Pilisi Zöldút Egyesület. Alapszabálya. Pilisszentlászló, szeptember 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilisi Zöldút Egyesület. Alapszabálya. Pilisszentlászló, 2008. szeptember 19."

Átírás

1 Pilisi Zöldút Egyesület Alapszabálya Pilisszentlászló, szeptember 19.

2 1. oldal I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társadalmi szervezet neve: Pilisi Zöldút Egyesület az Élhető Környezetért és Fenntartható Turizmusért (a továbbiakban: Egyesület). (2) Az Egyesület rövid neve: Pilisi Zöldút Egyesület. (3) Az Egyesület angol neve: Pilis Greenway Association for the Liveable Environment and Sustainable Tourism; rövid angol neve: Pilis Greenway Association. 2. Az Egyesület székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Honvéd u (1) Az Egyesület működési területe Magyarország, ezen belül is leginkább a Középmagyarországi és a Közép-dunántúli régió területe, különös tekintettel a Szentendrei, Pilisvörösvári, Budapesti, Esztergomi és Dorogi kistérségek azon településeire és településrészeire, melyek földrajzilag a Pilis, a Visegrádi-hegység és a Szentendrei-sziget (a továbbiakban: Pilis vidéke) területén vagy annak közelében helyezkednek el. (2) Az Egyesület jogi személy. II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE 4. (1) Az Egyesület fő célja: A térségben jelenleg is létező és egyre erősödő pilisi identitásra és közösségi kezdeményezésekre alapozva környezeti szempontból is fenntartható társadalmi és gazdasági folyamatok, helyi fejlesztések, turisztikai szolgáltatások támogatása, elindítása és népszerűsítése a Pilis vidékén. (2) Az Egyesület specifikus céljai: a) a Pilis vidéke civil szervezetei közti, továbbá a civil, az önkormányzati és a gazdasági szféra közötti együttműködés és kommunikáció erősítése, b) a Pilisi vidéke települési és kistérségi fejlesztési terveinek integrálása a regionális, nemzeti és közösségi szintű programozásba, c) a térség helyzetéből adódó előnyök kiaknázása, a hátrányok feloldása, d) a térség egyedi arculatának, imázsának hangsúlyos megjelenítése, e) a lakosság életminőségének javítása, az érintett települések vidékies jellegének megtartása mellett, f) az egészséges, aktív életvitel, valamint a biztonságos motormentes és közösségi közlekedési módok népszerűsítése a lehető legszélesebb körben, g) környezeti értékek fenntartása, környezet- és természetvédelem, h) a lakosság környezettudatos életszemléletének kialakítása és fejlesztése, az ehhez kapcsolódó értékrend széles társadalmi rétegekhez való eljuttatása, i) a települések nemzetiségi és kulturális életének élénkítése, a települések közötti kulturális együttműködések erősítése, testvértelepülési kapcsolatok ápolása j) munkahelyek teremtése, k) az Egyesület működési területén a lakosság esélyegyenlőségi törekvéseinek támogatása. 5. (1) Az Egyesület céljai elérésének érdekében a következő feladatokat látja el: a) helyi értékekre alapozott vidékfejlesztési programok és módszerek kidolgozása, megvalósítása (pl. a zöldút-módszertan segítségével), b) környezetvédelmi programok kidolgozása, megvalósítása, c) a települések nemzetiségi és közösségi életének élénkítése kulturális programokkal, d) konferenciák és előadások szervezése, rendezvényszervezés, e) térségi TDM-szemléletű, fenntartható turisztikai fejlesztési programok szervezése, f) oktatási és foglalkoztatási programok szervezése, megvalósítása, g) interneten keresztül történő tájékoztatás, információterjesztés, h) egyéb felvilágosító, kulturális és szórakoztató tevékenység, i) kiadványok készítése, illetve támogatása, j) mindaz, ami az Egyesület céljának megvalósítása érdekében az Egyesület által jogszerűen végezhető.

3 2. oldal (2) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 6. Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak. Legfőbb döntéshozatali szerve a Közgyűlés, szervei az Elnökség, az Elnök, a Titkár és a Számvizsgáló Bizottság. 1. Az Egyesület tagsága 7. (1) Az Egyesület rendes tagja (a továbbiakban: tag) lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. A tagfelvételről az Elnökség a hozzá benyújtott írásbeli tagfelvételi kérelem alapján egyszerű szótöbbséggel határoz. (2) Az Egyesület pártoló tagja (a továbbiakban: pártoló tag) lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát, valamint anyagilag vagy/és erkölcsileg támogatja az Egyesület céljait és működését. A tagfelvétel a tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. 8. (1) A tag jogai és kötelességei: a) tájékoztatja az Egyesületet minden olyan tudomására jutó, az egyesület munkáját érintő információról, amelynek közlése nem ütközik más szabályba, b) betartja az Alapszabály rendelkezéseit, c) az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz, d) a rábízott feladatokat legjobb képességei szerint végrehajtja, e) befizeti a Közgyűlés által megállapított tagdíjat, f) a Közgyűlésen részt vehet és szavazati joga van, g) választhat és választható az Egyesület szerveibe, h) észrevételeket, ajánlásokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban, i) indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, j) jogosult megkapni minden információt, amely az Egyesület tudomására jut, k) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, és részt vehet minden, az Egyesület által szervezett vagy támogatott programon, l) a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti. (2) A pártoló tag jogai és kötelességei: α)tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen; β) tisztségre nem választható, szavazati joga nincs; χ) egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a tagokéval. 9. (1) Az Elnökség javaslatot tehet a Közgyűlésnek a tag, illetve a pártoló tag kizárására, ha a) hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével; b) bíróság jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélte és a közügyektől eltiltotta; c) a tag a közösségi munkát tartósan elhanyagolja; d) a tag vagy pártoló tag az Egyesület céljaival ellentétesen cselekszik, vagy az Alapszabály rendelkezéseit megsérti. (2) A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag, illetve pártoló tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása felróható neki, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat. (3) A Közgyűlés csak akkor határozhat a tag, illetve pártoló tag kizárásának kérdésében, ha előtte az érintett személy részére lehetőséget biztosított védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 10. A tagság, illetve pártoló tagság megszűnik a) a tag, pártoló tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; b) a Közgyűlés kizárást kimondó határozatával;

4 3. oldal c) a tag, pártoló tag írásos, aláírásával ellátott kilépő nyilatkozatával, ha az az Elnökhöz megérkezett; d) az Egyesület megszűnésével. 2. A Közgyűlés 11. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok egyenlő szavazati joggal vesznek részt. A pártoló tagok szavazati jog nélkül a Közgyűlés teljes időtartama alatt részt vehetnek a Közgyűlés ülésein. A Közgyűlés ülése nyilvános. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, és kétharmados többséggel dönt a) az Alapszabály elfogadásáról és módosításáról; b) a tisztségviselők megválasztásáról; c) a tagdíj mértékének meghatározásáról; d) Az Egyesület névváltoztatásáról, más civil szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlatásának kimondásáról; e) a tagok kizárásáról. (2) A Közgyűlés kizárólagos döntési jogkörébe tartozik és egyszerű többséggel dönt a) mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal vagy nem szabályoz; b) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. (3) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. 13. (1) Az Elnöknek a 15. figyelembevétele mellett 45 napon belüli időpontra össze kell hívnia a Közgyűlést, ha α) a tagok legalább egyharmada ezt írásban kéri és indokolja; β) az Elnökség legalább két tagja együttesen írásban kéri és indokolja. (2) Az (1) bekezdés szerinti határidő a kérelem kézhezvételét követő napon kezdődik. (3) Az Elnök legalább két elnökségi tag írásban jelzett egyetértése mellett összehívhatja a Közgyűlést, ha azt szükségesnek látja. 14. A Közgyűlést egyebekben lehetőség szerint félévente, de évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. 15. Az Elnök az egyesületi tagoknak írásban vagy elektronikus levélben értesítést köteles küldeni a Közgyűlés helyéről és idejéről legalább 10 nappal a Közgyűlés előtt. Az értesítésben feltüntethető a határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlés helye és ideje is. 16. (1) A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a plusz egy fő jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. (2) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely nyilvános. A Közgyűlés határozatait egy naptári éven belül folyamatos sorszámozással kell ellátni. 3. Az Elnökség 17. (1) Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. (2) Az Elnökség öt főből, az Elnökből és négy elnökségi tagból áll. Tagjait a Közgyűlés 5 évre választja, a tagok újraválaszthatók. 18. Az Elnökség hatásköre: a) a Titkár megválasztása; b) a tagjelöltek meghallgatása, tagfelvétel; c) a 9. szerint javaslatot tehet a Közgyűlésnek a tag kizárására; d) az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, éves költségvetés és beszámoló megvitatása és elfogadása; e) tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; f) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal. 19. Az Elnökség ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga alakítja. 20. Az Elnökség a feladatait az Elnökségi Ülésen tárgyalja meg. Az Elnökségi Ülést az Elnök hívja össze. Az Elnökségi Ülést félévente legalább egyszer össze kell hívni. Az Elnökség

5 4. oldal határozatképes, ha az Elnökség legalább három tagja jelen van. Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 21. (1) Az elnökségi tag akadályoztatása vagy lemondása esetén a részvétele nélkül folytatja munkáját az Elnökség, a következő Közgyűlésig. (2) Az elnökségi tag lemondását kézjegyével ellátott írásos nyilatkozat formájában az Elnöknek nyújthatja be, aki azt tudomásul veszi. (3) Az Elnökség létszámának 4 főre csökkenése esetén a Közgyűlést a megüresedett tisztség betöltésére 45 napon belül össze kell hívni. (4) Az Elnökség a bankszámla felett az Elnökkel együttesen történő rendelkezés és az Elnöki feladatok 24. szerinti átmeneti átvétele céljából, az Elnök javaslata alapján, soraiból egy tagot választ. A választás Elnökségi Ülésen, egyszerű szótöbbséggel történik, egy évre szól és annak leteltével meg kell ismételni. (5) Az Elnökség a bankszámla felett az Elnökkel együttesen történő rendelkezés céljából, soraiból egy további tagot választ. A választás Elnökségi Ülésen, egyszerű szótöbbséggel történik, egy évre szól és annak leteltével meg kell ismételni. (6) A bankszámla felett az Elnök, továbbá a (4) és (5) bekezdések szerint választott két elnökségi tag valamelyike együttesen jogosult rendelkezni. A megválasztott két elnökségi tag nem lehet ugyanaz a személy, és egyikük sem lehet az Elnök. 4. Az Elnök 22. (1) Az Elnökség munkáját az Elnök vezeti. (2) Az Elnök feladatai és jogkörei: a) irányítja az Egyesület tevékenységét; b) képviseli az Egyesületet és az Egyesület nevében nyilatkozik; c) összehívja és vezeti a Közgyűlést, ellenjegyzi annak határozatait; d) dönt és intézkedik az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben; e) irányítja és ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok, állásfoglalások végrehajtását; f) kapcsolatot tart más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; g) irányítja az Elnökség munkáját; h) vezeti az Elnökség üléseit; i) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; j) összehívja az Elnökség üléseit; k) vezeti az ügyintéző apparátust; l) beszámol a Közgyűlésnek az előző Közgyűlés óta az Egyesület működését és gazdálkodását érintő eseményekről; m) irányítja az Egyesület gazdálkodását; n) gyakorolja az utalványozási jogot; o) gyakorolja a munkáltatói jogokat; p) biztosítja az Egyesület valamennyi iratába történő betekintést egyfelől az iratoknak az Egyesület honlapjára való feltöltésével, másfelől a honlapon feltüntetett telefonszámon történő egyeztetés alapján személyesen (iratokba való betekintés rendje); q) ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 23. (1) Az Elnök egyes feladatait az elnökségi tagoknak kioszthatja, de erről a Közgyűlést tájékoztatni köteles. Az Elnök a Közgyűlés vezetésével elsősorban az elnökségi tagokat és a titkárt bízhatja meg. (2) Az Elnök vagy az általa megbízott személy felel azért, hogy a 22. (2) b) szerinti nyilatkozata szakmailag megalapozott és az Egyesület számára vállalható legyen, ennek érdekében a tagoktól segítséget kérhet. 24. (1) Ha az Elnök feladatai ellátásában előre látható időtartamban, azaz időlegesen akadályozva van, az akadályoztatás tényéről, okáról és várható időtartamáról haladéktalanul írásban nyilatkozik az Elnökség többi tagjának. Időleges akadályoztatás idején az Elnök feladatait a 21. (4) szerint választott elnökségi tag látja el, az Elnök meghatalmazása alapján. (2) Ha az ideiglenes akadályoztatás megszűnik, az Elnök újra eljárhat.

6 5. oldal (3) Ha az Elnök feladatai ellátásában tartósan akadályozva van, az akadályoztatás tényéről, okáról és várható időtartamáról haladéktalanul írásban nyilatkozik az Elnökség többi tagjának. Tartós akadályozottságnak azt kell tekinteni, ha feladatainak nagyobb részét legalább 3 hónapon keresztül nem tudja ellátni. Tartós akadályoztatás idején az Elnök feladatait a 21. (4) szerint választott elnökségi tag látja el az Elnök meghatalmazása alapján. (4) Ha az Elnök munkahelye, tanulmányi viszonyai, állampolgársága, tartózkodási helye megváltozik, nyilatkoznia kell arról, hogy az Egyesület elnöki tisztét el tudja-e látni. Ha úgy nyilatkozik, hogy feladatait ellátni nem képes, úgy kell tekinteni, mintha tartósan akadályoztatva lenne. (5) Ha az Elnök lemond, úgy kell tekinteni, mintha tartósan akadályoztatva lenne. Lemondását kézjegyével ellátott írásos nyilatkozat formájában a legidősebb elnökségi tagnak juttatja el, aki köteles azt elfogadni, és a 25. szerinti eljárást megindítani. Az Elnök a feladataival kapcsolatos iratokat, feljegyzéseket és a levelezést az elnökségi tagoknak a lemondástól számított 8 napon belül köteles átadni, és meghatalmazni a 21. (4) szerint választott elnökségi tagot az elnöki feladatok ellátásával az új Elnök megválasztásáig. Az átadáskor az Elnök tájékoztatja az elnökségi tagokat a lejárt és az esedékes feladatokról, az Egyesület tartozásairól és behajtatlan követeléseiről. A feladatok átadása után is köteles a lemondott Elnök a részére kézbesített, az Egyesületet érintő iratokat és leveleket az új Elnök megválasztásáig meghatalmazott elnökségi tagnak, illetve az új Elnöknek haladéktalanul átadni. 25. (1) Ha a 24. szerinti nyilatkozat vagy megállapítás bármelyike megszületik, a legidősebb elnökségi tag 45 napon belüli időpontra köteles összehívni a Közgyűlést. (2) Az új Elnök megválasztásáig az Elnök feladatait a 21. (4) szerint választott elnökségi tag látja el. 5. A Titkár 26. Az Elnökség 5 évre Titkárt választ. 27. (1) A Titkár kapcsolatot biztosít a tagok és az Egyesület szervei között. (2) Segíti az Elnök és az Elnökség munkáját, szervezi a találkozókat. (3) Ellát minden az Elnök, illetve az Elnökség által rá ruházott feladatot. (4) Ellátja a Szóvivői feladatokat, képviseli az Egyesület véleményét külső fórumokon az Elnök előzetes egyetértésével. 6. A Számvizsgáló Bizottság 28. (1) A Számvizsgáló Bizottság feladata az Egyesület jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelő működésének ellenőrzése, az Elnökség éves beszámolójának elfogadása (2) Ha az Elnök a Közgyűlést szándékosan nem hívja össze, ez akadályoztatásnak minősül, és ebben az esetben a Számvizsgáló Bizottság jogosult a Közgyűlést összehívni. (3) Szabálytalanság észlelése esetén írásban köteles az Elnökség felé jelentést tenni. (4) A Számvizsgáló Bizottságot a Közgyűlés választja, öt évre. (5) A Számvizsgáló Bizottság minden Közgyűlésen jelentést tesz vizsgálatainak eredményéről. (6) A Számvizsgáló Bizottságnak három tagja van. (7) A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg. IV. GAZDÁLKODÁS 29. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából legalább évente a Számvizsgáló Bizottság elé terjeszt. 30. (1) Az Egyesület a következő bevételi forrásokkal rendelkezik: a) a tagok által befizetett tagdíj; b) jogi személyek és magánszemélyek támogatásai, felajánlásai; c) pályázatokon elnyert pénzösszegek;

7 6. oldal d) a tagok saját hozzájárulásai; e) kiadványok értékesítéséből származó bevételek; f) az Egyesület rendezvényein keletkezett bevételek; g) egyéb bevételek. (2) A bevételek képezik a programok és egyéb, az 5. -ban rögzített tevékenységek anyagi alapját. Az Egyesület gazdálkodásáért az Elnök felelős. 31. (1) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. (2) Az Egyesület tagjai az Egyesület esetleges tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek. (3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. (4) Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 32. (1) Ez a szabályzat az elfogadásával lép hatályba. (2) Minden, az Alapszabályban nem szabályozott kérdésben a Közgyűlés dönt. 33. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak. Kelt: Pilisszentlászló, szeptember 19. jegyzőkönyvvezető az Egyesület elnöke Előttünk, mint tanúk előtt:

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 3. 1. pontjában határozott alapító tagok egybehangzó akaratnyilatkozattal elhatározzák egyesület létrehozását, melynek alapszabályát az alábbiak szerint állapítják

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége A Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége, mint önkéntességi elven működő területi szervezet, alakuló közgyűlése az egyesülési jogról,

Részletesebben

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezés 1. Az Egyesület elnevezése: Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2. Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Preambulum A Kossuth Lajos Katonai Főiskola csapatfelderítő szakán 1971-ben végzett tisztek kezdeményezésére azok a hivatásos és nyugállományú katonák, akik

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Messzelátó Egyesület. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Messzelátó Egyesület. Általános rendelkezések Messzelátó Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Messzelátó Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) 2. A szervezet rövidített elnevezése: Messzelátó 3. A szervezet angol

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben