tanulóink kellő felelősségtudattal és megfelelő önismerettel rendelkezzenek, tudják érvényesíteni érdekeiket, ugyanakkor ismerjék el mások munkáját, alakuljon ki bennük a szolidaritás érzése. Jellemezze tanulóinkat az érdeklődés, a nyitottság, az önkifejezés igénye. Kulturált viselkedésű, megfelelő esztétikai érzékkel rendelkező, alkalmazkodásra képes emberré váljanak. Fő célunk, hogy tanulóink teljesítményeikben megfeleljenek adottságaiknak és képességeiknek. Iskolánk képes legyen valamennyi tanulójához olyan "hozzáadott érték"-et rendelni, amely alapján a siker esélyével választhatnak pályát, léphetnek ki a szakképzés vagy a továbbtanulás terepére. A műveltség megalapozása, az alapkészségek kialakítása mellett szeretnénk az önálló ismeretszerzés képességét kialakítani tanulóinkban. Célunk a tömegesen megjelenő passzív információfogyasztás oldása, az aktív verbális és vizuális kommunikáció előtérbe állítása, a korszerű információhordozók szelektív használatára nevelés. Tanulóink tudják elemezni, értékelni, megbecsülni otthoni és iskolai környezetüket, településük, régiójuk természeti és ember alkotta értékeit. Érzékeljék személyes felelősségüket környezetük megóvásában. Tanulóinkat meg kívánjuk ismertetni a település, a megye, a régió szellemi és anyagi értékeivel, hagyományaival, felmutatva azokat a kapcsolódási lehetőségeket, amelyek aktív részeseivé tehetik a gyerekeket, perspektivikusak felnőtt korukra is. 19

19 Célunk, hogy tanulóink ismerjék fel a sport, az egészséges életmód személyiségformáló hatását, tanulják meg tisztelni az emberi teljesítményt, az egyetemes, a nemzeti és a helyi sportkultúra értékeit. 20

20 A kulcskompetenciák fejlesztése Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározottrendszere. Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 1 21

21 1 A Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák alapját a Recommendation of the European Parlament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC) című dokumentum képezi. 22

22 A kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 23

23 Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, - értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika választ adhat. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. Természettudományos kompetencia 24

Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola. Nevelési programja. 1. Iskolánk története

Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola. Nevelési programja. 1. Iskolánk története Pestlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola 1. Iskolánk története Iskolánk a folyó tanévben fennállásának hatvanhatodik évébe érkezett. Pestszentlõrinc legrégebben nyílt középiskolája. A V.K.M.

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27.

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27. SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola működésének törvényi feltétele az alapító okirat...5 1.1. Az iskola öndefiníciója...6

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Összeállította: Tóth Géza igazgató CEGLÉD

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola. Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye 2013 HELYI TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye Tartalom Bevezető... 4 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai 7 Kulcskompetenciák fejlesztése....... 7 Kiemelt

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek

Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTRA Szakmacsoportos alapozó oktatás a Közgazdasági szakmacsoportra (5-5-8-8) Közgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Célok és feladatok:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben