Rácz Anita A RÉGI BIHAR VÁRMEGYE TELEPÜLÉSNEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rácz Anita A RÉGI BIHAR VÁRMEGYE TELEPÜLÉSNEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA"

Átírás

1

2 Rácz Anita A RÉGI BIHAR VÁRMEGYE TELEPÜLÉSNEVEINEK TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA

3

4 Rácz Anita A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimlógiai szótára Debrecen, 2007

5 A Magyar Névarchívum Kiadványai 12. Szerkesztő: Hffmann István Megjelenését támgatta az Országs Tudmánys Kutatási Alap (K 62207) és Hajdú-Bihar Megye Önkrmányzata. Készült a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudmányi Tanszékén. Lektrálta: Benedek Gergely Hffmann István Jakab László Rácz Anita, 2007 ISBN ISSN x Brítóterv: Varga József Nymta a Vider Plusz Bt.

6 Tartalm Előszó... 7 A szótár felépítése és használata Szótár Névmutatók Betűhív alakk mutatója Névelemmutató Irdalm Bihar vármegye települései

7

8 Előszó Az ómagyar kr névanyagának módszeres nyelvi vizsgálatával napjainkig visznylag kevés munka fglalkztt. Pedig a magyar nyelv történetének megismerésében igen jelentős szerepet játszanak a személy- és különösen a helynevek, hiszen mint idegen nyelvi környezetben előfrduló szórványk a magyar nyelv írásban is megjelenő legkrábbi állaptáról adnak képet, s váltzásuk a nyelv egészének váltzására világíthat rá. Éppen ezért a névanyag rendszerszerű vizsgálata nagybb ívű következtetésekre adhat lehetőséget. A napjainkig e témakörben megszületett feldlgzó munkák leginkább egyegy nyelvemlék vizsgálatára vállalkztak. Szükségesnek látszik aznban, hgy a feltáró munka ennél jóval szélesebb körű frrásanyagra vnatkzóan is megvalósuljn, lehetővé téve, hgy a nyelvnek ezt a rétegét is alaps elemzés alá vnjuk. E vizsgálatk elsősrban hangtörténeti, alaktani, másfelől pedig nyelvjárástörténeti eredményeket hzhatnak, ám ezekből az ismeretekből tvább lehet indulni a nyelv rendszerének általánsabb vizsgálata felé is. Ezeket a prblémákat felismerve a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudmányi Tanszékén néhány évvel ezelőtt Magyar Névarchívum néven kutatási prgram indult meg, amely a krai ómagyar kr kleveles helynévanyagának feldlgzását tűzte ki célul. A kutatásk eredményei jelen munkáhz hasnlóan a Magyar Névarchívum Kiadványai című srzatban, valamint egy bárki által hzzáférhetővé tett adatbázisban láttak napvilágt. A prgram egyik fnts irányaként az Árpád-kri Magyarrszág vármegyéinek helyneveiről történeti-etimlógiai szótárak készültek és jelentek meg: az eddigiekben Abaúj, Bars, Bdrg, Brsd és Győr megye névanyaga láttt napvilágt ilyen frmában. Az itt közzétett munkám szándékában, felépítésében és módszereiben kapcslódik az eddig kiadtt kötetekhez, de némileg különbözik is tőlük. Bihar vármegye a régi Magyarrszág legnagybb területű megyéje vlt, amelynek váltzats földrajzi visznyai, egyes részein különösen sűrű településhálózata és etnikai összetettsége a visznylag gazdagn rendelkezésünkre álló frráskban is tükröződnek. Történeti szempntú földrajzi feltárását JAKÓ ZSIG- MOND végezte el a török pusztításig terjedően (Bihar megye a török pusztítás előtt Bp., 1940), kutatásait a történeti földrajz terén az Árpád-krra vnatkzóan GYÖRFFY GYÖRGY pntsíttta (Az Árpád-kri Magyarrszág történeti földrajza I. Bp., ). Munkáikra alapvető frrásként támaszkdtam, adatai- 7

9 Előszó kat aznban minél több frrás felhasználásával igyekeztem kiegészíteni. Mivel a megye népességi visznyai és településszerkezetének a váltzásai, valamint maguknak a neveknek a nyelvi jellegzetességei a XVI. század végéig flytns váltzást mutatnak, az adatlást erre az időszakra vnatkzóan igyekeztem a lehető legteljesebbé tenni. Másfelől visznt a különböző fajtájú helyeket jelölő nevek közül csak a településnevek előfrdulásait gyűjtöttem össze és magyaráztam meg, más névfajtákra (víznevekre, dmbrzati nevekre, mikrtpnimákra) nem vltam tekintettel. A történeti-etimlógiai szótár összeállításában lényegében véve azk szerint az elvek és módszerek szerint jártam el, amelyek a fent említett srzat több darabjában az eddigiekben kikristálysdtak. Bihar megye régi településneveit dktri értekezésben dlgztam fel, amelynek az itt közreadtt szótár is szerves része vlt. Az értékelés elméleti-feldlgzó részét A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata (Debrecen, 2005) címen önálló mngráfiában tettem közzé. Végül e helyen köszönetet szeretnék mndani lektraimnak: BENEDEK GER- GELYnek és JAKAB LÁSZLÓnak, valamint a srzatszerkesztő HOFFMANN IST- VÁNnak, akik értékes észrevételeikkel, javaslataikkal nagyban hzzájárultak e szótár végleges frmájának kialakításáhz. 8

10 A szótár felépítése és használata 1. Az szótár tartalma E munka szócikkes frmában tartalmazza Bihar megye településneveinek említéseit az első adatktól 1600-ig. Ebből következően aznban mivel a történelem srán a megyehatárk visznylag gyakran váltztak nem pusztán a tősgyökeres bihari települések kaptak helyet e munkában. Olyan falvak névadatai is szerepelnek a gyűjtésben, amelyek csak átmenetileg, rövidebb-hsszabb ideig tartztak a megyéhez. Településnévnek tekintettem minden lyan nevet, amely a frrásk akár csupán egyikében is mint településnévi adat szerepel. Ezek között aznban lehetnek lyank is, amelyek alkalmilag vagy akár esetleg tévesen jelöltek laktt helyeket. Az efféle körülmények kutatása leginkább a történettudmány feladata, én e munkában elsősrban az adatk nyelvi interpretálását tekintettem feladatmnak. A településnevek számbavételével kapcslatban a másik prblémát az jelenti, hgy a birtkmegsztásk alkalmával skszr ikertelepülések jöttek létre. Ugyanakkr közel sem bizts, hgy a nevekben jelzett kettéválás lkális értelemben is megtörtént, azaz ténylegesen két település született meg: az ilyen nevek skszr csak a település különböző részeit jelölték. Mivel aznban e szótár feladata a nevek vizsgálata, s nem a településtörténet feltárása (bár a kettő gyakran nagyn szrs kapcslatban áll egymással), az ilyen településsztódásk srán kialakult nevekkel jelzett falvak névanyagát önállóan, külön szócikkekben elemzem, a megnevezések összefüggéseire aznban természetesen mindig utalk. 2. A szótár felépítése 2.1. A szócikkek felépítése A szócikkeket a nevek jelentése és a szerkezete határzza meg. Egy-egy szócikkbe alapvetően a mrflógiai szempntból megegyező névadatk kerültek, akkr is, ha azk nem azns településre (dentátumra) vnatkznak. Az eltérő dentátumkhz kapcslható névadatkat a szócikkekben elkülönített jelentések alatt láthatjuk felsrlva, amelyeket számkkal jelöltem meg. Azkat a településnévi adatkat, amelyek lkális aznsításában nem lehetünk biztsak, a szám után tett kérdőjel jelzi. A különböző településekre vnatkzó adatk az első előfrdulás időrendjében követik egymást. Emellett azns szócikkbe kerültek az azns helyet jelölő, funkcinális és szerkezeti szempntból összetartzó nevek, ha azk csupán egy mrfémányi el- 9

11 A szótár felépítése és használata térést mutatnak: Álcsi ~ Álcs, Vásári ~ Vásár, Oláhtelek ~ Oláhtelke. A főcímszót az időben krábbi megjelenésű névfrma adja, s az egy mrfémában eltérő alak alcímszóként szerepel. A mrflógiailag, névszerkezetükben teljesen eltérő, ám azns települést jelölő nevek külön szócikkekben kapnak helyet, de utalásk teszik világssá kapcslatukat. A címszót a név jelöltjének, dentátumának meghatárzása, lkalizálása követi. Majd az adatközlő rész következik, amelyben az adatk betűhíven szerepelnek, s utánuk a frrásk megjelölése áll. Az egyes adatk időrendben követik egymást A címszók A címszók alakja A címszó megválasztása a munka srán gyakran kztt nehézséget. Mivel a dlgzat nyelvtörténeti jellegű, felvetődik a kérdés, hgy a címszók a ma használats településnevek alakjaiban jelenjenek-e meg, vagy inkább a krabeli nyelvi állaptt tükrözzék-e. Újabb nyelvtörténeti szótáraink (RMGl., SzT.) s a flyamatsan készülő HA., illetve KMHsz. srzat címszó-megállapításában is a mai magyar nyelvállapt játszik meghatárzó szerepet, ennek megfelelően én is ezt az elvet követtem munkámban a címszavak meghatárzásában. Ez jól látható a településnevek közszói elemeinek címszóban való megjelenésekr: a telke földrajzi köznév birtks személyrags alakja például skszr teleke frmában van jelen, ám a címszóban a mai köznyelvben használats telke alakban szerepel (Almatelke: Almatheleke, Martntelke: Mrtunteleke), vagy a völgy névelem illabiális magánhangzós vëlgy frmája helyett is a mai alak áll a címszóban (Sitervölgy: Seytherwelgh). Ez a megldás nagyban megkönnyítheti a szótárhasználatt is, hiszen így minden helyesírási vagy hangtani váltzat együtt jelenik meg egy-egy szócikkben. Fnts kiemelni, hgy a névadatk és a címszók között mindig hangtani természetű összefüggés van, s mrflógiai eltérés az adatk és a címszók között nem frdul elő. Ugyanakkr a közszói elemeket nem tartalmazó nevek címszavasításában gyakran kellett támaszkdnm főleg a FNESz. megldásaira, illetve a különböző, főleg későbbi frráskban (pl. Lipszky, Pesty) megjelenő településnév-alakkra, valamint figyelembe kellett vennem az általáns nyelvfejlődési tendenciákat, amelyek segítségével ki lehet következtetni egyes, ma már nem élő településnevek esetében a címszóalakkat. Ha mindezek segítségével mégsem találtam megldást, kerek zárójelben, betűhív alakban emeltem az adatt címszóvá: (Brzkwlya), (Puls) A latin nevek címszavazása A településnévi adatk között visznylag sk latin nyelvű frmát találhatunk. Abban az esetben, ha van magyar nyelvű váltzatuk is, a krabeli magyar nyelvű használatuk nem lehet kérdéses, a címszavazásuk így nem kz gndt: a magyar frmának megfelelő címszó alatt szerepeltetem őket. Ám ha a frráskban 10

12 A szótár felépítése és használata csakis latin alakja szerepel egy névnek, az a pnts magyar nyelvi használatra csak áttételesen utalhat. Az ilyen neveket megkülönböztetésül szögletes zárójelben közlöm: [Feketevölgy], [Szentkatalin]. Ugyanilyen kból szögletes zárójelbe névrész is kerülhet: [Kis]szőlős, [Oláh]száldbágy Biznytalan címszók Bihar megye települései között arányaiban visznylag nagy azknak a száma, amelyek a XVII. századig egyetlen adattal állnak előttünk. Skszr ebből is következik, hgy a névalakk krabeli alakja nem állapítható meg egyértelműen, ezért a címszóválasztás is nehézségekbe ütközik. Ezekben az esetekben vagy kérdőjel utal e biznytalanságra, vagy címszóvariánskat adk meg, esetleg e két megldást együtt alkalmazm. Az ejtésvariánsk esetében általában a fővariánsnak tekintett váltzat szerepel elöl, s ezt követi a másik váltzat tilde jel után: Füld ~ Fild, Hat ~ Hát, Tancskereke ~ -kereki, Ábrány- ~ Ábrahámfalva. A biznytalanság biznys kétjegyű betűkkel jelölt hangk esetében is felmerülhet: Kán(y), Karácsn(y)(falva), Csikán(y)- ~ Cigánymiklósfalva, N(y)égerfalva. Zárójel mutatja a variánskat az alábbi típuskban is: Bálint(i), Barátka ~ Brat(k)a, Begéc(s), Herpály ~ Érpály(i). Kérdőjel szerepel a címszóban, ha a településnév reknstruálása biznytalan: Balilény?. Kérdőjel az egyes névrészek vagy névelemek után is állhat: Rény-? vár(a). Ezeket a jelöléseket akkr is használm, ha csupán csak az egyik névelemre vnatkzik a variáció. Emellett ha a címszóváltzatk közül az egyik vagy mindkettő biznytalan lvasatú, azt is a kérdőjel mutatja: Siger ~ Zsigér?, Zöld(ő) ~ Szöld(ő)?, Tövis? ~ Tős? Az alcímszók Alcímszók szerepelnek azkban a szócikkekben, amelyekben azns jelentésű, mrflógiailag csupán egyetlen mrfémányi eltérést mutató neveket vnk közös szócikkbe. Az azns alakú, de eltérő jelentésű nevek esetében az egyes dentátumkra vnatkzó adatkat jelentésszámmal különítem el. Ilyen esetben az egyes jelentésekhez tartzó alcímszó a megfelelő jelentésszám alatt szerepel A jelentés A településnevek jelentésének megadása az általa jelölt helynek, azaz a dentátumának a leírását jelenti. Ebben a leírásban azt a legkevesebb infrmációt adm meg, amely elégséges a település aznsításáhz. A leírás a település pnts elhelyezkedését többnyire égtájak szerint, illetőleg valamely jelentősebb megyebeli várshz vagy flyóhz képest adja meg. Az aznsítást térképmelléklet is segíti Az adatközlő rész Az adatközlő részben a névadat keletkezési éve után a név betűhív alakja áll. Amennyiben a frráskban az adathz tartzó latin nyelvű értelmezés is szere- 11

13 A szótár felépítése és használata pel, azt a névfrma után rövidítve tüntetem fel. Mindezt a frráskban való előfrdulási hely pnts megjelölése követi Az évszám Mivel az adatgyűjtési munka kiindulópntját Györffy György történeti földrajza jelentette, a datálásban alapvetően az általa használt jelöléseket alkalmazm. Így a máslatban fennmaradt, átírt klevelet / jellel jelzem. Ha a többszörös átírás nincs részletezve, erre a // mutat. A másdlagsságra utaló jel után az évszámból az ezrest elhagym. Az klevél tartalmi átírására a > jel utal, a hamis klevelet a +, a gyanúsan hamis klevelet pedig a +? mutatja. Ha az klevél adatának a címszóhz kötése biznytalan, erre az klevél dátuma előtt álló * utal. Szögletes zárójel [ ] szerepel az év nélküli klevelek megállapítható keletkezési idejénél A nyelvi adatk A nyelvi adatk betűhív frmában szerepelnek. Az azns írásmódú alakk előtt szerepelnek az évszámk, utánuk zárójelben a frrásk srakznak. Az egyes alakk a megjelenés időrendjében követik egymást. Ha különböző írásváltzatk egy klevélen belül és kizárólag csak abban az klevélben frdulnak elő, az alakk egymás után tilde ~ jellel elválasztva következnek. A rmltt alakkat vagy rnttt évszámt [ƒ: ] jellel jelzem, amely után a javítttként javaslt alak áll. Ha Györffytől eltérően egy alakt magam ítéltem rmlttnak, vagy az adat valamely más frrásból származik, amelyben ilyen jelölés eredetileg sem vlt, akkr erre a névalak után álló [rmltt alak] megjegyzés hívja fel a figyelmet. Ha egy évben több azns alakú névalak is előfrdul, ezt az adat után szögletes zárójelben álló rövidítés jelöli: a [2a] tehát azt jelenti, hgy az adtt névalak a kérdéses klevélben kétszer frdul elő. Abban az esetben, ha egy adathz több évszám is tartzik, vagyis a vizsgált névfrma több klevélben is szerepel, s ezek közül valamelyikben többször frdul elő a névalak, akkr az erre utaló jelölés a kérdéses klevél dátuma után áll. Amennyiben az klevél szövegéből az derül ki, hgy a településnév mint melléknév személynévben szerepel az -i melléknévképzővel ellátva, az adat az adatközlő rész végén kap helyet ~ i jelzés után Frrásadatk A nyelvi adatk frrásainak rövidítése lapszámmal együtt az adatk után zárójelben felsrlva áll. Amennyiben egyetlen névalakhz több évszám és több frrás is tartzik, az évszámk és a frrásk srrendje nem felel meg feltétlenül egymásnak. Az egy frrásban különböző ldalakn szereplő azns névfrmákhz tartzó ldalszámk emelkedő srrendben követik egymást Utalásk a szócikkekben Az egyes névadatk közötti összefüggésekre utalással hívm fel a figyelmet. A címszót, amelyre utalk, bld betűtípussal szedem. A szócikkekben nem min- 12

14 A szótár felépítése és használata dig utalk minden lehetséges összefüggésre. Ennek az az ka, hgy minden esetben kiválasztttam egy kiemelt szerepű szócikket, amelyben minden a jelentéssel kapcslats összefüggést jelzek, s így az azns dentátumt jelölő szócikkekben csak azkra a szócikkekre történik utalás, amelyek szrsabb etimlógiai, szerkezeti összefüggésben állnak egymással. A biznytalan vagy váltzatkban feltüntetett címszók esetében a másdik váltzatt utaló címszóként is megadm. Utaló címszók jelzik a szócikkeken belül álló mrflógiai váltzatkat is. 3. A mutatók A szótárhz két mutató kapcslódik. A Betűhív alakk mutatójá-ban helyet kaptt minden egyes betűhív frma, amelyeket a megfelelő címszóra való utalás alapján könnyen megtalálhat az adtt helyen a szótár használója. A Névelemmutató-ba a címszóként álló településnevek minden lyan névelemét felvettem, amelyeket magában a szótárban nem lehet közvetlenül megtalálni: a nevek belsejében (nem a szó elején) álló közszók és személynevek szerepelnek e helyen kiemelten azzal a céllal, hgy könnyebb visszakereshetőségükkel tvább bővítsék a szótár használati lehetőségeit. 4. A térképmelléklet A szótárhz a Bihar vármegye településeit ábrázló térképvázlatt is mellékeltem. Ezen feltüntettem minden lyan helységet, amely visznylag megnyugtatóan lkalizálható. Nem vltam aznban tekintettel arra, hgy az adtt település mely krban létezhetett, mikr jött létre, vagy pusztult el, akár csak átmenetileg is, így a térképen bemutattt állapt Bihar megye XVII. század előtti településszerkezetét az időtényezőtől függetlenül ábrázlja. 5. A szótárban használt rövidítések 5.1. Latin nyelvű értelmezések C. cmitatus vármegye castr. castrum vár civ. civitas várs De de (raepsiti) eccl. ecclesia egyház fl. fluvius flyó, patak lac. lacus tó, halastó lc. lcus hely m. meta határ mn. mnasterium mnstr pp. ppidum várs p. pssessi birtk pr. predium birtk prat. pratum rét riv. rivulus patakcska t. terra föld trr. trrens hegyi patak v. villa falu vicus vicus utca, településrész 13

15 A szótár felépítése és használata 5.2. Egyéb értelmezések ƒ: rmltt alak javítása ~ alakváltzatk jelölésére + évszám előtt hamis klevél +? évszám előtt vélhetően hamis klevél * évszám előtt az klevél adatának a címszóhz kötése biznytalan / évszámk között a jel után a közölt évből való máslatban fennmaradt klevél // évszámk között többszörös máslatban fennmaradt klevél > évszámk között tartalmi átírással keletkezett klevél [ ] évszámmal év nélküli klevél keletkezésének megállapítható ideje címszóban csak latin frmában adatlható, kikövetkeztetett magyar névalak ( ) címszóban címszóvá emelt kikövetkeztethetetlen, betűhív alak? címszóban biznytalanul reknstruálható alak 5.3. Egyéb rövidítések A adat ófn. ófelnémet baj.- bajr-sztrák l. lasz sztr. r. rsz blg. blgár ótör. ótörök csn. családnév ősszl. ősszláv D(-i) dél(i) pl. például É(-i) észak(i) R. régi nyelvi, nyelvemlékbeli fn. főnév rm. rmán hn. helynév szb.-hv. szerb-hrvát K(-i) kelet(i) szl. szláv kfn. közép-felnémet szlk. szlvák lat. latin szln. szlvén le. lengyel szn. személynév m. magyar tkp. tulajdnképpen(i) N. népnyelvi, nyelvjárási tör. török ném. német ukr. ukrán Ny(-i) nyugat(i) vm. vármegye ócsuv. ócsuvas óegyh. óegyházi 14

16 Szótár

17

18 Abba lásd Alba Ábrahám- lásd Ábrány- Ábrány ~ Ábrahám 1. település és mnstr Bihar vm. ÉK-i részén Margittától DNy-ra, a Berettyó közelében 1234 k./xv., 1294/458, 1425: Abraham, mn. (Gy. 1: 590, Cs. 1: 601), [1291 4]: Abraam, v. (Gy. 1: 590, J. 198, VP. 299), 1294/Cd., 1320/633: Habram (Gy. 1: 590), 1333: Abran (EH. 25), 1396: Abram (ZsO. I, 4299). Ábrányfalva, Ábránymnstra, Mlnsábrány, Mnstrsábrány és Vedresábrány néven is ismerték. Később Vedresábrány, a mai rm. Abrămuţ (Lelkes 636). JAKÓ tévesen a későbbi Érábránnyal aznsítja. 2. település Bihar vm. É-i részén Debrecentől K-re 1279/325, 1323/ 325, 1325, 1326, 1332, 1356 [3a]: Abraam, p. (Gy. 1: 590, J. 198, Anju- Okm. 6: 488, 489, AnjuOklt. 7: 148/314, 9: 129/218), 1310, 1325, 1347, 1354 [3a], 1355 [5a], 1356 [3a]: Abram, p. (Gy. 1: 590, Cs. 1: 508, AnjuOkm. 5: 16, 6: 165, 178, 327, 333, 487, 489, AnjuOklt. 7: 148/314 [itt 1323/325], 9: 129/218), 1311, 1321, 1327/469: Abraham, p. (Gy. 1: 590, AnjuOklt. 3: 39/73, 11: 157/ 332). Ma Nyírábrány (FNESz.). Az Abraham személynévből (1079, 1219/550, ÁSz. 41) alakult (vö. KNIE- ZSA 1943: 192 3) metnímiával. Az alapjául szlgáló személynév frrása a bibliai Ábrahám. Az ˆbrám alakváltzat az ˆbr h m alakból jött létre úgy, hgy a nyelvtudat a h hangt hiátustöltőként felfgva kiejtette a névből (vö. BÁRCZI 1958: 101, MELICH : 340, KISS L. 1995: 27), a két azns pedig összevnódtt (ˆbr h m > ˆbr m > ˆbr m). Az illabiális összevnása, nyúlása nazális mássalhangzóval végződő szótagban különösen gyakri jelenség (BÁRCZI 1958: 136). A néveleji a hangsúlyviszny miatt nyúlt meg (GA- LAMBOS 1942: 8 9). A mai Ábrány váltzat palatális nazálisa valószínűleg a tldaléklás srán születhetett meg úgy, hgy a tővégi m-et a b előtti hasnult frmának, az n ~ ny váltzatának tekintették (BÁRCZI 1958: 32). Ábrány- ~ Ábrahámfalva település és mnstr Bihar vm. ÉK-i részén Margittától DNy-ra, a Berettyó közelében 1436: Abranfalva (J. 199), 1496: Abrahanffalwa, p. (CmBih. 13). Az Ábrány (1.) névváltzatból a -falva birtks személyjeles földrajzi köznévvel jött létre kiegészülés eredményeként (vö. KÁZMÉR 1970: 118, 294). Ábrány- ~ Ábrahámháza település Bihar vm.-ben Váradtól D-re 1374, 1598: Abranhaza (J. 197, D. 122), 1406: Abramhaza (Bunyitay 1: 226), 1415: Abrahamhaza (Cs. 1: 601). Az Ábrahám ~ Ábrány személynév (lásd az Ábrány címszó alatt) és a birtks személyjellel elláttt -háza összetételével jött létre. A -háza utó-

19 Rácz Anita taggal eredetileg néhány házból, gazdasági épületekből álló tanyaszerű települést jelöltek (vö. FNESz. Adrjánháza). Ábrány- ~ Ábrahámmnstra település Bihar vm. ÉK-i részén Margittától DNy-ra, a Berettyó közelében 1343: Abrammnustura, lc. (Cm- Bih. 13 4, Kállay 1: 705). Az Ábrány (1.) névváltzathz illesztett mnstr fn. birtks személyjeles alakjával jött létre az tt lévő premntrei mnstrra utalva. Ádám település Bihar vm.-ben Bihartól ÉNy-ra 1291, [1291 4], 1332, /Pp. Reg. [3a], 1337, 1588: Adam, p., v. (Gy. 1: 590, Cs. 1: 601, J. 199, VP. 300, 358, CmBih. 15, Kárlyi 3: 443), /Pp. Reg.: Tam, v. (Gy. 1: 590), 1598: Adám (D. 122). Az Adam (1121/420, ÁSz. 46) személynévből metnimikus névadással jött létre, és birtklást fejezhetett ki. Ezt támasztja alá KRISTÓ is: a falu névadója Pata fia Ádám vlt (1214/ 550: Adam f. Pte), s alapítójának ez a biznys Ádám tekinthető (1976: 22, 23, JAKÓ i. m. 67, Gy. i. h.). GYÖRFFY GY., KRISTÓ és a CmBih. véleménye szerint azns lehet a krábbi adatlású Pata (1.) településsel. Így a névalakk cserélődésében a birtklás váltzása követhető nymn. Ma psz. Bihartól ÉNy-ra (Gy. i. h.). Adny település Bihar vm. ÉK-i részén Szalacstól DNy-ra 1238/377: Odum, t. (Gy. 1: 591), 1262, 1302, /Pp. Reg. [4a], 1338, 1411, 1414, 1420: Odn, p., t., v. (Gy. 1: 591, J. 191, Cs. 1: 607, CmBih. 15, AnjuOklt. 1: 126/193, Kárlyi 1: 34, Str. 3: 317, EH. 29), [1291 4]: Odun (Gy. 1: 591), /Pp. Reg.: Oden, v. (Gy. 1: 591), /Pp. Reg., 1337/453, 1409 [3a], 1414, 1435: Adn, p., v. (Gy. 1: 591, ZsO. II/2: 7167, AnjuOkm. 3: 428, J. 191 [itt Adan alakban], Bunyitay 3: 179, EH. 29, Kárlyi 2: 1 3, 163 5), 1337/453: Adam, p. (AnjuOkm. 3: 427). 1408: Adny (Cs. 1: 607). Éradny néven is előfrdul. Az Odun személynévből (+1086, 1208/359, ÁSz. 593; vö. KNIEZSA 1943: 191, KISS L. 1992b: 91) metnímiával jött létre. A személynév előzményéhez lásd baj.-sztr. Ydum < kfn. d m Ádám. Ma Éradny (FNESz.). Adrján település és vár Bihar vm. ÉK-i részén Bihartól ÉK-re 1284, 1421, 1429, 1462, 1489, 1587: Adryan, castr. (Cs. 1: 595, 601, CmBih. 16), 1284, 1285, [1291 4], 1294, 1295 [2a], 1298/319, [1302], 1306, [ k.], 1314 [3a], 1317, 1317/324, 1317/ 324>383, 1317/324>383>391, 1317/ 324>383>391>422, [ ] [2a], 1319/323, 1330, 1334, 1395, XIV. első fele, 1401, 1405, 1421, 1462, 1528: Adrian, castr. (Gy. 1: 591, 592, Cs. 1: 595, 601, AnjuOkm. 1: 107, 479, 522, 2: 463, VP. 358, AnjuOklt. 2: 12/9, 3: 337/759, 374/849, 4: 249/657, 5: 197/501, CmBih. 16, Kállay 1: 1047), 1294 [2a], 1295, 1296 [2a], 1296/313, 1300 [2a], [ ] [2a], 1309, [1310]/313, [1312]/312, [1313]/313, 1316>437, 1317, 1332, /Pp. Reg., 1396: 18

20 A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimlógiai szótára Adryan, castr., v. (Gy. 1: 591, 592, CmBih. 16, AnjuOkm. 1: 249, AnjuOklt. 2: 341/777, 403/926, 3: 105/221, 204/456, 4: 191/505, 193/511, 256/674, 232/615), 1300: Adyrian, castr. (Gy. 1: 591), 1323: Aduryan (Gy. 1: 591, AnjuOklt. 7: 24/30), 1376: Adrean, p. (CmBih. 16), 1553: Adrin (CmBih. 16), 1563: Adrÿan (CmBih. 16), 1588: Adrján (CmBih. 16). Az Adrian személynévből (1138/ 329, ÁSz. 47) alakult (vö. FNESz. Adrjánvár) metnimikus névadással. Az Adrján alakváltzat a néveleji mássalhangzó-trlódás felldásával jött létre. A kétféle alak a XVI. századig egymás mellett élt. Adrián lásd Adrján Ajka település Bihar vm.-ben, helye ismeretlen 1222/550: Heyka, pr. (Gy. 1: 592, VRH. 74: 256), 1295: Eyka (Gy. 1: 592), 1310 [ƒ: 1340]: Ajka ~ Aika (AnjuOklt. 2: 388/890 és 891 között), 1313, 1320, 1326, 1332, 1342, 1354: Ayka (Gy. 1: 592, Anju- Okm. 4: 228, 6: 221, AnjuOklt. 3: 283/631, 5: 285/741, CmBih. 27). Német eredetű személynévre megy vissza (vö. szász R. Aic ~ Aeic szn.), ebből alakult ki metnimikus névadás útján. A német személynév KISS LAJOS szerint a krábbi Agic-ból rántódtt össze, amelynek tövéhez lásd az ófn. ag, Yg ijedség, rémület főnevet (vö. FNESz. Ajka). Az első adat szóeleji h-ja írássajátság, a tvábbi alakváltzatkhz lásd még Aika, ÁSz. 51. Aka település Bihar vm. Ny-i részén Bihartól Ny-ra, a Berettyó közelében 1283/311, 1284/304/435/ Más, [1291 4], 1304, 1322/338, *1326, 1536: Aka, p., pr., v. (Gy. 1: 592, J. 203, Cs. 1: 601, VP. 358, AnjuOklt. 1: 290/583, 306/623, CmBih. 17) ~i 1433: Akay (Cs. 1: 601). Az Aka ~ Oka személynévből (+1293>391, ÁSz. 51 ~ 1294, ÁSz. 595) metnimikus névadással jött létre. Az alapjául szlgáló személynév a m. R. Ok szn. (1238, ÁÚO. 12: 390) talán kicsinyítő képzős (TNyt. II/1: 316) származéka (vö. FNESz. Aka). Ma psz. Baknszeg és Zsáka között (Gy. i. h.). Akjel település Bihar vm. D-i részén Szalntától D DNy-ra 1203/ 342/356/477: fra... de Akyel (Gy. 1: 592, AnjuOkm. 4: 292). GYÖRFFY GY. szerint a század végén megjelenő Vásári településsel lehet azns (i. h.). KRISTÓ a településnevet a fenti adat alapján Akjelvására frmában reknstruálta (1976: 55), de magam inkább a Györffy-féle Akjel vására taglással értek egyet. Egyszeri névelőfrdulás. Eredete ismeretlen. Akr település Bihar vm.-ben Margittától K DK-re, a Berettyó bal partján 1421, 1422, 1598: Akr, p. (Cs. 1: 601, D. 122). Eredete ismeretlen. Ma psz. Margitta mellett DK-re (Cs. i. h.). Alabián település Bihar vm.-ben Sarkadtól D-re, a Fehér-Körös bal partján 1412: Alabyan, 1474: Alabien (Cs. 1: 601). A XV. század elején, s a XVI. században újra Zaránd vm. tartzéka. Eredete ismeretlen. 19

21 Rácz Anita Alba település Bihar vm.-ben, Bihar mellett K-re 1214/550, [1291 4], 1299, 1300, /Pp. Reg.: Alba, p., v. (Gy. 1: 592, VP. 300, VRH. 24: 8), /Pp. Reg.: Abba, v. (Gy. 1: 592). Történeti elemzése, az előfrdulás magyar vagy latin nyelvű mivlta biznytalan. Elképzelhető, hgy a lat. alba fehér melléknév kereshető benne, így esetleg egy *Fehér(egy?ház) név frdításának tarthatjuk. Ilyen települést aznban Biharban nem ismerünk. KARÁCSONYI a valln-laszk által elnevezett települések srában említi (1923: 29). A pápai tizedlajstrm Abba névalakja rmltt frma lehet, amely talán a gyakri használatú lat. abbatus beleértésével születhetett meg. Erre a jelenségre másutt is láthatunk példát: a Baranya megyei Daróc határában említett Abba helynév esetében is erről lehet szó (HA. 1: 43, KMHsz. 1: 27), és az Abaúj vm.-beli Aba nagyút adata is ezt példázhatja (HA. 1: 23, KMHsz. 1: 27). CSÁNKI és BUNYITAY az Albis névvel hzza összefüggésbe (Cs. 601, Bunyitay 3: 187). Ugyanakkr nem zárható ki az Albeus (1138/329, ÁSz. 54) személynévből való származtatása sem: a nyelvérzék a névvégi -us-t kicsinyítő képzőként értelmezve elhagyhatta, majd hangrendi kiegyenlítődés történhetett: Albeus > Albe > Alba. Albis település Bihar vm.-ben Székelyhídtól K ÉK-re az Érmelléken 1362, 1375, XIV., 1401, 1402: Albeus, lc. (J. 192, CmBih. 18, ZsO. II/1: 1002, 2166), 1409: Albyus (ZsO. II/2: 7167), 1427, 1474, 1569, 1587: 20 Albes (J. 192, Cs. 1: 601, EH. 40), 1474, 1525: Albys (Cs. 1: 601, EH. 40), 1587: Albess (CmBih. 18), 1598: Albees (D. 122). Az Albeus személynévből (1138/ 329, ÁSz. 54) keletkezett (FNESz., KNIEZSA 1943: 191) metnimikus névadással. Az alapjául szlgáló személynév a lat. Albertus Albert szn. becéző alakja (KARÁCSONYI 1905: 274). CSÁNKI szerint a régi Alba településsel azns (i. m. 601), de GYÖRFFY GY. (i. m. 593) az klevelek településnévi környezete miatt ezt nem tartja valószínűnek. A mai rm. Albiş (Lelkes 65). Alblfalva település Bihar vm.- ben Belényestől ÉNy-ra 1508: Alblfalwa (J. 192). A rm. Albl személynévi előtag (GYÖRFFY I. 1915/1942: 385) és a birtks személyjellel elláttt -falva utótag összetételével jött létre. Később e név eltűnt (KÁZMÉR 1970: 180). Ugyanakkr későbbi Fehérlak megnevezése arra enged következtetni, hgy a jelzői előtagt a beszélők a lat. alba fehér melléknévvel aznsíttták. A mai rm. Albeşti (Lelkes 197). Álcs lásd Álcsi Álcsi település Bihar vm. Ny-i részén Körösszegtől K-re /Pp. Reg.: Alchi, v. (Gy. 1: 593, J. 199), XIV.: Alchy (Cs. 1: 601), 1503, 1568, 1587: Achy, p. (J. 199, Bunyitay 2: 250, CmBih. 18), 1568: Achi, p. (Bunyitay 2: 249), 1588: Alachia (Cm- Bih. 18), 1598: Alczy (D. 122). Álcs 1415: Alch (CmBih. 18) ~i 1415: Stephan de Alchy (Kárlyi 2: 21, 24)

22 A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimlógiai szótára ~ Stephani de Ach (Kárlyi 2: 23) ~ Stephanus dictus de Alchy (Kárlyi 2: 25). Az ács fglalkzásnévhez kapcslt -i helynévképzővel, mrfematikus szerkesztéssel jött létre. Királyi szlgálatban álló ácsk lakóhelyére utalhattt (vö. HECKENAST 1970: 90). A név alapjául szlgáló főnév tör. Eredetű, átvett alakja az *aggaččï lehetett, amelyből a magyar váltzat a g kiesésével, illetve az l járulékhang betldásával fejlődött ki (TESz., EtSz., NYIRKOS 1987: 128). Az álcs frma a régiségben igen gyakri vlt. Az Ács névváltzat az -i képző eltűnésével jött létre alakredukció eredményeként, de nem lehetetlen, hgy a képzős és a képző nélküli alakt a kezdetektől párhuzamsan használták. Ugyanakkr az is elképzelhető, hgy hiánya a latin de elöljáró meglétével magyarázható. Az -i helynévképző az -é birtkjeltől párhuzams alak- és jelentéshasadással különült el (vö. KNIEZSA 1960: 20, TNyt. I, 254 5). A tulajdnsra való utalás (vö. KÁZMÉR 1970: 57, MAK- KAI 1947: 113) ezzel az elemmel biznyára általánssá lett. Az -i képzős helynevek legkrábbi csprtjának a személyre utaló (személynév, fglalkzás-, illetve tisztségnév, nemzeti hvatartzást jelölő településneveket) alapszavakból létrejötteket tarthatjuk. Ma puszta Körösgyéres határában D- re (vö. FNESz. Ács, lásd még Gy. i. h.). Alkér lásd Alsókér Almamezõ település Bihar vm.- ben Váradtól D DK-re 1435, 1598: Almameze (J. 193, Cs. 1: 601, D. 122), 1600: Almamaeszeö (EH. 497). A név az alma növénynév és a mező sík terület, szántóföld (TESz.) jelentésű földrajzi köznév összetétele. Eredetileg mikrtpnima lehetett, amely az tt élő növényzetre utalt. A településnév ebből metnimikus útn jött létre. Ma a rm. Hidişelu de Js (Lelkes 66). Almás 1. település Bihar vm. K-i részén Hunyadtól ÉK-re, az Almás patak közelében 1234 k./xv., 1238 Pp./Pp. Reg., 1249, 1295, 1298, /Pp. Reg., 1341, 1363, 1370, 1377, 1401: Almas, castr., p., t., v. (Gy. 1: 593, Cs. 5: 302, EH. 43, ZsO. II/1: 958, Entz 131, SZABÓ T. 1942: 310), 1294/458, 1320: Almask [rmltt alak] (Gy. 1: 593). Almásmnstra néven is ismerték. Később Váralmás, ma a rm. Almaşu (FNESz. Váralmás, Lelkes 629). 2. település Bihar vm. ÉK-i részén Váradtól ÉK-re [1291 4]: Alumas, v. (Gy. 1: 593, J. 194, VP. 300), 1528, 1598: Almas (CmBih. 20, D. 122). A települést Kzmaalmás, Kzmafalva (2.) és Tótalmás, Tótfalu (3.) néven is ismerték. Később Szalárdalmás, ma a rm. Almaşu Mic (Lelkes 539). Az 1. település a mellette elflyó Almás patakról, a Szams bal ldali mellékvizéről ([1200 k.]/896 u.-ra: Almas, fl. [HA. 1: 75, KMHsz. 1: 31]) kapta elnevezését (KNIEZSA 1942: 15) metnimikus névadással. Az alapul szlgáló víznév (vad)almafákkal benőtt helyen eredő, ilyen fákkal szegélyezett vízflyásra utal. Krabeli s 21

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. któber 30. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dlgzatkat az útmutató utasításai

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése

Pécs Uránváros főterének és kapcsolódó közterületeinek tervezése Pécs Uránvárs főterének és kapcslódó közterületeinek tervezése Tervpályázati dkumentáció Kiíró Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebnylító / Kapcslattartó Pécs2010 Menedzsment

Részletesebben

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1

Kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb ismeretek 3. rész Oldal 1 ı 15. Irányjelzés A kerékpársnak is, jeleznie kell minden irányváltztatási szándékát, mégpedig balra kanyardva bal, jbbra kanyardva jbb kézzel. Az irányjelzést az irányváltztatás előtt megfelelő távlságban

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata

Dáka Község Helyi Építési Szabályzata Dáka Község Helyi Építési Szabályzata 1 Dáka Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 11/2008. ( XII.17.) rendelete Dáka község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervéről Dáka Község

Részletesebben

Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről

Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről Szemle 223 MÁRIA, VÖRÖS ÉVA. HORVÁTH KATALIN tanulmányának célja a névtudomány fogalmának kiterjesztése, tágabb értelmezése. Áttekinti az etimológia rövid történetét, majd az onomasziológia alapkérdéseit

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

A helyi addiktológiai ellátórendszer

A helyi addiktológiai ellátórendszer A helyi addiktlógiai ellátórendszer Priritásk és fejlesztési lehetőségek Misklcn Döntéselőkészítő tanulmány Misklc MJV Önkrmányzata számára 2011. április Az addiktlógiai ellátórendszer fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014. WENFIS Mérnök Irda Kft. Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55. Telephely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. E-mail: inf@wenfis.hu www.wenfis.hu TISZAÚJVÁROS

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése

Osteodenzitometriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Ostedenzitmetriás szûrõvizsgálat eredményeinek értékelése Simnkay Lászlóné fõnõvér Vas megyei Markusvszky Kórház, Szmbathely A vizsgálat célja: Az steprsis gyakriságának és súlysságának felmérése. Vizsgálati

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN

NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN Misklci Egyetem Bölcsészettudmányi Kar Magyar Nyelvtudmányi Intézeti Tanszék NYELVI ATTITŰD ÉS NYELVHASZNÁLAT A MATYÓ MEZŐKÖVESDEN SZAKDOLGOZAT MAGYAR ALAPSZAK (BA) Készítette: Herbák Andrea magyar nyelv

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI 3. A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TŰZVÉDELMI FELADATAI Segédanyag az OMKT Kft.- n flyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. nvember Szerkesztő: Duruc József 3.1. A magánszemélyek

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

HELYNÉVTÖRTÉNETI ADATOK A KORAI ÓMAGYAR KORBÓL 3. Heves Küküllő vármegye

HELYNÉVTÖRTÉNETI ADATOK A KORAI ÓMAGYAR KORBÓL 3. Heves Küküllő vármegye HELYNÉVTÖRTÉNETI ADATOK A KORAI ÓMAGYAR KORBÓL 3. Heves Küküllő vármegye Helynévtörténeti adatk a krai ómagyar krból 3. Heves Küküllő vármegye Györffy György, Az Árpád-kri Magyarrszág történeti földrajza

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária Bka/kar Index mérés az Érbeteg - Dr. Keresztury Gábr Farkasné Bangó Mária Bevezetés Köztudtt, hgy hazánkban és a világ többi rszágában is a szív- és érrendszeri betegségek mrtalitási mutatói vezetik a

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Negyedik házi feladat

Negyedik házi feladat Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa 1. Példa + magyarázat a belső

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

1. Olvassa el az alábbi szöveget! A kérdések ehhez a szöveghez kapcsolódnak.

1. Olvassa el az alábbi szöveget! A kérdések ehhez a szöveghez kapcsolódnak. 1. Olvassa el az alábbi szöveget! A kérdések ehhez a szöveghez kapcslódnak. Btrány a pályán és a medencében Törtek-zúztak az FTC-szurklók - Kiss Gergelynek elrepedt az arccsntja Zajs hétvégét hagytt maga

Részletesebben

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről Mint tudjuk, Rudlf Steiner a társadalm fejlődésével kapcslats minden reményét a Waldrf mzgalmba helyezte és úgy gndlta, hgy egyetlen

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Verzió: 09 Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugdjék. (1 Krinthus 2,

Részletesebben

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com

A látogató a következő e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást: cevaphylaxia@ceva.com I Jgnyilatkzat a www.enkedvencem.hu hnlapra vnatkzóan A hnlap (a tvábbiakban: Hnlap) tulajdnsa a Ceva-Phylaxia Zrt. (a tvábbiakban Ceva ) 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel: +36-1-262-9505 Fax: +36-1-261-8144

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

Marginolási módszertan

Marginolási módszertan Marginlási módszertan Biztsíték típusk definiálása Az előírásnak megfelelően csak azk a biztsíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett pzíciók lezárásáig felmerülő kckázatk fedezésére szlgálnak.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek.

A magunk részéről szívből szorítunk azért, hogy az ellenőrzési gyakorlatban várt változások végre tényleg bekövetkezzenek. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2016 évben hatálys adó-jgszabálykat bemutató Hírlevelünk beköszöntőjében mit is írhatnánk mást: Új év, új szabálykkal..., de Új kezdet is, új esélyekkel A Bergmann

Részletesebben

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak.

Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát nevezzük szocializációnak. Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szciális hatásk nélkül, e hatásk érvényesülésének flyamatát nevezzük szcializációnak. A szcializáció tartalma: maga a kultúra, vagyis mindazknak az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet

Visszapillantó Bluetooth tükör autós készlet Visszapillantó Bluetth tükör autós készlet Tisztelt Vásárló: Gratulálunk a választásáhz! A visszapillantó bluetth tükör autós készlet az előírt alkalmazás esetén maximális szabadságt kínálja önnek a gépjárműve

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

A köztiagy, nagyagy, kisagy

A köztiagy, nagyagy, kisagy A köztiagy, nagyagy, kisagy Szerk.: Vizkievicz András A köztiagy és a nagyagy az embrinális fejlődés srán az előagyhólyagból fejlődik ki. A köztiagy (dienchephaln) Állmánya a III. agykamra körül szerveződik.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Példák. Ismert a római számok halmaza, amely intuitív szintaxissal rendelkezik, hiszen pl.

Példák. Ismert a római számok halmaza, amely intuitív szintaxissal rendelkezik, hiszen pl. A 10. óra vázlata: Példák Ismert a római számk halmaza, amely intuitív szintaxissal rendelkezik, hiszen pl. IIV-t VX-et vagy IIII-t nem fgadjuk el római számnak (habár v.ö. tarkk-kártya vagy némely óra

Részletesebben

Hidrometeorológia. a Hidrometeorológiai állomás épülete Fertőrákoson

Hidrometeorológia. a Hidrometeorológiai állomás épülete Fertőrákoson Hidrmeterlógia a Hidrmeterlógiai állmás épülete Fertőráksn Bemutatkzás, állmástörténet Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és ízügyi gazgatóság, - krábbi nevén Északdunántúli ízügyi gazgatóság - az 6-as

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv yurishop webáruház v3.6 Felhasználói kézikönyv Kvács Jáns, Orffyreus Bt. www.dlgzztthn.hu A webáruház prgramjának verziószáma nem feltétlenül azns a kézikönyvével. A jelen kézikönyv verziója a fejlécben,

Részletesebben

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata

SARKÍTOTT FÉNNYEL A VIKINGEK NYOMÁBAN AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN A polarimetrikus viking navigáció légköroptikai feltételeinek kísérleti vizsgálata neutrncsillagk száma 8 7 6 5 4 3 2 1 ( dm/ dt ) 10 = 1 0 0 200 400 600 800 1000 1 n (s ) 10. ábra. A milliszekundums neutrncsillagk frekvencia szerinti elszlásának összehasnlítása Glendenning és Weber

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Nyelvtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárlók építése Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-5-4.1.1.6-15 A vissza nem térítendő tőketámgatás célja,

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv

Verzió 1.2 2009.11.27. CompLex Officium Felhasználói kézikönyv Verzió 1.2 2009.11.27. CmpLex Officium Felhasználói kézikönyv CmpLex Officium felhasználói kézikönyv Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 Rendszerkövetelmények... 3 1.2 Fgalmtár... 3 2 Officium lehetőségek...

Részletesebben

Demeter Gáborné. Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében

Demeter Gáborné. Az elírás jelenségének vizsgálata általános iskolás tanulók írásmunkáiban - - eltérő olvasástanítási módszerek tükrében Demeter Gábrné Az elírás jelenségének vizsgálata általáns isklás tanulók írásmunkáiban - - eltérő lvasástanítási módszerek tükrében I. A témaválasztás indklása Az emberi beszédprdukciós mechanizmus működése

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái

Az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái 0BAz írásbeli kmmunikáció jellemzői A közvetlen (élőszóbeli) kmmunikáció - beszélgetés, előadás srán a hallgatóság metakmmunikációs jelzéseiből aznnal meggyőződhetünk róla, hgy megfelelően fejeztük-e ki

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2010. év któber hó 11. napján. JÓVÁHAGYTA: SIKLÓS MÁRIAGYŰD REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG IGAZGATÓTANÁCSA

Részletesebben