GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATALA. Dukai Tibor hivatalvezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATALA. Dukai Tibor hivatalvezetı"

Átírás

1 GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATALA Dukai Tibor hivatalvezetı

2 KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATAL ELİZMÉNYEK A járás, mint alsófokú közigazgatási hatóság 1983-as megszüntetéséig alapvetı szereppel bírt a magyar társadalom életében. A járás (processus) fogalmat már a XI. században ismerték és használták, szolgabírói, alszolgabírói megnevezéssel. A járások megszüntetésérıl aprócska jogszabály-módosítások adnak csak hírt, december 28.-i keltezésőek, és következı év január 1. napjától léptek hatályba.

3 JÁRÁSOK ÚJJÁSZÜLETÉSE A Jó Állam kialakításának egyik eleme. 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat Járási törvény: évi XCIII. törvény (a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról) január 1-jével ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képezı járások és járási hivatalok a fıvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként

4 KAPUVÁRI JÁRÁS MÚLTJA 1836-ban öt szolgabírói járás volt Sopron vármegyében: Soproni alsó, Soproni felsı, Répcemelléki, Rábaközi alsó és Rábaközi felsı járás. A XIX. század végén már 7 szolgabírói járás létezik a megyében: Csepregi, Csornai, Felsıpulyai, Kapuvári, Kismartoni, Nagymartoni és Soproni járás. A Kapuvári járás az 1950-es megyerendezés elıtt Sopron vármegyéhez tartozott, akkor csatolták Gyır-Sopron megyéhez ben megszőnt a Kapuvári járás. Érdekesség: A trianoni békeszerzıdés következtében Sopron vármegye székhelye rövid idıre Kapuvár lett, ez az állapot azonban a soproni népszavazás következtében megszőnt.

5 SOPRON MEGYE TÉRKÉPE

6 MÚLT-JELEN

7 KAPUVÁRI JÁRÁS JELENE A Kapuvári járás napjainkban Gyır-Moson-Sopron megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól. Székhelye Kapuvár. Kapuvár Gyır-Moson-Sopron megye egyik kisvárosa, Gyır és Sopron között félúton. Neve az egykori nyugati gyepőrendszer megerısített, védett átjárójára, kapujára utal. Sokáig Kapunak mondták, a Kapuvár szóhasználat csak az 17. századtól terjed, és igazán általánossá a 18. században vált. A Kisalföld két kistája a Rábaköz és a Hanság találkozásánál fekszik Kapuvár 1969-ben kapott városi rangot.

8 KAPUVÁRI JÁRÁS - TÉRKÉP 8

9 KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATAL - VÁROSHÁZA 9

10 KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATAL Megalakulás: január 1. Jogszabályi háttér: évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvények módosításáról 218/2012. (XIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. Illetékességi terület: 372 km2 Kapuvári járás 19 települése, 2 város, (Kapuvár, Beled) 17 község, fő. 10

11 KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATAL A járási hivatalok megalakulásakor a személyi és tárgyi feltételek az alábbiak szerint alakultak. Személyi feltételek: Járási törzshivatal: Járási Hivatalvezető Titkárság 3 fő Hatósági Osztály 13 fő Okmányirodai Osztály 7 fő Járási szakigazgatási szervek: Gyámhivatal 4 fő Földhivatal 9 fő (2014-től 10 fő) Munkaügyi Kirendeltség 6 fő 11

12 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY (TÖRZSHIVATAL) ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA

13 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY (TÖRZSHIVATAL) KORCSOPORTOS MEGOSZLÁSA 13

14 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY (TÖRZSHIVATAL) NEM SZERINTI MEGOSZLÁSA

15 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY (TÖRZSHIVATAL) ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA

16 KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATAL Tárgyi feltételek: Elhelyezés: Törzshivatal: Gyámhivatal: Földhivatal: Kapuvár, Fı tér 1. (önkormányzati tulajdon) Kapuvár, Fı tér 1. (önkormányzati tulajdon) Kapuvár, Fı tér 1. (önkormányzati tulajdon) Munkaügyi Kirendeltség: Kapuvár, Szent István király u. 2. (közös tulajdonú: kormányhivatal, önkormányzat, egyéb szervezetek) Ügyfélszolgálati képviselet: Beled, Rákóczi u (önkormányzati tulajdon) Ügysegédi szolgálat: 11 település (önkormányzati tulajdon) 16

17 KAPUVÁRI JÁRÁSI HIVATAL Eszközök: szervezeti egységenként különbözı eszközök az önkormányzatoktól (kistérségtıl) átvett eszközök kormányhivatal által biztosított eszközök Okmányirodába KEKKH által biztosított eszközök gépjármő 2 db 17

18 A JÁRÁSI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

19 HATÓSÁGI OSZTÁLY 19

20 Feladatok: HATÓSÁGI OSZTÁLY általános hatósági feladatok: (a környezet védelmének általános szabályairól, a természet védelmérıl szóló, a hulladékról az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló, a hadigondozásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása.) járási hatósági feladatok: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló, a menedékjogról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása.) oktatással kapcsolatos feladatok: (a nemzeti köznevelésrıl szóló, a közoktatásról szóló, a szakképzésrıl szóló, a szomszédos államokban élı magyarokról szóló törvényben és az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeltben meghatározott feladatok ellátása.) 20

21 HATÓSÁGI OSZTÁLY Ügysegédi szolgálat kihelyezett ügyfélfogadás Valamennyi 500 főnél nagyobb lakosságszámú településen Beled város 10 község Heti egyszeri gyakorisággal Önkormányzatok által szerződéses keretek között biztosított munkaállomáson 3 ügyintéző osztott munkakörben látja el Kialakítás szempontjai közlekedési, megközelítési lehetıségek (pl.: menetrendszerinti autóbusz-járatok) lakosságszámhoz arányosított ügyfélfogadási idı várható ügyfélforgalomhoz igazítottság (pl.: piacnap, polgármesteri-, jegyzıi fogadónappal megegyezı napon) egyéb kihelyezett ügyfélfogadási idıpontok figyelembevétele (pl. falugazdászok) munkáltatói szempontok (pl.: helyettesítés biztosíthatósága) Feladatellátás során dominálnak a szociális ügyek Fejlesztési irányok lehetnek pl.: Technikai felszereltség biztosítása Hatáskörbıvítés: egyéb szervezeti egységek hatáskörébe tartozó kérelmek, igazolás iránti kérelmek átvétele, hiánypótlási felhívásra benyújtandó dokumentumok átvétele, környezettanulmányok, helyszíni szemlék lefolytatása, a KAB informatikai rendszeréhez (KAB Tudástár) történı hozzáférés biztosításával széleskörő tájékoztatás nyújtása. 21

22 HATÓSÁGI OSZTÁLY Statisztikai adatok : Ügytípusok Ügyek száma Ápolási díj Kiemelt ápolási díj: Időskorúak járadéka 4 1 Közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatás Állampolgársági ügyek től Saját hatáskörben Saját hatáskörben indított : 86 indított : 54 Szabálysértés Bírósági végrehajtás: Végrehajtás: Adatszolgáltatás Egyéb Összesen Alszámok összesen

23 HATÓSÁGI OSZTÁLY Leggyakrabban elıforduló ügyek: Szabálysértési ügyek: A tankötelezettség elmulasztása következtében évben 88 személlyel szemben indult eljárás, és ,-Ft összegő bírság került kiszabásra elsı félévében 61 személlyel szemben indult eljárás, és ,-Ft pénzbírság került kiszabásra. A évben mindösszesen ,-Ft összegő pénzbírságot szabott ki a szabálysértési hatóság, elsı félévben pedig a pénzbírságok összege ,-Ft volt. Ápolási díj: A Kapuvári Járási Hivatal évben eft, elsı félévében eft összegő ápolási díj folyósításával kapcsolatos feladatokat látott el január 1. napjától új ellátási forma a kiemelt ápolási díj, melyre a félév végéig 35 fı vált jogosulttá és összességében eft ellátás került kifizetésre részükre. Az elızı év azonos idıszakához képest a kifizetések 27%-os mértékő növekedésével járt. A kiemelt ápolási díjban részesülık 31%-a új igénylı volt. Az ellátottak száma folyamatos növekedést mutat. Állampolgársági kérelmek: átvétele (2013. március 1. napjától). Az ügyfelek túlnyomó többsége egyszerősített honosítás iránti kérelmet nyújtott be évben az ügyek száma összesen 18 volt, elsı félévében pedig összesen 13. Hadigondozási ügyek: a hadigondozotti nyilvántartások átadás-átvételekor a járási hivatal észlelte, hogy egy jogosultnak nem folyósították az ellátását. 23

24 VÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 27. (4) bekezdése szerint a HVB elnöke a járási hivatal vezetője. Illetékességi területe: Kapuvári járás területe, 19 település. Tevékenység kétirányú: honvédelem, katasztrófavédelem. MVB irányítása alatt működik. Összetétele: 9 állandó tag (szavazati joggal), 4 tanácskozási jogosult 3 munkacsoportot működtet (vezetés támogató, katasztrófavédelmi, honvédelmi). Sajátosság: a Rábaköz ill. a Hanság belvíz veszélyeztetettsége kiemelkedően magas a megyében. 24

25 VÉDELMI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG HVB ülések: évben 3 ülés évben 2 ülés Gyakorlatok év Active Guardian és Védelmi Igazgatás honvédelmi gyakorlatok ONER nukleáris balesetelhárítási gyakorlat év Árvízvédelmi felkészülés és országos árvízvédelmi törzsvezetési gyakorlat Kommunikációs próba Hőségriasztások évben 5 alkalommal évben 1 alkalommal Hóhelyzet, ár- és belvízhelyzet, egyéb veszélyeztető helyzetek folyamatos figyelemmel kísérése 25

26 HANSÁG ÖNKÉNTES MENTİCSOPORT A mai katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól mőködı, széleskörő társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. A megújult katasztrófavédelmi rendszerben szükség volt önkéntes polgári védelmi szervezetek, mentıcsapatok létrehozására. Ezen elv mentén alakult meg a Hanság Önkéntes Mentıcsoport tavaszán Kapuváron. A Mentıcsoport tagjai között a Kapuvári Járási Hivatal kormánytisztviselıi is megtalálhatóak. Az elmúlt idıszakban több ízben is sor került gyakorlatok tartására. Legutóbb nyarán, Farádon zajlott le egy minısítı gyakorlat, melynek során sikeresen szerepelt a Hanság Önkéntes Mentıcsoport. 26

27 OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY 27

28 OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY Feladatok: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, Kormányrendeletben, a külföldre utazásról szóló törvényben és Kormányrendeletben, ill. BM rendeletben, a közúti közlekedésről szóló törvényben, Kormányrendeletben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, az előéleti pontrendszerről szóló törvényben, mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló Kormányrendeletben, az illetékekről szóló törvényben és az igazgatási szolgáltatási díjakról szóló Kormányrendeletben, BM rendeletben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok, az egyes, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, a jogszabály által a Járási Törzshivatal Okmányirodai Osztályához telepített feladatok. 28

29 OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY Statisztikai adatok: Iktatott ügyek fı-alszáma Ügytípusok Fıszám Alszám Fıszám Alszám Ügyfélkapu Okmányok Közlekedésigazgatás EVIG Egyéb Összesen: Ügyfélforgalom/Napi átlag fı ( tıl napi ügyfélfogadás) 97 fı 29

30 OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY Sajátosságok: A közlekedési igazgatási ügyek száma jelentős emelkedést mutat az előző évhez képest. Az ügyfélkapu regisztrációk száma szintén kiugróan emelkedett az idei első félévben. Ehhez hozzájárult az is, hogy a nyugdíj igényléséhez, a szolgálati idő megállapításához, az e-napló indításához, őstermelőknek a gázolaj támogatás igényléséhez, továbbá a vállalkozással kapcsolatos ügyintézéshez ügyfélkapu regisztráció szükséges. A Magyarországot külföldi letelepedés szándékával elhagyó emelkedett. (2013. évben 15 fő, első félévében 11 fő) polgárok száma A személyi azonosító igazolványok kiadása is növekedést mutat, melynek oka az évi LXVI. tv január 1. napját követő változása. Eszerint a polgár köteles személyazonosító igazolványt igényelni, ha nem rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal. 30

31 JÁRÁSI GYÁMHIVATAL 31

32 JÁRÁSI GYÁMHIVATAL Feladatok: a gyermekek védelme érdekében alkalmazandó meghatározott hatósági intézkedések megtétele, az ágazati jogszabályokban a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a gyermek családi jogállásának rendezése, a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságával kapcsolatos feladatok ellátása, a szülıi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatos ügyek, a gyámsággal és gondnoksággal, vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyek, perindítás, illetve kezdeményezés, továbbá feljelentések megtétele külön jogszabályban meghatározott ügykörben. 32

33 JÁRÁSI GYÁMHIVATAL Statisztikai adatok: Ügytípusok Ügyek száma Védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, iskoláztatási támogatással összefüggő ügyek stb Pénzbeli ellátások (tartásdíj, otthonteremtési támogatás) Utógondozás, utógondozói ellátás 14 7 Családi jogállás rendezése Kapcsolattartás, kiskorúak vagyoni érdekvédelme Számadási, vagyoni ügyek Gyámsági, gondnoksági ügyek Ügygondnok, eseti gondnok kirendelése 31 3 Egyéb Összesen

34 JÁRÁSI GYÁMHIVATAL Ügyfélforgalom év 1200 fő fő Ügyintézık létszáma: 1 fı vezetı 3 fı ügyintézı 1 fı irodai kisegítı, közfoglalkoztatott 34

35 JÁRÁSI GYÁMHIVATAL Specialitások: hatáskör bővülésből kifolyólag: igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő ügyek, védelembe vételi ügyek az iskoláztatási támogatással és a védelembe vétellel kapcsolatos ügyek magas száma az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj összege évben ,-Ft volt, első félévében pedig ,-Ft a rendőrséggel, gyermekjóléti szolgálatokkal való kölcsönös együttműködés folyamatos és eredményes 35

36 JÁRÁSI FÖLDHIVATAL 36

37 JÁRÁSI FÖLDHIVATAL Feladatok: ingatlan-nyilvántartási tevékenység, földvédelmi, földminősítési tevékenység, földhasználati nyilvántartás tevékenység, telekalakítási eljárások lefolytatása, földműves nyilvántartási tevékenység, földforgalmi tevékenység, földmérési és térképészeti tevékenység. 37

38 JÁRÁSI FÖLDHIVATAL Statisztikai adatok: Ügytípusok Ügyek száma Ingatlan-nyilvántartás Földvédelmi ügyek Földhasználati nyilvántartás Telekalakítási ügyek Földmérés Földforgalmi tevékenység 0 14 Földműves nyilvántartás Összesen

39 JÁRÁSI FÖLDHIVATAL Ügyfélforgalom év 5000 fı fı

40 Specialitások: JÁRÁSI FÖLDHIVATAL A parlagfű elleni védekezés évben ha területen, évben h területen történt ellenőrzés évben 19, évben már csak 3 fertőzött terület felderítése történt. A Kapuvári Járás a parlagfű fertőzés szempontjából a kevésbé veszélyes területek közé tartozik. Az új földforgalmi törvényben megfogalmazott, haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos változások még nem jelentenek számottevő ügyiratforgalom növekedést, mivel a gazdálkodók nagy része a tavalyi évben meghosszabbította a bérleti szerződéseit. 40

41 JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG 41

42 JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG Feladatok: egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok ellátása (pl. álláskeresők nyilvántartása, közvetítést kérők nyilvántartása, foglakoztatást elősegítő támogatások nyilvántartása), európai uniós és nemzetközi feladatok ellátása (pl. Európai Foglalkoztatási Szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatok, az EU-s és EGT-s tagállamból érkezı, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátása), szolgáltatási feladatok ellátása (pl. munkaközvetítés, munkaerı felmérése, munkahelyfeltáró tevékenység, tanácsadás), piaci igények közfoglalkoztatási feladatok ellátása (pl. pénzügyi feladatok, közfoglalkoztatási munkahelyek feltárása, közfoglalkoztatás szervezése), illetékességi területén átnyúló feladatok ellátása (pl. munkaközvetítési feladatok az illetékességi területén kívüli munkahelyekre, költöztetéssel kapcsolatos feladatok, koordinációs feladatok ellátása (pl. a foglalkoztatókkal való együttmőködés az önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel) kapcsolattartás, 42

43 JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG Ügyiratforgalmi ügyfélforgalmi és ellátási adatok év Ügyiratok száma/db Havi átlagos ügyfélforgalom/fő Álláskeresési támogatások összege/eft

44 JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG Specialitások: A Kapuvári Járási Hivatal illetékességi területén a munkaerı-piaci helyzet években jelentıs javulást mutatott Álláskeresési ráta (idıszaki átlag) Ellátást megállapító határozat száma 5,2 % 2,2 %

45 JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG A térségben évben jelentkezı nagyobb létszámot érintı csoportos elbocsátás a Kapuvári Húsgyárnál történt. Az itt felszabaduló munkaerıt nagyobb részben a térségben mőködı cégek, vállalkozások alkalmazták. A térség munkaerı-piaci helyzetének javulásához hozzájárul a határ közelsége, a külföldi munkavállalás lehetısége is. További javulást eredményezett a közfoglalkoztatási program bevezetése, melynek keretében a járásban éves szinten fı álláskeresı kapott foglalkoztatási lehetıséget. A pályakezdı fiatalok elhelyezkedési esélyeit javító programok térségünkben sikeresen mőködtek, mely évben 71 fı, 2014 elsı félévében 32 fı munkához jutását segítette. 45

46 HIVATALI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN Apparátusi Értekezlet január Apparátusi Értekezlet december 46

47 HIVATALI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN Hivatalok Napja november

48 HIVATALI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN Mikulás ünnepség Szilveszter

49 HIVATALI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN Közszolgálati tisztviselıi nap Kirándulás

50 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal szakigazgatási szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

A Siófoki Járási Hivatal illetékességéhez tarozó 24 település lakosainak száma a balatonvilágosi település csatlakozást követően: 53.

A Siófoki Járási Hivatal illetékességéhez tarozó 24 település lakosainak száma a balatonvilágosi település csatlakozást követően: 53. SIÓFOKI JÁRÁSI HIVATALA ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Balatonvilágos Község Képviselő-testületének 2014. szeptemberi ülésére Siójut Község Képviselő-testületének

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

1. sz. melléklet. Budakeszi Város Önkormányzat 2010. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet. Budakeszi Város Önkormányzat 2010. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 1. sz. melléklet Budakeszi Város Önkormányzat 2010. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1.) Budakeszi lakosainak száma 2009-ban 13900 fı, ebbıl a korosztályok

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben