Pedagógiai Program Budapest, 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program Budapest, 2014."

Átírás

1 S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2014.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 6 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 7 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok... 7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok helyi rendje... 8 A pedagógusok helyi intézményi feladatai... 9 Az osztályfőnöki munka tartalma... 9 Az osztályfőnök feladata... 9 A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke... 9 Partneri kapcsolattartás formái A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az alkalmassági vizsga szabályai A szóbeli felvételi vizsga követelményei A felvétel és átvétel szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok HELYI TANTERV A szakmai program tantárgyai, a foglalkozások és óraszámok, tananyag, követelmények, kötelező óraszám és szabadon felhasználható órák tervezése Csoportbontások szervezésének elvei Óratervek Magasabb évfolyamba lépés feltételei Beszámoltatás, számonkérés, magatartás-szorgalom Az írásbeli beszámoltatásokról A szóbeli feladatokról A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, ingyenes tankönyv biztosítása A mindennapos testedzés lehetőségei Egészségnevelési, környezeti nevelési elvek Sajátos pedagógiai módszerek A gyakorlati képzés helyszíne Munkarend SZAKMAI PROGRAM Bevezető Idegenvezető Turisztikai szervező, értékesítő TANTEREM TANTEREM, SZÁMÍTÓGÉPTEREM

3 TANTEREM, SZÁMÍTÓGÉPTEREM TANTEREM ZÁRADÉKOK

4 Bevezetés A Szakkay József Szakközépiskola érvényes jogszabályok szerinti létrehozását az alapítók arra a gyakorlatban jelentkező és egyre növekvő igényre alapozzák, amely a szakmai képzések iránt jelentkezik. A fiatalok az első szakképzésüket, munkába állási lehetőségüket biztosító iskolával szemben azt a követelményt támasztják, hogy jól felkészítse őket mind a hazai, mind az európai munkaerőpiaci elvárások, kívánalmak általuk teljesíthető kielégítésére. Az alapítók szándéka szerint a Szakkay József Szakközépiskola által a tanulói részére biztosított magas szintű általános műveltséget biztosító oktatásra épülő széleskörű szakmai alap- és szakképzés lehetővé teszi a szakképesítést igazoló bizonyítványukat kiérdemlő azaz eredményes, sikeres szakmai vizsgát tevő végzős tanulóknak, hogy a folyton változó társadalmi gazdasági helyzethez viszonylag könnyen alkalmazkodni tudjanak. Életünk folyamán többszöri szakma-váltásra van szükségünk; ezt könnyíti a színvonalas alapképzés, mely a különböző szakmák űzéséhez egyaránt szükséges ismereteket és szakmai fogásokat mutatja be, illetve gyakoroltatja be. A hazai és az EU-s munkaerőpiaci igényeknek megfelelő olyan általános műveltséggel rendelkező, széles alapozású és ezért könnyen konvertálható ill. specializálható szakmai ismeretekkel és gyakorlottsággal rendelkező, jól felkészült szakemberekre van szükség, akik képesek magas szinten úgy anyanyelven, mint idegen nyelven, akár elektronikus eszközök használatával kommunikálni; önállóan tanulni; csoportban, közösségekben másokkal együtt dolgozni éppúgy, mint egy kapott feladatot önállóan megoldani. A technológia gyorsuló fejlődése következtében a korunk követelményeinek megfelelő szakemberek korszerű szakképzésének kiemelt területe a számítástechnika alkalmazása kommunikáció gépek használatával; elektronikus levelezés és adatfeldolgozás és a gazdaság fontos ágazata az idegenforgalom. E két területen a végzettek elhelyezkedése biztosított, továbbtanulásuk szakirányban folytatható. Szakközépiskolánk pedagógia programja a nevelési programból, a helyi tantervből és a szakképzés szakmai programjából áll, mely utóbbi a központi program épül. 4

5 Szakközépiskolánk érettségire épülő, két tanéves OKJ szerinti iskolarendszerű szakképzést folytat és vizsgáztatást is végez. A tanulói jogviszony létesítésének feltétele az érettségi bizonyítvány. Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti a huszonkettedik életévét vagyis iskolarendszerű tandíj mentes szakképzésre az érvényes rendelkezések szerint éves kor alatt lehet jelentkezni. A jelentkezési időpontok a továbbtanulási jelentkezési határidőkhöz igazodnak; legkésőbb a naptári év augusztus 26-ig azonban be is kell iratkozni. A felvett tanulókat legfeljebb 35 fős osztályokba soroljuk. 5

6 Nevelési Program 6

7 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A szakközépiskola az Alapító okiratban foglaltak szerint érettségi utáni szakképesítést nyújt az idegenforgalom területén; programunk ehhez kíván igazodni. Alapelvként és értékként az együttműködés, tolerancia és nyitottság hármas egységét fogalmazzuk meg. Célunk az alapos szakmai tudás és az önképzés fontosságának felismertetése; a választott szakirányban széles ma már szinte minden, magát kulturált embernek tartott munkaerőtől elvárt kompetenciákat felmutató alapozás, majd speciális szakmai ismeretek és gyakorlottság elsajátíttatása és az idegen nyelvtudás fejlesztése. Feladatunk a magas szintű oktató munka révén a szakmai tudás átadása, az OKJ vizsgára történő felkészítés mellett a csoportmunka jelentőségének felfedeztetése. Eszközrendszerünkben, oktatási módszereinkben; általában: eljárásainkban a tanulók életkorának megfelelően a meggyőzés, érvelés uralkodik. Az elméleti anyagrészek hol egyéni, hol csoportmunkán alapuló megismerését nyomban azok hasznosíthatóságának kipróbálása, majd gyakorlása követi. Igyekszünk a legmodernebb technológia ismeretét átadni, előnyeit kamatoztatni valljuk, hogy képzésünknek a holnap technikájának értését és használatát kell közre adnia, az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében. A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulók érettségi után érkeznek iskolánkba, amikor már főbb személyiségvonásaik kialakultak. A szakmában történő sikeres elhelyezkedést néhány jellemvonás erősítése azonban elősegítheti. Az osztályfőnöki órákon az önismeret fejlesztése, a szakmai sikereket megalapozó személyiségvonások bemutatása szorgalmazza a szükséges irányú változások elérését. Hazánk polgárainak úgy is, mint gazdasági életünk szereplőinek nemzetközi kapcsolatai, illetve az idegenforgalmi szolgáltatások igénylik a jó szintű, kommunikatív nyelvtudást, a csoportban, valamely projekt megvalósítása során végzendő együttes munkát. 7

8 Iskolánk hagyományainak kialakítása megteremti az együvé tartozás igényét, érzetét. A névadó munkásságának megismertetése, az iskolanap, az állami és iskolai (az évnyitó és évzáró) ünnepélyek, kulturális és sport megmozdulások, szakismereti versenyek közösséggé formálhatják az osztályokat. A tanulói érdekképviselet folyamatos működése, a minden évben megtartandó iskolagyűlés a problémák megvitatására, a tanulói jogok érvényesülésének áttekintésére ad alkalmat. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok helyi rendje A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel összefüggő feladatok Különösen az idegenforgalmi szakmák területén a magatartási nehézségekkel küzdő érettségizett tanulók hátrányos helyzetbe kerülnének a végzés után. E nehézségekkel küzdők (problémáinak) felismerése az osztályfőnök feladata, majd ezután a gyermekés ifjúságvédelmi felelőssel kidolgozzák megoldási javaslatukat. Tanulási nehézségeik esetén a tanulók egyéni módszertani útmutatást kapnak a szaktanártól, szükség szerint tanulásmódszertan tanfolyamot indítunk számukra. A tehetség, képesség kibontakoztatásával, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásával összefüggő feladatok a) Jó eredményeket biztosító tanári módszerek keresése és alkalmazása; valamint b) a tanítás-tanulás során megszerzett ismeretek és gyakorlottság kipróbálását, alkalmazását lehetővé tevő tanulói szereplések biztosítása. Tanulóink képességeit fejleszteni az önképzésre való alkalmasságuk tökéletesítésével tudjuk. A tanulók számára rendezett házi illetve országos versenyeken való részvétel az egyik forma. A házi feladatok, kiselőadások, valamely tananyagi témakörben egy kijelölt tanulócsoport tagjainak szakmai vitára való felkészülése, kidolgozandó illetve végrehajtandó projektek egyén(ek)re szabása lehet a másik megoldás. A hasonló szakmát oktató hazai és külföldi iskolákkal kialakított kapcsolatok a megvalósuló tapasztalatcserék révén teremtenek lehetőséget a fejlesztő munkára. Az a) alatt jelöltek fontossága alapján szorgalmazzuk a tanárok szakmai konferenciákon, műhelymunkákon való részvételét, megnyilatkozását, közreműködését; aktív szereplését. Egyéni tanulási utak megtanításával, kiscsoportos korrepetálások szervezésével segítjük a tanulási nehézségekkel rendelkezőket. 8

9 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Bár tanulóink életkor s jog szerint nagykorúak, élettapasztalatuk még csekély. A feladatunk jogaik és lehetőségeik megismertetése; kihez fordulhatnak segítségért, ha szociális helyzetükben változás következik be; kitől és mit várhatnak el érdekeiket, illetve jogaikat sértő esetek orvoslásában. Az osztályfőnök és gyermek- és ifjúságvédelmi felelős összehangolt munkája jelenthet megoldást e témakörben. A szociális hátrányok enyhítése Hátrányos helyzetű tanulóink számára az önkormányzatoktól igényelhető szociális, illetve tanulmányi ösztöndíj biztosításának lehetőségeit keressük meg. Segítjük a pályázati lehetőségek felkutatását, az alapítványi hozzájárulások megismertetését. A rászorulókat a rendelkezésre álló lehetőségeink szerint juttatásban. A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógusok legfontosabb feladata a szakmai és vizsgakövetelmények naprakész ismerete, mind a szakmai, mind a pedagógiai területen a korszerű ismeretek átadása, a nevelési célok megvalósítása. A jogszabályokban, illetve az iskolai szabályzatokban lefektetett elvek átültetése a gyakorlatba. Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök a tanulók életkorához illeszkedő megoldásokkal segítik az iskola pedagógiai programjának megvalósítását. Az osztályfőnöki munka a fiatalok felnőtté válását segíti, a munkába állás, családi élet kiegyensúlyozott működését mutatja be. Az osztályfőnök feladata Az osztályfőnök az előírt adminisztrációs tevékenységet pontosan végzi. Az iskola pedagógiai programjának és munkatervének megfelelően megtervezi éves tevékenységét. Segíti a tanulói közösség kialakulását, fejlesztését, indirekt módszerekkel kiemelten pártfogolja a DÖK munkáját. A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 9

10 Az iskola profiljának megfelelően a szakképzés szervezéséhez szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke a központi programokban meghatározottak szerint kerül megállapításra. Az iskola rendelkezik a szükséges, az oktatást elősegítő eszközökkel és felszerelésekkel. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma a központi programok szerint az 1. sz. mellékletben található. Partneri kapcsolattartás formái A tanulók és pedagógusok együttműködése Az együttműködés legfontosabb színtere a tanóra. Ennek hangulata, stílusa alapvetően meghatározza az együttműködést. A tanórán a pedagógus irányításával folyik a munka, melyhez hozzátartozik a tanulók önálló munkáltatása. Az ismeretek megszerzésének sokféle módját kell alkalmazni az életkori sajátosságok miatt. Az osztályfőnöki órák kötetlen beszélgetést tesznek lehetővé, melyeken a problémák, gondok felvetése és megoldása is megtörténhet. A tanórán kívüli tevékenységek: a kulturális és sporttevékenység az egészséges életmódra nevelést, személyiség- és szemléletformálást szolgálja. Az iskolagyűlés mindenki számára alkalmat ad arra, hogy az iskola egészét érintő gondokra felhívja a figyelmet, javaslatokat tegyen a hatékonyabb működésre. Kapcsolat a szülőkkel Annak ellenére, hogy nagykorúak a tanulók a szülői házzal való kapcsolat erősítése fontos. A szülők tájékoztatására a tanévben két alkalommal hírlevelet adunk ki. A tanulói jogviszonyt érintő problémák esetén levélben értesítjük őket. Az iskola címét ismertetve, közelebbi kapcsolat kiépítését valósíthatjuk meg. Az évi tájékoztatóban megjelöljük a tanárok fogadóórájának időpontját is. Kapcsolat a kollégiumi tanárokkal A kollégiumi tanulók nevelőtanáraival rendszeres kapcsolatot alakítunk ki. Értesítjük a tanuló előrehaladásáról, fegyelmi problémákról. Az osztályfőnök havonta egyeztet a nevelőtanárral a késésekről, hiányzásokról, segíti a szülőkkel való kapcsolattartást is. A szülői tájékoztató kiadványt a nevelőtanár részére is megküldjük. 10

11 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az elméleti tantárgyakból a tanuló javító, pótló és osztályozó vizsgát tehet. A pótló- és osztályozóvizsgákra a vizsgaidőszak (félév és évvége, évkezdés zárása előtt egy hetes időtartam) kezdete előtt írásban jelentkezik. Az igazgató az osztályfőnök véleményének birtokában más időpontban is engedélyezheti a vizsgát. A vizsgák szóbeli vizsgák, kivéve ha egyedi (orvosi szakvéleményre alapozott) igazgatói engedély, vagy egyéb jogszabályi előírás másképp nem rendelkezik. A vizsgák lebonyolítására a Köznevelési törvény és egyéb jogszabályok előírása szerint kerül sor. A vizsgák adminisztrációjáért az osztályfőnök felelős. A gyakorlati tárgyak javító, pótló, osztályozó vizsgája a szakképzésin törvény és egyéb jogszabályok alapján szervezhetők. Az alkalmassági vizsga szabályai Az OKJ előírásai alapján kell az egyes szakmai képzés megkezdésekor, vagy a vizsgára bocsátáskor az alkalmassági vizsgálatot elvégeztetni. A szóbeli felvételi vizsga követelményei Túljelentkezés esetén felvételi beszélgetést szervezünk, melyen a jelentkezők kommunikációs, nyelvi készségeit, tájékozottságát, elkötelezettségét vizsgáljuk. A felvétel és átvétel szabályai Az új tanuló felvételénél és átvételénél a szakképzési törvény megfelelő paragrafusai szerint járunk el. Figyelembe vesszük a korábbi tanulmányokat. A megegyező szakképzést folytató tanulót a férőhelyek függvényében vesszük át a nyelvválasztási lehetőségek szerint. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismereteket a Vöröskereszt VIII. kerületének szervezetével együttműködve kívánjuk megszervezni. A tanulók számára rendkívül fontos ismereteket projekt nap keretében valósítjuk meg. 11

12 A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi egészségfejlesztési alapfeladatok rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelésioktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával: egészséges táplálkozás megvalósítása a testedzés minden fontosságának elismertetése a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési témakör hatékony (= bensővé váló) oktatása. Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. A környezet egészsége. Az egészséget befolyásoló tényezők. A jó egészségi állapot megőrzése. A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. A lelki egészség. Lelki eredetű táplálkozási zavarok. Az egészséghez szükséges testmozgás. A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. Gerincvédelem, gerinckímélet. Balesetek, baleset-megelőzés. Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a másik önértékelésének segítésében. A két agyfélteke harmonikus fejlődése. Az érett, autonóm személyiség jellemzői. A társas kapcsolatok. A nő szerepei. A férfi szerepei. A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. A gyermekáldás.a várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-szenvedély, internet- és tv-függés). 12

13 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és tanulási eredményességet elősegítő hatásai. A média egészséget meghatározó szerepe. Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. Fogyasztóvédelem. Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. Iskola-egészségügy igénybevétele. Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. Otthoni betegápolás. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): a tanulási eredményesség javítása; az iskolai lemorzsolódás csökkenése; a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek elsődleges megelőzése; bűnmegelőzés; a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; az önismeret és önbizalom javulása; az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; érett, autonóm személyiség kialakulása; a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; a társadalmi tőke növelése. 13

14 Helyi tanterv 14

15 Mivel iskolánk érettségi utáni nappali rendszerű szakképzést folytat, ezért célszerűen a helyi tanterv szakmai program fejezeteket egyben tárgyaljuk. Felnőttoktatást iskolánk nem folytat. 15

16 Helyi tanterv A szakmai program tantárgyai, a foglalkozások és óraszámok, tananyag, követelmények, kötelező óraszám és szabadon felhasználható órák tervezése Az iskola érettségire épülő szakképzést folytat. A kiadott és általunk átvett, adaptált központi programok meghatározzák a tantárgyakat, ezek óraszámát (az összefoglalásra, az értékelésre és a szabad sávra fordítható órákkal együtt), az elmélet és gyakorlat arányát. A szabadon választható órakeretet a vizsgán szereplő tantárgyak konzultációjára fordítjuk. Az OKJ vizsga részterületei határozzák meg, hogy adott tantárgy értékelése hogyan történik. Törekszünk arra, hogy a tanulók a tanulmányi idő alatt hasonló feladatokat kapjanak, s ezek hasonló súlyozással legyenek értékelve, mint a moduloknál előírtak. A kis óraszámú tárgyak oktatását tömbösített rendszerben végezzük. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelően a projekt-módszer alkalmazását preferáljuk. A projekt értékelése előremutató, pozitív legyen, a témazáró dolgozat súlyával megegyező az értékelése. A tantárgyak tananyagában felhívjuk a figyelmet a természettudományos eredmények felhasználására az idegenforgalom területén. A végzős tanév végén egy hetes intenzív felkészítő képzést szervezünk, mellyel egyrészt a tanév során megszerzett ismeretek szintetizálását, másrészt az OKJ vizsgára való konzultációs felkészítést végezzük. A tanulók számára szükség szerint differenciált foglalkozásokat tartunk. A gyakorlati órákon a csoportbontásoknál lehetőséget teremtünk a felzárkóztatásra, az egyéni tanulási nehézségek feloldására. A követelményeket a központi programban javasoltaknak megfelelően fogadjuk el, hiszen azokat a vizsgakövetelményeknek megfelelően állították össze. A nappali rendszerű oktatásnál modulzáró és szintvizsgákat nem tervezünk, a vizsgára bocsátás feltétele a jogszabályoknak megfelelően - a szakközépiskolai bizonyítvánnyal igazoltan - a helyi tanterv legalább elégséges szintű elsajátítása. Az idegenforgalom területén a nyelvtudás kiemelt jelentőségű. Tanulóink rendelkeznek előképzettséggel, de a nyelvvizsga megszerzése igen komoly problémát jelent számukra. Ennek megfelelően a szabadsáv terhére az idegen nyelvi kompetenciák megerősítését tűztük ki célul. Maga az OKJ vizsga is igényli a biztos nyelvi alapokat, hiszen a különböző tételek egy-egy rész területe is megkívánja az 16

17 idegen nyelvi kommunikációt. A megemelt óraszám lehetővé teszi, hogy tanulóink az általános nyelvtudás megszerzése után, mely a sikeres nyelvvizsga megszerzését jelenti, a szakmai idegen nyelvvel is kellő mélységben tudjanak foglalkozni. A fennmaradó órakeret adta lehetőségeket a szakmai tárgyak elmélyítésére fordítjuk. Tanulóink a központi program követelményeit a kötelező és a szabadon választott, beépített órakeret terhére a nyelvi órákon sajátítják el. Az angol és német nyelv között választhatnak. Csoportbontások szervezésének elvei A szakképzési törvény előírásának megfelelően a gyakorlati tárgyakat 8-12 fős csoportokban szervezzük meg. A nyelvi csoportok maimum 18 fős csoportok lehetnek. Óratervek Az idegenvezető ( ) és a turisztikai szervező, értékesítő ( ) szakképesítések óraterveit a szakmai program tartalmazza. Magasabb évfolyamba lépés feltételei A félévi értesítő és az egyes feladatok végrehajtására kapott érdemjegyek tájékoztatóak a tanuló számára. A záró évfolyam sikeres elvégzésével a jogszabályoknak megfelelően tanulóink teljesítik a vizsgára bocsátás feltételeit, modulzáró és szintvizsgát nem kell tenni a nappali munkarend szerint tanulóknak. Különösen figyelünk természetesen arra, hogy a modulokat tartalmazó tantárgyi ismeretek elsajátítását segítsük: egyéni konzultációk, feladatok, projektmunkák révén készítjük fel a vizsgára tanulóinkat. Beszámoltatás, számonkérés, magatartás-szorgalom A tanulói munka értékelése 1-5 fokozatú skálán történik. Elégtelen (1) az érdemjegy vagy osztályzat, ha az OKJ vizsga követelményszintjének nem felel meg a tanuló tudása, felkészültsége, gyakorlottsága az adott anyagrészből, tárgyból. Jeles (5), ha önállóan és a vizsgakövetelményeknek szakmailag megfelelően, kifogástalanul kifejti az adott anyagrészről a válaszát; azaz válasza szakmailag megfelel és nyelvtanilag 17

18 helyes, szabatos. A kettő között a tanár dönti el az érdemjegyet illetve osztályzatot. A tanulók félévkor értesítőt kapnak, a tantárgyak osztályzatai mellett az osztályozó konferencián elhangzott legfontosabb észrevételek is szerepelnek a szóbeli értékelésben. A kétéves képzés esetén mindkét év végén bizonyítványt kapnak, mely az osztályzatokat tartalmazza. A tanári értékelés a szakmai vizsgára történő felkészülést szolgálja, ez személyiséget nem sérthet. A tanulók életkorára való tekintettel a magatartás és szorgalom értékelése az értesítő illetve bizonyítvány kiosztásakor szóban történik. Az értékelés a vizsgakövetelmények teljesítésének szempontját emeli ki, személyiséget nem sérthet. A magatartás értékelése: példás, ha nincs igazolatlan hiányzása, pozitív példát mutat társainak, a szabadidős tevékenységekben aktívan részt vesz jó: legfeljebb 3 igazolatlan órája van, tanórákat nem zavarja változó: legfeljebb 10 igazolatlan órája van rossz: igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát A szorgalom értékelés: példás: tanulmányi eredménye 4 fölött van jó: tanulmányi eredménye 3,5 fölött van változó: tanulmányi eredménye 3,0 fölött van hanyag: elégtelen érdemjegye van. A tantárgyak ismeretanyagának számonkérése írásban és szóban történik. A számonkérés gyakorisága a rendszeres tanulást segítse elő. A tantárgyak értékelésénél félévenként legalább három érdemjegyet kell adni. Az osztályzatok 1-5 között skálán fejezzék ki a tanuló teljesítményét a hagyományoknak megfelelően és a vizsgakövetelményekhez viszonyítva. A számonkérés követelményeit és formáit a központi programokban megfogalmazottak szerint valósítjuk meg. A gyakorlati tárgyak összesítése a Szakmai gyakorlat néven összesítésre kerül, ezzel tudjuk jelezni a tanulóknak, hogy a felkészülésükben az általános szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása milyen szinten tart. 18

19 A tantárgyaknál azokat a munkaformákat kell értékelni és osztályozni, melyek a vizsgán előfordulnak. Az írásbeli beszámoltatásokról Az írásbeli beszámoltatások formái: röpdolgozat, kisdolgozat (ma. 20 perc), témazáró dolgozat. Röp- és kisdolgozat adott anyagrészből bármikor iratható, értékelése feleletnek számít. A témazáró dolgozatot egy héttel korábban be kell jelenteni, naponta legfeljebb két témazáró dolgozat iratható. A dolgozatot két hét alatt értékelni kell. A témazáró dolgozatot a tanulók egy alkalommal javíthatják, pótolhatják. Az elégtelen témazáró dolgozat témaköréből év végén beszámolót kell tenni. A témazáró jegy kétszeres súllyal szerepel az érdemjegy meghatározásánál. Az otthoni írásbeli dolgozatok a tanulók önálló ismeretszerzését, a tananyag elmélyítését szolgálják. A szaktanárok összehangolják az írásbeli dolgozatok kiadását oly módon, hogy egy félévben legfeljebb négy adható. Az írásbeli beszámoló terjedelme nem lehet több tíz oldalnál. A szóbeli feladatokról A szóbeli feladatok a tanulók szóbeli kifejező készségét növelik, beszédkultúráját javítják. Vitakészségüket, érveléstechnikájukat fejleszti a módszer. Törekedni kell arra, hogy a tanév végére az önálló közlés ideje elérje a 15 percet. A számítástechnikai lehetőségek felhasználására kell késztetni a tanulókat. A prezentációs technikákkal meg kell ismerkedniük, s önállóan kell azt felhasználniuk. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, ingyenes tankönyv biztosítása A tanulmányokhoz szükséges tankönyvek és segédeszközök kiválasztásánál két szempont érvényesülését tartjuk szem előtt: az ismerethordozóknak a szakmai nézőpontból a legkorszerűbbnek kell lenniük, hiszen az OKJ vizsga követelményei korszerű, naprakész ismereteket kívánnak meg a tanulóktól, másrészt az anyagi lehetőségeket is figyelembe kell venni, azaz a tanulók számára nem jelenthet aránytalan anyagi megterhelést. 19

20 A taneszközök, segédletek a szemléltetést, a jobb megértést szolgálják. Tartósságuk fontos szempont a kiválasztásnál. Az ingyenes tankönyvi normatíva biztosítja a rászoruló tanulóknak, hogy térítés nélkül jussanak a tankönyvekhez. A jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az ingyenesen megvásárolható tankönyveket a rászorulóknak. A könyvtárban található tankönyveket kölcsönözhetik azon rászoruló tanulók, akikre a jogszabály nem vonatkozik. A mindennapos testedzés lehetőségei A tanulók a közoktatásban eltöltött 12 év során lehetőséget kaptak a mindennapi testmozgásra, azonban életkoruk miatt a korábbiaktól eltérő mozgásformákat preferálják. A kerületi, illetve városi versenyeken iskolánk színeiben indulhatnak. A természetjáró diákkörökhöz is csatlakozhatnak, s kereshetik fel együttesen a környék szép természeti helyeit. Egészségnevelési, környezeti nevelési elvek Nevelési elveink tanulóink életkorához igazodnak, hiszen az érettségire felkészítő középiskoláikban a legfontosabb, általános képzést megismerhették. Az idegenvezető szakmai képzésen belül a legfontosabb elvek a következők: a. egészségnevelés: az egészség megőrzése fontosságának felismertetése a munkavállaló érdeke egészségügyi alapismeretek, balesetmegelőzés a szakmai munka részeként b. környezeti nevelés: fenntartható fejlődés a szakmai munka részeként viselkedéskultúra fejlesztése (kirándulások, városnézés stb. alkalmával) A fenti elveket a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak keretében alkalmazzuk. Sajátos pedagógiai módszerek Az érettségizett tanulók számára az önálló tanulás az ismeretek, készségek, jártasságok kialakításában igen nagy szerepet játszik. Ennek megfelelően a projekt módszer, a kiselőadások készítése korszerű technikai eszközök felhasználásával, kutatómunkák, múzeumlátogatások, a szakmai program elsajátításához illeszkedő egyéb iskolán kívüli 20

21 megoldások (városnézés, tájegységek megismerése stb.) alkalmazandók. A központi program ajánlásait alkalmazzuk az egyes modulokon belüli tantárgyak oktatásnál. A gyakorlati képzés helyszíne Iskolánk mind a székhelyen, mind a telephelyen rendelkezik a gyakorlati képzés megvalósításához szükséges helyszínekkel, tanirodai felszereléssel. Az összefüggő nyári gyakorlatot külső helyszíneket is bevonva tartjuk meg, hogy tanulóink a szükséges tapasztalatokat megszerezzék éles helyzetben is. Munkarend Iskolánk nappali rend szerint szervezi az iskolarendszerű oktatást a éves korosztály számára, esti munkarend szerint szervezi iskolarendszerben a 21 éves kor fölötti tanulók számára az oktatást. A nappali munkarendben a meghatározott követelményeket a heti 35 órás időkeretben, az esti oktatást ennek 50%-ban, heti 18 órában szervezzük. A Szakmai program fejezetben megtalálható tartalmak mindkét képzésre vonatkoznak, az esti oktatás keretében az óraszámok miatt nagyobb hangsúlyt kap az otthoni, egyéni felkészülés. A beszámoltatás negyedévenkénti vizsgáztatás formájában történik. A vizsgaidőszak pontos ideje, ütemezése az éves munkatervben szerepel. A beszámoltatás írásbeli és szóbeli lehet a komple vizsga előírásai szerint. 21

22 Szakmai program 22

23 Bevezető Képzésünket a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei és a szakképzési kerettanterv (központi program) alapján készült. Alkalmazzuk a javasolt órakeretet és a hozzákapcsolódó tantervi követelményeket. A szabadon felhasználható órakeretet az alábbiak szerint használjuk fel a szakmai vizsgáztatás követelményeinek teljesítéséhez: 1/13 évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság elmélet: +0,5 óra/hét Az üzleti kommunikáció gyakorlata: +1 óra/hét Levelezési ismeretek gyakorlat: +0,5 óra/hét Szakmai idegen nyelv gyakorlat: +2 óra/hét 1/14. évfolyam Szakmaim idegen nyelv gyakorlat: +4 óra/hét Az előírt elmélet/gyakorlat arány nem változott. 23

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2. 73. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 02 LOVASTÚRA-VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ

2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ 2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII.

2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. 2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS. OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS. OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA 2013 Készült a 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 03 Szociális szakgondozó SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja

A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja A gyakorló ápoló( 52 723 01) szakképesítés helyi programja Helyi tanterv az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A SELYE JÁNOS HUMÁN ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN Szerkesztette: Rodney

Részletesebben

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az XXIII KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ. 2013. január

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ. 2013. január SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2013. január Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.29. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 724 01 FOGTECHNIKUS GYAKORNOK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. Egészségügyi technika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV Közgazdaság ágazati képzés Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 344 01 Érvényes: 2013. szeptember 1-től 1 SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.40. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 720 03 GYAKORLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben