Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom. I. Reneszánsz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom. I. Reneszánsz"

Átírás

1 Olasz reneszánsz, olasz reneszánsz irodalom I. Reneszánsz A reneszánsz francia szó, jelentése: újjászületés. A XIV-XVI. század kultúrtörténeti és mővészeti korstílusa. Észak-Itáliából indult, ahol a gazdag polgárság saját világszemléletet alakított ki, a humanizmust. Középpontba állították a szerelmet, a barátságot, a családot, a hazát, dicsıítették a természetet, a tudást. Az antikvitás és a saját nemzeti kultúrájuk felé fordultak. A görög és a római mővészeteket tekintették példának. A reneszánsz elsıként a képzımővészetekben és az irodalomban jelentkezett. 1 II. Olasz reneszánsz A reneszánsz életszemlélet kialakítója a XIV-XVI. században megerısödı itáliai városok polgári értelmiségi rétege volt. A szellemi áramlat csakhamar Európa többi országában is megjelent. 2 III. Olasz reneszánsz irodalom Az olasz reneszánsz irodalom elindítója, az olasz nyelvő irodalom megteremtıje: Dante ( ), Boccacció ( ) és Petrarca ( ) volt. Dante, Alighieri ( ) Olasz költı Észak- Itália gazdag kereskedıvárosában, Firenzében született 1265-ben. A XIII. századi Itáliát a pápák és a császárok közötti küzdelem osztotta meg. A politikába bekapcsolódó

2 Dante ellenfelei gyızelme után szülıföldje elhagyására kényszerült. Élete nagy részét számőzetésben töltötte. Költészetének meghatározó eleme volt gyerekkori szerelme, Beatrice, akit kilencesztendıs korában látott meg elıször. A fiatalon meghalt Beatrice emléke felmagasztosulva élt a költıben, megteremtette az eszményi, tökéletes nı alakját. 3 Isteni színjáték Dante fı mőve az Isteni színjáték, melyet 1307 és 1320 között írt. A középkori hagyományokkal tudatosan szakított, mővét nem latin, hanem olasz nyelven írta. A mő eredeti címe Commedia volt, azaz Színjáték, amelyhez a Divina, Isteni jelzıt az utókor illesztette. A Divina Commedia Isteni színjáték nem könnyő olvasmány. Ma már minden kiadásához magyarázó szöveget mellékelnek. Szerepel benne görög és római mitológiai utalás, és bibliai elemeket is tartalmaz. Helyenként a szöveg nem szó szerint, hanem jelképesen értendı. A mő témája egy képzeletbeli túlvilági utazás. Megismerhetjük belıle a középkor és a reneszánsz határán élı ember gondolkodásmódját. Dante: Isteni színjáték Fordította: Babits: Mihály Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlı erdıbe jutottam, mivel az igaz útat nem lelém. Ó, szörnyü elbeszélni mi van ottan, s milyen e sőrü, kúsza, vad vadon: már rágondolva reszketek legottan. A halál sem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az uton. (I. ének 1-9 sor)

3 Az emberélet útjának felén járó (35 éves) költıt Vergilius, ókori költı kalauzolja túlvilági útján. Dante eltévedése jelképes. Az igaz útról letért embert szimbolizálja. Az eltévedt ember a Pokol kínjain át jut a Purgatóriumba, hogy megtisztulva juthasson a Paradicsomba, ahol kedvese, Beatrice várja. 4 Bemutatom, hogy a keresztény középkor világképében hogyan képzelték el a túlvilágot. A túlvilág 3 részbıl áll. I. Pokol: Lucifer és az ördögök birodalma. Ide jut a lélek, ha a földi életében súlyos vétket, halálos bőnt követ el. Itt nincs feloldozás. A Pokol a sötétség és a szerencsétlenség helye, ahonnan nincs szabadulás. II. Purgatórium: A megbékélés világa. Innen a kis vétket elkövetık lelke a megtisztulás után a Paradicsomba jut. III. Paradicsom: Itt vannak az üdvözültek. Az angyalok veszik körül ıket, Isten színe elıtt tartózkodnak. A költemény mérete és szerkezete különleges. A mő 100 énekbıl áll. Bevezetı énekkel kezdıdik. Három szerkezeti egységbıl áll. - I. Pokol - II. Purgatórium - III. Paradicsom Mindegyik rész énekbıl áll. Az Isteni színjáték legjobban kidolgozott része a Pokol. 9 egyre szőkülı kör alkotja. Ahogyan egyre lejjebb haladunk a Pokolban, egyre súlyosabb bőnök elkövetıivel találkozunk. A második körben szenvednek a szerelem bőnösei. Dante elképzelése szerint a Pokol a Föld középpontja felé egyre szőkül. Alul van Lucifer, a bukott angyal, aki szembefordult Istennel. A Pokol legmélye után a tölcsér kiszélesedik, s emelkedik az út a Föld túloldalán található Purgatórium felé. 5 Ezután Dante útja az üdvözülés és a Földön el nem ért boldogság felé, a Paradicsomba visz. Dante Isteni színjáték címő mővét a középkor enciklopédiájának nevezhetjük. Az alkotás a korabeli ismereteknek tárháza. A XIV. század világképét ismerhetjük meg a mőbıl.

4 Boccaccio, Giovanni ( ) Olasz író, költı Születési helyérıl a források és ı maga sem szólnak egyértelmően. Vagy Párizs, vagy Firenze. Apja módos kereskedı volt, ıt is kereskedınek szánta, majd jogot is tanult. Ekkor már Nápolyban élt ben tért vissza Firenzébe, s a tudományoknak, az írásnak élt. Több jelentıs mőve mellett megírta latinul Dante életrajzát. Nevét novellagyőjteménye, a Dekameron tette híressé. A Dekameron cím jelentése 10 nap. A cím arra a történetre utal, ami a novellákat keretbe foglalja. Az 1348-as firenzei pestisjárvány idején hét fiatal hölgy és három ifjú elmenekültek az egyik hölgy vidéki kastélyába. Az ott töltött 10 nap alatt naponta valamelyikük elmesélt egy történetet, egy novellát. A történetek cselekménye általában egy-két jelentıs esemény köré szövıdik. Maga az elbeszélés rövid, de váratlan fordulatokban gazdag. A Dekameron szereplıi uralkodók, nemes lovagok, fıpapok, gyakran firenzei polgárok, szerzetesek, apácák, kalandorok, mesteremberek, parasztok, asszonyok. 6

5 Petrarca, Francesco ( ) Olasz költı A firenzei családból származó Petrarca szüleit Dantéval egy idıben számőzték Firenzébıl. Élete nagy részét Észak-Itáliában és Dél-Franciaországban töltötte. Nagy mőveltségő tudós volt, az ókori Róma kulturális emlékeit győjtötte. Petrarca életének meghatározó élménye volt a Laurával való találkozás. Kapcsolatuk a távoli csodálás szintjén maradt, Laura nem is tudott róla. A szerelem emlékét Petrarca olasz nyelven megírt versei, a 366 költeményt tartalmazó Daloskönyve ırizte meg. 7 Petrarca a modern szerelmi költészet megteremtıje. Olasz nyelven megírt szonettjei a korai reneszánsz legnagyobb költıjévé tették. Szonett: középkori versforma, Petrarca hatására terjedt el. Az európai költészet egyik legkedveltebb formája. 10 vagy 11 szótagos, jambusokból álló 14 soros költemény. Eredetileg 4 versszakra tagolódott. Az 1. és 2. versszak négy soros, rímképlete abba (ölelkezı rím). A 3. és 4. versszak három soros, rímképlete cdc, dcd (keresztrím). A késıbbiekben a rímképlet merev szabálya megszőnt. 8 Az Áldott a nap címő szonett az imák hangulatát idézi. Minden versszak az áldott, áldottak fohásszal indul. Laura emléke az, mely áldottá, széppé varázsol mindent. A gondokat, a sóhajokat, a könnyeket, a reményt és a szerelmet. A Ti szerencsés füvek, boldog virágok kezdető szonett az ember és a táj különleges kapcsolatát mutatja be. Laura jelenlétével képes megszépíteni a természetet. A füvek, a virágok, a fák, az ibolyák mind-mind Laura emlékét idézik. A vers utolsó soraiban felszínre tör az elfojtott vágy: s a gondolat, mi szárnyat nem kap más senkiért, csak érte.

6 V. Felhasznált irodalom: 1. Irodalmi fogalomtár általános és középiskolák számára. Szerk.: Oros Imre. Kisújszállás, Szalay Könyvkiadó, p. 2. Kovács Endre Szerdahelyi István: Irodalomelméleti alapfogalmak. 2. kiad. Tankvk. Bp p. 3. Sipos Sándor: Irodalom a szakképzı iskola osztálya számára. Pedellus Tankvk., Debrecen, p. 4. Ua.: 76. p. 5. Ua.: 77. p. 6. Bánki István Forgács Anna Pála Károly: Irodalom a középiskolák 9. évfolyama számára. 5. kiad. Apáczai Kiadó, Celldömölk, p. 7. Sipos Sándor: Irodalom a szakképzı iskola osztálya számára. Pedellus Tankvk., Debrecen, p. 8. Ua.: 78. p.

7 Képek jegyzéke: 1. Dante, Alighieri Forrás: google.hu/imgres?q 2. Boccacio, Givanni Forrás: 3. Petrarca, Francesco Forrás: Készítette: Pál Lajosné magyar könyvtár szakos tanár

Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43

Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43 Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43 1. tétel: A gyermekirodalom fogalma. Esztétikai jellemzık. Mőnemek és mőfajok. A gyermekirodalom történetének általános áttekintése a kezdetektıl

Részletesebben

KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN

KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN KEDVENC ÍRÓM J. R. R. TOLKIEN Készítette: Turbók Krisztián 12.g. tanuló Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép-és Felsıfokú Szakképzı Iskola www.ujhelyi.sulinet.hu 1 Kedvenc íróm: J. R. R. TOLKIEN Peter Jackson

Részletesebben

VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag)

VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag) Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék BÁRDOS JÓZSEF VÁZLATOK A VILÁGIRODALOMBÓL (oktatási segédanyag) Kecskemét 2005 Világirodalom 3 1. AZ ÍRÁS ÉS AZ ÍRÁSBELISÉG TÖRTÉNETE

Részletesebben

KÖZÉPKOR A GREGORIÁN ÉNEK

KÖZÉPKOR A GREGORIÁN ÉNEK KÖZÉPKOR A GREGORIÁN ÉNEK A Római Birodalom utolsó századaiban létrejövı keresztény egyházak, és liturgiájuk új világszemlélet, új gazdasági-társadalmi közeg, és új kultúra létrejövetelében játszottak

Részletesebben

A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György

A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György A magyar kultúra veszteségei Az angyali lírikus: Sárközi György Készítette: Gál Fanni Szolnok, 2012. 2 Tartalomjegyzék Adatlap 3 Sárközi György életműve 4 Képek 11 Hivatkozások 13 Szépirodalmi hivatkozások

Részletesebben

Ének-zene segédlet gimnáziumi tanulóknak (Ókor zenéje, középkor, reneszánsz) A kék színnel kiemelt részek alapismeretek, mindenkinek tudni kell!

Ének-zene segédlet gimnáziumi tanulóknak (Ókor zenéje, középkor, reneszánsz) A kék színnel kiemelt részek alapismeretek, mindenkinek tudni kell! Ének-zene segédlet gimnáziumi tanulóknak (Ókor zenéje, középkor, reneszánsz) A kék színnel kiemelt részek alapismeretek, mindenkinek tudni kell! 1 Az ókor zenéje Az ókorban a zene és a költészet szorosan

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

IRODALMUNK A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN

IRODALMUNK A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN IRODALMUNK A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN Történelmi áttekintés az 1849-es bukás és az 1867-es kiegyezés között sajátos kettôsség jellemzi a magyar irodalmat, egyrészt megjelenik a csalódottság

Részletesebben

DANTE FÜZETEK. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata

DANTE FÜZETEK. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata DANTE FÜZETEK A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata Budapest, 2012 DANTE FÜZETEK QUADERNI DANTESCHI A MAGYAR DANTISZTISZTIKAI PERIODICO DELLA SOCIETÀ TÁRSASÁG FOLYÓIRATA DANTESCA UNGHERESE SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. évfolyam 4. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

Balaton környékének Szép Természetjátéki! Adalékok a Balaton és Keszthely tájleíró költészetéhez

Balaton környékének Szép Természetjátéki! Adalékok a Balaton és Keszthely tájleíró költészetéhez Cséby Géza Balaton környékének Szép Természetjátéki! Adalékok a Balaton és Keszthely tájleíró költészetéhez A Balaton, ez a csodálatosan szelíd, olykor rettenetesen háborgó, szépségekben is bıvelkedı táj

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kornélia doktorandusz, ME BtK Nyomda: ME Sokszorosító Üzeme

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Kiss Dávid 12/27/2010 Tartalomjegyzék 1. Petőfi Sándor életműve (forradalmi, látomás-költészete)... 2 2.

Részletesebben

Határok a spanyol nyelvő irodalmakban LAZARILLO FIATAL HISPANISTÁK TANULMÁNYAI

Határok a spanyol nyelvő irodalmakban LAZARILLO FIATAL HISPANISTÁK TANULMÁNYAI Határok a spanyol nyelvő irodalmakban LAZARILLO FIATAL HISPANISTÁK TANULMÁNYAI Határok a spanyol nyelvő irodalmakban LAZARILLO FIATAL HISPANISTÁK TANULMÁNYAI PALIMPSZESZT 2007 Szerkesztette MENCZEL GABRIELLA

Részletesebben

Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN. Doktori (Ph.D.

Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN. Doktori (Ph.D. Eke Zsolt A FA ÉPÍTÉSZETI SZEREPE A VILÁGKIÁLLÍTÁSOK PAVILON ÉPÍTÉSZETÉBEN AZ EZREDFORDULÓ EXPO-I KAPCSÁN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetı: Dr. habil. Winkler Gábor D.Sc egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Szerelemről dalolnék oly merészen... Petrarca verseire írt madrigálok a XVI. és a XX. századból

Szerelemről dalolnék oly merészen... Petrarca verseire írt madrigálok a XVI. és a XX. századból Szerelemről dalolnék oly merészen... Petrarca verseire írt madrigálok a XVI. és a XX. századból a capella sılentıum hangversenye (2010. június 17., Budapest, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor Cipriano

Részletesebben

A kódexek tipográfiája A Bod-kódex és a Képes Krónika

A kódexek tipográfiája A Bod-kódex és a Képes Krónika A kódexek tipográfiája A Bod-kódex és a Képes Krónika Farkas Zsófia Eszter Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/A (tuskeboki[kukac]freemail.hu) Összefoglaló

Részletesebben

RADICS PÉTER RAPRAAB.ELTE BULGUKSA

RADICS PÉTER RAPRAAB.ELTE BULGUKSA RADICS PÉTER RAPRAAB.ELTE BULGUKSA Koreai Buddhizmus 2011-06-10 Esszémet a koreai buddhizmus egyik legszebb kolostoráról írom, mely a méltán híres Bulguksa. Mielıtt azonban belekezdenék a templom részletes

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma

DEBRECENI ANIKÓ. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára. Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma DEBRECENI ANIKÓ Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztéruma ЛЬВІВ СВІТ 2009 1 УДК 821.511.141.09(075.3) ББК 83.3(4УГО)я721+83,3(О)я721

Részletesebben

Óratervek a felvilágosodás magyar irodalmának témájához

Óratervek a felvilágosodás magyar irodalmának témájához Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák Pais István Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák SZERZİI KIADÁS BUDAPEST 1992 ISBN 963 400 614 0 Pais István, 1992 A szerzı-kiadó levélcíme: Dr. Pais István egyetemi docens 1181 Budapest. Mátyás

Részletesebben

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille

A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille A klasszikus tragédia megteremtője Pierre Corneille (1606 1684) Corneille a klasszikus tragédia megteremtője, a klasszicista dráma nagy alakja. Számos vígjáték és tragikomédia utáni első tragédiája, a

Részletesebben

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Doktori (Ph.D) értekezés készítette: Véber János okleveles középiskolai tanár, az MTA

Részletesebben

A Tapolcai-medence és tanúhegyeinek táji öröksége, avagy a Magyar Toszkána

A Tapolcai-medence és tanúhegyeinek táji öröksége, avagy a Magyar Toszkána BODNÁR R. K. (2008): A Tapolcai-medence és tanúhegyeinek táji öröksége, avagy a Magyar Toszkána. In: III. Országos Turisztikai Konferencia "Örökség és turizmus" kötete, Pécs (megjelenés alatt) A Tapolcai-medence

Részletesebben

Tartalom DISPUTA. Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3

Tartalom DISPUTA. Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3 Küszöb Szénási Miklós: A nyugati varázsló... 3 Főtér Imre Mihály: Az ember világgá tágul és egyéniséggé sûrûsödik az Úristen, minden dolgok fénye, engem, a fény magyarázóját, megvilágosít... 4 Carlo Pedretti:

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre,

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre, Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 8. szám 2006. augusztus Szent istván király ünnepén Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát Szent István-napi ünnepségünkre,

Részletesebben

Ára: 50 Ft 2005. december 3.

Ára: 50 Ft 2005. december 3. VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA Ára: 50 Ft 2005. december 3. ITT A KARÁCSONY! A mai emberek számára talán hihetetlen, de a XVII. században a karácsony ünnepének még nem volt akkora jelentısége,

Részletesebben