Rácz Anita A RÉGI BIHAR VÁRMEGYE TELEPÜLÉSNEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rácz Anita A RÉGI BIHAR VÁRMEGYE TELEPÜLÉSNEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA"

Átírás

1

2 Rácz Anita A RÉGI BIHAR VÁRMEGYE TELEPÜLÉSNEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA

3

4 Rácz Anita A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimlógiai szótára Debrecen, 2007

5 A Magyar Névarchívum Kiadványai 12. Szerkesztő: Hffmann István Megjelenését támgatta az Országs Tudmánys Kutatási Alap (K 62207) és Hajdú-Bihar Megye Önkrmányzata. Készült a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudmányi Tanszékén. Lektrálta: Benedek Gergely Hffmann István Jakab László Rácz Anita, 2007 ISBN ISSN x Brítóterv: Varga József Nymta a Vider Plusz Bt.

6 Tartalm Előszó... 7 A szótár felépítése és használata Szótár Névmutatók Betűhív alakk mutatója Névelemmutató Irdalm Bihar vármegye települései

7

8 Előszó Az ómagyar kr névanyagának módszeres nyelvi vizsgálatával napjainkig visznylag kevés munka fglalkztt. Pedig a magyar nyelv történetének megismerésében igen jelentős szerepet játszanak a személy- és különösen a helynevek, hiszen mint idegen nyelvi környezetben előfrduló szórványk a magyar nyelv írásban is megjelenő legkrábbi állaptáról adnak képet, s váltzásuk a nyelv egészének váltzására világíthat rá. Éppen ezért a névanyag rendszerszerű vizsgálata nagybb ívű következtetésekre adhat lehetőséget. A napjainkig e témakörben megszületett feldlgzó munkák leginkább egyegy nyelvemlék vizsgálatára vállalkztak. Szükségesnek látszik aznban, hgy a feltáró munka ennél jóval szélesebb körű frrásanyagra vnatkzóan is megvalósuljn, lehetővé téve, hgy a nyelvnek ezt a rétegét is alaps elemzés alá vnjuk. E vizsgálatk elsősrban hangtörténeti, alaktani, másfelől pedig nyelvjárástörténeti eredményeket hzhatnak, ám ezekből az ismeretekből tvább lehet indulni a nyelv rendszerének általánsabb vizsgálata felé is. Ezeket a prblémákat felismerve a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudmányi Tanszékén néhány évvel ezelőtt Magyar Névarchívum néven kutatási prgram indult meg, amely a krai ómagyar kr kleveles helynévanyagának feldlgzását tűzte ki célul. A kutatásk eredményei jelen munkáhz hasnlóan a Magyar Névarchívum Kiadványai című srzatban, valamint egy bárki által hzzáférhetővé tett adatbázisban láttak napvilágt. A prgram egyik fnts irányaként az Árpád-kri Magyarrszág vármegyéinek helyneveiről történeti-etimlógiai szótárak készültek és jelentek meg: az eddigiekben Abaúj, Bars, Bdrg, Brsd és Győr megye névanyaga láttt napvilágt ilyen frmában. Az itt közzétett munkám szándékában, felépítésében és módszereiben kapcslódik az eddig kiadtt kötetekhez, de némileg különbözik is tőlük. Bihar vármegye a régi Magyarrszág legnagybb területű megyéje vlt, amelynek váltzats földrajzi visznyai, egyes részein különösen sűrű településhálózata és etnikai összetettsége a visznylag gazdagn rendelkezésünkre álló frráskban is tükröződnek. Történeti szempntú földrajzi feltárását JAKÓ ZSIG- MOND végezte el a török pusztításig terjedően (Bihar megye a török pusztítás előtt Bp., 1940), kutatásait a történeti földrajz terén az Árpád-krra vnatkzóan GYÖRFFY GYÖRGY pntsíttta (Az Árpád-kri Magyarrszág történeti földrajza I. Bp., ). Munkáikra alapvető frrásként támaszkdtam, adatai- 7

9 Előszó kat aznban minél több frrás felhasználásával igyekeztem kiegészíteni. Mivel a megye népességi visznyai és településszerkezetének a váltzásai, valamint maguknak a neveknek a nyelvi jellegzetességei a XVI. század végéig flytns váltzást mutatnak, az adatlást erre az időszakra vnatkzóan igyekeztem a lehető legteljesebbé tenni. Másfelől visznt a különböző fajtájú helyeket jelölő nevek közül csak a településnevek előfrdulásait gyűjtöttem össze és magyaráztam meg, más névfajtákra (víznevekre, dmbrzati nevekre, mikrtpnimákra) nem vltam tekintettel. A történeti-etimlógiai szótár összeállításában lényegében véve azk szerint az elvek és módszerek szerint jártam el, amelyek a fent említett srzat több darabjában az eddigiekben kikristálysdtak. Bihar megye régi településneveit dktri értekezésben dlgztam fel, amelynek az itt közreadtt szótár is szerves része vlt. Az értékelés elméleti-feldlgzó részét A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata (Debrecen, 2005) címen önálló mngráfiában tettem közzé. Végül e helyen köszönetet szeretnék mndani lektraimnak: BENEDEK GER- GELYnek és JAKAB LÁSZLÓnak, valamint a srzatszerkesztő HOFFMANN IST- VÁNnak, akik értékes észrevételeikkel, javaslataikkal nagyban hzzájárultak e szótár végleges frmájának kialakításáhz. 8

10 A szótár felépítése és használata 1. Az szótár tartalma E munka szócikkes frmában tartalmazza Bihar megye településneveinek említéseit az első adatktól 1600-ig. Ebből következően aznban mivel a történelem srán a megyehatárk visznylag gyakran váltztak nem pusztán a tősgyökeres bihari települések kaptak helyet e munkában. Olyan falvak névadatai is szerepelnek a gyűjtésben, amelyek csak átmenetileg, rövidebb-hsszabb ideig tartztak a megyéhez. Településnévnek tekintettem minden lyan nevet, amely a frrásk akár csupán egyikében is mint településnévi adat szerepel. Ezek között aznban lehetnek lyank is, amelyek alkalmilag vagy akár esetleg tévesen jelöltek laktt helyeket. Az efféle körülmények kutatása leginkább a történettudmány feladata, én e munkában elsősrban az adatk nyelvi interpretálását tekintettem feladatmnak. A településnevek számbavételével kapcslatban a másik prblémát az jelenti, hgy a birtkmegsztásk alkalmával skszr ikertelepülések jöttek létre. Ugyanakkr közel sem bizts, hgy a nevekben jelzett kettéválás lkális értelemben is megtörtént, azaz ténylegesen két település született meg: az ilyen nevek skszr csak a település különböző részeit jelölték. Mivel aznban e szótár feladata a nevek vizsgálata, s nem a településtörténet feltárása (bár a kettő gyakran nagyn szrs kapcslatban áll egymással), az ilyen településsztódásk srán kialakult nevekkel jelzett falvak névanyagát önállóan, külön szócikkekben elemzem, a megnevezések összefüggéseire aznban természetesen mindig utalk. 2. A szótár felépítése 2.1. A szócikkek felépítése A szócikkeket a nevek jelentése és a szerkezete határzza meg. Egy-egy szócikkbe alapvetően a mrflógiai szempntból megegyező névadatk kerültek, akkr is, ha azk nem azns településre (dentátumra) vnatkznak. Az eltérő dentátumkhz kapcslható névadatkat a szócikkekben elkülönített jelentések alatt láthatjuk felsrlva, amelyeket számkkal jelöltem meg. Azkat a településnévi adatkat, amelyek lkális aznsításában nem lehetünk biztsak, a szám után tett kérdőjel jelzi. A különböző településekre vnatkzó adatk az első előfrdulás időrendjében követik egymást. Emellett azns szócikkbe kerültek az azns helyet jelölő, funkcinális és szerkezeti szempntból összetartzó nevek, ha azk csupán egy mrfémányi el- 9

11 A szótár felépítése és használata térést mutatnak: Álcsi ~ Álcs, Vásári ~ Vásár, Oláhtelek ~ Oláhtelke. A főcímszót az időben krábbi megjelenésű névfrma adja, s az egy mrfémában eltérő alak alcímszóként szerepel. A mrflógiailag, névszerkezetükben teljesen eltérő, ám azns települést jelölő nevek külön szócikkekben kapnak helyet, de utalásk teszik világssá kapcslatukat. A címszót a név jelöltjének, dentátumának meghatárzása, lkalizálása követi. Majd az adatközlő rész következik, amelyben az adatk betűhíven szerepelnek, s utánuk a frrásk megjelölése áll. Az egyes adatk időrendben követik egymást A címszók A címszók alakja A címszó megválasztása a munka srán gyakran kztt nehézséget. Mivel a dlgzat nyelvtörténeti jellegű, felvetődik a kérdés, hgy a címszók a ma használats településnevek alakjaiban jelenjenek-e meg, vagy inkább a krabeli nyelvi állaptt tükrözzék-e. Újabb nyelvtörténeti szótáraink (RMGl., SzT.) s a flyamatsan készülő HA., illetve KMHsz. srzat címszó-megállapításában is a mai magyar nyelvállapt játszik meghatárzó szerepet, ennek megfelelően én is ezt az elvet követtem munkámban a címszavak meghatárzásában. Ez jól látható a településnevek közszói elemeinek címszóban való megjelenésekr: a telke földrajzi köznév birtks személyrags alakja például skszr teleke frmában van jelen, ám a címszóban a mai köznyelvben használats telke alakban szerepel (Almatelke: Almatheleke, Martntelke: Mrtunteleke), vagy a völgy névelem illabiális magánhangzós vëlgy frmája helyett is a mai alak áll a címszóban (Sitervölgy: Seytherwelgh). Ez a megldás nagyban megkönnyítheti a szótárhasználatt is, hiszen így minden helyesírási vagy hangtani váltzat együtt jelenik meg egy-egy szócikkben. Fnts kiemelni, hgy a névadatk és a címszók között mindig hangtani természetű összefüggés van, s mrflógiai eltérés az adatk és a címszók között nem frdul elő. Ugyanakkr a közszói elemeket nem tartalmazó nevek címszavasításában gyakran kellett támaszkdnm főleg a FNESz. megldásaira, illetve a különböző, főleg későbbi frráskban (pl. Lipszky, Pesty) megjelenő településnév-alakkra, valamint figyelembe kellett vennem az általáns nyelvfejlődési tendenciákat, amelyek segítségével ki lehet következtetni egyes, ma már nem élő településnevek esetében a címszóalakkat. Ha mindezek segítségével mégsem találtam megldást, kerek zárójelben, betűhív alakban emeltem az adatt címszóvá: (Brzkwlya), (Puls) A latin nevek címszavazása A településnévi adatk között visznylag sk latin nyelvű frmát találhatunk. Abban az esetben, ha van magyar nyelvű váltzatuk is, a krabeli magyar nyelvű használatuk nem lehet kérdéses, a címszavazásuk így nem kz gndt: a magyar frmának megfelelő címszó alatt szerepeltetem őket. Ám ha a frráskban 10

12 A szótár felépítése és használata csakis latin alakja szerepel egy névnek, az a pnts magyar nyelvi használatra csak áttételesen utalhat. Az ilyen neveket megkülönböztetésül szögletes zárójelben közlöm: [Feketevölgy], [Szentkatalin]. Ugyanilyen kból szögletes zárójelbe névrész is kerülhet: [Kis]szőlős, [Oláh]száldbágy Biznytalan címszók Bihar megye települései között arányaiban visznylag nagy azknak a száma, amelyek a XVII. századig egyetlen adattal állnak előttünk. Skszr ebből is következik, hgy a névalakk krabeli alakja nem állapítható meg egyértelműen, ezért a címszóválasztás is nehézségekbe ütközik. Ezekben az esetekben vagy kérdőjel utal e biznytalanságra, vagy címszóvariánskat adk meg, esetleg e két megldást együtt alkalmazm. Az ejtésvariánsk esetében általában a fővariánsnak tekintett váltzat szerepel elöl, s ezt követi a másik váltzat tilde jel után: Füld ~ Fild, Hat ~ Hát, Tancskereke ~ -kereki, Ábrány- ~ Ábrahámfalva. A biznytalanság biznys kétjegyű betűkkel jelölt hangk esetében is felmerülhet: Kán(y), Karácsn(y)(falva), Csikán(y)- ~ Cigánymiklósfalva, N(y)égerfalva. Zárójel mutatja a variánskat az alábbi típuskban is: Bálint(i), Barátka ~ Brat(k)a, Begéc(s), Herpály ~ Érpály(i). Kérdőjel szerepel a címszóban, ha a településnév reknstruálása biznytalan: Balilény?. Kérdőjel az egyes névrészek vagy névelemek után is állhat: Rény-? vár(a). Ezeket a jelöléseket akkr is használm, ha csupán csak az egyik névelemre vnatkzik a variáció. Emellett ha a címszóváltzatk közül az egyik vagy mindkettő biznytalan lvasatú, azt is a kérdőjel mutatja: Siger ~ Zsigér?, Zöld(ő) ~ Szöld(ő)?, Tövis? ~ Tős? Az alcímszók Alcímszók szerepelnek azkban a szócikkekben, amelyekben azns jelentésű, mrflógiailag csupán egyetlen mrfémányi eltérést mutató neveket vnk közös szócikkbe. Az azns alakú, de eltérő jelentésű nevek esetében az egyes dentátumkra vnatkzó adatkat jelentésszámmal különítem el. Ilyen esetben az egyes jelentésekhez tartzó alcímszó a megfelelő jelentésszám alatt szerepel A jelentés A településnevek jelentésének megadása az általa jelölt helynek, azaz a dentátumának a leírását jelenti. Ebben a leírásban azt a legkevesebb infrmációt adm meg, amely elégséges a település aznsításáhz. A leírás a település pnts elhelyezkedését többnyire égtájak szerint, illetőleg valamely jelentősebb megyebeli várshz vagy flyóhz képest adja meg. Az aznsítást térképmelléklet is segíti Az adatközlő rész Az adatközlő részben a névadat keletkezési éve után a név betűhív alakja áll. Amennyiben a frráskban az adathz tartzó latin nyelvű értelmezés is szere- 11

13 A szótár felépítése és használata pel, azt a névfrma után rövidítve tüntetem fel. Mindezt a frráskban való előfrdulási hely pnts megjelölése követi Az évszám Mivel az adatgyűjtési munka kiindulópntját Györffy György történeti földrajza jelentette, a datálásban alapvetően az általa használt jelöléseket alkalmazm. Így a máslatban fennmaradt, átírt klevelet / jellel jelzem. Ha a többszörös átírás nincs részletezve, erre a // mutat. A másdlagsságra utaló jel után az évszámból az ezrest elhagym. Az klevél tartalmi átírására a > jel utal, a hamis klevelet a +, a gyanúsan hamis klevelet pedig a +? mutatja. Ha az klevél adatának a címszóhz kötése biznytalan, erre az klevél dátuma előtt álló * utal. Szögletes zárójel [ ] szerepel az év nélküli klevelek megállapítható keletkezési idejénél A nyelvi adatk A nyelvi adatk betűhív frmában szerepelnek. Az azns írásmódú alakk előtt szerepelnek az évszámk, utánuk zárójelben a frrásk srakznak. Az egyes alakk a megjelenés időrendjében követik egymást. Ha különböző írásváltzatk egy klevélen belül és kizárólag csak abban az klevélben frdulnak elő, az alakk egymás után tilde ~ jellel elválasztva következnek. A rmltt alakkat vagy rnttt évszámt [ƒ: ] jellel jelzem, amely után a javítttként javaslt alak áll. Ha Györffytől eltérően egy alakt magam ítéltem rmlttnak, vagy az adat valamely más frrásból származik, amelyben ilyen jelölés eredetileg sem vlt, akkr erre a névalak után álló [rmltt alak] megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ha egy évben több azns alakú névalak is előfrdul, ezt az adat után szögletes zárójelben álló rövidítés jelöli: a [2a] tehát azt jelenti, hgy az adtt névalak a kérdéses klevélben kétszer frdul elő. Abban az esetben, ha egy adathz több évszám is tartzik, vagyis a vizsgált névfrma több klevélben is szerepel, s ezek közül valamelyikben többször frdul elő a névalak, akkr az erre utaló jelölés a kérdéses klevél dátuma után áll. Amennyiben az klevél szövegéből az derül ki, hgy a településnév mint melléknév személynévben szerepel az -i melléknévképzővel ellátva, az adat az adatközlő rész végén kap helyet ~ i jelzés után Frrásadatk A nyelvi adatk frrásainak rövidítése lapszámmal együtt az adatk után zárójelben felsrlva áll. Amennyiben egyetlen névalakhz több évszám és több frrás is tartzik, az évszámk és a frrásk srrendje nem felel meg feltétlenül egymásnak. Az egy frrásban különböző ldalakn szereplő azns névfrmákhz tartzó ldalszámk emelkedő srrendben követik egymást Utalásk a szócikkekben Az egyes névadatk közötti összefüggésekre utalással hívm fel a figyelmet. A címszót, amelyre utalk, bld betűtípussal szedem. A szócikkekben nem min- 12

14 A szótár felépítése és használata dig utalk minden lehetséges összefüggésre. Ennek az az ka, hgy minden esetben kiválasztttam egy kiemelt szerepű szócikket, amelyben minden a jelentéssel kapcslats összefüggést jelzek, s így az azns dentátumt jelölő szócikkekben csak azkra a szócikkekre történik utalás, amelyek szrsabb etimlógiai, szerkezeti összefüggésben állnak egymással. A biznytalan vagy váltzatkban feltüntetett címszók esetében a másdik váltzatt utaló címszóként is megadm. Utaló címszók jelzik a szócikkeken belül álló mrflógiai váltzatkat is. 3. A mutatók A szótárhz két mutató kapcslódik. A Betűhív alakk mutatójá-ban helyet kaptt minden egyes betűhív frma, amelyeket a megfelelő címszóra való utalás alapján könnyen megtalálhat az adtt helyen a szótár használója. A Névelemmutató-ba a címszóként álló településnevek minden lyan névelemét felvettem, amelyeket magában a szótárban nem lehet közvetlenül megtalálni: a nevek belsejében (nem a szó elején) álló közszók és személynevek szerepelnek e helyen kiemelten azzal a céllal, hgy könnyebb visszakereshetőségükkel tvább bővítsék a szótár használati lehetőségeit. 4. A térképmelléklet A szótárhz a Bihar vármegye településeit ábrázló térképvázlatt is mellékeltem. Ezen feltüntettem minden lyan helységet, amely visznylag megnyugtatóan lkalizálható. Nem vltam aznban tekintettel arra, hgy az adtt település mely krban létezhetett, mikr jött létre, vagy pusztult el, akár csak átmenetileg is, így a térképen bemutattt állapt Bihar megye XVII. század előtti településszerkezetét az időtényezőtől függetlenül ábrázlja. 5. A szótárban használt rövidítések 5.1. Latin nyelvű értelmezések C. cmitatus vármegye castr. castrum vár civ. civitas várs De de (raepsiti) eccl. ecclesia egyház fl. fluvius flyó, patak lac. lacus tó, halastó lc. lcus hely m. meta határ mn. mnasterium mnstr pp. ppidum várs p. pssessi birtk pr. predium birtk prat. pratum rét riv. rivulus patakcska t. terra föld trr. trrens hegyi patak v. villa falu vicus vicus utca, településrész 13

15 A szótár felépítése és használata 5.2. Egyéb értelmezések ƒ: rmltt alak javítása ~ alakváltzatk jelölésére + évszám előtt hamis klevél +? évszám előtt vélhetően hamis klevél * évszám előtt az klevél adatának a címszóhz kötése biznytalan / évszámk között a jel után a közölt évből való máslatban fennmaradt klevél // évszámk között többszörös máslatban fennmaradt klevél > évszámk között tartalmi átírással keletkezett klevél [ ] évszámmal év nélküli klevél keletkezésének megállapítható ideje címszóban csak latin frmában adatlható, kikövetkeztetett magyar névalak ( ) címszóban címszóvá emelt kikövetkeztethetetlen, betűhív alak? címszóban biznytalanul reknstruálható alak 5.3. Egyéb rövidítések A adat ófn. ófelnémet baj.- bajr-sztrák l. lasz sztr. r. rsz blg. blgár ótör. ótörök csn. családnév ősszl. ősszláv D(-i) dél(i) pl. például É(-i) észak(i) R. régi nyelvi, nyelvemlékbeli fn. főnév rm. rmán hn. helynév szb.-hv. szerb-hrvát K(-i) kelet(i) szl. szláv kfn. közép-felnémet szlk. szlvák lat. latin szln. szlvén le. lengyel szn. személynév m. magyar tkp. tulajdnképpen(i) N. népnyelvi, nyelvjárási tör. török ném. német ukr. ukrán Ny(-i) nyugat(i) vm. vármegye ócsuv. ócsuvas óegyh. óegyházi 14

16 Szótár

17

18 Abba lásd Alba Ábrahám- lásd Ábrány- Ábrány ~ Ábrahám 1. település és mnstr Bihar vm. ÉK-i részén Margittától DNy-ra, a Berettyó közelében 1234 k./xv., 1294/458, 1425: Abraham, mn. (Gy. 1: 590, Cs. 1: 601), [1291 4]: Abraam, v. (Gy. 1: 590, J. 198, VP. 299), 1294/Cd., 1320/633: Habram (Gy. 1: 590), 1333: Abran (EH. 25), 1396: Abram (ZsO. I, 4299). Ábrányfalva, Ábránymnstra, Mlnsábrány, Mnstrsábrány és Vedresábrány néven is ismerték. Később Vedresábrány, a mai rm. Abrămuţ (Lelkes 636). JAKÓ tévesen a későbbi Érábránnyal aznsítja. 2. település Bihar vm. É-i részén Debrecentől K-re 1279/325, 1323/ 325, 1325, 1326, 1332, 1356 [3a]: Abraam, p. (Gy. 1: 590, J. 198, Anju- Okm. 6: 488, 489, AnjuOklt. 7: 148/314, 9: 129/218), 1310, 1325, 1347, 1354 [3a], 1355 [5a], 1356 [3a]: Abram, p. (Gy. 1: 590, Cs. 1: 508, AnjuOkm. 5: 16, 6: 165, 178, 327, 333, 487, 489, AnjuOklt. 7: 148/314 [itt 1323/325], 9: 129/218), 1311, 1321, 1327/469: Abraham, p. (Gy. 1: 590, AnjuOklt. 3: 39/73, 11: 157/ 332). Ma Nyírábrány (FNESz.). Az Abraham személynévből (1079, 1219/550, ÁSz. 41) alakult (vö. KNIE- ZSA 1943: 192 3) metnímiával. Az alapjául szlgáló személynév frrása a bibliai Ábrahám. Az ˆbrám alakváltzat az ˆbr h m alakból jött létre úgy, hgy a nyelvtudat a h hangt hiátustöltőként felfgva kiejtette a névből (vö. BÁRCZI 1958: 101, MELICH : 340, KISS L. 1995: 27), a két azns pedig összevnódtt (ˆbr h m > ˆbr m > ˆbr m). Az illabiális összevnása, nyúlása nazális mássalhangzóval végződő szótagban különösen gyakri jelenség (BÁRCZI 1958: 136). A néveleji a hangsúlyviszny miatt nyúlt meg (GA- LAMBOS 1942: 8 9). A mai Ábrány váltzat palatális nazálisa valószínűleg a tldaléklás srán születhetett meg úgy, hgy a tővégi m-et a b előtti hasnult frmának, az n ~ ny váltzatának tekintették (BÁRCZI 1958: 32). Ábrány- ~ Ábrahámfalva település és mnstr Bihar vm. ÉK-i részén Margittától DNy-ra, a Berettyó közelében 1436: Abranfalva (J. 199), 1496: Abrahanffalwa, p. (CmBih. 13). Az Ábrány (1.) névváltzatból a -falva birtks személyjeles földrajzi köznévvel jött létre kiegészülés eredményeként (vö. KÁZMÉR 1970: 118, 294). Ábrány- ~ Ábrahámháza település Bihar vm.-ben Váradtól D-re 1374, 1598: Abranhaza (J. 197, D. 122), 1406: Abramhaza (Bunyitay 1: 226), 1415: Abrahamhaza (Cs. 1: 601). Az Ábrahám ~ Ábrány személynév (lásd az Ábrány címszó alatt) és a birtks személyjellel elláttt -háza összetételével jött létre. A -háza utó-

19 Rácz Anita taggal eredetileg néhány házból, gazdasági épületekből álló tanyaszerű települést jelöltek (vö. FNESz. Adrjánháza). Ábrány- ~ Ábrahámmnstra település Bihar vm. ÉK-i részén Margittától DNy-ra, a Berettyó közelében 1343: Abrammnustura, lc. (Cm- Bih. 13 4, Kállay 1: 705). Az Ábrány (1.) névváltzathz illesztett mnstr fn. birtks személyjeles alakjával jött létre az tt lévő premntrei mnstrra utalva. Ádám település Bihar vm.-ben Bihartól ÉNy-ra 1291, [1291 4], 1332, /Pp. Reg. [3a], 1337, 1588: Adam, p., v. (Gy. 1: 590, Cs. 1: 601, J. 199, VP. 300, 358, CmBih. 15, Kárlyi 3: 443), /Pp. Reg.: Tam, v. (Gy. 1: 590), 1598: Adám (D. 122). Az Adam (1121/420, ÁSz. 46) személynévből metnimikus névadással jött létre, és birtklást fejezhetett ki. Ezt támasztja alá KRISTÓ is: a falu névadója Pata fia Ádám vlt (1214/ 550: Adam f. Pte), s alapítójának ez a biznys Ádám tekinthető (1976: 22, 23, JAKÓ i. m. 67, Gy. i. h.). GYÖRFFY GY., KRISTÓ és a CmBih. véleménye szerint azns lehet a krábbi adatlású Pata (1.) településsel. Így a névalakk cserélődésében a birtklás váltzása követhető nymn. Ma psz. Bihartól ÉNy-ra (Gy. i. h.). Adny település Bihar vm. ÉK-i részén Szalacstól DNy-ra 1238/377: Odum, t. (Gy. 1: 591), 1262, 1302, /Pp. Reg. [4a], 1338, 1411, 1414, 1420: Odn, p., t., v. (Gy. 1: 591, J. 191, Cs. 1: 607, CmBih. 15, AnjuOklt. 1: 126/193, Kárlyi 1: 34, Str. 3: 317, EH. 29), [1291 4]: Odun (Gy. 1: 591), /Pp. Reg.: Oden, v. (Gy. 1: 591), /Pp. Reg., 1337/453, 1409 [3a], 1414, 1435: Adn, p., v. (Gy. 1: 591, ZsO. II/2: 7167, AnjuOkm. 3: 428, J. 191 [itt Adan alakban], Bunyitay 3: 179, EH. 29, Kárlyi 2: 1 3, 163 5), 1337/453: Adam, p. (AnjuOkm. 3: 427). 1408: Adny (Cs. 1: 607). Éradny néven is előfrdul. Az Odun személynévből (+1086, 1208/359, ÁSz. 593; vö. KNIEZSA 1943: 191, KISS L. 1992b: 91) metnímiával jött létre. A személynév előzményéhez lásd baj.-sztr. Ydum < kfn. d m Ádám. Ma Éradny (FNESz.). Adrján település és vár Bihar vm. ÉK-i részén Bihartól ÉK-re 1284, 1421, 1429, 1462, 1489, 1587: Adryan, castr. (Cs. 1: 595, 601, CmBih. 16), 1284, 1285, [1291 4], 1294, 1295 [2a], 1298/319, [1302], 1306, [ k.], 1314 [3a], 1317, 1317/324, 1317/ 324>383, 1317/324>383>391, 1317/ 324>383>391>422, [ ] [2a], 1319/323, 1330, 1334, 1395, XIV. első fele, 1401, 1405, 1421, 1462, 1528: Adrian, castr. (Gy. 1: 591, 592, Cs. 1: 595, 601, AnjuOkm. 1: 107, 479, 522, 2: 463, VP. 358, AnjuOklt. 2: 12/9, 3: 337/759, 374/849, 4: 249/657, 5: 197/501, CmBih. 16, Kállay 1: 1047), 1294 [2a], 1295, 1296 [2a], 1296/313, 1300 [2a], [ ] [2a], 1309, [1310]/313, [1312]/312, [1313]/313, 1316>437, 1317, 1332, /Pp. Reg., 1396: 18

20 A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimlógiai szótára Adryan, castr., v. (Gy. 1: 591, 592, CmBih. 16, AnjuOkm. 1: 249, AnjuOklt. 2: 341/777, 403/926, 3: 105/221, 204/456, 4: 191/505, 193/511, 256/674, 232/615), 1300: Adyrian, castr. (Gy. 1: 591), 1323: Aduryan (Gy. 1: 591, AnjuOklt. 7: 24/30), 1376: Adrean, p. (CmBih. 16), 1553: Adrin (CmBih. 16), 1563: Adrÿan (CmBih. 16), 1588: Adrján (CmBih. 16). Az Adrian személynévből (1138/ 329, ÁSz. 47) alakult (vö. FNESz. Adrjánvár) metnimikus névadással. Az Adrján alakváltzat a néveleji mássalhangzó-trlódás felldásával jött létre. A kétféle alak a XVI. századig egymás mellett élt. Adrián lásd Adrján Ajka település Bihar vm.-ben, helye ismeretlen 1222/550: Heyka, pr. (Gy. 1: 592, VRH. 74: 256), 1295: Eyka (Gy. 1: 592), 1310 [ƒ: 1340]: Ajka ~ Aika (AnjuOklt. 2: 388/890 és 891 között), 1313, 1320, 1326, 1332, 1342, 1354: Ayka (Gy. 1: 592, Anju- Okm. 4: 228, 6: 221, AnjuOklt. 3: 283/631, 5: 285/741, CmBih. 27). Német eredetű személynévre megy vissza (vö. szász R. Aic ~ Aeic szn.), ebből alakult ki metnimikus névadás útján. A német személynév KISS LAJOS szerint a krábbi Agic-ból rántódtt össze, amelynek tövéhez lásd az ófn. ag, Yg ijedség, rémület főnevet (vö. FNESz. Ajka). Az első adat szóeleji h-ja írássajátság, a tvábbi alakváltzatkhz lásd még Aika, ÁSz. 51. Aka település Bihar vm. Ny-i részén Bihartól Ny-ra, a Berettyó közelében 1283/311, 1284/304/435/ Más, [1291 4], 1304, 1322/338, *1326, 1536: Aka, p., pr., v. (Gy. 1: 592, J. 203, Cs. 1: 601, VP. 358, AnjuOklt. 1: 290/583, 306/623, CmBih. 17) ~i 1433: Akay (Cs. 1: 601). Az Aka ~ Oka személynévből (+1293>391, ÁSz. 51 ~ 1294, ÁSz. 595) metnimikus névadással jött létre. Az alapjául szlgáló személynév a m. R. Ok szn. (1238, ÁÚO. 12: 390) talán kicsinyítő képzős (TNyt. II/1: 316) származéka (vö. FNESz. Aka). Ma psz. Baknszeg és Zsáka között (Gy. i. h.). Akjel település Bihar vm. D-i részén Szalntától D DNy-ra 1203/ 342/356/477: fra... de Akyel (Gy. 1: 592, AnjuOkm. 4: 292). GYÖRFFY GY. szerint a század végén megjelenő Vásári településsel lehet azns (i. h.). KRISTÓ a településnevet a fenti adat alapján Akjelvására frmában reknstruálta (1976: 55), de magam inkább a Györffy-féle Akjel vására taglással értek egyet. Egyszeri névelőfrdulás. Eredete ismeretlen. Akr település Bihar vm.-ben Margittától K DK-re, a Berettyó bal partján 1421, 1422, 1598: Akr, p. (Cs. 1: 601, D. 122). Eredete ismeretlen. Ma psz. Margitta mellett DK-re (Cs. i. h.). Alabián település Bihar vm.-ben Sarkadtól D-re, a Fehér-Körös bal partján 1412: Alabyan, 1474: Alabien (Cs. 1: 601). A XV. század elején, s a XVI. században újra Zaránd vm. tartzéka. Eredete ismeretlen. 19

21 Rácz Anita Alba település Bihar vm.-ben, Bihar mellett K-re 1214/550, [1291 4], 1299, 1300, /Pp. Reg.: Alba, p., v. (Gy. 1: 592, VP. 300, VRH. 24: 8), /Pp. Reg.: Abba, v. (Gy. 1: 592). Történeti elemzése, az előfrdulás magyar vagy latin nyelvű mivlta biznytalan. Elképzelhető, hgy a lat. alba fehér melléknév kereshető benne, így esetleg egy *Fehér(egy?ház) név frdításának tarthatjuk. Ilyen települést aznban Biharban nem ismerünk. KARÁCSONYI a valln-laszk által elnevezett települések srában említi (1923: 29). A pápai tizedlajstrm Abba névalakja rmltt frma lehet, amely talán a gyakri használatú lat. abbatus beleértésével születhetett meg. Erre a jelenségre másutt is láthatunk példát: a Baranya megyei Daróc határában említett Abba helynév esetében is erről lehet szó (HA. 1: 43, KMHsz. 1: 27), és az Abaúj vm.-beli Aba nagyút adata is ezt példázhatja (HA. 1: 23, KMHsz. 1: 27). CSÁNKI és BUNYITAY az Albis névvel hzza összefüggésbe (Cs. 601, Bunyitay 3: 187). Ugyanakkr nem zárható ki az Albeus (1138/329, ÁSz. 54) személynévből való származtatása sem: a nyelvérzék a névvégi -us-t kicsinyítő képzőként értelmezve elhagyhatta, majd hangrendi kiegyenlítődés történhetett: Albeus > Albe > Alba. Albis település Bihar vm.-ben Székelyhídtól K ÉK-re az Érmelléken 1362, 1375, XIV., 1401, 1402: Albeus, lc. (J. 192, CmBih. 18, ZsO. II/1: 1002, 2166), 1409: Albyus (ZsO. II/2: 7167), 1427, 1474, 1569, 1587: 20 Albes (J. 192, Cs. 1: 601, EH. 40), 1474, 1525: Albys (Cs. 1: 601, EH. 40), 1587: Albess (CmBih. 18), 1598: Albees (D. 122). Az Albeus személynévből (1138/ 329, ÁSz. 54) keletkezett (FNESz., KNIEZSA 1943: 191) metnimikus névadással. Az alapjául szlgáló személynév a lat. Albertus Albert szn. becéző alakja (KARÁCSONYI 1905: 274). CSÁNKI szerint a régi Alba településsel azns (i. m. 601), de GYÖRFFY GY. (i. m. 593) az klevelek településnévi környezete miatt ezt nem tartja valószínűnek. A mai rm. Albiş (Lelkes 65). Alblfalva település Bihar vm.- ben Belényestől ÉNy-ra 1508: Alblfalwa (J. 192). A rm. Albl személynévi előtag (GYÖRFFY I. 1915/1942: 385) és a birtks személyjellel elláttt -falva utótag összetételével jött létre. Később e név eltűnt (KÁZMÉR 1970: 180). Ugyanakkr későbbi Fehérlak megnevezése arra enged következtetni, hgy a jelzői előtagt a beszélők a lat. alba fehér melléknévvel aznsíttták. A mai rm. Albeşti (Lelkes 197). Álcs lásd Álcsi Álcsi település Bihar vm. Ny-i részén Körösszegtől K-re /Pp. Reg.: Alchi, v. (Gy. 1: 593, J. 199), XIV.: Alchy (Cs. 1: 601), 1503, 1568, 1587: Achy, p. (J. 199, Bunyitay 2: 250, CmBih. 18), 1568: Achi, p. (Bunyitay 2: 249), 1588: Alachia (Cm- Bih. 18), 1598: Alczy (D. 122). Álcs 1415: Alch (CmBih. 18) ~i 1415: Stephan de Alchy (Kárlyi 2: 21, 24)

22 A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimlógiai szótára ~ Stephani de Ach (Kárlyi 2: 23) ~ Stephanus dictus de Alchy (Kárlyi 2: 25). Az ács fglalkzásnévhez kapcslt -i helynévképzővel, mrfematikus szerkesztéssel jött létre. Királyi szlgálatban álló ácsk lakóhelyére utalhattt (vö. HECKENAST 1970: 90). A név alapjául szlgáló főnév tör. Eredetű, átvett alakja az *aggaččï lehetett, amelyből a magyar váltzat a g kiesésével, illetve az l járulékhang betldásával fejlődött ki (TESz., EtSz., NYIRKOS 1987: 128). Az álcs frma a régiségben igen gyakri vlt. Az Ács névváltzat az -i képző eltűnésével jött létre alakredukció eredményeként, de nem lehetetlen, hgy a képzős és a képző nélküli alakt a kezdetektől párhuzamsan használták. Ugyanakkr az is elképzelhető, hgy hiánya a latin de elöljáró meglétével magyarázható. Az -i helynévképző az -é birtkjeltől párhuzams alak- és jelentéshasadással különült el (vö. KNIEZSA 1960: 20, TNyt. I, 254 5). A tulajdnsra való utalás (vö. KÁZMÉR 1970: 57, MAK- KAI 1947: 113) ezzel az elemmel biznyára általánssá lett. Az -i képzős helynevek legkrábbi csprtjának a személyre utaló (személynév, fglalkzás-, illetve tisztségnév, nemzeti hvatartzást jelölő településneveket) alapszavakból létrejötteket tarthatjuk. Ma puszta Körösgyéres határában D- re (vö. FNESz. Ács, lásd még Gy. i. h.). Alkér lásd Alsókér Almamezõ település Bihar vm.- ben Váradtól D DK-re 1435, 1598: Almameze (J. 193, Cs. 1: 601, D. 122), 1600: Almamaeszeö (EH. 497). A név az alma növénynév és a mező sík terület, szántóföld (TESz.) jelentésű földrajzi köznév összetétele. Eredetileg mikrtpnima lehetett, amely az tt élő növényzetre utalt. A településnév ebből metnimikus útn jött létre. Ma a rm. Hidişelu de Js (Lelkes 66). Almás 1. település Bihar vm. K-i részén Hunyadtól ÉK-re, az Almás patak közelében 1234 k./xv., 1238 Pp./Pp. Reg., 1249, 1295, 1298, /Pp. Reg., 1341, 1363, 1370, 1377, 1401: Almas, castr., p., t., v. (Gy. 1: 593, Cs. 5: 302, EH. 43, ZsO. II/1: 958, Entz 131, SZABÓ T. 1942: 310), 1294/458, 1320: Almask [rmltt alak] (Gy. 1: 593). Almásmnstra néven is ismerték. Később Váralmás, ma a rm. Almaşu (FNESz. Váralmás, Lelkes 629). 2. település Bihar vm. ÉK-i részén Váradtól ÉK-re [1291 4]: Alumas, v. (Gy. 1: 593, J. 194, VP. 300), 1528, 1598: Almas (CmBih. 20, D. 122). A települést Kzmaalmás, Kzmafalva (2.) és Tótalmás, Tótfalu (3.) néven is ismerték. Később Szalárdalmás, ma a rm. Almaşu Mic (Lelkes 539). Az 1. település a mellette elflyó Almás patakról, a Szams bal ldali mellékvizéről ([1200 k.]/896 u.-ra: Almas, fl. [HA. 1: 75, KMHsz. 1: 31]) kapta elnevezését (KNIEZSA 1942: 15) metnimikus névadással. Az alapul szlgáló víznév (vad)almafákkal benőtt helyen eredő, ilyen fákkal szegélyezett vízflyásra utal. Krabeli s 21

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről Még egyszer a -d helynévképzőről 1. Míg a helynevekben szereplő -i, -s képzők esetében a szerzők legtöbbnyire nem használják a funkció megjelölésére a helynévképző kifejezést, hanem valamilyen egyéb, nem

Részletesebben

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben*

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* 1. A népnévi lexémák jól körülhatárolható csoportját adják a magyar szókincsnek: bizonyos meghatározható tulajdonságokkal bíró embercsoportnak,

Részletesebben

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN Szent István Egyetem Állatrvs-tudmányi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK

Részletesebben

Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban

Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Földrajzi köznevek az ómagyar kor mikrotoponimáiban Témavezető: dr. Tóth Valéria A dolgozatot készítette: Iscsenkó Natália V. magyar

Részletesebben

Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Stratégiai tervezés a közigazgatásban Stratégiai tervezés a közigazgatásban (Kádár Krisztián) Tartalm I. Bevezetés... 3 II. A stratégiák helye a krmányzás flyamatában... 3 1. A stratégia és stratégiai tervezés fgalma... 3 2. A krmányzás fgalma...

Részletesebben

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t

magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t magyar hírmondó XVIII. évfolyam 1 2. szám 2006/XVIII. 1 2. Ké t s z á z h ú s z ével ezelôtt indította el Bécsben m a g y a r n y e l v û h í r l a p j á t, a Ma g y a r Ku r i r t Sz a c s v a y Sá n

Részletesebben

A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről*

A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről* 408 Tóth Valéria TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF 1961. Szenczi Molnár Heidelbergben. In: UŐ, Magyar irodalom világirodalom. Bp., 2: 109 55. VARGA ERZSÉBET 1978. Molnár Albert költészetének utóélete In: CSANDA

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén

Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén 1. A 20. századi magyar névtani szakirodalomban gyakorta találkozhatunk a helynévtípusok időbeli állandóságára vagy éppenséggel

Részletesebben

Névföldrajz és etimológia

Névföldrajz és etimológia N. Fodor János: Névföldrajz és etimológia 451 Névföldrajz és etimológia Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból 1 1. A családnevekhez kapcsolódó névföldrajzi kutatások terén

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak. Babeş-Blyai Tudmányegyetem Távktatási Közpnt Pszichlógia és Neveléstudmányk Kar Tanító és Óvdapedagógus Szak Tanulásmódszertan (Hatékny tanulási technikák) Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde

Részletesebben

Városliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás projekt

Városliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás projekt Vársliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás prjekt Budapest, 2014. szeptember 3. Xellum Tanácsadó és Szlgáltató Kft. 1056 Budapest, Október 6. u. 14. 1 Előzmények A Xellum Kft. (tvábbiakban Xellum) jelen

Részletesebben

Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA

Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA Bába Barbara Nemes Magdolna MAGYAR FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÁRA Bába Barbara Nemes Magdolna Magyar földrajzi köznevek tára Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press 2014 A Magyar Névarchívum Kiadványai

Részletesebben

A -né asszonynévképző

A -né asszonynévképző Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A -né asszonynévképző Témavezető: Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus Készítette: Kazamér Éva III. évf. magyar szak Debrecen, 2009

Részletesebben

Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században

Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században (BA záródolgozat) Témavezető: Dr. Hoffmann István egyetemi tanár Készítette:

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK NÉPNÉVI EREDETŐ TULAJDONNEVEINKRİL 1

MEGJEGYZÉSEK NÉPNÉVI EREDETŐ TULAJDONNEVEINKRİL 1 MEGJEGYZÉSEK NÉPNÉVI EREDETŐ TULAJDONNEVEINKRİL 1 1. Népnévi eredető tulajdonneveink több szempontból is kiemelt helyet foglalnak el a névkutatásban, mivel ezek egyéb történeti utalások mellett nagy segítségét

Részletesebben

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd Főszerkesztői bevezető A hazai nyelvészet hagyománya, hogy tudományterületünk neves képviselőinek jubileuma alkalmából tudományos emléküléseket szervezünk a Magyar Tudományos Akadémián. Legutóbb 2012.

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem

Részletesebben

ERDÉLY TÖRTÉNETE ELSŐ KÖTET A KEZDETEKTŐL 1606-IG AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986 PRINTED IN HUNGARY ERDÉLY A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN (896 1526)

ERDÉLY TÖRTÉNETE ELSŐ KÖTET A KEZDETEKTŐL 1606-IG AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986 PRINTED IN HUNGARY ERDÉLY A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN (896 1526) ERDÉLY TÖRTÉNETE ELSŐ KÖTET A KEZDETEKTŐL 1606-IG AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1986 PRINTED IN HUNGARY ERDÉLY A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN (896 1526) FEJEZETEK 1. ERDÉLY HONFOGLALÁS KORI ŐSLAKÓI 2. A MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVI

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK XLVI SZERKESZTI HOFFMANN ISTVÁN KIS TAMÁS NYIRKOS ISTVÁN TÓTH VALÉRIA DEBRECEN, 2008 A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK ÉVKÖNYVE Hoffmann

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18.

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizttság közleményei 15. évflyam - összevnt szám (1-4) 2007.augusztus hó A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. Díjak és Citrmk Hrler Miklós az

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu

Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu Kiss Andrea Rivulus namque, qui dicitur Fuk, fluens de prefato lacu Fok, Sár, Foksár A középkor folyamán a Sió felső szakaszát részben délebbi folyásának nevétől elkülönülve több névvel is illették: Foknak

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Társadalmtudmányi Kar Nemzetközi Tanulmányk Intézet 2009/2010. őszi félév, III. évflyam Közreműködtek: Kvács Imre Budapest, 2009 1 Tartalm Kurzusinfrmációk...6 I. Bevezetés:

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

A szkíta-hun nyelvek. Ősmondattan A magyar és a szkíta-hun nyelvek alapja 2.

A szkíta-hun nyelvek. Ősmondattan A magyar és a szkíta-hun nyelvek alapja 2. Czeglédi Katalin A szkíta-hun nyelvek Ősmondattan A magyar és a szkíta-hun nyelvek alapja 2. Mikes International Hága, Hollandia 2009. Lektorálta: Tatár Zoltán Copyright Czeglédi Katalin Minden jog fenntartva

Részletesebben