Az Angyalföldi Szociális Egyesület évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Angyalföldi Szociális Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 Az Angyalföldi Szociális Egyesület évi közhasznúsági jelentése 1. Az Angyalföldi Szociális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) június 21-én alakult meg 19 természetes és 1 jogi személy részvételével. Az Egyesület tevékenysége 20 ll-ben is alapvetően meghatározta az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű betegek foglalkoztatásának elősegítése, a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. Céljának tekintette az egyes hátrányos helyzetű egyének/társadalmi csoportok a javak és a szolgáltatások termelés éhez, fogyasztásához, az anyagi jólét elemeihez való hozzáférésének, részvételének segítését a társadalmi életben és a civil szférában. Mindezekhez négy szociális boltot (a továbbiakban: boltok), akkreditált szociális foglalkoztatót (a továbbiakban: MMF) működtetett. Tevékenységét a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával a szóban forgó célok megvalósítása érdekében szervezte, politikai tevékenységet nem folytatott, szervezete pártoktól független. Az Egyesület rendes tagjai tagdíjfizetést teljesítettek. Ezen túlmenően a működéshez szükséges anyagi eszközök forrásait a felajánlások, a költségvetési, a pályázati és a kerületi önkormányzati támogatások, a gazdasági tevékenység és az egyéb bevételek jelentették. 2. A évi egyszerűsített éves beszámoló mérleg főösszege E Ft, a tárgyévi eredmény az alaptevékenységből E Ft. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ilyen címen elszámolásokat nem eszközölt. A december 31-i mérleg szerint az Egyesület befektetett eszközökkel E Ftban rendelkezett, amely E Ft-tal nagyobb az előző évi, E Ft összegnél. Ezen belül az immateriális javak 146 E Ft-tal csökkentek, a tárgyi eszközök E Ft-tal növekedtek. A végrehajtott beruházás E Ft, az egyösszegű beszerzés 838 E Ft volt, értékkel nyilvántartott eszközök eladására nem került sor, az értékcsökkenés E Ft. A forgóeszközök ( E Ft előző év, E Ft tárgyév) változása E Ft csökkenés. A készletek 927 E Ft-tal növekedtek, a követelések E Ft-tal csökkentek, a pénzeszközök, az eszközök-források alakulását befolyásoló tényezők összetevőjeként, az előző évinél 883 E Ft-tal kisebb összeget képviseltek. Az aktív időbeli elhatárolás ok (6.719 E Ft) változása (3.032 E Ft előző év) a bevételek, költségek elszámolásához kapcsolódva E Ft növekedés. A saját tőke ( E Ft előző év, E Ft tárgyév) növekedését a tárgyévi eredmény (2.293 E Ft) elszámolása jelentette. A céltartalék képzésre és felhasználására nem került sor, a mérlegben összeg nem szerepelt. A kötelezettségek (4.251 E Ft előző év, E Ft tárgyév) E Ft-ban hosszú lejáratúak, E Ft-ban rövid lejáratúak, E Ft-tal növekedtek, E Ft, illetve

2 E Ft a változás. A passzív időbeli elhatárolások (2.770 E Ft előző év, E Ft tárgyév) az elszámolásokat követően 683 E Ft-tal csökkentek. A befektetett eszközök, ezen belül a tárgyi eszközök alakulása mutatja azt az egyesületi törekvést, amelynek célja az új eszközök beszerzésével, a meglévők felújításával, karbantartásával, a célszerinti tevékenység érdekében, a szociális boltok működési körülményei és az MMF munkavégzés feltételei megfelelő színvonalon történő biztosítása. A bérelt ingatlanokon végzett felújítások összege E Ft volt, a évi E Ft nettó érték a szóban forgó növekedéssel és 175 E Ft elszámolt értékcsökkenéssei E Ft-ra változott. A műszaki gépek, berendezések, járművek növekedése E Ft, amelynek legnagyobb tétele 1 db haszongépjármű beszerzése (860 E Ft bevételt jelentett a meglévő értékesítése, E Ft-tal javította a pénzügyi helyzetet a visszaigényelhető áfa). Ezen túlmenően elsősorban a szociális boltok működését elősegítendő kellett beszerzéseket eszközöini és a legszükségesebb javításokat elvégezni. Az egyéb berendezésekhez kapcsolódóan beszerzés nem volt. Az előzőek alapján a műszaki és egyéb beszerzések E Ft nyitó nettó értéke az E Ft beszerzéssei a E Ft elszámolt értékcsökkenéssel E Ft-ra változott, ami a E Ft-os épületrészekkel együtt adja az Egyesület E Ft-os tárgyi eszköz állományát (a gépkocsieladás azonos értékű értékcsökkenés mellett történt). kivezetése E Ft bruttó és Az immateriális javak esetében beszerzésre nem került sor, a 448 E Ft indu ló érték 146 E Ft értékcsökkenés sei 302 E Ft-ra változott. A 838 E Ft-os egyösszegű eszközbeszerzések (azonos értékcsökkenéssel) a szociális boltok és az MMF hatékonyabb működését szolgálták. A készletek kizárólag bolti áruk, az E Ft-os záró érték az előző évhez (4.651 E Ft) képest 927 E Ft növekedést mutat, de változást a forgalom alakulásával, bővülésével összevetve, inkább forgótőke hiányról beszélhetünk. Az infláció, az élelmiszerárak folyamatos emelkedése folyamatosan csökkentette a vásárlói értéket. A boltok lényegében az előző napi bevételt tudták áruvásárlásra fordítani, az elkölthető összeg folyamatosan csökkent. A készletek növelése az elvárt működési céloknak való megfelelés biztosítéka, a további tárgyi eszközbeszerzési igények kielégítésével együtt. A követeléseken belül E Ft volt a vevők, E Ft az egyéb követelések (utalvány elszámolás 223 E Ft adók, egyéb elszámolások E Ft) összege. A vevők állománya az előző évben E Ft volt, az összeget megfelelő követeléskezeléssei 632 E Ft-tal csökkentettük. Az egyéb követelések (előző év E Ft) az adó elszámolásokkal változtak.

3 3 A pénzeszközök alakulása az eszköz-forrás tételekben végbement változásokat tükrözte. A 883 E Ft-os csökkenés a működés pénzügyi oldalát tekintve összességében nem jelentett problémát. Az aktív időbeli elhatárolások alakulását meghatározta a költségvetési munkabér támogatások teljesítése. A E Ft-os növekedés bár jelentősnek mondható, a pénzügyi stabilitás szempontjából egyelőre kezelhetőnek bizonyult. A saját tőke a tárgyévi eredménnyel módosult, ennek alakulása (2.293 E Ft) megfelelően tükrözte azon feladatok végrehajtását, amelyeket az Egyesület a beszámolási időszakban megvalósítani kívánt. A kötelezettségek alakulását a lízingügylet befolyásolta (3.255 E Ft hosszú, 540 E Ft rövid lejáratú kötelezettség). A rövid lejáratú tételben a szállítók E Ft, az adók és egyéb elszámolások E Ft összegűek. Az előző évi szállítók 914 E Ft összegéhez képest a növekedés, a működés alapján nem számottevő. Az egyéb kötelezettségek (3.337 E Ft) esetében hasonló volt a helyzet. A passzív időbeli elhatárolásokban (előző évadata E Ft, tárgyév E Ft) a bevételek E Ft, a költségek 932 E Ft nagyságrendet képviseltek, az előző évadata E Ft és E Ft, a változások az elszámolásokhoz kapcsolódtak. 3. A évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása alapján a működés eredménye (655 E Ft), amely a saját bevétel ( E Ft), a támogatások ( E Ft), a tagdijak (4.765 E Ft), ezek összege E Ft, illetve az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások ( E Ft), a működési költségek ( E Ft), ezek összege E Ft, egyenlege. Az egyéb bevételek (2.697 E Ft) és ráfordítások (1.045 E Ft) egyenlegét (1.652 E Ft), a pénzügyi műveletek (16 E Ft bevétel, 30 E Ft ráfordítás) eredményét (-14 E Ft) is figyelembe véve, az Egyesület alaptevékenységének eredménye E Ft volt a beszámolási időszak végén, amit adó nem terhelt. A mérleg szerinti eredmény ezzel azonosan E Ft. Az előző évi magasabb eredmény (5.947 E Ft) az árrés alakulás, a nagyobb támogatás, az egyes nem ismétlődő jóváírások miatt kisebb működési költség okán keletkezett. A bolti árbevétel növekedése folyamatos, a E Ft a fedezeti összeg utal a célszerinti működés realizálására. Az Egyesület elsődleges célja a forgalom növelése volt, ezt sikeresen megvalósította. Az MMF E Ft árbevételét befolyásolta, hogy a megrendelők előre kikötötték az eladási árat, amit a működés és foglalkoztatás behatárolt feltétel ére, lehetőségére tekintettel, az esetek többségében el kellett fogadni. A működés költségei E Ft-ot képviseltek, az előző időszaki E Fthoz képest, az árváltozásokat és a nem ismétlődő évi tételeket figyelembe véve nem jelentős az eltérés, inkább a takarékosságra törekvés emelhető ki. Az anyagjellegű ráfordítások E Ft, a személyi jellegű ráfordítások

4 4 E Ft, az értékcsökkenés E Ft összeget képviselt. A boltok költségei E Ft-ban, az MMF-é E Ft-ban, a központé E Ft-ban került elszámolásra. Az egyéb bevételek E Ft-jából a támogatások E Ft-ot jelentettek, a E Ft különbözetből a E Ft a tagdíjfizetés. A további bevételeket az Angyal kártya E Ft, a kerekítés 396 E Ft, a tárgyi eszköz eladás 860 E Ft, káresemények 191 E Ft jelentették, 4 E Ft az egyéb elszámolás. Az egyéb ráfordításokban különféle elszámolások szerepeltek E Ft-ban. A pénzügyi műveletek a működésben nem voltak meghatározók 30 E Ft ráfordítás). (16 E Ft bevétel, 4. A vagyoni és pénzügyi pozíciót, a bevételt biztosító gazdasági események és az ehhez kapcsolódó költségek, ráfordítások alakították. A cél szerinti működés egyik lényeges feltétele teljesült a bonyolításhoz szükséges erőforrások megfelelő felhasználásával, a takarékos működés feltételeinek biztosításával. A jövedelmezőséget mutató tőkeváltozást pozitív módon befolyásoló tényezők között a célszerinti bevételek, a működési költségek alakulása, a kiegészítő eredménykategóriák eredményre gyakorolt hatása említhető. 5. Az Egyesület kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott. A közhasznú tevékenységet végző létszám az év végén 75 fő volt. Ebből a boltokhoz 22 fő, az MMF -hez 50 fő, a központhoz 3 fő rendelhető. A tiszteletdíjasok száma 3 fő. Az Egyesületnél a beszámolási időszakban E Ft-ban a lízingelt gépkocsi beszerzéséhez kapcsolódott hosszú lejáratú kötelezettség, egyebekben az üzleti évben kölcsönt nem folyósított és nem vett igénybe, bankhitel kerettel nem rendelkezett. 6. Az Egyesület a 2011-es évben összesen E Ft támogatásban és pályázati juttatásban részesült. Ezen belül a központi költségvetés E Ft, alaptámogatásként a kerületi önkormányzat E Ft összeget bocsátott rendelkezésre, E Ft egyéb forrásból, döntően az önkormányzattól, érkezett, ebben E Ft az akkreditációhoz kapott összeg. A támogatásokból E Ft kapcsolódott működési költségekhez,ideértve a bolti karbantartások, felújításokra adott összegeket is, 432 E Ft fejlesztésekhez. Ez utóbbi a beszerzett eszközök értékcsökkenési leírásával arányosan került elszámolásra. 7. A támogatások mellett a tagdíj bevétel is szerepet játszott a évi működésben. Ennek összege a beszámoló tanúsága szerint E Ft, amely 305 E Ft-tal nagyobb az előző évinél, a pozitív irányú eltérés szervezési eredményként értékelendő. A jogi személyek támogatása E Ft, az önkéntes támogatás E Ft volt.

5 5 8. Az Egyesület induló vagyona a év elején a E Ft előző évi eredmény elérésével E Ft volt, amelyet 76,6 %-ban saját tőke ( E Ft), 23,4 %- ban idegen forrás (7.021 E Ft) finanszírozott. A év végén a vagyon E Ft, a finanszírozásban a tárgyévi eredmény (2.293 E Ft) elszámolás következtében a saját források ( E Ft) aránya változott (69,9 %) az idegen forrásokkal fedezett rész E Ft, ami 30,1 %-nak felelt meg. A mérleg főösszege a beruházások és a kötelezettségek (lízing) alakulásával ugyanakkor E Ft-tal volt nagyobb, mint az év elején ( E Ft előző év, E Ft tárgyév). A pénzügyi helyzet a saját tőke növekedéssel (pozitív tőkeváltozással történt a működés) stabilitást mutatott, kölcsönforrások igénybevételére nem volt szükség. A beszámolási időszak feladatainak teljesítését az induló E Ft-os vagyon 2. pontban részletezett változásai megfelelően biztosították. A záró érték E Ftos összegében szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök ( E Ft) a működési célokat szolgálták, a készletek (5.578 E Ft), a bolti tevékenység bonyolításához szükségesek voltak. A követelések (3.178 E Ft) állománya a cél szerinti feladatok elvégzését követően alakult ki. A felsorolt eszközelemek a E Ft-os pénzeszközzel, a E Ft-os aktív időbeli elhatárolással, a kapott támogatásokkal együtt lehetővé tették a biztonságos működést. A jövőbeni tevékenység bonyolítási körülményei nehezebbé váltak a bérfizetések és az áremelkedések miatt, a fedezethez növekvő támogatás szükséges. 9. Az Egyesület cél szerinti juttatásban nem részesült. A kapott támogatásokat a folyósítók meghatározott feltételek teljesítéséhez kötötték, ezek külön pontban kerülnek ismertetésre. Lényeges, hogy az Egyesület október október közötti időszakra akkreditációt kapott a Munkaügyi Központtól. 10. Az Egyesület összes bevétele 2011-ben E Ft volt, ebből E Ft a kapott támogatás és pályázati bevétel (a továbbiakban: támogatás) ami 39,3 %-nak felelt meg. A költségvetési támogatás részaránya 12,6 %, az önkormányzaté 25,7 %, az egyéb támogatás é 1,0 %. A támogatások 20II-ben gyakorlatilag az előző évi arányoknak megfelelően játszottak meghatározó szerepet a működőképesség fenntartásában. Ez a tendencia az elkövetkező időszakban is érvényesül. ll. A vezető tisztségviselők tiszteletdíja a beszámolási időszakban E Ft volt. Az adó és járulékfizetés összege 972 E Ft. Személyi jellegű egyéb ki fizetésre nem került sor. A teljes összeg E Ft. 12. Az Egyesület közhasznú tevékenységét a szociális bolthálózat működtetése és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása jelentette

6 6 A bolthálózat E Ft nettó árbevételt realizált, az eladott áruk beszerzési értéke E Ft, a fedezet E Ft. A bázisévben az elért forgalom E Ft, a fedezet E Ft összeget képviselt. A változás indoka a cél szerinti tevékenység érvényre juttatását elősegítő árrés politika alakulása. A szociális boltok tevékenységének köre túlhaladt a kerület határain, egyre több az ajánlatot tevő őstermelő, gyártó és nagykereskedő beszállító. Az éves forgalom, a vásárlók összetételét és az értékesített áruféleségeket tekintve, kiemelkedőnek értékelhető. A lakosság egyre nagyobb számban igényelte ezt a tevékenységet, E Ft volt az utalvánnyal történt vásárlás. Az egyesületi és önkormányzati tagok száma 3500 fő. Az Egyesület a vásárlói igényeket szem előtt tartva, folyamatosan kutatta a lehetőségeket a minél jobb kihasználtság érdekében. Mindennapos volt a zöldséggyümölcs ellátás, rendszere ssé vált az idős vásárlók házhozszállítással történő megsegítése. A kultúrált vásárlás alapfeltételeinek biztosítása terén is jelentős volt az előrelépés, a boltok tisztábbak, rendezettebb ek lettek, növelték a vásárlók bizalmát. Az új figyelemkeltő cégtáblák is a rendezett környezet képét erősítették. Komoly hangsúlyt kapott a kiszolgálás színvonalának emelése, amely az esztétikus környezeti feltételek kialakításával együtt kivívta a vásárlók elismerését. Mindezekhez eszközbeszerzésekre is szükség volt. A további célok között szerepel a világításkorszerűsítés, a bolti berendezések cseréje, fagyasztóládák, árubemutató polcok cseréje, a 20 ll-ben megkezdett felújítási munkák folytatása. A területi lefedettség jelenlegi helyzete, a lakosság szociális rászorultsága, a boltok száma bővítését is indokolná. Az MMF évi saját bevétele E Ft, ami csomagolás, varrás, borítékolás, piperecikkek összeállítása, nyomdai tevékenység előkészítése munkákból származott. Ehhez közvetített szolgáltatást nem vett igénybe, a fedezet azonos az elért bevétellel. A évi saját bevétel E Ft volt, a tevékenység alakulását a létszám összetétel és a megrendelői magatartás befolyásolta. Az MMF munkák köre az előző évben kialakított tevékenység struktúra fenntartását jelentette. A munkavégzés, az alkalmazott munkatársak feladatmegoldásának segítése a megváltozott munkaképességű dolgozók fizikai erejére tekintettel, egyaránt szerepet játszott az eredmények elérésében. A munkák sokrétűsége az Üteg utcában lévő telephelyen varroda kialakításának szükségességét igazolta. A hotelek, szállodák, éttermek, iparművészek, munkaruházat iránt érdeklődők rendszeres munkaellátottságot biztosítottak a szakképzett varrónők számára. A megnövekedett feladatok elvégzéséhez az Egyesület tervezte a terület bővítését egy könnyűszerkezetes építésű raktári résszel, ennek azonban engedélyezési akadályai voltak, a projekt nem valósult meg.

7 ;... 7 A parkgondnokok ugyancsak kiváló munkát végeztek a kerület zöldterületei tisztántartásában, a biztonságos és eredményes veszélyes hulladék gyűjtésében, együttműködve a kerület szakosított társaságával. 13. A létszámalakulás keretében kiemelt figyelmet kapott a rehabilitációs tevékenység. Jogszabályban előírt kötelezettség minden megváltozott munkaképességű dolgozónál rehabilitációs tervet készíteni és ezt folyamatosan felülvizsgálni. Az Egyesületnek az év végén 51 fő megváltozott munkaképességű dolgozója volt, az alkalmazáskor a kapcsolódó előírások maradéktalanul betartásra kerültek. 14.Az Egyesület munkáját Civil Vándordíjjal ismerték el, a gazdálkodói adatok mindezt alátámasztj ák. 15. Az Egyesület évi közhasznúsági jelentése mutatja az alapító okiratban foglaltak teljesítését, a tőkeváltozás kedvező alakulását, a pénzügyi helyzet stabilitását, ugyanakkor a jövőbeni működéshez a kerületi önkormányzati támogatás szükségességét. Budapest, március 19. 0A0 Fekete András elnök "i\\i talföldl szociáus EGYESÜLET \l38 Bp., Szekszárdi u. 34. Adósz.: Tcl.:

Az Angyalföldi Szociális Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

Az Angyalföldi Szociális Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése Az Angyalföldi Szociális Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1. Azonosító adatok Az Angyalföldi Szociális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 1996. június 21-én alakult meg 19 természetes és

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.....

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. december 31.

Éves beszámoló 2012. december 31. Éves beszámoló 2012. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 52.780.000, teljes egészében befizetve. TIGÁZ GEPA KFT. 2012 ÉVES

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 Beszámoló a Társaság. 2011. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

K ö z h a s z n ú j e l e n t é s 2 0 1 0. év 1

K ö z h a s z n ú j e l e n t é s 2 0 1 0. év 1 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. ÉV 1. A 2010. évi számviteli beszámoló 1.1 Általános kiegészítések a., Működési forma Bejegyzésének kelte: 1991.06.19.Pk.20651/1991. Az Alapítvány 2000. január 12- én beadvánnyal

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2700 Cegléd, Malom tér 3. Cégjegyzékszám: 13-09-123299 Statisztikai számjel: 22192314-8532-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt:

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben