A TIZENÖTÖDIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TIZENÖTÖDIK SZÁZAD TÖRTÉNETE"

Átírás

1 A TIZENÖTÖDIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

2 292

3 Az ország és népei Boldog lehetsz szerencsés Magyarország Ha az okleveleken Zsigmond vagy Mátyás uralkodói címeire pillantunk, szembeötlik, hogy Magyarország mellett más országok, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kumánia és Bulgária nevét is feltüntették. A címek azonban sok esetben csupán jogigényeket fejeztek ki, semmint valóságos hatalmat. A 15. században Galícia és Lodoméria például teljes egészében a Lengyel Királyság részét alkotta (ma területén Lengyelország és Ukrajna osztozik), míg Kumánián nagyjából Havasalföld és Moldva területét (a mai Romániának a Kárpátok vonulatán kívüli tájai és Moldávia) értették. A két vajdaság ugyan idônként elismerte a magyar uralkodó fôségét, de önálló életet élt. Havasalföld ügyeibe mind többször avatkozott bele a török, míg Moldva fejedelmei a szomszédos három nagyhatalom (a Magyar, a Lengyel Királyság és az Oszmán Birodalom) között egyensúlyoztak. Ráma Bosznia déli részére tehetô. Bosznia és Szerbia a török uralomig csak laza szálakkal kötôdött a Magyar Királysághoz, bár uralkodóik kénytelenek voltak elismerni uralkodóink fôségét. A század folyamán mindkét országból kisebb-nagyobb területeket csatoltak Magyarországhoz. Az Adriai-tenger partvidékén fekvô Dalmácia városai és várai többségén 1420 után velencei zászló lengett. A messzi délen fekvô Ragúza 1458-tól adót fizetett a töröknek (ennek összege 1481-tôl dukát), cserébe azonban kereskedôi tovább folytathatták üzleteiket a Balkánon. A független városállam vezetôi mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy országukat a Magyar Korona részének tekintsék. Nem véletlenül, hisz a csak jelképesnek számító magyar uralom némi védelmet jelentett mind a törökökkel, mind pedig Velencével szemben. A sok királyságból a magyar királyok tehát csupán Horvátországot mondhatták valóban a magukénak. A Magyar Királyságot a kor Európájának nagyobb államai között tartották számon. Nem véletlenül, hisz Magyarország és Szlavónia mintegy 320 ezer négyzetkilométernyi területet ölelt fel. Horvátországgal és a Száván túli bánságokkal együtt azonban Mátyás uralkodása idején valószínûleg meghaladta a 350 ezer négyzetkilométert is. Az egykori Magyarország földrajzi viszonyainak a megismerésekor különbözô források információit hasznosítják a kutatók. Például a földesurak közötti perek során megjárták a vitatott birtok határait. Eme határjárásokat az oklevelek máig megôrizték. Külföldi 293

4 A T I Z E N Ö T Ö D I K S Z Á Z A D T Ö R T É N E T E utazók is megfordultak nálunk. A humanizmus a tudósok érdeklôdését a természet, a földrajzi táj, az egyes országok viszonyai felé irányította. Ezt látjuk például a Jagelló-kori költô, Hagymássy Bálint fejezetünk címéül szolgáló költeményében: Boldog lehetsz szerencsés Magyarország, derûs éghajlat fürdeti a tájad, kerek világon sehol gazdagabb föld, termékenyebb táj nincsen a tiédnél.... Isten kegyébôl kincsben, gazdagságban el nem maradsz te egyetlen országtól (Takáts Gyula fordítása) Véleménye elfogult ugyan, de nemigen tér el attól, amit a külföldiek lejegyzésre érdemesnek tartottak. A kor történésze számára természetes volt, hogy az események földrajzi környezetét megrajzolja, nem feledkezve el arról, hogy egy-egy tájat, folyót miként neveztek meg az antik auktorok. Nem csoda, hogy a szicíliai Ransano az 1480-as évek végén írott magyar történeti összefoglalóját országleírással kezdte. A szintén olasz történetíró, Bonfini ugyancsak részletesen foglalkozott Magyarország földjével, városaival. A Mohács elôtti királyi kancellária titkára (évtizedek múlva esztergomi érsek), Oláh Miklós tollából különösen szép földrajzi áttekintés maradt korunkra. Ô már hazájaként ismerte ezt az országot. Igaz, ez a munka 1526 után íródott, de a szerzô szeme elôtt a mohácsi katasztrófa, a török és a belháborúk véres eseményei elôtti boldog korszak képe lebegett. A humanista tudósok támaszkodtak saját tudásukra meg mindarra, amit érdeklôdésükre a magyarországiak válaszoltak. Segítségül hívhatták a térképet. A kor nem nélkülözhette a tájékozódásnak ezt az eszközét. A hadjáratok vezérei szintén hasznosították a vázlatokat ben egy, a Duna vonalához kapcsolódó perhez rajzot mellékeltek ben rajzolták azt a térképet, amely alighanem az említett olasz szerzôk elôtt sem volt ismeretlen. Az 1470-es és 80-as években fordult meg Budán a firenzei festô, kiadó, kozmográfus, Francesco Roselli, akit Közép-Európa térképéért dicsérhetünk. Már az 1500-as években elkészült Magyarország elsô teljes térképe. Szerzôje Bakócz Tamás prímás egykori titkára, Lázár deák volt, aki 1528-ban publikálta munkáját. Igaz, mai szemmel a mû gyatrának hat, még tájolása sem egységes. Ám a kor viszonyait tekintve pontos alkotás született, amely ráadásul 1400 földrajzi nevet tartalmazott (közte 1270 településnév). Néhány esztendô, és 1532-ben megjelent az erdélyi szász tudós és reformátor, Honterus János Erdélyrôl készült térképe. A helységeket apró kis városábrázolások teszik szemléletessé. Nem mondhatjuk, hogy az elmúlt évszázadok során a földrajzi környezet alig változott volna. A folyók vonala több helyütt módosult. Hajdan például Pozsonytól a fô Duna-ág nem a mostani mederben folyt, hanem Nyárasdig a mai Kis-Dunát követte, s ezután fordult délnek. Ebben az idôben Gyôr a fôág s nem a Mosoni-Duna mellett feküdt. Szekszárd egykor Dunaparti város volt. A malmok és a hajók vontatóútvonala védelmében (ahol erre lehetôség adódott) régen is ügyeltek a part LÁZÁR DEÁK: Magyarország térképe Tabula Hungarie ad quatuor latera mentére. Néhol gátakat emeltek. A török hódítás a gondozott folyópartokat semmivé tette. A folyók vonalát az utóbbi évszázad lecsapolási munkálatai változtatták meg, akkor tûnt el számos lápunk. Magyarország igen nagy királyság, teljesen sík vidék ez, kivéve Lengyelország felôl, ahol hegyek vannak, s az emberek a sík vidéken lévô utakon kocsikkal járnak Ebben a királyságban minden megterem és olcsó. Az emberek mind nagy szakállt hordanak, s igen csúf emberek, s gyakran járnak zarándoklatra Rómába, többen mint a világ bármely országából írta a 15. század közepén egy francia utazó. Bizonyára a magyar divat volt oly szokatlan számára, hogy így nyilatkozott a lakosokról. 16. század eleji honfitársának ugyancsak a sík vidék tûnt fel. Magyarország területe elég nagy és elég sík; borban és gabonában szerfelett bôvelkedik. Oláh Miklós így fogalmazott: Magyarország tehát eléggé nyilvánvalóan bôvében van mindazon dolgoknak, melyekrôl úgy tartják, hogy egyrészt az emberi élethez, másrészt pedig a vagyongyûjtéshez szükségesek; földje fekete, zsíros, nedves, hiszen mûvelôinek nem nagy fáradsága nyomán bô termést hoz Borból oly sok van, hogy Magyarország csaknem minden vidéke terem nemes borokat A legelôk terjedelme és kövérsége akkora, hogy sokezer lovat, marhát, juhot, kecskét és más efféle állatot tarthat el Magyarország egyes vidékein mind nagy, mind apró vadakban oly nagy a bôség, hogy mint a madarakat, úgy vadakat is mind a nemesség, mind a köznép egyenlôképp vadássza, fogja, ki-ki szüksége vagy kedve szerint. A 14. század klimatikus változásai kedveztek ennek a tájnak. Enyhült valamelyest a hômérséklet, nedvesebb lett a levegô. Angliában vagy Lengyelországban 294

5 A Z O R S Z Á G É S N É P E I ugyan búcsút mondhattak a szôlôkultúrának, ám a Kárpát-medencét jobban elkerülték az aszályos nyarak, mint korábban. Természetesen azt nem mondhatjuk, hogy ne köszöntött volna alkalmanként szárazság az országra ben állítólag 6 hónapig nem esett. A hômérséklet csökkenését jelzi, hogy keményebb, hidegebb lett a tél. Kottaner Jánosné például 1440 februárjában a lopott koronával a Duna jegén kelt át Komáromnál. Néhány évtizeddel késôbb 1473 februárja ezzel szemben Sopronba oly meleget hozott, hogy minden kizöldült, kivirágzott, mintha már június lett volna ben ismét szigorú tél köszöntött az országra, és a nyár sem volt meleg. A csapadék hatására kövérebbek lettek a legelôk, több állatot lehetett eltartani. A túl sok esô azonban nem mindig áldás. A Duna 1433-ban például úgy megáradt Nándorfehérvárnál, hogy soha nem látott szélességet (12 mérföld) ért el ben, 1480-ban és 1490-ben Fejér megyét pusztította, 1508-ban Gyôrt árasztotta el és 1510 között hatalmas árvizek okoztak károkat Erdély falvaiban, városaiban. Az Alföld széles lapálya különösen ki volt téve az áradásoknak. Az ilyesmi mondhatjuk errefelé természetesnek számított. A tavaszi ár áttörte a folyók melletti hátakat, elöntötte a mélyebb fekvésû ártereket, úgyhogy nem lehetett tudni, vajon hol fekszik a tulajdonképpeni meder. Apadáskor csak a víz egy része húzódott vissza különbözô ereken, árkokon, fokokon keresztül a folyókba. Ártéri tavak, hatalmas mocsarak, zsombékok, morotvák tarkították a tájat. Nem csoda, hogy sokszor a Körösök köze hatalmas tengerré változott. A Temes vidékén, a Makszond puszta elôtt jóformán nem lehetett megkülönböztetni a Bégát és a Temest, hisz a Tiszáig szinte mindent víz, mocsár borított. Nem véletlen, hogy Lázár deák erre a vidékre a Balatonnal vetekedô hatalmas tavat rajzolt. Az embernek, ha meg akart élni, igazodnia kellett a természethez. A települések a magasabb szárazulatokon jöttek létre. Az utak a mocsarak közötti keskeny, vizek nem járta csíkokat követték. A földmûvelés is a rendszeres áradásoktól megkímélt földterületekre szorítkozott. Többfelé csatornákat ástak, hogy megfékezzék az áradatot. Volt, ahol azonban más miatt ragadták meg az ásót és a csákányt. Bácsott például azért, hogy a közeli Dunát vezessék a várárokba, és így frissítsék fel az eddigi bûzös, mocsaras vizet. Malomárkok sok helyütt húzódtak. Miközben a kor embere ki volt szolgáltatva a természetnek, ki is használta annak elônyeit, és sokszor ôt terhelte a felelôsség a hatalmas lápokért, tócsákért. A fokok emberi alkotások. Tavasszal átengedték a vizet a mélyebb fekvésû helyekre, majd lezárták a fokot, és így tavakat, tóláncolatokat alakítottak ki. A rendszer elterjedtségét mutatják az olyan helynevek, mint Barazdafoka, Damufok, Fabianfoka, Sebestyén-fiafoka stb. Ezek az elnevezések a Körös Maros vidékén keletkeztek. Az erdélyi Szászföldön jóformán alig akadt település, amelynek ne lett volna tava. Szebent tóhálózat vette körül augusztusában Brassó vesztét halastava okozta. A hatalmas felhôszakadás úgy megduzzasztotta a tavat, hogy az áradat áttörte a falat, betódult a városba. A nagytemplom udvarán tölgyfák úszkáltak. HONTERUS JÁNOS: Erdély térképe Folyóink, patakjaink tele voltak hallal. Gyakran látták írta Oláh Miklós és még most is látható, hogy a Duna, Tisza, Temes, a Dráva és még néhány más folyó áradása következtében a végül is visszahúzódó víz után a partok gödreiben akkora mennyiségû hal akadt fenn, hogy a jobbágyok nemtörôdömségbôl egyrészt a döglöttekkel is disznót etettek, másrészt a napon hagyottaktól megfertôzött levegô nemegyszer ragályt támasztott a környéken lakók között. Ha valakinek hálója van, a hal nem hiányzik, s méghozzá ingyen, csak néhány tiltott helyet kerüljön el ban a siklósi uradalom Dráva-parti részein mintegy 200 varsát vettek számba. A leíráshoz hozzátehetjük még: a jobbágyok a zsákmányt szekérszám vitték eladásra. A halak legnagyobbikának a viza számított, amely évente kétszer (tavasszal és ôsszel) vándorolt fel a Fekete-tenger vidékérôl. Oláh Miklós szerint akár négy és fél méterre is megnôhetett, a súlya pedig elérte a 3 4 akkori mázsát (ez kb kg). Ezeket az óriási állatokat úgy fogták meg, hogy a folyón keresztben két cölöpsort vertek le. Síppal, dobszóval, kurjongatással, lövésekkel terelték a halakat a csapdába. Majd lezárták a kaput, és kezdôdhetett a halászat. Volt, ahol rekesztôhálót alkalmaztak, akadt olyan hely, ahol inkább a szigonyokat részesítették elônyben. A módszer elterjedtségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az egri püspöknek és az egri káptalannak nyolc ilyen rekesztéke üzemelt a Tiszán. A cölöpsorok akadályozták a hajózást. Igaz, illô díj ellenében megnyitották a hajók elôtt a szégyét. A máramarosi sószállító hajóknak például rakományonként egy helyütt sókockát kellett ezért fizetniük. Nem csoda, hogy felháborodtak az akadályok miatt, és elôfordult, hogy a sószállító alkalmatosságok egyszerûen áttörték a gátakat. Hasonló probléma a Dunán is akadt. Az ország területén többfelé találunk erdôt. A Kárpátok karéját, Erdély nagy részét, Máramarost szinte teljes egészében összefüggô rengeteg borította. A sûrû bükkösöket, fenyveseket már évszázadok óta Feketeerdônek hívták. Ha egy erdélyi és egy alföldi határjárást egymás mellé helyezünk, kiderül, hogy az Alföldön sokfelé hiába keressük az erdôt. Erdélyben a fák, bokrok szinte kínálják magukat határjelül. Ezzel szemben egy Szentes környéki birtok határait rekettyés, földút, puszta, mezô, halom képezték, és csak egyszer olvashatunk fáról, egy bizonyos körtefáról. Hogy az említett példa eléggé általános lehetett, arról egy francia lovag, Bertrandon de la Brocquière Dél-Magyarországról szóló tudósítása gyôzhet meg bennünket, ami 1433-ból való: Egész hosszú utamban egy patak mellett elterülô két kis bereken kívül egyetlen fát sem láttam. A lakosok csupán szalmával vagy a folyópartokon és a nagyszámmal elôforduló mocsarakban szedett náddal tüzelnek. Kenyér helyett valami lepényfélét esznek, de ennek sincsenek nagyon bôvében. A helyzet azonban mégsem ilyen egyszerû. A széles legelôkön kívül többfelé folyók melletti galériaerdôkrôl, a falvak határában található kisebb-nagyobb erdôségekrôl tudósítanak bennünket a források. Debrecen a legelôk mellett erdôket birtokolt. A Nyírség tölgyeseiben disznókat makkoltattak. Még Dél-Magyarországon is akadt fa. Itt például egy helyen a Hethpenzes, Szegeserdô, Somos, Halyagos neveket ragasztották az erdôkre. Ugyanakkor az is igaz, hogy az alföldi erdôségek kiterjedése elmaradt a dombvidékek, hegyek rengetegei mögött ban például a Garaiak Csongrád megyei falvaiban erdô nem akadt, miként Bács megyei birtokaikon is a fával benôtt rész a földterületeknek mindössze 1,9%-a volt. Az egykori ôsi erdôtakaró a 15. századra természetesen megfogyatkozott, és ebben az évszázadban további veszteségek érték. Ama mintegy 20 ezer település jó része, amely a középkor folyamán kialakult, irtásokon jött létre. A fák helyén eke szántott, füvet kaszáltak, vagy szôlôkarók sorakoztak, mint például So- 295

6 A T I Z E N Ö T Ö D I K S Z Á Z A D T Ö R T É N E T E mogy dombjai között. A Bécshez közeli sárfenéki uradalom parasztjai csak a 15. században holdnyi területet irtottak ki ban a Bakony hegység enyhe nyúlványain elterülô cseszneki uradalomban a mûvelt földterület 30%-át ebben az évszázadban hódították el az erdôtôl. Ennek ellenére is itt a határ 68%-át még fa nôtte be. Szétszórt adatainkból úgy sejthetô, hogy az Alföld kivételével egy-egy település határának legkevesebb a harmadát-felét még a fák uralták. A mezôgazdaság mellett a bányászat és a kohászat is fogyasztotta az erdôket. A dési hajósoknak, akik sót szállítottak, joguk volt arra, hogy a város körüli rengetegben a hajóépítéshez szükséges fát kivágják. Ebben egy földesúr sem akadályozhatta meg ôket A kor embere a faanyagot használta építkezésre, tüzelésre. Szénégetôk járták a vidéket. A 16. század elejére már sokfelé találunk fûrészmalmokat. Az irtás, a pusztítás mellett természetesen védeni is kellett az erdôt, hiszen az ember rászorult a rengetegre. Vadhús egyaránt került úr és paraszt asztalára. A tölgyesekben disznókat makkoltattak. Szedték a gyümölcsöt, tûzifát gyûjtöttek, vadat ûztek. Ezek a körülmények önmagukban gátat szabtak a féktelen irtásnak. Az uralkodók vadaskerteket alakítottak ki. A Koppány család címere Zsigmond király 1426-ban ugyan megengedte, hogy bányászat és kohászat céljára a zólyomi uradalom fát adjon ki, de az uralkodó ügyelt arra, hogy csak a kijelölt területet irtsák. Megtiltotta, hogy beszántsák a földet, mert azt akarta, hogy ismét fák nôjenek az irtások helyén. Természetesen ez volt a bányavárosok érdeke is, hisz ha a letarolt tájat nem veszi vissza a természet, mind messzebbrôl (és mind drágábban) jutottak volna hozzá az értékes anyaghoz. Megjegyezzük, a jogtalan erdôirtás nem volt olcsó mulatság. Erdô elképzelhetetlen vad nélkül. Ôzre, szarvasra, dámra, vaddisznóra, jávorra, bölényre, farkasra, hiúzra, nyestre stb. lehetett vadászni. Gerlicébôl állítólag Budán egy alkalommal 80 ezer darabot kínáltak eladásra. A barna medve ebben az idôben még ott is megélt, ahol ma már hírmondója sincsen. Így történhetett, hogy a 16. század elején Estei Hippolit egri püspök a Bükkben ejtett el egy szép példányt. A földesurak elvben ugyan megengedték jobbágyaiknak, hogy szabadon vadásszanak, de már például a szarvas kilövését megakadályozták ben törvény tiltotta meg, hogy a jobbágyok szarvasra, ôzre, nyúlra, vaddisznóra, fácánra, császárfajdra vadásszanak. A Magyarországról szóló leírások mindig beszámoltak az ország ásványi kincseirôl. Említették az aranyés ezüstbányákat, a sóaknákat, a vasat, a rezet és az ónt. Nem kerülték el figyelmüket a fövenyaranyat szállító erdélyi folyóvizek sem. Állítólag akadt olyan aranydarab, amely cipónagyságú volt. A sót különösen jó minôségûnek tartották. Megemlékeztek a sós patakokról, amelyeknek a vizét a parasztok ételek ízesítésére használták. Olvashatunk a hegyekben található márványról is. Számos hely van, ahol bô folyású, máshol pedig csörgedezô meleg gyógyvíz fakad olvashatjuk Ransanónál. Eme meleg gyógyvizek közül a legnevezetesebbeknek tartották a budaiakat, de nem feledkeztek meg az esztergomiról, a trencsénirôl, a váradiról sem. A humanista tudósok figyelmét nem kerülték el a különös jelenségek sem. Felfigyeltek a lednicei és a deményfalvai barlangokra (ma Szlovákia), ahol a víz nyáron megfagy, télen pedig felolvad. Szerintük Zólyom megyében akadt olyan barlang, amelybôl mérgezô gázok törtek fel, s az arra haladó madarak, kisebb állatok elpusztultak. Tudtak arról, hogy némely erdélyi barlangban sárkánycsontokat és koponyákat lehetett találni. Ransano a nagyobb bizonyosság kedvéért egyet haza is vitt. A híradásban említett csontok pleisztocén korban élt medvék maradványaival azonosíthatók. A természeti csapások közé tartozott az árvíz és a földrengés mellett a sáskajárás. Érdekes, hogy míg az elôzô évszázadban ezek az apró élôlények gyakran pusztították el a vetést, addig a 15. századból csupán három sáskainvázióról maradt fenn híradásunk. A földmozgást már többször meg kellett tapasztalnia a kor emberének ban pl. a Szepességben, Zólyomban mozdult meg a föld ban Brassóban öt napig mozgott minden. Ennek a városnak, illetve a Szászföldnek különösen sokszor volt része ebben (1509, 1516, 1517, 1523) ban Medgyesen a városháza tornya dôlt le, Nagyszebenben pedig 20 ház omlott össze. Az ország lakossága A középkori népesség vizsgálata többismeretlenes egyenlettel ér fel. Olyan kérdésekre kellene választ adni, hogy mekkora volt a család, hány gyermek született, hány éves korban házasodtak az emberek. S még csak ezután jön a leglényegesebb kérdés: hogyan alakult az ország népességének a lélekszáma? Mindehhez azonban kevés forrás áll a rendelkezésünkre. Hosszas vizsgálódások kiderítették, hogy a nagycsaláddal szemben nálunk is, miként Nyugat-Európában, a kiscsaládos együttélési forma volt az általános. Ez annyit jelentett, hogy csak a szülôk és a gyerekek éltek együtt. Nem is igen lehetett másképp, hisz a kor magas halandósági viszonyai között csupán kevés nagyszülô érte meg unokái születését. A család nagysága, a gyermekek száma a társadalom különbözô csoportjainál más és más volt. A magas halandóság miatt a népesség növekedéséhez sok gyermekre volt szükség. Ehhez azonban az kellett, hogy a szülôk ne haljanak meg korán. Különösen az anyát fe- 296

7 A Z O R S Z Á G É S N É P E I nyegette a korai halál. Ritka az olyan özvegy, aki ne nôsült volna meg újból, vagy ne ment volna férjhez másodszor. A legnagyobb gyerekáldás a falvak paraszti lakosságánál figyelhetô meg. A Hont megyei Alsónyék 24 családjában 1526-ban átlag 4 5 gyermek élt. Más szabályok figyelhetôk meg az arisztokratáknál. 329 fônemesi házasság vizsgálatából kiderült, hogy átlagosan mindössze 2 3 utóddal büszkélkedhettek. Csupán egy házaspárnak született 10 gyermeke. A házasságok egyötöde gyermektelenül fejezôdött be, másik ötöde csupán egy örököst hagyott hátra. A városi polgárcsaládok még az arisztokratáknál is sanyarúbb helyzetben voltak. Az egyik házasfél halálakor csupán 1 2 gyermekük volt. Sopronban és Pozsonyban majd minden második végrendelkezô gyermektelenül hunyt el. Mondanunk sem kell, hogy ilyen körülmények között ritkán élt meg egy polgárcsalád három nemzedéket. A város a bevándorlók tömegei nélkül kihalt volna. A gyermekek száma nemcsak a magas halálozási aránytól függött, hanem attól is, hogy ki milyen korban nôsült, illetve ment férjhez. A kánonjog a jegyességhez legalább hétéves életkort írt elô, míg a templomi esküvônek az volt a feltétele, hogy a leány legkevesebb 12, a fiú pedig 14 esztendôs legyen. Tudjuk, paraszti, köznemesi környezetben korán léptek frigyre a fiatalok. Ezzel szemben a fôurak fiainak csak alig hatoda kötött 15 és 19 éves kora között házasságot. Mintegy 60% esztendôs kora között nôsült. Ez a viszonylag magas házasodási életkor csak részben magyarázható azzal, hogy az országos ügyekben elfoglalt fônemesek ritkán tartózkodtak otthon. Arra is gondolnunk kell, hogy nôsülés révén befolyásos rokonokhoz, még nagyobb hatalomhoz, nagyobb birtokokhoz lehetett hozzájutni. Így egy-egy házasságot hosszas tárgyalások elôztek meg. Ugyanakkor ez a családi politika megbosszulta magát, hisz a kor halandósági viszonyai miatt fennállt a veszélye annak, hogy a házaspár csupán rövid ideig él együtt. A polgárok szintén viszonylag késôn alapítottak családot. A menyasszonytól illendô hozományt vártak el, a vôlegénynek ugyancsak megfelelô vagyoni körülményeket kellett felmutatnia (házzal, ingatlannal kellett rendelkeznie). Mindehhez idô kellett. A század második felében egyre inkább megnehezítették a céhbe jutás feltételeit. Ilyen körülmények között egy szegény legény számára a legnagyobb esélyt az jelentette, ha valamelyik mester vagy ingatlantulajdonos leányát, özvegyét vette feleségül. A házaspárok egyikének halála után az életben maradó ismét megnôsült. A vidékkel ellentétben városi környezetben sokan életük végéig egyedül maradtak. Az eddigiekben ismertetett feltételek között a népesség tehát lassan és egyenetlenül növekedett. Az újabb demográfiai kutatások megkérdôjelezték a korábbi eredményeket, bár sajnos pontos számadatokat ma sem tudunk felmutatni. Jelenleg úgy látjuk, hogy Szlavóniával együtt az ország lakossága 1495-ben 2,9-3,3 millió közé tehetô, vagyis legalább 600 ezerrel kevesebb volt, mint ahogy azt a korábbi kutatás állította. Erdélyben ezren, Szlavónia négy megyéjében pedig ezren éltek. A lakosság nagy részét a jobbágyok alkották. A nemesség száma ezer fôt tett Brassó látképe Rézmetszet ki, ami 4,3%-nak felel meg (valószínûleg ez a szám valamivel magasabb lehetett, így részarányuk is elérte az 5%-ot). 23 királyi szabad város lakossága ezer fôre becsülhetô (3%). A kiváltságos népelemek közül a székelyek ezren, az erdélyi szászok ezren, a jászok és a kunok ezren lehettek. A népesség igen egyenlôtlenül oszlott meg. A magas hegyek között vagy az Alföld vízjárta, mocsaras tájain kevesen éltek. A népsûrûség ugyan 10 körüli átlagot ért el, ám amíg ez az érték Pilis megyében körülire emelkedett, addig a Jászkunságban 4, Liptóban 3,6, az Alföld déli részén fekvô Keve megyében pedig még ennél is kevesebb volt. Megfigyelhetô, hogy a szôlôtermelô Dél-Dunántúlon és a boráról ugyancsak híres erdélyi Küküllô mentén különösen sokan éltek. A nagy hegyvidékek és az Alföld viszonylag csekély népességû volt. Figyelemre méltó, hogy a török pusztítások ellenére még mindig milyen sûrûn lakott volt a Dráva és a Száva köze. Az ország legjelentôsebb két városa Buda és Pest volt, lakosságuk a század végén elérhette a fôt. Utánuk a sorban Brassó következhetett lakossal, majd Szeged és Kassa 7000 lélekkel embernek adhatott otthont Nagyszeben, Kolozsvár, Pozsony s a szlavóniai fôváros, Zágráb körüli lélekszámú ebben az idôben az erdélyi Beszterce, Segesvár, Selmecbánya. Sopron és Bártfa még kisebb volt, hisz a 3000 fôs csoportba tartoztak. A Szepesség fôvárosának, Lôcsének már csak lakos jutott. A szlavóniai Varasdon és Kôrösön csupán 1200, illetve 1000 ember élt. A mezôvárosok közül kiemelkedett Debrecen. Sajnos, középkori adatok híján csak 16. század közepi forrásokra támaszkodhatunk, amikor a népességét meg akarjuk határozni. Nem lehetetlen, hogy akár 7-8 ezren is lakták ezt a várost. Ugyanakkor érdemes egy másik összefüggésre is felfigyelnünk. A tulajdonképpeni Magyarországon ekkor km 2 -re jutott egy-egy helység. Az egyes tájegységek között azonban jelentôs különbségek fedezhetôk fel. A Dunántúlon sûrûbben feküdtek egymás mellett a helységek. Ugyanez már nem mondható a Felföldre, amit a magas hegyek indokolnak. Erdélyben még ritkább a településhálózat. Az Alföldön ugyancsak sokat kellett lovagolnia az utazónak, amíg egy településre ért. A folyóvizek széles árterei, a hatalmas lápok itt arra kényszerítették a lakosokat, hogy a szárazulaton vessék meg a lábukat. Ahol nem volt mocsár, ott azért kerültek egymástól messze a települések, mert a hatalmas nyájak (pl. Jászkunság) tágas legelôt igényeltek. Az imént azt írtuk, a Dunántúlnak sûrû a településhálózata. Hozzá kell rögtön tennünk, errefelé kisebbek a falvak, mint másutt. Amíg országszerte egy-egy faluban háztartást találunk, addig Zala megyében pl. nem is egy kisnemesi községet mindössze 1 3 család lakott. Az Alföldön ezzel szemben az átlagos településnagyság nagyobb volt, ami nem utolsósorban olyan nagy városoknak, mezôvárosoknak köszönhetô, mint Szeged, Debrecen, Nagyvárad, Gyula. Érdemes megjegyezni, hogy az ország legritkábban lakott megyéjében (Keve és Máramaros) hatalmas területek álltak üresen. Kevén ezt a mocsaras tájjal, a széles Makszond pusztával éppúgy magyarázhatjuk, mint a gyakori török betörésekkel. Máramarosban a magasabb hegyvidékeket csupán a 15. században kezdte meghódítani az ember. A források nem teszik lehetôvé, hogy a 15. század elejének népesedési és települési viszonyairól ilyen részletes képet rajzoljunk. Csupán annyit tudunk, hogy az 1430-as években ugyanannyian éltek az ország területén, mint a század végén. Ez az adat arra mutat, hogy Magyarország népességének alakulása eltért az európai fejlôdéstôl. Amíg Európa lakossága az évi nagy pestis után alig gyarapodott, falvak tûntek el, nálunk új és új helységek keletkeztek. És akkor, amikor az 1450 utáni idôszakban a kontinensen ismét gyorsabban nôtt a népesség, nálunk a 297

8 A T I Z E N Ö T Ö D I K S Z Á Z A D T Ö R T É N E T E A budavári gótikus szoborlelet apostolszobra növekedés megállt. Pedig a falvakban sok gyermek született! Ez a jelenség magyarázatot kíván. Ha egy-egy falut források segítségével jobban szemügyre tudunk venni, megdöbbentô, hogy mily sok teleknek nincs gazdája. A porták 40-60%-a üresen állt, ami azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy lakói elpusztultak. A magas adók sokakat kényszerítettek arra, hogy összeköltözzenek. Ugyanakkor tény, hogy egész falvak vesztették el lakosaikat. A pusztásodásra vonatkozó adatok alapján akár a népesség csökkenésére is következtethetnénk. De a mérleg másik serpenyôjébe azokat a falvakat helyezhetjük el, amelyeket a hegyvidéki területeken ebben az évszázadban teremtettek meg az emberek. A pusztásodásra, a népesség stagnálására a legkézenfekvôbb magyarázat az lenne, hogy a járványok, a természeti csapások, a háborúk miatt fogyatkozott meg az ország lakossága és 1526 között esztendônként ütötte fel a fejét a pestis. Különösen az évi járvány (amely Erdélyben árvízzel párosult) volt súlyos. Mégsem mondhatjuk azt, hogy a fekete halál akkora kárt okozott, mint az elôzô évszázad közepén. Más a helyzet a háborúval. Északon a huszita betörések, délen az állandó török portyák pusztították a lakosságot. Valkó megye eredeti népességének 80-90%- át veszítette el az közötti idôszakban. Ennek a tájnak hajdan népes és gazdag mezôvárosát, Enget a 14. század végének egyik portyája úgy tette a földdel egyenlôvé, hogy a csapást soha nem tudta kiheverni ben Mátyás különös kéréssel fordult a pápához. Azt kérte a Szentatyától, hogy azoknak az egyedülállóknak, akiknek a férjét vagy a feleségét elhurcolták az oszmánok, és semmit sem tudnak hozzátartozójukról, engedélyezze az újraházasodást. Különben így szólt az uralkodó érve teljesen elnéptelenedik ez a táj. Hozzá kell tennünk, a király másképpen is gondoskodott errôl a vidékrôl. A határ túlsó oldaláról ugyanis szerbeket telepített ide. Ennek is köszönhetô, hogy az ország déli része nem vált már a középkor végére néptelen pusztasággá. A török támadásoktól Szlavónia és Horvátország szenvedett különösen sokat. A 15. század végén a Szávától délre esô vidék már annyira elpusztult, hogy az itt élôket felmentették az adó fizetése alól. A népesség stagnálásának magyarázatakor a társadalomtörténeti okokról sem feledkezhetünk meg. A 15. században gyorsan növekedtek a városok. Láttuk, ebben a településtípusban nagyobb a halandóság, kevesebb gyermek születik, sok az egyedülálló ember. A falvak népességfeleslegét tehát a városok szívták fel. Békés és Gyula 412 portájával szemben az uradalmuk 15 falujában 194 telkes gazda élt. Ugyanakkor minden második háztartást a központban, Gyulán írtak össze. Ugyanebben az idôben a vajdahunyadi birtoktest 2 oppidumában a jobbágynép 37%-a lakott. Ám maga Vajdahunyad az egynegyedének adott otthont. A hegyek között fekvô, románok lakta bozsori járás 20 faluból és egy mezôvárosból állt. A falvak mindegyikét csupán 4-5 háztartás lakta. Bozsor mezôváros országos viszonylatban kicsi hely, ám így is hathétszer annyian éltek itt, mint egy-egy környezô községben. Nem meglepô, ha a járás minden negyedik lakójának itt volt háza. Csakhogy a kérdés korántsem ilyen egyszerû, ugyanis a városi települések között jelentôs különbségek figyelhetôk meg. Akadt közöttük olyan, amelyik jobban hasonlított egy községre, mint polgárok lakhelyére. Ennek megfelelôen korántsem biztos, hogy a városokat jellemzô demográfiai szabályok általánosíthatók. Ezt legfeljebb a 150 legfejlettebb város esetében tételezhetjük fel. A soknyelvû ország A 15. században a pusztulás, a bevándorlás következtében a Kárpát-medencében a magyarság aránya fokozatosan csökkent, ám a középkor végéig még mindig a többséget alkotta. Nem is lehetett másként, hisz a magyar nyelvhatár mindenütt a mai határokon túlra terjedt. (Délen például a Szerémségben, illetve Temesvártól délre húzódott.) A lakosság nagyobbik hányada a bizonyosan magyarok lakta középsô tájékon élt. Ekkor még Erdélyben is magyarok alkották a többséget. Ugyanakkor akadtak tájak, ahol lassan kiveszett a magyar szó. A Felvidék északi részét a szlovákság lakta. Az itteni kisnemesség fokozatosan elszlovákosodott. Ám a bányavárosokban németül, magyarul, szlovákul egyaránt megértethette magát az ember. Sáros megye számos falvában ekkor még magyarok éltek, úgyhogy Eperjes lakosságának negyede szintén a magyart vallhatta anyanyelvének. A török elôrenyomulása megváltoztatta a Balkán középkori etnikai viszonyait, emberek ezreit kényszerítette arra, hogy kezükbe vegyék a vándorbotot, s nyugatra vagy északra meneküljenek. A szüntelen háborúság Szlavónia, Horvátország, Magyarország déli területeit pusztította. A legyilkolt, elmenekült vagy elhurcolt emberek helyét balkáni menekültek foglalták el. Honfitársainkra rabszolgasors várt a Török Birodalomban, s csak keveseknek adatott meg, hogy rokonaik rájuk akadtak, és kiváltották ôket. A rabság messzire sodort magyarokat is ban Gázában és Kairóban találkozott egy magyar és német zarándok hitüket elhagyott keresztényekkel. A német feljegyezte: egyetlen népbôl sem voltak annyian, mint a magyarokéból. A Balkán népei közül különösen sok szerb talált menedéket Magyarországon. Letelepedésüket részben az segítette elô, hogy a despoták nagy birtokokkal rendelkeztek hazánkban. Így jutott délszláv telepes Debrecen környékére vagy a világosvári uradalom területére. Nándorfehérvártól keletre, a Duna magyarországi partján feküdt a szerbek lakta Keve városa ben lakói a szüntelen török támadások elôl északra menekültek, és a mai Ráckevén találtak nyugodt otthonra. Az 1430-as évekre a Szerémség egyes vidékein a boszniaiak és a szerbek már többségbe kerültek. A táj városaiban (így Csörögön, Szalánkeménben) külön utcákban éltek, hisz a lakosság még ezeken a helyeken többségében magyarokból állt. A szüntelen török támadások miatt az új lakosoknak sem lehetett nyugta. Most már ôket pusztították a portyázók, és az imént emelt lakhelyek ismét pusztává váltak. A Délvidék újranépesítése ezért állandó fejtörést okozott az uralkodóknak között a határ túlsó oldaláról állítólag 200 ezer szerbet telepített át Kinizsi Pál. Észak-Szerbia kiürült, ám a Temesvidék déli része és a Szerémség (a városokat leszámítva) többfelé fokozatosan délszlávvá vált. A menekültekbôl ugyan jutott Erdélybe, a Dunántúlra és Bácskába is, de ezeken a tájakon a lakosság elenyészô kisebbségét tették ki ben a török bekebelezte Szerbiát. Brankovics György szerb despota unokái Magyarországon találtak menedéket. Mátyás birtokokat adományozott nekik, cserébe gondoskodniuk kellett a határ védelmérôl. A szerbek derekasan kivették részüket az oszmánok elleni küzdelembôl. Könnyûlovasokként harcoltak a végvárakban, belôlük állt a dunai naszádosflotta. A despoták udvara olyan volt, mint hajdan Szerbiában. Felelevenítették a korábbi méltóságokat, a mindennapi élet az ortodox szokások szerint zajlott. Fruska Gorában görögkeleti monostort alapítottak. A despoták így ôrizték a hajdani szerb állam emlékét, és várták, mikor szerezhetik vissza elveszett országukat. Az ország északkeleti hegyvidékét fokozatosan ruszin (kárpátukrán) lakosság népesítette be. Juhokat tartottak, s így nem csoda, ha nyájaikkal egészen a nyugati határig eljutottak. Az ortodox hitet követték. A románság Máramarosban, az Erdélyt Magyarországtól elválasztó hegyvidéken, illetve a Déli-Kárpátokban élt. A 15. század fontos változásokat hozott eme népcsoport életében. A népesség már annyira növekedett, hogy sokan közülük leköltöztek a magyar és szász falvakba. Ebben az idôben mind több román falu nevével lehet találkozni a forrásokban. A leköltözés életformaváltással járt, hisz az állattartó foglalkozást földmûvelésre kellett felcserélni. Dél-Erdélyben, a Szászvárosszék területén az eredeti német lakossággal szemben oly sokan voltak (a magyarokkal együtt), hogy a három nemzetiség együttesen választotta a királybírót. Ezt a tisztséget itt hosszú ideig a havasalföldi Oláh család tagjai töltötték be (innen származott Oláh Miklós esztergomi érsek). Brassóban román kereskedôk telepedtek meg. 298

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka MÁTYÁS BEVÉTELEI Mátyás üvegserlege, velencei munka A MILÁNÓBA KÜLDÖTT MAGYARORSZÁGI KÖVET, Francesco Fontana 1476. május 10-én Páviában átadta Mátyás megbízólevelét. Az ünnepélyes ceremónia után az itáliai

Részletesebben

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata Szerző: Hohl Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz BSc., 3. évfolyam 2011. Koblenz, porosz rajnai kerület földjéről

Részletesebben

A természetföldrajzi háttér

A természetföldrajzi háttér I. könyv... amelyben megelevenedik a régi és a kevésbé régi múlt, amelyben barangolhatunk az ezer évvel ezelőtti hernádi tájakon, találkozhatunk hajdan volt elődök neveivel, mindennapjaival úgy, ahogy

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI 2.1. Rövid történeti áttekintõ A székelyföldi városok középkori és kora újkori történetét nemrég Benkõ Elek és szerzõtársai áttekintették, 1 így ennek

Részletesebben

ELÔDEINK ÖRÖKSÉGE. Tanulmányok Budaörs múltjából II.

ELÔDEINK ÖRÖKSÉGE. Tanulmányok Budaörs múltjából II. ELÔDEINK ÖRÖKSÉGE Tanulmányok Budaörs múltjából II. Budaörs Város Önkormányzata Budaörs, 2005 Filipszky István Budaörs, 2005 Hauser József emlékének ELÔDEINK ÖRÖKSÉGE Tanulmányok Budaörs múltjából II.

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA

A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA A SZEGEDI TANYARENDSZER KIALAKULÁSA ÍRTA KRÚDY MÁRIA BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1931 52858 Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest. A magyar tanya világgal, a tanya kérdésével

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Dunabogdány története A kezdetektől 2000-ig Munkaanyag 5. változat Figyelem: a következő összeállítás még nem végleges!!! Készítette: Rokfalusy Balázs (Eddig) a következő dunabogdányi személyek segítették

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI

ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVII. SECTIO HISTORIAE REDIGIT ANTAL MISKEI EGER, 2010 A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. habil. Kiss László, PhD. főiskolai tanár Dr. Makai János, PhD. főiskolai

Részletesebben

Szerkesztőség: Kolozsvár, str. Napoca nr. 2.1, em. Telefon/Fax: 0264-595 176 Postacím: 400750 Cluj-1. C.P. 191 România

Szerkesztőség: Kolozsvár, str. Napoca nr. 2.1, em. Telefon/Fax: 0264-595 176 Postacím: 400750 Cluj-1. C.P. 191 România RDÉLYI ÚZU Az rdélyi úzeum-gyesület lnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye Szerkeszti Kovács Kiss Gyöngy (felelős

Részletesebben

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon SZKA_210_16 Népek és kultúrák keveredése Magyarországon TANULÓI NÉPEK ÉS KULTÚRÁK KEVEREDÉSE MAGYARORSZÁGON 10. ÉVFOLYAM 185 16/1 NEMZETISÉGEK ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK EGYÉNI FELADATLAP Töltsd ki az alábbi

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A bukovinai székelyek kálváriája (letelepítése a Völgységben) főiskolai hallgató tanító. Szekszárd 2008.

SZAKDOLGOZAT. A bukovinai székelyek kálváriája (letelepítése a Völgységben) főiskolai hallgató tanító. Szekszárd 2008. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Illyés Gyula Főiskolai Kar SZAKDOLGOZAT A bukovinai székelyek kálváriája (letelepítése a Völgységben) Konzulens: Dr. Kolontári Attila Készítette: Lovász Lóránd főiskolai hallgató

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS 1 ' -i"^ BUDAPEST SZEREPE MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBEN ÍRTA BALLA ANTAL BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA Bevezetés. A nagyvárosok történeti szerepe

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 ... AZ ÚJKOR KEZDETÉN 11 A világgazdaság kialakulása Melyek

Részletesebben

BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF

BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF A HEGYALJA PEREMÉN (Bekecs története) I. Földrajzi bevezető Bekecs Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (a történelmi Zemplén vármegye déli részén), az Alföld és az

Részletesebben

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok

SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Puskás Béla SZENTGÁLOSKÉR Községtörténeti tanulmányok Szerkesztette Puskás Béla 1. számú példány Szentgáloskér Önkormányzat tulajdona Kaposvár, 2006 3 A könyv kiadója és szerkesztõje köszönetet mond mindazoknak,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

ERDEI FERENC FUTÓHOMOK

ERDEI FERENC FUTÓHOMOK ERDEI FERENC FUTÓHOMOK MAGYARORSZAG FELFEDEZESE SZERKESZTI: SÁRKÖZI GYÖRGY ERDEI FERENC: FUTÓHOMOK FUTÓHOMOK A DUNA-TISZAKÖZ FÖLDJE ÉS NÉPE ÍRTA: ERDEI FERENC 35 FÉNYKÉPFELVÉTELLEL AZ A T H E N A E U M

Részletesebben