FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.)"

Átírás

1 Adószám: FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.) közhasznúsági jelentés 2010 Kelt: Pécs, 2011 május 27..

2 Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató adatok b) Kiegészítı melléklet a közhasznúsági jelentéshez 1, Alapadatok 2, Költségvetési támogatások felhasználása 3, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4, A cél szerinti juttatások kimutatása 5, A kapott támogatások bemutatása 6, A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege c) A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló

3 FACT ALAPÍTVÁNY Mérleg 2010 Adószám: adatok ezer forintban elızı év korrekció tárgyév A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) adatok ezer forintban elızı év korrekció tárgyév D) SAJÁT TİKE I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/ Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. T.évi er. alaptev.-bıl (közhasznú tev.-bıl) V. T.évi er. vállalkozási tevékenységbıl - - E) CÉLTARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passziv idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) Kelt: Pécs, 2011 május 27..

4 FACT ALAPÍTVÁNY Eredménykimutatás 2010 Adószám: adatok ezer forintban elızı év korrekció tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 2 3 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 3 Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Kelt: Pécs, 2011 május 27..

5 FACT ALAPÍTVÁNY Tájékoztató adatok 2010 Adószám: adatok ezer forintban A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 659 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000 Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, - illetve átadott támogatás Kelt: Pécs, 2011 május 27..

6 FACT ALAPÍTVÁNY 2010 Kiegészítı melléklet a közhasznúsági jelentéshez 1. Alapadatok Közhasznúságba vétel idıpontja: 1999.november 8. Bírósági bejegyzı végzés száma: 317. Foka: közhasznú. Az alapítvány közhasznú tevékenységként tudományos tevékenységet, kutatást, ismeretterjesztést végez. Székhely: 7624 Pécs, Barbakán tér Költségvetési támogatások felhasználása A beszámolási idıszakban az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai: A tétel Számítási eft % megnevezése mód saját tıke ( t. évben) 1285 Saját tıke változása = 0,89 saját tıke ( e. évben) 1449 saját tıke 1285 Saját tıke részaránya = 99,31 70,37 mérleg fıösszeg 1826 befektetett eszközök 178 Befekt. eszk. fedezettsége = 15,53 13,85 saját tıke 1285 Az alapítvány vagyontárgyat nem értékesített.

7 A vagyon szerkezete (adatok eft-ban): Aktívák értéke év elején (eft): ebbıl befektetett eszköz: ebbıl pénzeszköz: ebbıl követelés: 0 - ebbıl egyéb: 0 Aktívák értéke év végén (eft): ebbıl befektetett eszköz: ebbıl pénzeszköz: ebbıl követelés: 0 - ebbıl egyéb: 0 A pénzeszközök változása (adatok eft-ban): Pénzeszközök év elején: 1234 Tárgyévi eredmény + - : -164 Elszámolt amortizácó + : 53 Rövid lejáratú kötelezettség változása + - : 531 Rövid lejáratú követelések változása + - : 0 Befektetett eszközök beszerzése - : -6 Aktív elhatárolások változása+ - : 0 Pénzeszköz változás + - : 414 Pénzeszközök év végén: A cél szerinti juttatások kimutatása Juttatás megnevezése Összeg eft Megjegyzés NCTA program - lásd A. pont 14 fı részére ösztöndíj NCTA program - lásd B. pont 3 fı részére ösztöndíj STEPS programban ösztöndíja fı részére ösztöndíj Összesen: fı A. Az NCTA által támogatott "Hatékonyan mőködı és együttmőködö egészségügyi civil szervezetek a Dél-dunántúli régióban" címő program során megvalósult képzéseken résztvevı civil szervezetek képviselıinek ösztöndíja. B. Az NCTA által támogatott "Hatékonyan mőködı és együttmőködö egészségügyi civil szervezetek a Dél-dunántúli régióban" címő program során felkért civil képviselık tiszteletdíja. A kifizetett ösztöndíjakat az alapítvány, mint véglegesen átadott pénzeszközt a rendkívüli ráfordítások között számolta el.

8 5. A kapott támogatások bemutatása Támogató megnevezése Összeg eft Központi költségvetési szerv - Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei - Kisebbségi települési önkormányzat és szervei - Települési önkormányzatok társulásai - Magánszemély - Egyéni vállalkozó - Jogi személyiségő gazdasági társaság, szervezet Nem jogi személy gazdasági társaság, szervezet - Külföldi szervezet %-os szja felajánlás - APEH - Összesen A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások megnevezése és összege Az alapítvány igazgatója részére 2009-ben 108 eft költségtérítés került kifizetésre. Kelt: Pécs, 2011 május 27..

9 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A FACT ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL A Fact Alapítvány és az alapítványt reprezentáló személyek tevékenységének egyik súlypontja továbbra is többségi társadalomban meglévı elıítéletek kutatására (pl. a romákkal szembeni társadalmi elıítéletekre, a médiumokban való megjelenítésükre), valamint e témakörben társadalmi programok megvalósulásának segítésére, illetve azok eredményességének, hatékonyságának mérésére irányult. A Fact Alapítvány 2010-ben is folytatta aktív tevékenységét az egészségre ható tényezık kutatása, egyes egészségkárosító magatartásformák vizsgálata, az egészségmegırzés, egészségfejlesztés területén. (Ez utóbbi témában az egészségüket tekintve különösen veszélyeztetett speciális célcsoport, a szexmunkások körében.) Egészségügyi civil szervezetek kapacitásfejlesztése, tevékenységük hatékonyságának mérése témában képzési programmal, tananyagfejlesztéssel járultunk hozzá más civil szervezetek jobb mőködéséhez, hatékonyabb érdekképviseletükhöz és a nyilvánosságban való megjelenésükhöz szükséges tudásuk, készségeik fejlesztéséhez. A civil aktivitás mind az Alapítvány pályázati programjainak megvalósításában, mind a konferenciákon való részvételekben, tudományos publikációkban egyaránt megmutatkozott. A Fact Alapítvány tevékenysége folyamatos és széleskörő érdeklıdésre tartott számot a helyi és az országos médiában. A Fact Alapítvány fıbb programjai 2010-ben: A 2007-ben Pécsi Fecskék névvel indított civil kezdeményezés Pécs városában egy élhetıbb, együttmőködıbb város megteremtéséért 2008-ban az NCA támogatásával, majd a támogatás befejezıdését követıen közepétıl a mai napig önerıbıl folytatódott. A Pécs Európa Kulturális Fıváros programhoz kapcsolódva a Pécsi Fecskék civil fotóblogot indítottak, mely nemzetközi ismertségre tett szert és segít megismertetni a várost nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi színtéren is. A fotóblog mőködtetése ben támogatásból történt. Lásd részletesebben: Az NCA mőködésének a civil szektor fejlıdésére gyakorolt hatását vizsgáló országos léptékő kutatás (NCA támogatásával) december 1-jével indult program, melynek befejezése 2010-ben történt. Ugyancsak év végén indult és 2010-ben folytatódott a STEPS Strengthening Engagement in Public Health Research/ Részvétel erısítése a népegészségügyi kutatásokban címő projekt az Európai Bizottság támogatásával, melynek elsıdleges célja a civil szervezetek bevonása a népegészségügyi kutatásokba. A projektet a University College London (UCL) irányítja, a munkában konzorciumi partnerként közremőködik az Association Skalbes in Riga és a European Public Health Association (EUPHA). A projekt a 2004 óta az Európai Unióhoz csatlakozott 12 országban valósul meg, országonként egy-egy civil szervezet koordinálásában. Magyar részrıl a Fact Alapítvány a projekt koordinátora. A 2010-ben megvalósuló, a Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott Hatékonyan mőködı és együttmőködı egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban címő programban 14 egészségügyi civil szervezet vett részt.

10 Rólunk van szó címő TÁMOP-5.5.4/A-09/ program 2010-ben indult. A Rólunk van szó Roma fiatalok újságíró-képzése és foglalkoztatása a médiában, az anti-diszkriminációs törekvések és a hiteles tájékoztatás erısítése céljából címő program megvalósítása 2011-ben fejezıdik be. A program során az Alapítvány szakértıi 2010-ben megelızı, és utánkövetéses attitődfelmérés adatfelvételi fázisát valósítják meg, illetve a követéses vizsgálat elemzését végzik el mind a célközönség, mind a célcsoportok körében. Engedj közelebb címő TÁMOP-5.5.4/B-09/ program szintén 2010-ben indult. Az Engedj közelebb! romákkal szembeni társadalmi szemléletváltás széleskörő elısegítése média mősorok gyártása és terjesztése révén címő program megvalósítása 2011-ben fejezıdik be. A projekt részeként 2010-ben kutatást végeztünk a romák médiareprezentációjának és az állampolgári vélemények összefüggésének feltárása érdekében. A TÁMOP program 2010 végén indult, amely során a szexmunkások számára készülı egészségterv elıkészületi munkálatai zajlottak. Az Alapítvány munkatársai ben állapotfelmérést készítettek a szexmunkások körében egészségmagatartásuk jellemzıirıl és az egészségmegırzéssel kapcsolatos ismereteikrıl. E speciális célcsoport számára kidolgozott egészségterv elıkészítése és részletes kidolgozása 2011 tavaszáig tart. Az NCA mőködési támogatást ítélt meg a Fact Alapítványnak, mellyel a nem finanszírozott tevékenységek egy részét tudtuk támogatni. A Fact Alapítvány szakértıinek könyvei, könyvfejezetei, tudományos közleményei, idézhetı absztraktjai, kéziratai, részvétele konferenciákon, workshopokon 2010-ben: Vitrai J., Füzesi Zs., Kaposvári Cs., Kapócs G., Rácz J., Sinkó E.: Tenéked magyarázzam? Válasz Bondár Évának. = Lege Art. Med., pp Füzesi Zs., Tistyán L., Kesztyüs M., Busa Cs.: Az egészségi állapotra ható életformák fiatal felnıttek két csoportjában. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, november 19-20, Hungary = M. Epidemiol., 2010., 4. Suppl. p. 27. Busa Cs., Tistyán L., Kesztyüs M., Füzesi Zs.: Az egészségkárosító magatartásformák, életesemények kockázatainak percepciója városi fiatal felnıttek két csoportjában. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, november 19-20, Hungary = M. Epidemiol., 2010., 4. Suppl. p Tistyán L.,, Busa Cs., Kesztyüs M., Füzesi Zs.: Városi fiatal felnıttek mentális egészségének egyes dimenziói. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, november 19-20, Hungary = M. Epidemiol., 2010., 4. Suppl. p. 61 Füzesi Zs., Kesztyüs M., Pánczél P., Busa Cs., Tistyán L.: Az egészségi állapotra ható életformák fiatal felnıttek két csoportjában (országos empirikus adatfelvétel 1000 fı városi fiatal körében). A Népegészségügyi Képzı- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete IV. Konferenciáján elhangzott elıadás. Szombathely, szeptember 2-4. = Népegészségügy, p Füzesi Zs., Kósa K., Solymossy J.B.: Az egészségfejlesztés minıségügyi rendszerének kialakítása. Színtér egészségfejlesztési programok. Települési egészségfejlesztési programok. Budapest, Tistyán L., Busa Cs., Kesztyüs M., Füzesi Zs.: Egészségkárosító magatartásformák a fiatal felnıttek két csoportjában. Szociológiai vizsgálat fiatal felnıttkorban a különbözı egészségkárosító magatartásformák összefüggéseirıl (Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával) Füzesi Zs., Tistyán L., Kesztyüs M., Busa Cs.: Egészségboldogság az egészség, a boldogság és a közösség kapcsolata a magyar társadalomban : Szociológiai vizsgálat, (Béres Egészség Hungarikum Alapítvány támogatásával)

11 Szıke, K., Füzesi, Zs.,Tistyán, L.: Civil Society Organizations in Public Health Research Hungary. 3rd European Public Health Conference. Integrated Health, November, 2010, Amsterdam Szıke, K., Tistyán, L., Füzesi, Zs.: Strengthening enhancement in public health research in Hungary : workshop, Malta, May 6, Füzesi Zs.: A társadalmi-gazdasági válság hatása az egészségi állapotra és az egészséggel kapcsolatos döntésekre. PTE orvostudományi és egészségtudományi szakosztályának ülése, Pécs, november 22. Füzesi Zs., Tistyán L., Kesztyüs M., Busa Cs.: Az egészségi állapotra ható életformák fiatal felnıttek két csoportjában. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, november 19-20, Hungary Busa Cs., Tistyán L., Kesztyüs M., Füzesi Zs.: Az egészségkárosító magatartásformák, életesemények kockázatainak percepciója városi fiatal felnıttek két csoportjában. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, november 19-20, Hungary Tistyán L.,, Busa Cs., Kesztyüs M., Füzesi Zs.: Városi fiatal felnıttek mentális egészségének egyes dimenziói. International Conference of Preventive Medicine and Public Health, Pécs, november 19-20, Hungary Füzesi Zs.: Az egészségkockázatok észlelése városi fiatalok két csoportjában. Egészségtudatos életmódra nevelés gyermekkorban V. Életmód Konferencia. Budapest, november 17. Kende D., Szabó Gy., Marada Gy., Füzesi Zs., Kesztyüs M.: Szájegészséggel összefüggı életminıségvizsgálatok. Fogorvostudományi alapkutatások - HALITOSIS Szimpózium GABA. Pécs, szeptember 3. Füzesi Zs., Busa Cs., Tistyán L., Kutrovátz K., Gyırffy Z.: Az elsı hazai iskolai lövöldözés sajtóvisszhangja. = X. Jubileumi Magatartástudományi Napok, Pécs, május Absztraktköt., p. 19. Füzesi Zs., Tistyán L., Kesztyüs M., Busa Cs.: Az egészség, a boldogság és a közösség kapcsolata a magyar társadalomban. = X. Jubileumi Magatartástudományi Napok, Pécs, május Absztraktköt., p. 21. Kesztyüs M., Busa Cs., Tistyán L., Füzesi Zs.: Közösség bizalom egészség : a társadalmi integráció és az egymás iránti bizalom egészségi állapotot alakító szerepe egy Magyarországon végzett szociológiai felmérés alapján. = X. Jubileumi Magatartástudományi Napok, Pécs, május Absztraktköt., p. 28. Füzesi Zs., Busa Cs., Kesztyüs M., Szilágyi J., Tistyán L., Vitrai J.: Az elterelés eredményessége. = X. Jubileumi Magatartástudományi Napok, Pécs, május Absztraktköt., p. 58. Pécs, május 27. Dr. Füzesi Zsuzsanna a kuratórium elnöke