GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN"

Átírás

1 30 Fejlesztô Pedagógia 2006/5. szám GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN HORVÁTHNÉ MOLDVAY ILONA A tanárok azt tanítják, amit maguk diákként tanultak, és meg is elégszenek ennyivel. Nagyon nehéz radikálisan új tudást csempészni az oktatási rendszerbe. Akik létrehozzák az új tudást, azoknak is kellene bevinniük, de ritkán kerülnek olyan pozícióba, László Ervin ISMERETEK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL A szocializáció nem új keletû fogalom. Míg azonban régen ezt passzív folyamatként ítélték meg, ma már aktív közremûködést is feltételeznek a szocializálandó egyén részérôl. A szemléletváltást e területen több tudomány fejlôdése, paradigmaváltása kényszerítette ki. A kognitív pszichológia a szocializációt organikus folyamatnak tekinti, melyben az interakció révén valósul meg az értékek, normák, viselkedési minták elsajátítása, röviden a társadalmiasulás. Bandura szociális tanuláselméletében kiemeli az utánzás, a pozitív megerôsítés, a modell szerepét. Fontos következtetés: a szociális viselkedés tanult, így tanítható is. A szociális viselkedés milyenségét a szociális kompetencia minôsége határozza meg. A szociális kompetencia fogalmát igen sokféle megközelítésbôl ismerhetjük többek között Argyle, Trower, B. H. Schneider, Putallaz és Gottman értelmezésében is olvashatunk róla. Minden definícióban közös elem az egyén hatása a környezetére belsô tényezôkön keresztül. Nagy József rövid, tömör meghatározásában a lényege: szociális ismeretek, motívumok, képességek és készségek rendszere, amely elôsegíti a szociális viselkedést. (Zsolnai ea.) (Minden olyan viselkedésre gondolunk, amely a társas kapcsolatot érinti.) Több ezer készségrôl beszélhetünk, de egyénenként is több száz készség birtoklásáról van szó természetesen változó mértékben. Az egyén viselkedését, reakcióját meghatározza, hogy milyen gazdag készlettel rendelkezik, mibôl választ. Nagy József a szociális kompetenciát elhelyezi egy nagyobb, a személyiséget felépítô funkcionális rendszerben. Ennek megfelelôen a szociális kompetencia, a személyes kompetencia, a kognitív kompetencia és a speciális kompetencia együtt alkotják a személyiség mûködô rendszerét. A szociális kompetencia egzisztenciális kompetencia, mivel alapvetôen meghatározza az egyén mûködését; teljes rendszer, mivel a megismeréstôl az önszabályozásig, felöleli a teljes folyamatot; pszichikus komponensrendszer, mivel a szociális viselkedéshez szükséges komponensfajták gazdag készletét mûködteti. (Nagy, 2000.) Mûködése meghatározó az egyén életének minôsége szempontjából, de épp ily jelentôs a hatása a társadalom szempontjából is, amennyiben az egyén sajátosságai visszahatnak környezetére. A szociális kompetencia a motívumés képességrendszerek sajátos szervezôdése. Ezek a komponensek öröklött és tanult elemekbôl épülnek fel. Az öröklött komponensek megismerését, jelentôségét az etológiai, humánetológiai és szociobiológiai kutatások segítették elô. Az elmúlt idôszak kutatásai komoly ismerettömeget halmoztak föl, így használható információkat lehetett kiszûrni belôle a szociális motívumrendszer területére vonatkozóan is. Jelközlô és jelfelismerô rutinok meghatározott készletével születünk, de ezek kutatása még folyik. Az arcfelismeréssel és auditív érzelmi kommunikációval kapcsolatban már többet tudunk. (Darwini algoritmusok hat alapemóció megítélése.) A szociális rutinokon kívül öröklött szociális hajlamokról is beszélhetünk párképzô, birtoklási hajlam, kötôdési, gondozási stb. jelenleg számukat huszonnégyre teszik. (Nagy Zsolnai, 2001) A tanult szociális rutinok és szokások közé soroljuk a verbális kommunikáció fordulatait, a szociális attitûdöket és meggyôzôdéseket, a szociális értékeket és normákat. A szociális képességrendszer kb. hat komplex képességgel mûködik. Ezek közül jelenleg azonosítható: a szociális kommunikáció képessége, a szociális szervezés, a szociális érdekérvényesítô képesség, a szociális tanulás, a szociális nevelés képessége. (Nagy Zsolnai, 2001) A szociális kompetencia fejlôdését négy tényezô határozza meg: az egyén maga, a család, az iskola, a kulturális közeg. Az egyén jellemzôit önértékelés, pozitív attitûd, hatékony kommunikációs készségek, nyitottság, mások elfogadása az öröklött feltételek mellett, a korai idôszakban döntô mértékben az a család határozza meg, amelyben él. Természetesen a szocializációs folyamat folytatódik felnôttkorban is, bár ez már nem olyan intenzív szakasz, mint a gyerekkori.

2 31 A család mely a csoportok egy különleges válfaja az elsôdleges szocializáció színtere. Itt történik a gyermek alapvetô pszichológiai funkcióinak kognitív, verbális, szociális készségek, minták elsajátítása. Ezek biztosítják a késôbbi fejlôdés, fejlesztés alapját. Ez a korai életszakasz tehát kiemelkedô jelentôségû, meghatározó az egyén további életútját, személyiségfejlôdését illetôen. A felnôttkori megnyilvánulások, a viselkedés, az egyén kapcsolatainak minôsége, döntô mértékben visszavezethetô ennek az idôszaknak a megtapasztalásaira. A család életének fejlôdési szakaszaiban különféle funkciók kerülnek elôtérbe. Csak felsorolásszerûen néhány tényezôt említek meg, amelyek idôszakonként más-más hangsúllyal befolyásolják a szocializációt: a család szerkezete, integráltságának foka, szülôi különösen az anyai és testvéri kapcsolatok, a kötôdési minta, a kimondott és burkolt értékek, a családon belüli hatalom és megnyilvánulásai, az anyai-apai szociális kompetencia, szokások, hagyományok, stb. általánosan fogalmazva tehát, a modellnyújtás. Ezek az élmények illetve az ebbôl kódolt tudatos vagy nem tudatos elemek, nem pusztán direkt hatásukkal jelentkeznek a késôbbi életben, hanem meghatározzák a további, személyiséget formáló hatások befogadásának mértékét és módját. Kiemelkedô jelentôségû a felsorolt elemek közül a kötôdés. Az elsôdleges kötôdés, mely az anya és az utód között jön létre, szilárd kapcsolat, mely öröklött és tanult elemeket egyaránt tartalmaz. Az elsôdleges kötôdés egyirányú, majd fokozatosan növekszik a kölcsönössége. A kötôdés lényege a bizalom, a támasz, a védelem, a segítés, alapja pedig a szeretet. Elfogadott nézet, hogy a kötôdés típusa mely lehet biztos, bizonytalan, és ambivalens eléggé jellemzô személyiségjeggyé válik, és összefüggést mutat a késôbbi szocioemocionális viselkedéssel. Lehetôségének kisgyermekkori hiánya a személyiségfejlôdés és a szociális viselkedés zavaraihoz vezet. Másodlagos kötôdésrôl beszélhetünk a családi, rokoni és társakkal kialakult kapcsolatokban. A másodlagos kötôdés kiemelkedô pedagógiai jelentôségû. Megismerése, szakszerû befolyásolása segíthet a pozitív nevelési eredmények elérésében. A család mellett, az iskolai nevelés a másik fontos, meghatározó elem a szociális kompetencia fejlôdésében. Az iskolában két területet nevezhetünk meg mint befolyásoló tényezôt. Az egyik az intézmény fizikai környezete, a másik a szociális struktúra. Fizikai környezetként gondolunk az épületre, az épület környezetére, az osztálytermekre, bútorokra, az ebédlôre. A szociális struktúrát három aspektusból szemlélhetjük. Lényeges a pedagógus személyisége, a szociális kompetenciája, attitûdjei, és vezetési stílusa. A gyerek eltanulja a tapasztalt viselkedési mintákat, így a Rogers-féle tanuló központú három pedagógia alapelvének különösen nagy a jelentôsége a hitelességnek, az empátiának és a feltétel nélküli elfogadásnak. Jelentôs szerep jut ekkor a kortársaknak is. A különbözô életkorokban azonban más-más a fontossága, jelentôsége és hatása, a másnemûekkel való kapcsolatnak, a barátságnak, a csoportba tartozásnak. Az érintkezés módja is életkoronként jelentôsen változhat. A meghatározó tényezôk közül utolsóként a kulturális hatásokat említjük. A szociális készség nagyrészt kultúrafüggô. A kívánatos, az elfogadott, és az elfogadhatatlan viselkedést az adott társadalom orientációja, szemlélete, értékrendje szabja meg. Egyfelôl megkülönböztetünk mikroszociális hatásokat, ez jellemzôen a verbális és nonverbális kommunikációra és a szociális percepcióra vonatkozik. Másfelôl makroszociális jelenségek tekintetében fôként a kooperativitásról, az empátiáról, a konfliktuskezelésrôl, altruizmusról beszélhetünk. A készségek közül legfontosabb a kommunikációs készség. Az egyén szociabilitása lehet: antiszociális gátlástalan, egoista, lojális méltányos és proszociális erkölcsös, altruisztikus. Az erkölcsi fejlôdéssel, annak kialakulásával, szintjeivel többen is foglalkoztak. (Jean Piaget, L. Kohlberg és Carol Gilligen) Mindegyik modell azonban több kritikát kapott. E terület vizsgálata különösen nehéz, hiszen a szokásosnál is több nehézséggel kell számolni, többek között azért, mert az erkölcs, az erkölcsösség fogalma társadalmanként és koronként igen változatos képet mutat. Annyit megjegyezhetünk, hogy bizonyos normák, szabályok és törvények betartását jelenti, és fejlôdése ezek interiorizálódásában jelenik meg. A szociális kompetencia fejlesztésének célja a proszocialitásra nevelés az egyén és a csoport érdekeinek összehangolási képessége. A szociális motívumrendszer fejlesztésével elôsegíthetjük az önzés és önzetlenség egészséges egyensúlyának megtalálását és mûködtetését. A fejlesztést megkönnyíti, ha korrekt ismereteink vannak a szociális viselkedésrôl, illetve legalább bizonyos elemeirôl. Ezért fontos vizsgálatokat végezni, mérni, amely összetevôt lehet, feltárni bizonyos részterületeket, behatárolni a készségek, képességek fejlettségi szintjét. A vizsgálatok közül néhányat már több évtizede végeznek, de akadnak olyan területek is, amelyek vizsgálati módszerei kísérleti, illetve kezdeti stádiumban vannak. A szociometria a csoport vagy közösség társas kapcsolatainak egyszempontú, vagy többszempontú feltárását célozza meg. A vizsgálat eredményét egy térképen, a szociogramon teszik látványossá, érthetôvé, de használnak szociomátrixot is. A kötôdések vizsgálatának eredményét kötôdési hálón mutathatjuk be. Ennek ismerete, pozitív irányú alakítása, sokat segíthet a deviáns viselkedés kialakulásának megelôzésében, illetve módosításában. Amerikában vizsgálták az iskoláskorú gyermekek szociális készségeit. Ez a vizsgálat négy területen értékelt különbözô indikátorokat, így egy közel teljes képet kaptak egy-egy tanulóról. A négy terület: a környezeti viselkedés, a személyközi viselkedés, az önmagunkkal szembeni viselkedés, és a feladattal kapcsolatos viselkedés. Magyarországon az egyik komplex vizsgálóeljárás, a DIFER része a szocialitás vizsgálata. A differenciált fejlôdésvizsgáló rendszer sok egyéb terület mellett a szociális kompetencia ötféle tartalmi komponensét elemzi: a kapcsolatfelvételt, a társas viszonyulást, a feladatvállalást, a feladattartást és az erkölcsi érzéket. Ezeken kívül számos eljárás, technika ismert még a terület megismerése érdekében pl. megfigyelés, önjellemzés, önértékelés, interjú, mérôskálák.

3 32 Fejlesztô Pedagógia 2006/5. szám Az iskolában több szinten szükséges segíteni a gyermekek szocializációját, fejleszteni az ehhez tartozó készségeket, képességeket. Az oktatás maga is jó terep erre, hiszen a tanulás közben különbözô magatartásformák, viszonyulások jönnek létre. Kifejezettebb e terület célzott fejlesztése a nevelési fázisban amely természetesen nem különül el élesen az oktatástól, inkább csak a hangsúlyok más tényezôkön vannak. A nevelés feladatai között nagy a jelentôsége a szociális kompetencia két alrendszerébôl levezetve a szociális motívumrendszer és a képességrendszer fejlesztésének. Így a döntés és kivitelezés képességeit befolyásolva, a személyiséget hozzásegítjük a kompetens viselkedéshez. Ismét Nagy Józsefhez fordulhatunk precíz megfogalmazásért. A nevelés a személyiségfejlôdés segítése szándékos, célracionális, tervszerû, felelôsségteljes tevékenység révén, amely a nevelô egyén szociális készségei, képességei, ismeretei alapján valósul meg. (Zsolnai. ea.) A fejlesztés kulcsfontosságú szereplôje a pedagógus, a nevelô, de nem a régi, hagyományos, tekintélyelvû szerepfelfogásban. Szemléletváltozás történt a pedagógus szerepét, szerepeit illetôen is, bár az elmélet és gyakorlat divergenciája itt is érzékelhetô. Az elméletben megindokolt, bebizonyított változtatási szükségszerûség, a megfogalmazott elvekbôl következô teendô a gyakorlatban nem mindig, vagy alig tapasztalható. A pedagógusok és az iskola kompetenciája a korlátok és lehetôségek tekintetében a társadalomban manapság vitára ad okot. Hol a határ, ki miért felelôs, kinek mi a joga, kötelessége, mibe szólhat bele a pedagógus, mennyire veheti, illetve vegye-e át a család funkcióinak egy részét? És végül, mi lesz ennek a következménye? Ma, a szociális viselkedés szempontjából is kívánatos a humanisztikus pszichológia, és reformpedagógia bizonyos elemeire több figyelmet fordítani. Rogers elveit már említettem. Érdemes még szólni Gordon munkásságának idevonatkozó részérôl. Erôszakmentes, kreatív konfliktuskezelési, konfliktusmegoldási módokat ismertet. Gyermekekbôl nyitott, kreatív, demokratikusan gondolkodó, empatikus felnôtteket csak nyitott, kreatív, demokratikusan gondolkodó, empatikus pedagógus képes nevelni. Igen nagy tehát a pedagógusok és az ôket képzô intézmények felelôssége. Le kell szögeznünk, hogy a pedagógus modell. A gyermekeknek akaratlanul is mintául szolgál. Azt, hogy egy szociális készségfejlesztô programmal milyen eredményeket lehet elérni, Kontai Ildikó és Zsolnai Anikó könyvébôl ismerhetjük meg. (2002) A fejlesztés zeneterápiás keretben valósult meg. A kétéves fejlesztôprogram eredményeként a kísérleti csoport eredménye lényegesen javult, míg a kontroll csoporté stagnált. A szociális készségek 52%-os fejlôdést mutattak a programban részt vevô kísérleti csoportnál. SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGE A LOGOPÉDIAI TERÁPIA KERETEIN BELÜL. A logopédia speciális, de igen jó terepet nyújt a szociális készségek fejlesztéséhez. Természetesen különbözô korlátokkal, elônyökkel, hátrányokkal is számolhatunk, ha a szokásos logopédiai tevékenységet ebbôl a szempontból vizsgáljuk. A logopédia, a beszéd tartalmi és formai oldalát vizsgálja, javítja, fejleszti. Teszi ezt az adó-beszélô, író, és a vevô hallgató, olvasó oldaláról is. Épp ezért különös jelentôséggel bír, hiszen annak a területnek a korrekcióját, fejlesztését célozza meg, amely direkt módon részt vesz a szociális fejlôdésben, ennek egyik eszköze, bázisa is. Az anyanyelvi problémák közvetlenül a gyermek beilleszkedését is nehezíthetik kortársai csoportjába. (Buda, 2003) B. Bernstein megkülönbözteti a kidolgozott kóddal, és a korlátozott kóddal rendelkezô gyermekeket. A mi terápiánkon jellemzôen korlátozott kóddal kommunikáló gyermekek jelennek meg, akik így halmozottan hátrányos helyzetben vannak. Náluk a beszéd nem tölti be valódi funkcióját, így ez gátat képezhet a szocializációs folyamatban is. A kommunikációval való foglalkozást nem lehet elképzelni néhány kapcsolódó terület bevonása nélkül. Ilyenek az észlelés, figyelem, memória, gondolkodás, de foglalkozni szükséges a manipulációval, a zenével, a mozgással is. Milyen tényezôk befolyásolhatják, hogy a készségfejlesztés mely elemei szerepelnek a foglalkozásokon? (Túl hosszú lenne részletesen elemezni minden tényezô tekintetében a szociális készségekre ható, az azt célzó, direkt és indirekt elemeket, így mindegyiknél csak felvillantok egy gondolatot.) Életkor. Egy óvodást érzelmi, manipulatív szinten mely itt az eszközök útján történô befolyásolást jelenti közelítek meg, éveseket pedig inkább verbálisan, racionálisabb stílusban A beszédhiba súlyossága. Ha beszéde súlyos mértékben károsodott, elôször a beszédfélelem leküzdése, feloldása a cél. Csoportos vagy egyéni terápiában vesz részt. Egyéni terápiában mód van olyan személyes kapcsolat kialakítására, amely igen jelentôs szerepet játszhat a szocializáció tekintetében. Csoportos, kiscsoportos terápia esetén viszont az együttmûködés, a versengés, az alkalmazkodás, az egymás segítése, az odafigyelés, a vereség, gyôzelem elfogadása, a szereptanulás és még sok tényezôt sorolhatnánk, amelyre befolyással lehetünk. Hetente hány alkalommal találkozunk. Természetesen a több alkalom lehetôséget nyújt egy folyamatra, egy komplexebb megközelítésre, a kényszerû heti egy alkalom viszont beszûkíti a találkozások tartalmát, és több a technikai jellegû, formálisabb kommunikáció. Milyen a kapcsolat a szülôkkel. Ha a szülô partner gyermeke habilitációjában, rehabilitációjában, beszédének korrekciójában, akkor az együttmûködés értéke a gyermek viselkedésében, motivációjában, és többnyire teljesítményében is megjelenik. Milyen a kapcsolat a pedagógusokkal. Az együttmûködés hasonló értékeket indukál ebben az esetben is, mint a szülôknél, ezért ott is, itt is a logopédusnak mindent meg kell tennie ennek érdekében. A terápia mely szakaszában vagyunk. Teljesen más a kapcsolat adta lehetôség egy pár napos, vagy esetleg egy többéves terápiás folyamat vége felé. De a kapcsolatok kialakítása, fenntartása, a kapcsolat ívének megtapasztalása szintén hasznos információkat tartalmaz. Van-e más problémája is a gyermeknek. Egy összetettebb kórképnél, például, ha még több mûtét vár a hasadé-

4 33 kos gyermekre, vagy mozgássérülés mellett sérült a beszéde, más a jellege az egész terápiás folyamatnak. A beszédhiba típusa Milyen típusú beszédhibánál milyen jellemzô, a szociális készségeket is érintô elemek szerepelnek? A megkésett, akadályozott beszédfejlôdésnél bábozás, zenével segített kommunikáció. A pöszeségnél pozitív megerôsítés, modellnyújtás. A hallássérülésnél: modellnyújtás, dicséret, nonverbális kommunikáció. A diszfóniánál: zenei elemek felhasználása, és a hang direkt módon való formálása. A diszlexiánál, diszgráfiánál: történetek megbeszélése, kooperatív technikák. A diszkalkuliánál: mintakövetés, problémamegoldás. Dadogásnál: szerepjáték, mûvészeti és zeneterápiás elemek. Hadarásnál: problémamegoldás, rejtvényfejtés, történet megbeszélése. Orrhangzós beszéd (hasadékosok): modellnyújtás, megerôsítés, jutalom, dicséret. A mutista gyermeknél: a kommunikáció körülményeitôl való függés feloldása. A következô szakaszban a terápia menetében általánosan szerepet játszó tényezôkrôl szólok. A terápiás helyzet alakulása nagyrészt a logopédus személyiségét, szakmai és szociális kompetenciájának fejlettségét mutatja. Már a vizsgálati szituációban komoly kihívás elé állítja a logopédust néhány gyermek. Egy-egy csemete mindig akad különösen a fiatalabb korosztályból, aki nem szólal meg, esetleg sírva fakad. Ilyenkor jó értelemben, de manipulálni kell. A Spence-féle mikroszociális készségek felosztásában, az érzelem kifejezés közül az arckifejezés, a gesztusok; az alapvetô nonverbális készségek közül a szemkontaktus; a nonverbális visszajelzések közül a mosoly, a szociális távolság; a hangminôség tekintetében a lassú, nyugodt, csendes beszéd a szerencsés. A már terápiára járó gyermekeknél természetesen mód és lehetôség nyílik több területen a fejlesztésre, összekötve ezt a szakmai igényességgel. Magától értetôdô, hogy az alapvetô szociális normákat nálunk is szükséges betartani, illetve megtanulni. Óvodás és kisiskolás gyermekeknél idônként gondot okoz a köszönés, a megköszönés, a búcsúzás. Volt rá példa, hogy a kopogást, benyitást, köszönést eljátszottuk néhányszor. De ez nem volt szigorú kényszer, játékkal, nevetéssel történt. A szoba rendjére, a játékokra, eszközökre, a számítógépre, megfelelô használatukra, illetve ennek megbeszélésére már az elején idôt szakítunk. A foglalkozásokon a fegyelmezéssel alig van probléma, ha mégis, a büntetés a jutalom megvonása, esetleg nem választhat óra végi zenét, játékot, illetve megbeszéljük, kibeszéljük. A személyközi viselkedés tekintetében a konfliktuskezelés és egymás kigúnyolása okoz idônként gondot. Ezek megoldása függ az életkortól, a helyzettôl és az adott dolog minôségétôl. Idônként felteszem a kérdést: Te mit szólnál, ha ezt mondanák rád? Neked jól esik, ha kinevetnek? Fôként diszlexiások esetében nagyon sok kooperatív feladatot adok, de idônként versenyeznek is. Gyakran elôfordul, hogy kezet nyújtanak egymásnak a játék végén, vagy megtapsoljuk egymás sikeres teljesítményét. Idônként rábízom egyik tanulóra, hogy a másikra néhány napig valamilyen tekintetben figyeljen, segítsen neki. (pl. ne felejtse el a házi feladatot.) Ezeket lelkesen teljesítik, és feladatvállalásuk, felelôsségérzetük, empátiájuk egy év alatt is észrevehetôen javul. Mivel alapvetô feladat, ezeknél a gyermekeknél a verbális készségének a fejlesztése is, minden óra elején öt-tíz percet szánunk a beszélgetésre ez három tanulónál elég is. Mondatalkotásuk, szókincsük, grammatikai készségük fejlesztése mellett ilyenkor az aktív meghallgatást is gyakoroljuk. Figyelnek, mert a Ki mire kíváncsi? keretében kérdeznek is egymástól. A terápiák egy részének fontos tényezôje a sikerélmény biztosítása, illetve a kudarcok okozta másodlagos pszichés sérülések megelôzése. Igyekszünk olyan feladatokat adni, amelyek mindkét agyféltekét megmozgatják lásd az elôzô, beszédhibánkénti felsorolást. A beszéd jellemzôen bal agyféltekéhez, a zene, a téri, mûvészi dolgok a jobb féltekéhez kötött. Ezért sokat rajzolunk, színekkel dolgozunk, manipuláció közben beszélünk, ritmikus mozdulatokkal mondunk verseket, megtanult szöveget. A családrajz diagnosztikus, de terápiás eszköz is. Az elvarázsolt család rajzzal igen sok feszültséget ki lehet varázsolni a gyerekekbôl. Az érzelmek kimutatása, kifejezése sok nagyobb gyerek számára nehézséget okoz, biztonságos környezetben azonban visszatalálnak az eredeti, természetes kifejezésekhez. A nyitott, békés, pozitív visszajelzéseket biztosító légkör mellett a logopédiai szoba környezetével, bútorzatával és egyéb berendezési tárgyaival is igyekszünk ezt a biztonságot sugározni. Sajnos, a társadalomban a nagyfokú egyenlôtlenségek komoly konfliktusokat gerjesztenek. Az iskola szelektivitása miatt az esélyek tekintetében tovább polarizálódik a felnövekvô nemzedék. A rossz szülôi minták átöröklôdnek, és a társadalom peremére sodródott emberek már nem is akarnak beilleszkedni az ôket negligáló csoportokba. Ennek megelôzése lenne a jövô egyik lényeges feladata, és ebben nyújthat tényleges segítséget a tudatosan tervezett, és megfelelô szakemberek segítségével végigvitt szociális készség- és képességfejlesztés. Olyan magatartási szokásokat, attitûdöket, szerepeket, érzelmeket kell kialakítani, amelyek képessé teszik az embert arra, hogy aktív módon beilleszkedjék a változó társadalmi környezetbe. A mottóban felvetett gondolat komoly kritikát tartalmaz. Visszatérve László Ervin könyvéhez, Russel optimistább gondolataival zárom dolgozatomat. Az ördögi kör kezd tehát berepedezni. Azok a gyerekek, akik rosszul mûködô családban nônek fel, rosszul mûködô modellt tanulnak meg, és többnyire rosszul mûködô szülôkké válnak. Ha viszont meg tudjuk tanítani az embereket, hogyan neveljék nagyobb odafigyeléssel gyermeküket, akkor az ördögi kör megtörik, és példájuk az egész társadalomra óriási, hosszú távú kihatással lehet. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Báthory Zoltán Falus Iván (szerk. 1997): Pedagógiai Lexikon. Keraban, Budapest. Buda Béla: A szocializáció a gyermekkorban. In: Zsolnai Anikó (szerk.)

5 34 Fejlesztô Pedagógia 2006/5. szám (2003): Szociális kompetencia társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Budapest. Falus Iván (szerk.1998): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Fehér Irén (szerk ): Pedagógia és pszichológia. Comenius Bt. Pécs. Kontai Ildikó és Zsolnai Anikó (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. László Ervin (szerk.) (1999): A tudat forradalma. Új Paradigma Kiadó, Szentendre. Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. Nagy József Zsolnai Anikó (2001): Szociális kompetencia és nevelés. In: Báthory Zoltán Falus Iván: (szerk.) Tanulmányok a neveléstudományok körébôl. Osiris Kiadó, Budapest. Dr. Tóth László (2003): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. Zsolnai Anikó (2001): Kötôdés és nevelés. Eötvös Kiadó, Budapest. Zsolnai Anikó (szerk.) (2003): Szociális kompetencia társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Budapest. Zsolnai Anikó elôadásai SZTE Pedagógia szak. VASS ZOLTÁN A RAJZVIZSGÁLAT PSZICHODIAGNOSZTIKAI ALAPJAI PROJEKCIÓ, KIFEJEZÉS, MINTÁZATOK Flaccus Kiadó, Budapest, 2006 Rendkívül értékes és úttörô mûvet tart kezében az olvasó: a szerzô gazdag szintézisét adja az óriási szakirodalomra csak e mûben 648 irodalmi adatra és nagy tapasztalatára ( darabból álló gyûjtésébôl itt 1256 rajzra), valamint oktatói munkájára támaszkodva a rajzolás pszichológiájának és pszichodiagnosztikájának. Alapvetô az egész-szemlélet, amely nem izolált részelemek lexikonszerû elemzését, hanem sokrétû összefüggések rendszerszemléletét nyújtja. Tankönyv és kézikönyv egyben: átfogó, teljes képet ad a területrôl, elsôsorban annak, aki el akarja sajátítani, meg akarja tanulni. Nagy haszonnal forgathatja a könyv lapjait az is, aki csak meg akar ismerkedni ezzel a képi világgal. Ennek alapján ajánlható pszichológusnak, pszichiáternek, gyógypedagógusnak, pedagógusnak és minden érdeklôdônek, akit a vizuális világ személyiséglélektani vonatkozásai érdekelnek, vagy azzal behatóan foglalkozni, illetve dolgozni akar. Dr. Hárdi István SZAUTNER JÁNOSNÉ SZIGETI GIZELLA NEBULÓ 4. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ FELADATGYÛJTEMÉNY KISISKOLÁSOKNAK Marketing Mûhely Kft., Szolnok, 2006 Tudományosan igazolt tény, hogy az ismeretszerzés annál hatékonyabb, minél több érzékszervet kapcsolunk be a megismerési folyamatba. Vizsgálatok szerint a hallottak 20%-át, a látottak 30%-át, a hallottak és látottak 50%-át, a saját szavainkkal elmondottak 70%-át, a cselekedeteinkkel megtapasztaltak 90%-át jegyezzük meg. A Nebuló 4. a látási, hallási, mozgási percepciót fejlesztô feladataival segíti a hatékonyabb ismeretszerzést.

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Módszertani útmutató az átlagtól eltérő fejlődésmenetű tanulók egyénre szabott fejlesztéséhez Bevezetés Minden gyermeknek

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A pedagógusi készségrepertoár a képzés fókuszában

A pedagógusi készségrepertoár a képzés fókuszában Bán Éva A pedagógusi készségrepertoár Bán Éva A pedagógusi készségrepertoár a képzés fókuszában Kulcsszavak: pedagógiai szituáció, interakció, készségrepertoár, konfliktuskezelés A hazai pedagógusképzés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Modellprogram a serdülőkorúak szociális kompetenciáinak fejlesztésére a konstruktivista paradigma alapján

Modellprogram a serdülőkorúak szociális kompetenciáinak fejlesztésére a konstruktivista paradigma alapján Modellprogram a serdülőkorúak szociális kompetenciáinak fejlesztésére a konstruktivista paradigma alapján Subrt Péter Eszterházy Károly Főiskola, Eger subrtpeter6@gmail.com Tanulmányom célja, hogy bemutassam

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben