SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom"

Átírás

1 SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Nyelvelsajátítás nyelvészeti speciális A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter Kreditek száma Előadás Szeminárium Gyakorlat Projekt III. 3 III. Tantárgy besorolása kötelező opcionális fakultatív (x el jelölni) X IV. Tantárgy oktatója előadás szeminárium gyakorlat projekt Vezetéknév, keresztnév Intézmény Tanszék/Intézet Tudományos fokozat Didaktikai fokozat Besorolás (főállású /társult) Életkor 31 V. Bartha Krisztina Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék drd. gyakornok főállású

2 Általános célkitűzések: A nyelvelsajátítás témaköre a pszicholingvisztika tudományterületének egyik jelentős kutatási területe, melynek tanulmányozása által a hallgatók betekintést nyerhetnek a nyelvi fejlődésbe, megismerkedhentnek azokkal a mechanizmusokkal, amelyek az anyanyelvés idegennyelv elsajátításában fontos szerepet játszanak. Ezen mechanizmusok megismerése a köznapi életben, a kutatási gyakorlatban és a szakmai fejlődésben egyaránt nélkülözhetetlenek. A tantárgy célja az, hogy a hallgatók elsajátítsák a nyelvelsajátítással, kétnyelvűséggel, tanulási zavarokkal kapcsolatos alapfogalmakat és megismerjék a szakterminológiát. Ezt követően képesek legyenek elméleti kérdések problematizálására, hipotézisek felállítására, kisebb kutatás elvégzésére. Kognitív kompetenciák: - az anyanyelv-elsajátítás szakaszainak megismerése, az egyes szakaszok jellemzése, - a nyelvi környezet anyanyelv-elsajátításra tett hatásának megismerése és megértése, - a kétnyelvűség többnézőpontú megismerése, az osztályozási módok megértése, - az olvasás és írás, a szövegértés és szövegalkotás mechanizmusainak megismerése, - az olvasási és egyéb anyanyelv-elsajátítással kapcsolatos tanulási nehézségek osztályozása, - az olvasási és egyéb tanulási zavarok fejlesztési lehetőségeinek ismerete. Szakmai kompetenciák: - a szakterminológia ismerete és készségszintű használata, - a tudományág kutatási területeinek ismerete, - a megismert tudományos kutatások értelmezése, - a kritikai gondolkodás fejlesztése. Érzelmi és értékkompetenciák: - a nyelvelsajátításról és a kétnyelvűségről kialakított újfajta látásmód gyakorlatba ültetése, - a zavarok felismerése, - a kétnyelvűségről alkotott attidűdök átalakulása, - az empátia fejlesztése. VI. Tantárgy tartalma 1.. VI.1. Előadások Téma: Bevezetés. Az alapfogalmak tisztázása. Kulcsszavak: nyelv, anyanyelv, idegennyelv, tanulás elsajátítás Téma: Az anyanyelv fejlődését magyarázó elméletek és modellek Kulcsszavak: tanuláselméleti nézőpont, absztrakt modellálás, nativista nézőpont, univerzális szabályok, interakcionalista modell, kulturális szabályok, konnekcionizmus, neurális hálózat Gósy Mária (005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, Lengyel Zsolt (1981): A gyermeknyelv. Gondolat, Budapest, Óraszám

3 Téma: A nyelvi fejlődés, az anyanyelv elsajátítása (0 3 év) Kulcsszavak: kritikus periódus, magzati tanulás, preverbális hangjelenségek, gőgicsélés, gagyogás, holofrázisok, telegrafikus beszéd, rekurzív mondatszerkesztés Gopnik, Alison (008): Bölcsek a bölcsőben. Typotex, Budapest, Gósy Mária (005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, Lengyel Zsolt (1981): A gyermeknyelv. Gondolat, Budapest, Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Medicina, Budapest, Téma: A nyelvi fejlődés, az anyanyelv elsajátítása (0 3 év) Kulcsszavak: kritikus periódus, magzati tanulás, preverbális hangjelenségek, gőgicsélés, gagyogás, holofrázisok, telegrafikus beszéd, rekurzív mondatszerkesztés Gopnik, Alison (008): Bölcsek a bölcsőben. Typotex, Budapest, Gósy Mária (005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, Lengyel Zsolt (1981): A gyermeknyelv. Gondolat, Budapest, Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Medicina, Budapest, Téma: A nyelvi fejlődés, az anyanyelv elsajátítása (3 10 év) Kulcsszavak: dialogikus beszéd, szövegszerűség, zöngésségi hasonulás, nyelvi tudatosság, szókincs, szóasszociáció, hangdiszkrimináció, anyai beszéd Gósy Mária (005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, Lengyel Zsolt (1981): A gyermeknyelv. Gondolat, Budapest, Téma: A nyelvi szocializáció, a környezet és az iskola hatása a nyelvi fejlődésre Kulcsszavak: kommunikatív kompetencia, gyermekközpontú kommunikáció, helyzetközpontú kommunikáció, korlátozott és kidolgozott kód, norma Csapó Benő (00): Az osztályok közötti különbségek és a pedagógiai hozzáadott érték. In Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris, Budapest, Kiss Jenő (1995): Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest, , Réger Zita (1990): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

4 Téma: A kétnyelvűség pszicholingvisztikai megközelítése Kulcsszavak: hozzáadó, felcserélő, domináns, balansz, korai kései kétnyelvűség, Cummins-féle küszöbhipotézis, deklaratív és procedurális modell, nyelvspecifikus tényezők, kétnyelvű mentális lexikon, Stroop-teszt Imre Angéla (005): Kétnyelvű gyermekek beszédpercepciós teljesítménye. In Beszédkutatás 005, Macher Mónika (00): Cigány gyermekek beszédészlelésének és beszédmegértésének vizsgálata. In Beszédkutatás 00, Navracsics Judit (010): Egyéni kétnyelvűség. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 1 8., , Navracsics Judit (007): A kétnyelvű mentális lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, Téma: A kétnyelvűség szociolingvisztikai vonatkozásai Kulcsszavak: kisebbség, többség, lingvicizmus, asszimiláció, nyelvcsere, interferencia, kódváltás, kölcsönzés, nyelvi identitás és attitűd Bartha Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , , Kiss Jenő (1995): Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest, Téma: A kétnyelvűség nyelvpolitikai vonatkozásai Kulcsszavak: kisebbség, többség, lingvicizmus, asszimiláció, nyelvcsere, interferencia, kódváltás, kölcsönzés, nyelvi identitás és attitűd Bartha Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , , Kiss Jenő (1995): Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest, Téma: A kétnyelvűség neveléslélektani vonatkozásai Kulcsszavak: kétnyelvű családtípus, oktatási modellek (nyelvi befullasztási program, szegregációs program, nyelvi bemerülési program, átirányítási program), anyanyelvápolás, szülői szerep Bartha Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , Csernicskó István (szerk.): Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnüki Bizottság, Hodinka Antal Intézet, Budapest Beregszász, 010,

5 Téma: Az idegennyelv-elsajátítás Kulcsszavak: agyi plaszticitás, szenzitív fejlődési szakasz, procedurális memória Bárdos Jenő 000. Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest Boldizsár Boglárka (00): Az anyanyelvi és idegen nyelvi beszédfeldolgozás összefüggései. In Beszédkutatás 00, Hegedűs József (01): Az idegen nyelv. Nyelvek nyelvtanulás. Tinta, Budapest. Téma: Az olvasás és az írás tanulása Kulcsszavak: nyelvi tudatosság, dekódolás, szegmentálás, szakkádok, percepciós átfogás, olvasási modellek, hangoztató elemző összetevő módszer, olvasástípusok Adamikné Jászó Anna (001): Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor, Budapest, Csépe Valéria (006): Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest, Gósy Mária (005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, Tóth László 006. Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen VI Téma: Az olvasási nehézség Kulcsszavak: percepciós zavar, diszlexia, tünetegyüttes, hallási és vizuális diszkrimináció, fonológiai tudatosság, (korai) fejlesztés Csépe Valéria (006): Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest, Gósy Mária (005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, Téma: Egyéb tanulási zavarok Kulcsszavak: tanulási nehézség, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, az emlékezet zavarai, kognitív tanulási nehézség, tünetegyüttes, (korai) fejlesztés Balogh László (006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis, Budapest, Mönks, Franz J. Knoers, Alphons M. P. (004): Fejlődéslélektan. Urbis, Budapest, VII. Általános bibliográfia

6 Kötelező szakirodalom: Adamikné Jászó Anna (001): Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor, Budapest, Bartha Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , , Gósy Mária (005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, 41 30, Navracsics Judit (010): Egyéni kétnyelvűség. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 1 8., , Réger Zita (1990): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest. Ajánlott szakirodalom: Adamikné Jászó Anna (006): Az olvasás múltja és jelene. Trezor, Budapest, Balogh László (006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis, Budapest, Bárdos Jenő 000. Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest Boldizsár Boglárka (00): Az anyanyelvi és idegen nyelvi beszédfeldolgozás összefüggései. In Beszédkutatás 00, Csapó Benő (00): Az osztályok közötti különbségek és a pedagógiai hozzáadott érték. In Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris, Budapest, Csépe Valéria (006): Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 34 55, Csernicskó István (szerk.): Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnüki Bizottság, Hodinka Antal Intézet, Budapest Beregszász, 010, Gopnik, Alison (008): Bölcsek a bölcsőben. Typotex, Budapest, Gósy Mária (005): Pszicholingvisztika. Osiris, Budapest, Imre Angéla (005): Kétnyelvű gyermekek beszédpercepciós teljesítménye. In Beszédkutatás 005, Kiss Jenő (1995): Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest, 86 90, Lengyel Zsolt (1981): A gyermeknyelv. Gondolat, Budapest, Macher Mónika (00): Cigány gyermekek beszédészlelésének és beszédmegértésének vizsgálata. In Beszédkutatás 00, Mérei Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Medicina, Budapest, Mönks, Franz J. Knoers, Alphons M. P. (004): Fejlődéslélektan. Urbis, Budapest, Navracsics Judit (007): A kétnyelvű mentális lexikon. Balassi Kiadó, Budapest, Tóth Beatrix 008. Fogalmazástanítás miért és hogyan másképpen? Anyanyelvpedagógia 1. Tóth László 006. Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen VIII. Tevékenységi formák Előadás Szeminárium Didaktikai módszerek előadás, magyarázat, beszélgetés

7 IX. Értékelés formája Értékelés (írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, gyakorlat, egyéb) Vizsga írásbeli 100% Százalék az érdemjegyből Kollokvium Szeminárium Egyéb pontosítások: Az előadásokon való jelenlét a vizsgázás feltétele, 50%-os hiányzás megengedett. A vizsgához szükséges kötelező könyvészet megtalálható a könyvtár magyar nyelv és irodalom részlegén. Tantárgy oktatója, drd. Bartha Krisztina

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy Tantárgy neve Kommunikáció Tantárgy kódja AIB1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2 (előadás) Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3

BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3 Dr. Páli Judit BPP 110 A gyermek fejlődése és megismerése N: 30 + 0 Tantárgy besorolása: 3 Tantárgy előadója/i: Dr. Gőbel Orsolya Oktatás nyelve: Értékelés módja: Vizsga őszi/tavaszi I-V.. Írásbeli A kurzus

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA

A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PSZICHOLÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Pszichológiai Munkacsoportja Pszichológia

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

Az anyanyelv-elsajátítás zavarai

Az anyanyelv-elsajátítás zavarai Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Az anyanyelv-elsajátítás zavarai Témavezető: Reszegi Katalin Tudományos segédmunkatárs Készítette: Babják Evelin III. magyar Debrecen,

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBŐ JÚLIA SZTANÁNÉ BEBICS EDIT ZILAHINÉ GÁL KATALIN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM2101 A pedagógiai kommunikáció elvei és technikái A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Buda Mariann Egyetemi docens Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 2 Féléves óraszám (levelező):

Részletesebben