Iktatószám: KD-1/ Ügyintéző: Oláh Miklós Tárgy: véleményezés (Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója Feltáró- Értékelő vizsgálat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: KD-1/2013.1 Ügyintéző: Oláh Miklós Tárgy: véleményezés (Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója Feltáró- Értékelő vizsgálat)"

Átírás

1 Iktatószám: KD-1/ Ügyintéző: Oláh Miklós Tárgy: véleményezés (Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója Feltáró- Értékelő vizsgálat) Dr. Imre László Megyei Főjegyző Úr részére Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyeház tér Tisztelt Főjegyző Úr! Kérésükre az alábbiak szerint véleményezzük Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója, illetve a Koncepció Feltáró - Értékelő vizsgálatának megküldött változatát. Észrevételek és javaslatok Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójával kapcsolatban: Veszprém megye területfejlesztésének koncepciója világos, letisztult vonalvezetésű, logikus felépítésű, területiségi szempontokat figyelembe vevő, ezen belül a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Veszprém megyében érintett területeinek vonatkozásaiban szenzitív értékelési szemléletet tükröző, társadalmi és szakmai vitára alkalmas szakanyag. A megye közötti fejlesztésének jövőképe jól illeszkedik a Nemzeti Fejlesztési Koncepcióban kitűzött országos stratégiai célkitűzésekhez, amivel párhuzamban a jelen kihívásainak jól megfelelő továbbépítése a korábbi regionális, és megyei fejlesztési dokumentumok jövőképének és célkitűzéseinek. Külön figyelmet, dicséretet érdemel a Balaton érintett térségének jövőképen belüli nevesítése, a koncepció céljainak és jövőképének a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hosszú távú területfejlesztési céljaival és jövőképével való összehangolása, amivel párhuzamban nem feledkeznek meg más, egyéb területi integritások, mint például a Bakony térségének fejlesztési potenciáljairól sem. A Koncepció és a Helyzetelemzés hiányossága, hogy nem foglalkozik a közbiztonsággal, ezek időbeni, területiségi viszonyait nem elemzi, nem tartalmaz szociális és jövedelmi térképeket, és mindezek nem felelteti meg egymással. Megjegyezzük, ez nem csupán a jelen Helyzetelemzés és Koncepció alapvető hiányossága, hanem gyakorlatilag az összes (általunk megismert) fejlesztési dokumentumé is, aminek nyilván az a meghatározó oka, hogy a területfejlesztési dokumentumok tartalmára vonatkozó jogszabályi előírás [218/2009 (X.6.) Kormányrendelet] nem tartalmazta a fentiekben jelzett elemzési szempontokat. Mindezek azonban elemi fontosságú társadalom és gazdaságpolitikai viszonyszámok, amelyek a jelentősége a jövőben várható módon nem csökken, hanem növekedni fog. Jelenleg már elérhető Magyarország valamennyi településének gyakorlatilag legfrissebb bűnügyi térképe, jövedelem alapján szociális térkép készíthető, illetve az adatok akár település szintű, akár járási, megyei szinten is megelemezhetők, és stratégiaalkotási tényezőkké léphetnek elő. A bűnügyi térképpel kapcsolatban az alábbi linken található bővebb információ:

2 A Koncepcióban komoly hangsúlyt kap a közösségi megújulás, az értéktudatos, szociális társadalom megteremtése, amivel támogatható, természetes társadalomépítkezési cél, de nem definiálódik, honnan indulva akarjuk mindezt elérni, mihez képest és milyen indokok miatt szükséges a közösségi megújulás, miért nincs szociális(san érzékeny) társadalom, vagy ha mégis van ilyen, miért kell megújulni ehhez. Az előbbiekben nevezett koncepcióalkotás és stratégiai tervezés szintjén mutatkozó hiányosságok mellett felhívjuk a figyelmet az alábbi szövegezési, gépelési hibákra: A Koncepció 35-ik oldalán Balaton fejlesztési tanács helyett Balatoni Fejlesztési Tanács, a 86-ik oldalon Balaton Kiemelt Üdülőkörzet helyett Balatoni Üdülőkörzet szerepel, kérjük ezek javítását. A koncepció helyén kezeli a Balaton vízminőségének kérdését, és a helyzetelemzésben foglalkozik az utóbbi évtizedben többször visszatérő, ma is kritikus vízszint problematikával, viszont az utóbbi megemlítése hiányzik a kiemelt célok közül (43.o.) Kérjük a Balaton vízszint stabilizálásának kiemelt célok közti szerepeltetését. /A legújabb kutatásokon alapuló prognózisok közül az optimista számítások , a pesszimista számítások évre teszik annak az állapotnak a beavatkozások nélküli eljövetelét, amikor a Balaton lefolyástalan tóvá válik annak összes természeti és turisztikai következményeivel (EULAKES - (European Lakes Under Environmental Stressors - Supporting lake governance to mitigate the impact of climate change. Vezető partner: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség)/. A Koncepció 87-ik oldalán Várpalota járás településeinek felsorolásában a járásszékhely (Várpalota) kétszer szerepel. Észrevételek és javaslatok Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának helyzetelemzésével kapcsolatban: A Koncepció Feltáró Értékelő vizsgálatával kapcsolatban a korábbi változathoz készült észrevételeink átvezetésre kerültek, a jelen szövegváltozatot az alábbiak szerint javasoljuk pontosítani, kiegészíteni. A helyzetértékeléssel kapcsolatos általános elemzés módszertani észrevétel, hogy a közlésre került adatsorok nem tartalmaznak BKÜ soros mutatókat, vagy akár a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Veszprém megyei részét magába foglaló, összehasonlító elemzésekre alkalmas adatokat. Javasoljuk a főbb mutatók (demográfia, gazdasági adatok) szerinti kiegészítéseket A helyzetértékelés során használt dokumentumok, módszerek Javasoljuk részletesebben is kibontani az idősor és trendelemzésre, szezonalitásvizsgálatra vonatkozó alkalmazott eljárásokat (alkalmazott módszer szerint adekvátan egy- és többváltozós eloszlás normalitás vizsgálat, Box Jenkins - féle ARIMA elemzés stb.).

3 2.3. Veszprém megye pozícionálása A fejezet tartalma a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Szakmai háttéranyagának felhasználásával készült. Lényeges definiálni, hogy a szakanyagban szereplő munkanélküliségi ráta mely pozícionáló viszonyszám alapján került megállapításra. Munkaképes korú lakosság éves, éves, vagy éves metszetében, a foglalkoztatottak éves becsült gyakorisága alapján, vagy a legújabban alkalmazott, a jelen nyugdíjkorhatárhoz igazított éves munkaképes korú népesség gyakorisága szerint. Bármely érték felhasználásával más és más rátát kapunk eredményként, így a módszertani érvényesség, összehasonlíthatóság érdekében alapvető tudni, végül melyik került alkalmazásra. A 73. oldalon szerepel egy ábra, amely a működő vállalkozások számát jelzi nemzetgazdasági ágazatok szerint, Veszprémben és Veszprém megyében. Egyfelől szerencsésebb lenne ebben az esetben inkább arányokat közölni, és nagyságrendi értelemben a legmagasabbtól indulva csökkenő, vagy a legalacsonyabbtól kezdve növekvő sorrendet kialakítani, ez jobban elősegíthetné az átláthatóságot. Másfelől érdemes lenne mindezt összehasonlításban is elvégezni egy korábbi időszakhoz képest. A javasoljuk, hogy ez a 2007-es év adata legyen, vagyis a világgazdasági válságot megelőző előtti utolsó teljes évi adat Természeti adottságok Az éghajlat fejezetrészhez javasoljuk felhasználni az ESPON Climate projekt 2011-es zárójelentését is. Bővebben az alábbi linken található információ: Területi identitás, civil aktivitás Javasoljuk a ténylegesen működő civil szervezetekre vonatkozó legfrissebb adatok feldolgozása érdekében a helyicivil.hu internetes honlap regisztrált adatai is. A honlapon elérhető adatokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az adott szervezetek működési profilja gyakran igen színes, egy adott szervezet több működési profilt is képvisel, vagyis az elérhető adatok metszetében sokszorozódhat Humán erőforrások, meghatározó demográfiai folyamatok bemutatása regionális és országos összehasonlításban Népességszám, népsűrűség oldal. Javasoljuk a népességszámra vonatkozó adatok frissítését. A TEIR-ben megjelentek a 2011 évi pontos adatok. Természetes népmozgalom

4 Javasoljuk a természetes szaporodás jelenségleíró szakkifejezés módosítását a tapasztaltak adekvát összefüggésében (99, 100 és 104 old). A népesség természetes szaporodásáról csak akkor beszélhetünk, ha az élveszületések és halálozások egyenlege pozitív, ezzel szemben a megfigyelt jelenség negatív egyenleget mutat, tehát nem szaporodásról, hanem fogyatkozásról van szó. Ezzel együtt kiváltható ez a problematika azzal, ha nem szaporodásról, vagy fogyatkozásról beszélünk, hanem az élveszületések és halálozás különbségének függvényében alakuló természetes népességváltozásról. A 100-ik oldalon kétszer is szerepel az arányszám kifejezés, ez matematikai-statisztikai, elemzés módszertani értelemben helytelen fogalomhasználat. Gyakoriságok léteznek, amelyek arányként is kifejezhetők. Az anyagban máshol ez a hiba nem fordul elő, itt is bizonyára csak véletlen. Vándorlás A 102-ik oldalon szerepel egy megállapítás, mely szerint Veszprém megye vándorlási egyenlege összességében negatív, amivel párhuzamban a Veszprémhez közeli, illetve a Balaton-felvidék települései pozitív migrációs egyenleget könyvelhetnek el. Ez így van, de ennél összetettebb jelenségről van szó. A megyei szinten mért negatív vándorlási egyenleg az állandó és az ideiglenes vándorlás együttes értéke alapján igaz, ha csak ezt vizsgáljuk, úgy a Balaton-felvidék vándorlási egyenlege is negatív. Viszont ha különválasztjuk az állandó és az ideiglenes vándorlás különbözetét kiderül, hogy a Balaton-felvidék vonatkozásában az állandó vándorlás egyenlege pozitív, az ideiglenes vándorlásé negatív, ugyanez a jelenség Veszprémben éppen ellenkező előjelű, abban az esetben az állandó vándorlás negatív és az ideiglenes pozitív. 105-ik oldalon a vándorlással kapcsolatos értékelő megállapítást olvashatunk. A szakmai véleményem az, hogy a vándorlás minden esetben lakosságcserét eredményez, nem csak akkor, ha az elvándorlás és az odavándorlás különbözete kiegyenlítődik, mint azt az anyagban olvashatjuk, hanem akkor is, ha ez a jelenség nem áll fenn, és az elvándorlások, vagy az odavándorlások megfigyelt nagyságrendje a nagyobb. A népességcsere ennek mértékében zajlik le. Népességcsere csak abban az esetben nincs, ha az adott terület, vagy település vándorlási egyenlege nulla, vagyis nem vándorol el senki, és nem is érkezik senki az adott térségbe, településre. Az országos vándorlási egyenleggyakoriságot a nemzetközi vándorlás mozgathatja, amely egyfelől az országhatáron belülről kifelé, másfelől az országhatáron kívülről befelé irányuló vándorlás értékeit jelzi. Mivel az a helyzetelemzésben nem szerepel a nemzetközi szintű vándorlás, javaslom ennek pótlását, hiszen e-nélkül nem kaphatnánk teljes képet a megyét érintő tényleges vándorlás nagyságrendjéről. A TEIR-ben megyei szinten leválogathatók a nemzetközi vándorlás regisztrált alapstatisztikái, de ezek települési szinten, részletesen csak a KSH-tól szerezhetők be. Javasoljuk a helyzetértékelés jövedelmi viszonyok fejezetének kibővítését. Az anyagban jelenleg csak az SZJA-t fizetőkkel kapcsolatban látunk adatokat, de fontos lenne ismerni például munkajövedelmek viszonyrendjeit, valamint az inaktív társadalmi rétegek, az öregségi nyugdíjban részesülők, megváltozott munkaképességűek jövedelemviszonyait is. Lényeges

5 lenne kitérni az idegenforgalmi adóbevételek (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) alakulására, területiségi összehasonlító elemzésére. Ezek az adatok a TeIR adattárból legyűjthetők, akár idősorosan, BKÜ metszetekre szűrve is elemezhetők. A helyzetértékelésben minimális utalás és említés történik a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetekre. Csak a szakanyag 83-ik oldalán említődik a TDM modell. Mivel a készülő Turizmus tv. jelentős mértékben a TDM rendszerre épül, javasoljuk a megyei TDM szervezetek működésének, jó gyakorlatainak részletesebb bemutatását. A helyzetértékelés fejezetében a területi szervek címszó alatti szöveg 209 oldalán Balatoni Fejlesztési Tanács, illetve Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet szerepel, kérjük ezek adekvát javítását. Mind a Koncepcióban, mind a Helyzetelemzésben, adott esetben egy oldalon belül például a közszó + tulajdonnév szókapcsolat helyesírása eltér egymástól, nem felel meg a magyar helyesírás szabályainak, kérjük, hogy a szövegek véglegesítésekor a helyesírás szabályainak érvényesítésére fokozott figyelmet szenteljenek. Reméljük, hogy észrevételeinket a Koncepció és a Feltáró - Értékelő vizsgálat véglegesítésekor eredményesen fel tudják majd használni. Siófok, Üdvözlettel: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/151-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Zugló. Fejlesztési Koncepció. Budapest, 2012. február

Zugló. Fejlesztési Koncepció. Budapest, 2012. február Zugló Fejlesztési Koncepció 2012 2020 Budapest, 2012. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbhe.hu

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 62/2013. (XII.19.) MÖK határozat melléklete 1085 Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax:

Részletesebben

Székesfehérvár szociális térképe

Székesfehérvár szociális térképe Szociális Térkép Projekt 2009-2010 Székesfehérvár szociális térképe 1.kötet Szociális adatok statisztikai elemzése Készítette: Domokos Tamás, Ruff Tamás A szociális térkép készítésére Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. október 31. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye. 15 CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.hu) Ügyiratszám: 1063-11/2010. Témafelelős: Makhult Zoltán Tárgy:

Részletesebben

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli. Kutatási zárótanulmány Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Déldunántúli régióban 2025-ig Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2014. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Helyzetértékelés I. Kötet Készítették: Dombi Gábor szociológus Dorner Lajos közlekedésmérnök Egerszegi Zita környezetmérnök Fekete

Részletesebben

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8102. számú J E L E N T É S az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi programja

Füzesgyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi programja ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi esélyegyenlőségi Program Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. június)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 1. Jogszabályi háttér bemutatása... 11 2. Stratégiai környezet bemutatása...

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELTÁRÓ - ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail:

Részletesebben

52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6. sz. napirendi pont 52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben