Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ő} ffiim orszagos EGYEsÜLETEINEK szovetsége t<t NolŐc tnt rolyól RnrR ffi r ffi. ( )_ (^,JŐL r'ler,llil7 -, É l\ ll,y' t\ J T\I \J ---\J \/El-r-)r ly ( t)-l '//\ -l ÍJl F;\-fABEr,]U-fl\ Ő: EHilGA$tJFBÁSffiKeJWw

2 INTÉZET sz EMKK VADVILAGMEGŐRZÉS címűrendezvény A..Nagyragadozókéspásztorkutyák,aYagya Fórum mege evenedik'' ötletét az adta,hog}'a nasytestűpásztorkutyák gazdáine csak virtuálisan,azírott fórum kereténbelül, hanemegy élő,szakmainaponvehessenekrészt,éssajátszeretett faj bemutatása meg gyérítésüket. Csak ígykerülhetjük el az ember vagy milyen hitek szerintj ésa ragadozó fajok között szinte természetesmódon tévhitekvannak je en a köztudatban, mind a pásztorkialakuló konf iktusokat,és kerülhetjüke az ebbő fakutyák, mind pedig a nagyragadozókesetében? ésbeavatkozásokat.jó Vadvé eményeket Egyetem kadó szé sőséges gödö ői Szent stván A szakmai nap a kepé daerre, hogyamígúgyá ta ábanmindenkifontosnak nagyle kűsegítségéve vi ágmegőrzésiintézetének addig bizony a farkas, a rü t megrendezésre,ők adtak nekünk otthont. Ezért tartja a természetvéde mét, hazai megje enését aranysaká és éppen az Sándor igazgató medve, vagy Dr. Csányi köszönette tartozunk indu atok kísérik. Dr. He tai Mik ós igazgatóhe yettesuraknak,akik e- bizony é esviták és szé sőséges hetővétették,hogy a rendezvényenmindazmege eve- Ennek e sőd egesoka az ősidőktő be énkivódó fé enedjen, amirő eddig többségébencsak a virtuá is em, és az e fajok á ta okozott, ho vé t,ho va ós he yetttudamegnyi vánu ások károk. A szé sőséges fórumon beszé gettünk. tosságra lenne szükségünk.e tudatosságegyik ehetősége, hogy ott aho a farkas, YagY az aranysaká Dr. HeItai Miklós habi itá t egyetemi docens, panaszkodnak, Intézet: rendszeres megje enésére kárcételére, Vadvi!ág Megőrzési igazgatóhelyettes,,a Szent lstván EgyetemVadvi ágmegőrzési ntézeté- panaszkodásontú va amittegyenek is. Es hogy mit lehet tenni, annak, aki nem vadászhat,vagy abban az ben évtizedekóta fo ynakkutatások a hazánkbane őa vizsgálati ha a kárt okozó nem vadászhatól oseink tudkapcsolatban. esetben, fordu ó emlős ragadozókkal tú,a ták, a hegyekbené őpásztornépekma is tudják.kutyát irányok e$/-egyfaj miné jobb megismerésén 32 x{x*sx 2Ül 3, november* <"conrlai<utya

3 kel tartani, o yan kutyát, ami nemcsak tere i, hanem őrzi is a nyáiat. ígyta á hategymásra a ragadozókért do gozó kutató, a pásztorember és a Pásztorkutyás. Mert, ha nem panaszkodunk, ha nem kiirtaniakarunk va amit,de meg akarjukvédenitu ajdonunkag ugyanúgy, ahogy természetiértékeinket, akkor ez a mego dás. Hogy egyen nagyragadozó, egyen pásztorkutya és legyennyáj is.'' ink jó esetben csak visszaverhetik,meghiúsíthatják e ragadozók támadását,a pásztor segítségét sem né kü. lözve. E mondta azt is, hogy tapaszta ataiksorán a farkas nem mutatcaaz,,ö ésikényszer''hatása a attá ó, vérszomjasragadozó képét.természeteskörnyezetében a fa kamege égszik egy e ejtettprédáva,s annak e fogyasztísáva, szemben a zárt térbe,ako okbazsúfo t jószág közt véghezvitt pusztításhozképest. yenesetekben va ószínű eg a megvá tozottkörü ményekmiatt, a kétségbeesve menekü nipróbá ó, de nem képesál atoká ta kivá tottzsákmányszerző ösztön miatt e ragadozók bizony több á atot is zsákmányui ejtenek, megsebeznek,mint amit elfogyasztan i képesek. Az esztenákfehérkiráiya: A KUVASZ Puskás Ferenc a,,kuvaszokésnagyragadozóktermészetvéde m i Program''képvise etében ismertette munká ukat. Bemutatta ezen ősi fajtánkat, eredetét, kia aku ását. Szót ejtett a hagyományosan'nyájakme. ett végzettmunkájukró,a védendő haszoná atokra ősi e lenségként ese kedőfarkasokró és medvékről, em ítést tett a napjainkban, hazánkbanis újramegje enq s egyre gyarapodó aranysaká okró.em ítésre kerü ta - napjainkra assana fe edéshomá yábavesző - kuvasz vadászkutyaként va ó a ka mazása bizonyos esetekben, a pásztorkutyaszerepkör mellett. A Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvéde mi Programcé ja, hogy kuvaszunkatvisszahelyezzeeredeti feladatkörébe, ezá ta is biztosíwaa fajta eredeti értékmérő tu ajdonságainak fennmaradását,amire napjaink kiá ítási eredményeket szem előtt tartó tepusztán nyésztése me ettsajnos nincsen mód. Mivel je en eg hazánkban az é etformamegvá tozásáva,a nagyragadozók e tűnéséve e fajta eredeti kenyerétvesztette, ígya határon tú ifarkasésmedvejártafe vidéki, erdé yi terü etekre he yezte( s he yeznekki kiskutyákat nyájak me é, aho azoknak lehetőségükadódik bizonyítanirátermettségüketeredeti szerepkörükben is. A program úgytűnik sikeres, az utóbbi évszázados nagyragadozó-mentes időszak ésa hagyományosridegtartású ege tetőé etformaháttérbeszorulásae enére is akad nem egy kuvasz kö yök, ame ysikeresen megá jahelyéta határokon tú i,eredeti é etformájukban is. Biztosíwaegy o yanfe növekvő geneníciógme ymagában hordozza a pásztorebeket hagyományosanje emző tu ajdonságokat,bizonyíwaa hazai tenyésztők á dozatkészmunkáját,akik eddig is támogatták a programot a kihe yezetttő Ük származó kutyáikka.s késztetve őket, hogy a továbbiakban is o yan kutyákat nemesítsenek,me yekképesek- eredeti fe adatkörükben - mé tóe enfe ei lenni a nagyragadozóknak, a nyájak ésaz emberijavakvéde mében. ffi$-"affitéffií"éiőhajftaiffi.oóiüfr iiaii=ff *-ét. egybenpásztorkutyáiiiknyájakmellötti munkájasorán fel épőegyikpotenciá ise lenfe ét, egy ötven ki ós,kézhez szoktatott,feltéte ezhetően timber éskárpátifarkas a fajhibrid szemé yében. Az e őadó mesé taz á ta ukfa kákbantartott farkasok é etérő, a közöttük fenná óhierarchikusviszonyokró, az ezze kapcso atos tapasztalataikró.lehetőségvo t megcsodá nitestköze bő ezt a nemes,az emberek álta o y sokszor fé reismert,s néholkihalásraíté tragadozót,ami nem kevés,,fejtörést''okoz kutyáinknak a nyájak véde me során. Dóri a fe merü őkérdésekrevá aszo vavetette össze sajáttapaszta ataikat ésa nemzetkozi szakirodalombanis sokszor egymásnake entmondóvéleményeket.ez utóbbi e entmondások annaka következményei is ehetnek,hogy évtizedekenkeresztü csakfogságban tartott farkasok,emberek á ta mesterségesenkia akított fa káinakvise kedésébő vontak e sokszor hibás következtetéseketa vadon, családiköte ékbené őfa kákra. Azokra a fa kákra,ame yektermészeteskörü. ményekközött a szaporodó alfahímbőlésnősténybő, ésa ve ük együtté ő idősebb ésfiata abbkö ykeikbő á nak a egújabb kutatások szerint. Dóri a fe merülő kérdésekrevá aszu összehason ítottae nyers, ízigvérigvadá atot,a farkastésa domesztikáció során kia aku tutódaikat, a házi kutyákat mind fizikai, mind pszichikaiképességeik a ap án. Összességében kijeienthetjük,hogy a nyá4akvéde mére rende tpásztorkutyá- s e winr,n;"l<ennclciub,hu s{xxrye33

4 Sarplaninac Az autentikus nyomában.koszovó, Sar.hegység,,Karaker, karakter, karakter" A harmadike őadástcsapó Zso t ésbodnár Gyu atartotta a sarp aninacfaitáró 'Az e őadó és- a fajtairánt szinténrajongó - néhánytársa több esetbentettek áa sárhegyiőshazájában. togatást a vo t Jugosz áviában, á tmegismernia kutyákateredeti körszándékukban nyezetükben,feladatkörükben,é őben átvamindazt, amit addigcsaka Iegendáktáv atábólismerhettekmeg. fotóva ésvideóva Zso tékútjaikatkomo ymennyiségű egy részét be is mutatdokumentá ták,me yfe véte ek ták e őadásuksorán. az egykori Nis-i, Többek között áthattunkfe vételeket börszámára objektumőrzésre, a hadsereg kifejezetten tönőrzési és határőrzésife adatokramunkakutyatefog a kozó katonai isko a á ományárő. nyésztésse Szemtanúi ehettünk,hogy ezen egyedekbenmi yentűz sugárzikfe énk, ésmagabiztosság ég,mi yenbüszkeség amint a videón fe vezettékőket. ahonnana egtöbbiegenaz e őadókjártakreste icán, dás sárhegyiszármazik,ésamit nyugodtannevezhetünk a fajtamekkájánakis, mive itt egykoron több mint A nyájakat 200 ezer birka vo t,80 csa ádtu ajdonában. riztették. 4-6 kutyáva ő A nyá akme ettdo gozó kutyák nem ehetnekaz eme ég,ha veszé yesek, berekke szembentú agresszívek, pusztán az idegentje zik,távo tartiák a nyájtó. De mindezek me etta egfontosabbe várása kutyákka szemben,mint ahogyaz egyiksikeres,de hagyományos értékeketszem előtt tartó juhos gazda,s egybensarp aninactartó éstenyésztővá aszo taa neki szegezett karakter,karakter''.azt hiszem, kérdésre:,,karakter, s mottókéntszo gá e szavakönmagukértbeszé nek, hatnaka pásztorebekeredeti értékeitszem e őtt tartó tenyésztőkszámára,hogy megőrizhessenekva amitaz tartó e sődiegesnek utókornak e kutyáinkbó,a kü csínt szemben. napjainkmodern e várásaiva AZ EMBERFARKASA képvise. CzéherGyörgy a Porta CarpathicaEgyesÜ et etébentartotta előadását,me yegyesü eto yankutyás embereket tömörít, akik e hivatottságotérezneka hagyörgy gyományos pásztorku túramegmentéséért. több, a Gyimesekbeszervezettkorábbi expedíciótagja, társaiva cé u tűztékki a he yi me yutazásoka ka máva a kalibázó ál attartás csángó kisebbségé etvite ének,

5 je egzetességeinek, a juhászoká ta haszná tpásztorkutyáinak,akárpáti ka iba <utya megismerését. Az egyesü et komo y figyelmet szente a kutyák néprajzi, életmódbe i hátterénekmegismerésére, fe ismerveazt, hogyezek azá ato <önmagukban, kieme veaz őket étrehozó, eredeti környezetükbő te jeségükben nem, eset egfélreismerhetők.györgy nem a már többek á ta ismert e őadás anyagáthozta, nem szorítkozott kifejezettena ka ibakutyákbemutatására. Égyszé esebb megvi ágításban próbálta bemutatniaz autentikusá atéskutyatartástegészena kutyaháziasítási fo yamataitó kezdve.az e őadássorán diavetítésse alátámasztvabeszé ta kutya domesztikációs folyamatairó,az ősrő, a farkasról, a ehetőségként szóba jövő aranysaká ró. Szem é tette a kutyafé ék rokoni kapcso atait,a kü önbözi köze i fajok hibridjeiá ta bizonyítvaa genetíkai ehetőségéta farkastó e ütő fajok izerepének az egyes fajtákkia aku ásában. Beszé ta SuIimov-kutyákró, ame yek kifejezettenreptéria ka mazásra szánt, cé zottan robbanószer fe kutatásrakitenyésztettkutya és saká hibridek. Klim SuIimovaz Aerof ot számáraa akította ki hibridjeit,mive kísérletei során a étezőkutyafajták ésa vadon é őkuryafé ék közü Úgy ta á ta, az aranysaká rende kezika legkifinomu tabb szaglássa. Ezért 975 óta egy cé zottprogram keretében apppásztorkutya, husky, szamojéd,jávorkutya,foxterrier és aranysaká keresztezéséve á ítottáke ő a hibridet. kihívásokka teli úton,éventeoda-visszamegtett vándor ó juhászati egeltetési rnódot. Az i yen,nyájakatkísérő kutyákat és az azokra váró megpróbá tatásokat. Az itt hagyományosanjeien évő gergetii,tény egesen a nyájak kíséretére a ka maskönnyebb juhászkutyatípust,ésa termetesebb,robosztusabbgarbániitípust. Ez utóbbiak méreteikés fe építésük folytán kevésbé vo takalka masaka vándor ó nyájakkíséretére, sokkal inkább a he yhezkötött véde emre, az au okban, akok. ban,fa vakbantörténő őrző munkára. Hason ó módon Róberték bemutatták Közép-Ázsia egyesországainakhagyományos- a modern fajtákhoz szokott szemnek heterogénképetmutató _ csobán kutyákat,az azokbó kia akítottmodern formák ehetséges étrejöttét.három csoportra osztva méreteik, fe építésük a apjánaz eredendően itt ta á hatónagy testű,nyáj-,karavánkísérő, őrző, s eset egesennagyvad vadászatokon,korábban hadikutyakéntis haszná tkutyákat,mint Közép-Ázsia juhászkutya,dog és masztiff típusúkutyáit. osszességében, az e őadásoktükrébeneimondható, hogyösszehason ítvaa kü ön böző területek,,aborigen'' pásztorkutyaá ományát,s az azokbó tudatosankia akított fajtákat,az e őbbi sokka heterogénebbképet mutat. trvendetes tényvolt átni,hogy vannakmégemberek, akiknekfontos az eredetiértékek ehetőségek szerinti,,e ső he yen_ az akaraterő és a munkabírásá '' megőrzése. Időt, energiát nem sajná va fáradoznak A KaukázusésKözép.Ázsia azon, hogy kedvenc fajtáikró,azok hagyományosélet és munkakörülményeirő miné több ismeretetmegaborigen pásztork Utyái szerezzenek,s az ígymegszerzettismeretanyagbirtoaz ötödik e őadásunkatbudai F óriánésstrobán Rókában fajtáikból minéltöbbet megőrizzenek az utókor bert toimácsolásábanvo t szerencsénkmegha gatni. számára. Ézazértis fontos' mert bár sok he yütt az F óriánékszinténaz eredeti,kaukázusbanés Középé etforma megváltozásáva, a ragadozók korábbi Ázsiában kia aku tcsobán kutyákat,és a napjainkban e tűnéséve e kutyák kenyerüketvesztették,de bizosokak á ta közismert, kaukázusiés <özép-ázsiai juhász- nyos terü etekena védettnagyragadozókörvendetes kutyafajtáthason ítottákössze. Az e őadás céljavo t újbó imegte epedéséve, azok a haszoná atoktó kubemutatniazt, hogy a modern kaukázusíjuhászkutya tyákka va ó távo tartásáva kor átozható a gazdák ésa mi yen,a sztá iniidőkbe visszanyú ó e képze ések, sze- ragadozók közti konf iktus,e kerü hetőaz utóbbiak e Iekciós éstenyésztési fo yamatokeredményeként jött Pusztításárairányuló szándék.sok területen _ pl. étre,s hogy ez á ta milyen kü önbségeketmutat a KaEszak-Amerikában, Afri kábana ege tetőá lattaruísthaukázusbaneredetiiegkia aku t, nyájakmeliettszo gá ó, gyományosan nem kísértea nyájak pásztorkutyákka eredendőensokka heterogénebb képetmutató Pász- történő védelme.a gazdák azá atá ományukban esett torkutya á ományhozképest.a nyájakme lettdolgozó kárt Űgy próbá ták mérséke ni, hogy a ragadoző á okutyák,mivelgyakranember aktate epü éseken ke a mányt ritkították,irtották. Ezek a sok esetben veszényájakatkeresztü kísérniük,nem mutathatnakaz ide yeztetett ragadozőfajok á o mányának csö kke ntésé re genekke szemben agressziót,a tú vad kutyákat nem tett épések e kerü hetőek,ha a haszoná atok véde tűrtékmeg az á atokme ett.ezze szembena napja- mében pásztorebeket a ka mazunk,amelyek távo inkbansokunk á ta ismert modern kaukázusijuhász- tartva a ragadozókat, kedvét szegik a könnyű zsákkutya fajtát kifejezettena fegrveres erők objektumainak mányról ábrándozőknak, visszatérítveazokat a vavéde mére, az emberre szemben fogósabb ebeket donba prédaután kutatni. tenyésztették tovább. Az e őadók bemutatták a Kazbek-hegyés Dagesztán GunicsZoltón; PhD. Dr. Heltoi Miklós;Kiss Krisztlno sztyeppéiközt húzódó, több mint 400 ki ométeres. Fotók o szerzőktői. *$* l^nali: www,l(cnn*lclub,hu ni***s;*rkffi-*nlinc.hr: *ewwwffi 35

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

Kevés népszerûbb állat akad a medvéknél, hiszen a mackók mesék szereplôiként, vagy éppen plüssfigurák formájában

Kevés népszerûbb állat akad a medvéknél, hiszen a mackók mesék szereplôiként, vagy éppen plüssfigurák formájában Medvevilág Kevés népszerûbb állat akad a medvéknél, hiszen a mackók mesék szereplôiként, vagy éppen plüssfigurák formájában már gyermekkorunkat is végig kísérik. Felnövekedve aztán érdeklôdéssel figyeljük

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

ma rad jon meg köz-, kö zem be ra lak ban, (Tan do ri Dezsô: Se y mo ur, Bud dy, Zoo ey) idônként hét köz na pi, ba ná lis té ma ne le gyen banális

ma rad jon meg köz-, kö zem be ra lak ban, (Tan do ri Dezsô: Se y mo ur, Bud dy, Zoo ey) idônként hét köz na pi, ba ná lis té ma ne le gyen banális Esterházy Marcell [ ] hogy a Ki mond ha tat lan ma rad jon meg köz-, kö zem be ra lak ban, (Tan do ri Dezsô: Se y mo ur, Bud dy, Zoo ey) Es ter há zy Mar cell kiál lí tott mun kái nak egyik leg - fon to

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben