A KECSKEMÉTI KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KECSKEMÉTI KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A KECSKEMÉTI KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az egyesület módosításokkal egybeszerkesztett, új alapszabályának tervezete) 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve: Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 1.2. az egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Irinyi u az egyesület célja hogy a művelődés egészének olyan új vagy részterületein tevékenykedjen, ahol a közösségi művelődés jellegénél fogva nagyobb eredményekkel biztat. Ennek figyelembevételével koordinálja, segíti, működteti, képviseli az egyesülettől ezt kérő csoportokat (szakköröket, klubokat, köröket stb.) Az Egyesület ezen célok megvalósítása érdekében kiemelten fontosnak tartja: az Egyesületen kívüli, de annak céljaival rokon kezdeményezések, elképzelések megvalósítására szövetkezett csoportokkal való együttműködést kapcsolattartást a céljaikban, tevékenységükben hasonló jellegű, helyi, megyei, országos, külföldi - s kiemelten a határontúli magyar - a nemzetközi polgári és egyházi szervezetekkel (egyesületekkel, alapítványokkal stb.) és az illetékes települési, megyei és más önkormányzatokkal, állami szervekkel, szervezetekkel 1.4. az egyesület tevékenysége Az egyesület tevékenységeinek teljes felsorolása TEÁOR 12 szerint az 1. sz. mellékletben. Ennek megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Vonatkozó törvényhely: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a) u) Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás. (Az állam gondoskodik az alapfeladatok ellátásáról, az óvodai nevelést kivételével.) kulturális tevékenység Vonatkozó törvényhely: évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b) Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek 1

2 javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. (A települési önkormányzat és a megyei önkormányzat feladata. ) Vonatkozó törvényhely: évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 7. Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. (A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.) kulturális örökség megóvása Vonatkozó törvényhely: évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 13. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. (Az önkormányzat feladata.) Vonatkozó törvényhely: évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 (1) A kulturális örökség védelme. (Közreműködés és együttműködés: állam/ önkormányzat, nemzetiségi/ társadalmi/ gazdasági szervezetek, egyházak, állampolgárok.) 1.5. Feladatai az egyesületi tagok művelődésének, személyiségfejlesztésének elősegítése az audio-, foto-, video-, és számítógépes technikák felhasználásával való foglalkozás az amatőr művészeti tevékenység és az ilyen jellegű csoportok szervezése, működtetése, tanácsokkal való ellátása kiadványok, ajándéktárgyak előállításának és terjesztésének szorgalmazása pályázatok kiírása, kiállítások szervezése, rendezése kulturális, oktatási intézményekkel való együttműködés, szolgáltatások nyújtása 1.6. Az Egyesület regionális kulturális egyesület, közhasznú szervezet. Nyilvántartott tagsággal és önkormányzattal rendelkezik. Működését az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok, ezen alapszabály szerint folytatja. Bírósági nyilvántartásba vétele folytán jogi személy. 2. Szükség szerint kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében: 2.1. az egyesület rövidített neve KKKE 3. A létesítő okirat kötelező rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában: 3.1. az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely nyilatkozik a belépési szándékról elfogadja az egyesület célját (céljait) a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja az egyesület taggá választ a taggá választásról az alapító okirat rendelkezése szerint határozhat elnökség 5. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagsági viszony megszűnése körében: 5.1. a tagság megszűnik, ha a tag a tagságról lemond a lemondásról írásban kell nyilatkozni a lemondásról szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni a tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg 2

3 5.3. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell halála esetén megszűnése esetén 5.4. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik 6. Az alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében: 6.1. kötelező rendelkezései a tag jogai tekintetében a taggyűlésen részt vehet a taggyűlésen szavazhat ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz - az egyesület bármely tisztségére választható a taggyűlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet a taggyűlésen felszólalhat jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait 8. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében: 8.1. az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni 8.2. az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit 8.3. az egyesület tagja köteles betartani a taggyűlés határozatait 8.4. az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait 8.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását 8.6. az egyesület tagja köteles teljesíteni az egyesületi tagságából, tisztségéből eredő, reá háruló feladatokat 8.7. az egyesület tagja köteles megóvni az egyesület vagyonát 9. Az alapszabálynak az egyesület szervezetével kapcsolatos kötelező rendelkezései: 9.1. az egyesület legfőbb szerve tekintetében az egyesület legfőbb szervének megnevezése taggyűlés a taggyűlés az egyesület tagjaiból áll kötelező rendelkezés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tekintetében döntés az alapszabály elfogadásáról döntés az alapszabály módosításáról döntés az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről vagy feloszlásának kimondásáról döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról döntés az elnökség beszámolójának elfogadásáról az egyesület éves költségvetésének megállapítása a taggyűlés összehívása évente legalább egyszer össze kell hívni az elnökség hívja össze a meghívót a taggyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a taggyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek igazolható módon kell összehívni a napirend közlésével kell összehívni 3

4 a taggyűlést össze kell hívni, ha azt az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri a taggyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a taggyűlés meghívójában szerepel 10. Az alapszabály kötelező rendelkezései a taggyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében: rendelkezés arról, hogy a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza a ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnökség tagjainak megválasztásáról az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni a taggyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja 11. Az alapszabály nem kötelező rendelkezései a taggyűlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében: rendelkezés arról, hogy a taggyűlés levezető elnököt választhat Az ülést az Egyesület Elnöke, zárt ülést a korelnök vezeti rendelkezés arról, hogy a taggyűlés szavazatszámláló bizottságot választhat Titkos, írásbeli szavazás esetén a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag egyben szavazatszámláló bizottság is Személyi kérdések tárgyalása esetén zárt ülést kell elrendelni. 12. Az alapszabály kötelező rendelkezései a megismételt taggyűlés tekintetében: akkor lehet tartani, ha a taggyűlés nem határozatképes kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt taggyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza az eredeti taggyűlési meghívóban az eredeti taggyűlés napjára lehet összehívni egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, feloszlásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz 13. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete tekintetében: ügyintéző és képviseleti szerv megnevezése elnökség az ügyintéző és képviseleti szerv tagjai az alapítók döntése szerinti időszakra választhatóak évre elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá tagjai a taggyűlés által választott elnök a taggyűlés által választott alelnök a taggyűlés által választott 1 elnökségi tag az elnökségi tagság megszűnése a tisztségről való lemondással a lemondást az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni az elnökség tagjaival visszahívással a határozott idő lejártával ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól törvényben meghatározott ok bekövetkeztével 4

5 14. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnökség feladatai, döntési rendje tekintetében: az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a taggyűlés vagy az elnök hatáskörébe az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza a jegyzőkönyvet az elnökségi tagok írják alá az elnökség döntéseiről határozatot hoz az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít 15. Az alapszabály kötelező rendelkezései az elnök tekintetében: az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívnia, az összehívás módja: írásban, igazolható módon össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik az elnök feladatai különösen képviseli az egyesületet kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait vezeti az egyesület tagnyilvántartását őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti 16. Az alapszabály kötelező rendelkezései a határozathozatal rendje tekintetében: az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni a jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá az elnökség és a taggyűlés döntéseit határozatba foglalja a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell őrizni 17. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület képviselete tekintetében: az egyesületet az elnök önállóan képviseli Bankszámla feletti rendelkezés: elnök és egy elnökségi tag ketten együtt 18. Az alapszabály kötelező rendelkezései az egyesület vagyona, gazdálkodása körében: az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a taggyűlés határozza meg az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a taggyűlés fogadja el az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért nem felelnek. 19. Az alapszabály egyéb kötelező rendelkezése: az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat 5

6 19.2. ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja az elnöknek az intézkedéseit a taggyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban a jegyzőkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét 20. A létesítő okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése: az egyesület közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, országgyűlési illetőleg önkormányzati választáson képviselőjelölt állítás) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Az Egyesület működése nyilvános, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja az érdeklődőknek a szükséges információt, külső szervek számára az adatszolgáltatást Az Egyesület megszűnése esetén megmaradt pénzbeni és nem pénzbeni vagyonának felosztásáról a Küldöttek Testülete dönt Átmeneti rendelkezés: az egyesület titkára a módosított alapszabály életbe lépésétől az egyesület alelnöke. Feladata és hatásköre ennek megfelelően módosul. 6

7 1. sz. melléklet TEÁOR 08 Megnevezés kód 5811 Könyvkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6201 Számítógépes programozás 6203 Számítógép üzemeltetés 6209 Egyéb információ technikai szolgáltatás 6311 Adatfeldolgozás, web hoszting szolgáltatás 6312 Világháló portál szolgáltatás 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7990 Egyéb foglalás 8552 Kulturális képzés 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9001 Előadó művészet 9002 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység 9003 Alkotóművészet 9329 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 7

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1. KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a 2013. szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a 2014. január 6. napján megtartott

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL A L A P S Z A B Á L Y A 2012. A VPE 2012. június 6-án MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/ /2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL 1 V A S A D P O L G Á R Ő R E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A A Pest Megyei Bíróság

Részletesebben

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya Az Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület 1.2. Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem

Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem Egyesület változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Törvényszék: Ügyszám:. P k. Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján

Részletesebben

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fejér Megyei Bíróság (új nevén Székesfehérvári Törvényszék) által a Pk. 63.361/2001/8. számú végzéssel 1787. sorszámmal nyilvántartásba vett UDVARszínHÁZ

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület (továbbiakban Egyesület) jogi személyiséggel rendelkező egyesületként végzi tevékenységét.

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KOLPING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA a 2014. november 15.-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Nyilvántartási szám: 3184 Ügyszám: Fővárosi Törvényszék Pk.64.663/1990 A nemzetközi

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya. Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Módosítás. Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. Módosítás. Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (változtatásokkal egybefoglalt egységes szerkezetben) Módosítás Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT,amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben

Import Impró Egyesület Alapszabály. Alapszabály

Import Impró Egyesület Alapszabály. Alapszabály Alapszabály I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Import Impró Egyesület 2. Az Egyesület angol megnevezése: Import Impro Association 3. Az Egyesület rövid megnevezése: IME 4. Az Egyesület székelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZET ADATAI 1. A Zöld Csütörtök Természetvédő Kör, alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott

Részletesebben

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért Alapszabálya

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért Alapszabálya Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA - 1 - A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA I. Általános rész. 1. A szervezet neve: Református Fiatalok Szövetsége 2. Székhelye: Diósjenő (2643 Diósjenő, Szabadság u. 29.) 3. Pecsétje:

Részletesebben