AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE"

Átírás

1 AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2 Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010. évi pénzügyi kimutatásai valós és megbízható képet adnak a társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről, továbbá az üzleti jelentések megbízható képet adnak a társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről. Budapest, január 26. Dr. Hodász István Balázs vezérigazgató EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

3 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010. ÉVES JELENTÉS I. 2009/2010. éves beszámoló a magyar számviteli elveknek megfelelően 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Kiegészítő melléklet 4. Üzleti jelentés II. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-elvek) szerint elkészített 2009/2010. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Pénzügyi kimutatások 2.a. Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás 2.b. Jövedelemre vonatkozó kimutatás 2.c. Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás 2.d. Cash flow kimutatás 2.e. Saját tőke változásai 2.f. Kiegészítő melléklet 3. Üzleti jelentés III. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-elvek) szerint elkészített 2009/2010. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Pénzügyi kimutatások 2.a. Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás 2.b. Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatás 2.c. Konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás 2.d. Konszolidált cash flow kimutatás 2.e. Konszolidált saját tőke változásai 2.f. Konszolidált kiegészítő melléklet 3. Üzleti jelentés

4 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010. ÉVES BESZÁMOLÓ A MAGYAR SZÁMVITELI ELVEKNEK MEGFELELŐEN 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, január 26.

5 Független Könyvvizsgálói Jelentés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. részvényesei részére 1.) Elvégeztük az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. ( Társaság ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a szeptember 30-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege M Ft, a mérleg szerinti eredmény M Ft nyereség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 2.) A Társaság évi éves beszámolójáról december 15-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 3.) Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége 4.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. 5.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés lényegesebb becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódik, és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 6.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 1

6 Vélemény 7.) A könyvvizsgálat során az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, december 7. Bartha Zsuzsanna Ernst & Young Kft. Bejegyzett könyvvizsgáló Nyilvántartásba-vételi szám: Kamarai tagsági szám: Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk. 2

7 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010. ÉVES BESZÁMOLÓ A MAGYAR SZÁMVITELI ELVEKNEK MEGFELELŐEN 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, január 26. A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Nyrt Budapest, X. Keresztúri út /2010. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, december 7. a vállalkozás vezetője (képviselője) A Társaság január 26-án tartott évi rendes közgyűlése Változatlan tartalommal elfogadta

9 Statisztikai számjel EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok M Ft-ban Sorszám 2009.IX.30. módosításai 2010.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Cégjegyzék száma 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, december 7. A Társaság január 26-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta A vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Cégjegyzék száma adatok M Ft-ban Sorszám 2009.IX.30. módosításai 2010.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, december 7. A Társaság január 26-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák) adatok M Ft-ban Sorszám 2009.IX.30. módosításai 2010.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 53. D. Saját tőke ( ± ±61.) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, december 7. A Társaság január 26-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta A vállalkozás vezetője (képviselője)

12 Cégjegyzék száma adatok M Ft-ban Sorszám 2009.IX.30. módosításai 2010.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, december 7. A Társaság január 26-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta A vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Nyrt szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok M Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2008/2009 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2009/2010 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 6 79 VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Keltezés: Budapest, december 7. A Társaság január 26-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta A vállalkozás vezetője (képviselője)

14 Cégjegyzék száma Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2008/2009 Előző év(ek) módosításai adatok M Ft-ban a b c d e Tárgyév 2009/ Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Budapest, december 7. A Társaság január 26-án tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta A vállalkozás vezetője (képviselője)

15 EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010. ÉVES BESZÁMOLÓ A MAGYAR SZÁMVITELI ELVEKNEK MEGFELELŐEN 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, január 26. A vállalkozás vezetője (képviselője)

16 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MAGYAR SZTV. SZERINT KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE

17 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 4. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 2

18 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3

19 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 1.1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK A Cég neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (a Társaság ) A Társaság alakulásának idıpontja: december 31. (a Társaság átalakulással jött létre) A Társaság székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út A Társaság internetes honlapjának címe: A Társaság rövid történeti áttekintése: A Társaság elıdje az 1913-ban alapított Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. volt. A kezdetben gyermektápszert gyártó cég 1921-tıl már a gyógyszerek széles választékát is elıállította. A háború után a Társaságot államosították, majd több kisebb gyógyszergyár beolvasztásával létrejött az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár (EGYT). A Társaság 1985-ben módosította nevét EGIS Gyógyszergyárra, majd december 31-én részvénytársasággá alakult mft alaptıkével. Az alaptıke november hónapban mft-tal felemelésre került új részvények zártkörő kibocsátása útján. Valamennyi új részvényt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank jegyezte le, így a megemelt alaptıkébıl 30 % tulajdoni részesedést szerzett júniusában az állami kézben lévı EGIS részvények nagyobb része nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre került. Ezáltal az állami tulajdon 28 %-ra csökkent július 25-én a Társaság bevezette részvényeit a Budapesti Értéktızsdére. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Rt augusztus elején valamennyi részvényét eladta az angol Nat West Securities befektetési banknak. Ezt követıen december közepén a Servier francia gyógyszergyár megvette az EBRD 30 %-os és a Nat West 21 %-os részvénycsomagját, ezáltal többségi tulajdont szerzett a Társaságban. 4

20 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Az alapításkori, illetve az aktuális alaptıke: alapításkor (1991. december 31.) jelenleg (2010. szeptember 30.) A Társaság fı részvényesei: szeptember szeptember 30. ATP (Servier) 50,91% 50,91% Egyéb 49,09% 49,09% Összesen 100% 100% A Magyarországon bejegyzett Társaság alapvetı üzleti tevékenysége a gyógyszer alapanyagok (hatóanyagok) és késztermékek (tabletták, szirupok és injekciók, stb.) elıállítása bel- és külföldi piacokon történı értékesítés céljából. Termelési tevékenységét Budapesten és Körmenden végzi. Az üzleti év: október 1-tıl szeptember 30-ig A könyvviteli szolgáltatás irányításával, vezetésével megbízott személy: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes MKK tagsági szám: A Társaság a Magyar Számviteli Törvény szerint könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló neve és címe: Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. A Társaság képviseletére jogosult személy neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Dr. Hodász István Balázs vezérigazgató 1037 Budapest, Máramaros út 18B. 5

21 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) 1.2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÓ ELEMEI A Társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal együtt hatályos évi C. számviteli törvénynek (a továbbiakban a számviteli törvény ), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelıen vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: Üzleti év A Társaság üzleti éve október 1-tıl szeptember 30-ig tart A beszámoló pénzneme A beszámoló minden adata millió forintban kerül közzétételre Mérleg A Társaság a számviteli törvényben megadott választható mérlegsémák közül az A tagolású változatot alkalmazza Eredménykimutatás A mérleg szerinti eredmény alakulásában meghatározó szerepe van az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének. A számviteli törvényben az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározására lehetıvé tett kétféle mód közül a Társaság az ún. Forgalmi költség eljárás módszerét, ezen belül pedig az A tagolású változatot alkalmazza. Bemutatásra kerül az összköltség eljárással készített eredménykimutatás is. 6

22 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Kiegészítı melléklet A kiegészítı mellékletbe azok a számszerő adatok és szöveges magyarázatok kerülnek, amelyek a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének, mőködése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetık, a hitelezık számára a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplıkön túlmenıen szükségesek. A kiegészítı melléklet szerkezete: A. Általános rész B. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések C. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések D. Tájékoztató rész A mérlegkészítés idıpontja A Társaság mérlegkészítésének dátumát a szeptember 30-val végzıdı évben október 22- ben, míg a szeptember 30-val végzıdı évben október 20-ban határozta meg Immateriális javak Az immateriális javak között a vagyoni értékő jogok és a szellemi termékek jelennek meg. A Társaság a október 1-e után vásárolt szoftvereket a vagyoni értékő jogok között mutatja ki. Szintén a vagyoni értékő jogok között kerülnek bemutatásra az Anpharm gyógyszergyártól átvett termékportfolióhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok (védjegy, dosszié, know-how). A szellemi termékek között a október 1-e elıtt vásárolt szoftvertermékek, valamint az aktivált kutatási-fejlesztési eredmények (szabadalmak, találmányok, újítások, törzskönyvi dokumentációk, stb.) vannak. Vásárolt szabadalom, találmány, törzskönyvi dokumentáció esetén aktiválandó a vételár összege. Saját dolgozó által kifejlesztett újítás-találmány hasznosításakor aktiválandó a kifizetett egyösszegő díj. A témaszámos közvetlen kutatás-fejlesztési (K+F) költségek közül az aktiválandó, amely konkrét termékhez rendelhetı és a termék fejlesztése a tárgyévben sikeresen befejezıdött illetve várhatóan a tárgyévet követı harmadik év végéig eredményesen lezárul (vagyis a termék forgalomba kerül és a fejlesztés költségei az árbevételbıl várhatóan megtérülnek). 7

23 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) Ha egy új termék kifejlesztése a kutatási-fejlesztési tevékenység jellegzetességébıl adódóan az eredeti tervhez képest tovább tart, de az idıbeli csúszás, illetve a várható többletráfordítás ellenére a fejlesztés eredményessége továbbra is biztosnak ítélhetı meg, a forgalomba kerülésig még felmerülı további költségek is aktiválhatók. Ezzel meghosszabbítható az alapesetként rögzített tárgyév plusz három év aktiválási idıszak. A már aktivált kutatás fejlesztési költségeket csak akkor kell helyesbíteni (a megkezdett aktiválást visszamenıleg módosítani), ha az idıbeli csúszás következtében az aktivált összeg megtérülése a forgalomba hozatal évét követı 3 év alatt nem várható. Az immateriális javakat bekerülési (beszerzési, elıállítási) értéken tartja nyilván a Társaság, csökkentve a halmozott amortizációval. Kivételek a 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti szoftverek, melyek bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. A 100 ezer forint feletti szoftverek éves leírási kulcsai a Társaságnál (%): Szoftverek eft között eft fölött 20 Az ugyancsak a szellemi termékek között kimutatott, aktivált kutatási-fejlesztési eredményeket a gyártási eljárások használatba vételétıl illetve az új termékek forgalomba hozatalától három évi egyenlı részletben írja le a Társaság. Az Anpharm gyógyszergyártól 2008-ban átvett termékportfolió leírása degresszív módszerrel, hét év alatt történik. Az értékcsökkenést az üzembehelyezés, használatbavétel napjától számolja el a Társaság. Annak érdekében, hogy az aktivált összeg jól tükrözze a fejlesztett termék forgalomba hozatalkor képviselt értékét és az elıbbiekben meghatározott idı alatt a befektetés megtérüljön, szükségessé válhat terven felüli értékcsökkenés elszámolása egyes projektekre. Errıl a mérleg készítésekor mindig egyedileg dönt a Társaság Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, épület, egyéb építmény, mőszaki berendezés, gép, jármő, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok) mutatja ki a Társaság, amelyek tartósan, vagyis legalább egy éven túl közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a társaság tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott elılegeket és a beruházások értékét. 8

24 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) A vállalkozás tevékenységét közvetlenül szolgáló gépek, berendezések, jármővek a mőszaki berendezések, gépek, jármővek között, míg a tevékenységet közvetetten szolgáló gépek, berendezések, jármővek az egyéb berendezések, felszerelések, jármővek között kerülnek bemutatásra. A tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, illetve elıállítási) költségen kerülnek értékelésre, csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel. Az értékcsökkenést az üzembe helyezés, használatbavétel napjától számolja el a Társaság. Az évenként elszámolandó értékcsökkenés lineárisan, az adott tárgyi eszköz bekerülési (bruttó) értéke és az alkalmazott leírási kulcs szorzatából kerül kiszámításra. Kivételt képeznek a 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök, melyek bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. A 100 ezer forint feletti tárgyi eszközök éves leírási kulcsai a következık: Épületek 2-6 Vezetékek 6-10 Gépek, berendezések, felszerelések eft között eft fölött 8-14,5 Számítógépek 33 Jármővek 20 Éves kulcs % Az amortizációs normák szerinti leírást meghaladó, terven felüli értékcsökkenést számol el a Társaság, ha a tárgyi eszköz (valamint a szellemi termék) értéke tartósan lecsökken, mert az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé válik, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható. A Társaság nem számolt el terv szerinti értékcsökkenést a földterület, a telek, a képzımővészeti alkotás bekerülési (beszerzési) értéke után, valamint az üzembe nem helyezett beruházásnál és a már teljesen leírt eszközöknél Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket (részesedés, értékpapír, adott kölcsön) mutatja ki a Társaság, amelyeket azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenırzési lehetıséget érjen el. A más gazdasági társaságban meglévı tulajdoni részesedéseket részvényeket, üzletrészeket beszerzési értékükön veszi nyilvántartásba a Társaság. 9

25 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÜZLETI ÉVRE (az összes egyenleg millió Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelölve) A Társaság a befektetéseknél értékvesztést számol el a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - veszteségjellegő - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. A Társaság a korábban elszámolt értékvesztés összegét visszaírással csökkenti, amennyiben a befektetés piaci értéke az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéket jelentısen és tartósan meghaladja Készletek A készletek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyeket az értékesítendı termékek elıállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni (anyagok), amelyek az értékesítést megelızıen a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak (befejezetlen termelés, félkész termékek) vagy már feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak (késztermékek), amelyeket a szokásos üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások). A készletek között mutatja ki a Társaság továbbá használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (mőszaki anyag, alkatrész, szerszám, mőszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, védıruha, stb.), amelyek a vállalkozási tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. a. Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek (és a bekövetkezett készletváltozások) értéke átlagos (súlyozott) beszerzési áron kerül kiszámításra. Ehhez képest a mérlegben csökkentett értéken szerepelnek azok a készletek, amelyek a vonatkozó elıírásoknak illetve eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg, megrongálódtak, felhasználásuk kétségessé vált illetve feleslegessé váltak. A készletek értékének csökkentését a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával ezekben az esetekben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak megfelelı, a mérlegkészítéskor ismert piaci értéken szerepeljen a mérlegben. b. Saját termeléső készletek értékelése A saját termeléső készletek értéke elıállítási költségen kerül kimutatásra. A mérleg készítésekor a záró állomány utókalkulációval meghatározott közvetlen önköltségének megállapítása mellett a saját termeléső készletek év végi értékelése a készletek elıállítási költségének, valamint a mérleg készítéséig ismert vagy várható piaci értékének összehasonlítását és indokolt esetben az értékvesztés (leértékelés) elszámolását is jelenti. 10

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE

2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012/2013. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2014. január 31. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM I. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010/2011. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.évi. IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben