M elléklet a «Corvina» számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET. 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber."

Átírás

1 M elléklet a «Corvina» számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber. Ábrányi Emil. A végrehajtó. L d.: Fővárosi színházak műsora 91. Aho János. Újabb forgácsok. Ld. : Olcsó könyvtár Akadémiai Értesítő füzet. A magyar tud. Akadémia megbízásából szerkeszti Szily Kálmán. (8-r ) Bpest, M. tud. Akadémia. Egy-egy füzet 60 f. Alexander Bernát. Emlékbeszéd Domanovszky György felett. L d.: Emlékbeszédek XI. köt. I. Amerikai elbeszélők. Ld. : Magyar könyvtár 247. Archeológiái Értesítő. Uj folyam. XXL kötet 3., 4. szám. A M. tud. Akadémia arch. bizottságának és az Orsz. régészeti s emb. társulatnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. (Lex. 8-r , ) Budapest, M. tud- Akadémia. Egy-egy füzet 2 k. 40 f. Arany János. Buda halála. Ld. : Olcsó könyvtár Anthologia a XIX. század francia lyrájából. Első kötet. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (8-r. XIII, ) Budapest, Franklin-Társulat 3 k. 50 f., vászonkötésben 4 k. 50 f. Artus. Végrehajtó. L d.: Sylvane alatt. Athenaeum olvasótára. X. évf. 1., 2. kötet. (8-r.) Bpest, Athenaeum r.-társ. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 k kötet. Beniczkyné-Bajza Lenke. Az első nyom. Regény. 2 kötet. Második kiadás. ( ) Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat. A Magyar tud. Akadémia megbizásából szerkeszti Pauer Imre dr. X. évf. 3. szám. (8-r ) Bpest, M. tud. Akadémia. Egész évre 10 k. Babay Kálmán. Szabó Péter. Ld. : Koszorú 73. Balogh Péter. Rendszeres magyar nyelvtan. Középiskolák III. osztálya számára. (8-r ) Budapest, Singer és Wolfner 1 k. 30 f. Banville. Gringoire. L d.: Fővárosi színházak műsora 45. Bárczy (Sacher) István dr. Közgazdasági ismeretek. Második javított kiadás. (8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 2 k. 40 f. Barde Eduard. Mártha és Mária. Franciából fordította. Vargha Gyuláné. (8-r ) Bpest, Hornyánszky Viktor. Vászonba kötve 2 k. Barsi László. A Nazarénus. L d.: Koszorú 71. Bartha József dr. A magyar katholikus énekköltészet a XVIII. századig. (A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléséből 42. száma.) (N. 8-r ) Bpest, Szent-István-Társulat 1 k. Bartóky József dr. A gazdasági munkásügyi törvények, rendeletek, határozatok gyűjteménye. (N. 8-r. VIL, ) Bpest, Grill Károly. 5 k., vászonkötésben 7 k. Bauer Lajos dr. Gyermekgyógyászati diagnosztika. A szöveg közé nyomott számos ábrával. (N. 8-r. IV., 271, XX. 1.) Bpest, Dobrowsky és Franké 5 k. Beniczkyné Bajza Lenke. A gyöngysor. Regény. Második kiadás. (8-r ) Budapest, Singer és Wolfner 1 k. 60 f., díszkötésben 3 k. Hanna. Regény két kötetben. (8-r. 155, ) Budapest, u. o. 3 k., díszkötésben 4 k. 80 f. -- Minden áron. Regény három kötetben. (8-r. 155, 166, ) Bpest, u. o. 4 k. 80 f., díszkötésben 6 k. 40 f. Az első nyom. Ld. : Athenaaeum olvasótára X. évf. 1., 2. BissonA. Az államtitkár úr. Ld. : Fővárosi színházak műsora 6 7. A hipnotizált anyós. L d.: U. o. 43. Hálókocsik ellenőre. L d.: U. o Blumenthal Oszkár. Rejtett arc. L d.: Fővárosi színházak műsora Blumenthal 0. és Kadelburg G. Mozgó fényképek. L d.: U. o. 52. Bogyó Samu és Havas Miksa. Politikai számtan. Táblák a kamatos-kamat, járadék- és életbiztosítási számításokhoz. Második kiadás. (N. 8-r. 351.) Bpest,1902. Lampel Róbert 60 f. Borovszky Samu. Egy alajbég telepítései. L d.: Értekezések a történeti tudományok köréből. XIX. köt. 6. Borsos István. A vízcsepp, a mely megtisztít. L d.: Koszorú 72. Bögösné Kún Anna. Az új ház. L d.: Koszorú 75. Braddon M. E. Honora titka. L d.: Legjobb könyvek. V. évf. 11. Brieux Eugéne. A vörös talár. L d.: Olcsó k/myvtár Bródy Sándor. Hófehérke. Ld. : Magt/ar könyvtár 246. Budapest székesfővárosi szabályrendelet. A burgonyazuzás, illetve a burgonyának a pékek részére való ipari feldolgozása körül észlelt közegészségellenes állapotok megszüntetése tárgyában. (8-r. 5 1.) Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom. 16 f. Budapest székesfővárosi szabályrendelet. A székesfőváros vízszolgáltatásáról és vízdíjszabály. (8-r ) Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom. 40 f. Burián János. Latin-magyar szótár. Középiskolák számára. (8-r ) Budapest, Franklin-Társulat. Vászonba kötve 7 k. Cicero M. Tullius. De Imperio Cn. Pompei ad quiritos is pro A. Licinio Archia poéta című beszédje. Magyarázta Köpesdy Sándor. Lényegében változatlan ötödik kiadás. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert 1 k. Címjegyzéke, a budapesti magyar királyi Tudomány-Egyetem könyvtárának. XXV évi gyarapodás. (8-r ) Bpest, Kilián Frigyes utóda bizom. 60 f. Csapodi István dr. és Gerlóczy Zsigmond dr. Egészségtan. A polgári és felsőbb leányiskolák számára. Hetedik kiadás. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert 1 k. 60 f. Csengeri János. Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Színház ifjúsági előadásaihoz. Az Országos Tanáregyesület kolozsvári körének megbizásából (8-r. VIL 99 1.) Kolozsvár, Stein János bizom. 80 f. Czikora István. Gömör-Kishont vármegye földrajza. Az elemi iskolák III. osztálya számára. (K. 8-r ) Rimaszombat, Lévai Izsó. Kötve 40 f. Delacour. A persely. L d.: Labiche alatt. Dénes István dr. Késedelmi kamat fokozatos és százalékos illetéktáblázatok. Az összes pénzügyi hatóságok, királyi, megyei- és városi adóhivatalok, más hivatalok, községi elöljáróságok, kir. közjegyzők, ügyvédek, hitelintézetek és magánfelek használatára. (K. 4-r ) Bpest Orsz. közp. községi nyomda r.-t. 2 k., díszkötésben 3 k. Döntvénytár. A felsőbíróságok elvi jelentőségű határozatai. Jegyzetekkel ellátva kiadja a ^Jogtudományi Közlöny* szerkesztősége. Harmadik folyam XIX. kötet. Az egész gyűjtemény 87. kötete. (8-r. XLVIII., ) Bpest, Franklin-Társulat 4 k. Dreisziger Ferenc. Uj magyar ÁBC- és olvasókönyv. (8-r ) Bpest, Szent-István-Társulat 40 f. Vezérkönyv a Szent-István-Társulat új ABC-jéhöz. (8-r ) Bpest, U. o. 1 k. Dumas Sándor. A nők barátja. Ld. : Fővárosi színházak műsora Kean. L d.: U. o. 58. Francillon. Ld. : U. o. 82. Echegaray Jósé. Roberto de Petrosa. Ld. : Fővárosi színházak műsora Szent-e vagy őrült? L d.: U. o Az utcai énekes leány. L d.: U. o. 51. Egyetemes regénytár. XVII. évf. 1., 2., 3. kötet. (8-r.) Bpest, Singer és Wolfner. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 k. 1 3 kötet. Ohnet György. Á könnyüvérüek. Regény 3 kötetben. Fordította Zempléni P. Gyula. I. kötet. (143,150, ) Emlékbeszédek. A Magyar tud. Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott. XI. kötet. 1. szám. Szerkeszti a főtitkár. 1. szám. Alexander Bernát. Emlékbeszéd. Domanovszky Endre lev. tag. felett. (8-r ) Bpest, M. tud. Akadémia 30 f. Eötvös Károly munkái. V., VI. kötet. (8-r.) Bpest, 1901., Révai Testvérek írod. int. részv.-társ. Egy-egy kötet 4 k., díszes vászonkötésben 6 k. V. kötet. Magyar alakok. (316 1.) VI. kötet. Emlékezések. (342 1.) Erdmann-Jesnitzer Frigyes. A hivatalos feleség. L d.: Fővárosi színházak műsora 2 3. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XVII. kötet 9. szám. Kiadja a Magyar tud. Akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti Gyulai Pál. 9. szám. Mahler Ede. Adalékok az Egyptomi nyelvhez. (8-r ) Bpest, M. tud. Akadémia 60 f. Értekezések a történeti tudományok köréből. XIX. kötet 6. szám. Kiadja a Magyar tud. Akadémia. A II. osztály rendeletéből szerkeszti Pauer Imre.

2 MAGYAR KÖNYVESZET 6. szám. Borovszky Samu. Egy alajbég telepítései. Adatok az alföld XVII. századi történetéhez. (8-r ) Bpest, Magyar tud. Akadémia 40 f. Faludi Béla. A kettős könyvvezetés elmélete. (Lex. 8-r ) Bpest, Dobrowsky és Franké. 3 k. Faludi Ferenc versei. L d.: Magyar könyvtár 249. Farkas Lajos dr. A római jog a XIX. század végén. (N. 8-r ) Kolozsvár, Stein János bizom. 40 f. Fejér Miklós. Az egyenes adók reformja. (N. 8-r ) Bpest, Athenaeum r.-társ. 1 k. Fényes Mór dr. A zsidó vallástan rövid vázlata- Különös tekintettel az istentiszteletre és az erkölcstanra. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert bizom. 60 f. Finkey Ferenc dr. A magyar büntetőjog tankönyve. (N. 8-r. XVI., ) Bpest, Politzer Zs. és fia 12 k. Földes Béla dr. Közgazdasági értekezések. 1. kötet. (N. 8-r ) Bpest, Politzer Zs. és fia. A teljes mü 2 kötet 14 k. Fővárosi színházak műsora , , szám. (K. 8-r.) Bpest, Lampel Róbert. Egy-egy szám 30 f. I. szám. Géczy István. Az ördög mátkája. Népszínmű 3 felvonásban. (70 1.) 2 3. szám. Erdmann-Jesnitzer Frigyes. A hivatalos feleség. Vígjáték 4 felvonásban. Savage regénye után. Fordította Márkus József. (96 1.) 4 5. szám. Ohnet György. A császár ezredest;. Szinmü hat képben. Fordította Fái I. Béla. (88 I.) 6 7. szám. Bisson Alexander. Az államtitkár úr. Vígjáték 3 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. (109 1.) 8 9. szám. Fulda Lajos. A talizmán. Drámai rege. 4 felvonásban. Fordította Makai Emil. (132 1.) 10. szám. Voss Rikárd. Szőke Katalin. Drámai rege. 3 felvonásban. Fordította Makai Emil (78 1.) II. szám. Katona József. Bánk Bán. Dráma 5 szakaszban. (96 1.) 12. szám. Ibsen Henrik. Kisértetek. Szinmü 3 felvonásban. Fordította Rudnyánszky Gyula. (66 1.) szám. Gandillot. A ki kapós patikárius. Bohózat 4 felvonásban. Fordította Heltui Jenő. (96 1.) 15. szám. Ibsen Henrik. John Gábriel Borkman. Szinmü 4 felvonásban. Fordította Jászai Mari. (81 1.) szám. Sardou. A Benoiton család. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Váradi Antal. (116 1.) 18. szám. Halbe Miksa. Ifjúság. Szerelmi dráma 3 felvonásban. Fordította Szomaházy István. (72 1.) 19. szám. Rovetta Gerolamó. A becstelenek. Dráma 3 felvonásban. Fordította Hegedűs György. (49 1.) szám. Grillparzer Ferenc. Medea. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. (90 1.) szám. Labiche és Delacour. A persely. Bohózat 5 felvonásban. Fordította Góth Sándor. (92 1.) szám. Meilhac H. éshalévy L. Frou-Frou. Szinmü 5 felvonásban. Fordította Fáy I. Béla. (93 1.) 26. szám. Ohnet György. A vasgyáros. Szinmü 4 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. (77 1.) szám. Sardou. Fedora. Dráma 4 felvonásban. Fordította Paulay Ede. (88 1.) szám. Seribe és Legouvé. Lecouvreür Adrienne. Dráma 5 felvonásban. Fordította Csepreghi Lajos. (8(5 1.) 31. szám. Paulton Harry és Paulton E. A. Niobe. Bohózat 3 felvonásban. Fordította Szomáházi István. (54 1.) szám. Sardou. Az agglegények. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. (126 1.) szám. Pailleron Ede. Az egér. Vígjáték 3 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. (106 1.) szám. Echegaray Jósé. Roberto de Pedrosa. (El Estigma.) Dráma 3 felvonásban. Fordította dr. Szalui Emil. (92 1.) 38. szám. Gerő Károly. Felhőszakadás. Népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. (73 1.) szám. Blumenthal Oszkár. Rejtett arc. Vígjáték 4 felvonásban. Fordította Adorján Sándor. (99 1.) 41. szám. Langmann Fülöp. Turaser Bertalan. Dráma 3 felvonásban. Fordította Agai Béla. (61 1.) 42. szám. Kazaliczky Antal. A harang. Szinmü 3 felvonásban. (91 1.) 43. szám. Bisson. Hipnotizált anyós. Bohózat 3 felvonásban. Fordította Kövessy A. (70 1.) 44. szám. Kisfaludy Károly. A pártütők. Vígjáték 3 felvonásban. (44 1.) 45. szám. Banville. Gríngoire. Szinmü 1 felvonásban. Fordította Csepreghy. (43 1.) 46. szám. Michel és Labiche. Az idegesek. Bohózat I felvonásban. Magyarra átdolgozta Eosvai Hugó. (29 1.) 47. szám. Schönthan és Koppel-Elfeld. Az aranyasszony. Verses vígjáték 3 felvonásban. Magyar szinre átültette Makai Emil. (73 1.) 52. szám. Blumenthal Oszkár és Kadelburg Gusztáv. Mozgó fényképek. Bohózat 3 felvonásban. Magyarosította Heltai Jenő. (76 1.) szám. Ibsen Henrik. A vadkacsa. Szinmü 5 felvonásban. Fordította G-e.ro Attila. (103 1.) 48. szám. Sardou Viktor. Tosca. Dráma 5 felvonásban. Franciából fordította Makó Lajos. (65 1.) szám. Echegaray Jósé. Szent-e vagy őrült? Dráma 3 felvonásban. Spanyolból fordította dr. Szalui Emil. (87 1.) 51. szám. Echegaray Jósé. Az utcai énekes leány. Lirai ötlet egy felvonásban. Spanyolból fordította dr. Szalui Emil. (16 1.) szám. Itj. Dumas Sándor. A nők barátja. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Kürthy Emil. (91 I.) 57. szám. Prém József. Adorján báró. Szinmü 4 felvonásban. (75 1.) 58. szám. ld. Dumas Sándor. Kean. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Hevesi Sándor. (79 1.) szám. Schiller. A haramiák. Szomorujáték 5 felvonásban. Fordította Hevesi Sándor. (100 1.) 61. szám. Sylvane és Artus. Végrehajtó. (La Culotte) Bohózat 3 felvonásban. Fordította Béldi Izor. (77 1.) szám. Prém József. A vándormadár. Szinmü 3 felvonásban. (96 1.) szám. Sudermann II. A becsület. Szinmü 4 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. (87 1.) 66. szám. Hauptmann Gerhart. Henschel fuvaros. Dráma 5 felvonásban. Fordította Molnár Ferenc. (66 1.) szám. Shakespeare. Othelló a velencei mór. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Endrei Zalán. (111 I.) 69. szám. Pékár Gyula. Dodó főhadnagy. Vígjáték 3 felvonásban. (77 1.) 72. szám. Makai Emil. Robinzonok. Vígjáték 1felvonásban. (42 1.) 73. szám. Géczy István. A sárdi ház. Népszínmű 3 felvonásban. (72 1.) Shakespeare. Hamlet dán királyfi. Tragédia 5 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (124 1.) szám. Shakespeare. Lear király. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (117 1.) 78. szám. Molnár Gyula. Homokzátonyok. Vígjáték 3 felvonásban. (77 1.) 79. szám. Guthi Soma és Hegedűs Gyula. Doktor Szeleburdi. Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. (80 1.) szám. Sardou Viktor. Georgette. Szinmü 4 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. (97 1.) 82. szám. Dumas Sándor. Francillon. Szinmü 3 felvonásban. Fordította Paulay Ede. (79 1.) szám. Shakespeare. A velencei kalmár. Dráma 5 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (86 I.) szám. Shakespeare. A makrancos hölgy. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (89 1.) szám. Sardou Viktor. A szókimondó asszonyság. (Madame Sans Géné.) Szinmü 3 felvonásban egy előjátékkal. Fordították Fái I. Béla és Műkő Lajos. (97 1.) szám. Bisson I. Hálókocsik ellenőre. Vígjáték 3 felvonásban. Fordította Zempléni P. Gyula. (96 1.) 91. szám. Ábrányi Emil. A végrehajtó. Eredeti vígjáték 1 felvonásban. (44 1.) szám. Makai Emil. Tudós professzor Hatvani. Verses vígjáték három felvonásban, előjátékkal. (125 1.) szám. Shakespeare. Coriolanus. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Petőfi Sándor. (103 1.) 96. szám. Guthi Soma és Rákosi Viktor. Tartalékos férj. Eredeti bohózat három felvonásban. (79 1.) szám. Somló Sándor. A szombatosok. Történeti szinmü 3 felvonásban. (101 1.) 99. szám. Sudermann Hermann. Morituri. Drámai ciklus. I. Teja. Dráma 1 felvonásban. Fordította Mukai Emil. II. Fricike. Dráma 1 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. III. A férfi. Vígjáték 1 felvonásban. Fordította Mukai Emil. (70 I.) 102. szám. 2ivuska Jenő. A beesületbiró. Szomorújáték 4 felvonásban szám. Guthi és Rákosi. A Sasok. Vígjáték 3 felvonásban. (72 1.) Francia elbeszélők tára. L d.: Magyar könyvtár 253 Fulda Lajos. A talizmán. Ld. : Fővárosi színházak műsora 8 9. Gaal Mózes. Komédiás Palkó. Vasárnapi emlékek. Két elbeszélés serdülök számára. Neogrády és Goró képeivel. (8-r ) Bpest, Franklin-Társulat 2 k. Magyar hősök és királyok. Ld. : Mesekönyvecske 10.

3 MAGYAR KÖNYVÉSZET Gábor (Gráber) Gyula dr. Tanulmányok a katonai büntető jogból. (8-r ) Bpest, Grill Károly 2 k. Gandillot. A ki kapós patikárius. L d.: Fővárosi színházak műsora Géczy István. Az ördög mátkája. Ld. : Fővárosi színházak mű sora 1- A sárdi ház. L d.: U. o. 73. Geider Béla. A jelzálogos kölcsönügyletek lebonyolítása. Vezérfonál gazdák és háztulajdonosok részére. (8-r ) Bpest, Szerző tulajdona. Grill Károly bizom. 2 k. Gerlóczy Zsigmond. Egészségtan. L d.: Csapodi István alatt. Gerő Károly. Felhőszakadás. L d.: Fővárosi színházak műsora 38. Goldberg Ráfael dr. A zsidók története és irodalma. A tíz törzs számkivetésétől a mai napig. Átdolgozta Büchler Sándor dr. Ötödik átdolgozott kiadás. (8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 1 k. 40 f. Gorkij Maxim. Csudra Makar. L d.: Magyar könyvtár 252. Göre Gábor (Gárdonyi Géza). Bojgás az világba mög más mindönféle. (K. 8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 2 k, Díszkötésben 3 k. 60 f. Grátz Mór. A babona. L d.: Koszorú 76. Grillparzer Ferenc. Medea. L d.: Fővárosi színházak műsora Guthi Soma és Hegedűs Gyula. Doktor Szeleburdi. L d.: Fővárosi színházak műsora 79. Guthi Soma és Rákosi Viktor. Tartalékos férj. Ld. : U. o. 96. A Sasok. L d.: U. o Győry Tibor dr. Morbus Hungaricus. Orvostörténelmi tanulmány. (8-r ) Bpest, Kilián Fr. utóda bizom. 2 k. Halbe Miksa. Ifjúság. L d.: Fővárosi színházak műsora 18. Halévy L. Frou-Frou. L d.: Meilhac H. alatt. Hankó Vilmos dr. Hogyan experimentáljunk? Útmutató a Calderoni-féle kis laboratorium eszközeinek használatához. Közel kétszáz érdekesés tanulságos chemiai kísérletnek végrehajtásához. (N. 8-r ) Bpest, Calderoni és Társa 3 k. Harrach József dr. Magyar Árion. II. Vegyeskaru énekek gyűjteménye. Iskolai használatra. Alt. Második kiadás (8-r. IV., ) Bpest, Lampel Róbert 1 k. 30 f. Hasza József. Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye földrajza. A pestmegyei népiskolák III. osztálya számára segédkönyvül. A legújabb miniszteri tanterv szerint. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert. Kötve 60 f. Hauptmann Gerhard. Henschel fuvaros. Ld. : Fővárosi színházak műsora' 66. Havas Miksa. Kamatos kamat táblák. Ld. : Bogyó Samu alatt. Hegedűs Gy. Doktor Szeleburdi. Ld. : Guthi Soma alatt. Helle Kái*oly. Tanulmányok a nemzetközi magánjog köréből. Első rész. (N. 8-r ) Bpest, Politzer Zs. és fia. 2 k. Heltai Jenő. Gertie és egyéb történetek. L d.: Magyar könyvtár 248. Hensch Árpád. Mezőgazdasági üzemtan. Első kötet. Jószágberendezés és kezeléstan. Második javított és bővített kiadás. (N. 8-r. XIV., ) Magyar-Óvár, Szerző sajátja. Eggenberger-féle könyvk. bizom. Bpesten. Kilián Frigyes utóda bizom. Bpesten. 5 k. Herczegh Jenő. Marion. Költemények. (K. 8-r ) Bpest, Singer és Wolfner bizom. 2 k. Hieronymi Károly. A csatorna-kérdés. Különlenyomat a «Közgazdasági Szemle» évi augusztus havi füzetéből. (N. 8-r. 31 1) Bpest, Kilián Fr. utóda bizom. 1 k. Horváth Cyrill dr. A magyar nemzeti irodalom története. Középiskolák számára. Az új tanterv szerint átdogozott harmadik kiadás, képekkel. (N. 8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 6 k. 40 f. Hreblay Emil. A baromfi termékek értékesítése. Útmutatás arra, miképen lehet a baromfi tenyésztés összes termékeit piacra való helyes előkészítés által értékesebbé és a szövetkezetek alakításával a jövedelmet nagyobbá és biztossá tenni. (N. 8-r. VII ) Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom. 2 k. Ibsen Henrik. Kisértetek. Ld. : Fővárosi színházak műsora 12. John Gábriel Borkman. Ld. : U. o. 15. A vadkacsa. L d.: U. o Edvi Illés Károly. Az anyagi büntetőtörvények és a sajtótörvény. Ld. : Magyar törvények Grill-féle kiadása. Irodalomtörténeti közlemények. XI. évf. 3. füzet. Szerkeszti Szilády Áron. (8-r ) Bpest, Magyar tud. Akadémia 3 k. Jámbor Lajos. Illyés a csodatevő próféta, L d.: Koszorú 78. Jézus és a jó gyermek. Oktatókönyv serdülő gyermekek számára. Az esztergomi egyházi főhatóság engedelmével. (24-r ) Bpest, Szent-István-Társulat. Vászonba kötve 1 k. I Jogi compendiumok gyűjteménye. VII., Vlla, Vili. k. (8-r.) Bpest, Politzer Zs. és fia. VII Vlla. kötet. A nemzetgazdaságtan compendiuma. I. Általános nemzetgazdaságtan. II. Nemzetgazdasági politika. 2-ik bővített kiadás. (179 1.) 3 k. Vili. kötet. A pénzügytan (Államgazdaságtan) compendiuma. Második, javított és bővített kiadás. (121 I.) 1 k. 60 f. Jókai Mór. Népvilág. Ld. : Magyar könyvtár 254. Mire megvénülünk. L d.: Szépirodalmi könyvtár. A köszivü ember fiai. L d.: U. o. Asszonyt kisér Istent kisért. L d.: U. o. Erdélyi képek. Ld. : U. o. Jósika Miklós összes művei. Sajtó alá rendezi dr. Badics Ferenc. Kötve A tudós leánya. (1865.) Negyedik kiadás. (8-r ) Bpest, Franklin-Társulat 3 k. Jósika Miklós. II. Rákóczi Ferenc. Az ifjúság számára átdolgozta Gaal Mózes. (8-r ) Bpest, Franklin-Társulat 3 k. Kadelburg G. Mozgó fényképek. L d.: Blumenthal O. alatt. Káplány Géza. «Én». Költemény prózában. (8-r ) Szeged, Szerző tulajdona (Bpesten Grill K.) 1 k. Katona József. Bánk Bán. Ld. : Fővárosi színházak műsora 11. Kazaliczky Antal. A harang. L d.: Fővárosi színházak műsora 42. Kerekes György. Történelem. Felső kereskedelmi iskolák számára II. kötet. Az új tanterv alapján. Második javított kiadás. (8-r. IV., ) Bpest, Athenaeum r.-társ. 2 k. Kipling Rudyard. A Dsungel könyve. L d.: Magyar könyvtár 251. Kisfaludy Károly. A pártütök. Ld. : Fővárosi színházak műsora 44. Kisfaludy-Társaság évlapjai. Új folyam XXXII (N. 8-r. 176 I.) Bpest, Franklin-Társulat. Kötve 2 k. Ugyanaz. Új folyam XXXIII. kötet (N. 8-r ) Bpest, U. o. Kötve 3 k. Kiss Albert dr. Az elévülés a magyar anyagi magánjogban. Tanulmány, (N. 8-r. VII,, ) Bpest, Politzer Zs. és fia. 5 k. Kmety Károly dr. A magyar pénzügyi jog kézikönyve. (N. 8-r. XXIII., 657, XXIV. 1.) Bpest, Politzer Zs. és fia. 10 k. Koppéi Elfeld. Az aranyasszony. L d.: Schönthan alatt. Kóssa Gyula dr. Gyógyszerrendelés. 115 ábrával és 357 rendelvénynyel. (8-r. XVI ) Bpest, Kiadja a Magyar országos Állatorvos-egyesület. Kilián F. utóda bizom. Kötve 9 k. Koszorú. A magyar protestáns irodalmi társaság népies kiadványai szám. (K. 8-r.) Bpest, Hornyánszky Viktor. Egy-egy szám 8 f. 71. szám. Barsi László. A Nazarénus. Bácskai történet. (22 1.) 72. szám. Borsos István. A vízcsepp, amely megtisztít. (18 1.) 73. szám. Babay Kálmán. Szabó Péter. Elbeszélés. (24 1.) 74. szám. Pap Albert. Akinek nincsen lelke. (22 1.) 75 szám. Bögösné Kún Anna. Az új ház. Elbeszélés. (20 1.) 76. szám. Grátz Mór. A babona. (16 I.) 77. szám. Vallaji Ida. A föld. Elbeszélés. (20 1.) 78. szám. Jámbor Lajos. Illyés a csodatevő próféta. (22 l.) 79. szám. Szabó Géza. Jób. (24 1.) 80. szám. Kovács Sándor. Testvér harag. Elbeszélés. Sárközi István. A temető. Elbeszélés. (23 1.) Kovács Sándor. Testvér harag. L d.: Koszorú 80. Kováts Lajos. Szemere Miklós és a magyar ifjúság. (N. 8-r ) Bpest, Kiadja a Szemere Miklós-asztaltársaság. Eggenberger-féle könyvk. bizom. 50 f. Közigazgatási könyvtár. III. évf. VII IX. szám. Szerkeszti Kampis János dr. (N. 8-r.) Bpest, Orsz. közp. községi nyomda r.-t. Egy-egy szám 1 k. VII VIII. szám. Rudan Amadé dr. Ipari közigazgatás. Az 1884: XVII. t.-cikk. Továbbá az arra vonatkozó összes rendeletek, utasítások és elvi határozatok rendszeres gyűjteménye, a gyakorlati alkalmazás részletes magyarázatával. (XVI., ) IX. szám. Rév Mór. A magyar állami tisztviselők szolgálati szabályainak rendszeres gyűjteménye. (IV., 93 1.) Krisztinkovich Ede. A viziutakról. Közgazdasági tanulmány. A vizi utak szerepéről, folyami hajózásunkról. A viziutak fejlesztését célzó mozgalmakról és a magyar viziuti hálózat kérdéséről. A tervezett magyar és osztrák csatornák térképével. (N. 8-r. XVI., 3:j0 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 6 k. Labiche és Delacour. A persely. Ld.: Fővárosi színházak műsora Az idegesek. L d.: Michel alatt. Laky Imre. Bakáék Boszniában és egyéb történetek. Második kiadás. (K. 8-r ) Bpest, Deutsch Zs. és Társa 2 k. Langmann Fülöp. Turaser Bertalan. Ld. : Fővárosi színházak műsora 41.

4 4 MAGYAR KÖNYVÉSZET Langl József. (Képek a történelemhez.) A legnevezetesebb korszakalkotó építészeti műemlékek gyűjteménye. Kézi kiadás 61 szinnyomatú képpel, sépia modorban, magyarázó szöveggel. Bpest, Kogutowicz M. és Társa. Díszes vászonkötésben 8 k. Legjobb könyvek. V. évf. 11. kötet. (8-r.) Bpest, Légrády Testvérek. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 k. 11. kötet. Braddon M. E. Honora titka. Regény. II. kötet. (168 1.) Lsgouvé. Lecouvreur Adrienne. L d.: Seribe alatt. Lengyel Sándor és, Schwetz Vilmos. Számvetési feladattár. Az elemi népiskolák harmadik osztálya számára. Második kiadás. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert. Kötve 40 f. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, a. I. kötet. Szerkeszti Lóczy Lajos (N.,8-r.) Bpest Lampel Róbert. I. kötet. Sven Hédin. Ázsia sivatagjain keresztül. Átdolgozta Thirring Gusztáv dr. Számos képpel. ( és 2 térkép.) Vászonba kötve 6 k. Magyar korona országainak évi külkereskedelmi forgalma, a. Magyar statisztikai közlemények. Új folyam XXIX. kötet. A kereskedelemügyi magyar kir. miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja a Magyar kir. központi statisztikai hivatal. (N. 4-r. 59,178 1.) Bpest, Kilián Frigyes utóda bizom. 6 k. Magyar korona országainak vasutjai, a , és évben. (A Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam XXVIII. kötete.) A kereskedelemügyi m. kir. minister rendeletéből szerkeszti és kiajja a Magyar kir. központi Statisztikai hivatal. (N. 4-r. 15, ) Bpest, Kilián Frigyes utóda bizom. Kötve 6 k. Magyar könyvtár , 270. szám. Szerkeszti Radó Antal. (16-r.) Bpest, Lampel Róbert. Egy-egy szám 30 f szám. Bródy Sándor. Hófehérke. Regényes színjáték három felvonásban, előjátékkal. (86 1.) 247. szám. Amerikai elbeszélők. Bret Harte. Mark Twain. Stockton. Angolból fordította. Szappanos Aladár. (67 1.) 248. szám. Heltai Jenő. Gertie és egyéb történetek. (55 1.) 249. szám. Faludi Ferenc versei. Bevezette s jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. (80 1.) 25U. szám. Petőfi Sándor költeményei. Barátság és szerelem. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. I. rész. (88 1.) 251. szám. Kipling Rudyard. A Dsungel könyve. III. sorozat. Fordította Mikes Lajos. Képekkel (55 1.) 252. szám. Gorkij Maxim. Csudra Makar és egyéb elbeszélések. Fordította Ambrozovics Dezső. (63 1.) 253. szám. Francia elbeszélők tára. Negyedik sorozat. Coppée. Maizeroy. Banville. Fordította Marquis Géza dr. (64 1.) 254. szám. Jókai Mór. Népvilág. Elbeszélések. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Szinnyei Ferencz. (64 1.) szám. Schiller Frigyes. Teli Vilmos. Színmű öt felvonásban. Fordította Váradi Antal. (126 1.) 270. szám. Petőfi Sándor költeményei. Barátság és szerelem. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. II. rész. (117 1.) Magyarországi Rendeletek tára. Harmincötödik folyam Kiadja a m. kir. belügyministerium. VIII. füzet. (8-r ) Bpest, Toldi Lajos bizom. 40 f. Magyar Törvények Grill-féle kiadása. (8-r.) Bpest, Grill Károly. Egy-egy kötet vászonba kötve 12 k. Edvi Illés Károly dr. Az anyagi büntető törvények és a sajtótörvény. Az összes melléktörvényekkel és rendeletekkel s a felső bíróságok határozataival kiegészítve. (V., ) Magyar törvények Grill-féle kiadása. (8-r.) Bpest, Grill Károly. Egy-egy kötet vászonba kötve 12 k. Pap Dávid dr. A bélyeg- és illetékszabályok szótára. A bélyegés iletékszabályoknak, az azokra vonatkozó rendeleteknek és a joggyakorlatnak betüsoros összefoglalása. A bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok. (920 1.) Magyar Törvények Grill-féle kiadása 17., 18. füzet. (8-r.) Bpest, Grill Károly. 17. füzet. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Kiegészítve az összes melléktörvényekkel és rendeletekkel s a felső bíróságok határozataival. Szerkesztette Edvi Ülés Károly dr. (IV., ) 10 k., vászonba kötve 11 k. 18. füzet. Büntető törvénykönyv a kihágásokról, az uzsoratörvény és egyéb melléktörvények és a sajtótörvény. A felső bíróságok határozataival kiegészítve. Szerkesztette Edvi Illés Károly dr. (8-r. IV., ) Bpest U. o. 1 k. 60 f., vászonba kötve 2 k. Mahler Ede. Ádatok az egyptomi nyelvhez. L d.: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből, XVII. köt. 9, Makai Emil. Robinzonok. Ld. : Fővárosi színházak műsora 72. Tudós professzor Hatvani. L d.: U. o Marczali Henrik. Magyarország története. L d.: Urania könyvtár 1. Márki Sándor. A magyarok története. A felsőbb leányiskola II. osztálya számára. Az évi tanterv alapján. Képekkel és térképekkel. (8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 2 k. 40 f. Földrajz. Felsőbb leányiskolák első oszt. számára. Az évi tan terv alapján. I. füzet. A felső leányiskolák első oszt. számára. Hetedik, képekkel ellátott kiadás. (8-r. 88, XXXII. 1.) Bpest, U. o., 1 k. 30 f. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. XIX. kötet. 3. füzet. A Magyar tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szerkeszti Kőnig Gyula. (8-r ) Bpest, Magyar tud. Akadémia. Az egész évfolyam. 10 k. Meggendorfer tréfás állatkertje. Furcsábbnál furcsább változtatható állatképek. (8-r.) Bpest, É. n. Lampel Róbert. Kötve 3 k. Meilhac H. és Halévy L. Frou-Frou. Ld. : Fővárosi színházak műsora Mesekönyvecske 10. kötet. (8-r.) Bpest, Franklin Társulat. Egy-egy kötet kötve 1 k. 10. kötet. Gaal Mózes. Magyar hősök és királyok. III. kötet. <82 L> Michel és Labiche. Az idegesek. Ld.: Fővárosi színházak műsora 46. Mocnik Ferenc dr. Számolókönyv. A népiskolák számára. A 18. eredeti kiadás után átdolgozta s a legújabb m. kir. miniszteri tantervhez alkalmazta Orbók Mór. 2. füzet. A II. osztály számára. Tizenkilencedik kiadás. (8-r ) Pozsony, Heckenast G. utóda Drodtleff R. Kötve 40 f. Mocsáry Béláné Fáy Mária. Keleti utazás. Egyptom, Szentföld, India, Ceylon. Úti jegyzetek. Második bővített kiadás. 269 szövegképpel és 32 képmelléklettel. (8-r ) Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom. Vászonba kötve 8 k. 60 f. Molnár Gyula. Homokzátonyok. Ld. : Fővárosi színházak műsora 78. Mosdóssy Imre. A bányaőr. L d.: Munkás füzetek. I. évf. 15. Munkás füzetek. I. évf. 15. füzet. (8-r.) Bpest, Lampel Róbert. Egy-egy füzet 15. füzet. Mosdóssy Imre. A bányaőr. Elbeszélés. (48 1.) Nagy Ferenc dr. A magyar kereskedelmi törvény. (1875. évi XXXVII. t.-c.) Kapcsolatban az azt kiegészítő vagy módosító törvényekkel és rendeletekkel, valamint a magy. kir. curiai, a kir. Ítélőtáblák és más biróságok elvi határozataival. (8-r. VIII., ) Budapest, Lampel Róbert. Vászonkötésben 6 k. Gálfalvi Nagy Lajos. Hangok a szabadságharc után. Költemények (8-r ) Kolozsvár, Stein János bizom. 2 k. N a p tá ra k : Athenaeum Alföldi Dalos Naptára. Az közönséges esztendőre. Szép és mulattató olvasmányokkal és legszebb dalokkal. Szerkeszti Székely Huszár. (Lex. 8-r. 56, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 50 f. Athenaeum Képes Családi Naptára. Az 1902-diki közönséges évre. (Lex. 8-r. 143, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 80 f. Athenaeum Nagy Képes Naptára. Az 1902-diki közönséges évre. Hivatalos adatok alapján dolgozott tiszti címtárral. Negyvenharmadik évfolyam. (Lex. 8-r. 144, 283, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. Kötve 2 k. Athenaeum Erdélyi Képes Kalendáriuma. Az közönséges esztendőre. Hasznos és mulattató képes kalendárium (Lex. 8-r. 64., XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 50 f. Athenaeum Magyar Vitéz Naptára. Az 1902-diki közönséges évre. Képes népnaptár élvezetes és hasznos olvasmányokkal valamint fontos tudni valókkal. Szerkesztette Székely Huszár. (Lex. 8-r. 64., XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 60 f. Athenaeum Magyar Földmivelők Naptára. Az 1902-diki közönséges évre. Hasznos és mulattató képes kalendárium. Tizedik évfolyam. (Lex. 8-r. 64, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 60 f. Athenaeum Kis Családi Naptára. Az közönséges esztendőre. Képes népnaptár olvasmányokkal és tudnivalókkal. Szerkeszti Székely Huszár. (Lex. 8-r. 32. XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 30 f. Athenaeum Kalandos Mese Naptára. Az 1902-iki közönséges évre. Valódi képes népnaptár olvasmánynyal, versekkel stb. Szerkesztette : Székely Huszár. Tizedik évfolyam. (Lex, 8-r. 48. XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 40 f. Athenaeum Kis Regélő Kalendáriuma. Az közönséges esztendőre. Képes népnaptár számos elbeszélésekkel s egyéb

5 MAGYAR KÖNYVÉSZET 5 olvasmányokkal. Szerkeszti Székeli/ Huszár. (Lex. 8-r. 48, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 40 f. Athenaeum Kossuth Naptára. Az 1902-iki közönséges évre. KépesKalendárium sok mulattató és hasznos olvasmánynyal- Szerkesztette : Székely Huszár. Tizenegyedik évfolyam. (Lex. 8-r. 64, XVI. 1.) Budapest, Athenaeum r.-társ. 60 f. Athenaeum Petőfi Naptára. Az 1902-iki közönséges évre. Válogatott bő szépirodalmi tartalommal és számos képpel. Szerkesztette: Székely Huszár. Tizenegyedik évfolyam. (Lex. 8-r. 64, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 60 f. Athenaeum Nagy Regélő Kalendáriuma. Az 1902-iki közönséges esztendőre. Nagy képes népnaptár. Három nagy regénynyel és sok mulattató olvasmánnyal.szerkeszti^e&e^/ Huszár. Ötödik évfolyam. (Lex. 8-r. 144, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 80 f. «Budapest» Nagy Képes Naptára. Az évre. Szerkeszti Graeza György. XXIII. évfolyam. (Lex. 8-r. LIX., 96, XIII. 1.) Bpest, Lampel Róbert 1 k. «Budapest» Kis Képes Naptára. Az évre. Szerkeszti Graeza György. XXI. évfolyam. (N. 8-r. 64., 21 1.) Bpest, U. o. r 60 f. Kis Képes Mese Naptár. Az 1902-ik évre. XIV. évfolyam. (N. 8-r. 16, 21 1.) Bpest, Lampel Róbert. 40 f. Fali Naptár. Az évre.) (11.) Bpest, Lampel Róbert 40 f. Gazdasági zsebnaptár, Kodolányi-féle. Az évre. Negyvenkettedik évfolyam. (16-r ) Bpest, Kiadja : A «Gazdasági Lapok» kiadóhivatala. Eggenberger bizom. 2 k. 80 f. Protestáns Árvaházi Naptár az 1902-ik közönsépes évre. Szerkeszti Kenesey Béla. XXVIII. évfolyam. (Lex. 8-r. 172, 20 1.) Bpest, Hornyánszky Viktor 60 f. Nemzetgazdaságtan compendiuma. Ld. : Jogi compendiumok gyűjteménye VII., Vlla. Népnevelők könyvtára. 11. füzet. (III. évfolyam 3. füzet.) A népnevelők budapesti egyesületének tulajdona. Szerkeszti: Peres Sándor. (8-r.) Bpest, Lampel Róbert. 11. füzet. Ribot Th. Az emlékezet betegségei. Á 12. kiadás után fordította Báni Ede. (108 1.) 1 k. Nemzeti Ideál. Istennel hazáért, királyért. Mit akar a magyar ifjúság? Kibocsájtja Ezer magyar ifjú. (8-r ) Bpest, Eggenberger bizom. 50 f. Nyelvtudományi közlemények. XXXI. kötet. III. füzet. A Magyar tud. Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbizásából szerkeszti Szinnyei József. (8-r ) Bpest, Magyar tud. Akadémia 1 k. 50 f. Nyiredy Géza dr. A chemia rövid vázlata. Gyógyszerész gyakornokok számára. (8-r ) Kolozsvár, Stein János bizom. 4 k. Ohnet György. A császár ezredese. L d.: Fővárosi színházak műsora 4 5. A vasgyáros. L d.: U. o. 26. Könnvüvérüek. L d.: Egyetemes regénytár XVII. évf Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál szám. (16-r.) Bpest, Franklin Társulat. Egy-egy szám szám. Arany János. Buda halála. Hún rege. (148 1.) Aho János. Újabb forgácsok. A finn eredetiből fordította Popini Albert. (136 1.) Sophokles. Ajas. Szomorújáték. Görögből fordította, bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (63 1.) szám. Shakespeare. A Szent-Iván-Eji álom. Vígjáték öt felvonásban. Fordította Arany János. Bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (108 1.) szám. Brieux Eugéne. A vörös talár. Dráma négy felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (138 1.) Orvosi Vademecum, magyar. Rövid Repetitórium az orvosi tudományok minden ágában. Orvostanhallgatók és gyakorló orvosok igényei számára. Különös tekintettel a therapiára a budapesti klinikákon elfogadott elvek szerint. Szerkesztették Nékám Lajos dr. és Kétly László dr. 1. kötet. (N. 8-r. VIII., ) Bpest Dobrowsky és Franké 7 k. Ugyanaz. II. kíjtet. 1., 2. füzet. (N. 8-r. 64, 64 1.) Bpest, U. o. Egy-egy füzet 1 k. Pailleron Ede. Az egér. L d.: Fővárosi színházak műsora Pap Albert. A kinek nincsen lelke. L d.: Koszorú 74, Pap Dávid. A bélyeg- és illetékszabályok szótára. Ld. : Magyar törvények Grill-féle kiadása. Paulik János. Beköszöntő beszéd. A nyíregyházi ágh. ev. templomban augusztus hó 5-én történt beiktatása alkalmával tartotta P. J. (8-r. 13 I.) Bpest, Kókai Lajos bizom. Paulton Harry és Paulton E. A Niobe. L d.: Fővárosi színházak műsora 31. Pékár Gyula. Dodó főhadnagy. L d.: Fővárosi színházak műsora 69. Pénzügytan compendiuma. L d.: Jogi compendiumok gyűjteménye VIII. Perényi József dr. Középiskolai növénytan chemiával. Gytnnasiufinok negyedik osztálya számára. Az új tanterv szerint. Színes és szinezetlen képekkel. (N. 8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 3 k. 50 f. Középiskolai növénytan. Reáliskolák ötödik osztálya számára. Az új tanterv szerint. Színes és szinezetlen képekkel. (N. 8-r ) Bpest, U. o. 3 k. 50 f. Bevezetés a természetrajzba. Felsőbb leányiskolák első osztálya számára. Az új tanterv szerint. Szuppan Vilmos közreműködésével. Színes és szinezetlen képekkel. (N. 8-r ) Bpest, U. o. 2 k. 40 f. Péteríy Jenő összegyűjtött munkái. Első kötet. A Kaszelik alapítványból kiadja a Kisfaludy Társaság. (8-r. LX., ) Budapest, Franklin-Társulat 4 k., vászonkötésben 5 k. 50 f. Petiscus. Az Olympos. Görög-római mythologia. Függelékül a Germán népek istentana. P. nyomán szerkesztette Geréb József dr. Második átdolgozott kiadás. 69 képpel. (N. 8-r. VI., ) Bpest, Athenaeum r.-társ. 5 k. vászonkötésben 7 k. Petőfi Sándor költem. Barátság, szerelem. L d.: Magyar könyvtár 250., 270. Pokorny Emánuel dr. A középiskolai vallástanítás. Az esztergomi főegyházmegyei hatóság engedélyével. (N. 8-r ) Esztergom, Buzárovits Gusztáv 3 k. Prém József. Adorján báró. Ld.: Fővárosi színházak műsora 57. A vándormadár. L d.: U. o Protestáns családi könyvtár. (Koszorú.) V -VIII. kötet. (8-r. V. kötet. 28., 24., 16., 24., 24., VI. kötet. 51., 19., 23., 27., VII. kötet. 68., 16., 16., VIII. kötet. 23., 20., 24., 16., 20 1.) Bpest, Hornyánszky Viktor. Egy-egy kötet kötve 60 f. Raffay Ferenc dr. Észrevételek a polgári perrendtartásról s/óló törvényjavaslat XI. címéhez. (Eljárás a házassági ügyekben.) (N. 8-r ) Bpest, Politzer Zs. és fia. 1 k. 40 f. Rákosi Viktor. Tartalékos férj. Ld. : Guthi Soma alatt. A Sasok. Ld. : U. o. Rév Mór. A magyar állami tisztviselők szolgálati szabályainak rendszeres gyűjteménye. Ld. : Közigazgatási könyvtár III. évfolyam 9. Révy Ferenc. Magyar olvasókönyv. Felsőbb leányiskolák és polgári leányiskolák I. osztálya számára. Negyedik, az új tanterv szerint teljesen átdolgozott kiadás. Képekkel. (8-r. 220r 1.) Bpest, Singer és Wolíner 2 k. Rézi Néni. Szegedi szakácskönyv. Igazi magyar konyha. Ezernél több ételkészítési utasítással. Hetedik javított és a legújabb ételreceptekkel bővített kiadás. (8-r. XIV., ) Bpest, Athenaeum r.-társ. Kötve 4 k. Riboth Ph. Az emlékezet betegségei. L d.: Népnevelők könyvtára 11. Rovetta Gerolamo. A becstelenek. Ld. : Fővárosi színházak műsora 19. Rudan Amadé. Ipari közigazgatás. Ld. : Közigazgatási könyvtár III. évf. 7., 8. Salgó F. László. A bűn és egyéb históriák. (Modern Dekameron.) (8-r ) Bpest, 19 Jl. Szilágyi Béla. 1 k. 50 f. Sardou Viktor. A Benoiton-család. L d.: Fővárosi színházak műsora Fedora. L d.: U. o Az agglegények. L d : TJ. o Tosca. L d.: U. o. 48. Georgette. L d.: U. o A szókimondó asszonyság. Ld. : U. o Schiller Frigyes. Teli Vilmos. L d.: Magyar könyvtár 255., 256. A haramiák. L d.: Fővárosi színházak műsora Schönthan és Koppéi Elféld. Az aranyasszony. L d.: Fővárosi színházak műsora 47. Schwetz Vilmos. Számvetési feladattár. Ld. : Lengyel Sándor alatt. Seribe és Legouvé. Lecouvreur Adrienne. L d.: Fővárosi színhazak műsora Shakespeare. A Szent-Iván-éji álom. L d.: Olcsó könyvtár Othello a velencei mór. L d.: Fővárosi színházak műsora Hamlet dán királyfi. Ld. : U. o Lear király. L d.: U. o A velencei kalmár. L d.: U. o A makranezos hölgy. L d.: U. o Coriolanus. L d.: U. o Somló Sándor. A szombatosok. Ld. : Fővárosi színházak műsora

6 6 MAGYAR KÖNYVÉSZET Sophocles. Ajas. L d.: Olcsó könyvtár Spicer Mór. Honvédségi illetékek szótára. A m. kir. honvédségnél felmerülő összes illetékek betűrendes ismertetése. (8-r. IV ) Bpest, Szerző tulajdona. Toldi Lajos bizom. 7 k-, kötve 8 k. Stockton R. Frank. Pomona úti, levelei Euphemiához, volt úrnőjéhez. Fordította Zigány Árpád. Frost eredeti képeivel. (8-r ) Bpest, Franklin-Társulat 2 k. 50 f. Sudermann H. Á becsület. Ld. : Fővárosi színházak műsora Morituri. Drámai ciklus. L d.: ü. o. 99. Sylvane és Artus. Végrehajtó. Ld. : Fővárosi színházak műsora 6 1. Sümegi Kálmán. Foszlányok. (Elbeszélések.) (8-r ) Szeged, Dugonics-társaság kiadása. Engel Lajos bizom. 3 k. Szabó Géza. Jób. Ld. : Koszorú 79. Széchényi. Miklós gróf dr. A Szent György vértanúról nevezett Jaáki apátság története. (N. 4-r ) Bpest, Szent- István-Társulat bizom. 10 k. Szentistványi Ede. Lokomobil és stabil gözgépkezelők és fűtök kézikönyve. 150 kérdés és felelettel. (8-r ) Bpest, Szerző tulajdona. Kerepesi-ut 62., I k. Szentmiklósi (Kajuch) Márton dr. Magánjogi esetek. Főleg kezdők számára. (8-r ) Bpest, Politzer Zs. és fia. 3 k. Szépirodalmi könyvtár. (8-r.) Bpest, Franklin-Társulat. Egy-egy kötet vászonba kötve ' 2 k. Jókai Mór. Mire megvénülünk. Regény. 2. kötet. Hatodik kiadás. (267., ) A kőszívű ember fiai. Regény. 3 kötet. Hatodik kiadás. (272., 253., ) Ásszonyt kisér Istent kisért. Regény. Negyedik kiadás. (202 1.) Erdélyi képek. I. A kétszarvu ember. Históriai beszély. A nagyenyedi két fűzfa. Hetedik kiadás. (211 1.) Szilva Gézáné. Asszonyokról. (Elbeszélések) Dobrowsky és Franké. 2 k. Tellyesniczky Kálmán dr. Művészeti bonczolástan. Az emberi test formáinak ismertetése. Művészek és a művészet iránt érdeklődök számára. Számos eredeti fametszettel és szinnyomatos táblával. (Lex. 8-r ) Bpest, Eggenberger. 12 k. Díszkötésben 16 k. Térképek. Budapest székes-főváros egész területének iskolai fali térképe. Budapest székes-főváros tanácsának megbízásából a legújabb hivatalos, adatok alapján kidolgozta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 200X15C cm. Tizennégy színben nyomva. Cholnoky Jenő és Velősy Lipót által írt használati utasítással. Budapest, Kogutowicz M. és Társa. Vászonra felvonva védőborítékban 25 k., lécekkel 28 k. Budapest székes-főváros egyes kerületeinek iskolai fali tervrajza a szülőföld földrajzának oktatásához. Mérték 1 : Tervezte Kogutowicz Manó. Három színben nyomva. VI és VIL kerület külön-külön lapon, a IV. és VIII. kér. egy lapon. Bpest, u. o. Egy-egy lap felvonatlanul lk.5 0 f. Vászonra felvonva, lécekkel 3 k. 50 f. Magyar Korona Országainak folyóhálózati fali térképe, a. Rajzolta Kogutowicz Manó. 2-ik, javított kiadás. Fekete viaszos vászonon kék olajfestékkel nyomva. 175X125 cm. nagyságban. Bpest, u. o. Vászonra felvonva lécekkel r 28 k. Magyar Korona Országainak iskolai fali térképe, a. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Az eredeti adatokkal összehasonlította Lóczy Lajos. 6-ik javított kiadás. Mérték 1 : Nagysága 178X127 cm. Nyolc színben nyomva és «Budapest és környéke* tervrajzával. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 12 k. 65 f., lécekkel 15 k. 40 f. Ugyanaz. B) kiadás: a megyék külön-külön színezéssel feltüntetve. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 12 k. 65 f., lécekkel ^ 15 k. 40 f. Magyar Korona Országainak hegy- és vízrajzi térképe, a.a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Az eredeti adatokkal összehasonlította Lóczy Lajos. 2-ik kiadás. Mérték 1: Nagysága 178X127 cm. Nyolc színben nyomva. A «Magas Tátra» melléktérképével. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 12 k. 65 f., lécekkel 15 k. 40 f. Magyar Korona Országainak posta- és távirdatérképe, a. Hivatalos kiadás. Mérték 1: Nagysága 178X134 cm. Bpest, u. o. Vászonra húzva védborítékban 11 k., lécekkel r r 14 k. Nyitra vármegye iskolai fali térképe. Járásonként színezve. Rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 96X78 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védöboritékban 9 k. lécekkel 10 k. 60 f. Osztrák-Magyar Monarchia iskolai fali térképe, az. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 1, ik kiadás. Nagysága 146X1L5 cm. Kilenc színben nyomva. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védöborítékban 12 k. 65 f., lécekkel 15 k. 40 f. Közép-Európa fali térképe, az egyes országok külön szinezésével. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 1, Nagysága 225X160 cm. 12 színben nyomva. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védöborítékban 22 k., lécekkel 26 k. Európa iskolai fali térképe. fpolitikai kiadás.) A vallásés közoktatásügyi minisztérium megbizásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 4, (Larnbert egyenlő területű azimutalis vetületében.) 5-ik javított kiadás. Nagysága 170X13S cm. Kilenc színben nyomva és két melléktérképpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 13 k., lécekkel 15 k. 95 f. Európa hegyrajzi és vízrajzi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1: 4, (Lambert egyenlő területű azimutalis vetületében.) 2 melléktérképpel, 170X138 cm. nagyságban. Kilenc színben nyomva. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 13 k., léczekkel 15 k. 95 f. Európa átnézeti fali térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:3, Nagysága 190X215 cm. Budapest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 27 k., lécekkel _ 32 k. Ázsia iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :8, (Lambert egyenlő területü azimutalis vetületében.) Nagysága 176X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban, léczekkel 24 k. Afrika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából kidolgozta : Kogutowicz Manó. Harmadik javított kiadás. Mérték 1 : 8, Nagysága 132X134 cm. Kilenc színben nyomva és öt melléktérképpel- Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 14 k. 30 f. léczekkel 16 k. 50 f. Észak-Amerika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :8, Nagysága 140X108 cm. Nyolc színben nyomva és Magyar- országot a nagy térkép arányában feltüntető melléktérképpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 15 k. 40 f. léczekkel, 18 k. 15 f. Dél-Amerika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:8, Nagysága 128X100 cm. Nyolc színben nyomva és Magyar- országot a nagy térkép arányában feltüntető melléktéi'- képpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 15 k. 40 f., lécekkel 18 k. 15 f. Ausztrália iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték 1 : 8, Nagysága 172X138 cm. Nyolc színben nyomva és Magyarországot a nagy térkép arányában feltüntető melléktérképpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékkal, lécekkel 24 k. Föld képe féltekékben, a. (A Föld öt része. Planiglóbusok.) Iskolai fali térkép. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. 3-ik javított kiadás. Középmérték 1 : 20, Nagysága 220X140 cm. Tíz színben nyomva. Az északi és déli sarkvidéket feltüntető két melléktérképpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 18 k. 70 f., lécekkel 23 k. 10 f. Föld térképe Mercator projekcióban, a. (Gyarmatok és világforgalom.) Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték az egyenlítőn 1:20, Nagysága 215X150 cm. 11 színben nyomva s a következő melléktérképpel: Esőzések térképe. Légnyomás és szelek. A hőmérséklet évi ingadozásának vonalai. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 22 k., lécekkel 26 k.

7 MAGYAR KÖNYVÉSZET Földrajzi atlasz a magyar kir. honvéd nevelő- és képzöintézetek számára. Á m. kir. honvédelmi minisztérium megbízásából. I. rész. (Az I. évfolyam számára.) 23 térkép. Bpest, Kogutowicz és Társa. Kötve 5 k. 84 f. Ugyanaz. II. rész. (A II. évfolyam számára.) 21 térképpel Bpest, u. o. Kötve 4 k. 40 f. Ugyanaz. III. rész. (A III. évfolyam számára.) 10 térképpel.) Bpest, u. o. Kötve 3 k. 50 I. Földrajzi iskolai atlasz. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából tervezte Kogutowicz Manó. 2-dik, tetemesen bővített és javított kiadás. 33 térkép. Bpest, u. o. Kötve 2 k. Elemi iskolai atlasz. Elemi és felsőbb népiskolák számára. Tervezték Berecz Antal és Kogutowicz Manó. 16 térkép. Bpest, u. o. 1 k. Kis atlasz. Budapest fő- és székváros és Pest-Pilis-Solt-Kis- Kún vármegye elemi iskolái számára. Tervezte Kogutowicz Manó. 13 térkép. Bpest, u. o. 70 f. Kis atlasz. A székes-fővárosi és pestmegyei népiskolák III. osztálya számára. Tervezte Kogutowicz Manó. 5 térkép. Bpest, u. o. 56 f. Kis atlasz megyei térképpel. Elemi népiskolák számára. Tervezte Kogutowicz Manó. 11 térkép. Bpest, u. o. 60 f. Magyar korona országainak kézi térképe, a. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából kiadja Kogutowicz és Társa magyar földrajzi intézete. Mértek 1:2.400,000. Nyolc színben nyomva és ('Budapest és Környéke') tervrajzával. (Ivrét.) Bpest, u. o. 30 f. Magyar korona országainak kézi térképe, a -. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából kiadja Kogutowicz és Társa magyar földrajzi intézete. Mérték 1:2.400,000. (B kiadás.) Minden megye külön színezve. (Ivrét.) Bpest, u. o. 30 f. Magyar korona országainak hegy- és vízrajzi térképe, a. tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 2.400,000 Nyolc színben nyomva és «A magas Tátra» című melléktérképpel. (Ivrét.) Bpest, u. o. ^ 30 f. Osztrák-Magyar monarchia politikai kézi térképe, az. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (I 1.) Budapest, u. o. 29 f Osztrák-Magyar monarchia hegy- és vízrajzi kézi térképe, az. Tei vezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o- Térképpel való ábrázolás alapfogalmai, a. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Budapest fő- és székváros tervrajza. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Budapest és környéke. Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Európa hegy- és vízrajzi kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (I 1.) Bpest, u. o. Európa politikai kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Ázsia kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Afrika kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Amerika kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Ausztrália és Polinézia kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. (I 1.) Bpest, u. o. Planiglóbusolc kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Föld térképe, a. (Mercator-féle projekcióban.) Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u, o. Megyei kézi térképek. (1 1.) Bpest, u. o. Abaitj- Torna Ásó-Fehér Ariad Bács-Bodrog Baranya Bars Békés Bihar Borsod. ('satuid Csongrdd Esztergom Fejér Győr Hajdú H«vés megye térképe 30 f. 30 I'. 30 f. 30 f. 30 f. 21 f. Jász-N.-Kun-Szolnok megye térképe 20 í. Kolozs megye térképe 30 f. Komárom ««Krassó-Szörény ««30 f. Máramaros ««30 f. Moson ««Nógrád ««Nyitra ««30 f. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún megye térképe 30 f. Pozsony megye térképe 30 f. Sopron a «Somogy ««30 f. Szabolcs ««Szatmár ««30 f. Szeben ««Szepes ««Szilágy «Temes ««30 f. Tolna ««Torda- A/'anyós ««Torontdl ««30 f. Vas ««30 f. Veszprém ««Zala ««30 f. Kogutowicz Manó ném a ismétlő-térképei, folyó- és fokhálózattal és a politikai határok jelzésével iskolai és otthoni térképrajzoláshoz. Bpest, u o. Magyarország... A z Osztrák-Magyar Monarchia... Balkán-félsz igét... Appennin-félsziget, Ibériai félsziget Közép-Európa (Németország)... Franciaország... v_. Nagy-Britannia Skandináv-félsziget... Oroszország Európa... Á zsia Afrika Észak-Amerika... Dél-Amerika... Amerika, Észak- és Dél-Amerika együtt... Ausztrália és Polinézia... Budapest székes-főváros kerületeinek néma tanulók kézi használatára. Bpest, u. o. Tíz... 8 f f f f f f f f f f f f. tervrajzai a lap á 12 f. Graecia. tervezte dr. Cherven Flóris ; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1: Nagysága 137X108 cm. Melléktérkép : Athenae és környéke. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védőborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Italia a legrégibb időktől Augustusig. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte Bartos József; rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték 1 :900,000. Nagysága 14Í-XH8 cm. Melléktérképek: Róma környéke. Italia a második púnháboru idejében. Budapest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Római birodalom legnagyobb kiterjedése korában, a. tervezte dr. Cherven Flóris; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :3, Nagysága 220X150 cm. Melléktérképek : Roma vetus. Á római birodalom növekedése Augustus idejétől kezdve Diocletianus koráig. Aegyptus a római uralom korában. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védöborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Palesztina, a bibliai események színhelye. Fali térkép, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : , két melléktérképpel 167X136 cm. nagyságban. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékkal, szövegkönyvvel 14 k., léczekkel 16 k. Európa a népvándorlás korában, az 500. évben. A vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Márki Sándor; razolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 4, Nagysága 130X170 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., léczekkel Európa a magyarok honfoglalása s a frank birodalom szétbomlása idejében. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Márki Sándor; rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték 1:4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékhan 16 k. 50 f., léczekkel

8 MAGYAR KÖNYVÉSZET Európa a keresztes-hadjáratok idejében (1217 körül Iír. u.) tervezte dr. Cherven Flóris ; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., léczekkel Európa a renaissance és Mátyás király korában. A vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Márki Sándor; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Európa a reformáció idejében (1648). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Cherven Fióris; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : í, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Európa a XVIII. század elején (1718). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Brózik Károly; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Európa a franczia forradalom és Napoleon korában (1810). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Brózik Károly : rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban f., lécekkel f Magyarország Szent István halálakor (1038). A vallás- és közoktatásügyi m kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Pauler Gyula; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1: Nagysága 130X181 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország Nagy Lajos király korában ( ). tervezte dr. Márki Sándor ; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :1, Nagysága 170X165 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország I. Mátyás király halálakor (1490). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Csánki Dezső; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 130X180 cm. Melléktérkép : Mátyás király hódítmányai. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország a bécsi béke korában (1606). A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Acsádi Ignác; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1: Nagysága 130X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k 50 f., lécekkel Magyarország 1683-ban, a török uralom legnagyobb kiterjedésében. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Acsádi Ignác ; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 600.< 00. Nagysága 130X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország a pragmatica sanctio korában. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából tervezte dr. Acsádi Ignác; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 130X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország 1847-ben. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Marczali H enrik; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 130X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Európai államok gyarmatainak térképe a XVIII. század végén, az. (1789. körül) különös tekintettel a főbb gyarmatok fejlődésére, úr-cseréjére és Óceánia fölfedezésére. tervezte Körösi Albin; rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték az egyenlítőn 1 ; 20, Nagysága 210X145 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 22 k. lécekkel 26 k. Történelmi iskolai atlasz. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából tervezték: dr. Acsádi Ignác, dr. Brózik Károly, dr. Cherven Flóris, dr. Csánki Dezső, dr. Goldzieher Ignác, dr. Marczali Henrik, dr. Márki Sándor, dr. Pauler Gyula. Rajzolta Kogutowicz Manó. (K. 4-r. 25 térkép.) Bpest, u. o. Fűzve 5 k., kötve 6 k. (Három füzetre osztva is kapható.) 1-ső füzet az 1 8. sorszám alatti térképekkel 2 k., 2-ik füzet a sorszám alatti térképekkel 2 k., 3-ik füzet a sorszám alatti térképekkel 2 k. Történelmi iskolai atlasz a magyar kir. honvéd nevelő- és képző-intézetek számára. A m. kir. honvédelmi miniszter megbízásából kiadja Kogutowicz és Társa magyar földrajzi intézete. 28 térkép. Bpest, u. o. 6 k. T íz térkép a hazai történelem tanításához. A gimnáziumok és reáliskolák Ill-ik és IV-ik, a polgári iskolák Ill-ik osztálya használatára. Tervezték dr. Acsády Ignác, dr. Cherven Flóris, dr. Csonki Dezső, dr. Marczali Henrik, dr. Márki Sándor, dr. Pauler Gyula. Bajzolta Kogutowicz Manó. Tiz térkép. Bpest, u. o. Kötve 2 k. Kézi térképek a Történelmi atlaszból. Rajzolta Kogutowicz Manó. Bpest, u. o. Egy-egy lap 30 f. Palesztina, Európa a népvándorlás korában, Európa a magyarok honfoglalása korában, Európa a keresztes hadjáratok idejében, Európa a renaissance és Mátyás király korában, Európa a reformatio idejében, Európa a XVIII. század elején (1718), Európa a francia forradalom és Napoleon korában (1810), Magyarország Szent István halálakor (1038), Magyarország Nagy Lajos király korában ( ), Magyarország Mátyás király halálakor (1490), Magyarország a bécsi béke korában (1606), Magyarország 1683-ban, török uralom legnagyobb kiterjedése korában, Magyarország a pragmatica sanctio idejében, Magyarotszág 1874-ben. Timár Pál. Rendszeres német nyelvtan. Gymnasiumok V VI. reáliskolák 111 VI. oszt. számára. (8-r. IV ) Bpest, Singer és Wolfner 1 k. 60 f. Tisztviselők ébredése, a. Az évi országos mozgalom történelmi emlékkönyve. A kongresszus alkalmára szerkesztette : A Tordai Intéző-Bizottság. (8-r ) Torda, Füssy és Sztupjár 1 k. Törvénycikk 1901: XXIV. Az összeférhetetlenségről az összeférhetetlenségi bizottságokra, azok eljárására és a házszabályok módosítására vonatkozó rendelkezésekkel, jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Imling Konrád (8-r ) Bpest, Ráth Mór 1 k. Urania könyvtár I. szám. (K. 8-r.) Bpest, Lampel Róbert bizom. I. szám. Marczali Henrik. Magyarország története (84 1.) 50 f. Üzletszabályzat. Érvényes a magyar korona területén közforgalomnak szolgáló összes vasutakon. Negyedik hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyministerium. (8-r ) Bpest, Toldi Lajos bizom. 1 k. Vallaji Ida. A föld. Ld. : Koszorú 77. Vámbéry Rusztem dr. A házasság védelme a büntetőjogban. I. kötet. (N. 8-r. V., ) Bpest Politzer Zs. ésfia. 8 k. Vasúti üzletszabályzathoz V. pótlék, A /1882 K. M. szám alatt kibocsátott. (61.351/1901. K. M. sz. rendelet. Hiva-. talos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyministerium. (8-r ) Bpest, Toldi Lajos bizom. Vázsonyi Vilmos dr. programmbeszédei. (8-r ) Bpest, Orsz. közp. községi nyomda r.-t. Vértesi Arnold. A szerencse fia. Regény. (8-r. 198 I.) Bpest, Franklin-Társulat 2 k. 40 f. Voss Rikard. Szőke Katalin. L d.: Fővárosi színházak műsora 10- Weiszburg Gyula dr. A biblia könyvei. - Tartalmi ismertetés bevezető fejezetekkel és szemelvényekkel. (8-r ) Bpest, Singer és Wolfner. 1 k. 60 f. Verne Gyula.Különös végrendelet. Fordította Mózes.Egyedűl jogosított magyar kiadás 60 képpel. (8-r ) Bpest, U. o. 4 k., vászonkötésben 5 k. 50 f. Az új hazában. Regény. Fordította Zigány Árpád. (8-r ) Bpest Franklin-Társulat 3 k. vászonkötésben 4 k. 50 f. Fekete indiák. Franciából fordította Varga Ottó. Negyvenhárom képpel. (8-r ) Bpest, U. o. 3. k., vászonkötésben 4 k. 50 f. Wolnhofer Ferenc. Konstantinápolyi útam emlékei. (8-r ) Bpest, Szerző sajátja. Kilián Frigyes utóda bizom. 3 k. Zivuska Jenő. A becsülctbiró. Ld. : Fővárosi színházak műsora 102.

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain

Részletesebben

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 3. 16. 46. 61. 73. 94. 109. 135. 145. 27. ÁRVERÉS A könyvbemutató helye és ideje:

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 4. 17. 25. 32. 41. 47. 55. 61. 82. 28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 1. 5. 14. 16. 22. 27. 30. 36. 48. II 25. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2010. április

Részletesebben

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR.

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. BUDAPEST, 1915 IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA, V., Csáky-utca 10.

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

Románia magyar irodalmának bibliográfiája.

Románia magyar irodalmának bibliográfiája. B I B L I O G R Á F I A Románia magyar irodalmának bibliográfiája. 1938. év. Összeállította: Valentiny Antal. A romániai magyar kisebbség irodalmának 1938. évi bibliográfiája kevesebb számú műről számol

Részletesebben

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év.

BIBLIOGRAFIA. Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. BIBLIOGRAFIA Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1930. év. Összeállította: Dr. Ferenczi iklós. Évi beszámolónk bevezetésében néhány év óta már szinte megszokottá vált a panaszkodás, hogy az erdélyi

Részletesebben

Kis bokréta Költemények jó gyermekek számára 6 színes képpel Singer és Wolfner, Budapest, 1885

Kis bokréta Költemények jó gyermekek számára 6 színes képpel Singer és Wolfner, Budapest, 1885 PÓSA LAJOS MUNKÁI* (1878 1914) Horváth Ignácz emlékezete [gyászvers kisnyomtatvány] Rózsa Kálmán és neje, Bp.,1877 Költemények Szerző, Budapest, 1878 Újabb költemények Szerző, Budapest, 1881 Pósa Lajos

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p.

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p. Adattár TŐZSÉR PÉTER Kisfaludy Sándor bibliográfia Ács Anna: Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza: gazdálkodó nagyasszony a 19. század elején. In A nők világa: Művelődés és társadalomtörténeti tanulmányok.

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Heltai Jenő drámai életműve

Heltai Jenő drámai életműve PhD értekezés Győrei Zsolt Heltai Jenő drámai életműve II. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos Sándor Szeged 2002. FÜGGELÉK I. HELTAI JENŐ RÖVID ÉLETRAJZA ÉS KÖTETEINEK, BEMUTATÓINAK LAJSTROMA II. HELTAI JENŐ

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben