SZAKDOLGOZAT Papanitz Anett 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Papanitz Anett 2011"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Papanitz Anett 2011

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK NAPPALI TAGOZAT REGIONÁLIS KAPCSOLATOK ÉS PÁLYÁZATI KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY PROJEK(T)CIÓ Budapest, 2011 Készítette: Papanitz Anett

3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Kommunikációelméleti áttekintés - A szakszótárak szerepe 6 III. A projektnyelv elsajátításának gyakorlati tapasztalatai.14 IV. A projektnyelv napjainkban A projektnyelv aktualitása Projektmenedzsment az oktatásban..26 V. Kutatás Kutatás I. PMI Budapest, Kutatás II. Török L. Gábor, Kutatás III. Ernst & Young Magyarország, Kutatás IV. PMI Budapest, Esetpélda A projektek megbukásának okai Kutatás V. Interjú az MBE frontembereivel...36 VI. A szaknyelv kultúrspecifikus jellege A szaknyelv kultúrspecifikusságának megnyilvánulásai A hazai és nemzetközi formanyomtatványok.44 VII. Primer kutatás 52 VIII. Az Új Széchenyi Terv relevanciája...58 IX. Összegzés.61 X. Irodalomjegyzék.63 XI. Mellékletek..68 Ábrák jegyzéke 1. Ábra: A projektmenedzsment hazai helyzete Ábra: Projektmenedzsment felmérés Ábra: A kitöltők egyéni eredményei százalékban kifejezve Ábra: A kifejezések a 3 pontos válaszok tükrében Ábra: A súlyozottan figyelembe vett szakkifejezések pontszámai Ábra: A kiemelt kifejezések elterjedtsége Ábra: A kitöltők egyéni eredményei

4 I. Bevezetés Az utóbbi időben projektek tömkelege látott napvilágot részint az uniós támogatásoknak köszönhetően, részint a projektmenedzsment szakma terjedése miatt. Éppen ezért egyre több szakember dolgozik projektmenedzserként vagy pályázatíróként hazánkban, ezzel biztosítva a fejlődés lehetőségét. A szakmai tudásbázis bővülésével ugyanakkor nehéz tartani a lépést, ahogyan a megbízói elvárások is eltérőek. A szókészlet folytonos bővülése, az új módszerek térhódítása mind olyan tényezők, melyek nagymértékben meghatározzák a szakma jövőjét. A megfigyelhető változás a civilizációs fejlődés eredménye, így elkerülhetetlen. Különböző tankönyvek léteznek, melyek a projektmenedzsment szakma űzéséhez szükséges alapismereteket összefoglalják, ám az elméleti tudás megszerzése sajnos nem elegendő. Valóságos tapasztalatokra van szükség ahhoz, hogy hozzáértők legyünk. A projektek szövegére jellemző nyelvhasználat voltaképp nem más, mint a projektdokumentáció szaknyelve, vagyis a projektnyelv. Mint azt majd látni fogjuk, a projektnyelv az alfa és az omega, ami nélkül elképzelhetetlen mind a projektek megtervezése, mind kivitelezésük, de a pályázatok sem nélkülözhetik. Ebből adódóan időszerűnek látszik elgondolkodni a projektnyelvet meghatározó valamennyi befolyásoló tényezőt illetően, különös tekintettel a szakma alakulására és az élet adta példákra. Aktuális összegyűjteni a meglévő tudást más aspektusból, mint ahogy azt a tankönyvi szerkesztők teszik. Ideje megerősíteni a projektmenedzsment elismerését, rávilágítani a szakma és így a szaknyelv sajátosságaira. Ideje összevetni a hazai gyakorlatot a külföldivel, kutatást végezni az alkalmazásról. Érdemes nem csak szakmai szempontból, de nyelvészetileg is megvizsgálni a szaknyelvi terminológia alakulását, az idegen kifejezések egyenértékeseként létrejövő szakkifejezések elterjedésének, helyesírásának, vagy akár következetlen használatának tükrében. Fel kell vázolni, milyen nehézségek rejlenek a szaknyelv elsajátításában, s fel kell ismerni, hogy ezek az akadályok milyen eredetűek. Muszáj leásni egészen a gyökerekig, hogy a problémák mélyére láthassunk, hogy gyorsan és hatékonyan orvosolhassuk azokat. Elengedhetetlen a végtelenbe nyúló információhalmaz újraértelmezése, hogy fény derülhessen azokra az ismeretekre, melyek valóban csak az akkreditáltságot igazoló papír megszerzéséhez szükségesek. 4

5 Hangsúlyozni kell azokat az eljárásokat, módszereket, adatlapokat és dokumentumokat, melyek megismerése, illetve elkészítése minden projektnél kívánatos. Tisztázni kell azokat a pontokat, melyek félreértés forrásai lehetnek. El kell rugaszkodni arról a talajról, mely a projektmenedzsment bibliájaként emlegetett Project Management Body of Knowledge szent betűin alapszik. Tudni kell megtalálni az arany középutat mindamellett, hogy egy pillanatra sem feledkezünk meg a tevékenységgel járó felelősség súlyáról, arról, hogy a projektek sikeres teljesítéséhez szakértelemre mindig szükség van. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a globalizáció egyre fokozódó hatásait, a munkáltatók növekvő elvárásait az alkalmazottakkal szemben. Uniós tagországként nem csak nemzetállamként kell szemlélnünk a világ eseményeit. Élni kell az unió adta lehetőségekkel, miközben ki kell tágítanunk látókörünket. Az információs társadalom korában mindennel számolni kell. Így válik lehetővé a világ jelenségeinek meghatározása. A projektnyelv kialakulása, megszületése, elterjedése vagy annak hiánya éppen ezért nem korlátozható szigorúan értelmezett definíciók és karakterszámok közé. Éppen ellenkezőleg. Szakdolgozatommal azt igyekszem bebizonyítani, mennyivel többről van szó, mint egy meghatározásról. Az elsőre egymástól élesen eltérőnek látszó témakörök és esettanulmányok koherenciáját biztosítja a projektnyelv. Az egységesség titka tehát nem abban rejlik, hogy minden a projektnyelvből fakad, nem Inkább úgy mondanám, minden nyíl rá mutat. A projek(t)ció pedig arra szolgál, hogy mindezt láthatóvá tegyem. 5

6 II. Kommunikációelméleti áttekintés - A szakszótárak szerepe A kommunikáció legfontosabb mozzanata, hogy lehetőséget ad a kapcsolódásra. Surányi András főiskolai adjunktus A kommunikáció számos alapfunkciója között szerepel a befolyásolás és motiválás, az érzelemkifejtés és a szocializáció mellett az ismeretközlés és -szerzés. Ahhoz, hogy ezen funkciók teljesülhessenek, a komplex feltételrendszer hatékony működésére van szükség. A sikeres kommunikáció egyszerre eredményes, hatásos és hatékony. Fontos, hogy az egymáshoz kapcsolódó rendszerek, alrendszerek összehangolt működése megvalósuljon, hogy a kibocsátó szándéka mind tartalmi, mind formai szempontból érvényesüljön, majd realizálódjon. Nem szabad megfeledkezni a ráfordítás mértékéről sem, mely az eredmény tükrében a hatékonyság mutatója. A kibocsátónak, vagyis annak, aki az üzenetet küldi, tudnia kell, hogy milyen befogadókat akar elérni, s hogy milyen választ vár. Éppen ezért a kódolás során figyelembe kell vennie a befogadók dekódolási szokásait. A projektdokumentáció nyelvén íródott üzenetek esetében ez jelenti a legnagyobb nehézséget. A kibocsátó ugyanis nem képes kialakítani a visszajelzéshez szükséges csatornákat. Ilyenkor a visszajelzés lehetősége a csatorna természete szerint nem biztosítja az azonnali visszajelzést, más szóval nem interaktív, hanem egyoldali. Érdemes azonban megemlíteni, hogy mindennek ellenére nem egyoldalú kommunikációról van szó, hiszen nem a kibocsátó sajátos nézőpontjának bemutatása a cél. A projektek dokumentációjának elkészítése, illetve az azt segítő kitöltési útmutatók és segédanyagok értelemszerűen írásban születnek. A verbális kommunikációnak ez a formája megszünteti az idő és/vagy tér korlátozottságát, miközben tudásbázis felhalmozását teszi lehetővé. Az írásbeliséggel járó rögzíthetőség egyúttal fokozza kibocsátó hitelességét. Pontosan az egyoldali kommunikáció az oka annak, hogy a mindennapi életben a befogadó számára gyakorta komoly nehézséget jelent a szöveg dekódolása, kiváltképp az olyan szaknyelvek terén, melyek első terminusai alig egy évtizede váltak ismertté. Ily módon a projektek nyelvezete (továbbiakban projektnyelv), kiváló példakánt szolgál arra, hogy megismerhessük a dekódolás forrásait, gátjait, akadályait. Mint a 6

7 civilizációs fejlődés hatására és következményeként született szaknyelvek egyike, a projektnyelv kutatása nem pusztán aktuális, de kívánatos is. Ahhoz, hogy a befogadó a kibocsátó szándéka szerint dekódolja a küldött üzenetet, minden esetben nélkülözhetetlen a közös kódhasználat. A kommunikáció nyelvének mindkét fél számára ismertnek kell lennie. A szaknyelvek, melyek egy-egy foglalkozáshoz, tudományághoz kötődnek, sajátos mondatszerkezeteik és szókészleteik következtében bonyolultabbá teszik a szöveg dekódolását, a folyamat magasabb szinten történik, mint a köznyelv használata során. A köznyelv szókészlete a többségi társadalom által jól ismert, ezért a megértés többnyire nem okoz nehézséget (tekintsünk el a funkcionális analfabetizmustól). A szaknyelvi szövegek pontos megértését akadályozhatja a szakszöveg struktúrája, mely a hétköznapi beszéd struktúrájától nagyban eltér. Az írott szöveg jellemzően átgondolt felépítéssel rendelkezik, szóhasználata változatos, előre- és visszautalásokat egyaránt tartalmaz. Mivel a kommunikációnak ezen típusa nélkülözi az azonnali visszajelzés lehetőségét (figyelmen kívül hagyva az interaktivitást biztosító eszközhasználatot: chat; blog; sms stb.), a küldő, vagyis az író, egyértelműségre törekszik. A változatos nyelvhasználat ugyanakkor terjengős, gyakran redundáns mondatok tömkelegét eredményezi, ami nem hogy nem könnyíti a szövegértelmezést, de voltaképp ellehetetleníti azt. Kiváltképp igaz ez az idegen nyelvről magyarra fordított szaknyelvi szövegek esetén, melyek mondatszerkezete az adott kultúra nyelvhasználatát tükrözi. Érdemes azonban megjegyezni, hogy számos magyar nyelven született hivatalos dokumentum használ olyan nyelvezetet, melynek megértése az anyanyelvi magyarok számára is megterhelő. Kiváló példa erre valamennyi jogi rendelet és felszólítás, melyek a civil ember számára csak többszöri elolvasás eredményeképp értelmezhetők. Ennek nem feltétlenül elsődleges oka a szakszókincs használata, hiszen számos jogi kifejezést már átvett a köznyelv, s az általános szókincs részét képezi. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a jogi szövegeknél a tömör, szakkifejezésekkel történő megfogalmazás elvárás, így lehet ugyanis biztosítani, hogy ne maradjanak kiskapuk. Halmozottan jelentkeznek viszont a problémák az olyan szaknyelvi iratoknál, melyekkel ritkábban találkozunk a sajtóban, médiában. Az innováció és a társadalmi fejlődés velejárója a szaknyelvek számának ugrásszerű megnövekedése, így a terminusok 7

8 számának gyors iramú szaporodása is. Éppen ezért jellemző egyre inkább a specifikáció, hiszen a haladás megállíthatatlan, míg az ember lehetőségei korlátozottak. A munka szakosodásával egyidejűleg új szakmai kommunikációs közösségek jöttek és jönnek létre a világ minden részén, ami nyelvi tagolódást eredményezett az egyes társadalmakban, közösségekben. Az így született szaknyelvek, vagyis technolektusok a civilizációs fejlődés mérőszámaként szolgálnak, minél több szaknyelv található egy adott közösség nyelvkészletében, annál fejlettebb társadalomról beszélünk, noha nem ez az egyetlen mérvadó ismérv a civilizációs fejlettség meghatározásában (Bańczerowski, 2004). A szaknyelvek szókincsét sajátos terminológiai szabályrendszer képezi, elsődleges funkciói az instrumentális, megismerési és kommunikatív funkció. Ugyan a terminus technicusok a köznyelv szókészletével számos hasonlóságot mutatnak, ám mégsem annak bővítései. A szaknyelv szókészletét terminusok alkotják, melyek a fogalomból adódóan, nélkülözik az emocionális töltést. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a terminusok értelmüket rendszerbeli jelentésük adja meg (Bańczerowski, 2004). A szaknyelvi szövegek dekódolása nem követelmény a társadalom tagjai felé, mégis fontos lenne, hogy aktív polgárokként részt vehessenek saját közösségük gazdasági, politikai életében, s hogy biztos lábakon álljanak. Szakmai kommunikáció során a vevő, vagyis a befogadó, szakértő szerepben van jelen a rendszerben. Feladata, hogy az adott szaktudás segítségével értékelje és dekódolja az üzenet tartalmát. Így a kvázi és álterminusok használata szaknyelvi szövegben számos problémát eredményezhet. A technolektusok tehát speciális kommunikációs célok elérését szolgálják, képződmények, melyek idővel elavulnak, vagy akár feledésbe is merülhetnek a civilizációs fejlődés hatására (Bańczerowski, 2004). Mint arról már korábban szó volt, szaknyelvek bármilyen szakmai tevékenységhez kapcsolódhatnak. A projektnyelvet viszonylag szűk réteg használja, ám ez a réteg egyre csak bővül. Ennek ellenére a projektnyelv szókészletének pusztán töredéke ismert a köznyelvben pillanatnyilag. A szaknyelvek kutatása sajátos koncepcióval bír, elemzésükkor a nyelvészet különböző aspektusokból közeledik feléjük. Vizsgálhatja a technolektuális univerzálékat, vagy ami napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap, az internyelvek szerepét a szakszövegek fordításában. Mindennek ellenére az egyes technolektusok között húzódó határvonal koránt sem olyan éles minden esetben, mint gondolnánk, mivel dinamikusak, tehát változnak vagy változhatnak. 8

9 Ugyan a szaknyelvek egy-egy szakmai tevékenységhez kötődnek, bizonyos foglalkozások esetében további osztályozásra kerül sor bizonyos kommunikatív tényezők alapján. (Például létezik külön jogi és jogászi szaknyelv, a használati kritérium értelmében, annak megfelelően, hogy a jogalkotó, vagy az értelmező jogi képviselő milyen szerepet tölt be a kommunikációs folyamatban.) A szakszókincs számos olyan kifejezést tartalmaz, mely idegen szavak átvételének eredménye. Ez sok esetben akkor is megtörténik, ha az adott kifejezésnek létezik magyar megfelelője. Az ilyen, úgynevezett lexikális duplikumok az irodalmi nyelvben kerülendők, viszont a technolektusok nem pusztán preferálják azokat, de az International Standard Organization ajánlásának tükrében gyakran normának is tekintik. Bonyolítja a szókészlet kialakítását, hogy a világnyelvekből történő kölcsönzéseken túlmenően, jellemző a terminológiai tár nyitottsága, valamint a terminusok konceptuális átalakítására való fogékonyság. (Bańczerowski, 2004) Különösen igaznak bizonyul ez a felismerés a projektnyelv esetében, ahol a szókészlet folyamatosan változik, az egyes szakkifejezések módosulnak, lerövidülnek, esetleg kibővülnek, noha tartalmilag többnyire változatlanok maradnak. A szakma fejlődésével egy-egy kifejezés jelentéstartalma a részletesség következtében olyannyira kibővül, hogy érdemes további egységekre bontani, melyek ad absurdum együttesen nem pusztán kiválthatják az eredeti terminust, de fel is válthatják végérvényesen. Mivel viszonylag új szakmáról van szó, maga a szaknyelv is erőteljesen alakul, igaz ez a magyar és az eredeti angol szaknyelvre egyaránt. Elkerülhetetlennek látszik szaknyelvi szótárak kidolgozása (újra és újra), melyek lehetővé teszik, hogy a szakszókészlet elemei ne ingadozhassanak átfedések és szinonimák között. (Dróth, 2000) Ez a nyelvhasználat kialakításának első lépcsőfoka. Hiszen a szaknyelvi oktatás, melyre az igény fokozatosan növekszik, nem nélkülözheti a rögzített terminológiát anélkül, hogy a szaknyelv meglévő és kialakult egysége meg ne bomolna. Figyelemreméltó a tény, hogy a szaknyelvi oktatás nem kizárólag az idegen nyelvű oktatásra értendő, hanem az anyanyelvire is. Vagyis a szaknyelvi terminológia elsajátítása bizonyos tevékenységeknél nehezebb feladat, mint gondolnánk. Példának okáért a projektdokumentációhoz fűződő terminusok jelentését minden érdeklődőnek meg kell tanulnia ahhoz, hogy magyarul, vagy idegen nyelven használni tudja a szakkifejezéseket. Ez nem rendkívüli dolog, hiszen a nyelvtanulás minden formájában megtalálható. Az almáról megtanulja a gyermek, hogy ennivaló gyümölcs, a Pitagorasz-tételről pedig minden iskolás tudja jól, hogy a 2 +b 2 =c 2. A projektnyelvben sincs 9

10 ez másképp, minden hozzáértő tudja, hogy a projektalapító okirat az a dokumentum, amely formálisan jóváhagyja a projekt létezését, és feljogosítja a projektvezetőt az erőforrások felhasználására a projekttevékenység végrehajtása céljából (Budaházy et al, 2006, p.428). Ezen a ponton válik láthatóvá a köznyelv és a szaknyelv elsajátítása közti különbség. A szakszókincsek ma már a magyar szókészletnek nagyobb részét alkotják, mint a közmagyar szavak, s bizonyos számítások szerint jóval több szaknyelvi írásbeli produktum jelenik meg, mint köznyelvi vagy irodalmi. a magyar nyelv leginkább fejlődő, szókészletükben gyarapodó részei a szaknyelvek (Kiss, 1995, p. 83). Ezzel egyidejűleg a normák szerint rendszerezett terminológia segítségével hatékonyabban tudnak együttműködni az adott terület szakemberei, mivel felgyorsul közöttük a kommunikáció folyamata (Sager In. Dróth, 2000, p. 287). Ahhoz, hogy olyan szakszótár jöhessen létre, mely korszerű, s egyúttal széles körben elfogadtatható, feltétlenül szükséges, hogy a szókészlet komponensei nyelvészetileg is illeszkedjenek a magyar nyelvhez. Egyik lehetséges módja a szótár kialakításának három fő lépésből áll: 1) kiemelés; 2) módosítás és pótlás; 3) lektorálás. Mindenekelőtt a már szóhasználatban lévő, ismert és elfogadott terminológiai egységek összegyűjtése szükségeltetik, melyek fogalmi meghatározásával megszületik a szakszótár magja. Ehhez meg kell figyelni a szakkifejezések alkalmazásának módját különböző kontextusokban. A már definiált egységeket a továbbiakban értelemszerűen párba állíthatjuk, csoportosíthatjuk. Az így kapott anyag értékelését követően sor kerülhet a kifejezések módosítására, valamint a hiányzó alakok pótlására. Egy szakszótár akkor válik az olvasó számára hasznossá, ha a benne lévő információk a valóságnak megfelelnek, éppen ezért nem elegendő a szótár szókészletének nyelvészeti lektorálása, hanem többszörös szakmai lektorálást is megkövetel a szótár kialakításának folyamata. (Dróth, 2003) A szakszótár, így a projektnyelv komplex szótárának is hiánya (ismeretlensége) következetlen nyelvhasználathoz, nyelvhelyességi és helyesírási hibákhoz vezet. A jelenség sajátossága, hogy valamennyi szaknyelv használata során előbb jelentkeznek a fent említett problémák, mint hogy a szótár elkészülne. E tekintetben a szaknyelvek megjelenése és terjedés generatív jelenség, mely arra ösztönzi a szakma és a nyelv képviselőit, hogy rögzítsék a kialakult terminológiai tárat, s ezáltal magasabb szintre emeljék az adott szaknyelvet. 10

11 Az utóbbi idők legtöbbet emlegetett nyelvhasználati káosza az Európai Unió dokumentumaihoz fűződött. Ezek az iratok olyan reáliákat is tartalmaztak, melyeknek magyar megfelelője akkoriban még nem alakult ki, vagy legalábbis nem volt rá egységesen elfogadott kifejezés. Ez számos probléma forrása volt, s éveken át jelentek meg cikkek a szakfordítók és tolmácsok védelmére (pl. Dróth Júlia: Legyen Egységes az Európai Unió magyar nyelvű terminológiája!, 2000). A szakszótár hiánya tehát nem csak zavaró nyelvhasználati bizonytalanságot eredményezhet, de a már említett kvázi és álterminusok megjelenésével félrefordításhoz és félreértelmezéshez vezethet. A többtagú kifejezések, melyek igen gyakoriak a projektnyelvben is, esetében halmozottan jelentkeznek a nyelvhasználati bizonytalanságok. Kiss Ádám észrevételének megfelelően, miszerint a rendezett terminológiai tárat mindenképp hierarchikus felépítésben kívánatos megjeleníteni, célszerű a szakszótárt tezaurusz formájúvá alakítani, hogy a szakma fejlődésével a szóanyag is bővíthető legyen. (Dróth, 2003) Így a logikai kapcsolatokon alapuló és azt tükröző szótárszerkesztési rendszer, illetve szerkezet biztosítja, hogy a terminológia mint mesterséges, rendezett struktúra létrejöhessen és fennmaradhasson (Kiss, 1978, p.256) A terminológia következetlen alkalmazását, a bizonytalanságok jellegének függvényében, kategorizálással szemléltetem az alábbiakban (a kategóriák kialakításában felhasználtam: Dróth, 2003, p.162). Mivel bizonyos alakok hiányoznak a szakszókincsből, sokszor a magyar fordítók analóg magyar kifejezéseket alkalmaznak, melyek tartalma vitatott. Ilyen példának okáért a környezetvédelmi szakzsargonból a wetland, mely jelentése lehet nedves vidék / mocsár / vizes élőhely. Ezek a kifejezések ugyan rokon értelműek, mégis más jelentéssel bírnak. A kollokációk fordításánál több változat is jelen van a szakirodalomban, ami a kifejezés következetlen használatát eredményezi. Az ilyen többtagú szókapcsolatoknál az idegen képzők (pre-) a fordításban változatlanok maradhatnak. Jellemzővé válik az idegen alak rövidítésének fordítása, melyre a legtöbb példát a nemzetközi szervezetek és szerződések nyújtják: ECSC (European Coal and Steel Community ESZAK (Európai Szén- és Acélközösség) UN (United Nations) ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) EEC (European Economic Community) EGK (Európai Gazdasági Közösség) 11

12 SEA (Single European Act) EEO (Egységes Európai Okmány) Előfordul, hogy a kifejezés mindkét tagja idegen nyelvből kölcsönzött, melyeket fonetikus átírással használunk a magyar nyelvben, gyakran figyelmen kívül hagyva a jelöletlen viszonyt (pl.: intraspecifikus kompetíció). Rendszeresen megjelennek a magyar fordításokban a tükörhibridek, melyek egyik felét az idegen kölcsönszó alkotja, másik felét pedig a szókapcsolat alkotóelemének magyar megfelelője: regional development - regionális fejlesztés Project Management Information System Projektmenedzsment információs rendszer Communication Management Plan Kommunikációmenedzsment-terv Megoldás lehet továbbá, ha a kollokáció mindkét tagját magyar egyenértékesével helyettesítjük: regional development térségfejlesztés Risk Register kockázat-nyilvántartás Change Request változtatáskérelem Influence Diagram - hatásdiagram Következetlenség nem csak a kollokációk fordításánál, de a szaknyelvi köznevek kezdőbetűjének írásánál is megfigyelhető. Az ilyen angol szaknyelvi kifejezések rendszerint nagy kezdőbetűvel kezdődnek, s minden elemük külön áll. Ez a következő zavarkeltést eredményezi a helyesírásban: Common Agricultural Policy/ common agricultural policy Közös Agrár Politika / Közös Agrárpolitika / közös agrárpolitika / közös mezőgazdasági politika Program Management Program Menedzsment / Programmenedzsment / programmenedzsment / programkezelés / Programkezelés Project Charter Projekt Alapító Okirat / Projektalapító Okirat / Projektalapító okirat / projektalapító okirat Az igazsághoz azonban az is hozzá tartozik, hogy a magyar nyelvben, szemben az angollal, nem számítanak ezek a szakkifejezések tulajdonneveknek. Címek esetében pedig nem minden szót írunk nagy kezdőbetűvel (ld. A magyar helyesírás szabályai, Tizenkettedik kiadás, 198., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000). Ez a jelenség tehát részben az átlagos magyar felhasználó anyanyelvi helyesírásának bizonytalanságából fakad. 12

13 Mindezek ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szótár nem nyújt segítséget a kontextusnak megfelelő kifejezés kiválasztásához. Mivel a hagyományos kétnyelvű szakszótárak többnyire nem sorolják be a terminusokat stiláris rétegződésük alapján, a nyelvhasználónak nehéz eldöntenie, mikor melyik alakot használja. Nem véletlen az sem, hogy a fordítók sokszor megváltoztatják az adott szó szófaját, hogy a lehető legteljesebb mértékben képesek legyenek továbbítani a szerző gondolatait. Viszont, ha a nemzetközi szerződések, egyezmények fordítása már hivatalosan is napvilágot látott, onnantól kezdve az adott terminust úgy kell használni. Megesik azonban, hogy a hivatalos fordítás szakszerűtlen, helyesírási hibákat tartalmaz, ami megköveteli a szakszerű felülbírálást és javítást. A tartalmi és szakmai megfelelés mellet fontos ügyelni a magyar nyelvű szakszó képezhetőségére. (Dróth, 2003) Az egyes szótárakat csoportosíthatjuk terjedelmük szerint (zseb-, kézi, nagy stb.), a nyelvek száma alapján (egy-, két- vagy többnyelvű), szakterület alapján és még sok más ismérv szerint. Napjainkban fontos szemponttá vált a szótár hordozója, vagyis, hogy nyomtatott, esetleg elektronikus szótárról beszélünk. (Fóris, 2002) Ahhoz, hogy a szótárhasználat a lexikográfiai paradigmaváltást követve megváltozzon, szükséges bevonni a folyamatba a közép- és felsőoktatást, hogy a felhasználót megismertesse az új szótárakkal. (Pelles, 2009) Ezen ismeretek nélkül a tanulók képtelenek lesznek a 21. század szaknyelvi dömpingáradatában eligazodni. A folyamat részét képezi a megszerzett tudás továbbadása, vagyis az, hogy akik már megismerték, azok használják, s ezáltal terjesztik is. 13

14 III. A projektnyelv elsajátításának gyakorlati tapasztalatai Mint minden szaknyelvre, a projektnyelvre is sajátos mondatszerkesztés és terminológia jellemző. A szakszöveg a hétköznapi nyelvhasználatban nem szereplő terminusok és a projektdokumentáció nyakatekert megfogalmazása miatt nehezen emészthető az avatatlanok számára, ami nagyban megnehezíti a projektnyelv elsajátításának folyamatát. Így az sem meglepő, hogy a projektvezetők bibliájának legújabb kiadásának hátsó borítóján a következő szöveg olvasható: Először válik érthetővé magyar nyelven a PMBOK Guide (Projektmenedzsment útmutató, Akadémiai Kiadó, 2006) Felmerül a kérdés, minek kell történnie ahhoz, hogy bárki így nyilatkozzon egy olyan könyv közérthetőségéről, melynek korábbi kiadásai közel kétmillió eladott példányt eredményeztek világszerte. Mivel a könyv ANSI standard (American National Standards Institute), négyévente frissíti a PMI (Project Management Institute), ám ez önmagában kevés indok a szigorú bírálatra. Maga a könyv ugyan nem kommunikációs vagy nyelvészeti szakkönyv, fő funkciója, hogy bevezessen a projekttervezés folyamatába. Ugyanakkor nem titkolt szándéka a hazai PMI önkénteseinek, hogy a könyvvel megteremtsék nem csak a vezetési gyakorlatot, de a projektmenedzsment magyar szaknyelvét is. A magyar kiadás előszavában olvasottak ellenére a könyv ötödik oldalán a követező felhívás olvasható: A PMI nem vállalja a felelősséget, és nem garantálja jelen kötetben publikált információ teljességét és pontosságát; nem vállalja a felelősséget és nem is garantálja, hogy a kötetben közölt információ bárki számára bármely szándékot vagy igényt teljes mértékben kielégít. Mindennek tükrében bizonytalannak érzem az állított vezetési gyakorlat megteremtését, a magyar szaknyelv megteremtéséről nem is beszélve. A szándék minden kétséget kizáróan nemes, de a felhívás visszatetszést vált ki az olvasóból, s ha nem a PMI publikálná az angol nyelvű kiadás fordításaként, még hitelét is vesztené a szakkönyv. Mindez a projektmenedzsment bizonytalanságaira és terminológiai hiányosságokra utal. Ami azt illeti, a könyvön belül (harmadik kiadás) is találni példát szakkifejezések következetlen helyesírásra: Pl.: - Feladatlebontási struktúra (147.o.) - Feladatlebontásistruktúra-összetevő (414.o.) - projekt menedzser (358.o.) - projektmenedzser (430.o.) 14

15 - projekt alapító okirat (15.o.) - projektalapító okirat (428.o.) - projektalapító okirat készítése (63.o.) - projektalapítóokirat-készítés (428.o.) A mű jelentősége mindazonáltal a glosszáriumban rejlik, mely rögzíti a leggyakoribb idegen kifejezések magyar egyenértékesének helyesírását, illetve szükség szerint definiálja is az egyes terminus technicusokat. Az összegyűjtött ötszáz kifejezés és meghatározás lehetővé teszi a projektvezetés gyakorlását, s egyúttal a teljesség hiányát sejteti. A szerzők maguk is leszögezik, hogy a glosszárium csak azokat a szakkifejezéseket tartalmazza, melyek a könyv megértéséhez szükségesek. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy jelenleg ez az egyetlen szakmailag elismert szójegyzék, mely publikálásra került. Éppen ezért hasznos lenne, ha angol-magyar változatban is létezne, a fogalmak könnyebb beazoníthatósága érdekében. Ez a szószedet az egyetlen mankó az újdonsült projektmenedzserek számára. Mankóra pedig igen nagy szükség van, ugyanis a szaknyelv folyamatosan változik. Így a PMBOK Guide harmadik kiadása felváltja a 2000-es második kiadást a kapott és felülvizsgált javaslatok alapján, valamint a projektmenedzsment-tudásbázis növekedésének eredményeképp. A változás tehát érinti a terminológiát, ami nem csak az új kifejezések rögzítését, de a régi kifejezések pontosítását is magába foglalja. Tapasztalat szerint, a projektnyelv elsajátítása során a következő típushibák jelentkeznek, illetve a folyamatot az alábbi jelenségek nehezítik: A szakkifejezések nem érzékeltetik kellőképp a mögöttes tartalmat, ami megnehezíti a kifejezés értelemszerű használatát. Pl.: Project Management System Projektmenedzsment-rendszer Definíció szerint (a dőlt betűs kifejezések a PMBOK Guide glosszáriumában külön is szerepelnek): A projekt menedzselésére szolgáló folyamatok, eszközök, technikák, módszertanok, erőforrások, és eljárások összessége. A rendszer a projekttervben dokumentált, és tartalma az alkalmazási terület, a szervezeti hatások, a projekt összetettsége, és a meglévő rendszerek rendelkezésre állásának függvényében változhat. A projektmenedzsment-rendszer, amely lehet formális vagy informális, a projektvezetőt segíti a projekt hatékony megvalósításában. A projektmenedzsmentrendszer folyamatok, követési és ellenőrzési eljárások összessége, amelyet egységes működő egésszé egyesítettek. (Pollák Tamás, 2006, p.430) A terminusok hasonló hangzásúak, vagy eltérő kifejezések hasonló jelentéssel bírnak, ami a fogalmak összekeverését eredményezi. Különösen problémás a 15

16 helyzet, ha idegen nyelvű szöveggel van dolgunk, miközben fejünkben már él a magyar terminus. Pl.: - Bill of Materials (BOM) / Anyagjegyzék - Materiel / Anyagok és eszközök - Monitoring / Követés - Successor Activity / Követő tevékenység - Target Finish Date (TF) / Megcélzott befejezési időpont - Target Completion Date (TC) / Megcélzott teljesítési időpont - Logical Relationship / Logikai kapcsolat - Precedence Relationship / Logikai függőségi kapcsolat (A fogalompárok külön jelentéssel bírnak!) Egyes kifejezések csak a projektdokumentáció szövegében fordulnak elő, ami megnehezíti az idegen kifejezés, illetve a magyar egyenértékes megjegyzését. Pl.: - deliverables / leszállítandók - Work Breakdown Structure / Feladatlebontási struktúra - Program Office / programiroda - Scope Creep / projektterjedelem-szétcsúszás Egyes kifejezések más jelentéssel bírnak a szakszövegben, mint a közbeszédben, noha mindkettő szókészletében megtalálhatók. Pl.: - scope / terjedelem - capture (i) / magába foglal - arrow / nyíl - Critical Path / kritikus út Az idegen szavak átvételének következtében a terminus jelentése lassabban rögzül, miközben a magyar egyenértékes kikopik a használatból. Pl.: - Management Menedzsment (PMBOK) egyenértékese kezelés - standard standard (PMBOK) / sztenderd egyenértékese szabvány - Gantt Chart Gantt-diagram egyenértékese sávos ütemterv - Monitoring Monitoring egyenértékese követés / megfigyelés A következetlen nyelvhasználat itt is megfigyelhető. A fenti példa logikájával szemben: Pl.: - Trend Analysis Trendelemzés (PMBOK) nem pedig Trendanalízis A szaknyelvre jellemző rövidítések megnehezítik a fogalmak tartalmának elsajátítását, ráadásul a legtöbb rövidítés, melyet átvesz a magyar szaknyelv, az idegen terminus rövidítése. 16

17 Pl.: - QA (Quality Assurance) megfelelője Minőségbiztosítás végrehajtása - PMBOK (Project Management Body of Knowledge) megfelelője Projektmenedzsment-tudásbázis - SOW (Statement of Work) megfelelője Feladatleírás - WBS (Work Breakdown Structure) megfelelője Feladatlebontási struktúra - CV (Cost Variance) megfelelője Költségeltérés Az imént felsorolt típushibák és buktatók mind a szókészlettel álltak összefüggésben. Ugyanakkor, mint azt már korábban tisztáztuk, a szaknyelv dekódolásában nagy szerepet játszik a szöveg felépítése, a mondatszerkesztés módja. A szakszövegek, jelen esetben a projektdokumentáció nyelvhasználatára jellemző struktúra az alábbi gátakat teremti meg a megértésben: Az összetett, esetenként többszörösen összetett mondatok megnehezítik a szakkifejezésekkel zsúfolt szöveg megértését. Pl.: After establishing the project context and boundaries and receiving formal authorisation, the project charter can be used to monitor and evaluate the scope of the project from beginning to end. (A projektösszefüggés és korlátozások létrehozása után, valamint a hivatalos jóváhagyás kézhezvételét követően a projektalapító-okirat felhasználható arra, hogy felügyelje és értékelje a projektterjedelmet elejétől a végéig.) A választékos nyelvhasználat miatt a küldő bizonyos kötőszavakat kihagy, ami megnehezíti a tagmondatok összepárosítását. Az angol nyelvben, ha a vonatkozó névmás a mellékmondat tárgya, vagy a mellékmondatban szereplő prepozíció tárgya, kihagyható. Ez a kihagyás nem jár vessző használatával, ami többsoros, tagolatlan, kötőszavak nélküli szöveget eredményez. Pl.: Project stakeholders are able to reference the project charter to monitor the project progress and direction in relation to the original context and boundaries they had originally approved. (A projektrésztvevőknek módjukban áll a projektalapító-okiratra hivatkozni ahhoz, hogy felügyeljék a projekthaladást és irányt az eredeti összefüggéssel és korlátozásokkal kapcsolatban, amelyeket eredetileg engedélyeztek.) Az angol nyelvben igen gyakran használt szenvedő szerkezet a magyarban csak kivételes esetekben elfogadott. Vannak bizonyos műveltető igék, melyek struktúrájában tárgy is megjelenhet, de ezek nem valódi objektumok, így a passzív transzformáció során nem lesznek alanyok a transzform mondatban. A ritkán előforduló személyragos melléknévi igenevek (igei 17

18 igenév) pedig leggyakrabban passzív képzésmóddal jönnek létre tárgyas cselekvő igékből. Például a csukát a róka fogta róka fogta csuka. (Keszler et al, 2000) Látható, hogy a magyar nyelvben egyfelől ritkán fordul elő a szenvedő szerkezet, másfelől szigorú feltételekhez kötött elfogadhatósága, mivel egyéb eseteiben használata kerülendő. Érthető, hogy az eredeti PMBOK Guide magyar nyelvű változata is nehezen volt érthető az olvasók számára. Ugyanakkor a harmadik kiadás előszavában olvasható, hogy a frissítés projektcsapata módosította a szöveget a lefordíthatóság megkönnyítésére, illetve a szöveg stílusa általánosan cselekvő hangnemre változott. A szakszövegek gyakorlott olvasói könnyebben megbirkóznak a szerkezeti nehézségekkel, mint azok, akik számára a projektnyelv az első idegen szaknyelv. A szókészlet elsajátítása két részből áll: 1) egyszerű kifejezések megtanulása (pl. monitor nyomon követ; approve elfogad); 2) a terminus és jelentésének megtanulása (pl. Engagement Scope Elkötelezettség terjedelme; Escalation Process Kiterjesztési folyamat). Számos egyszerűnek vélt kifejezés, mely ugyan nem szorul definiálásra, de a szakszókincs fontos elemét képezi, nem szerepel a glosszáriumban. Következésképp a hivatalos szókészlet mérete lényegesen kisebb a valóságosnál. A kimaradt fordulatok egy része előfordul a köznyelvben, másik része pedig az általános nyelvi szótárakban is megtalálható. Mindazonáltal a gyakorlat azt mutatja, hogy az általános szókincs még felsőfokú nyelvvizsga esetén sem váltja ki a glosszárium hiányosságait, mivel a szakszövegben az ismert kifejezések gyakran más jelentéssel bírnak, illetve a kifejezés sokadik jelentése érvényesül (pl. transfer 1. áthelyez / átküld / áttesz / átszállít, 2. átutal, 3. átruház (vagyont, javakat), 4. átmásol (kazettát), de transfer the risk kockázatot áthárít). Napjainkban számos képzés létezik Magyarországon, mely lehetővé teszi a projektmenedzsment-ismeretek elsajátítását, ám a nyelvi és szaknyelvtanulási problémákon azok is csak elvétve tudnak hatékonyan segíteni. 18

19 IV. A projektnyelv napjainkban IV.1. A projektnyelv aktualitása Hazánk 2004 május 1-jével az Európai Unió teljes jogú tagja. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Magyarország uniós források, támogatások elnyerésére és felhasználására jogosult. A különböző alapok (Kohéziós alap; Strukturális alapok; ERFA; ESZA; HOPE; EMOGA stb.) más-más fejlesztést támogatnak, mely támogatásokra azonban pályázni kell. A pályázati kiírások szövege ugyan magyar nyelven megtalálható és ingyen letölthető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról (www.nfu.hu), ám azok megfogalmazása sok esetben olyannyira nyakatekert, hogy az avatatlan pályázó képtelen kiigazodni rajta. Ez máris felveti a kérdést, jól kiépített-e a pályázati rendszer. Ha ugyanis olyan feltételeket szabunk, miszerint bárki szabadon pályázhat, legyen természetes vagy jogi személy, majd utóbb olyan szövegezést alakítunk ki, mely a logikát nélkülözve túlbürokratizált, s ezáltal érthetetlen, milyen alapon várjuk el, hogy sikeres, nyertes pályázatok szülessenek? Ugyanígy milyen alapon utasít vissza az ügynökség pályázatokat formai hibákra hivatkozva? Bizonyos uniós pályázatok egységesek, vagyis minden tagállamban egyforma űrlapot bocsátanak ki. Ilyenek például a közbeszerzésre vonatkozó felhívások, melyek idegen nyelvű verziói letölthetők az Európai Unió hivatalos honlapjáról, a weboldalról. Érdemes egyik-másik dokumentumot megnyitni eltérések után kutatva, mert bizony találni bravúros fordítási megoldásokat. Esetpéldaként szolgáljon a közbeszerzési szabványűrlapok közül az Előzetes összesített hirdetmény. Ennek a hatályos dokumentumnak az idegen (angol) nyelvű változata több pontban is eltér a magyar fordítástól: PRIOR INFORMATION NOTICE fordítása Előzetes összesített hirdetmény A notice kifejezés értelemszerű egyenértékese a kibocsátó szándéka szerint sokkal inkább felhívás, mint hirdetmény, hiszen pályázati kiírásról van szó. A magyar címválasztás e tekintetben nem szerencsés, gyakorlatilag értelmetlen, mindamellett nem is sejtet a tenderfelhívást. SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY fordítása I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 19

20 Az idegen kifejezés eredeti jelentése szerződő hatóság, melynél valóban gyakrabban használt fordulat az ajánlatkérő, noha ez a megoldás sokkal tágabb fogalmat takar, mint az eredeti meghatározás. OBJECT OF THE CONTRACT (WORKS) fordítása A SZERZŐDÉS TÁRGYA (ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS) A szerződés tárgyát tulajdonképpen bármi képezheti, éppen ezért nem helyénvaló építési beruházásra korlátozni. Jelenleg ez az eljárás érvényes a Parlament kitakarítására is, amit igen nehezen lehet építési beruházásnak tekinteni. estimated cost of works excluding VAT fordítása az építési beruházás becsült költsége HÉA nélkül Túllépve az építési beruházás téves fordításán, látható, hogy a magyar verzióban nem az ÁFA nélküli költség, hanem a HÉA, vagyis a hozzáadottérték-adó nélküli költség szerepel. Ez azért érdekes, mert a HÉA, nem más, mint a hazai ÁFA, tehát egyértelműen fordítási hibáról van szó. További különbségek ugyan még fellelhetők a két szöveg között, ám azok lényegesen kisebb jelentőséggel bírnak. Mindazonáltal megállapítható, hogy a pontos megértés érdekében érdemes elolvasni a pályázati kiírás angol nyelvű verzióját is, mely a legtöbb esetben lényegesen átláthatóbb, s bürokratikus megfogalmazások kiiktatatása végett egyszerűbb is. A pályázatok nyakatekert szövegezésében olykor elvész a lényeg, s ha nem vigyázunk, kiskapukat hagyunk magunk mögött, ami a pályázat sikertelenségét is eredményezheti. Egy sok évvel ezelőtti pályázatot az elbírálók azért dobtak vissza, mert a vadászházbeli vasszekrény a kiírás alapján nem minősült elszámolható költségnek. Az ehhez hasonló indoklások sokszor kifogások. A pályázati rendszerben, mint minden más területen jellemzőek az olyan pályázati kiírások, melyek befutói már tisztázottak. Az átlátható követelményrendszer és az egyszerűbb nyelvhasználat visszaszoríthatná az ilyesfajta visszaéléseket a kiskapuk bezárásával. A pályázatok regisztere és nyelvi struktúrája ugyan nem egyezik meg a projektnyelv sajátosságaival, mégis sok hasonlóságot mutat, s mint azt korábban említettem, a szaknyelvek között húzódó határvonal olykor igen vékony lehet. Különösen igaz ez az olyan tevékenységeknél, melyek egymással szoros összefüggésben állnak. A pályázatok utóbb projektek formájában valósulnak meg, így a hétköznapi beszéd során ezeket a projekteket pályázati projekteknek nevezzük. Minél nagyobb volumenű egy pályázat, annál bonyolultabb a projekt kidolgozása, a komplett 20

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pályázatkészítés Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 4. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

ON-LINE támogató képzés bevezetése a Dunaújvárosi Főiskolán

ON-LINE támogató képzés bevezetése a Dunaújvárosi Főiskolán ON-LINE támogató képzés bevezetése a Dunaújvárosi Főiskolán Dr. Keszi Szeremlei Andrea, Ph.D., tanszékvezető főiskolai tanár Dunaújvárosi Főiskola - Dr. Habil. Nádasdi Ferenc, Ph.D. főiskolai tanár, egyetemi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév évfolyam II. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA 1. A tréning programja 1.1. Megnevezés Belső ellenőrzés alapjai a belső ellenőrzés gyakorlata 1.2. A tréning célja A hatnapos tréning sikeres elvégzésével

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: Doktori (PhD) képzés Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés,

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN A FELSŐOKTATÁS TARTALMÁNAK ÉS A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN Határterületek tanterve Milyen közgazdasági ismeretekre van szüksége egy jogásznak, mérnöknek,

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek értékelése dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Az értékelés Annak a vizsgálata, hogy a projekt vagy program miképpen járul hozzá a kitűzött, átfogó célok eléréséhez; Annak vizsgálata,

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS MC Jelölje be a helyes választ! (több válasz is lehetséges) A projektmenedzser feladatai: döntés a megvalósításról a projekt tervének elkészítése csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz IV. évfolyam GM/Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: EU szabályozási

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben