Pedagógiai Program Budapest, 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program Budapest, 2014."

Átírás

1 S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2014.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 6 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 7 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok... 7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok helyi rendje... 8 A pedagógusok helyi intézményi feladatai... 9 Az osztályfőnöki munka tartalma... 9 Az osztályfőnök feladata... 9 A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke... 9 Partneri kapcsolattartás formái A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az alkalmassági vizsga szabályai A szóbeli felvételi vizsga követelményei A felvétel és átvétel szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok HELYI TANTERV A szakmai program tantárgyai, a foglalkozások és óraszámok, tananyag, követelmények, kötelező óraszám és szabadon felhasználható órák tervezése Csoportbontások szervezésének elvei Óratervek Magasabb évfolyamba lépés feltételei Beszámoltatás, számonkérés, magatartás-szorgalom Az írásbeli beszámoltatásokról A szóbeli feladatokról A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, ingyenes tankönyv biztosítása A mindennapos testedzés lehetőségei Egészségnevelési, környezeti nevelési elvek Sajátos pedagógiai módszerek A gyakorlati képzés helyszíne Munkarend SZAKMAI PROGRAM Bevezető Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő TANTEREM TANTEREM, SZÁMÍTÓGÉPTEREM

3 TANTEREM, SZÁMÍTÓGÉPTEREM TANTEREM ZÁRADÉKOK

4 Bevezetés A Szakkay József Szakközépiskola érvényes jogszabályok szerinti létrehozását az alapítók arra a gyakorlatban jelentkező és egyre növekvő igényre alapozzák, amely a szakmai képzések iránt jelentkezik. A fiatalok az első szakképzésüket, munkába állási lehetőségüket biztosító iskolával szemben azt a követelményt támasztják, hogy jól felkészítse őket mind a hazai, mind az európai munkaerőpiaci elvárások, kívánalmak általuk teljesíthető kielégítésére. Az alapítók szándéka szerint a Szakkay József Szakközépiskola által a tanulói részére biztosított magas szintű általános műveltséget biztosító oktatásra épülő széleskörű szakmai alap- és szakképzés lehetővé teszi a szakképesítést igazoló bizonyítványukat kiérdemlő azaz eredményes, sikeres szakmai vizsgát tevő végzős tanulóknak, hogy a folyton változó társadalmi gazdasági helyzethez viszonylag könnyen alkalmazkodni tudjanak. Életünk folyamán többszöri szakma-váltásra van szükségünk; ezt könnyíti a színvonalas alapképzés, mely a különböző szakmák űzéséhez egyaránt szükséges ismereteket és szakmai fogásokat mutatja be, illetve gyakoroltatja be. A hazai és az EU-s munkaerőpiaci igényeknek megfelelő olyan általános műveltséggel rendelkező, széles alapozású és ezért könnyen konvertálható ill. specializálható szakmai ismeretekkel és gyakorlottsággal rendelkező, jól felkészült szakemberekre van szükség, akik képesek magas szinten úgy anyanyelven, mint idegen nyelven, akár elektronikus eszközök használatával kommunikálni; önállóan tanulni; csoportban, közösségekben másokkal együtt dolgozni éppúgy, mint egy kapott feladatot önállóan megoldani. A technológia gyorsuló fejlődése következtében a korunk követelményeinek megfelelő szakemberek korszerű szakképzésének kiemelt területe a számítástechnika alkalmazása kommunikáció gépek használatával; elektronikus levelezés és adatfeldolgozás és a gazdaság fontos ágazata az idegenforgalom. E két területen a végzettek elhelyezkedése biztosított, továbbtanulásuk szakirányban folytatható. Szakközépiskolánk pedagógia programja a nevelési programból, a helyi tantervből és a szakképzés szakmai programjából áll, mely utóbbi a központi program épül. 4

5 Szakközépiskolánk érettségire épülő, két tanéves OKJ szerinti iskolarendszerű szakképzést folytat és vizsgáztatást is végez. A tanulói jogviszony létesítésének feltétele az érettségi bizonyítvány. Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti a huszonkettedik életévét vagyis iskolarendszerű tandíj mentes szakképzésre az érvényes rendelkezések szerint éves kor alatt lehet jelentkezni. A jelentkezési időpontok a továbbtanulási jelentkezési határidőkhöz igazodnak; legkésőbb a naptári év augusztus 26-ig azonban be is kell iratkozni. A felvett tanulókat legfeljebb 35 fős osztályokba soroljuk. 5

6 Nevelési Program 6

7 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A szakközépiskola az Alapító okiratban foglaltak szerint érettségi utáni szakképesítést nyújt az idegenforgalom területén; programunk ehhez kíván igazodni. Alapelvként és értékként az együttműködés, tolerancia és nyitottság hármas egységét fogalmazzuk meg. Célunk az alapos szakmai tudás és az önképzés fontosságának felismertetése; a választott szakirányban széles ma már szinte minden, magát kulturált embernek tartott munkaerőtől elvárt kompetenciákat felmutató alapozás, majd speciális szakmai ismeretek és gyakorlottság elsajátíttatása és az idegen nyelvtudás fejlesztése. Feladatunk a magas szintű oktató munka révén a szakmai tudás átadása, az OKJ vizsgára történő felkészítés mellett a csoportmunka jelentőségének felfedeztetése. Eszközrendszerünkben, oktatási módszereinkben; általában: eljárásainkban a tanulók életkorának megfelelően a meggyőzés, érvelés uralkodik. Az elméleti anyagrészek hol egyéni, hol csoportmunkán alapuló megismerését nyomban azok hasznosíthatóságának kipróbálása, majd gyakorlása követi. Igyekszünk a legmodernebb technológia ismeretét átadni, előnyeit kamatoztatni valljuk, hogy képzésünknek a holnap technikájának értését és használatát kell közre adnia, az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében. A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulók érettségi után érkeznek iskolánkba, amikor már főbb személyiségvonásaik kialakultak. A szakmában történő sikeres elhelyezkedést néhány jellemvonás erősítése azonban elősegítheti. Az osztályfőnöki órákon az önismeret fejlesztése, a szakmai sikereket megalapozó személyiségvonások bemutatása szorgalmazza a szükséges irányú változások elérését. Hazánk polgárainak úgy is, mint gazdasági életünk szereplőinek nemzetközi kapcsolatai, illetve az idegenforgalmi szolgáltatások igénylik a jó szintű, kommunikatív nyelvtudást, a csoportban, valamely projekt megvalósítása során végzendő együttes munkát. 7

8 Iskolánk hagyományainak kialakítása megteremti az együvé tartozás igényét, érzetét. A névadó munkásságának megismertetése, az iskolanap, az állami és iskolai (az évnyitó és évzáró) ünnepélyek, kulturális és sport megmozdulások, szakismereti versenyek közösséggé formálhatják az osztályokat. A tanulói érdekképviselet folyamatos működése, a minden évben megtartandó iskolagyűlés a problémák megvitatására, a tanulói jogok érvényesülésének áttekintésére ad alkalmat. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok helyi rendje A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel összefüggő feladatok Különösen az idegenforgalmi szakmák területén a magatartási nehézségekkel küzdő érettségizett tanulók hátrányos helyzetbe kerülnének a végzés után. E nehézségekkel küzdők (problémáinak) felismerése az osztályfőnök feladata, majd ezután a gyermekés ifjúságvédelmi felelőssel kidolgozzák megoldási javaslatukat. Tanulási nehézségeik esetén a tanulók egyéni módszertani útmutatást kapnak a szaktanártól, szükség szerint tanulásmódszertan tanfolyamot indítunk számukra. A tehetség, képesség kibontakoztatásával, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásával összefüggő feladatok a) Jó eredményeket biztosító tanári módszerek keresése és alkalmazása; valamint b) a tanítás-tanulás során megszerzett ismeretek és gyakorlottság kipróbálását, alkalmazását lehetővé tevő tanulói szereplések biztosítása. Tanulóink képességeit fejleszteni az önképzésre való alkalmasságuk tökéletesítésével tudjuk. A tanulók számára rendezett házi illetve országos versenyeken való részvétel az egyik forma. A házi feladatok, kiselőadások, valamely tananyagi témakörben egy kijelölt tanulócsoport tagjainak szakmai vitára való felkészülése, kidolgozandó illetve végrehajtandó projektek egyén(ek)re szabása lehet a másik megoldás. A hasonló szakmát oktató hazai és külföldi iskolákkal kialakított kapcsolatok a megvalósuló tapasztalatcserék révén teremtenek lehetőséget a fejlesztő munkára. Az a) alatt jelöltek fontossága alapján szorgalmazzuk a tanárok szakmai konferenciákon, műhelymunkákon való részvételét, megnyilatkozását, közreműködését; aktív szereplését. Egyéni tanulási utak megtanításával, kiscsoportos korrepetálások szervezésével segítjük a tanulási nehézségekkel rendelkezőket. 8

9 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Bár tanulóink életkor s jog szerint nagykorúak, élettapasztalatuk még csekély. A feladatunk jogaik és lehetőségeik megismertetése; kihez fordulhatnak segítségért, ha szociális helyzetükben változás következik be; kitől és mit várhatnak el érdekeiket, illetve jogaikat sértő esetek orvoslásában. Az osztályfőnök és gyermek- és ifjúságvédelmi felelős összehangolt munkája jelenthet megoldást e témakörben. A szociális hátrányok enyhítése Hátrányos helyzetű tanulóink számára az önkormányzatoktól igényelhető szociális, illetve tanulmányi ösztöndíj biztosításának lehetőségeit keressük meg. Segítjük a pályázati lehetőségek felkutatását, az alapítványi hozzájárulások megismertetését. A rászorulókat a rendelkezésre álló lehetőségeink szerint juttatásban. A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógusok legfontosabb feladata a szakmai és vizsgakövetelmények naprakész ismerete, mind a szakmai, mind a pedagógiai területen a korszerű ismeretek átadása, a nevelési célok megvalósítása. A jogszabályokban, illetve az iskolai szabályzatokban lefektetett elvek átültetése a gyakorlatba. Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök a tanulók életkorához illeszkedő megoldásokkal segítik az iskola pedagógiai programjának megvalósítását. Az osztályfőnöki munka a fiatalok felnőtté válását segíti, a munkába állás, családi élet kiegyensúlyozott működését mutatja be. Az osztályfőnök feladata Az osztályfőnök az előírt adminisztrációs tevékenységet pontosan végzi. Az iskola pedagógiai programjának és munkatervének megfelelően megtervezi éves tevékenységét. Segíti a tanulói közösség kialakulását, fejlesztését, indirekt módszerekkel kiemelten pártfogolja a DÖK munkáját. A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 9

10 Az iskola profiljának megfelelően a szakképzés szervezéséhez szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke a központi programokban meghatározottak szerint kerül megállapításra. Az iskola rendelkezik a szükséges, az oktatást elősegítő eszközökkel és felszerelésekkel. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma a központi programok szerint az 1. sz. mellékletben található. Partneri kapcsolattartás formái A tanulók és pedagógusok együttműködése Az együttműködés legfontosabb színtere a tanóra. Ennek hangulata, stílusa alapvetően meghatározza az együttműködést. A tanórán a pedagógus irányításával folyik a munka, melyhez hozzátartozik a tanulók önálló munkáltatása. Az ismeretek megszerzésének sokféle módját kell alkalmazni az életkori sajátosságok miatt. Az osztályfőnöki órák kötetlen beszélgetést tesznek lehetővé, melyeken a problémák, gondok felvetése és megoldása is megtörténhet. A tanórán kívüli tevékenységek: a kulturális és sporttevékenység az egészséges életmódra nevelést, személyiség- és szemléletformálást szolgálja. Az iskolagyűlés mindenki számára alkalmat ad arra, hogy az iskola egészét érintő gondokra felhívja a figyelmet, javaslatokat tegyen a hatékonyabb működésre. Kapcsolat a szülőkkel Annak ellenére, hogy nagykorúak a tanulók a szülői házzal való kapcsolat erősítése fontos. A szülők tájékoztatására a tanévben két alkalommal hírlevelet adunk ki. A tanulói jogviszonyt érintő problémák esetén levélben értesítjük őket. Az iskola címét ismertetve, közelebbi kapcsolat kiépítését valósíthatjuk meg. Az évi tájékoztatóban megjelöljük a tanárok fogadóórájának időpontját is. Kapcsolat a kollégiumi tanárokkal A kollégiumi tanulók nevelőtanáraival rendszeres kapcsolatot alakítunk ki. Értesítjük a tanuló előrehaladásáról, fegyelmi problémákról. Az osztályfőnök havonta egyeztet a nevelőtanárral a késésekről, hiányzásokról, segíti a szülőkkel való kapcsolattartást is. A szülői tájékoztató kiadványt a nevelőtanár részére is megküldjük. 10

11 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az elméleti tantárgyakból a tanuló javító, pótló és osztályozó vizsgát tehet. A pótló- és osztályozóvizsgákra a vizsgaidőszak (félév és évvége, évkezdés zárása előtt egy hetes időtartam) kezdete előtt írásban jelentkezik. Az igazgató az osztályfőnök véleményének birtokában más időpontban is engedélyezheti a vizsgát. A vizsgák szóbeli vizsgák, kivéve ha egyedi (orvosi szakvéleményre alapozott) igazgatói engedély, vagy egyéb jogszabályi előírás másképp nem rendelkezik. A vizsgák lebonyolítására a Köznevelési törvény és egyéb jogszabályok előírása szerint kerül sor. A vizsgák adminisztrációjáért az osztályfőnök felelős. A gyakorlati tárgyak javító, pótló, osztályozó vizsgája a szakképzésin törvény és egyéb jogszabályok alapján szervezhetők. Az alkalmassági vizsga szabályai Az OKJ előírásai alapján kell az egyes szakmai képzés megkezdésekor, vagy a vizsgára bocsátáskor az alkalmassági vizsgálatot elvégeztetni. A szóbeli felvételi vizsga követelményei Túljelentkezés esetén felvételi beszélgetést szervezünk, melyen a jelentkezők kommunikációs, nyelvi készségeit, tájékozottságát, elkötelezettségét vizsgáljuk. A felvétel és átvétel szabályai Az új tanuló felvételénél és átvételénél a szakképzési törvény megfelelő paragrafusai szerint járunk el. Figyelembe vesszük a korábbi tanulmányokat. A megegyező szakképzést folytató tanulót a férőhelyek függvényében vesszük át a nyelvválasztási lehetőségek szerint. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismereteket a Vöröskereszt VIII. kerületének szervezetével együttműködve kívánjuk megszervezni. A tanulók számára rendkívül fontos ismereteket projekt nap keretében valósítjuk meg. 11

12 A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi egészségfejlesztési alapfeladatok rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelésioktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával: egészséges táplálkozás megvalósítása a testedzés minden fontosságának elismertetése a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési témakör hatékony (= bensővé váló) oktatása. Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. A környezet egészsége. Az egészséget befolyásoló tényezők. A jó egészségi állapot megőrzése. A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. A lelki egészség. Lelki eredetű táplálkozási zavarok. Az egészséghez szükséges testmozgás. A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. Gerincvédelem, gerinckímélet. Balesetek, baleset-megelőzés. Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a másik önértékelésének segítésében. A két agyfélteke harmonikus fejlődése. Az érett, autonóm személyiség jellemzői. A társas kapcsolatok. A nő szerepei. A férfi szerepei. A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. A gyermekáldás.a várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-szenvedély, internet- és tv-függés). 12

13 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és tanulási eredményességet elősegítő hatásai. A média egészséget meghatározó szerepe. Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. Fogyasztóvédelem. Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. Iskola-egészségügy igénybevétele. Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. Otthoni betegápolás. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): a tanulási eredményesség javítása; az iskolai lemorzsolódás csökkenése; a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek elsődleges megelőzése; bűnmegelőzés; a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; az önismeret és önbizalom javulása; az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; érett, autonóm személyiség kialakulása; a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; a társadalmi tőke növelése. 13

14 Helyi tanterv 14

15 Mivel iskolánk érettségi utáni nappali rendszerű szakképzést folytat, ezért célszerűen a helyi tanterv szakmai program fejezeteket egyben tárgyaljuk. Felnőttoktatást iskolánk nem folytat. 15

16 Helyi tanterv A szakmai program tantárgyai, a foglalkozások és óraszámok, tananyag, követelmények, kötelező óraszám és szabadon felhasználható órák tervezése Az iskola érettségire épülő szakképzést folytat. A kiadott és általunk átvett, adaptált központi programok meghatározzák a tantárgyakat, ezek óraszámát (az összefoglalásra, az értékelésre és a szabad sávra fordítható órákkal együtt), az elmélet és gyakorlat arányát. A szabadon választható órakeretet a vizsgán szereplő tantárgyak konzultációjára fordítjuk. Az OKJ vizsga részterületei határozzák meg, hogy adott tantárgy értékelése hogyan történik. Törekszünk arra, hogy a tanulók a tanulmányi idő alatt hasonló feladatokat kapjanak, s ezek hasonló súlyozással legyenek értékelve, mint a moduloknál előírtak. A kis óraszámú tárgyak oktatását tömbösített rendszerben végezzük. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelően a projekt-módszer alkalmazását preferáljuk. A projekt értékelése előremutató, pozitív legyen, a témazáró dolgozat súlyával megegyező az értékelése. A tantárgyak tananyagában felhívjuk a figyelmet a természettudományos eredmények felhasználására az idegenforgalom területén. A végzős tanév végén egy hetes intenzív felkészítő képzést szervezünk, mellyel egyrészt a tanév során megszerzett ismeretek szintetizálását, másrészt az OKJ vizsgára való konzultációs felkészítést végezzük. A tanulók számára szükség szerint differenciált foglalkozásokat tartunk. A gyakorlati órákon a csoportbontásoknál lehetőséget teremtünk a felzárkóztatásra, az egyéni tanulási nehézségek feloldására. A követelményeket a központi programban javasoltaknak megfelelően fogadjuk el, hiszen azokat a vizsgakövetelményeknek megfelelően állították össze. A nappali rendszerű oktatásnál modulzáró és szintvizsgákat nem tervezünk, a vizsgára bocsátás feltétele a jogszabályoknak megfelelően - a szakközépiskolai bizonyítvánnyal igazoltan - a helyi tanterv legalább elégséges szintű elsajátítása. Az idegenforgalom területén a nyelvtudás kiemelt jelentőségű. Tanulóink rendelkeznek előképzettséggel, de a nyelvvizsga megszerzése igen komoly problémát jelent számukra. Ennek megfelelően a szabadsáv terhére az idegen nyelvi kompetenciák megerősítését tűztük ki célul. Maga az OKJ vizsga is igényli a biztos nyelvi alapokat, hiszen a különböző tételek egy-egy rész területe is megkívánja az 16

17 idegen nyelvi kommunikációt. A megemelt óraszám lehetővé teszi, hogy tanulóink az általános nyelvtudás megszerzése után, mely a sikeres nyelvvizsga megszerzését jelenti, a szakmai idegen nyelvvel is kellő mélységben tudjanak foglalkozni. A fennmaradó órakeret adta lehetőségeket a szakmai tárgyak elmélyítésére fordítjuk. Tanulóink a központi program követelményeit a kötelező és a szabadon választott, beépített órakeret terhére a nyelvi órákon sajátítják el. Az angol és német nyelv között választhatnak. Csoportbontások szervezésének elvei A szakképzési törvény előírásának megfelelően a gyakorlati tárgyakat 8-12 fős csoportokban szervezzük meg. A nyelvi csoportok maimum 18 fős csoportok lehetnek. Óratervek Az idegenvezető ( ) és a turisztikai szervező, értékesítő ( ) szakképesítések óraterveit a szakmai program tartalmazza. Magasabb évfolyamba lépés feltételei A félévi értesítő és az egyes feladatok végrehajtására kapott érdemjegyek tájékoztatóak a tanuló számára. A záró évfolyam sikeres elvégzésével a jogszabályoknak megfelelően tanulóink teljesítik a vizsgára bocsátás feltételeit, modulzáró és szintvizsgát nem kell tenni a nappali munkarend szerint tanulóknak. Különösen figyelünk természetesen arra, hogy a modulokat tartalmazó tantárgyi ismeretek elsajátítását segítsük: egyéni konzultációk, feladatok, projektmunkák révén készítjük fel a vizsgára tanulóinkat. Beszámoltatás, számonkérés, magatartás-szorgalom A tanulói munka értékelése 1-5 fokozatú skálán történik. Elégtelen (1) az érdemjegy vagy osztályzat, ha az OKJ vizsga követelményszintjének nem felel meg a tanuló tudása, felkészültsége, gyakorlottsága az adott anyagrészből, tárgyból. Jeles (5), ha önállóan és a vizsgakövetelményeknek szakmailag megfelelően, kifogástalanul kifejti az adott anyagrészről a válaszát; azaz válasza szakmailag megfelel és nyelvtanilag 17

18 helyes, szabatos. A kettő között a tanár dönti el az érdemjegyet illetve osztályzatot. A tanulók félévkor értesítőt kapnak, a tantárgyak osztályzatai mellett az osztályozó konferencián elhangzott legfontosabb észrevételek is szerepelnek a szóbeli értékelésben. A kétéves képzés esetén mindkét év végén bizonyítványt kapnak, mely az osztályzatokat tartalmazza. A tanári értékelés a szakmai vizsgára történő felkészülést szolgálja, ez személyiséget nem sérthet. A tanulók életkorára való tekintettel a magatartás és szorgalom értékelése az értesítő illetve bizonyítvány kiosztásakor szóban történik. Az értékelés a vizsgakövetelmények teljesítésének szempontját emeli ki, személyiséget nem sérthet. A magatartás értékelése: példás, ha nincs igazolatlan hiányzása, pozitív példát mutat társainak, a szabadidős tevékenységekben aktívan részt vesz jó: legfeljebb 3 igazolatlan órája van, tanórákat nem zavarja változó: legfeljebb 10 igazolatlan órája van rossz: igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát A szorgalom értékelés: példás: tanulmányi eredménye 4 fölött van jó: tanulmányi eredménye 3,5 fölött van változó: tanulmányi eredménye 3,0 fölött van hanyag: elégtelen érdemjegye van. A tantárgyak ismeretanyagának számonkérése írásban és szóban történik. A számonkérés gyakorisága a rendszeres tanulást segítse elő. A tantárgyak értékelésénél félévenként legalább három érdemjegyet kell adni. Az osztályzatok 1-5 között skálán fejezzék ki a tanuló teljesítményét a hagyományoknak megfelelően és a vizsgakövetelményekhez viszonyítva. A számonkérés követelményeit és formáit a központi programokban megfogalmazottak szerint valósítjuk meg. A gyakorlati tárgyak összesítése a Szakmai gyakorlat néven összesítésre kerül, ezzel tudjuk jelezni a tanulóknak, hogy a felkészülésükben az általános szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása milyen szinten tart. 18

19 A tantárgyaknál azokat a munkaformákat kell értékelni és osztályozni, melyek a vizsgán előfordulnak. Az írásbeli beszámoltatásokról Az írásbeli beszámoltatások formái: röpdolgozat, kisdolgozat (ma. 20 perc), témazáró dolgozat. Röp- és kisdolgozat adott anyagrészből bármikor iratható, értékelése feleletnek számít. A témazáró dolgozatot egy héttel korábban be kell jelenteni, naponta legfeljebb két témazáró dolgozat iratható. A dolgozatot két hét alatt értékelni kell. A témazáró dolgozatot a tanulók egy alkalommal javíthatják, pótolhatják. Az elégtelen témazáró dolgozat témaköréből év végén beszámolót kell tenni. A témazáró jegy kétszeres súllyal szerepel az érdemjegy meghatározásánál. Az otthoni írásbeli dolgozatok a tanulók önálló ismeretszerzését, a tananyag elmélyítését szolgálják. A szaktanárok összehangolják az írásbeli dolgozatok kiadását oly módon, hogy egy félévben legfeljebb négy adható. Az írásbeli beszámoló terjedelme nem lehet több tíz oldalnál. A szóbeli feladatokról A szóbeli feladatok a tanulók szóbeli kifejező készségét növelik, beszédkultúráját javítják. Vitakészségüket, érveléstechnikájukat fejleszti a módszer. Törekedni kell arra, hogy a tanév végére az önálló közlés ideje elérje a 15 percet. A számítástechnikai lehetőségek felhasználására kell késztetni a tanulókat. A prezentációs technikákkal meg kell ismerkedniük, s önállóan kell azt felhasználniuk. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, ingyenes tankönyv biztosítása A tanulmányokhoz szükséges tankönyvek és segédeszközök kiválasztásánál két szempont érvényesülését tartjuk szem előtt: az ismerethordozóknak a szakmai nézőpontból a legkorszerűbbnek kell lenniük, hiszen az OKJ vizsga követelményei korszerű, naprakész ismereteket kívánnak meg a tanulóktól, másrészt az anyagi lehetőségeket is figyelembe kell venni, azaz a tanulók számára nem jelenthet aránytalan anyagi megterhelést. 19

20 A taneszközök, segédletek a szemléltetést, a jobb megértést szolgálják. Tartósságuk fontos szempont a kiválasztásnál. Az ingyenes tankönyvi normatíva biztosítja a rászoruló tanulóknak, hogy térítés nélkül jussanak a tankönyvekhez. A jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az ingyenesen megvásárolható tankönyveket a rászorulóknak. A könyvtárban található tankönyveket kölcsönözhetik azon rászoruló tanulók, akikre a jogszabály nem vonatkozik. A mindennapos testedzés lehetőségei A tanulók a közoktatásban eltöltött 12 év során lehetőséget kaptak a mindennapi testmozgásra, azonban életkoruk miatt a korábbiaktól eltérő mozgásformákat preferálják. A kerületi, illetve városi versenyeken iskolánk színeiben indulhatnak. A természetjáró diákkörökhöz is csatlakozhatnak, s kereshetik fel együttesen a környék szép természeti helyeit. Egészségnevelési, környezeti nevelési elvek Nevelési elveink tanulóink életkorához igazodnak, hiszen az érettségire felkészítő középiskoláikban a legfontosabb, általános képzést megismerhették. Az idegenvezető szakmai képzésen belül a legfontosabb elvek a következők: a. egészségnevelés: az egészség megőrzése fontosságának felismertetése a munkavállaló érdeke egészségügyi alapismeretek, balesetmegelőzés a szakmai munka részeként b. környezeti nevelés: fenntartható fejlődés a szakmai munka részeként viselkedéskultúra fejlesztése (kirándulások, városnézés stb. alkalmával) A fenti elveket a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak keretében alkalmazzuk. Sajátos pedagógiai módszerek Az érettségizett tanulók számára az önálló tanulás az ismeretek, készségek, jártasságok kialakításában igen nagy szerepet játszik. Ennek megfelelően a projekt módszer, a kiselőadások készítése korszerű technikai eszközök felhasználásával, kutatómunkák, múzeumlátogatások, a szakmai program elsajátításához illeszkedő egyéb iskolán kívüli 20

21 megoldások (városnézés, tájegységek megismerése stb.) alkalmazandók. A központi program ajánlásait alkalmazzuk az egyes modulokon belüli tantárgyak oktatásnál. A gyakorlati képzés helyszíne Iskolánk mind a székhelyen, mind a telephelyen rendelkezik a gyakorlati képzés megvalósításához szükséges helyszínekkel, tanirodai felszereléssel. Az összefüggő nyári gyakorlatot külső helyszíneket is bevonva tartjuk meg, hogy tanulóink a szükséges tapasztalatokat megszerezzék éles helyzetben is. Munkarend Iskolánk nappali rend szerint szervezi az iskolarendszerű oktatást a éves korosztály számára, esti munkarend szerint szervezi iskolarendszerben a 21 éves kor fölötti tanulók számára az oktatást. A nappali munkarendben a meghatározott követelményeket a heti 35 órás időkeretben, az esti oktatást ennek 50%-ban, heti 18 órában szervezzük. A Szakmai program fejezetben megtalálható tartalmak mindkét képzésre vonatkoznak, az esti oktatás keretében az óraszámok miatt nagyobb hangsúlyt kap az otthoni, egyéni felkészülés. A beszámoltatás negyedévenkénti vizsgáztatás formájában történik. A vizsgaidőszak pontos ideje, ütemezése az éves munkatervben szerepel. A beszámoltatás írásbeli és szóbeli lehet a komple vizsga előírásai szerint. 21

22 Szakmai program 22

23 Bevezető Képzésünket a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei és a szakképzési kerettanterv (központi program) alapján készült. Alkalmazzuk a javasolt órakeretet és a hozzákapcsolódó tantervi követelményeket. A szabadon felhasználható órakeretet az alábbiak szerint használjuk fel a szakmai vizsgáztatás követelményeinek teljesítéséhez: 1/13 évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság elmélet: +0,5 óra/hét Az üzleti kommunikáció gyakorlata: +1 óra/hét Levelezési ismeretek gyakorlat: +0,5 óra/hét Szakmai idegen nyelv gyakorlat: +2 óra/hét 1/14. évfolyam Szakmaim idegen nyelv gyakorlat: +4 óra/hét Az előírt elmélet/gyakorlat arány nem változott. 23

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény 90. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Szociális gondozó és ápoló szakképesítés OKJ azonosító szám 34 762 01 9. - 10. - 11. szakképző

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ 54 761 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 52 723 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 1.32. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34541 03 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 HELYI TANTERV a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (DUÁLIS KÉPZÉSI

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IGEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IGEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2.54. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 01 IGEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV Ügyvitel ágazati képzés ÜGYVITELI TITKÁR szakképesítés OKJ száma: 54 346 02 ÉRVÉNYES: 2013. szeptember 1-től 1/ 102 HELYI TANTERV az 54 346

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Szociális gondozó és ápoló

Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és ápoló szakmai programja (új) 34 762 01 számú szakképesítés Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. ZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT 2013. AUGUSZTUS 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS... 4 Munkahelyi

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. SZAKMAI PROGRAM a

Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. SZAKMAI PROGRAM a Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. SZAKMAI PROGRAM a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben

Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2.

Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. SZAKMAI PROGRAM a. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 720 04 PERIOPERATÍV ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

2.125. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 853 01 VÍZÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ

2.125. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 853 01 VÍZÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ 2.125. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 853 01 VÍZÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

2.99. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXI. KÖZLEKEDÉS ÁGAZATHOZ

2.99. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXI. KÖZLEKEDÉS ÁGAZATHOZ 2.99. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXI. KÖZLEKEDÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

150/2012. (VII. 6.) 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája 9700 Szombathely, Rohonci u. 1 Telefon: 94/505-300; fa: 94/505-302 Internet: www.gimsz.sulinet.hu E-mail: gepipari@gimsz.sulinet.hu

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. valamint a. Szakmai program

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. valamint a. Szakmai program 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, Szakmai program 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ Kőszeg 2013 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben