Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. Évfolyam különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Kulcsár Ágnes Szabolcs-Szatmár-Bereg megye katasztrófa-veszélyeztetettsége és védelmének időszerű kérdései Disaster-exposure of Szabolcs-Szatmár-Bereg county and the topical issues of its defence Budapest, november

2 Absztrakt: Ebben a konferenciaanyagban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét legnagyobb mértékben fenyegető katasztrófa típusokat mutatom be, kiemelt figyelmet fordítva az ár- és belvízi veszélyeztetettségre valamit a vegyi üzemek és a veszélyes áruk szállításából eredő kockázatokra. A tanulmány első fejezeteiben az olvasóval megismertetem a katasztrófa típusokat, ez alapján beazonosíthatóak a megyére jellemző veszélyhelyzetek. Ezt követi a hazai katasztrófavédelem bemutatása, a hivatásos és nem hivatásos szervek felsorolása. A magyarországi szabályozás rendszerének bemutatásánál kiemeltem a települések polgári védelmi besorolásának jelentőségét, hiszen ez a védelem helyi szinten való megszervezéséhez elengedhetetlen. A megyére általában jellemző földrajzi, infrastrukturális és társadalmi viszonyainak vizsgálata után áttértem a tényleges veszélyeztetettség bemutatására, először a természeti katasztrófák közül az árvizet és az ellene való védekezési lehetőségek megvalósulását kutattam, majd a belvízi fenyegetettség vizsgálata következik. Végül feltártam, a civilizációs katasztrófák közül, a megye ipari veszélyeztetettségét, különös tekintettel a veszélyes áruk szállítására. Kulcsszavak: katasztrófa típusok, polgári védelmi besorolás, árvíz, belvíz, veszélyes áruk és anyagok Keywords: types of catastrophe, civil defence classing, floods, inland waters, dangerous merchandise and ingredients BEVEZETŐ A Földön minden országot, így hazánkat is gyakran sújtják különböző eredetű katasztrófák. Elég csak az árvizekre, a globális felmelegedésből adódó rendkívüli időjárásra, vagy az emberi tevékenységgel összefüggő ipari katasztrófákra gondolnunk. Az Alkotmányban megfogalmazott biztonságos életfeltételek eléréséhez megalkotásra került a évi LXXIV. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. A különböző szintű jogszabályok pedig meghatározzák a hazai katasztrófavédelem szervezetének rendszerét, feladatait, továbbá rögzítik a tevékenységük alapelveit. A tanulmányom témájául azért választottam Szabolcs-Szatmár-Bereg megye katasztrófaveszélyeztetettségének bemutatását, mert én magam is itt élek és fontosnak tartottam, hogy a megyei sajátosságokat kiemelve egy átfogó képet nyújtsak azoknak akik ez a művet elolvassák majd. A terjedelmi korlátok miatt sajnos nem tudom az összes fenyegető veszélyforrást elemezni, ezért inkább a legjellemzőbbeket vizsgálom és mutatom be részletesebben. Célul tűztem ki, hogy az olvasó megismerje a megye földrajzi, társadalmi, infrastrukturális viszonyait, az ezekből eredő kockázatokat. 588

3 Általánosságban ismertetem a hazai katasztrófavédelem rendszerét, mind a hivatásos mind a civil ág jelentőségének bemutatásával, aztán pedig a települések polgári védelmi besorolását vizsgálom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére kivetítve. Az általános bemutatást követően részletesen elemzem, egy-két történelmi példával is alátámasztva, a terület árvízi és belvízi veszélyeztetettségét és az ellenük való védekezés lehetőségét. A már meglévő védművek (gátak, tározók) állapotáról és jövőbeli fejlesztési lehetőségekről is szót ejtek majd. Elemzem a megye vegyi veszélyeztetettségét is. Elsősorban az ipari üzemek jelentenek kiemelt kockázatot bár a szigorú törvényi előírásoknak köszönhetően szerencsére ritkán okoznak katasztrófát. Végül megvizsgálom a veszélyes anyagok szállításából adódó veszélyeztetettséget, mivel az ilyen jellegű balesetek sajnos elég gyakoriak a megyénkben, hiszen elég nagy az átmenő tranzitforgalom megyén köz- és vasútjain egyaránt. 1. A katasztrófákról általában A katasztrófákat eredetük szerint természeti és civilizációs típusokra lehet bontani. A természeti eredetű katasztrófák közé soroljuk a geológiai, az időjárási eredetű, a biológiai és a hidrológiai katasztrófákat. Geológiai katasztrófának tekintjük a földrengést, a partomlást, a földcsuszamlást és a földkérgi jelenségeket. Időjárási eredetű katasztrófahelyzetet teremthetnek a szélviharok, továbbá az aszály, a rendkívüli hideg, a havazás, a jegesedés és a villámlás. A biológiai katasztrófák közé soroljuk a rovar és növényvilággal kapcsolatos egyes jelenségeket. Hidrológiai katasztrófát okozhatnak az árvizek, a belvizek, a felhőszakadások, a tüzek és a robbanások. 1 Ezen katasztrófaveszélyek közül én a hidrológiai katasztrófákkal foglalkozok, mivel az árés a belvíz jelenti megyénk számára a legnagyobb kockázatot. Civilizációs katasztrófának tekintjük a társadalmi, az ipari technikai, a szállítási, a közlekedési, a fertőzést, illetve járványt előidéző, valamint a nukleáris katasztrófákat. 1 Dr. Bakondi Gy., 2000a. 589

4 Társadalmi katasztrófához vezethet a migráció, a terrorcselekmények sorozata, valamint a háború. Ipari technikai katasztrófát okozhatnak a mérgek, a vegyi anyagok, az energetikai, az ipari, a mezőgazdasági technológiák, a tüzek és a robbanások. Szállítási közlekedési katasztrófa a légi, vízi, vasúti és a közúti szállítás területén következhet be. A nukleáris baleset az a katasztrófatípus, amellyel kapcsolatosan - a csernobili tapasztalatok alapján nemzetközileg szabályozott, kontrollált és egységes elvek alapján működő védekezési rendszerek épültek ki. Az egységes szemléletmód a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaiban realizálódik, hazánk ezeket kezdettől fogva kötelező érvényűnek tekinti. 2 A civilizációs katasztrófák közül ebben a tanulmányban az ipari és a szállításból adódó veszélyeket vizsgálom meg részletesen az anyag terjedelmi korlátai miatt. 2. A hazai védelem A védekezési feladatok ellátói elsősorban persze a profik, a katasztrófavédelem szerveinek munkatársai: hivatásosok, köztisztviselők, közalkalmazottak. A katasztrófavédelem hivatásos ágához a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, és a Polgári Védelmi kirendeltségek, irodák tartoznak. Továbbá a katasztrófavédelmi rendszer szervezeti- intézményi alrendszerének elemei között különleges helyet foglalnak el a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok. De ha csak rájuk várna a feladat, kevesek lennének. A polgári védelem erőinek nagyobb része a lakosság soraiból kerül ki. Egyfelől a törvény erejével polgári védelemre kötelezettekből, másfelől az önkéntesekből, akik egyéni és közösségi érdekeik felismerése alapján, vállalják a felkészülés terheit és a szolgálatot. A katasztrófavédelem a lakosságért van és általa. Fő erőit és utánpótlását belőle meríti, áldozatos tevékenységéért az elismerést, a köszönetet elsősorban tőle várja és kapja meg. A katasztrófavédelem nem hivatásos ágába a fentiekkel összhangban a következő szervezeti elemek és csoportok tartoznak: 2 Dr. Bakondi Gy., 2000a. 590

5 a) az állami és önkormányzati szervek, szervezetek (minisztériumok, országos hatáskörű szervek, önkormányzatok, ÁNTSZ, az Országos Meteorológiai Szolgálat stb.), b) a hivatásos mentő és védelmi szervezetek (a tűzoltóságok, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országos Mentőszolgálat, speciális mentőszervezetek), c) az előbb említett polgári védelmi szervezetek: az állampolgári kötelezettség alapján az állampolgárokból létrehozott egységek, d) a gazdálkodó szervezetek, e) az önkéntes társadalmi-, és humanitárius civil szervezetek. A hivatásos katasztrófavédelem, tehát önmagában nem elegendő, szövetséget kell kötnie az érintett lakossággal, a védekezés pedig nagyon gyakran országos összefogást követel meg. Ha például az árvízi beavatkozásokat tekintjük, akkor további problémaként felmerül az is, hogy a történelmi Magyarországot feldarabolták, így a korábban kialakított egységes ár- és belvízvédelmi szervezetek rendszerét újra kellett szervezni. 3 Itt kell megemlítenem az egyik nagyon aktuális változást, miszerint a január 1-jével életbe lépő új katasztrófavédelmi törvény többek közt módosítja a polgári védelmi kötelezettség alá tartozó személyek körét. A következő alfejezetben csak a települések polgári védelmi besorolásáról írok, mivel ez az alapja mindenféle védelmi tervezésnek, és jellemzi a megye veszélyeztetettségének szerkezetét az egyes sorolásba tartozó települések számának megoszlása A települések polgári védelmi besorolása A megye településeinek veszélyeztetettségi besorolása a 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet (a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről) alapján történik. Ez a szabályozási rendszer is változni fog a jövőben. A polgári védelmi besorolás jelentősége, hogy biztosítja a védekezés tervezhetőségét, a települést veszélyeztető hatások következményei ellen. A védelmi követelmények megteremtésével a következmények okozta károk mértéke jelentősen mérsékelhető, mely elősegíti a lakosság életének és anyagi javainak megóvását, fokozza az ott élő állampolgárok biztonságérzetét. 4 3 Dr. Bakondi Gy., 2000b. 4 Dr. Muhoray Árpád: A polgári védelem helye és szerepe, feladatai hazánkban a XXI. század első évtizedében Polgári Védelemi Szemle MPVSZ Budapest: p. 23. ISSN:

6 A megye területének polgári védelmi szempontból történő felosztása: I-es sorolású: 11 II-es sorolású: 137 III-as sorolású: - IV-es sorolású: 58 nem sorolt: 23 Szerintem elgondolkodtató, hogy a települések több mint fele II-es besorolás alá esik az árés belvízi veszélyeztetettségük miatt. Ezért is emeltem ki a cikkben részletesen ezen veszélyek elemzését. A besorolás azt jelenti, hogy a településen jelen lévő veszélyforrások figyelembe vételével I-IV. veszélyeztetettségi kategóriába (I. kategória a legveszélyeztetettebb, IV. kategória a legkevésbé veszélyeztetett), illetve nem sorolt kategóriába sorolják a településeket, melyhez védelmi követelményeket rendelnek. Ezeket olvashatjuk a következő idézetben. A védelmi képesség területei, összetevői a következők: A veszélyeztetettségnek megfelelő polgári védelmi és más védelmi szervezetek létrehozása, működtetése, Folyamatos és pontos védelmi tervezés, Korszerű riasztási és tájékoztatási rendszer, Megfelelő színvonalú felkészítési rendszer, A védekezéshez szükséges anyagi-technikai készletek kialakítása, tárolása, működtetése, Korszerű híradó és informatikai rendszer, Működő védelmi vezetési és irányítási rendszer. 5 Ha a fenti összetevőket, szempontokat szem előtt tartva naprakészen szervezik meg a települések védelmét, akkor meglátásom szerint az állampolgárok kielégítő biztonsági körülmények között élhetnek. 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános jellemzése, veszélyeztetettsége 5 Dr. Hornyacsek Júlia: Polgári védelem 1. ZMNE Budapest: p. 28. ISBN:

7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország legkeletibb megyéje, területe km 2, az ország területének 6%-a. A megyeszékhely és Budapest távolsága 260 km. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városok közül a fővároshoz legközelebb Tiszavasvári (207 km), legtávolabb pedig Csenger (358 km) esik. Határos Északkeleten Szlovákiával, (5,5 km) és Ukrajnával (115 km), Délkeleten Romániával (93 km), valamint két magyarországi megyével Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyével. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi elhelyezkedése az ország szerkezetében nem kedvező, de kelet-európai vonatkozásban ez a status lényegesen jobb. 6 Földrajzi helyzetünket az alább területeken tudjuk pozitív módon kihasználni: - itt húzódnak a NATO tagországok Kelet-Európa felé eső határai - Schengeni belső határ - a rendszerváltás előtt ezen a térségen keresztül jelentős nagyságrendű kereskedelem bonyolódott le Záhonynál, ugyancsak Kelet-Európa irányában (16-18 millió fős határforgalom, millió tonna áruforgalom), ennek újrateremtésére a fizikai feltételek jelenleg is rendelkezésre állnak - határainkkal három ország találkozik (Szlovákia, Ukrajna, Románia) - jelentős nagyságrendű olcsó, szakképzett munkaerő áll rendelkezésre (országosan alacsony munkabérek) - a települések infrastrukturális adottságai gyors ütemben fejlődtek. A 229 településből 26 városi rangú. A települések 35 %-ánál szennyvízelvezetés, 90 %-nál szemétszállítás van rendszeresítve, továbbá minden település rendelkezik villamos energia, vezetékes ivóvíz, vezetékes gázhálózattal - egyre több ipari park (a nagyobbak Nyíregyházán, Nyírbátorban és Mátészalkán) és iparterület áll rendelkezésre újabb üzemek fogadására. A társadalmi élet néhány aspektusa: A megye népsűrűsége (96 fõ/km2) alacsonyabb az országos átlagnál (108 fõ/km2), de magasabb, mint a vidéki átlag. A lakosság zöme a megyeszékhely, Nyíregyháza, körzetében él, ezt követi a záhonyi - kisvárdai és a mátészalkai körzet. A megye területén jellemző a kistelepüléses szerkezet. A lakosság 50 %-a fő alatti lélekszámmal bíró településen él. A községek több mint 66 %-a, azaz 152 település esetén, 6 Mező R.,

8 a népesség nem éri el a 2000 főt. A gyermekkorúak aránya 21 %-ot tesz ki, a munkaképes korúaké 62 %, míg a 60 éven felüliek aránya 17%-ot. A megye lakosságának szociális érzékenysége annak is köszönhető, hogy az infrastrukturális hátrányokat csak nagyon lassan sikerül leküzdeni és a rendszerváltást követően ennek a területnek a korábbiakhoz képest kisebb volt a támogatottsága, illetve a privatizáció kevésbé dinamikusan fejti ki hatását és az ágazatokban lényegesen lassúbb is volt ez a folyamat, mint pl. a gazdasági ágakban. Nagyon alacsony a lakosra vetített kórházi ágyak és orvosok száma, és magas az egy háziorvosra jutó lakosok száma (1654 fő/orvos). Magas a halálozási arány, alacsony a születéskor várható élettartam. Katasztrófák bekövetkezésekor nagyon fontos, hogy a lakosság gyorsan, szakszerű segítséghez jusson, ezért kell megemlítenem, hogy kórházi háttérrel, kórházi szakrendelésként működik a járóbeteg szakellátás Nyíregyházán, Kisvárdán, Mátészalkán, Vásárosnaményban, Fehérgyarmaton, és részben Nagykállóban. Önálló, kórházi háttér nélküli járóbeteg szakellátás folyik Csengerben, Nagykállóban, Nyírbátorban és Tiszavasváriban. 7 Megyénk lakosságának száma fő. A megye lakásállománya első félévében , ebből a megyeszékhelyen lakás található. A 100 lakásra jutó népesség 265 fő, míg Nyíregyházán ez a szám 239 fővel alakul. A megyében élő hajléktalanok száma fő körül alakul, elhelyezésükre 11 létesítmény áll rendelkezésre. Nappali melegedőn: 153 férőhely Éjszakai szállás: 163 fő Átmeneti szállás: 107 fő 8 Néhány információ a megyéről, melyeket a következő fejezetekben részletesen ki is fejtek: A megye főbb közútjai: M3-as autópálya, 4.sz., 36.sz., 38.sz., 41.sz. főútvonal. Főbb vasútvonala: Újfehértó-Nyíregyháza-Záhony útvonal. Jelentősebb ipari centrumok Nyíregyháza, Nyírbátor, Mátészalka, Kisvárda, Tiszavasvári, Záhony városokban alakultak ki. 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Összesített Veszély-elhárítási (Katasztrófavédelmi) Terve, Mező R.,

9 A következőkben bemutatom a megyére legjellemzőbb ár- és belvízi veszélyeztetettségének vizsgálatát A megye árvízi veszélyeztetettségének bemutatása Mint már a bevezető gondolatokban és az 1. fejezetben is említettem megyénk fő veszélyeztetettségét a gyakori árvízveszély okozza. Legjelentősebb folyóink a Tisza (235 km), mellék vízfolyásai a Batár (Palád Sáréger), a Túr (29 km), a Szamos (53 km), a Kraszna (46 km) és a nyíri folyások befogadója a Lónyay-főcsatorna (44 km). Megyénk területének 38,3%-a árvízzel veszélyeztetett, amelyen 139 településen közel (37%) lakos él. Az alábbi 1. számú ábrán láthatjuk a Felső-Tisza Tokaj feletti országokkal osztott vízgyűjtő területének domborzati és vízhálózati térképét sz. ábra: A Felső-Tisza vízgyűjtő domborzata és vízhálózata Készítette: nincs megnevezve, forrás: 10 Vízfolyások, vízkészletek: 9 Mező R., Mező Róbert: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kritikus infrastruktúrájának elemzése, Nyíregyháza: 2010 p

10 A megye hidrogeográfiai szempontból is két részre tagolható. A Szatmár-Beregi síkság természetes vízfolyásokban gazdag, a Nyírség, Rétköz és a Nyíri-Mezőség vízhálózatát viszont többnyire az emberi munkával létrehozott nyírvíz-csatornák alkotják. Az 1. sz. ábra jól szemlélteti, hogy a megye felszíni vizeinek 98 %-a Ukrajnából és Romániából érkezik, így folyóink vízjárását az ott kialakult hidrometeorológiai események és vízkivételi műveletek határozzák meg, de a vízminőség is általuk befolyásolt. Elég csak a tiszai cianid és nehézfém szennyezésre gondolnunk. Megyei sajátosságok: Folyóink heves vízjárásúak, az év bármely időszakában előfordulhatnak jelentős árhullámok, melyek árvízhozamai meghaladják a nyári vízhozamok 100-szorosát. Az áradás mértéke órán belül elérheti a 8-11 m-t. Az áradás intenzitása elérheti kétóránként az 50cm-t. A természetföldrajzi és árvízhidrológiai adottságok miatt a megye területén a vízkárelhárítási feladatok jelentősek. Itt található az ország árvízvédelmi vonalainak 15 %-a, a folyóhálózat 10 %-a. A hegyvidéki és a határszelvényben lévő magyar mértékadó vízmércéken észlelt tetőző vízállások között igen rövid az idő. A Tiszán Técső és Tiszabecs között 16 óra ( án 14 óra), a Túron Túrterebes és Garbolc között 16 óra, a Krasznán Alsószopor és Ágerdő között 24 óra, a Szamoson Dés és Csenger között 32 óra. Folyó Vízmérce helye Legnagyobb mért vízszint (cm) Tisza Tivadar 1014 Tokaj 928 Túr Garbolc 646 Sonkád 622 Kraszna Vásárosnamény 706 Szamos Olcsvaapáti 935 Lónyay főcsatorna Kótaj sz. táblázat: A megye folyóin levonult árhullámok során kialakult legnagyobb vízállások Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Összesített Veszély-elhárítási (Katasztrófavédelmi) Terve, Nyíregyháza: 2011 p

11 Ez a heves vízjárás különösen veszélyes, hiszen a csapadékot követő 1-2 napon belül az áradás mértéke elérheti a 8-10 métert, sőt, ahogy a fenti 1. számú táblázaton is láthatjuk, án Tivadarnál elérte az 1014 cm-t, ami már a tivadari közúti híd testét is veszélyeztette án a levonuló minden eddigi mértéket meghaladó árhullám gátszakadás okozott Tarpa térségében. Az alábbi fotón (1. sz. fotó) a gátszakadás után elöntött Tákos területét láthatjuk madártávlatból. Az elöntés következtében 20 településről közel 18 ezer ember került kitelepítésre. A károk mértéke meghaladta a 30 milliárd forintot. A vízhozammérések alapján megállapították, hogy át követő 2 hétben a Tiszán Záhonynál 2,2 milliárd m 3 víztömeg folyt át, itt március 8-án az 1 nap alatt lefolyt legnagyobb vízmennyiség 320 millió m 3 /nap volt sz. fotó: Árvíz a Tiszán Készítette: nincs megnevezve, forrás: 13 Veszélyességük miatt külön említést kell tenni a jeges árvizekről. Ha az enyhülés a folyók felső szakaszán hamarabb érezteti hatását, mint ahogy az alsó szakaszon a zajlás megindulna, akkor a felülről meginduló árhullám a folyó alsóbb szakaszán álló jeget találva igen veszélyes, jégtorlódásos árvizet okozhat. 12 Mező R., "Talpunk alatt mozgott a gát az árvízi újjáépítés 10 éve képekben (letöltés ideje: ) 597

12 Ugyanez a helyzet, ha a kanyarokban ill. mederszűkületekben lelassult sodrás miatt illetve zsilipeknél műtárgyaknál torlódik össze a zajló jég január 1-jén a Beregben okozott jelentős pusztítást a jeges árvíz. Legutóbb január és március között alakult ki a Tiszán Dombrád térségében rendkívül veszélyes torlasz (összesen 23,5 km hosszon), amit 50 nap alatt sikerült felszámolni februárjában a tiszalöki Erőműnél 20 km hosszú jégtorlasz alakult ki, amelyet nagy erők bevonásával 30 nap alatt számoltak fel. 14 Jeges árvíz kialakulására akkor kell számítani, ha: - a Tisza és mellékfolyói teljesen, vagy nagy részben jéggel fedettek; - a Tisza felső szakaszán több helyen van jégtorlódás; - a Felső-Tiszán a jégtömeg eléri, vagy meghaladja az 5 millió m 3 -t; - a vízgyűjtőn a sokévi átlagot meghaladja a hóban tárolt vízkészlet. Jeges árvíz veszélye valamennyi folyón kialakulhat, mivel a jégtorlasz dugót képez a mederben, így a visszaduzzadt víz meghághatja a gátak koronáját, illetve a jég nyomása megrongálhatja a gátakat. Ez ellen a torlaszok kialakulásának megakadályozásával (jégtörő hajók alkalmazásával) illetve robbantásával lehet a leghatékonyabban védekezni. Az árvízi veszélyeztetettségből fakadóan a megyében minden érintett település, minden polgári védelmi kirendeltség és iroda, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság külön árvízi kitelepítési befogadási tervvel rendelkezik, mely részletesen tartalmazza a végrehajtandó feladatokat Az árvízi védekezés A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvízvédelmi gátrendszere ma meghaladja a 600 km-t. Az alsó-szabolcsi Tisza-szakaszokon, Tiszalök mellett vízlépcső, erőmű és öntözőrendszer léte-sült. A Felső-Tisza magyarországi mellékfolyói a Batár, a Palágyság kisebb vizeit (Paládi-víz, Sár-Éger, Nagy-Éger) összegyűjtő Túr-főcsatorna, továbbá a Csamota, Szenke (Gögő) 14 Mező R.,

13 vizével bővülő Öreg-Túr, a Szamos, a Kraszna majd a Rétközben a nyíri főfolyásokat levezető Lónyay-főcsatorna. A Beregi-síkság vizeit a Csaronda és a Szipa egyesíti. A Szipa-csatorna Tiszaszalkánál folyik a Tiszába. Az árvízveszélynek kitett területek mentesítésének mértékét mindig az adott kor igényei és lehetőségei szabták meg. A veszélyeztetett területek arányát a megyében jól mutatja a 2. számú ábrán látható ár- illeteve belvízzel fenyegetett területeket kék színnel jelölő térkép. Jelenleg általában az 1 %-os előfordulási valószínűségű jégmentes árvíz elleni védelem a célkitűzés. 2. sz. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ár- és belvízi veszélyeztetettsége Készítette: nincs megnevezve, forrás: 15 A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén 541 km árvízvédelmi töltés található, melyből az előírt méretre 379 km van kiépítve, a kiépítettség 70 %-os. A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében a Tiszán Tiszadob- Rakamaz között 48 km, a Keleti főcsatorna mentén 9,4 km I. rendű árvízvédelmi töltés található, kiépítettség 84%-os Mező Róbert: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kritikus infrastruktúrájának elemzése, Nyíregyháza: 2010 p Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Összesített Veszély-elhárítási (Katasztrófavédelmi) Terve,

14 Az 1997-től az akkor megindult nagyarányú fejlesztési munkák eredményeként kiépült a védtöltés a Tisza leghevesebb vízjárású hazai szakaszán, a bal parton Tiszabecs és Olcsvaapáti között és a jobb parton Tarpa és Vásárosnamény-Gergelyiugornya között. Így az országhatártól Vásárosnaményig mindkét parton elkészült a töltésfejlesztés ben kezdődött el a Tisza jobb partján a 28 kilométer hosszú árvízvédelmi töltés előírt mértékűre történő fejlesztése, a Tisza vásárosnaményi híd és Lónya közötti szakaszán. A Szamos folyó magyarországi szakaszán az árvízvédelmi töltés mindkét parton az előírt méretűre ki van építve. A Kraszna folyó árvízvédelmi töltéseinek kiépítettsége 35%-os, A Túr folyó árvízvédelmi töltéseinek kiépítettsége 21%-os. A folyamatosnak mondható fejlesztéseknek köszönhetően a magassági és/vagy keresztszelvény hiányos szakaszok hossza évről évre csökken, de töltéseink 31%-a még mindig alacsonyabb és/vagy keskenyebb az előírtnál. A kiépített töltésszakaszok koronáján a töltések jobb megközelítése érdekében évben is készültek szilárd burkolatú utak, amelyek csatlakoznak az országos kerékpárút hálózathoz is. A burkolt koronán védekezéskor is jól megközelíthetők a védvonalak, így a szükséges védelmi beavatkozások időben érkezhetnek. Az egyre nagyobb árhullámok elleni védekezést szolgálja a Vásárhelyi-terv keretében építeni tervezett árvízi vésztározók kialakítása. Megyénkben három vésztározó kerül kialakításra, összesen mintegy 210 millió m 3 tároló kapacitással: - Szamos-Kraszna közi tározó: 100 millió m3 - Beregi árapasztó tározó: 102 millió m3 - Túr közi tározó: 9,5 millió m3 A tározók megépülése esetén a levonuló árvizek okozta veszély jelentősen csökken. 17 A védekezésre történő felkészülést segíti a Tiszán és mellékfolyóin az Ukrán Köztársaság területén telepített előrejelző rendszer működése Belvízi veszélyeztetettség 17 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves beszámoló ppt., Nyíregyháza:

15 Belvizek kialakulásáról akkor beszélünk, ha a talajvíz vízszintje megemelkedik, a mélyen fekvő területeken összefüggő vízréteget hoz létre, továbbá, ha a hirtelen lezúduló csapadék, vagy a tavaszi olvadás okozta vizek elvezetése nincs megoldva, ezáltal tartósan elönti az adott területeket. 18 Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy 2010 telén a belvíz óriási gondokat okozott Szabolcsban, Nyíregyházán, Dombrádon és Újfehértón volt a legkritikusabb a helyzet, 600 ingatlan került veszélybe. Az alábbi fotó jól példázza hogy milyen méreteket öltött a belvíz. Az eddigi tapasztalatok alapján a belvízzel elöntött településeken sor kerülhet lakosság ideiglenes elhelyezésére és ellátására, szivattyúzásos víztelenítésre, átereszek tisztítására illetve felszedésére, lakóépületek homokzsákos védelmére is. 2. sz. fotó: Belvízzel elöntött település Szabolcsban Készítette: nincs megnevezve, forrás: 19 Általánosságban elmondható a térségünkről, hogy, rendkívüli méretű havazások után a tavaszi hóolvadásból, illetve a nagy intenzitású csapadékhullásból, komoly mértékű belvízi veszélyeztetettség keletkezhet Felső-Szabolcsban (Demecser és Nagyhalász környéke), a Tisza-Szamos közben (Fehérgyarmat környéke), az Ecsedi-láp körzetében, (Nagyecsed és 18 Dr. Hornyacsek Júlia, Csaknem hatszáz ingatlant fenyeget a belvíz Szabolcsban. Forrás: (letöltés ideje: ) 601

16 Kocsord környéke), Nagy-láp körzetében (Csenger és Porcsalma környéke) valamint a Bereg térségében. Most következzen néhány szó a belvízvédelemről. Megyénkben a belvízrendszerek összterülete 5203 km 2, melyből 2384 km 2 mélyártér, és azt mutatja, hogy területünk jelentős része fokozottan veszélyeztetett belvizektől. Összesen 7717 km hosszú csatorna van kiépítve, 24 db szivattyútelep működik és 18 állandó és időszakos tározóban 40,4 millió m 3 belvíz tartható vissza. A belvízvédelmi terület 3 belvízvédelmi körzetre 12 belvízvédelmi szakaszra és 106 őrjárásra tagozódik, ahol 74 önálló csatornaőr, 27 gátőr (csatornaőri feladatokkal) és 5 tározóőr tevékenykedik. A belvizek által okozott károk megelőzése, csökkentése érdekében a megyénk területén különböző síkvidéki, mély fekvésű, belvizek befogadásra alkalmas víztározók kerültek kialakításra. Feladatuk a belvíz okozta elöntések megakadályozása, a csapadék okozta vizek összegyűjtése, tárolása valamint az aszályból adódó mezőgazdasági károk csökkentése, szükség szerint oltóvíz biztosítása. Legfontosabb gáttal rendelkező tározóink: - Nagyréti, Harangodi és Leveleki tározó 4. Vegyi veszélyeztetettség vizsgálata veszélyes üzemek A megyében összesen 25 veszélyes anyagot gyártó és felhasználó objektum található. Ezen üzemekben összesen 7,3 t klórt, 91,3 t ammóniát, t PB gázt, 425 t növényvédő szert tárolnak. A meglévő veszélyes anyagok egyidőben történő szabadba kerülése 39,674 km 2 nagyságú (a megye területének 0,8%-a) terület szennyezését okozhatja, amely az előzetes prognózisok alapján mintegy főt (a megye lakosságának 5 %-a) érinthet. 20 A veszélyes üzemek közül 6 db alsó és 1 db felső küszöbértékű üzem felel meg a 18/2006. sz. Kormányrendeletben foglaltaknak. Az üzemek elhelyezkedésről és az egyéb vegyi veszélyekről az alábbi térkép (3. sz. ábra) ad áttekintést. 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves beszámoló ppt., Nyíregyháza:

17 3. sz. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vegyi veszélyeztetettsége Készítette: Nincs megnevezve, forrás: Veszélyes anyagok vasúti és közúti szállítása A megyében lévő országos közúti hálózat hossza km, amelyből főútvonal 166 km, másodrendű főútvonal 207 km. További veszélyeztetettséget jelent a megye területén húzódó M 3-as autópálya, 4. sz., 36. sz., 38. sz., 41. sz., fő közlekedési utakon és az egyéb közúti úthálózaton folyamatosan nagy mennyiségű veszélyes anyagot szállító gépjárművek áthaladása. A szállítás során bekövetkezett balesetek, katasztrófák fő sajátossága, hogy viszonylag kis területen, nagy koncentrációval szennyeződik a környezet. Ezek, mint potenciális veszélyforrások veszélyeztetik az út menti településeket és az ott élőket. A megye vasúti főútvonalának hossza 117 km, a fontosabb vonalaké 216 km. A főútvonalakon (Újfehértó Nyíregyháza Záhony) folyamatosan nagy mennyiségű veszélyes anyagot szállító szerelvények haladnak át, beleértve a Paksi Atomerőmű ZRt. fűtőelemeinek ki- és beszállítását is. Megyénkben található a Záhonyi MÁV 21 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Összesített Veszély-elhárítási (Katasztrófavédelmi) Terve, Nyíregyháza: 2011 p

18 Üzemigazgatóság, ez az ország legnagyobb vas-úti átrakó körzete (84 km 2 ), jelentős a vegyi anyag átfejtésből eredő kockázat mértéke. 22 Továbbá veszélyeztetettséget jelentenek még a lakosság számára, a megyén áthaladó termékvezetékek is. A megyén áthaladó föld alatti és feletti veszélyes anyagot szállító vezetékek: Kőolajvezeték (Barátság II. kőolajvezeték) o nyomvonala: Tiszaszentmárton - Mándok - Fényeslitke - Beszterec - Tiszarád - Tiszavasvári etilén gázvezeték gázolaj termékvezeték földgáz vezeték o egyesített nyomvonaluk: Beregdaróc - Vásárosnamény - Petneháza - Nyírtura (Nyírbogdány-gázolaj) - Nagycserkesz - Tiszavasvári A veszélyes áruk szállítását július 19-e óta hazánkban is A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (továbbiakban ADR) alapján szabályozzák. Mivel a veszélyes áruk és anyagok környezetbe kerülése igen nagy kockázatot jelent a megye számára, ezért a katasztrófavédelem hivatásos szervei közül a BM OKF (Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság) területi szervei telephelyi és közúti ellenőrzéseket hajtanak végre megyeszerte, hogy feltárják és szankcionálják a szabálytalanságokat ezzel is megelőzve a baleseteket. Tapasztalatok szerint a szabálytalan szállítások száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat, ennek oka lehet a közlekedési morál, a szállítói fegyelem pozitív változása. De még mindig jelentős azon szállítmányok száma, melyeknél a szabálytalanságok halmozottan jelentkeztek. Több esetben találkoztak az ellenőrök olyan veszélyes árut szállító gépjárművel, mely az ADR egyetlen előírását sem tartotta be. Ezek között egyaránt megtalálható volt mind hazai, mind külföldi gépjármű. 23 A veszélyes áruk szállításának területe jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és a magyar 22 Mező R., Hoffman I.,

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG BEVEZETŐ Jelen kutatási tanulmány a Légy felkészűlve cίmű magyar-román határmenti együttműködési pályázat keretén belül

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

BUDAPEST KATASZTRÓFA- VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK ELEMZÉSE

BUDAPEST KATASZTRÓFA- VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK ELEMZÉSE BEVEZETÉS XXI. évfolyam, 1-4. szám 2011 BUDAPEST KATASZTRÓFA- VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK ELEMZÉSE Kasza Anett pv. hadnagy PhD hallgató A rendszerváltás előtt Magyarországon, centralizált közigazgatási- gazdasági-

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Dr. Szilágyi Tivadar MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Elméleti háttér tanulmány GÖDÖLLŐ, 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BIZTONSÁG ÉRTELMEZÉSE...

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON

IPARBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON IPARBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON Dr. Hoffmann Imre; Dr. Kátai-Urbán Lajos; Dr. Lévai Zoltán; Dr. Vass Gyula Absztrakt A veszélyes tevékenységekben jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, gyártása

Részletesebben

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez AJÁNLÁS T E M A T I K A É S M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Készítette: Országos

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Budapest, 2002-2005 Konzulens: Készítette: Prof. Dr. Solymosi József nyá. mérnök ezredes tudományos rektorhelyettes egyetemi tanár, a hadtudomány doktora Dr. Cziva Oszkár

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1.

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. Budapest 2009. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI

Részletesebben

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről 0518 2005. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila 2010. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar MŰSZAKI ÉS KATASZRÓFAVÉDELMI TANSZÉK A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Hornyacsek Júlia Keszely László hornyacsek.julia@uni-nke.hu keszely.laszlo@hm.gov.hu A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN Absztrakt Ma már magától

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Beszámoló a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Tisztelt Képviselőtestület! A kockázatcsökkentés, a megelőzés, a lakosság tájékoztatásának, ösztönzésének, öntevékenységének fontossága kulcskérdés.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bognár Balázs pv. százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktorandusza a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága

Részletesebben

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXXIII. kötet Környezetmérnökök katasztrófavédelmi

Részletesebben

A katasztrófavédelem, azon belül az árvízi védekezés logisztikai támogatásának kérdései a jogszabályok tükrében

A katasztrófavédelem, azon belül az árvízi védekezés logisztikai támogatásának kérdései a jogszabályok tükrében A katasztrófavédelem, azon belül az árvízi védekezés logisztikai támogatásának kérdései a jogszabályok tükrében Horváth Zoltán PhD. jelölt 2010. május-júniusában az utóbbi évek legnagyobb árhulláma vonult

Részletesebben

Érted - Velünk. Ifjúsági felkészítõ kiadvány

Érted - Velünk. Ifjúsági felkészítõ kiadvány Érted - Velünk Ifjúsági felkészítõ kiadvány Tisztelt Olvasó! Ez a kiadvány, melyet kezében tart elsõsorban a fiatal felhasználók részére és az iskolai katasztrófavédelmi oktatás segítésére készült. Gyorsan

Részletesebben

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA VESZÉLYHELYZETEKBEN Az elmúlt évtizedben számos globális esemény és folyamat

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

A 2001. MÁRCIUSI FELSÔ-TISZAI ÁRVÍZ

A 2001. MÁRCIUSI FELSÔ-TISZAI ÁRVÍZ AZ ÁRVÍZ HDROLÓGÁJA. A 2001. MÁRCUS FELSÔ-TSZA ÁRVÍZ Rövidített változat 1 . AZ ÁRVÍZ HDROLÓGÁJA 2 A 2001. márciusi felsô-tiszai árvíz AZ ÁRVÍZ HDROLÓGÁJA. A kiadvány az azonos címû könyv alapján a Felsõ-Tisza-vidéki

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Szternák György Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Az ország biztonságának elemzésekor a szakemberek nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy az ipari- és természeti katasztrófák elhárítása,

Részletesebben