A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2009. február"

Átírás

1 A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA február

2 TARTALOM JEGYZÉK Alapító Okirat Az iskola arculata I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. 3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. 4. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek. 5. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek, felzárkóztatást segítő programok. 6. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek. 7. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok. 8. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere. 9. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása. 10. A tanulók fizikai állapotának mérése. 11. Nevelő-oktató munkát segítő személyi, tárgyi feltételek, - eszközök és felszerelések jegyzéke. 12. A szülő, a tanuló, az iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei. II. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei. 2. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei. Az alsó tagozat szöveges értékelése. 3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei. (Tankönyvjegyzék) 4. Az iskola tantárgyi és óraterve. 5. Tantárgyak és tantervi modulok tananyaga, követelményei. III. IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 1. A Pedagógiai program érvényességi ideje 2. A Pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 3. A Pedagógiai program módosítása 4. A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

3 AZ ISKOLA ARCULATA A kakucsi Általános Iskola 8 osztályos, alapfokú képzést nyújtó intézmény. Különleges kínálatunk órakeretben: néptánc két idegen nyelv (angol, német) számítástechnika úszás (3. osztályban) órakereten kívül: - intenzív nyelvtanulás - számítástechnika - kézműves foglalkozás - színházlátogatás - táborozás(vándor-, üdülőtábor) Legfontosabb pedagógiai elvünk a személyközpontú pedagógia, melynek lényege: minden gyermekhez más út vezet. Ebből eredően párhuzamos osztályok esetén főleg szükség szerint csoportbontásban oktatunk ötödik osztálytól kezdődően. Az iskola személyi feltételei a pedagógiai programunk megvalósításához megfelelőek. A jelenlegi beiskolázást figyelembe véve a szakos ellátottságunk 96 %-os. Tanulóink létszáma fő között ingadozik. Társadalmi környezetéből determináló hatással van pedagógiai programunkra a cigány etnikumi kisebbség és az ebből eredő hátrányos helyzet leküzdése. Az iskolaépület alkalmas - átmeneti átcsoportosítással - az egyműszakos tanításra, biztosítja a délutáni foglalkozások lebonyolítását. Iskolánk évtizedes hagyományokat ápol, körét bővíteni nem kívánjuk, a minőséget helyezzük előtérbe. Tanulóink továbbtanulási esélye biztonságos, annak ellenére, hogy közel 40 %- uk hátrányos helyzetű. Közeli fejlesztési elgondolásaink között az iskola bővítése, felújítása és a technikai eszközök korszerűsítése szerepel.

4 I. NEVELÉSI PROGRAM

5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI. Pedagógiai alapelvek: (az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása) Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, ahol a tanulók otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében: - A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk. - A tanulók egyéni képességeit figyelembe vesszük. - A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. - Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják mit várunk el tőlük. - Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. - Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló tanuló tanuló nevelő szülő nevelő nevelő nevelő között. Nevelésünk oktatásunk célja, feladati, eszközei, eljárásai: - Iskolánk mindenkori pénzügyi lehetőségeitől függően biztosítja a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges esztétikus, otthonos környezetet. - Az iskolai oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő tananyag mellett az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, átadása alkotja. - Nevelőink a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánják elősegíteni különféle e célt szolgáló- módszerek és szervezeti formák alkalmazásával. A tanulók egyéni képességeit figyelembevevő oktatás vagyis differenciálás kiemelt területei a

6 tanítási nehézségek enyhítésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban láthatók. - Az iskolában az oktatást a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése céljából sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti ki a gyerekek egyéni érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodva. 2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A tanulók korszerű ismeretinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. Erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: - Iskolánk olyan ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környeztükben. - Hatékonyan kívánjuk a tanulókat megismertetni a nemzeti kultúra és történelem eseményeivel, személyiségeivel és hagyományaival, hogy ezek megbecsülése révén táplálódjék bennük a haza, a szülőföld iránti szeretet. - Tervszerű nevelő és oktató munkával a tanulók alapkészségeit fejlesztjük és számunkra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk. - Elérendő célunk, hogy a szorgalomnak, tudásnak legyen becsülete. - Fontos, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. - Törekedünk humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre. - Segítünk a diákoknak észrevenni s értékelni a jót,- megelőzni, felismerni a rosszat. - Igyekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására.

7 Célunkban olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában a legfontosabb pozitív emberi tulajdonságokat. 3. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Az iskolánk közösségi struktúrája OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK SZÜLŐI MUNKA-KÖZÖSSÉG TANTESTÜLET DIÁKÖKORMÁNYZAT MUNKAKÖZÖSSÉG Iskolaközösségek Az iskola leghatékonyabb személyiségformáló közösségei az osztályközösségek és a diákönkormányzat. b.) Osztályközösséggel kapcsolatos feladataink A tanulók közösségi emberré nevelése az iskola keretei között főként az osztályhoz kapcsolódik. Fontos tehát, hogy az osztályközösségek számára biztosítunk mindazon feltételeket, melyek ezt segítik. Fontosak a közösségkialakító tényezők fejlesztése: - az osztályterem pszichológiája (ülésrend, stb.) - közös élmények (tanórák emlékei, közös munkák, kirándulások, szórakozás, sport stb.) - közösségi akciók, együttműködések - egységes stílus, magatartás

8 - utánzás és szuggesztió (értékes, szuggesztív hatás legyen az uralkodó) - hasonulás, kiegyenlítődés (nívósüllyedés elkerülése) - szolidaritás (legyen nyitott a nagyobb közösségek felé) a.) Diákönkormányzat szerepköre A tanulóifjúság közösségformáló, érdekvédő szervezete. Demokratikusan választott szerv, melynek véleményező, javaslattevő jogköre van. Főbb feladatai: - alaptevékenység (képviselet, szervezés, rendteremtés) irányítása - másodlagos tevékenység (segítségnyújtás, védelem, együttérzés stb.) - marginális tevékenység (kulturális rendezvények, sport stb.) - intellektuális közvetítés (tájékozódás, vélemény, közvélemény kutatás befolyásolás stb. - emocionális közvetítés (szórakozás, kirándulás stb.) Elvárásunk: Teremtse meg az önbizalmat és a biztonság érzetet, amit elsősorban a nevelőkkel és a közösségekkel való jó kapcsolat nyújt. b.) Tanítási órák közösségfejlesztéssel kapcsolatos főbb feladatai A hon-és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsüljék meg ezeket. A nevelők és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek az emberi, társadalmi kapcsolatok ápolásában. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

9 A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei állnak. Iskolánknak az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon használó fiatalokat kell nevelnie. A pedagógusok ösztönösen és tudatosan fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Iskolánk tanulólétszáma optimális a tanulóközösségek kialakításához, a csoportlétszámok kialakításánál a közösségi kihatást fontos tényezőként tartjuk számon. 4. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK Iskolánk speciális mutatója, hogy a hátrányos helyzet nagymértékben együtt jár beilleszkedési, magatartási nehézségekkel. A tanulók hátrányos helyzete magatartászavara, halmozottan, ok-okozat viszonylatában egymás okozói. Így kezelésük roppant nagy körültekintést igényel a tantestület és a tanulótársak részéről egyaránt. Feladataink: - az iskolaérettségi szakvélemény megbízhatóságának fokozása. Elvünk, hogy súlyosan magatartászavaros tanulót speciális iskolában kell fejleszteni a saját érdekében. - a magatartászavaros tanulókat az osztályközösség által neveljük, nem különítjük el őket. - a zavar elhárításához csak a dicsérő pedagógiát alkalmazzuk. - megértő, türelmes oktatási módszerek, eljárások gyakorlása. - a lassabban megfontolva haladók egyéni ütemének biztosítása. - speciális kezelés, gondozás biztosítása, egyéni terápia alkalmazása. Tevékenységeink: - mindennapos munkakapcsolat a helyi óvodai intézmények és Nevelési Tanácsadóval - nevelési terápia a szülők, gondozók részére

10 - sikertelen 1. osztály esetén előkészítőnek minősülő évfolyam (kudarc elkerülése) - felzárkóztató korrepetálások kiscsoportban - napközi otthon és tanulószobai ellátás - a nevelők és a tanulók segítő, személyes, tanórán kívüli kapcsolatai - fokozott, egyenletes terhelés, rendszeres, következetes értékelés, megértő pedagógia alkalmazása - családlátogatások nevelési- tanácsadói szándékú beiktatása - a szülők és a családok nevelési gondjának segítése (egyénre szóló esettanulmányok megbeszélése) - egyéni tanítási-tanulási stratégiák kidolgozása - figyelemkoncentrációs gyakorlatok, akaraterőt, kitartást igénylő feladatok gyakorlása. - éves helyzetelemzés, értékelés további stratégiák meghatározása 5. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK, FELZÁRKÓZTATÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket, képességeket és tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a tanulókban: - Az önálló ismeretszerzéshez tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket és képességeket (gondolkodási, beszéd, írás, olvasás, matematikai képességek). - Az egyéni tanulás hatékony módszereit. - Kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés helyes normáit és módszereit. - A kommunikáció elfogadott formáit különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd használatára.

11 - Az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat. - Nemzeti értékek, hagyományok, valamint az anyanyelv ismeretét, megbecsülését és tiszteletét. - A gyerekek pozitív erkölcsi és akarati tulajdonságát. Elérendő célkitűzés, hogy az iskola végzős diákjai - legalább a helyi tanterv összes műveltségi területének minimális teljesítményként előírt követelményeit teljesítsék. (Természetesen elsődleges cél az, hogy a tanulók többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskola helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek). - minden más tanuló rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a következő iskolafokozat elvárásainak megfeleljen. - ismerjék a kulturált viselkedéshez, a közösségi élethez szükséges magatartásformákat és e szerint cselekedjenek. - alakuljon ki bennük határozott elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat illetően. Részcélok: - kímélő, kudarcsorozattól mentes, gyermekbarát pedagógia alkalmazása. - ki-ki neki leginkább megfelelő tempóban haladjon. - alsó-felső tagozat közti átmenet problémáinak személyiségkímélő levezetése. - a másság elfogadása és elfogadtatása, a beilleszkedés érzelmi, értelmi, anyagi támogatása.

12 a.) TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FELZÁRKÓZTATÁS MÓDSZEREI ÉS SZERVEZETI FORMÁI 1.) Tanítási órákon Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező, hogy a pedagógusok oktatói munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményhez. E cél elérését az alábbi tanítási módszerekkel és szervezeti formákkal támogatjuk: - Lehetőség szerint alsó tagozatban a szociális hátrány, beilleszkedési, tanulmányi problémák megfigyelése miatt, alacsony létszámú évfolyamot indítunk. - Első osztályban nem osztályozunk, meg nem felelés esetén az első év előkészítőnek minősül. - A nevelők az egyes szaktárgyaknál előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat elsősorban- a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. - Tanulói és szülői kérésre lehetőséget adunk témazáró javítására két héten belül, 3. osztálytól kezdődően. 2. Nem kötelező tanítási órákon évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató foglalkozást biztosítunk. A cigány tanulók részére 1-3 fős csoportban osztályban a gyenge képességű tanulók részére tanulószobás korrepetálást biztosítunk évfolyamon a jó képességű, tehetséges tanulók részére szaktárgyi, levelező feladatmegoldásokat bonyolítjuk le. - A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítése érdekében a gyenge eredményt elért tanulók részére felzárkóztatás, a jó eredményt elért tanulók részére képességfejlesztő, előkészítő órákat adunk az alaptantárgyakból. Célunk megvalósítását segítő tevékenységek:

13 a.) Hagyományőrző tevékenységek: - szüreti karnevál - iskolai ünnepségek: - tanévnyitó - okt március tanévzáró- ballagás - aug. 20. ( 5 évenként kiemelt) - iskolai rendezvények: Tanulmányi verseny - szavaló-, és prózamondó verseny - Mikulásnap - Farsangi karnevál - Tátika ( ápr. 1.) - Szülők bálja - Iskolai osztálytanulmányi kirándulás - táboraink: - vándortábor - üdülőtábor b.) Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját 4-8 osztályokban megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. Fő feladatok: - közösségi rendezvények szervezése - jó tanulók klubjának vezetése - iskolai dekoráció gondozása - a tanulók érdekképviselete c.) Napközi otthon, tanulószoba: Szülői igény alapján 1-4 évfolyamon napközit, 5-8 évfolyamon

14 tanulószobát biztosítunk. A tanítási szünetben, a munkanapokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább 16 gyermek számára igénylik. d.) Diákétkeztetés: A napközibe, tanulószobába felvett tanulók számára napi háromszori étkezést biztosítunk szülői igény alapján. A napközibe nem járók számára igény esetén ebédet biztosítunk. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat a helyi Takarékszövetkezetnél kell befizetni, melyet a napközis nevelőnek bemutat. e.) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: az ezt igénylők és az erre rászorulók figyelembevételével minden év szeptemberében az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. f.) Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítjük, felmenő rendszerben biztosítjuk tanulóink részvételét a körzeti, megyei versenyeken. Ugyanakkor bekapcsolódunk az országos tanulmányi versenyekbe is. A versenyek, vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését a szaktanárok végzik. Szükség esetén kérjük a szülők, és külső szakemberek segítségét. g.) Tanulmányi kirándulások: Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára egy évben, egy alkalommal iskolai kirándulást szerveznek. A helyszín megválasztása aktuális, történelmi eseményeken alapul. A részvétel önkéntes, a költséget a szülők fedezik. h.) Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szerveznek: túrák, kirándulások, úszás, sportkör, táborok, színház, klubdélután, táncos rendezvények stb. A

15 szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költséget a szülőknek kell fedezniük. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak- az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül, a tanórák rendjéhez igazodva hit és vallásoktatást szervezhetnek. A hit-, és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. i.) Iskolai könyvtár: Tanítási órán a tanulók könyvtárismereteinek bővítését szolgálja, azon kívül a tanulók egyéni tanulását és önképzését. A könyvtár látogatása önkéntes és ingyenes. b.) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÓ PROJEKTJE Intézményünkben az elmúlt tíz év átlagában tanítványaink 10-13%-a sajátos nevelési igényű (SNI). Sajátos nevelési igény szerinti csoportosítás: pszichés zavar miatt: az SNI tanulók 80%-a testi, érzékszervi fogyatékkal élő: az SNI tanulók 20%-a A helyzetet súlyosbítja az a tény, hogy a sajátos attitűdök mellett más, egyéb szociális tényezők is igen agresszíven hatnak. SNI tanítványaink szociális megoszlása: 25%-a sajátosság mellett h.h.h. tanuló is (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, nagycsaládos, iskolai végzettség 8 osztály. 45%- a sajátosság mellett rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 30%- a csak az SNI tényezők hatnak negatív erőként a tanuló személyiség fejlődésében. SNI tanulók etnikai megoszlása: 25%- roma tanuló 75%- nem roma tanuló

16 PEDAGÓGIAI ALAPELVÜNK: tantestületünk közös szándéka az együttnevelés, az integráció. Valljuk, hogy ami segíti a fogyatékossággal élőket, az más tanítványaink számára is hasznos lehet. Inkluzív oktatási-nevelési módszereket alkalmazunk (Kompetenciaalapú nevelés, kooperatív tanulási technikák, differenciálás, Meixner módszer). CÉLUNK: pedagógiai módszerünk és tanítványaink életszemléletének középpontjában az elfogadás és a más iránti figyelem álljon. CÉLINDIKÁTORAINK: - az iskolában dolgozó felnőttek és osztálytársak a könnyen beazonosítható sérültséget megértik és primer megoldásként azonnal személyre szabott segítséget nyújtanak. - Az integráció során a gyerekeket nem pusztán befogadják azonos térben s kapcsolati hálóban nevelik hanem a környezete is (nevelők, gyerekek) alkalmazkodik az SNI tanulók speciális igényeihez. SNI tanulók gondozásának vonalas ütemterve: Március hó: Május hó: Egyeztetés a leendő 1.osztályos tanulók iskolaérettségi vizsgálatáról, esetleges szakértői vélemény beszerzése. Szülői nyilatkozatok, igazolások beszerzése a kedvezményes tankönyvellátáshoz és étkezéshez. Augusztus hó: SNI kontrollvizsgálat ütemezése. SNI tanulók fejlesztési csoportjainak kialakítása. November hó: Újonnan felkerülendő SNI- igényű tanulók javaslata a Nevelési Tanácsadóba elsőkénti vizsgálatra. Következő évi normatíva igénylés egyeztetése. December hó: Adminisztrációs dokumentumok ellenőrzése. Január hó: Február hó: Június hó: Tanulmányi előmenetel, féléves értékelés az SNI fejlesztő nevelő, osztálytanító és szaktanárok által. Féléves beszámoló Kakucs Község Képviselő-testület előtt. Év végi tanulmányi eredmények elemzése, kontrollja. Dokumentumok lezárása ellenőrzése.

17 6, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK a.) ÁLTALÁNOS tevékenységek - Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése - Párhuzamos osztály esetén csoportbontás (kis létszámú csoportok) - Felzárkóztató, korrepetáló órák. - Napközi otthoni foglalkozás (szakkorrepetálás) - Tanulószobai foglalkozás (szakkorrepetálás) - Kedvezményes diákétkeztetés. - Ingyenes tankönyvellátás. - Ingyenes taneszköz ellátás. /füzet, íróeszköz, rajzeszköz / - Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek, egyéni vagy csoportos használata. - A nevelő és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai. - A szülők, a családok nevelési gondjainak segítése (családlátogatás) - Fogadóórák konzultációs lehetőségei. - Iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős feltáró, megelőző, elemző tevékenysége. Kapcsolattartás a Gyermekjólétei Szolgálattal. - Szükség esetén a rászoruló gyermekek pszichológiai, nevelési tanácsadói gondozása. - A rászoruló gyermekek önkormányzati segélyezésének kezdeményezése.

18 b.) SPECIÁLIS tevékenységek Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatási programja (A cigánytanulók speciális felzárkóztató programja) Tanulóink 1/6 a cigány származású, létszámuk intenzíven növekszik: alsó tagozatban 28 %, felső tagozatban 18% a százalékos megoszlásuk. Ez a tény szükségessé tette, hogy etnikai szokásaikat megértve, hátrányos helyzetűk javítására és leküzdésére külön programot dolgozzunk ki, melyek lényege: - A cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával valamennyi gyermeket eljuttatunk legalább az óvodai-iskolai előkészítő foglalkozásokra. Ez az iskolai felvételnek egyik alapkövetelménye. (Képesség, készség és higiénés szokások megfigyelése, gyakorlása miatt). - Az iskolaérettségi vizsgálatnál kiderült problémákat elsősorban helyben kívánjuk kezelni. Csak értelmi fogyatékos és súlyosan magatartászavaros gyermeket nem tudunk felvenni. - Beszédzavarral küzdő gyermekek részére logopédiai kezelést biztosítunk. - A sikertelen első osztályt előkészítő jellegűnek minősítjük. - A tankönyveket minden tanuló csaknem ingyen kapja, jelképes összeggel kell hozzájárulnia saját részként. További taneszközök beszerzéséhez beiskolázási segélyt javaslunk. - Tanítványaink kortársaikkal együtt, differenciálás nélkül vesznek részt a foglalkozásokon. Az osztályba íratás a szülők igénye alapján történik, így véletlenszerűen ágyazódnak be az osztályközösségekbe. - A kiscsoportos foglalkozás és az egyéni bánásmód az, amely alapvetően meghatározza sikeres beilleszkedésüket. - A tanulási nehézséggel küzdők számára heti 3 alkalommal 1-3 fős csoportban korrepetálást biztosítunk.

19 - Valamennyi alsó tagozatos tanulót napközis ellátásban részesítünk. Étkezési díjuk a mindenkori térítési díj 40 %-a. Végső esetben ingyenes étkezést biztosítunk, amennyiben az veszélyeztetné a napköziből való távolmaradást. - Felső tagozatos tanulóink tanulószobai foglalkozáson vesznek részt, itt szakkorrepetálásban részesülnek. - Valamennyi cigánytanulónkkal, szemben a dicsérő pedagógiát alkalmazzuk. Büntetést csak a legvégső esetben alkalmazzunk, de az sosem lehet testi fenyítés. - Tanulmányi, kulturális rendezvényeinken megbízatást kapnak. Az önkormányzatok anyagi támogatásával részt vesznek minden olyan rendezvényen, melyet saját erőből nem tudnak fedezni (színház, tanulmányi kirándulás, tábor, ballagás stb.) - Tanévzáró ünnepélyen 2 tanuló (1 alsós és egy felsős) részesül elismerő oklevélben, könyvjutalomban, melyet a Kisebbségi Önkormányzat ad át a jó tanuló, jó magatartású cigány tanulók részére. - A tanulmányi munkában élenjárók részére tanulmányi ösztöndíjra pályázunk. - Fokozott figyelmet fordítunk 8. osztályban a pályaválasztásra. Az osztályfőnök feladata, hogy a szülők helyett (ha szükséges) intézze az adminisztrációs, szervezési teendőket. - Fokozott figyelemmel kísérjük higiénés megjelenésüket. Minden héten első testnevelés órán tisztasági ellenőrzést tartunk. Minden lehetőséget és eszközt megadunk ahhoz, hogy használják ki a sportcsarnok tisztálkodási lehetőségeit. Rendszeres, de észrevétlenül működik a ruha és cipő segélyezés az osztályfőnökök irányításával. - Egy évben két alkalommal az iskola vezetősége beszámol a cigánytanulók magatartási, tanulmányi előmeneteléről a Kisebbségi Önkormányzat előtt. c.) Oktató-nevelő munkánk tartalmi, működési rendje

20 Intézményünk Alapító Okiratának megfelelően általános tantervű alapfokú intézmény, mely helyi egyedi igényeknek megfelelően helyi specialitásokkal bír. Alaptevékenysége: 6-18 éves tanköteles korú gyermekek oktatása alsó és felsőtagozatban 1-8. évfolyamon, amelynek keretében az iskola biztosítja nappali rendszerű kizárólag integrállt nevelésben, oktatásban nevelésüket, oktatásukat, felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, illetve a középfokú iskolai továbbhaladásra. Szervezeti és működési formák, helyi sajátosságok: a.) Integrációs oktatás és nevelés Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére 1-8. osztályig biztosítjuk ezt az oktatási-nevelési ellátást. Ennek feltétele, hogy a jegyző megállapította a tanuló HHH helyzetét. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik, negyedéves szöveges értékeléssel. Az igazgatónak joga van 10% erejéig a HHH megállapításához akkor is, ha egyébként valamelyik feltétel nem teljesül. b.) Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan oktatjuk és neveljük az organikus és nem organikus eredetű SNI tanulókat. Egyéni fejlesztésük a szakvéleményben megállapított heti óraszámban és fejlesztési területen helybentörténik. c.) Nem szakrendszerű oktatás-nevelés A kötelező tanórai foglalkozások %-ban nem szakrendszerű oktatást szervezünk 5-6. évfolyamokon. Az 5-6. évfolyam funkciója elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése. A nem szakrendszerű oktatást elsősorban módszertani feladatnak tekintjük kiemelten a kompetenciaalapú, kooperatív tanulási technikák elsődleges alkalmazását tartjuk szem előtt. Csoportbontást adott osztályon belül csak a magas létszámú osztályok esetében alkalmazunk. d.) Roma kisebbségi oktatás Szülői igény alapján helyi tantervünkbe beépített roma kultúrát közvetítünk 1-8. osztályig tanítási órán és azon kívül, kizárólag magyar nyelven. 7. A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

21 Az ifjúság szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi hatások, az érték- és normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami otthon érezteti hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az iskolában a gyerekek teljesítmény, viselkedés-, és kapcsolatzavarainak formájában. Iskolánk gyermekvédelme az első és legfontosabb jelzőrendszer (lehet, illetve kell hogy legyen), hiszen a gyerekek minden problémája itt érzékelhető először. Intézményünk feladata: - felismerjük a problémát - keressük az okokat - segítséget nyújtsunk, illetve jelezzük az illetékes szakembernek, a Gyermekjóléti Szolgálat iskolai gyermekvédelmi felelősének (koordinátorának). Célunk: - gyermekvédelmi munkánk során a gyerekek problémáit minél hatékonyabban kezeljük, megelőzve súlyosabbá válásukat. AZ ISKOLAI GYERMEKVÉDELMI FELELŐS TEVÉKENYSÉGI KÖRE: szemléletformálás szülők és pedagógusok körében: - szülői értekezlet - nevelőtestületi értekezlet - diákönkormányzat feladata, hogy a pedagógiai programban és az iskola életében kiemelkedő helyen szerepel a gyermekvédelem: egyeztet, koordinál és pedagógusokat továbbképzésre motivál. a mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása. a veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével:

22 - nyilvántartóba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján javaslattétel a további teendőkre, valamint egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálattal. - kétséges vagy nehezebb helyzetekben azonnal forduljon a Gyermekjóléti Szolgálathoz és működjön közre a helyzet megoldásában. a veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változtatásra. pályaorientáció segítése törekedjen a veszélyeztetett gyermekek hasznos szünidei elfoglaltságának biztosítására (tábor, stb.) A VESZÉLYEZTETETTSÉG FOGALMA Veszélyeztetettnek tekintjük azt a gyermeket, akinek testi, pszichés fejlődését az öröklött vagy szerzett organikus károsodások, környezeti ártalmak, illetve rossz interszociális kapcsolatok alapvetően gátolják. A veszélyeztetettség legfőbb kategóriái és tünetei 1. Környezeti okok: A család szerkezetének megváltozása, az ezzel kapcsolatos konfliktusok hatása a gyerekre. Nevelési hiányosságok. Brutalitás. Kényeztetés. Erkölcstelen családi környezet. Italozás a családban. Egyéb 2. A gyermek személyiségéből eredő veszélyeztető okok: Értelmi, érzelmi elmaradottság.

23 Szociális visszamaradottság. Gátlásosság. Fokozott agresszivitás. Kóros hazudozás, lopás. Túlmozgékonyság. Egyéb 3. Anyagi okok miatt veszélyeztetett gyerek: A szülők önhibájukon kívül alacsony jövedelműek. Rokkantnyugdíjasok. A családban sok gyerek van. Egyéb 4. Egészségügyi okok miatt veszélyeztetett gyerek: Született betegek (cukorbeteg, szívbeteg stb.) A családban elme- vagy idegbeteg van. Súlyos látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékosság áll fenn. Súlyos beszédhibás, de értelmileg ép. 5. Halmozottan veszélyeztetett gyerekek. Az előző okok tömeges hatása. A VESZÉLYEZTETETTSÉG ELHÁRÍTÁSÁRA SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 1. Környezeti okoknál: Családlátogatás, tanácsadás szülőknek. Nevelési tanácsadóba utalás. Családgondozóba való utalás, családgondozónak való átadás. Szülők magatartásának bejelentése az illetékes szakembernek. Védő-óvó intézkedés. Javaslat alkoholelvonásra. A gyermek kiemelése a családból, illetve javaslat állami gondozásba vételre.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes

Pedagógiai Program. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Erdőkertes 1 Tartalomjegyzék oldal Bevezető rendelkezések Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

A KÁLLAY MIKLÓS. Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÁLLAY MIKLÓS. Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A KÁLLAY MIKLÓS Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2 I. BEVEZETŐ Mottó: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben