Kézirat. Kérjük ebben a változatban nem hivatkozni!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézirat. Kérjük ebben a változatban nem hivatkozni!"

Átírás

1 Csata István Kiss Tamás: Demográfiai perspektívák Hargita megyében. A Hargita megyei magyar, roma és román népesség regionálisan bontott elıreszámítása Kézirat. Kérjük ebben a változatban nem hivatkozni! 1

2 CSATA ISTVÁN KISS TAMÁS:...1 DEMOGRÁFIAI PERSPEKTÍVÁK HARGITA MEGYÉBEN...1 A HARGITA MEGYEI MAGYAR, ROMA ÉS ROMÁN NÉPESSÉG...1 REGIONÁLISAN BONTOTT ELİRESZÁMÍTÁSA...1 BEVEZETÉS AZ ELİRESZÁMÍTÁS MÓDSZERTANA A ROMÁK SZÁMA HARGITA MEGYÉBEN Nyelvtudás Nemzetiség Többes kötıdések? Kérdezıbiztosok általi kategorizáció Szakértıi besorolás A megye és a régiók etnikai összetétele: az elıreszámítás kezdıértékei FOLYAMATOK ÉS HIPOTÉZISEK Korszerkezet Termékenység Halandóság Migráció Asszimiláció A hipotézisek összefoglalása AZ ELİRESZÁMÍTÁS EREDMÉNYEI MEGYEI SZINTEN A népesség számának és összetételének alakulása nemzetiség szerint az alapverzió szerint A migráció alternatív forgatókönyvei A termékenység és halandóság alternatív forgatókönyvei AZ ELİRESZÁMÍTÁS EREDMÉNYEI A KISRÉGIÓKBAN Csíkszereda Székelyudvarhely Alcsík Felcsík Gyergyó Maroshévíz Udvarhely Keresztúr Szentegyháza ÖSSZEFOGLALÓ A népesedési kilátások erdélyi viszonylatban A roma népesség növekedésébıl adódó problémák SZAKIRODALOM MELLÉKLETEK

3 Bevezetés Jelen tanulmány szerzıi 2007-ben adták közre az erdélyi magyar népességre vonatkozó regionálisan bontott elıreszámításukat. (Csata-Kiss 2007) Az elıreszámítás kiindulópontja a 2002-es (népszámlálási) év volt, amikorra ismertük a népesség korév, nem és nemzetiség szerinti megoszlását. Az elıreszámítás a kohorszkomponens-módszer segítségével 20, illetve 30 évre vetítette elıre a teljes és a magyar népességet. A számításokat három szinten végeztük el, a teljes erdélyi (és erdélyi magyar) népességre, a 16 erdélyi megyére, illetve 42 úgynevezett oktatási kisrégióra. A vizsgálatban tehát kiemelt szerepet kapott a regionális jelleg. Ennek oka egyrészt, hogy a korábbi elemzések alapján 1 tudatában voltunk a népesedési perspektívák nagyfokú regionális különbségeinek. Másrészt a népességelıreszámítás elsısorban közpolitikai célokat követett; az iskoláskorú népesség várható alakulásának bemutatásával az intézménytervezést kívánta segíteni. Ebben a tekintetben a kisrégiók szintje volt a leginkább érdekes. A 2007-es vizsgálat regionális jellegébıl adódóan Hargita megye teljes, illetve magyar népességét is elıreszámoltuk, mégpedig öt régióra bontva. 2 Az újabb elıreszámítást a Hargita Megyei Tanács ilyen irányú megrendelése mellett mégis több tényezı indokolja: - Egyrészt és ezt tekintjük a leginkább fajsúlyos érvnek a korábbi vizsgálat kizárólag a népszámlálások nemzetiségi megoszlásait vette figyelembe. Ezek alapján egy kétosztatú etnikai térszerkezetet képe rajzolódott ki. A népszámlálás szerint Udvarhelyszéken, a Csíki-, illetve a Gyergyói-medencében a nem magyar népesség aránya nem számottevı, csupán Csíkszeredának, Gyergyószentmiklósnak, Balánbányának és Vaslábnak van jelentıs román lakossága. A megye északi részén, Maroshévíz környékén ezzel szemben a román etnikum van többségben, a jelentıs arányú magyar kisebbség mellett. A különbözı terepkutatások, 3 az önkormányzatok szintjén lefolytatott adatfelvételek, 4 illetve a speciális 1 Ezzel kapcsolatban lásd Kiss szerk Ezek a Csíki medence, Gyergyó, Udvarhely, Keresztúr, illetve Szentegyháza környéke voltak 3 A teljesség igénye nélkül lásd. Gagyi szerk. 1996; Bodó szerk. 2002; Szabó 2002; Voiculescu

4 eljárással készített survey-k 5 azonban nem erısítik meg a népszámlálásokban megjelenı nemzetiségi struktúrát. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a térségben a magyarok és románok mellett jelentıs számú roma él. Vizsgálatunk egyik fı célja az volt, hogy a Hargita megyei romák számáról, demográfiai jellemzıirıl és e népesség várható alakulásáról képet adjon. - Másrészt a korábbi vizsgálatban használt regionális felosztás újragondolása is felmerült. Több helyrıl érdeklıdés mutatkozott a nagyobb városok (Csíkszereda és Székelyudvarhely) népesedési kilátásai iránt. Jelen vizsgálatban ezeket külön egységként kezeltük. Másrészt a korábban egységesen kezelt Csíki medencét, illetve Gyergyót is kisebb területi egységekre osztottuk. Így a korábbi öt helyett kilenc régióval számoltunk. Ezek Csíkszereda, Székelyudvarhely, Alcsík, Felcsík, Gyergyó, Maroshévíz, Udvarhely, Keresztúr és Szentegyháza. Az egyes régiókhoz a következı községek/városok taroznak: Régió Csíkszereda Csíkszereda Székelyudvarhely Székelyudvarhely Alcsík Felcsík Gyergyó Maroshévíz Udvarhely Keresztúr Szentegyháza 1. Az elıreszámítás során használt régiók Város/község Tusnádfürdı, Csíkkozmás, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentkirály, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Kászonaltíz, Tusnád, Balánbánya, Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkpálfalva Csíkrákos, Csíkszentdomokos, Csíkszentmihály, Csíkszenttamás Csíkszépvíz, Gyimesfelsılok, Gyimesközéplok, Karcfalva, Madéfalva Gyergyószentmiklós, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, Gyergyóújfalu, Vasláb Maroshévíz, Borszék, Bélbor, Galócás, Gyergyóholló, Gyergyótölgyes Gyergyóvárhegy, Salamás Bögöz, Farkaslaka, Felsıboldogfalva, Fenyéd, Homoródszentmárton, Kányád, Korond, Máréfalva, Nagygalambfalva, Oklánd, Oroszhegy, Parajd, Székelyderzs, Székelyvarság, Zetelaka Székelykeresztúr, Etéd, Siménfalva, Székelyandrásfalva, Szentábrahám, Újszékely Szentegyháza, Homoródalmás, Kápolnásfalu, Lövéte 4 A Human Dynamics által elvégzett Inclusion 2007 (Fleck-Rughiniş ed. 2008), illetve a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Etnikai szegregációs modellek Romániában (Toma 2010) vizsgálatok. 5 A KSH Népességtudományi Kutatóintézet Életünk Fordulópontjai Erdély (Spéder szerk. 2009), illetve a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Demográfia, rétegzıdés, nyelvhasználat vizsgálatok. 4

5 - Harmadrészt tanulmányuk fokozott figyelmet kíván szentelni a megyét jellemzı regionális sajátosságok bemutatásának, a népesedési tendenciák romániai, illetve erdélyi összehasonlításának, illetve a 2002 és 2008 közötti periódusra vonatkozó adatok elemzésének. 1. Az elıreszámítás módszertana Hargita megyei elıreszámításunk során az erdélyi vizsgálathoz hasonlóan a kohorszkomponens-módszert alkalmaztuk, amelynek elınye, hogy a népességszámra, illetve nyers mutatókra alapuló becslésekkel szemben a népességszám alakulását kor és nem szerinti bontásban képes nyomon követni. A módszer amellett, hogy részletesebb (és így közpolitikai szempontból jobban hasznosítható) eredményekre vezet a lineáris projekciónál pontosabb. Egy népesség számának várható alakulását nagyban befolyásolja a korösszetétel, amit a kezdıévben ismerünk. A természetes népmozgalmi eseményeket, a szülést, illetve az elhalálozást részben az emberi életciklust szabályozó biológiai tényezık határozzák meg. Így annak ellenére, hogy a gyermekvállalást befolyásolja a társadalmi és kulturális környezet kemény korlátokat állít, hogy a nık (általában) 15 és 49 éves koruk között termékenyek. Az elhalálozások és a korszerkezet közötti összefüggés még nyilvánvalóbb. A halálozást és a termékenységet természetesen a társadalmi, kulturális és gazdasági körülmények is befolyásolják, ezek azonban viszonylag lassan (long durrée) változnak, így viszonylag pontosan elırejelezhetık. A népesség-elıreszámítások legproblematikusabb elemét a vándormozgalmak jelentik, hisz a migrációnak az emberi életcikluson belül nincs semmilyen biológiailag meghatározott helye és a vándorlást befolyásoló társadalmi tényezık (pl. a befogadó országok migrációpolitikai döntései) is sokkal esetlegesebbek: azok egyik évrıl a másikra megváltozhatnak. A kohorszkomponens-módszerrel történı elıreszámítások kétféleképpen végezhetık el. Egyik esetben a vizsgált népességet ötéves korcsoportok szerint vetítjük elıre. Ez alapján a népesség ötéves periódusonkénti elıreszámítása végezhetı el (pl ). A második eljárás során a népesség koréves összetételébıl indulunk ki, és éves periódusokra 5

6 számítjuk elıre a népességet. Mind a 2007-es, mind a mostani, Hargita megyei vizsgálatunkban ezt az utóbbi módszert használtuk. A kiinduló évre szükségünk van tehát a népesség kor és nem szerinti összetételére. Ilyen adatokkal nemzetiségi bontásban 2002-bıl rendelkezünk, így ez lesz a népességelıreszámítás kiinduló éve. A népszámlálási adatokat Statisztikai Hivatal (INS) községsoros bontásban bocsátotta rendelkezésünkre, a magyar és a teljes népesség vonatkozásában. 6 (1) A módszer alapelve szerint az adott évben (január 1-jen) az i életkorú népesség számát megkapjuk, ha az elızı évben (január 1-jén) i-1 életkorú népesség számából levonjuk az adott korban meghaltak számat, és elszámoljuk az adott életkorú népességet érintı vándorlást. (2) A születésszámot a éves nık számának és a megfelelı koréves termékenységek szorzatainak összegeként kapjuk. Az adott évben 0 évesek számát az elızı évben születettekbıl számoljuk, figyelembe véve a csecsemıhaladóságot és a migrációt. (3) A népességszámot meghatározó demográfiai folyamatokat (a halandóságot, a termékenységet és a vándorlást) egymástól függetlenül becsüljük, vagyis ezek alakulására független hipotéziseket állítunk fel. Mindhárom tényezı esetében kor és nem szerint bontott mutatószámokra van szükségünk a számítások elvégzéséhez. (4) A halandóság becslésében a születéskor várható élettartamnak (E0) van jelentısége, amit a férfiakra és a nıkre külön számolunk. A születéskor várható élettartam egy olyan szintetikus mutató, amely áttekinthetı módon jellemzi a halandóság különbségeit. Ugyanakkor a várható élettartamot egy a kor-specifikus elhalálozási valószínőségeket tartalmazó halandósági táblából számítjuk. Az elıreszámítás során az eljárás fordítottja történik, vagyis a várható élettartamból becsüljük az elhalálozási valószínőségeket. (5) A termékenység tekintetében a teljes termékenységi aranyszámon (TFR) keresztül fogjuk a hipotéziseinket megfogalmazni. Itt a képletet bonyolítja, hogy nem pusztán a TFR szintének, hanem a termékenységi naptárnak a változását is feltételezzük. Kelet-Európában és így Székelyföldön is általános tendencia, hogy a termékeny életszakasz elsı fele (15-24 év között) le-, a második fele (25 év felett) pedig felértékelıdik. Ezért a hipotézisekbe a 6 A magukat cigánynak vallók korösszetételét megyei bontásban ismertük. Ennek a községsoros ismerete azonban az alacsony esetszámok miatt nem is hordozott volna magában többletinformációt. A késıbbiekben részletesen kitérünk arra, hogy a (környezete által) cigány(nak tartott) népesség korszerkezetét hogyan határoztuk meg. 6

7 gyermekvállalás késıbbre tolódását is beépítettük. A roma népesség esetében egy ettıl eltérı tendenciával számolunk, amit a továbbiakban ismertetünk. (6) A migráció elırejelzése mint arra a késıbbiekben kitérünk a legproblematikusabb. Általánosan elfogadott, hogy a halandóság elırebecslésénél a legkisebb a bizonytalanság, a termékenység esetében pedig a népesség-elıreszámítások forgatókönyveinek és a tényleges demográfiai folyamatoknak az illeszkedése már kisebb. A vándormozgalmi folyamatok becslésében azonban ez utóbbinál is sokkal nagyobb az esetlegesség. A vándormozgalmi folyamatok által intenzíven érintett Romániában és Székelyföldön azonban a vándormozgalmi folyamatok figyelmen kívül hagyásával nem értelmes népesség-elıreszámításokat készíteni. Így a modellben a vándormozgalmi egyenleg vonatkozásában is hipotéziseket fogalmazunk meg. Ezt nyers formában (ezrelékben) adjuk meg, amit ahogy azt a késıbbiekben bemutatjuk szintén kor és nem szerinti arányszámokra bontunk fel. (7) Az erdélyi magyarokra fókuszáló népesség-elıreszámítás során a halandóság, a termékenység, illetve a vándormozgalmak elemzése mellett az asszimilációs folyamatokat is tekintetbe vettük. Ez az alkalmazott modellben a magyar nemzetiségőek a vegyes házasságokban keletkezett veszteségeként jelent meg. A Hargita megyei elıreszámítás során az asszimilációs folyamatokkal csupán román-magyar relációban és csupán a maroshévízi régióban számoltunk. A döntésünk melletti érveket, illetve a folyamatok részletes kifejtését a következı fejezet tartalmazza. (8) A népesség-elıreszámítást a három meghatározó nemzetiségre, a magyarokra, a románokra és a romákra külön végeztük el, a teljes népességet pedig ezek összegeként számítottuk ki. Más szóval a teljes népességre nem, csupán az egyes nemzetiségekre fogalmaztunk meg forgatókönyveket. (9) Az elıreszámítást két szinten, a teljes Hargita megye, illetve az egyes régiók esetében végeztük el. Arra törekedtünk, hogy a regionális és megyei szint között konzisztencia legyen úgy a hipotézisek, mind az eredmények tekintetében, vagyis a regionális mutatók (és eredmények) összege feleljen meg a megyei szinten meghatározott/kapott értékeknek. 7

8 (10) Az elıreszámítást egy erre a célra készített szoftver segítségével végeztük el. Miután a számításokat automatizáltuk, ez tetszıleges számú forgatókönyv futtatását tette lehetıvé számunkra. 2. A romák száma Hargita megyében A rendszerváltást követıen Kelet-Európa szerte a tudományos és közéleti viták homlokterébe került a romák reális számára vonatkozó kérdés. A vitákra az adott okot, hogy a romák számára vonatkozó becslések függnek az alkalmazott kategorizációs technikáktól. Más szóval a romák számára vonatkozó becslésünk attól fog függeni, hogy kit (és mi alapján) tekintetünk romának/cigánynak. Egyes szerzık (Ladányi-Szelényi 1997; Emigh és mások 2001) éppen ezért amellett érveltek, hogy a kérdésre nem is adható egyetlen, objektíve helyes válasz. Szerintük az, hogy kit tekintünk romának (következésképpen, hogy hány romát tartunk számon) a kategorizációs küzdelmek részéként értelmezendı, a különbözı eljárásoknak pedig egyaránt van/lehet társadalmi relevanciájuk. A kelet-európai gyakorlat minden esetre több alapvetı kategorizációs eljárást ismer. A következıkben ezeket ismertetjük, illetve meghatározzuk, hogy az egyes eljárások (és a létezı adatok) alapján Hargita megyében mekkora roma népességrıl beszélhetünk Nyelvtudás Egyrészt tekinthetjük romának azokat, akiknek a romani (valamelyik dialektusa) az anyanyelve, vagy azokat, akik ismerik/beszélik a romanit. Az 1880 és 1910 közötti magyar népszámlálások például az anyanyelvre kérdeztek rá, és azt a nemzetiség objektív mutatójának tekintették (Arel 2002). Így a cenzusok a nyelvében már akkor nagymértékben a környezetéhez hasonult cigányságnak csupán kisebb részét mutatták ki. Jellemzı, hogy a tágan vett Erdély területén az 1890-es népszámlálás 64 ezer cigány anyanyelvőt talált, míg a hatóságok által végzett 1893-as cigányösszeírásban 150 ezer cigány szerepelt. A mai Hargita megye területén a korabeli magyar népszámlálások nem találtak cigány anyanyelvőeket, de a cigány anyanyelvőek száma az 1930 és 2002 közötti román népszámlálások szerint is 8

9 alacsony. Ennek oka, hogy a cigányok túlnyomó többsége Hargita megyében magyar anyanyelvő. Jelentıs részük (a házi cigányok többsége) a cigány nyelvet egyáltalán nem ismeri. Nem feledhetjük tehát, hogy amikor Hargita megyei cigányokról szélünk, egy olyan közösséget vizsgálunk, amely túlnyomó többsége egyben a magyar nyelvi közösség részét képezi Nemzetiség 2. A cigány anyanyelvőek száma Hargita megyében az 1930-as, 1966-os, 1992-es és 2002-es népszámlálás szerint Népszámlálás Cigány éve anyanyelvőek Forrás: Varga 1998 Másik kézenfekvı lehetıség, ha azokat tekintjük cigánynak/romának, akik ilyen nemzetiségőnek vallják magukat. Az önbevalláson alapuló és egy kulturális értelemben vett nemzeti azonosságot kifejezı nemzetiség a második világháború után Kelet-Európában egyértelmően az etnikai klasszifikáció domináns módjává vált. A régió más országaihoz hasonlóan a statisztikai adatszolgáltatás Romániában is a nemzetiségi változó mentén jeleníti meg a kulturális/etnikai különbségeket. A korábbi, 2007-es népesség-elıreszámításunk során az erdélyi magyar népességet ez alapján határoltuk le. A nemzetiségi változó használata melletti érv az is, hogy a népmozgalmi (születésre, halálozásra és házasságra vonatkozó) statisztikák szintén hozzáférhetık ebben a bontásban. 7 Hargita megyében a cigány nemzetiségőek száma a népszámlálásokból kiindulva felülmúlja a cigány anyanyelvőekét. Az 1850-es osztrák népszámlálás ami nem az anyanyelvre, hanem a nemzetiségre kérdezett rá 2636 cigányt mutatott ki, de az 1930 és 2002 közötti román népszámlálások szerint is a cigány anyanyelvőek többszörösét teszik ki a cigány nemzetiségőek. 7 A közelmúltig a belsı migrációra vonatkozóan is léteztek nemzetiség szerint bontott adatok. 9

10 3. A cigány nemzetiségőek száma Hargita megyében az 1930-as, 1948-as, es, 1966-os, 1992-es és 2002-es népszámlálás szerint Népszámlálás éve Cigány nemzetiségőek Forrás: Varga 1998 A népszámlálások nemzetiségi megoszlásaival kapcsolatban gyakran felmerülı kritika, hogy azok nem reprezentálják megfelelıképpen a cigányok/romák számát. A fenti táblázat adatait tekintve a szembetőnı a cigányok/romák számának a hullámzása. Az 1948-as és 1966-os népszámlálás kevesebb cigányt mutatott ki az elızı cenzusnál, míg 1977-ben a számbeli növekedés egyértelmően nem magyarázható népmozgalmi növekedéssel. Az országos, romániai adatokból kitőnik, hogy a cigány (roma) nemzetiségőek számát a demográfiai trendek mellett szintén nagyban befolyásolta a nemzetiségi bevallás hullámzása. A cigányok számát tekintve országosan is 1966 volt a mélypont. Míg 1930-ban , 1956-ban pedig személy vallotta magát cigánynak, 1966-ban csak Ebbıl az erdélyi cigányok száma volt. Azóta a cigányok/romák száma népszámlálásról népszámlálásra trendszerően növekszik, mégpedig nem pusztán a demográfiai tényezıknek köszönhetıen, hanem azért, mert egyre többen regisztráltatják magukat romának/cigánynak. Ezt a jelenséget cigány/roma disszimilációnak nevezhetjük. A statisztikai adatok változását azonban nem csak és nem elsısorban a romák nemzeti(ségi) öntudatra ébredése eredményezte. Abban az összeírás körülményeinek, illetve a cigányokkal szembeni politikának is jelentıs volt a szerepe volt. A kommunista rezsim elsı, a hatvanas évek második feléig tartó korszakára fokozott mértékben igaz, hogy a pártállam a cigányokat elsısorban társadalmi és nem etnikai kategóriának tekintette. Az 1966-os mélyponthoz ez a tényezı nagymértékben hozzájárult. A hetvenes évektıl azonban ez a szemléletmód részben megváltozott, aminek világos jele, hogy az RKP Központi Bizottsága a Belügyminisztériumon keresztül 1976-ban cigányösszeírást rendelt el (Achim 1998:159). Részben ennek a változásnak tudható be, hogy 1977-ben az 1966-os cenzushoz viszonyítva jóval többen, an vallották magukat cigánynak. Az 1992 és 2002-es 10

11 népszámlálásokra már a rendszerváltást követıen került sor. Ekkor a roma szervezetek megjelenése, illetve a cigánykérdés médiában való fokozottabb jelenléte is a roma/cigány identitás felvállalása irányába hathatott. Egy korábbi tanulmányunkban arra a következtetésre jutottunk, hogy 1977-ben (az 1966-os népszámláláshoz képest) 147 ezer, 1992-ben (1977-hez képest) 95 ezer, 2002-ben pedig (1992-hez képest) 42 ezer volt a cigány nemzetiségőek disszimilációból fakadó növekménye (Gyurgyík-Kiss 2010: 119). A Hargita megyei adatok (3. táblázat) viszont egyértelmően nem ebbe az 1966 és 1992 közötti disszimilációs tendenciába illeszkednek. A korábbi számításainkból (uo.) egyértelmően kiderül, hogy mind 1992-ben, mind 2002-ben a korábbinál kevesebben vallották magukat romának/cigánynak, az így keletkezett (statisztikai) asszimiláció pedig döntıen a magyar nemzetiségőek sorait gyarapította ben a megyében Újszékely, Parajd, Korond, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Gyergyóújfalu, Székelyderzs voltak azok a községek, ahol a magukat romának vallók száma jelentıs mértékben csökkent Többes kötıdések? A nemzetiség szerinti kategorizáció logikája azt feltételezi, hogy az így körülírható azonosulások egymást kizáróak. Ebbıl a logikából adódik, hogy a népszámlálások alkalmával egy személy nem vallhatja magát egyszerre például románnak és magyarnak, vagy szerbnek és horvátnak. A vonatkozó kutatások szerint ez a kategorizációs logika Erdélyben román-magyar viszonylatban többé-kevésbé meg is felel a társadalmi valóságnak, vagyis az emberek valóban nem tekintik (nem tekinthetik) magukat egyszerre románnak és magyarnak. Természetes számukra, hogy (a népszámlálás során) ezen kategóriák között választaniuk kell (Kiss 2009: ). A Székelyföldön cigány-magyar, vagy Erdély más részein cigány-román vonatkozásban azonban ez már korántsem ennyire nyilvánvaló. A cigány azonosulás mögött az esetek többségében nincs abban az értelemben nemzeti(ségi) identitás mint a román vagy a magyar azonosulás mögött. Így a romák számára sok esetben a nemzetiségi identitások kizárólagossága is értelmezhetetlen. 11

12 Kézenfekvı megoldás lenne, hogy a népszámlálási (vagy egyéb) klasszifikációt olyan kérdésekre alapozzuk, amelyek lehetıséget nyújtanak a többes kötıdések megvallására. Az elsı lehetıség, amit a romák kapcsán Szelényi és Treiman (1992) javasolt, hogy az amerikai népszámlálási gyakorlat szerint a leszármazásra (ancestry) kérdezzünk rá. A második lehetıséget a 2001-es magyar népszámlálási gyakorlat szolgáltatja, ahol egyrészt egyszerre több nemzetiségi kötıdés volt megjelölhetı, másrészt pedig külön rákérdeztek az egyéb kulturális kötıdésekre. A román népszámlálási gyakorlat ilyen irányú módosítása kétségkívül releváns elemzési felületeket eredményezne Kérdezıbiztosok általi kategorizáció A kelet-európai romákkal foglalkozó kutatók között konszenzus van abban, hogy a romák számát tekintve az önbesoroláson alapuló népszámlálási adatok megbízhatatlanok. Ez abban is törıdik, hogy az adatok népszámlálásról népszámlálásra demográfiai okokkal nem magyarázható módon ingadoznak. Ennek egyik oka, hogy a cenzusok politikai környezete makro-társadalmi és lokális 8 szinten egyaránt befolyásolja az összeírás végeredményét. Másrészt azonban a kelet-európai és így székelyföldi roma/cigány etnicitás társadalmi konstrukciójában nem annyira a cigány nemzeti(ségi) kategóriával való személyes azonosulásnak, hanem a mások által cigányként való beazonosításnak van döntı szerepe. Sok roma számára a cigányság nem büszkén vállalt nemzeti identitás, hanem társadalmi stigma. Annak ellenére azonban, hogy a romák ettıl a stigmától adott esetben szabadulni szeretnének, a mindennapokban maguk is kénytelenek számot vetni azzal, hogy környezetük cigányként kezeli ıket. Ebbıl kiindulva azt, hogy kik és hányan vannak azok, akiket a környezetük cigánynak tart, egy igen fontos társadalmi ténynek kell tekintenünk. Nem mellesleg ezzel a klasszifikációs eljárással egy a demográfia eszközeivel sokkal jobban kezelhetı, demográfiai értelemben véve sokkal reálisabb népességet kapunk. 8 Annak, hogy a székelyföldi cigányok közül 2002-ben többen vallották magukat magyarnak, mint tíz évvel azelıtt több oka volt. Az egyik kétségtelenül az, hogy a népszámlálás elıtt lépett életbe a státus-törvény, a romák pedig a Magyar Igazolványt a magyarországi munkavállalás során felhasználható tıkének tekintették. Másrészt azonban nagy szerepe lehetett annak, hogy a népszámlálás lebonyolítása az önkormányzatok hatáskörébe került. A székely önkormányzatok, a számlálóbiztosként tevékenykedı helyi pedagógusokkal és egyéb értelmiségiekkel együtt gyakran szimbolikus tétként fogták fel a település etnikai összetételét. 12

13 A kutatási gyakorlat két fontos eljárást ismer, amelynek segítségével a mások által cigánynak tartottak számát, jellemzıit megbecsülhetjük, az elsı a kérdezıbiztosok, a második a szakértık által végzett kategorizáció. A kérdezıbiztosok segítségével végzett beazonosítást többször bírálták (Havas-Kemény-Kertesi 1998; Kertesi 1998), a módszert azonban ennek ellenére gyakran használják és több országban a romák számának becslésében ennek az eljárásnak jut kulcsszerep. 9 Kérdés természetesen, hogy a kérdezık milyen ismérvek alapján minısítenek valakit cigánynak. Ladányi és Szelényi (2006: 140) erre vonatkozó kutatásából az derül ki, hogy e tekintetben legfontosabb szerepük a rasszjegyeknek (bırszín) van. A Romániában kérdezı biztosok 52 százaléka azt nyilatkozta, hogy a besorolás kapcsán ez a szempontot nagyon fontos, további 32 százaléka pedig, hogy fontos volt a számára. Magyarországon ugyanezek az arányok 61 és 29 százalék voltak. Ezek az adatok arra utalnak, hogy elsısorban az eltérı rasszjegyek a felelısek azért, hogy a romák származásukat nem tudják eltagadni, ha akarják sem. A második hasonlóan fontos szempont az életmód. A bırszín mellett a kérdezık elsısorban arról ismerik fel a romákat, hogy azok cigány módjára élnek. Ennek a szempontot a romániai kérdezık 47 százalékos arányban mondták nagyon fontosnak és 33 százalékos arányban fontosnak. Magyarországon ezek az arányok 41 és 27 százalék. Összehasonlításképpen a romániai kérdezık 47 százaléka egyáltalán nem tulajdonított jelentıséget annak, hogy az illetı minek tartotta magát. Hargita megye (és Erdély) vonatkozásában az Életünk Fordulópontjai Erdély 10 vizsgálatban alkalmaztuk a kérdezık általi kategorizációt. A vizsgálat során a év közötti megkérdezetteket véletlenszerően a választói névjegyzékbıl választottuk ki. A mintába került 11 ezer megkérdezett közül azokkal készült interjú, akik beszéltek magyarul. Az interjút követıen a kérdezıknek adatlapot kellett kitölteniük, többek között a kérdezett roma/nem roma mivoltára vonatkozóan. A vizsgálatban megfelelı esetszámmal (475) képviseltette magát Hargita megye is. 9 (Cseh)szlovákiában 1970-ben és 1980 a népszámlálás során a kérdezettek egy zárt listáról választhattak maguknak nemzetiséget, ami nem tartalmazta a cigány/roma kategóriát. E mellett azonban a kérdezık mindenkit beazonosítottak romaként vagy nem romaként (Gyönyör 1990). A szlovákiai romák demográfiai jellemzıinek vizsgálatában ma is döntı szerepük van az 1980-as adatok kohorsz-komponens módszerrel való továbbvezetésének. Magyarországon a Kemény István féle cigányvizsgálatok ugyan szakértıi a besorolásból indultak ki, de Hablicsek (2007) cigány népességre vonatkozó demográfiai elıreszámítása felhasznált kérdezıi besorolásból származó adatokat is. 10 A 2006-ban lebonyolított vizsgálatot a KSH-NKI kezdeményezte. Az eredményekrıl lásd Spéder szerk

14 4. A kérdezık által cigánynak minısítettek aránya a éves magyarul (is) beszélı népességen belül (Hargita megye és Erdély) Nem Igen NT Hargita megye (N=475) 87,2 11,6 1,3 Erdély (N=2469) 89,1 9,6 1,3 Forrás: Életünk Fordulópontjai Erdély Az adatok szerint a magyarul (is) beszélı éves népesség 11,6 százalékát minısítették a kérdezık romának Hargita megyében és 9,6 százalékát Erdélyben. A kérdezettek további 1,3-1,3 százalékáról nem tudták eldönteni, hogy roma vagy nem roma. 5. Kérem mondja meg, hogy az utolsó népszámláláskor Ön mely nemzetiséghez tartozóként lett regisztrálva? A kérdezık által romának kategorizált válaszadók éves magyarul (is) beszélı népesség Magyar Román Roma Egyéb, NT Hargita megye (N=54) 92,6 1,9 5,6 0,0 Erdély (N=236) 57,2 10,2 30,5 2,1 Forrás: Életünk Fordulópontjai Erdély Hargita megyében a kérdezık által romaként azonosítottak 92,6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 2002-ben magyarnak vallotta magát. Ugyanez az arány az összes erdélyi magyarul (is) beszélı roma között 57.2 százalékos volt. Az adatokat nehezen tudjuk a megye teljes népességére vetíteni, ugyanis nem ismerjük a romák arányát a magyarul nem beszélık, illetve a vizsgálatba be nem került korosztályok esetében. E mellett további hátrányt jelent, hogy a hivatkozott felmérés alapján a megye alatti területi egységekre nem kapunk becslést Szakértıi besorolás A szakértıi besorolás a kérdezıbiztosi kategorizációhoz nagymértékben hasonló eljárás, hisz mind a két esetben másokat kérünk meg arra, hogy állapítsák meg a vizsgált személyekrıl, hogy romák, vagy nem romák. A szakértık a gyakorlatban a romákkal kapcsolatba kerülı hatósági, illetve ellátó/szolgáltató szervek alkalmazottai lehetnek, vagyis: rendırök, közigazgatási alkalmazottak, orvosok, tanárok, postások. Szelényi és Ladányi 14

15 (1997) az emelik ki, hogy a szakértıi kategorizáció fokozottan felülbecsüli a problémás eseteket/családokat, hisz ezek sokkal nagyobb eséllyel kerülnek az illetékes hatóságok látókörébe. Fordítva pedig a szociális elıadó, vagy a rendır számára az integrálódott/asszimilálódott, középosztálybeli roma származású családok kisebb eséllyel jelennek meg cigányként. Ez a hatás fokozottan érvényesül a nagyobb lélekszámú településeken, ahol a személyes kontaktus és ismeretség nem magától éretetıdı. E mellett a szakértıi becslések nagymértékben különböznek az alkalmazott módszertan szisztematikusságában is. Romániában több olyan, az önkormányzatokat megcélzó adatfelvételt készült, ahol a kérdıív tartalmazott a községben élı romák számára, illetve egyéb jellemzıikre vonatkozó kérdést. 11 Ezek a vizsgálatok, ahol a kérdıíveket postán jutatták el az önkormányzatokhoz, több szempontból is problematikusak. Egyrészt az önkormányzatok a hivatalos felkérést különbözıképpen értelmezik. Egyesek válaszként a népszámlálási értékeket küldik vissza, mások ezzel szemben megbecsülik az általuk romaként számon tartott (kezelt) személyek számát. A végeredmény így gyakorlatilag értelmezhetetlen lesz. Azokban az esetekben, ahol a népszámlálási értékeket látjuk viszont nem tudjuk eldönteni, hogy ezek az értékek valóban megegyeznek a hivatal becsléseivel, vagy a hivatal a népszámlálási értékekre vonatkozó kérdésként értelmezte a feladatot. Másrészt a vizsgálatokban a kérdések csupán egy aggregát adatra vonatkoznak, így a szakértık nem egyénenként/családonként sorolják a roma, illetve nem roma kategóriába az embereket. Korábbi terepmunkáink során több esetben végeztettünk a Kataszteri Jegyzék (Registrul Agricol) alapján családonkénti kategorizációt a szakértıkkel (Kiss 2009b), aminek az eredménye általában jelentıs mértékben eltért az elsı kézbıl deklarált aggregát adattól. Romániában 1998-ban Preada és munkatársai készítettek a romák számára vonatkozó országos becslést, egy romákra reprezentatív adatfelvételhez kapcsolódóan (Preda-Zamfir szerk 2002). Ennek során a választókörzetekbıl 12 vettek reprezentatív mintát, majd ezekben egyfajta mikro-cenzust végeztek. A háztartások kategorizálása során ık is szakértıkre hagyatkoztak. Eredményeik szerint 1998-ban a romák száma Romániában 1,8 millió volt. A szakértıi becslések sorában szintén ki kell emelnünk az 1976-ban a Belügy Minisztérium által végzett cigányösszeírást, amelynek során a milícia (rendırség) 11 A 4. lábjegyzetben említett vizsgálatokon kívül Sandu (2005) adatfelvételét kell kiemelnünk. 12 A választókörzet a településnél kisebb egység, átlagosan 1000 lakost tömörítı területi egység. A kisebb falvakban egy, a nagyobb városokban több száz választókerület található. 15

Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében

Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Molnár József, Molnár D. István Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében

Részletesebben

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei *

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei * Adler Judit A foglalkoztatás szerkezeti keretei * TM 61. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT * A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON ELEK PÉTER, SCHARLE ÁGOTA, SZABÓ BÁLINT ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS Szerzık: Elek Péter Pénzügyminisztérium Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemzı Intézet Szabó Bálint Szabó Péter András Pénzügyminisztérium

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG

A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG AKTÍV TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY ACTIVE SOCIETY FOUNDATION 1094 Budapest, Liliom u. 8. Tel/Fax: 216-3039 A BUDAÖRSI KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ÉS ISKOLÁZOTTSÁGI ELŐRESZÁMÍTÁSA 2021-IG Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Nagy István

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Nagy István DOKTORI ÉRTEKEZÉS Nagy István Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Nagy István Székelyföld gazdasági fejlettségének pozicionálása

Részletesebben

Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében

Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében tanulmany a romániai, ezen belül a Hargita megyei halandósági viszonyokat, illetve a korai halálozási okokat

Részletesebben

J/2843. számú JELENTÉS

J/2843. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/2843. számú JELENTÉS a gyermekek és az ifjúság helyzetérıl, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekrıl Elıadó:

Részletesebben

Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor

Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor Az elmúlt hat-hét évben az erdélyi magyar népességre reprezentatív vizsgálatok egész sorát bonyolították le, ezek nagy része pedig valamilyen

Részletesebben

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében Janky Béla BME Szociológia és Kommunikáció Tsz. janky@eik.bme.hu Androka Rudolf Emlékkonferencia BCE, Budapest, 2006. október 9-10. Kivonat

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

ROMA KÖZÖSSÉGEK DÉLKELET-EURÓPÁBAN

ROMA KÖZÖSSÉGEK DÉLKELET-EURÓPÁBAN INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 5. No.1. (Spring 2014/1 tavasz) ROMA KÖZÖSSÉGEK DÉLKELET-EURÓPÁBAN FEKETE JÓZSEF GYÖRGY (Kivonat) Tanulmányunkban a cigányságot, 1 mint Délkelet-Európa legnagyobb

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata

HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata HEFOP 4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program eredményvizsgálata Zárótanulmány Készítette: Bocsi Veronika és Juhász Attila Debrecen, 2008. december 19.

Részletesebben

Készítette: Tóth Dénes

Készítette: Tóth Dénes A mai Magyarországon a mentorálást igénybevevık, illetve potenciális mentoráltak jellemzıinek feltárása - - munkaerıpiaci érvényesülésük, illetve sikeres életvezetésük tükrében Készítette: Tóth Dénes A

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011.

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Közgazdasági Elemzések Fıosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık halandósága (2006) Budapest 2011. Készítette: Hablicsekné Richter Mária Tartalomjegyzék

Részletesebben

Matolay Réka Pataki György Szántó Richárd. A felelıs döntéshozatal tényezıi 1

Matolay Réka Pataki György Szántó Richárd. A felelıs döntéshozatal tényezıi 1 Matolay Réka Pataki György Szántó Richárd A felelıs döntéshozatal tényezıi 1 TM 26. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a. hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült

A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a. hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült A jövő munkahelyeiért II/A kötet Adalékok egy magyar

Részletesebben

TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.*

TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.* ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG ETNIKAI TÁRSADALOM KISS TAMÁS TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.* Tanulmányunk egy nagyobb léptékű, az erdélyi etnikai rétegződési rendszer változására

Részletesebben

Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi

Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi Szerepváltozások 2011 Az idısödı nık inaktívvá válása és annak strukturális jellemzıi Monostori Judit 1. Az idısödı nık munkaerı-piaci helyzete itthon és Európában Magyarországon 1998-ig hosszú évtizedeken

Részletesebben

Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27. Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93

Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27. Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93 TARTALOM Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésrôl... 7 Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27 Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93 Baranyi

Részletesebben

ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN

ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN Doktori (PhD-) értekezés Írta: Újváriné Handó Melinda Témavezetı: Dr. habil. Szekszárdi Júlia Pannon Egyetem

Részletesebben

Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésről Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok

Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésről Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésről Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok 2003 februárjában és márciusában felmérést végeztünk a magyarországi cigány lakosság körében. A

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László Magyar Tudomány magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László A magyar botanika gyökerei 155 éve hunyt el gróf Teleki József Herman Ottó és a magyar halászat 2005 2 127 Magyar

Részletesebben

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában PhD értekezés tézisei Kıkuti Tamás Témavezetık: Dr. Pap Norbert egyetemi docens

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben