civil kurázsi Civil VitaFórum 52. oldal Kiss Dénes: Az erdélyi magyar civil szféráról Beszámolók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "civil kurázsi Civil VitaFórum 52. oldal Kiss Dénes: Az erdélyi magyar civil szféráról Beszámolók"

Átírás

1

2 2 civil fórum T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Sebestyén István: Civil (anti)ethosz 5. oldal Csáki Rozália: Értékek és elvek védelmében 6. oldal Ungvári-Zrínyi Imre: Civil ethosz: a produktív szociabilitás demokratikus kultúrája 11. oldal Robert D. Putnam: A prosperáló közösség. A társadalmi tőke és a közélet 17. oldal Sallai András: Civil éthosz: az eszmétől a valóságig 20. oldal Sebestyén István: A civil felelősségről 21. oldal Kolumbán Gábor: Életre vezetni falvainkat civil kurázsi 50. oldal Solymosi Alpár: Az elfelejtett tündérvilág ébresztése Firtosi Kaláka 2006 Civil VitaFórum 52. oldal Kiss Dénes: Az erdélyi magyar civil szféráról Beszámolók 60. oldal Szenkovics Dezső: Erdélyi küldöttség a Határtalan Civil Nap rendezvényen 61. oldal Péter Orsolya: Háromszék legfiatalosabb települése megyei vetélkedő 23. oldal Barát Tamás: PR a közélet szolgálatában 25. oldal Interjú-sorozat 39. oldal Civil Szervezetek Etikai és Viselkedési Kódexe c i v i l f ó r u c i v i l t á r s a d a l m i l a p Felelős kiadó: Egri István Főszerkesztő: Csáki Rozália Olvasószerkesztő: Szabó Attila Grafikus: Könczey Elemér Tördelőszerkesztő: Csáki Ferencz Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső m Szervezetekért Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Alapítvány Elérhetőségek: postacím: Cluj-Napoca, OP 1, CP 1004 telefon/fax: e mail: ISSN Készült a Regiostar Nyomda és Reklámstúdió nyomdájában. Megjelenik 1000 példányban. Ára: 4,5 RON, a 2006-ban megjelenő négy lapszám együttes megrendelése kedvezményesen 12 RON.

3 Civil ethosz 3 Civil (anti)ethosz Acivil társadalom lényegéről, mibenlétéről könyvtárnyi irodalom született az elmúlt évtizedekben, sőt évszázadokban. Kiváló társadalomtudósok sora fogalmazta meg, mit is jelent számára ez a fogalom, milyen sajátosságai vannak, és valószínűleg számos általános érvényű definíciót is idézhetnénk. Jelen írásnak azonban nem az a célja, hogy ezekre hivatkozva, e- zekből kiindulva egy újabb meghatározással kísérletezzem, inkább felvállalva a szubjektivitás és a leegyszerűsítés ódiumát a jelenlegi magyar civil társadalom szerepéről, funkciójáról kialakult nézeteimet próbálom összefoglalni. Úgy vélem, a civil közéleti tevékenységet előidéző és irányító, de nehezen megfogható lényeget, amit talán nevezhetünk civil ethosznak is, nem önmagában létező jelenségnek, hanem az adott társadalmi viszonyokra adott ösztönös válasznak is tekinthetjük. Ez a válasz néhol tagadó, néhol alternatívát kereső, de semmiképpen sem független a mindenkori állam által meghatározott társadalmi, gazdasági és politikai környezettől. Más szavakkal: a civil ethosz nem más, mint az állami ethosz valamilyen ellenpárja, s egyszersmind legtöbb összetevője éppen emiatt a közhatalom jellemzőiből vezethető le. Természetesen tudjuk azt, hogy a civil társadalmat, ezt a bonyolult és összetett viszonyrendszert nem lehet csak e két szektor dialektikus vizsgálatával megmagyarázni, hiszen mindkettőt a gazdasági, üzleti és a magánszféra is alakítja, befolyásolja, s így az inkább a többiek kölcsönhatásának eredőjeként fogható fel. Ugyanakkor nem kétséges, hogy a mindenkori állam tekinthető a legnagyobb tényezőnek, így némileg leegyszerűsítve megengedhető, hogy a civil ethoszt most csak ebben a kontextusban elemezzük. Ha a civil társadalom lehetséges funkciói felől közelítünk a témához,... a civil közéleti tevékenységet elõidézõ és irányító, de nehezen megfogható lényeget, amit talán nevezhetünk civil ethosznak is, nem önmagában létezõ jelenségnek, hanem az adott társadalmi viszonyokra adott ösztönös válasznak is tekinthetjük. szintén azt tapasztalhatjuk, hogy ezek az állami funkciók mellett, azokat kiegészítve, illetve azokra való reakcióként léteznek. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbként az alábbiakat említhetjük meg: Közjavak, közszolgáltatások biztosítása Az állam ugyan éppen erre a feladatra jött létre, azonban ezt maradéktalanul nem tudja ellátni. Emellett a társadalom elvárásai általában gyorsabban változnak és nőnek, mintsem az állam ezekkel lépést tudna akarna tartani. A hiányok pótlását, a rések betömését a- mennyiben nem óhajtanak a helyzetbe beletörődni a civileknek vagy maguknak kell megoldaniuk, vagy nyomásgyakorlással érhetik el, hogy e plusz-szolgáltatások beépüljenek a közjóléti alapellátásba. Speciális és részigények kielégítése Az államtól nem várható el, hogy egyedi szolgáltatásokat nyújtson, az ő feladata az átlagos, tömegellátás biztosítása a társadalom valamennyi tagja számára. Az előzőhöz hasonlóan, ezen igények kielégítése a civil kezdeményezések létezésétől függ. Az állami közintézményrendszer támogatása A mindenható állam megszűnésével a közintézményrendszer fenntarthatósága veszélybe került, nem beszélve a kívánatos fejlesztésekről, korszerűsítésekről. A kieső, illetve csökkenő állami források pótlására mint fogyasztóknak saját érdekükben a civil társadalomnak kényszerűen magának kell gondoskodnia. Akármennyire is függetleníteni szeretnénk az állami szerepvállalástól, mindig ez utóbbi határozza meg, végül is milyen mértékben képes a civil társadalom szándékait és lehetõségeit valóságos cselekvéssé formálni. Szolidaritás, jótékonyság Ez a tradicionális funkció nem szorul különösebb magyarázatra. Az elesettek, a rászorulók támogatása, a társadalmi igazságosság nevében végzett jószolgálati tevékenység az egyik alapvető civil érték. Érdekegyesítés, érdekérvényesítés és -képviselet A politikai érdekérvényesítés eszköze (vagy célja?) a hatalom megszerzése, az állam vezetése. A demokrácia lényege a többségi akarat érvényre juttatása, és a kisebbségi törekvések tiszteletben tartása. A sokszínű civil társadalmat alkotó csoportok, rétegek arányos képviselete, a kisebbségi érdek tekintetbe vétele, hatalom civilbaráttá formálása nem valósulhat meg a civilek aktív, de szigorúan csak erre kiterjedő közéleti, véleményformáló és figyelemfelhívó tevékenysége nélkül. Társadalmi ellenőrzés a hatalom felett A képviseleti demokráciákban a hatalom birtokosai adott időre kapnak felhatalmazást az állam irányítására. Ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges e hatalom folyamatos ellenőrzése, a döntések, és magának a döntési mechanizmusnak a figyelemmel kísérete. A civil társadalom érettségét talán éppen ennek a funkciónak a gyakorlása alapján lehet lemérni. Önálló közösségi ügyintézés, közéleti aktivitás Az államnak nem az a feladata, hogy a társadalom minden ügyét intézze. Egyrészt nem is képes rá, másrészt pedig régen rossz, ha minden ügyben a túlterjeszkedett állam hozza meg a döntést. A szubszidiaritás elvének megfelelően a döntéseket azon a helyen kell meghozni, ahol azok hatásai is érvényesülnek. Az állam hajlamos arra, hogy olyan kérdésekben is döntést hozzon,

4 4 civil fórum amelyek nem tartoznak rá. Működő civil társadalom hiányában feljogosítva érezheti magát, hogy ezt megtegye. Ennek megakadályozása viszont a civilek kötelessége. Közösségépítés, közösségi rekreáció Ezt a feladatot szintén célszerű helyben, a közhatalom beavatkozása nélkül ellátni. A helyi közösségi szolgáltatások megfelelő biztosítása akkor találkozik a valós igényekkel, ha azt maguk az i- génybevevők szervezik meg, és az állami részvétel legfeljebb a támogatásra szorítkozik. Önkifejezés, a tenniakarás terepe Az államnak addig van szüksége az egyének szolgálataira, amíg azt a maga számításai szerint kifizetődően a közjó szolgálatába tudja állítani. Ha ez megszűnik, az e- gyén az állam számára csak szükséges teher, akinek létfeltételeit azonban minimális szinten köteles biztosítani. Ugyanakkor ezekben az emberekben rengeteg fölös energia van, amelynek pozitív társadalmi hasznosulására a civil közélet biztosíthat kereteket. Ennek megszervezése talán a civil társadalom legfontosabb feladata. Ezek a funkciók azonban önmagukban nem tudnak érvényesülni. Akármennyire is függetleníteni szeretnénk az állami szerepvállalástól, mindig ez utóbbi határozza meg, végül is milyen mértékben képes a civil társadalom szándékait és lehetőségeit valóságos cselekvéssé formálni. (S ez igaz akkor is, ha tudjuk, a civileknek elvben és gyakorlatban is van lehetőségük arra, hogy az államot a maguk eszközeivel formálják. Az már más kérdés, mennyire tudnak élni ezzel.) Hiszen mind a diktatórikus civilfób, mind a túlzott atyai gondoskodó állam fékezőleg hat az alulról jövő kezdeményezések kibontakozására. Az előbbi a kénytelen, az utóbbi a kényelmes passzivitás irányába tereli a civileket. Lehet azonban a hatalom még oly jóindulatú, próbálhat partneri viszonyt kialakítani a civil társadalommal, ösztönözheti tevékenységüket, az eltérő motívumok, a különböző világnézet eleve magában hordozza az egymás meg nem értéséből kiinduló súrlódásokat, konfliktusokat. De miből is fakad ez a folyamatos és szinte mondhatni, konkrét ügyektől is elvonatkoztatható diszszonancia? Ha meghatározzuk azokat az alapvető és tulajdonképpen közismert tulajdonságokat, melyek a két társadalmi formáció ideáltípusait jellemzik, olyan ellentétpárokat állíthatunk fel, melyek önmagukban hordják az egymástól való megkülönböztetés meghatározó elemeit. Ennek a dichotómia-halmaznak az áttekintése után talán a két szektor közötti feszültségek okait is jobban megérthetjük, hiszen a problémák éppen a két szereplő jellemzőiből fakadnak, s a törvényszerű összeütközések oka ebben rejlik. E két ethosz elemeit azonban semmiképpen sem hasonlíthatjuk össze valamiféle minőségi mérce alapján egyik sem magasztosabb a másiknál, pusztán a tartalmukból eredő különbözőséget hangsúlyozhatjuk ki. Ezek az általánosságban megfogalmazott attribútumok természetesen összességükben nem vetíthetőek rá konkrét és ismert állami, illetve civil intézményekre, szervezetekre, de ha az alábbi dimenziók mentén az utóbbiakat egy képzeletbeli skálára helyeznénk, úgy vélem, élesen meghúzhatnánk a két csoport közötti határvonalat. Nem lenne célszerű, és nem is szükséges ezeknek a jellemzőknek egyenkénti kifejtése, példákkal való illusztrálása, hiszen ez akarva-akaratlanul is soronként megkérdőjelezhetné az elméleti síkon szembeállított fogalompárok tagjainak egyértelmű hozzárendelését egyik vagy másik oldalhoz. Ha viszont különkülön, függőleges irányban olvassuk össze e definíciós elemeket, nagy valószínűséggel a felső sorban található megfejtést senki nem vonná kétségbe. A táblázatban olvasható szavak tulajdonképpen egy asszociációs játék eredményei is lehetnének, mintha valaki azt kérte volna, hogy mondjunk tíz-tíz olyan tulajdonságot, amelyekkel az állam és a civil társadalom fogalma körülírható. Természetesen a sor folytatható lenne, valószínűleg mindenki más és más jellemzőket sorolna fel, de úgy hiszem, az általam megnevezettek nagy része is felbukkanna. A korábbiakban ellentétpárok felállításáról írtam, pedig mint látható, a folyamat éppen fordítva zajlott. A gondolatmenet szerint először a két társadalmi konstrukció elemeit fogalmaztuk meg, s tulajdonképpen utána derült ki, hogy tudat alatt, ösztönösen logikai ellenpólusok születtek. Mégis az történt tehát, hogy a civil társadalom lényegét, ethoszát, mint az államnak egyfajta antitézisét sikerült levezetni. Felmerülhet a kérdés, vajon a valóságban, a tényleges működés során is annyira áthatolhatatlan a távolság közöttük, vagy pedig egy egészséges társadalomban ez éppen egy közmegelégedést kiváltó munkamegosztás feltételeit alapozza meg? Ha tudatában vagyunk az antagonizmusnak, akkor annak is tudatában vagyunk-e, hogy nem az a feladat, hogy ezt feloldjuk, hanem hogy a közös(ségi) feladatokat megoldjuk? De ehhez az is kell, hogy tizenegyedik jellemzőként mindkét oldalon az is szerepeljen, hogy tolerancia. Sebestény István Civitalis Egyesület elnök

5 Civil ethosz 5 Értékek és elvek védelmében Elapszámunk szerkesztése során a tematika több személynek is szöget ütött a fejében. Mit is akar jelenteni ez, honnan is lehetne megközelíteni ezt a témát? A civil szféra, a civil szervezetekben való tevékenykedés gyökeréig hatoltunk, és talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy az egyik legfontosabb civil kérdéskörrel foglalkozunk. Talán sohasem tematizálódik a személyek közötti párbeszédben, a civil szervezeti élet hétköznapjaiban, hogy melyek is azok az értékek, amelyekért dolgozunk, melyek azok az elvek, amelyeknek feltétlenül érvényesülniük kell a munkánk során, mert csak úgy érdemes ebben a szférában dolgozni, avagy mi az a helyes magatartás, amely egy jó civilt jellemez. Ezek azok a kérdések, problémakörök, amelyek a civil ethosz tematizálásakor felmerültek, és amelyekre választ kerestünk. Azt mindannyian érezzük, hogy valami nagyon sajátos köt bennünket, civileket ehhez a szektorhoz. A szabad önszerveződés csak egyik igen fontos feltétele, lehetősége annak, hogy a civil szféra megszülessen, hogy létrejöjjenek a civil szervezetek. Azért élünk ezzel a lehetőséggel, mert él bennünk egy erőteljes tenni akarás a közösségünkért, önmagunkért, környezetünkért, hogy az életünk tartalmasabb, teljesebb legyen. Ezáltal azonban olyan felelősséget is vállalunk nemcsak önmagunk, hanem a közösségünk, környezetünk iránt, amely kötelez is bennünket. (Hogy mit is érthetünk civil felelősség alatt, arról lapunk hasábjain Sebestény István tollából olvashatnak egy eszmefuttatást.) Értékmegőrző és -fenntartó tevékenységünk során igen fontos, hogy tisztán lássuk ezeket az értékeket, és tudatosan kövessük a fenntarthatóságukat, mert csak így tehetünk a megőrzésükhöz szükséges körülmények megteremtéséért. Sokszor hangoztatott frázis, hogy egy társadalom fejlettségét a civil szféra léte és fejlettsége mutatja. Az erdélyi magyar civil szféra gyökerei több évtizedre nyúlnak vissza. A fejlettségi szintje azonban nem egy egyértelműen felfelé ívelő pályát követ. A teendőket már az is fémjelzi, hogy nincs egy egységes etikai kódexe a civil szféránknak. Sőt, párját ritkítják azok a civil szervezetek is, amelyeknek van etikai kódexük. Holott a jól megfogalmazott célok után egyik legfontosabb feladatunk az lenne, hogy azokat az értékeket, elveket is rögzítsük fehéren-feketén, amelyek a munkánk során vezérelnek, amelyeknek az érvényesülése létfontosságú. Eddig miért nem került erre sor? Mert nem tartjuk fontosnak? Vagy mert úgy gondoljuk, hogy fölösleges erőfeszítés lenne elkészíteni, mert úgysem vennénk figyelembe? Vagy még nem jutottunk el a tudatosság eme szintjére? Még gyerekcipőben járunk, és még támogatásra szorulunk? Ezek egy közös gondolkodás kérdései lehetnek, egy olyan közös gondolkodásé, amely a civil szféránkat öntudatára ébreszti. A Civil Szervezetek Világszövetsége (World Association of Non-Governmental Organizations WANGO) 2004-ben kidolgozta a Civil Szervezetek Etikai és Viselkedési Kódexét, melynek minél szélesebb körű nyilvánosságához mi is hozzájárulunk e lapszámunk révén, és melyet külön a figyelmükbe ajánlunk. A civil szférában való tevékenykedés közösségi munka, a- melyhez az abban való hitünk társul, hogy igenis lehet és érdemes cselekvően hozzájárulni egy-egy közösségi eszme megvalósulásához. Hogy ennek a szükségnek a felismerése honnan fakad? Belőlünk, mint emberekből és abból a társadalmi valóságból, amelyben élünk. A társadalmi valóságban pedig a civil szféra elkülönül a politikai és a gazdasági szférától, a társadalom másik két fő pillérétől. Amikor a civil értékekről, a civil szférában érvényesülő elvekről és megkívánt magatartásformáról beszélgetünk, azaz mindarról, ami a civil ethosz sajátja, akkor ezeket a politikummal és a gazdasági szférával szemben határozzuk meg legtöbbször. Így kerülnek egymás mellé a Civil (anti)ethosz cikkben az állam és a civil szféra jellemzői. De ez a megközelítés érvényesül az Ungvári Zrínyi Imre által írt cikkben is, amely ugyanakkor mély elemzését adja a civilitás fogalmának is. Értékmegõrzõ és -fenntartó tevékenységünk során igen fontos, hogy tisztán lássuk ezeket az értékeket, és tudatosan kövessük a fenntarthatóságukat, mert csak így tehetünk a megõrzésükhöz szükséges körülmények megteremtéséért. A társadalmi valóság mellett a már említett emberi mivolt is igen sajátos és lényeges meghatározója a civil szervezeteknek. A civil szférában jelentős szerepe van annak, hogy milyen emberek tevékenykednek. Ha valakiben nem él a hit, nem él az adott ügy iránti elköteleződés, akkor nem találja meg a helyét a civil önszerveződésben. Van valami, amit nehezen tudunk megfogalmazni, de amiről érezzük, hogy ott van minden cselekedetünk, minden kis kezdeményezésünk mélyén, kulcsszerepet játszik. És ez nem más, mint a civil ethosz. Az, aki képes önös szándékait a közösségi értékek, a közösségért való cselekvés fölé helyezni, érzi és talán el is tudja mondani azt, hogy ez miért is fontos számára. E lapszámunkban olyan személyek vallomásait, véleményeit is olvashatják, akik többnyire már jó ideje a civil szférában dolgoznak, munkájukkal példát és szép eredményeket, megvalósításokat mutatnak. Ugyanakkor ez alkalommal sem marad el a szakirodalom lapunkból, Robert D. Putnam egyik alapvető írását a prosperáló közösségről, a társadalmi tőke és a közélet összefüggéseiről is megtalálják olvasóink. Civil Kurázsi rovatunk a közösségi élet egyik örömteli élményét tárja elénk, a Firtos térségben nemrég megrendezett Firtosi Kalákát, mely a székely falvak közösségeiben honos szokás újjáéledésének a példája. Arról számolunk be, hogy milyen megvalósításokra képes a segítőkész emberek sokasága, akiket a jó szándék vezérel. Vitafórumunkban az erdélyi magyar civil szféráról nemrég készült kutatás eredményét tárjuk olvasóink elé, hogy nézzünk szembe önmagunkkal, gondolkodjunk el, és abban igyekezzünk, hogy előrelépjünk, a fejlődés útját járjuk. Csáki Rozália főszerkesztő

6 6 civil fórum Civil ethosz: a produktív szociabilitás 1 demokratikus kultúrája Szociológusok és közgazdászok megállapították, hogy azok a közösségek, amelyeknek tagjai képesek megtalálni az összefogás és együttműködés legváltozatosabb és leghatékonyabb formáit prosperálnak, míg azoknak, amelyek erre képtelenek, még kedvező erőforrás-ellátottság mellett is hátrányokat kell elszenvedniük. Egyszóval a társulási hajlamban megmutatkozó kreativitás olyan társadalmi erőforrás, amely az összes többi erőforrás nyújtotta lehetőségeket megsokszorozhatja. Mit tehet viszont egy olyan kelet-európai társadalom, mint amilyen a romániai, illetve a romániai magyar társadalom, amelyben a lehetőségek mellett számos akadálya mutatkozik az öszszefogásnak, miközben erőforrás-ellátottsága is alacsony? Vajon csak az erőforrások politikai újraelosztásában, illetve az európai segélyprogramokban bízhat, vagy lehet más esélye is? Úgy tűnik, hogy mindenekelőtt tisztázni kell az összefogások lehetőségeinek társadalmi értelmét. A közös célok megvalósításában leghatékonyabb szervezkedő, illetve társulási készséget bizonyító országok példája azt mutatja, hogy a civil szerveződések, mozgalmak, egyesületek a baráti légkört és az érintkezés, a közösségi élet élményét, továbbá információkat, kapcsolatokat és a kölcsönös segítségek hálózatait teszik elérhetővé a bennük résztvevők számára. Leginkább az említett alapvető szempontok teljesülése tartja fenn az erős civil társadalmi együttműködést, amely ily módon nem pusztán a politika ellensúlyaként még kevésbé csupán a pártok, vagy országos politikai célok mellett vagy ellen vesz részt a közéletben, és nem is merülhet ki alkalmi rendezvények anyagi alapjainak előteremtésében. Mindezek a célok kétségtelenül léteznek, de a hétköznapok problémáinak megoldásán vagy megoldatlanságán keresztül kapják meg a maguk jelentőségét. Olykor félrevezető lehet, ha egy társadalmi jelenséget csupán követett célja vagy előrelátható társadalmi haszna felől próbálunk értelmezni, ugyanis mindig marad valami, ami az így felmutatható részcélokon és hasznosságon túl van, és mintegy önmagáért is kívánatossá teszi azt az emberek számára. Esetenként olyan vonás ez, amely önmagában is képes értelmet adni a jelenség létének és a benne részt vevő emberek életének. A demokratikus játéktér összetettsége. Politikai szféra, hivatali szféra, civil szféra A társadalmi javak és erőforrások megteremtésének, elosztásának és felhasználásának a kérdése egyszerre gazdasági, politika-filozófiai, jogfilozófiai és erkölcs-filozófiai kérdés. Az A legnagyobb, még az anyagi erõforrások hiányánál is égetõbb hiányt a bizalom és önbizalom, a társulási hajlam, illetve a kezdeményezõ és mozgósító képesség, nem utolsó sorban pedig a vezetõi tõke hiánya jelenti. említett különböző szférák között azonban az egyes társadalmak erkölcsi kultúrája közvetít, amely a civil normák érvényesülését és az összefogás hálózatainak alakulását is meghatározza. Amint azt már korábban, a posztkommunista társadalmak erkölcsi kultúrájának szentelt tanulmányunkban megfogalmaztuk 2, a közép- és kelet-európai térség országairól készült tanulmányok többsége a gazdasági szerkezet, a politikai intézményrendszer vagy a jogrendszer állapotával foglalkozik, noha a változások jellegének megértéséhez legalább ilyen fontos számba venni a szóban forgó társadalmak tagjai között kialakult és tartósan fennálló kapcsolatrendszereket, illetve az ezeket meghatározó tényezőket. E kapcsolatok tanulmányozása azért rendkívül fontos, mert végső soron ezek képezik az emberek közötti szolidaritás előzetes struktúráit, és ily módon rendkívüli szerepük van mind az emberek túlélési stratégiáinak kialakításában, mind pedig a társadalmi önszerveződés pozitív (pl. civil társadalmi), illetve negatív (pl. feketegazdaság, szervezett bűnözés) struktúráinak kialakulásában. A gazdasági fellendülés politikai intézmény-átalakítást, a politikai stratégiaváltás pedig újfajta erkölcsi attitűdöt igényel. Gabriel A. Almond Sidney Verba a demokratikus berendezkedések politikai kultúrájával foglalkozó tanulmányukban 3 a társadalmi struktúrákat és folyamatokat elemezik, amelyek fenntartják ezeket a politikai megoldásokat. A szerzők arra figyelmeztetnek, hogy még mindig nem egyértelmű, hogy a kontinentális európai nemzeteknek sikerül-e a demokratikus folyamatok olyan stabil formáját létrehozni, a- mely összhangban van kultúrájuk és társadalmi intézményeik sajátszerűségeivel. Hasonlóképpen a posztkommunista országok demokratikus politikai rendszereinek működőképességét vizsgálva a 90-es évek elején Claus Offe úgy vélte 4, hogy a kompetitív demokráciához hiányzanak mind a kellően kiformálódott szereplők, kollektív cselekvők, mind pedig az olyan közösen kimunkált problémák, amelyek elfogadható kompromisszumok reményében végigfuttathatók a demokratikus politika gépezetén. Ehelyett az események alakulásából gyakran 1 Dumitru Sandu szociológus használja a produktív szociabilitást kifejező értékcsoport (bizalom, a társulási hajlam és a tolerancia) kifejezést a társadalmi tőke magyarázatára. In: Sandu, Dumitru: Spaţiul social al tranziţiei, Iași, Polirom, o. 2 Ungvári Zrínyi Imre: Erkölcsi kultúra a posztkommunista társadalmakban, In: Karikó Sándor (szerk.): Európaiság. Politikai és morális kultúra, Áron, Budapest, o. 3 Gabriel A. Almond Sidney Verba, Állampolgári kultúra. Bevezetés a politikai kultúrába, Area-1.htm, 12 Apr Claus Offe, Demokratikusan tervezett kapitalizmus? A demokráciaelmélet szembesítése a kelet-közép-európai hármas átmenettel, Szociológiai Szemle 1992/ ,

7 Civil ethosz 7 az derült ki, hogy kifejlett és komplex civil társadalom hiánya miatt olyan témák uralják a politikai cselekvés terepét, amelyekből csakis konfliktus születhet, de kompromisszum soha. Offe tömör diagnózisa sajnos mindmáig érvényes, miszerint a társadalmi struktúrában nincs meg a munka, a státusz, az érdek és a kulturális identitás differenciáltságának szükséges mértéke, illetve hiányzik a partikuláris érdekeket artikulálni képes civil társadalom. Márpedig a valódi civil társadalom gazdasági alapjainak hiányában a lakosság tömeges politikai mozgósítása csak nacionalista vagy fundamentalista elvekkel lehetséges 5. A kelet-európai átmenetet tanulmányozó David Stark szociológus találó megállapítása szerint a középés kelet-európai átalakulás nem fogható fel puszta intézményi reformként, ugyanis egy ilyen felfogás, amely a megbukott szocialista intézményeket hatékonyabb kapitalista intézményekkel szeretné helyettesíteni, ugyanabban a racionalista hibában marasztalható el, mint ami a szocializmus bevezetésének is a kudarcát okozta. Az igazán nehéz problémát a demokratikus törvények és intézmények jogi kodifikálásán túl a kelet-európai polgári társadalom kollektív cselekvőinek a társulásoknak, szövetségeknek, szakszervezeteknek, pártoknak és helyhatóságoknak a létrehozása jelenti. A legnagyobb, még az anyagi erőforrások hiányánál is égetőbb hiányt a bizalom és önbizalom, a társulási hajlam, illetve a kezdeményező és mozgósító képesség, nem utolsósorban pedig a vezetői tőke (Daniel Dăianu) hiánya jelenti. Az emberek többsége részben előzetes tapasztalatainak hatására nem bízik abban, hogy a közvetítő testületek a kezdeményezési, képviseleti és tárgyalási képesség védelmét nyújtják számára. Sokkal inkább attól tart, hogy a szervezetek és formális intézmények a résztvevők által befolyásolhatatlan módon kizsákmányoló koalíciókká vagy klánokká alakulhatnak át, amelyek éppen az ő és hozzá hasonlóan hátrányos helyzetbe hozott társai rovására működnek. A jelenséget kiválóan jellemzi Michael Walzer A civil társadalom fogalma című írásában, kimutatva annak múltbeli gyökereit: A totalitárius rendszer a bürokrácia brutalitásának átható érzését hagyta maga után. Ez volt a politikai célratörő kizárólagosságnak az utolsó formája, és noha a demokratikus voltaképpen kommunista rendszer ideológiája lényegében hamis volt, a hiteles demokrácia ígéretére is elutasítólag reagálnak manapság a kollektív memória reflexei. 6 A társadalmi javak, erőforrások és jogosultságok elosztását és felhasználását közvetítő intézmények nem lehetnek pusztán az állam és a jog kreációi, még akkor sem, ha alkotmányos garanciák védelmezik az érintetteket a visszaélésekkel és a korrupcióval szemben. A demokratikus társadalom egyszerűen nem működhet bizonyos Könczey Elemér rajza állampolgári kompetenciák gyakorlása nélkül. Lényegében ebben különbözik az állampolgár az alattvalótól. Ennélfogva valóságos demokratikus deficit adódhat abból, ha korábbi reflexeknek engedve, az emberek inkább szeretnének egy gyámkodó, jóságos és megbízható például az etnikai testvériség vagy a jóakaratú felsőbbség elve alapján szerveződő állam, területi autonómia vagy egyházi hatóság alattvalói lenni, mintsem magukra vállalni az önálló gondolkodás, a kapcsolatteremtés és a felelős kezdeményezés feladatát. Ez utóbbi ugyanis szinte elképzelhetetlen megfelelő állampolgári tájékozottság, pl. törvényismeret, hivatali ügyintézésben való Szöveg nélkül jártasság (hivatali kompetenciák ismerete, folyamodvány-írás, levelezési alapismeretek, határidők betartása, feljebbviteli fórumokhoz, felelős hivatalnokokhoz illetve politikusokhoz folyamodás) és nem utolsósorban a mindezek gyakorlásához szükséges kitartás, civil öntudat és civil kurázsi nélkül. A felsorolt képességek hiányáért bírálható a múlt, bírálhatók a politikusok, az egyre belterjesebbé váló RMDSZ, az egész romániai politikai rendszer, sőt maga a demokrácia is, de sem a bírálat, sem pedig a vágyálmok nem segíthetnek a szabad, de szabadságához illő társadalmi szerepét, ethoszát és kompetenciáit nem találó állampolgáron. A törvényes és intézményi rend demokratizmusa tehát nem érvényesülhet sem a tevékeny állampolgári attitűd, sem pedig az emberi szociabilitás különböző formáinak életképes egyensúlya 7, az alapvető értékfeltételek közös nevezőjének kialakítása és a különböző társulási formák differenciálódásának és integrálódásának átfogó rendszerré szerveződése nélkül. Olyan horizontális társas viszonyhálókra, illetve a legkülönfélébb hiteles közösségi élményekre van szükség, amelyeknek légkörében a túlpolitizált interetnikus viszonyok ideológiai kulisszái elkerülhetetlenül összeomlanak, a hiteles közösségi értékek szükségszerűen felülírják a mechanikus szolidaritásból hasznot húzni próbáló ideoló- 5 I.m. 6 Michael Walzer: A civil társadalom fogalma (részletek), Korunk, 1995/11., 8. o. 7 Gergely Attila: A közösségfejlesztés professzionalizációja Közép- és Kelet-Európában fogalmak és értékek, Parola archívum,

8 8 civil fórum giai manipuláció kliséit 8. Az ilyen kapcsolatok világa csakis a civil társadalom lehet. Mindazonáltal, amint azt éppen a civil társadalom hazai egyesületi hálózatának viszonylagos kialakulatlansága, a különféle egyesületek partikuláris céljainak nagyfokú széttagoltsága, illetve a szervezetek egyenlőtlen fejlettsége és eltérő társadalmi, illetve politikai befolyása is mutatja, a civil társadalom önmagában nem lehet a demokratikus emberi együttélés egyedüli társadalmi tényezője, ugyanis szükség van az egységes jogi kereteket biztosító és a partikuláris érdekek egyensúlyát a közös célok érdekében megteremtő jogrend és intézményrendszer, vagyis az állam jelenlétére is.... sem a bírálat, sem pedig a vágyálmok nem segíthetnek a szabad, de szabadságához illõ társadalmi szerepét, ethoszát és kompetenciáit nem találó állampolgáron. A civilitás: normák és hálózatok Amint az a fentiekből kiderül, a politikai, hivatali és a civil szféra együttműködésének kulcsa egyrészt a formális szabályok és az intézményi struktúrák működésmódjának elsajátításában, másrészt viszont a mikrotársadalmak informális kapcsolataiban, a társas hálózatokon belüli interakciók minőségében keresendő. A formális szervezetekben és intézményekben az emberek közötti viszonyokat világosan kifejezett szabályok és előírások rögzítik. Az említett szabályokat és előírásokat szakemberek fogalmazzák meg, életbeléptetésük/elfogadásuk külön ezt a célt szolgáló rituális aktus keretében történik és az érintettek számára nyilvánosan hozzáférhetők 9. Az intézményesen elfogadott szabálykövető viselkedés ennél fogva formális magatartásnak nevezhető, amelyhez képest az e- gyéb társadalmi magatartások informálisnak számítanak. A formális és informális magatartás között azonban nincs abszolút különbség. Egyes informális viselkedéseknek is vannak szabályai, sőt olyan hagyományos rendjük és állandóságuk is, amely lehetővé teszi, hogy valóságos informális intézményekről beszéljünk. Peter Berger és Thomas Luckmann tudásszociológiai intézményelmélete szerint intézmény akkor áll elő, mikor tartós társadalmi szituációban két vagy több egyén habitualizált tevékenysége kölcsönösen tipizálódik és összekapcsolódik 10. Mi is többek között éppen Berger-Luckmann meghatározását tartottuk szem előtt, amikor Társadalmi alakzatok kommunikációs sajátosságai. A kommunikáció szerepe az intézményes viszonyok megteremtésében című írásunkban éppen a kommunikáció szempontjából határoztuk meg az intézményeket: A személyek közötti együttműködés kommunikációs aspektusa szempontjából az intézmények az együttműködés olyan időtálló formái, amelyek típusokba szervezik az emberi kapcsolatokat és sajátos mintákhoz igazítják az emberek viselkedését. Az intézményes viszonyt kifejező cselekvések a maguk kommunikációs jellemzőivel az intézmény létének és működésének objektivációi, külső megjelenési formái, amelyek nem csupán kifejeződései, hanem hordozói és folyamatos továbbépítői is a jelzett kapcsolatformáknak. 11 A közösségek tagjai közti kapcsolatok sűrűsége és jellege, illetve intézményesülési formái hozzák létre az úgynevezett mikrotársadalmak kapcsolatrendszereit. Ilyenek lehetnek például az emberek rokonsági és lakóhelyi kapcsolatai, illetve a munkahelyi vagy egyéb nyilvános, illetve félnyilvános együttműködések és együttlétek formái, amelyek állandósulva az önszerveződés formális síkján egyesületeket hozhatnak létre, vagy informális szinten alkalmilag megkönnyíthetik a tömeges mobilizációt 12 (pl. munkakonfliktusok vagy az etnikai alapú önérvényesítés kollektív akciói), legfontosabb szerepük azonban mégis a mindennapi támogatás. Az említett hétköznapi támogatásból származó hasznok/eredmények többek között érzelmiek (törődés, gondoskodás), önfelvilágosítók (Habermas), vagyis az e- gyéni helyzetértékelések megerősítéséhez kötődők (társas összehasonlítás és feedback a dolgok értékelésével kapcsolatosan), információs jellegűek (tanácsok, ismeretek átadása) és instrumentális vonatkozásúak (gyakorlati, konkrét segítség) 13 egyaránt lehetnek. Mindez latens módon hozzájárul az illető mikrostruktúrákhoz kapcsolódó, de olykor azokon túl is érvényesülő mi-tudat kialakulásához, felkeltéséhez, konzerválásához, nem ritkán pedig a lokalitás és az etnicitás közösségen belüli diskurzusához. Ha a formális és informális kapcsolatok jelentőségét és a közöttük levő viszonyokat társadalomtörténeti szempontból vizsgáljuk, egyaránt szembetűnő a formális kapcsolatoknak az európai modernitás fejlődésében játszott szerepe, és az informális kapcsolatok gazdag készletének a folyamatos jelenléte. A probléma magyarországi és nemzetközi összefüggéseit vizsgálva Böröcz József végezte el ezt az összevetést. Megállapítása szerint a nyugati ipari kapitalizmus történetének fontos fejezeteit áthatotta a formális viszonyok morális felsőbbrendűségének képzete. Ugyanis a modern kapitalizmus két, ma ismert legnagyobb intézménytípusa az iparvállalati szervezet és a modern nemzetállami apparátus kialakulásának folyamatában, a nyugati társadalmak tagjainak normarendszerébe beépült a társadalmi viselkedés területén a formális szabályok követésére vonatkozó elvárások egy meghatározott szintje és formája [kiemelés tőlem U. Z. I. ]. Böröcz szerint azonban e sok szempontból fontos fejlemény történeti kivétel volt, ugyanis sosem vált az Európán (és Észak-Amerikán) kívüli világ uralkodó magatartásformájává, sőt az alapvető fontosságú 8 U.o. 9 Böröcz József: Kistársadalom kiskapuk*, 28. aug Peter Berger-Thomas Luckmann: A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Budapest, Jószöveg Műhely, 1998, 82. o. 11 Ungvári Zrínyi Imre: Társadalmi alakzatok kommunikációs sajátosságai. A kommunikáció szerepe az intézményes viszonyok megteremtésében, In: U. Z. I.: Dialógus. Interpretáció. Interakció. Közelítések a kultúra kommunikatív értelmezéséhez, Mentor, Marosvásárhely, 2005, o. 12 Gyáni Gábor: Etnicitás és akkulturáció a századfordulós Budapesten, illetve Uo. A kávéházba járó polgár, Budapesti Negyed (1996/2-3), Gergely Attila: I.m.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK DIMENZIÓI, A KAPCSOLATRENDSZER FUNKCIONÁLIS ELEMZÉSÉNEK ÉS MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK DIMENZIÓI, A KAPCSOLATRENDSZER FUNKCIONÁLIS ELEMZÉSÉNEK ÉS MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Helyi-területi önkormányzatok, helyi társadalom doktori program A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK

Részletesebben

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső 2 civil fórum Tartalomjegyzék Cuprins 3. oldal Somai József: Civil felelősség 4. oldal Csáki Rozália: Kényszer vagy felismerés? 5. oldal Scsaurszki Tamás: Hálózatok 8. oldal Bullain Nilda: Európai civil

Részletesebben

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira.

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira. VI./3. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2005. JÚLIUS SZEPTEMBER A politikum viszonyulása a civil szférához Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei Sebestény István: A civil társadalom a politika ölelésében

Részletesebben

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől?

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől? 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Balogh Márton: A partnerségről 4. oldal Csáki Rozália: Képviseltetni vagy részt venni? 5. oldal Gáspár Mátyás: Magad uram A civil önkormányzás körvonalai 10. oldal

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Segédlet a közösségi tervezéshez

Segédlet a közösségi tervezéshez 93 TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 1. Segédlet a közösségi tervezéshez Budapest 2010 A sorozat és jelen lapszáma a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Vercseg Ilona LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon

A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A LEADER program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon Készítette: Kassai Zsuzsanna Gödöllő

Részletesebben

Hungarian edition ELTE TáTK, 2012

Hungarian edition ELTE TáTK, 2012 Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 5.4.4-09/1-C-2009-0001 Képzésfejlesztés az összetartozásért projektje keretében készült Hungarian edition ELTE TáTK, 2012 Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ 2 I. SZOCIÁLPOLITIKA

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A

A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A A CIVIL-NONPROFIT SZEKTOR ÉS A SZERVEZETEK FORRÁSTEREMTÉSE Arapovics Mária A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" című projekt keretében

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Szerkesztõbizottság Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc Szerkesztõség

Részletesebben

...Cselekedj lokálisan!

...Cselekedj lokálisan! Pánovics Attila Glied Viktor (szerk.)...cselekedj lokálisan! Társadalmi részvétel környezeti ügyekben Pécs, 2012 A kötet megjelenését támogatta: TÁMOP-4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0002 A Dél-Dunántúli régió

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Műhelytanulmányok. Autonómiák a felsőoktatásban NFKK FÜZETEK 11.

Műhelytanulmányok. Autonómiák a felsőoktatásban NFKK FÜZETEK 11. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Műhelytanulmányok Autonómiák a felsőoktatásban NFKK FÜZETEK 11. 2013. december Szerkesztette: Hrubos Ildikó

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben