Nagysikerûnek ígérkezik a Kemény Legények Társaságának vasárnapi kirándulása Balatonkenesére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagysikerûnek ígérkezik a Kemény Legények Társaságának vasárnapi kirándulása Balatonkenesére."

Átírás

1

2

3 2014. március Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk. Ezek egy késõbbi helytörténeti kiadvány részei. Cyrano Balatonkenesén Nagysikerûnek ígérkezik a Kemény Legények Társaságának vasárnapi kirándulása Balatonkenesére. A segítõ alap kenesei üdülõtelepének nagytermét, amelyet bizony kissé megviselt a téli idõjárás, sürgõsen meszelteti a derék Kuszenda igazgató: vasárnapra jönnek a Kemény Legények, akiknek kirándulása mindig színt és meleget hoz a szürke és egyhangú kenesei életbe. Idefönn Zobor tanácsjegyzõ, a Kemény Legények tollnoka rendezkedik, inkasszál, sürög-forog: százhúsz zord Kemény Legény vonul le szombaton délután Kenesére, hogy ott ünnepélyes vacsora keretében felavassa a Kemény Legények szobrát és nagykönyvét. Az elõjegyzések szerint Wolf Károly dr., a Keresztény Községi Párt elnöke és Sipõcz Jenõ dr., polgármester, vasárnap reggel azután mennek le Kenesére, hogy ott egy napot eltöltsenek a Kemény Legények között. Szombaton délután utaznak Berczel alpolgármester, Csilléry András dr., Tabódy Tibor, Bednárz Róbert dr., Ortvay Rezsõ dr., a tanács tagjai közül Édes, Némethy, Lamotte, Gallina, Borvendég és Csármann tanácsnokok, Szemethy tiszti fõügyész, majd valamennyi elöljáró, számos fõjegyzõ, Szlovák Pál dr. és Doroghy Farkas Ákos dr., a polgármester titkárai. A Kemény Legények városatya tagjai, élükön Nagy Ferenccel, a Kemény Legények kapitányával fognak megjelenni, soraikban ott lesznek a már említetteken kívül Ilovszky János, Mattelka Frigyes, Török Zoltán dr., Doros Gábor dr., bizottsági tagok és számosan. Nagyszerû disznótoros vacsora várja Kenesén az érkezõket, amely után kezdetét veszi a hangverseny. Itt Némethy Ella fogja elõreláthatólag a legtöbb tapsot kapni, aki útban Milánó felé, ahol a Scalában vendégszerepel, áll meg egy napra sógora, Ilovszky János kérésére Kenesén. Fénypontja lesz az estélynek a BSE elõadása, a fõváros derék sportegyesülete, Kovácsházy Vilmos fõjegyzõ a BSE társelnöke színdarabját adja elõ: Cyrano Balatonkenesén címmel. A konferanszié tisztjét maga a népszerû szerzõ tölti be. Cyrano szerepében Prückler András dr., Casteljaoux-éban Kovács Lajos dr. fog jeleskedni. Ragenau Petrik Béla, gróf Guiche Boray Gyõzõ, Le Bret Klell Kálmán lesznek. Krayer József dr. orvos, a Kemény Legények alapító tagja, humoros ódáját szavalja el, Krisztián Lily, a Városi Színház tagja Babnik Béla gitármûvész kíséretével dalokat énekel. Hangverseny után természetesen tánc kivilágos virradatig. Vasárnap délelõtt szentmise lesz a telepi kápolnában, amelyet Ortvay Rezsõ, lipótvárosi plébános celebrál, Török Zoltán dr. erzsébetvárosi és Hauser Ignác dr. belvárosi segédlelkészek segédlete mellett. A vendégek két csoportban térnek vissza a fõvárosba, vasárnap délután vagy a 4 órai vagy a fél nyolcas vonattal. A rendezõség természetszerûen arról is gondoskodott, hogy úgy menet, mint jövet külön vasúti kocsik álljanak rendelkezésre. A Kemény Legények Balatonkenesén (részlet) március 30. Illusztris társaság gyûlt egybe szombaton délután a Keleti pályaudvar hatalmas csarnokában, hogy baráti körben egy boldog és vidám napot töltsön Balatonkenesén, a fõvárosi üdülõtelepen. Négy külön kocsiban helyezkedett el a Kemény Legények társasága, szám szerint több mint százan. Az érkezõket Bencze István, a javadalmi õrség fõparancsnoka fogadta és kalauzolta, lekötelezõ szívélyességgel. Az õ elõre elkészített tervei szerint hamarosan elhelyezõdtek az érkezõk, itt március 29 - április 5. is, ott is kialakulnak a baráti csoportok, és mire a vonat kigördül a pályaudvarról már vidám tere-fere, évõdés, kacagás veri fel az egyébként nyugalomhoz és csendhez szokott vonatot Kelenföldön már kialakulnak a partiek is: az öregek tarokkoznak, a fiatalabbak kalábereznek, a hölgyek rummyt játszanak! A kellemes társaságban gyorsan múlnak a percek és az órák, múlik az idõ és már Balatonkenesén vagyunk, ahol Zobor Miklós dr., a kirándulás fõrendezõje, hatalmas aktacsomókkal fogadja az érkezõket. A kitûnõ Zobor már reggel leutazott Kenesére, elrendezte a szobakérdést, a vacsora- és ebédügyeket, úgy, hogy mire a Kemény Legények Kenesére érkeztek, késedelem nélkül ülhetnek le az uzsonnához. A vonaton Bencze Pista kis cédulákon tudatta mindenkivel szobája számát, a kenesei állomáson fölsorakoztak az autóbuszok és pár perc alatt a telepen volt a társaság. Egy gyaloglást kedvelõ házaspár: Makoldy József fõvárosi mûszaki tanácsos, a kiváló festõmûvész és neje Némethy Ella, az Operaház európai hírû tagja mégis gyalog vágtak neki az útnak. Nagy Feri azonban autón utánuk eredt és felszedte õket, nehogy, Isten ments, a mûvésznõ hangszálai meghûljenek az alkonyi ködben és az esetleges operai indiszpozícióért a balatonkenesei kirándulás legyen felelõs. Csak a telepen sikerült számba venni a kirándulókat, akiknek névsora itt következik: Este fél kilenckor a nagy étteremben társas vacsorára gyûltek össze a Kemény Legények és azok vendégei. A vacsorát követõen pedig Kovácsházy Vilmos fõjegyzõ állott fel szólásra, bejelentvén, hogy mûkedvelõi elõadás lesz, a városháza fiataljai egy kis persziflázst adnak elõ: Cyrano Balatonkenesén címmel. Kezdetét is vette azonnal az elõadás, amelyben a konferansziétisztét Kovácsházy Vilmos töltötte be, a darabban elõforduló szerepeket pedig dr. Prückler András, dr. Pertik Béla, dr. Kovács Lajos és Boray Gyõzõ játszották. Majd Krisztián Lily lépett a pódiumra, ifj. Babrik János gitárkísérete mellett mûdalokat énekelvén. A Városi Színház kitûnõ mûvésznõjének nagyszerû énekét szûnni nem akaró taps honorálta. Sárváry Csöppike énekelt még dalokat, ifj. Babrik János gitárszámokat adott elõ, majd sor került az est tulajdonképpeni fénypontjára, a Kemény Legények szobrának és emlékkönyvének leleplezésére. Az avatóbeszédet Ortvay Rezsõ lipótvárosi plébános tartotta. Intésére lehull a lepel a Kemény Legények szobráról, amely Krisztián Sándornak, a neves mûvésznek gyönyörû alkotása. Hatalmas férfifelsõtestet ábrázol a szobor, konok, dacos fejjel, kezében kereszt alakú pallos. Ez a kereszt mondotta általános tetszés közepette Ortvay egyben szimbóluma annak is, hogy ez az alakulás, amelyet baráti kezek hoztak össze, az erkölcs és a nemzeti és keresztény eszme tántoríthatatlan bajnoka. Ortvay után Tabódy Tibor állott fel szólásra, lelkes szavakkal ünnepelvén azt az energiát, amely Nagy Ferencet, a Kemény Legények kapitányát arra ösztönözte, hogy fáradságot nem kímélve létrehozza társaságát. Sok ilyet kívánunk Magyarországnak, csonka hazánknak mondta Tabódy és akkor bizonyos, hogy visszaszerezzük elveszett országrészeinket. Joanovich Pál dr. a hölgyeket köszöntötte fel pár kedves szóval. Dinich Vidor és Némethy Béla Nagy Ferencet éltették, majd általános figyelem közepette Nagy Ferenc emelkedett szólásra. (Folytatás a 4. oldalon)

4 4 Balatonkenesei Hírlap március (Folytatás a 3. oldalról) Megköszönte az üdvözleteket, és rámutatott arra, hogy a mûködésében, egész közéleti pályájában mindig a nemzeti érzés és a hazafias erkölcs vezette. Boldognak érzi magát, ha a nagy célokhoz, amelyeknek szolgálatában áll, sikerült a maga energiáját, áldozatkészségét és érzéseit sorompóba állítania, büszke arra, hogy az a keresztény úri társaság, amely a Kemény Legények táborában egyesül, mindenki tiszteletét és becsülését megérdemli. Köszöntötte a vendégeket, üdvözölte a Kemény Legények megjelent tagjait, és arra kérte a jó Istent, hogy még sokáig dolgozhassanak együtt a haza javára. Percekig zúgott a taps és az ütemes éljen az igazán népszerû Nagy Ferenc beszéde után, majd a Kemény Legények könyvének felavatására került sor. A Kemény Legények gyülekezete így szól a könyv ajánlása a vezérnek illõ igaz tisztelettel, az erõsnek járó nagy elismeréssel, a baráthoz szálló tiszta szeretettel ezt a fóliánsot ím felajánlja csapatja fejének, aki Nagy, de nemcsak névrõl, õ nagy Ferencének. Ezt a fóliánsot ím felajánlja örökös emléknek, krónika könyvének. Klió keze, nagy események felrovója, híven jegyezze fel, ami érdemest lát a Kemény Legények napjai folyásán, tettei sorjában, szép sikerei közt az igaz ügy hû szolgálatában. Elsõbb kieszelte és felajánlotta: dr. Gallina Frigyes, Kovácsházy Vilmos, sorra kitervelte Kurfürst István, végig megcsinálta ifj. Richter Aladár. A társaság a legvidámabb hangulatban maradt együtt, és részben vasárnap délután, részben este tért vissza a fõvárosba. Uj Budapest március 29. április 05. Úton Krisztus keresztje felé BÖJTI EVANGÉLIZÁCIÓS ESTÉK Április Hétfõtõl péntekig 18 órakor a Református Gyülekezeti Házban (Táncsics M. u. 13.) Szeretettel hívunk mindenkit elcsendesedni, lelkileg tisztulni, Istenhez találni! Az igeszolgálatokat környékbeli lelkészek végzik, az alkalmak után pedig szeretetvendégségre várjuk a Testvéreket! NAGYBÖJTI LELKI PROGRAMOK melyek kiegészítik a meghirdetett miserendet Balatonkenesén a plébániatemplomban Nagyböjti lelkigyakorlat április 7-én, hétfõn, 8-án, kedden és 9-én, szerdán du. 6 órakor, A lelkigyakorlatot Takáts István teológiai tanár úr vezeti. A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája Nagycsütörtökön este 6 órakor: az utolsó vacsora szentmiséje Nagypénteken este 6 órakor: Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája Nagyszombaton este 8 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája a körmenettel Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi szentmise Húsvéthétfõn reggel 8 órakor szentmise HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN Balatonkenesén: Április Böjti evangélizáció hétfõtõl péntekig 18 órakor. Úton Krisztus keresztje felé Április 13. Virágvasárnapi istentisztelet fél 11 órakor Április 18. Nagypénteki istentisztelet fél 11 órakor Április 20. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor Április 21. Húsvéti istentisztelet legátus szolgálatával és úrvacsorával fél 11 órakor Április 21. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával a siófoki evangélikus lelkész szolgálatával 16 órakor Balatonakarattyán: Április 13. Virágvasárnapi istentisztelet a Könyvtárban 9 órakor Április 20. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával a Könyvtárban 9 órakor Mindenkit szeretettel várunk!

5 2014. március Balatonkenesei Hírlap 5 Balatonkenese él és élni akar (4) Gondolatok és kérdések, tények a Terra Akaratia-ról, valamint a büszkeségrõl Gondolataim leírása elején mindjárt megértõ egyetértést kérek a LEB-tõl, (Akarattyai Leválást Elõkészítõ Bizottságtól) és az akarattyai városrész lakóitól. Az elmúlt napokban (március 20-án) került hozzám a LEB 2012-ben elkészített tanulmánya, javaslata, mely szerintem részletes és világos választ ad a leválásról, annak gazdasági lehetõségérõl és indokáról. Azonban úgy gondoltam, az anyag megismerése után egykét dologra jobbító szándékkal, a történelmi hûség kedvéért feltétlen reagálni kell. Nem rekviemben gondolkodom, hanem bizakodásban, újjászületésben. Az ominózus mondat a javaslatban pontosan idézve így szól: A települést Terra Akaratia formában 1009-ben említik elõször az írások mármint Akarattyát, azaz Balatonakarattyát. A gond és probléma az, hogy ilyen nevû település 1009-ben nem létezett, nem volt. Létezett viszont egy Terra Akaratia nevû közös földterület. Azoknak a településeknek a közös földje, akik azt birtokolták, mûvelték, hasznosították, bérbe kapták hosszú évszázadokon át. Egy régen készült térkép bizonyítja és pontosan jelöli a Terra Akaratia földrész területét. A történelmi hûség alapján Géza fejedelem görög nyelven írott adománylevelében Knésát (Kenesét) Mámát, Sandrut és Tü Csitümot (Csittény) a Veszprém-völgyi apáca kolostornak adományozza. Az adománylevelet István király latin nyelvû írásában is olvashatjuk. A települések lakói, udvarnok sorban éltek, a földjük közös neve: Akaratia. (Dr. Dömötör Sándor: Balatonkenese benépesedésének történetéhez) Teljesen természetesnek tûnhet, és ennek tudható be, hogy az Akaratia megnevezést többféle formában használták és értelmezték latinról magyarra történõ fordításkor. Például az egyik értelmezés a magyar akarat szóból származtatja az Akarattya nevet, hogy a király akaratából a terület használói bizonyos szolgáltatások alól mentesülnek. A szó értelmezésébõl ez logikusnak tûnhet magyaros hangzása miatt. Visszatérve Kenese történetére a Terra-Akaratia központi fekvésû települése Kenese volt, és ma is az. A történelem az élet megújulására mindig készen álló csíráját szánta a részére. Kenese szláv eredetû szó, több magyarra fordított értelmezése ismert, ilyenek például az úr vagy a herceg tulajdona értelmezés. A közös földrész többi települése évszázadok alatt elpusztult, vagy csak mint puszta vitte tovább az õsi település nevét, például Máma-puszta, Akarattya-puszta, Sandor-dûlõ, Csittény hegy. Kenese maradt meg életképes településnek, használta és mûvelte ezt a földrészt. A keneseiek a pogányság után felvették, és megtartották keresztény hitüket, voltak udvarnokok (király szolgái), tartárjáráskor a likak lakói a kenesei magas partokban. Adóztak a töröknek, átélték és megszenvedték a kuruc-labanc csatározásokat. A szabadságharcokban és háborúkban hõsöket adtak, a szebb, igazságosabb jövõért pedig mártírokat. Lakói között kiváló gondolkodók, papok, mûvészek, mérnökemberek és sportolók voltak és vannak. A lakosság többsége földszeretõ, földmûvelõ, állattartó ember volt, biztos pontjai az újjászületés lehetõségét megteremtõ munkának. Az õ helytállásuk, túlélésük volt biztosítéka a Terra Akaratia megmaradásának, mely a kenesei Máma tetõvel, magas partokkal kezdõdik, észak-keleten a Hosszúmezõ és a Matacs erdõsége zárja, délkeleten pedig az aligai magas partokkal zárul. A balatoni települések közül Kenesének van a leghosszabb vízpartja az összes elõnyével és hátrányával együtt. A korábbi évszázadokban vízpartját a Balaton vize mosta, suvasztotta, jelenleg az elválás végzi ugyanezt a munkát. A két településrész - Kenese és Akarattya fejlõdését a 2009-es év várossá koronázta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a korona nehéznek bizonyul a településnek, a korona birtoka osztozkodásra készül. Mint az a felnõtt, önállósodni akaró gyermek, aki a közös családi vagyonból többet visz, mint amenynyiért megdolgozott. Balatonakarattya létrejöttében, Balatonkenesének mint igazgatási és tulajdonosi joggal felruházott településnek nagy és fontos szerepe volt. A jelenlegi akarattyai településrész nagy része kenesei föld- és vízparti tulajdonból jött létre. Természetes adottsága, azonossága, teljesen megfelel a Terra- Akaratia közös föld adottságának, növény és állatvilága teljesen azonos volt. A jelenlegi eltérést a fejlõdés különbözõsége okozza, például a tátorján a Csittény- domb növénye volt, most már csak a kenesei Soós-hegyen található. Minden közösség, minden ember büszke valamire, ami egész életüket befolyásolja, hol tudat alatt, hol tudatosan, ilyen lehet például a településük szeretete. A Balatonakarattyán lakó emberek büszkék településükre, most ünnepelték településük 85. születésnapját. Kenese város jelentõs anyagi segítséget nyújtott ennek méltó megünneplésére. A város Közmûvelõdési Intézménye kiváló ünnepi mûsort szervezett részükre. A Balatonkenesei Hírlap ünnepi különszámmal tisztelgett az évfordulóról. A különválást célzó írásos javaslat anyagát, annak létrejöttét anyagilag támogatta a város. A balatonkenesei emberek, lakosok büszkék lehetnek településükre, mely átvészelte, kiheverte az évezred viszontagságait, és megmaradt, fejlõdött. Magyarországon kevés település rendelkezik ilyen múlttal. Arra is büszke lehet, hogy felügyelete alatt egy új, önálló település bontogatja szárnyait, az összes gonddal együtt. Kenese gyermeke, társközsége lesz? Áttanulmányozva, elolvasva és értelmezve az önálló Akarattyáról szóló írásos javaslatot, mint volt gyakorló gazdálkodó és késõbb vállalkozó, továbbra is felmerül bennem és bennünk kenesei lakosokban: Miért nem lehetett az akarattyaiak által oly áhított és sokat kért jobb fejlõdési lehetõséget biztosítani a városon belül? Akár árbevétel arányosan, akár a lakosság létszáma, akár a kor igénye alapján. Miért nem lehetett ezt nyugodtan átbeszélni, miért nem lehetett megkérdezni a döntés elõkészítésekor Kenese város teljes lakosságát a tervezett elválásról? Kinek és miért volt érdeke ilyen sürgõsen döntésre vinni a kérdést? A választási törvény értelmezése alapján az elválásról tartott akarattyai településrész népszavazása érvényes volt. Mitõl és kitõl akart megszabadulni az önkormányzati testület? Kik és mikor öntenek tiszta vizet a pohárba? A képviselõ- testület a Népfelség jóváhagyása nélkül miért járult hozzá a szétválás elindításához? Miért gondolja az önállósuló társközség, hogy fejlõdéséhez majd több forrást, pénzt tud szerezni, mintha a városon belül maradt volna? (Folytatás a 6. oldalon)

6 6 Balatonkenesei Hírlap március (Folytatás az 5. oldalról) A kérdésekre az lehet talán a válasz, hogy a kimutatásuk, a költségvetésük összegébõl- a 178 millió forintból-, a kiadás 114 millió forint, a képzõdõ tartalék pedig 64 millió forint (2012-es adat). Ha ez így igaz, akkor már érthetõbb a különválási szándékuk, mert ilyen számok alapján mindenki szeretne ilyen üzletet létrehozni, és ilyen vállalkozásban részt venni. Csak remélni lehet, hogy a számok részükre bejönnek, és valósak maradnak, így a különválás anyagi biztonsága megvalósulhat. A másik válasz a megrajzolt és a törvény által elfogadott határvonalakban rejlik, ennek a mibenlétét, jelentõségét mindenkinek a képzelõerejére és megítélésére bízom. Gondnak látom és látjuk, hogy Kenese város a leválás utáni idõszakra - jövõ gazdálkodását tekintve - ilyen jellegû költségvetési számokkal nem rendelkezik. Miért késünk a felkészüléssel és a válaszadással, mire és kire vár Kenese város? Záró gondolatként idézek a LEB (Akarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság) javaslatából, tanulmányából, Kezdeményezésük nem mások kárára és ellen való cselekedet, hanem kizárólag saját sorsuk jobbítását szolgálja mind a kisebb közösség, mind pedig Hazánk javára. A kenesei emberek, lakosok merik remélni, hogy az akarattyai elválást kezdeményezõk a nagyobb szülõ, a kenesei településrész jobbítására is gondoltak, és a meginduló tárgyalásokon errõl bizonyságot is tesznek. Bízunk benne, Kenese város visszametszett fája, koronája még sok meglepetést okoz, szebb és jobb lombozatot fog növelni, termése pedig mindenki számára fogyasztható lesz, hiszen az elmúlt évezred tanúsága erre enged következtetni. Gyurica István, a Balatonkeneséért Baráti Kör alapító tagja Megjegyzés: Gondolataim írásba foglalásánál nagy tisztelettel megköszönöm a részemre és a Balatonkeneséért Baráti Kör részére nyújtott segítséget, forrásanyagokat. Elsõsorban, Vér Lászlóné Irénkének, a kenesei Tájház megálmodójának és megteremtõjének. Forrásanyagul szolgált Dr. Kis András mûszaki egyetem tanára, Kenese szülötte az 1000 éves Kenese címû könyve, melynek megjelenését a volt Egyetértés MGTSZ anyagilag támogatta, amire a volt tagság ma is büszke. Külön kiemelem és megköszönjük a Közmûvelõdési Intézmény dolgozóinak, vezetõjének Gyõrfi Károlyné Mariannak lelkes közremûködését és támogatását. Március 22.: Zöld jeles nap: A víz világnapja Március 24.: Gábor napja - Gábriel arkangyal, Isten küldönce a jó hírt, az evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Õ közölte Máriával is a hírt, mely szerint a Szentlélek által a Messiás anyja lesz. - Guzsalyütõ nap. Ha eddig az idõ nem engedte, de most jó idõ van, veteményezünk. - A káposztavetés ideje Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja - Jézus fogantatásának ünnepe - Az oltás és a szemzés napja Április 1.: Hugó napja - Hajdan évkezdõ nap volt, a naptárreform hozta, hogy komolytalan új év lett belõle. - Az április bolondja az ókori tavaszkezdõ tréfás örömünnepekre vezethetõ vissza - E nap idõjárásából a terméskilátásokra következtettek. - Az indás növények vetésnapja volt, minden más munkavégzésére szerencsétlennek tartották, mert a nép úgy hitte, hogy Júdás ezen a napon akasztotta fel magát (kötél-inda) Április 12.: Gyula napja - Idõjósló nap: Amilyen az idõjárás Gyula napján, annak ellenkezõje várható 40 napig. Április 13.: Virágvasárnap: Jézus Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. - A barkaszentelés napja - Virágvasárnappal kezdõdik a nagyhét, amely húsvét vasárnapjával ér véget. - E naphoz tartozik a kiszehajtás. A kiszebábú magát a böjtöt szimbolizálta, kihajtása pedig a böjt örömteli kiûzését, ami együtt jár a visszatérõ húsos napok köszöntésével. A nagyhét utolsó három napja volt igazán jeles nap: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. CSÍZIÓ Március 22 - Április 21. Böjtmás hava - Szent György hava Április 14.: Tibor napja - Megszólal a kakukk - Saláta, krumpli és virágok vetésének napja Április 17.: nagycsütörtök - Az Úrvacsora az Oltáriszentség szereztetésének ünnepe, amikor elhallgattak a harangok és az idõ múlását kereplõk hangja helyettesítette. Április 18.: nagypéntek - Gyásznap,amikor Jézus kereszthalál-áldozatára emlékezik a keresztény világ - Szigorú böjti nap és dologtiltó nap is volt. Április 19.: nagyszombat - Húsvét vigíliája, estéjén ünnepli a kereszténység Krisztus feltámadását - A nagyszombati szertartás csúcspontja a feltámadási körmenet. Április 20.: húsvét vasárnap - feltámadás - Az ünnepek ünnepe, amely egy idõs a kereszténységgel - Az írások szerint Jézus az eltemetése utáni 3. napon visszatért a Földre és itt tartózkodott még 40 napot. A szentírás szerint a sírhoz zarándokoló szent asszonyok a sírt nyitva találják és angyali szózatból értesülnek a történtekrõl. - Vasárnap reggel a kismise keretében történt az ételszentelés. Április 21.: húsvét hétfõ - Már a profán ünneplés napja volt, ekkor keresték fel egymást a rokonok,jó barátok - Ez a locsolkodás napja Forrásmunka: S. Laczkovits Emõke - Az egyházi esztendõ jeles napjai,ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton - felvidéki falvakban, Napról napra - Pedellus Bt. Pulai Istvánné

7 2014. március Balatonkenesei Hírlap 7 Tisztelt Emlékezõk! A köszöntõt Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyûlés alelnöke mondta el március 15-én Akinek van jövõje, az a történelemben is a jövõt keresi és nem csak a múltat látja. Amikor emlékezünk, a saját jövõnket keressük. EmIékezünk, Széchenyire, Kossuthra, Petõfire, a tizenkét pontra gondolunk és átfut rajtunk a libabõrös borzongás, amikor megérezzük, mi vezette akkor õket. Õk tudták, Magyarország a mi országunk, Magyarország mi magunk vagyunk. Senki sem tudja újraalkotni Magyarországot a magyarok nélkül. S mindazok, akik nemzedékrõl nemzedékre harcoltak érte, csak egyetlen dolgot tudtak, azt, hogy nem szeretnék elveszíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! március 15-én a 12 pontot nem a forradalmi hevület rögtönözte. Hosszan készült rá a nemzet a reformkor két évtizedén keresztül. Ugyanazon a napon, amikor Pesten a cenzúrát megtagadva kinyomtatták a 12 pontot, amikor a nép megesküdött, hogy rabok tovább nem leszünk, minderrõl még hírt sem véve Pozsonyban hajóra szállt az Országgyûlés küldöttsége. Vitte a királyhoz szentesítésre a törvényeket, amelyek ugyanezt tartalmazták: az ország minden lakosa számára jogegyenlõséget, választott parlamentet, felelõs kormányt és az alapvetõ politikai szabadságjogokat. Maga a nap semmitmondóan indult, a korabeli krónika szerint borús, hûvös reggelre ébredt az ország. Petõfiék törzshelyükön, a Pilvax kávéházban gyülekeztek, javarészt fiatal írók, költõk, ifjú mûvészemberek. Hogy forradalmat csinálnak, már az elõzõ este eldöntötték, amikor hír érkezett arról, hogy Bécsben kitört a felkelés, barikádok állnak, Metternich kancellárt elsöpörte a népharag. Az eredetileg március 19-ére tervezett pesti zendülés idõpontját így elõre hozták. Meghallgatták a tizenkét pontot, Vasvári Pál és Jókai Mór lelkesítõ szavait, majd minden parancsszó nélkül, mintha valami felsõbb hatalom irányította volna õket, egyszerre mozdult minden láb és minden akarat, át a hídon Táncsicsért és tovább. Terjedt a láng, terjedt a gondolat, mígnem elért az ország minden szegletébe. Mit is akartak Petõfiék? A magyar népet a magyar nemzetbe befogadni, s az így meggazdagodott nemzetet erényeivel a népek társaságába bekapcsolni. A magyar szellem száz év hihetetlen nyomása alatt beérett. Sorsa azonban mégis csak azon dõl el, mennyit õrzött meg abból az ifjúságból, abból a lendületbõl, abból az elszántságból, abból a hitbõl, amellyel március 15-én a Pilvaxból az utcára kiment ban az erõszakmentes magyar forradalom gyõzött és nem csak egész Európa, hanem a világ is minket csodált. A 48-as fiatalok tudták, hogyan kell gyõzni. Akik igaz ügyért küzdenek, tudják, nem elég, ha megadásra kényszerítik a szembenálló ellenfelet, az igazi gyõzelem az, amikor kivívják azok céljait, akik mögöttük, mellettük állnak és bíznak bennük. Tisztelt Emlékezõk! A jövõ emberei azok, akik megteremtik a jövõt. Magyarország akkor lesz sikeres, ha a jövõ emberei erõsebbek lesznek mindenhol a múlt erõinél. De merre van a jövõ? Hol keressük a sikeres Magyarországot? A jövõ mindig arra van, amerre még nem jártunk, de közösen menni akarunk. A 48-as magyarok tudták, hogy a jövõ útja soha nincs készen, nincs elõre elkészítve, azt fáradtságos munkával meg kell építeni. Azért lesz jövõnk, mert van múltunk. Ha jelenünket a múltunkból fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövõtõl. Erre tanít minket Széchenyi István és erre tanít minket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe is. Ha erõsen él bennünk egy szebb, szabadabb jövõ reménye és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségéhez. Hisszük és tudjuk, hogy képesek vagyunk megfogni egymás kezét, hogy képesek vagyunk az öszszefogásra. Ahogy a nemzet széleskörû összefogás által születik, úgy a haza a közös történelem által válik igazán hazává. A nemzet boldogulása az egyéni boldogulás elõfeltétele. Erõs Magyarország nélkül nincsenek boldog családok és nincsenek sikeres magyarok sem. Meg kell tanulnunk élni a szabadságunkkal. Meg kell becsülnünk, óvnunk és védelmeznünk kell. Gyakran ez bizony nem egyszerû feladat. Mert mit is jelent az embereknek a szabadság ma? Vajon az-e a szabadság, hogy mindenki azt csinál, amit akar? Vajon az-e a szabadság, hogy következmények nélkül bárki, bármit mondhat? Vajon az-e a szabadság, hogy a tv képernyõkön ismert és kevésbé ismert emberek gátlástalanul fittyet hánynak a szép magyar beszédre? Vajon azt jelenti-e a szabadság, hogy egyes politikusok és közéleti személyek saját hazájuk ellen, a mi hazánk ellen uszítanak a világban? Nem, Tisztelt ünneplõk! A szabadság sokkal több ennél és sokkal összetettebb is. A szabadság itt van bennünk. A szívünkben, az agyunkban, az intelligenciánkban. Nem az a szabadság, hogy bármit megtehetünk, amit akarunk, hanem választhatunk, hogy mit tegyünk meg és mit ne. Mi magunk hordozzuk a szabadság korlátait, mi szabályozzuk azt. Mert az az igazi szabadság, Amikor tehetjük, ami a dolgunk és látjuk, hogy mások is azt teszik. Amikor gyönyörködhetünk abban, ami szép és látjuk, hogy másoknak is tetszik. Amikor lelkesedhetünk eszmékért és társakat találunk ehhez és emiatt nem kell félnünk. Amikor gyermekeinkkel békésen ünnepelhetünk, szabadon, szándékunk szerint. Minél nagyobb szívünkben a szeretet, annál nagyobb a szabadságunk is. Mindannyian felelõsséggel tartozunk saját szabadságunkért és azon keresztül a közösség szabadságáért is. Ebben a felelõsség vállalásban is segít minket minden évben újra meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15- ére és annak hõseire. Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös elmélkedésnek. Ez is jusson eszünkbe, amikor Magyarország egyik legszebb napjára emlékezünk. És ne felejtsék Széchenyi gondolatát: Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövõn. Méltó ünneplést kívánok Önöknek! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

8 8 Balatonkenesei Hírlap március Félelembõl felszabadító boldog tudatban A szabadság atyjának évfordulóján A március 14-i fáklyás menettel emlékeztünk Kossuth Lajosra, halálának évfordulóján. Kossuth Lajos, a szabadságharc vezetõje élete utolsó évéig megtartotta szavának erejét, társalgásának élénkségét, lelki frissességét. Utolsó betegségének minden mozzanatát mély részvéttel kísérte az ország. 120 évvel ezelõtt, március 20-án, este tizenegy óra elõtt öt perccel meghalt. Halálos ágyánál fiai, húga, orvosa tartózkodtak. Tíz nappal késõbb kevéssel éjfél után elindult Magyarországra a Kossuth hamvait szállító különvonat. Osztrák területen dísztelenség és közöny kísérte a halottat, a magyar csáktornyai határállomás után azonban gyászolók ezrei álltak, térdeltek a vasút mellett, beszédeket mondtak, a Kossuth-nótát énekelték azokon az állomásokon, ahol a Budapestre tartó vonat rövid idõre megállt. Kossuth Lajos, a nemzet nagy fia holttestét koporsójával együtt hazahozták, és két nap múlva, vasárnap, április 1-jén a Magyar Nemzeti Múzeum csarnokában ravatalozták fel. Budapest városa, melynek díszpolgára volt, nevéhez és érdeméhez méltó temetésrõl rendelkezett, melyhez az ország minden részébõl tódultak a gyászoló küldöttségek. Közadakozás folyt, Bejáró kisgimnazistaként egy ideig oda se neki, hogy szülõfalumból a pápateszéri vasútállomásra menet Bakonyszentiván elõtt hajnali sötétben el kell haladni egy akácerdõ mellett. Majd híre szállt, hogy kivetkõzött orosz katonák, Rákosi ellen merényletet kieszelõ bakonyi fiúk, késõbb meg véres kezû oláh cigányok ütöttek tanyát a környéken. Fokozta a félelmet, hogy vaksötét órán keményen összeütköztem egy szembejövõvel. Ettõl fogva tõrkéssel a kézben tértem az erdei útra. Abban az idõben senkivel sem osztottam meg, de most már bevallom, hogy a négy bejárós évem összes sötét útját félve tettem meg. Ez az érzés különösen az erdõ elõtt erõsödött föl. Azt a hangot ma sem tudom kifejezni, amely egyik téli hajnalon fogadott az akácos elõtt. Nem zengett és nem is zúgott, nem rezgett és nem is zörgött, hanem valami egészen más, eddig soha nem hallott nesz szállt. Olyan, amelybe a hangutánzó igék tartalmazta zajok félelmetes kakofóniába vegyülnek. Ijedtemben legszívesebben visszafordultam volna. Anyám öléig és apám karjáig szaladtam volna, de akkor mi lenne a gimnáziummal, amelynek a nyolc osztályából még csak a másodiknál tartottam? Nekem, a család hetedik gyermekének már nem volt képes életteret nyújtani a föld. Dûlõutak helyett ismeretek irányába vihet az út. De ez most itt, a jól ismert erdõ elõtt megszakadhat. Vagy leküzdöm a félelmet, vagy a fák által rejtett ismeretlen erõt, és mint más reggeleken, ezúttal is eljutok a Teszérrõl negyed hétkor Pápára vivõ vonatig Az erdõben alig láttam. Inkább csak hallottam, hogy vetési varjak százai csapódnak fáknak, bokroknak, majd a lábamnak is. Rögtön kapcsoltam, hogy ezek a szerencsétlen jószágok itt éjszakáztak az erdõben, és hajnalórán õk ugyancsak mentek volna az útjukra, de ónosesõ lefagyasztotta a szárnyukat. Amikor repülni akartak, földre zuhantak, ahol kétségbeesetten futkostak. Az életben, lám, nemcsak pragmatikus feladatokat kell fölvállalnunk, hanem ismeretlen eredetû akadályokat is le kell küzdeni. Ebben a félelembõl felszabadító boldog tudatban folytattam az utat a pápateszéri vasútállomásig, majd a diplomáig. Márkus Zoltán hogy a Kerepesi úti temetõben levõ sírját mauzóleum ékesítse, és emlékét ércszobor hirdesse. A Nemzeti Múzeumtól a Kerepesi úti temetõbe közel félmilliós temetési menet kísérte végsõ útján a magyar szabadság atyját. A balatonkenesei Kossuthszobor az országban Kossuth Lajos halálát követõen tizenhetedikként állíttatott. Természetesen nem a sorrend a lényeg, hanem a szándék és az az áldozatkészség, mely nem hiányzott az elõdökbõl. A szobor létrehozása a kenesei 48-as Kossuth- Bizottságnak köszönhetõ. A bizottság Kossuth Lajos halálának évében alakult meg, néhány héttel a temetés után. Fogadalmat tettek, hogy a márciusi ünnepséget évrõl- évre megtartják, a 48-as szabadságeszméket és Kossuth Lajos emlékét ébren tartják. Bálok, ünnepélyek tartásával gyûlt össze az a 800 Ft, melyért a szobrot Gerenday szobrásznál megrendelték. A leleplezési ünnepély az összes helybéli lakosság és mintegy 2000 vidéki jelenlétében zajlott. Ennek a tömegnek ajkáról csendült fel a Szózat, s õk olvashatták elsõként a fehér márvány obeliszkre vésett- Soós Lajostól származó sorokat. Gyõrfi H. Marianna

Önállósodási törekvés

Önállósodási törekvés 2012. március Balatonkenesei Hírlap 3 Hóvirágok tündöklése Sok évtized után teljesen világos és egyértelmû, hogy a pápai bencés gimnáziumban Pálfi Lõrinc tanár úr (diáknyelven Torreádor) 10-11 éves, vagyis

Részletesebben

2013. március Balatonkenesei Hírlap 3

2013. március Balatonkenesei Hírlap 3 2013. március Balatonkenesei Hírlap 3 Balatonkenesén 2013. március 24. napján megtartott helyi népszavazás eredménye Jegyzõkönyvi adatok Összesítõ Jegyzõkönyv a) A választók nyilvántartása A szavazást

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

Jánosi Gusztáv Dodó -ja

Jánosi Gusztáv Dodó -ja 2014. április Balatonkenesei Hírlap 3 Henrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen, magyarom, Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. Nézd a tarackot,

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN 2011. december Balatonkenesei Hírlap 3 M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN MINDENKI KARÁCSONYA RENDHAGYÓ MÓDON A J Ó T É K O N Y S Á G J E G Y É B E N A

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

16. oldal. 10. oldal. 11. oldal. 5. oldal. 3. oldal. Martinászszobor. Olimpiai éremmel ér fel! Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP

16. oldal. 10. oldal. 11. oldal. 5. oldal. 3. oldal. Martinászszobor. Olimpiai éremmel ér fel! Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP 2014. április 16. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. évfolyam 7. szám Cikkünk a 12-13. oldalon Ismét 2/3-ot szerzett a Fidesz-KDNP Martinászszobor a gyár előtt A költészet napja Csepelen Húsvét, a mozgó

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. március Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Tájékoztatom Önöket az elmúlt hónap fontos eseményérõl, a löszfal megcsúszásáról. Március 5-én a MÁV illetékese telefonon közölte a hírt, valamint

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Hírlétra BALETT TANFOLYAM Balett tanfolyamot indít a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és iskolás korú gyermekek részére. Toborzó és bemutató foglalkozásra

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Emberségről példát, vitézségről formát Serfőző Simon a Balassi-emlékkard kitüntetettje 2008 a reneszánsz éve Magyarországon. 550 évvel ezelőtt egy mindössze 15 éves fiatalember

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ

Alsónémedi Hírmondó MEGHÍVÓ XXIV. évfolyam Ünnepi melléklet Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata MEGHÍVÓ Ismét magyar lett a magyar, A síkra

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

Akikre büszkék lehetünk...

Akikre büszkék lehetünk... Akikre büszkék lehetünk... Ebben a számban különleges hobbival foglalkozó emberek helyett, két gyémánt- és egy aranydiplomás lövői pedagógusról írunk. Ők is öregbítik községünk hírnevét. Czupy Károlyné,

Részletesebben

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben