A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2009. február"

Átírás

1 A KAKUCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA február

2 TARTALOM JEGYZÉK Alapító Okirat Az iskola arculata I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. 3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. 4. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek. 5. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek, felzárkóztatást segítő programok. 6. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek. 7. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok. 8. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere. 9. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása. 10. A tanulók fizikai állapotának mérése. 11. Nevelő-oktató munkát segítő személyi, tárgyi feltételek, - eszközök és felszerelések jegyzéke. 12. A szülő, a tanuló, az iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei. II. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei. 2. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei. Az alsó tagozat szöveges értékelése. 3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei. (Tankönyvjegyzék) 4. Az iskola tantárgyi és óraterve. 5. Tantárgyak és tantervi modulok tananyaga, követelményei. III. IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 1. A Pedagógiai program érvényességi ideje 2. A Pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 3. A Pedagógiai program módosítása 4. A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

3 AZ ISKOLA ARCULATA A kakucsi Általános Iskola 8 osztályos, alapfokú képzést nyújtó intézmény. Különleges kínálatunk órakeretben: néptánc két idegen nyelv (angol, német) számítástechnika úszás (3. osztályban) órakereten kívül: - intenzív nyelvtanulás - számítástechnika - kézműves foglalkozás - színházlátogatás - táborozás(vándor-, üdülőtábor) Legfontosabb pedagógiai elvünk a személyközpontú pedagógia, melynek lényege: minden gyermekhez más út vezet. Ebből eredően párhuzamos osztályok esetén főleg szükség szerint csoportbontásban oktatunk ötödik osztálytól kezdődően. Az iskola személyi feltételei a pedagógiai programunk megvalósításához megfelelőek. A jelenlegi beiskolázást figyelembe véve a szakos ellátottságunk 96 %-os. Tanulóink létszáma fő között ingadozik. Társadalmi környezetéből determináló hatással van pedagógiai programunkra a cigány etnikumi kisebbség és az ebből eredő hátrányos helyzet leküzdése. Az iskolaépület alkalmas - átmeneti átcsoportosítással - az egyműszakos tanításra, biztosítja a délutáni foglalkozások lebonyolítását. Iskolánk évtizedes hagyományokat ápol, körét bővíteni nem kívánjuk, a minőséget helyezzük előtérbe. Tanulóink továbbtanulási esélye biztonságos, annak ellenére, hogy közel 40 %- uk hátrányos helyzetű. Közeli fejlesztési elgondolásaink között az iskola bővítése, felújítása és a technikai eszközök korszerűsítése szerepel.

4 I. NEVELÉSI PROGRAM

5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI. Pedagógiai alapelvek: (az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása) Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, ahol a tanulók otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében: - A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk. - A tanulók egyéni képességeit figyelembe vesszük. - A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. - Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják mit várunk el tőlük. - Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. - Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló tanuló tanuló nevelő szülő nevelő nevelő nevelő között. Nevelésünk oktatásunk célja, feladati, eszközei, eljárásai: - Iskolánk mindenkori pénzügyi lehetőségeitől függően biztosítja a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges esztétikus, otthonos környezetet. - Az iskolai oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő tananyag mellett az általános emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, átadása alkotja. - Nevelőink a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánják elősegíteni különféle e célt szolgáló- módszerek és szervezeti formák alkalmazásával. A tanulók egyéni képességeit figyelembevevő oktatás vagyis differenciálás kiemelt területei a

6 tanítási nehézségek enyhítésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban láthatók. - Az iskolában az oktatást a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése céljából sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti ki a gyerekek egyéni érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodva. 2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A tanulók korszerű ismeretinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. Erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: - Iskolánk olyan ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környeztükben. - Hatékonyan kívánjuk a tanulókat megismertetni a nemzeti kultúra és történelem eseményeivel, személyiségeivel és hagyományaival, hogy ezek megbecsülése révén táplálódjék bennük a haza, a szülőföld iránti szeretet. - Tervszerű nevelő és oktató munkával a tanulók alapkészségeit fejlesztjük és számunkra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk. - Elérendő célunk, hogy a szorgalomnak, tudásnak legyen becsülete. - Fontos, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. - Törekedünk humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre. - Segítünk a diákoknak észrevenni s értékelni a jót,- megelőzni, felismerni a rosszat. - Igyekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására.

7 Célunkban olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában a legfontosabb pozitív emberi tulajdonságokat. 3. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Az iskolánk közösségi struktúrája OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK SZÜLŐI MUNKA-KÖZÖSSÉG TANTESTÜLET DIÁKÖKORMÁNYZAT MUNKAKÖZÖSSÉG Iskolaközösségek Az iskola leghatékonyabb személyiségformáló közösségei az osztályközösségek és a diákönkormányzat. b.) Osztályközösséggel kapcsolatos feladataink A tanulók közösségi emberré nevelése az iskola keretei között főként az osztályhoz kapcsolódik. Fontos tehát, hogy az osztályközösségek számára biztosítunk mindazon feltételeket, melyek ezt segítik. Fontosak a közösségkialakító tényezők fejlesztése: - az osztályterem pszichológiája (ülésrend, stb.) - közös élmények (tanórák emlékei, közös munkák, kirándulások, szórakozás, sport stb.) - közösségi akciók, együttműködések - egységes stílus, magatartás

8 - utánzás és szuggesztió (értékes, szuggesztív hatás legyen az uralkodó) - hasonulás, kiegyenlítődés (nívósüllyedés elkerülése) - szolidaritás (legyen nyitott a nagyobb közösségek felé) a.) Diákönkormányzat szerepköre A tanulóifjúság közösségformáló, érdekvédő szervezete. Demokratikusan választott szerv, melynek véleményező, javaslattevő jogköre van. Főbb feladatai: - alaptevékenység (képviselet, szervezés, rendteremtés) irányítása - másodlagos tevékenység (segítségnyújtás, védelem, együttérzés stb.) - marginális tevékenység (kulturális rendezvények, sport stb.) - intellektuális közvetítés (tájékozódás, vélemény, közvélemény kutatás befolyásolás stb. - emocionális közvetítés (szórakozás, kirándulás stb.) Elvárásunk: Teremtse meg az önbizalmat és a biztonság érzetet, amit elsősorban a nevelőkkel és a közösségekkel való jó kapcsolat nyújt. b.) Tanítási órák közösségfejlesztéssel kapcsolatos főbb feladatai A hon-és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsüljék meg ezeket. A nevelők és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek az emberi, társadalmi kapcsolatok ápolásában. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.

9 A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei állnak. Iskolánknak az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon használó fiatalokat kell nevelnie. A pedagógusok ösztönösen és tudatosan fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Iskolánk tanulólétszáma optimális a tanulóközösségek kialakításához, a csoportlétszámok kialakításánál a közösségi kihatást fontos tényezőként tartjuk számon. 4. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK Iskolánk speciális mutatója, hogy a hátrányos helyzet nagymértékben együtt jár beilleszkedési, magatartási nehézségekkel. A tanulók hátrányos helyzete magatartászavara, halmozottan, ok-okozat viszonylatában egymás okozói. Így kezelésük roppant nagy körültekintést igényel a tantestület és a tanulótársak részéről egyaránt. Feladataink: - az iskolaérettségi szakvélemény megbízhatóságának fokozása. Elvünk, hogy súlyosan magatartászavaros tanulót speciális iskolában kell fejleszteni a saját érdekében. - a magatartászavaros tanulókat az osztályközösség által neveljük, nem különítjük el őket. - a zavar elhárításához csak a dicsérő pedagógiát alkalmazzuk. - megértő, türelmes oktatási módszerek, eljárások gyakorlása. - a lassabban megfontolva haladók egyéni ütemének biztosítása. - speciális kezelés, gondozás biztosítása, egyéni terápia alkalmazása. Tevékenységeink: - mindennapos munkakapcsolat a helyi óvodai intézmények és Nevelési Tanácsadóval - nevelési terápia a szülők, gondozók részére

10 - sikertelen 1. osztály esetén előkészítőnek minősülő évfolyam (kudarc elkerülése) - felzárkóztató korrepetálások kiscsoportban - napközi otthon és tanulószobai ellátás - a nevelők és a tanulók segítő, személyes, tanórán kívüli kapcsolatai - fokozott, egyenletes terhelés, rendszeres, következetes értékelés, megértő pedagógia alkalmazása - családlátogatások nevelési- tanácsadói szándékú beiktatása - a szülők és a családok nevelési gondjának segítése (egyénre szóló esettanulmányok megbeszélése) - egyéni tanítási-tanulási stratégiák kidolgozása - figyelemkoncentrációs gyakorlatok, akaraterőt, kitartást igénylő feladatok gyakorlása. - éves helyzetelemzés, értékelés további stratégiák meghatározása 5. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK, FELZÁRKÓZTATÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket, képességeket és tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a tanulókban: - Az önálló ismeretszerzéshez tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket és képességeket (gondolkodási, beszéd, írás, olvasás, matematikai képességek). - Az egyéni tanulás hatékony módszereit. - Kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés helyes normáit és módszereit. - A kommunikáció elfogadott formáit különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd használatára.

11 - Az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat. - Nemzeti értékek, hagyományok, valamint az anyanyelv ismeretét, megbecsülését és tiszteletét. - A gyerekek pozitív erkölcsi és akarati tulajdonságát. Elérendő célkitűzés, hogy az iskola végzős diákjai - legalább a helyi tanterv összes műveltségi területének minimális teljesítményként előírt követelményeit teljesítsék. (Természetesen elsődleges cél az, hogy a tanulók többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskola helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek). - minden más tanuló rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a következő iskolafokozat elvárásainak megfeleljen. - ismerjék a kulturált viselkedéshez, a közösségi élethez szükséges magatartásformákat és e szerint cselekedjenek. - alakuljon ki bennük határozott elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat illetően. Részcélok: - kímélő, kudarcsorozattól mentes, gyermekbarát pedagógia alkalmazása. - ki-ki neki leginkább megfelelő tempóban haladjon. - alsó-felső tagozat közti átmenet problémáinak személyiségkímélő levezetése. - a másság elfogadása és elfogadtatása, a beilleszkedés érzelmi, értelmi, anyagi támogatása.

12 a.) TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FELZÁRKÓZTATÁS MÓDSZEREI ÉS SZERVEZETI FORMÁI 1.) Tanítási órákon Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező, hogy a pedagógusok oktatói munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményhez. E cél elérését az alábbi tanítási módszerekkel és szervezeti formákkal támogatjuk: - Lehetőség szerint alsó tagozatban a szociális hátrány, beilleszkedési, tanulmányi problémák megfigyelése miatt, alacsony létszámú évfolyamot indítunk. - Első osztályban nem osztályozunk, meg nem felelés esetén az első év előkészítőnek minősül. - A nevelők az egyes szaktárgyaknál előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat elsősorban- a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. - Tanulói és szülői kérésre lehetőséget adunk témazáró javítására két héten belül, 3. osztálytól kezdődően. 2. Nem kötelező tanítási órákon évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató foglalkozást biztosítunk. A cigány tanulók részére 1-3 fős csoportban osztályban a gyenge képességű tanulók részére tanulószobás korrepetálást biztosítunk évfolyamon a jó képességű, tehetséges tanulók részére szaktárgyi, levelező feladatmegoldásokat bonyolítjuk le. - A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítése érdekében a gyenge eredményt elért tanulók részére felzárkóztatás, a jó eredményt elért tanulók részére képességfejlesztő, előkészítő órákat adunk az alaptantárgyakból. Célunk megvalósítását segítő tevékenységek:

13 a.) Hagyományőrző tevékenységek: - szüreti karnevál - iskolai ünnepségek: - tanévnyitó - okt március tanévzáró- ballagás - aug. 20. ( 5 évenként kiemelt) - iskolai rendezvények: Tanulmányi verseny - szavaló-, és prózamondó verseny - Mikulásnap - Farsangi karnevál - Tátika ( ápr. 1.) - Szülők bálja - Iskolai osztálytanulmányi kirándulás - táboraink: - vándortábor - üdülőtábor b.) Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját 4-8 osztályokban megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. Fő feladatok: - közösségi rendezvények szervezése - jó tanulók klubjának vezetése - iskolai dekoráció gondozása - a tanulók érdekképviselete c.) Napközi otthon, tanulószoba: Szülői igény alapján 1-4 évfolyamon napközit, 5-8 évfolyamon

14 tanulószobát biztosítunk. A tanítási szünetben, a munkanapokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább 16 gyermek számára igénylik. d.) Diákétkeztetés: A napközibe, tanulószobába felvett tanulók számára napi háromszori étkezést biztosítunk szülői igény alapján. A napközibe nem járók számára igény esetén ebédet biztosítunk. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat a helyi Takarékszövetkezetnél kell befizetni, melyet a napközis nevelőnek bemutat. e.) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: az ezt igénylők és az erre rászorulók figyelembevételével minden év szeptemberében az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. f.) Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítjük, felmenő rendszerben biztosítjuk tanulóink részvételét a körzeti, megyei versenyeken. Ugyanakkor bekapcsolódunk az országos tanulmányi versenyekbe is. A versenyek, vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését a szaktanárok végzik. Szükség esetén kérjük a szülők, és külső szakemberek segítségét. g.) Tanulmányi kirándulások: Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka elősegítése céljából az osztályok számára egy évben, egy alkalommal iskolai kirándulást szerveznek. A helyszín megválasztása aktuális, történelmi eseményeken alapul. A részvétel önkéntes, a költséget a szülők fedezik. h.) Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szerveznek: túrák, kirándulások, úszás, sportkör, táborok, színház, klubdélután, táncos rendezvények stb. A

15 szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költséget a szülőknek kell fedezniük. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak- az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül, a tanórák rendjéhez igazodva hit és vallásoktatást szervezhetnek. A hit-, és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. i.) Iskolai könyvtár: Tanítási órán a tanulók könyvtárismereteinek bővítését szolgálja, azon kívül a tanulók egyéni tanulását és önképzését. A könyvtár látogatása önkéntes és ingyenes. b.) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÓ PROJEKTJE Intézményünkben az elmúlt tíz év átlagában tanítványaink 10-13%-a sajátos nevelési igényű (SNI). Sajátos nevelési igény szerinti csoportosítás: pszichés zavar miatt: az SNI tanulók 80%-a testi, érzékszervi fogyatékkal élő: az SNI tanulók 20%-a A helyzetet súlyosbítja az a tény, hogy a sajátos attitűdök mellett más, egyéb szociális tényezők is igen agresszíven hatnak. SNI tanítványaink szociális megoszlása: 25%-a sajátosság mellett h.h.h. tanuló is (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, nagycsaládos, iskolai végzettség 8 osztály. 45%- a sajátosság mellett rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 30%- a csak az SNI tényezők hatnak negatív erőként a tanuló személyiség fejlődésében. SNI tanulók etnikai megoszlása: 25%- roma tanuló 75%- nem roma tanuló

16 PEDAGÓGIAI ALAPELVÜNK: tantestületünk közös szándéka az együttnevelés, az integráció. Valljuk, hogy ami segíti a fogyatékossággal élőket, az más tanítványaink számára is hasznos lehet. Inkluzív oktatási-nevelési módszereket alkalmazunk (Kompetenciaalapú nevelés, kooperatív tanulási technikák, differenciálás, Meixner módszer). CÉLUNK: pedagógiai módszerünk és tanítványaink életszemléletének középpontjában az elfogadás és a más iránti figyelem álljon. CÉLINDIKÁTORAINK: - az iskolában dolgozó felnőttek és osztálytársak a könnyen beazonosítható sérültséget megértik és primer megoldásként azonnal személyre szabott segítséget nyújtanak. - Az integráció során a gyerekeket nem pusztán befogadják azonos térben s kapcsolati hálóban nevelik hanem a környezete is (nevelők, gyerekek) alkalmazkodik az SNI tanulók speciális igényeihez. SNI tanulók gondozásának vonalas ütemterve: Március hó: Május hó: Egyeztetés a leendő 1.osztályos tanulók iskolaérettségi vizsgálatáról, esetleges szakértői vélemény beszerzése. Szülői nyilatkozatok, igazolások beszerzése a kedvezményes tankönyvellátáshoz és étkezéshez. Augusztus hó: SNI kontrollvizsgálat ütemezése. SNI tanulók fejlesztési csoportjainak kialakítása. November hó: Újonnan felkerülendő SNI- igényű tanulók javaslata a Nevelési Tanácsadóba elsőkénti vizsgálatra. Következő évi normatíva igénylés egyeztetése. December hó: Adminisztrációs dokumentumok ellenőrzése. Január hó: Február hó: Június hó: Tanulmányi előmenetel, féléves értékelés az SNI fejlesztő nevelő, osztálytanító és szaktanárok által. Féléves beszámoló Kakucs Község Képviselő-testület előtt. Év végi tanulmányi eredmények elemzése, kontrollja. Dokumentumok lezárása ellenőrzése.

17 6, SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK a.) ÁLTALÁNOS tevékenységek - Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése - Párhuzamos osztály esetén csoportbontás (kis létszámú csoportok) - Felzárkóztató, korrepetáló órák. - Napközi otthoni foglalkozás (szakkorrepetálás) - Tanulószobai foglalkozás (szakkorrepetálás) - Kedvezményes diákétkeztetés. - Ingyenes tankönyvellátás. - Ingyenes taneszköz ellátás. /füzet, íróeszköz, rajzeszköz / - Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek, egyéni vagy csoportos használata. - A nevelő és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai. - A szülők, a családok nevelési gondjainak segítése (családlátogatás) - Fogadóórák konzultációs lehetőségei. - Iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős feltáró, megelőző, elemző tevékenysége. Kapcsolattartás a Gyermekjólétei Szolgálattal. - Szükség esetén a rászoruló gyermekek pszichológiai, nevelési tanácsadói gondozása. - A rászoruló gyermekek önkormányzati segélyezésének kezdeményezése.

18 b.) SPECIÁLIS tevékenységek Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatási programja (A cigánytanulók speciális felzárkóztató programja) Tanulóink 1/6 a cigány származású, létszámuk intenzíven növekszik: alsó tagozatban 28 %, felső tagozatban 18% a százalékos megoszlásuk. Ez a tény szükségessé tette, hogy etnikai szokásaikat megértve, hátrányos helyzetűk javítására és leküzdésére külön programot dolgozzunk ki, melyek lényege: - A cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával valamennyi gyermeket eljuttatunk legalább az óvodai-iskolai előkészítő foglalkozásokra. Ez az iskolai felvételnek egyik alapkövetelménye. (Képesség, készség és higiénés szokások megfigyelése, gyakorlása miatt). - Az iskolaérettségi vizsgálatnál kiderült problémákat elsősorban helyben kívánjuk kezelni. Csak értelmi fogyatékos és súlyosan magatartászavaros gyermeket nem tudunk felvenni. - Beszédzavarral küzdő gyermekek részére logopédiai kezelést biztosítunk. - A sikertelen első osztályt előkészítő jellegűnek minősítjük. - A tankönyveket minden tanuló csaknem ingyen kapja, jelképes összeggel kell hozzájárulnia saját részként. További taneszközök beszerzéséhez beiskolázási segélyt javaslunk. - Tanítványaink kortársaikkal együtt, differenciálás nélkül vesznek részt a foglalkozásokon. Az osztályba íratás a szülők igénye alapján történik, így véletlenszerűen ágyazódnak be az osztályközösségekbe. - A kiscsoportos foglalkozás és az egyéni bánásmód az, amely alapvetően meghatározza sikeres beilleszkedésüket. - A tanulási nehézséggel küzdők számára heti 3 alkalommal 1-3 fős csoportban korrepetálást biztosítunk.

19 - Valamennyi alsó tagozatos tanulót napközis ellátásban részesítünk. Étkezési díjuk a mindenkori térítési díj 40 %-a. Végső esetben ingyenes étkezést biztosítunk, amennyiben az veszélyeztetné a napköziből való távolmaradást. - Felső tagozatos tanulóink tanulószobai foglalkozáson vesznek részt, itt szakkorrepetálásban részesülnek. - Valamennyi cigánytanulónkkal, szemben a dicsérő pedagógiát alkalmazzuk. Büntetést csak a legvégső esetben alkalmazzunk, de az sosem lehet testi fenyítés. - Tanulmányi, kulturális rendezvényeinken megbízatást kapnak. Az önkormányzatok anyagi támogatásával részt vesznek minden olyan rendezvényen, melyet saját erőből nem tudnak fedezni (színház, tanulmányi kirándulás, tábor, ballagás stb.) - Tanévzáró ünnepélyen 2 tanuló (1 alsós és egy felsős) részesül elismerő oklevélben, könyvjutalomban, melyet a Kisebbségi Önkormányzat ad át a jó tanuló, jó magatartású cigány tanulók részére. - A tanulmányi munkában élenjárók részére tanulmányi ösztöndíjra pályázunk. - Fokozott figyelmet fordítunk 8. osztályban a pályaválasztásra. Az osztályfőnök feladata, hogy a szülők helyett (ha szükséges) intézze az adminisztrációs, szervezési teendőket. - Fokozott figyelemmel kísérjük higiénés megjelenésüket. Minden héten első testnevelés órán tisztasági ellenőrzést tartunk. Minden lehetőséget és eszközt megadunk ahhoz, hogy használják ki a sportcsarnok tisztálkodási lehetőségeit. Rendszeres, de észrevétlenül működik a ruha és cipő segélyezés az osztályfőnökök irányításával. - Egy évben két alkalommal az iskola vezetősége beszámol a cigánytanulók magatartási, tanulmányi előmeneteléről a Kisebbségi Önkormányzat előtt. c.) Oktató-nevelő munkánk tartalmi, működési rendje

20 Intézményünk Alapító Okiratának megfelelően általános tantervű alapfokú intézmény, mely helyi egyedi igényeknek megfelelően helyi specialitásokkal bír. Alaptevékenysége: 6-18 éves tanköteles korú gyermekek oktatása alsó és felsőtagozatban 1-8. évfolyamon, amelynek keretében az iskola biztosítja nappali rendszerű kizárólag integrállt nevelésben, oktatásban nevelésüket, oktatásukat, felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, illetve a középfokú iskolai továbbhaladásra. Szervezeti és működési formák, helyi sajátosságok: a.) Integrációs oktatás és nevelés Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére 1-8. osztályig biztosítjuk ezt az oktatási-nevelési ellátást. Ennek feltétele, hogy a jegyző megállapította a tanuló HHH helyzetét. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik, negyedéves szöveges értékeléssel. Az igazgatónak joga van 10% erejéig a HHH megállapításához akkor is, ha egyébként valamelyik feltétel nem teljesül. b.) Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan oktatjuk és neveljük az organikus és nem organikus eredetű SNI tanulókat. Egyéni fejlesztésük a szakvéleményben megállapított heti óraszámban és fejlesztési területen helybentörténik. c.) Nem szakrendszerű oktatás-nevelés A kötelező tanórai foglalkozások %-ban nem szakrendszerű oktatást szervezünk 5-6. évfolyamokon. Az 5-6. évfolyam funkciója elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése. A nem szakrendszerű oktatást elsősorban módszertani feladatnak tekintjük kiemelten a kompetenciaalapú, kooperatív tanulási technikák elsődleges alkalmazását tartjuk szem előtt. Csoportbontást adott osztályon belül csak a magas létszámú osztályok esetében alkalmazunk. d.) Roma kisebbségi oktatás Szülői igény alapján helyi tantervünkbe beépített roma kultúrát közvetítünk 1-8. osztályig tanítási órán és azon kívül, kizárólag magyar nyelven. 7. A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

21 Az ifjúság szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi hatások, az érték- és normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami otthon érezteti hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az iskolában a gyerekek teljesítmény, viselkedés-, és kapcsolatzavarainak formájában. Iskolánk gyermekvédelme az első és legfontosabb jelzőrendszer (lehet, illetve kell hogy legyen), hiszen a gyerekek minden problémája itt érzékelhető először. Intézményünk feladata: - felismerjük a problémát - keressük az okokat - segítséget nyújtsunk, illetve jelezzük az illetékes szakembernek, a Gyermekjóléti Szolgálat iskolai gyermekvédelmi felelősének (koordinátorának). Célunk: - gyermekvédelmi munkánk során a gyerekek problémáit minél hatékonyabban kezeljük, megelőzve súlyosabbá válásukat. AZ ISKOLAI GYERMEKVÉDELMI FELELŐS TEVÉKENYSÉGI KÖRE: szemléletformálás szülők és pedagógusok körében: - szülői értekezlet - nevelőtestületi értekezlet - diákönkormányzat feladata, hogy a pedagógiai programban és az iskola életében kiemelkedő helyen szerepel a gyermekvédelem: egyeztet, koordinál és pedagógusokat továbbképzésre motivál. a mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása. a veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével:

22 - nyilvántartóba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján javaslattétel a további teendőkre, valamint egyeztetés a Gyermekjóléti Szolgálattal. - kétséges vagy nehezebb helyzetekben azonnal forduljon a Gyermekjóléti Szolgálathoz és működjön közre a helyzet megoldásában. a veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységének és tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése és adott esetben javaslattétel a változtatásra. pályaorientáció segítése törekedjen a veszélyeztetett gyermekek hasznos szünidei elfoglaltságának biztosítására (tábor, stb.) A VESZÉLYEZTETETTSÉG FOGALMA Veszélyeztetettnek tekintjük azt a gyermeket, akinek testi, pszichés fejlődését az öröklött vagy szerzett organikus károsodások, környezeti ártalmak, illetve rossz interszociális kapcsolatok alapvetően gátolják. A veszélyeztetettség legfőbb kategóriái és tünetei 1. Környezeti okok: A család szerkezetének megváltozása, az ezzel kapcsolatos konfliktusok hatása a gyerekre. Nevelési hiányosságok. Brutalitás. Kényeztetés. Erkölcstelen családi környezet. Italozás a családban. Egyéb 2. A gyermek személyiségéből eredő veszélyeztető okok: Értelmi, érzelmi elmaradottság.

23 Szociális visszamaradottság. Gátlásosság. Fokozott agresszivitás. Kóros hazudozás, lopás. Túlmozgékonyság. Egyéb 3. Anyagi okok miatt veszélyeztetett gyerek: A szülők önhibájukon kívül alacsony jövedelműek. Rokkantnyugdíjasok. A családban sok gyerek van. Egyéb 4. Egészségügyi okok miatt veszélyeztetett gyerek: Született betegek (cukorbeteg, szívbeteg stb.) A családban elme- vagy idegbeteg van. Súlyos látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékosság áll fenn. Súlyos beszédhibás, de értelmileg ép. 5. Halmozottan veszélyeztetett gyerekek. Az előző okok tömeges hatása. A VESZÉLYEZTETETTSÉG ELHÁRÍTÁSÁRA SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK 1. Környezeti okoknál: Családlátogatás, tanácsadás szülőknek. Nevelési tanácsadóba utalás. Családgondozóba való utalás, családgondozónak való átadás. Szülők magatartásának bejelentése az illetékes szakembernek. Védő-óvó intézkedés. Javaslat alkoholelvonásra. A gyermek kiemelése a családból, illetve javaslat állami gondozásba vételre.

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

1.4. A Herman Ottó Általános Iskolában. A /2. jelű osztályok általános tantervűek, a választható órák terhére emelt

1.4. A Herman Ottó Általános Iskolában. A /2. jelű osztályok általános tantervűek, a választható órák terhére emelt A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSIN INTÉZMÉNYBE JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK, OSZTÁLYOKBA, TANULÓCSOPORTOKBA SOROLÁSÁNAK ELVEI, AZ ÁTJÁRHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA (Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben