Javítóvizsga témakörök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javítóvizsga témakörök"

Átírás

1 Javítóvizsga témakörök 5. évfolyam... 2 Matematika... 2 Természetismeret... 2 Magyar irodalom évfolyam... 4 Földrajz... 4 Angol... 4 Német... 5 Történelem - Témakörök... 6 Történelem - Segédlet a felkészüléshez... 6 Fizika évfolyam Német (9.a osztály) Spanyol Matematika Angol évfolyam Német Spanyol Matematika (11.b) Magyar évfolyam Matematika (12.b) Magyar

2 5. évfolyam Matematika 1. Számtan, algebra Természetes számok írása, olvasása, számegyenesen ábrázolása, összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Törtek, tizedes törtek fogalma, ábrázolása, összehasonlítása. Törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal. Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása természetes számmal. Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 2. Geometria, mérés Geometriai alapfogalmak szemléletes ismerete (párhuzamosság, merőlegesség, távolság). Szögek fajtáinak felismerése, szög mérése. Négyzet, téglalap tulajdonságainak ismerete, kerület, terület számítása. Kocka, téglatest hálója, felszíne, térfogata. Hosszúság, terület, térfogat, idő, tömeg mértékegységeinek ismerete, átváltásuk. Természetismeret 1. Élet a kertben Az őszi kert 2. Állatok a házban és a ház körül 3. Tájékozódás a térképen 4. A Föld és a Világegyetem 5. Élet a kertben Tavaszi kert 2

3 Magyar irodalom 1. A mesékről a mese fogalma, fajtái, jellemzői a tankönyv alapján példák 2. Petőfi János vitéz a mű tartalma, műfaja, szerkezete, verselése (Tk old.) a szóképek (költői képek): megszemélyesítés, hasonlat, metafora megnevezése, felismerése (Tk old.) nyelvi alakzatok (Tk. 98.old., 202.old.) 3. A mítoszok a könyv fejezete alapján (Tk old.) a tanult istenek (görög - római) 4. Molnár Ferenc : A Pál utcai fiúk a regény tartalma, keletkezése, szerkezete (Tk old.-tól) kedvenc részem (indoklással) kedvenc szereplőm (indoklással) 3

4 7. évfolyam Földrajz 1. Földtörténet eseményei 2. Afrika és Ausztrália természet- és gazdasági földrajza 3. Amerika természet- és gazdasági földrajza 4. Ázsia természet- és gazdasági földrajza 5. Európa természetföldrajza 6. Észak- és Nyugat-Európa Angol a. Észak-Európa országai b. Nagy-Britannia és Észak-Írország c. Franciaország 1. Tankönyv : Get to the Top Olvasmányok: 1/a, 1/b, 1/c fejezeteket olvasni és lefordítani, szavakat tudni! 3. Past Simple tankönyv + munkafüzet feladatai 4. Some / any tankköny + munkafüzet feladatai 5. unit: must / have to - munkafüzet 6. unit: should - munkafüzet 7. 4.a 1 vocabulary - tankönyv oldal / 3. feladat grammar tankönyv 9. 4.b Question tags munkafüzet és tankönyv 4

5 Német 1. Nyelvtan (írásbeli): számok nullától milliókig Igeragozás jelen időben (tőhangváltós igék) Módbeli segédigék használata és ragozása (können, müssen, dürfen, möchten, mögen, wollen) A Perfekt múlt idő képzése A Jövő idő képzése Főnév ragozás (tárgyeset, részeseset) Az idő kifejezése (hány óra van?) tagadás (nicht és kein) 2. Témakörök (szóbeli) Bemutatkozás Családtagok bemutatása Szabadidő, Hobbi, Sport Egy átlagos nap /hétvége lezajlása Étkezés 5

6 Történelem - Témakörök 1. Polgári átalakulás kora 2. Magyarország a XVIII. században 3. A reformkor 4. Forradalom és szabadságharc Magyarországon 5. A feudalizmus kora 6. A polgárosodás a modernkori Magyarországon Történelem - Segédlet a felkészüléshez XVI. Lajos a feudalizmus felszámolása Napóleon o államformák: önkényuralom, alkotmányos királyság, köztársaság, diktatúra gépek (gőzgépek), vetésforgó, gyár, gyáripar, szabadverseny tőkés vállalkozó, tőkés földbirtokos, parasztgazda, értelmiség, bérmunkások soknemzetiségű ország Mária Terézia, rendeletek: kettős vámrendelet, úrbéri rendelet, egészségügyi és tanügyi rendelet II. József: türelmi rendelet, jobbágy rendelet Széchenyi István és a legfontosabb rendelkezései (tk old.) jobbágyfelszabadítás / örökváltság közteherviselés a nyelvújítás / a magyar nyelv ügye Kossuth Lajos fellépése és programja (tk old.) Nemzeti Kaszinó Nemzeti Színház Nemzeti Múzeum a márciusi ifjak a reformkor 6

7 forradalom és szabadságharc o a pesti forradalom színhelyei o a 12 pont o az áprilisi törvények o az udvar első támadása o az udvar második támadása o a tavaszi hadjárat o a Függetlenségi Nyilatkozat o a szabadságharc leverése Polgárháború az USÁban o Abraham Lincoln - a polgári állam: intézményei és feladatai feltalálók és találmányok ( 132. old. zöld ) gyarmatosítás o gyarmat o félgyarmat Kína o koronagyarmat India o gyarmatosító nagyhatalmak: Anglia, Franciaország, Németország Haynau rémuralma katonai diktatúra Bach-rendszer polgári közigazgatás 1867 o a kiegyezés okai létrehozói dualista állam közös ügyek o a kiegyezés eredményei a gazdaság fellendülése a társadalom átalakulása az életszínvonal emelkedése 1872 Budapest o Budapest világvárossá fejlődése 1896 Millenium 7

8 Fizika I. Témakör: AZ ANYAG NÉHÁNY TULAJDONSÁGA, KÖLCSÖNHATÁSOK Az anyag belső szerkezete A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei (mértékegység átváltás!!!) Termikus és mechanikai kölcsönhatások Mágneses kölcsönhatások. Elektromos és gravitációs kölcsönhatások II. Témakör: A TESTEK MOZGÁSA Egyenes-vonalú egyenletes mozgás Változó mozgás. Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás fogalma A szabadon eső test mozgása III. Témakör: A DINAMIKA ALAPJAI A tehetetlenség törvénye A testek tömege A sűrűség Az erő fogalma Legismertebb erőfajták Az erőmérés. Erő ellenerő. Több erőhatás együttes eredménye A súrlódási- és a közegellenállási erő A forgatónyomaték IV. Témakör: A NYOMÁS A nyomás fogalma A folyadékok nyomása A gázok nyomása Közlekedőedények, hajszálcsövek Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye. A testek úszása, lebegése, és elmerülése 8

9 V. Témakör: ENERGIA, ENERGIAVÁLTOZÁSOK Az energia fogalma A munkavégzés és a munka Az egyszerű gépek A testek belső energiája. A fajhő. A teljesítmény. A hatásfok Megjegyzés: A témakörökhöz tartozó feladatokból is készülni kell! 9

10 9. évfolyam Német (9.a osztály) 1. Nyelvtan (írásbeli): 1. számok nullától milliókig és alapműveletek 2. Igeragozás jelen időben (tőhangváltós igék) 3. Módbeli segédigék használata és ragozása (können, müssen, dürfen, möchten, mögen, wollen) 4. személyes névmások 5. Az ABC 6. Főnév ragozás (alanyeset, tárgyeset) 7. Az idő kifejezése (hány óra van?) 8. többesszám 9. tagadás (nicht és kein) 10. szórend (egyenes: und, aber, sondern, denn, oder, fordított: deshalb, deswegen,dann) 11. kérdő mondatok 12. nicht mehr, kein mehr 13. viel / viele, wenig / wenige használata 14. Uhr /Stunde, lang / lange, erst / nur 15. in elöljárószó 16. für plus Akk 17. es gibt használata 18. man használata 19. jeder, jede, jedes, alle 20. von birtokviszony kifejézésére 21. az in képző, női foglalkozások képzésére 2. Témakörök (szóbeli) 1. Bemutatkozás 2. Családtagok bemutatása 3. Szabadidő, Hobbi, Sport 4. Egy átlagos nap elmesélése 10

11 Spanyol Tankönyv: Colores I. Témakörök: 1-5.lecke 1. La familia 2. El tiempo libre 3. Las telenovelas latinamericanas 4. La casa 5. El loft 6. El tráfico de Madrid 7. Barcelona y Sevilla Nyelvtani anyag: minden az 1-5. leckéből ( tankönyv + munkafüzet) Matematika Törtek, törtes műveletek Halmazok Halmazok, halmazműveletek Számegyenes és intervallumok Algebra és számelmélet Hatványozás, a hatványozás alapazonosságai, számok normál alakja Nevezetes szorzatok Szorzattá alakítás módszerei (kiemelés, azonosságok alkalmazása) Műveletek algebrai törtekkel Oszthatóság, legnagyobb közös osztó (LNKO) és legkisebb közös többszörös (LKKT) Függvények lineáris függvények abszolútérték függvény másodfokú függvény négyzetgyökfüggvény lineáris törtfüggvények Egyszerű függvénytranszformációk 11

12 Geometria Pontok, egyenesek, síkok és ezek kölcsönös helyzete Alapvető geometriai fogalmak A háromszögek Pitagorasz tétele és alkalmazása A négyszögek A sokszögek Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben A háromszög beírt köre A háromszög körülírt köre Thalész tétele és alkalmazása Egybevágósági transzformációk Fogalmak Tengelyes tükrözés és tulajdonságai Tengelyesen szimmetrikus alakzatok Középpontos tükrözés és tulajdonságai Középpontosan szimmetrikus alakzatok Középpontos tükrözés alkalmazásai (középvonal, magasságvonal, súlyvonal) Pont körüli forgatás és alkalmazásai (körív, körcikk, ívmérték, radián) Párhuzamos eltolás (vektorok, vektorműveletek) Alakzatok egybevágósága Egyenletek, egyenlőtlenségek Egyenletek grafikus megoldása Egyenletek értelmezési tartományának (ÉT) és érték készletének (ÉK) vizsgálata Egyenletek megoldása szorzattá alakítással Egyenletek megoldása mérlegelvvel Egyenlőtlenségek megoldása Abszolút értékes egyenletek, egyenlőtlenségek Szöveges feladatok (amelyek egyenletekkel oldhatóak meg) 12

13 Angol Írásbelire Present Simple / Egyszerű jelen, affirmative and negative, questions (+, -,?) Adverbs of frequency (never, rarely, sometimes, often, always) (Modules 1, 2) there is / there are (Module 3) Possessive s (Module 4) Past Simple / Egyszerű múlt, affirmative and negative, questions (+, -,?) Irregular verbs / Rendhagyó igék! (+, -,?) (Module 5,6) Countables and uncountables / Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (some, any, a lot of) (Module 7) Present Continuous / Folyamatos jelen, affirmative and negative, questions (+, -,?) Present Simple and Present Continuous (Modules 9-10) Comparative adjectives / Melléknévfokozás (Module 11) Szóbeli témakörök My best friend Watching TV Free time Weather / The 4 seasons Healthy living My best holiday Music Clothes and fashion 13

14 11.évfolyam Német 1. Nyelvtan (írásbeli) 1. an, auf, hinter, vor, neben, über, unter, zwischen 2. weil és Kati 3. Igeidők (Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futur 1) 4. Birtokos eset 5. einer, welche névmás 6. Melléknév fokozás 7. melléknév ragozás 8. Függő kérdés 9. páros kötőszavak 2. Témakörök: 1. lakás, szoba leírás 2. dátum, évszám 3. útleírás gyalog és közl. Eszközzel 4. bemutatkozás, család 5. egy nap lezajlása 6. szabadidő, hobbi, sport Az írásbelin a nyelvtani témákhoz lesz feladat. Szóbelin a témakörökről beszélgetünk, főleg azok a kérdések lesznek, amik a lapon vannak. 14

15 Spanyol Colores lecke, Colores lecke: Témakörök, nyelvtani szerkezetek: Generációs problémák a kijelentő mód és a kötőmód időhatározók, célt, feltételt kifejező határozószók után Ünnepek Magyarországon és Spanyolországban a kötőmód használatának összefoglalása A család, családtípusok, kínálás, invitálás subjuntivo használata a fej igék után, aunque használata, ser és estar használata melléknevekkel A munka világa - foglalkozások, munkatípusok, preferenciák foglalkozás és munkahely választásakor, diákmunka, állásinterjú, álláshirdetésre való jelentkezés - a foglalkozást jelentő főnevek neme, indicativo és subjuntivo használata ismert vagy ismeretlen előzmény, főmondat és mellékmondat alanyának egyezése és különbözősége esetén, a vonatkozó névmások Tanulás, oktatás: iskola, osztályterem, oktatással kapcsolatos eszközök, tantárgyak, órarend, iskolai tevékenységek, iskolarendszer, nyelvtanulás, iskolai események és hagyományok, továbbtanulás változással kapcsolatos igék (ponerse, hacerse, llegar a ser, volverse, quedarse), pretérito perfecto de subjuntivo Szolgáltatások, ügyintézés: bank, bakautomata, ennek utasításai, posta, rendőrségi bejelentés, taxi, benzinkút, repülőtér imperfecto de subjuntivo képzése, helyes használata, tört- és tizedes számok, százalékok 15

16 Matematika (11.b) A pótvizsgán elsődlegesen feladatokat kell megoldani, melyhez a tankönyv megoldott mintafeladatai és a feladatgyűjteményből az alább kijelölt feladatok nyújthatnak segítséget. A szóbelin azonban kérdezhetünk definíciót és tételkimondásokat is. Ezek a füzetben illetve a tankönyvben vastagon kiemelve találhatók meg. 1.) Hatvány, gyök, logaritmus: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2.) Trigonometria: ; ; ; ; 3397; ; ) Koordináta-geometria: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

17 Magyar 1. Jelek és jeltípusok - a jelek csoportosítása - a szavak jelentése 2. A stílus - a stílus jelentése - a stíluseszközök - a stílus megválasztását meghatározó tényezők 3. A zeneiség stíluseszközei 4. Az alakzatok 5. A szóképek 6. A képszerűség egyéb stíluseszközei 7. A nem nyelvi stíluseszközök - a hangzó szöveg - a szöveg képe - a központozás 8. Stílusrétegek és stílusárnyalatok I. - a magánéleti és közéleti szövegek stílusa 9. Stílusrétegek és stílusárnyalatok II. - a hivatalos és tudományos szövegek stílusa 10. Stílusrétegek és stílusárnyalatok III. - a sajtószövegek és a szépirodalmi szövegek stílusa - a stílusárnyalatok A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, elméleti és gyakorlati feladatok is lesznek a tesztben, majd a kifejtendő esszékérdésekből kell témát húzni a szóbelin. 17

18 12. évfolyam Matematika (12.b) A pótvizsga írásbeli részén feladatokat kell megoldani, a szóbelin viszont kérdezünk definíciót és tételkimondásokat is. Az írásbeli: mintha egy érettségi rövidített formája lenne, 45 percben. 50%-ban rövid, egyszerű feladatok lesznek benne a 4 tanév ismétlő témáiból 50%-ban összetettebb feladatokat tartalmaz, főként az ez éves új anyagból, azaz a következő témákból: 1) Sorozatok 2) Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás Ezekre gyakorolni lehet: a 12.-es feladatgyűjtemény aktuális fejezeteiből, beleértve a rendszerező összefoglalás fejezeteit is, főként a sárga színnel jelzett feladatok közül válogatva; valamint a korábbi évek érettségi feladatsoraiból, hangsúlyozottan a feladatsorok I. részét megoldva. A szóbelin egyszerű feladatok és elméleti kérdések lesznek. 18

19 Az elmélet témakörei a következők: 1. Gondolkodási módszerek 2. Kombinatorika, valószínűség, statisztika 3. Algebra, számelmélet 4. Függvények, sorozatok - üreshalmaz, részhalmaz fogalma - halmazműveletek (unió, metszet, különbség, komplementer) fogalma - speciális számhalmazok (N, Z, Q, R) fogalma - intervallumok értelmezése, jelölése - gráf fogalma, gráf csúcsai, élei, fokszáma - n! fogalma - a klasszikus valószínűség fogalma - átlag, módusz, medián, terjedelem, szórás fogalma - prímszám, összetett szám fogalma - legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös fogalma - a számelmélet alaptétele - oszthatósági szabályok - pozitív, negatív illetve 0 kitevőjű hatvány fogalma - törtkitevőjű hatvány fogalma - a hatványozás azonosságai - négyzetgyök fogalma - a gyökvonás azonosságai - a logaritmus fogalma - a logaritmus azonosságai - betűs kifejezésekkel kapcsolatos nevezetes azonosságok (pl. (a+b) 2, (a+b). (a-b), ) - alapfüggvények (elsőfokú, másodfokú, négyzetgyökös, abszolútérték, exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus) ábrázolása - függvénytranszformációs szabályok - függvények jellemzése - számtani és mértani sorozat fogalma - számtani és mértani sorozatnál a n, S n kiszámítása 19

20 5. Geometriai alapismeretek 6. Trigonometria 7. Vektorok, koordinátageometria 8. Terület-, térfogat-, felszínszámítás - háromszögek egybevágóságának alapesetei - háromszögek hasonlóságának alapesetei - hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek térfogatának aránya - speciális háromszögek, speciális négyszögek fogalma - háromszögek, négyszögek, sokszögek belső és külső szögeinek összege - sokszögek átlóinak száma - háromszög beírható és körülírható körének középpontja - háromszögek nevezetes vonalai (magasság, súlyvonal, középvonal), nevezetes pontjai (súlypont, magasságpont) - Pitagorasz-tétel és megfordítása - Thalesz-tétel és megfordítása - magasságtétel, befogótétel - szög mérése: 1 fok, ill. 1 radián fogalma - hegyesszögek szögfüggvényei - szögfüggvények fogalmának kiterjesztése, a szinusz, a koszinusz, és a tangens függvény alakja - szinusz-tétel, koszinusz-tétel - vektor fogalma, egyenlő vektorok, ellentétes irányú vektorok - vektorműveletek (összeadás, kivonás, számmal szorzás, skaláris szorzás) - az egyenest meghatározó adatok (irányvektor, normálvektor, meredekség, irányszög) fogalma, kiszámításuk egymásból - az egyenes normálvektoros egyenlete - a kör egyenlete - körcikk fogalma, körcikk területe, körív hossza - háromszögek, speciális négyszögek, szabályos sokszögek területének kiszámítása - henger, hasáb, kúp, gúla, csonkakúp, csonkagúla, gömb fogalma; térfogatuk, felszínük kiszámítása 20

21 Magyar 1. A nyelv mint jelrendszer (Ember és nyelv) 2. A nyelv diakrón és szinkrón változásai (Ember és nyelv) 3. A közlésfolyamat funkciói és tényezői (Kommunikáció) 4. Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái (Kommunikáció) 5. A magyar nyelv eredete és rokonsága (A magyar nyelv története) 6. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere (A magyar nyelv története) 7. Nyelvemlékeink mint a nyelvtörténet forrásai (A magyar nyelv története) 8. Mai magyar nyelvváltozatok; társadalmi és területi nyelvváltozatok 9. (Nyelv és társadalom) 10. A tömegkommunikáció (Nyelv és társadalom) 11. A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei; a magánhangzók és a mássalhangzók alkalmazkodásának esetei hangtörvények (Nyelvi szintek) 12. A mondat modalitása, mondatfajták (Nyelvi szintek) 13. Helyesírásunk alapelvei és szabályai (Nyelvi szintek) 14. A szövegfajták (A szöveg) 15. A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek értelmes, kifejező használata (A szöveg) 16. A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szöveg előadására 17. (A szöveg) 18. A szövegszerkesztés menete (A retorika alapjai) 19. Az érvelő szöveg felépítése (A retorika alapjai) 20. A képszerűség elemi eszközei (Stílus és jelentés) 21. Nyelvi elrendezés, művészi nyelvhasználat (Stílus és jelentés) 22. A zeneiség stíluseszközei (Stílus és jelentés) 21

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 22. számú melléklete A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA 2013. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vizsgaszabályzata

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T. I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály)

F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T. I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály) F E L V É T E L I K Ö V E T E L M É N Y E K SZ A K O N K É N T I. KLASSZIKUS HUMÁN OSZTÁLY (A osztály) Szóbeli vizsga: magyar nyelv- és irodalomból, valamint történelemből A. Követelmények magyar nyelv-

Részletesebben

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila II. PORTÉK: Balassi Bálint Berzsenyi Dániel Mikszáth Kálmán Radnóti Miklós III.

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

11. évfolyam. Emelt szintű heti 6+6 óra 11 12. évfolyam. További célok:

11. évfolyam. Emelt szintű heti 6+6 óra 11 12. évfolyam. További célok: Emelt szintű heti 6+6 óra 11 12. évfolyam További célok: Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, és egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, valamint a mindennapi élet

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

Matematika helyi tanterv

Matematika helyi tanterv Matematika helyi tanterv 1 Tartalomjegyzék Matematika helyi tanterv... 1 1 Tartalomjegyzék... 1 2 Bevezetés... 1 2.1 Helyi tanterv :4+4+4+4 óra... 4 2.1.1 9. évfolyam... 5 2.1.2 10. évfolyam... 16 2.1.3

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

9-12. ÉVFOLYAM. Fejlesztési követelmények Az általános fejlesztési követelményeket az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan öt csoportba soroljuk.

9-12. ÉVFOLYAM. Fejlesztési követelmények Az általános fejlesztési követelményeket az alsóbb évfolyamokhoz hasonlóan öt csoportba soroljuk. Esti tagozat 9-12. ÉVFOLYAM Célok és feladatok A felnőttoktatás középiskoláiba valószínűleg két fő ok miatt jelentkeznek a tanulók. Az egyik ok, hogy a pillanatnyi szakterületükön való további megfelelés

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása

Részletesebben

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára heti óraszám éves óraszám 9. 10. 11. 12. 3 cs 4 4 4 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban) Témakörök Gondolkodási

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

8. melléklet [7. melléklet 7.5. az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] 7.5. Matematika speciális tagozat kerettanterve

8. melléklet [7. melléklet 7.5. az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] 7.5. Matematika speciális tagozat kerettanterve 8. melléklet [7. melléklet 7.5. az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] 7.5. Matematika speciális tagozat kerettanterve Kerettantervek: a négyévfolyamos képzéshez a hatévfolyamos képzéshez MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 Matematika

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyama számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben