BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 850/2011. Előadó: Krattingerné Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatásáról szóló 31/2008. (VII. 14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének2011. december 16. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer KIímabarát Otthon Panel Alprogram, iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának, korszerűsítésének támogatása elnevezésű pályázatán (a továbbiakban: Panelprogram) a Lencsési út társasház pályázatát vissza nem térítendő állami támogatásban részesítették. Az épület a Békéscsabai Lakásszövetkezet (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6.) kezelésében áll, így a pályázatot is a Lakásszövetkezet nyújtotta be. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII. 14.) önkonnányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a Panelprogramhoz nyújtott önkonnányzati kamattámogatás odaítélésének feltételeit. A Rendelet 5. (4) bekezdése értelmében az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati kamattámogatás igényléséhez a kérelmező köteles 30 napon belül az önkonnányzat részére eljuttatni a minisztériumi támogatás nyújtásáról szóló támogatási szerződés, valamint a hitelszerződés másolati példányát. E kötelezettségének a

2 2 Lakásszövetkezet késve tett eleget, de a megújult társasházi épület tulajdonosai a közgyűlés méltányos döntésére számítanak akamattámogatás elbírálásában. Az önkormányzati vissza nem térítendő kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelő mértékű önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékű kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot. A társasházi pályázat fóbb adatai a következők: Lencsési út (1772/77. hrsz.): ~ pályázat műszaki tartalma: az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése 10 cm vastag polisztirol hőszigetelő lappal. ~ 25 lakásos magántulajdonú társasház ~ teljes beruházás költsége: ,- Ft ebből: támogatott beruházás költsége: nem támogatott beruházás költsége: (lépcsőház homlokzati nyílászáróinak cseréje, kaputelefon rendszer kiépítése) ,- Ft ,- Ft ~ megítélt állami támogatás mértéke: ~ saját erő: ~ felvett hitel összege: kamattámogatással érintett hitel összege: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ~ igényelt önkonnányzati kamattámogatás maximális mértéke: 25 lakás x ,- Ft = ,- FU5 év (2011. év év) ,- Ft/5 év = ,- Ft/év. A véleményező bizottság határozata az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII. 14.) önkonnányzati rendelete alapján az alábbiak szerint támogatja a 1772/77. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Lencsési út számú, a Békéscsabai Lakásszövetkezet (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6.) kezelésében lévő társasház beruházását: a. A program teljes felújítási költsége: ,- Ft ebből támogatott beruházás költsége: ,- Ft a kamattámogatással érintett hitel összege: ,- Ft. b. Az önkormányzati vissza nem térítendő kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelő mértékű önrész

3 3 biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékű kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a , Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot. c. A kamattámogatásban részesülő társasházzal az önkormányzat támogatási szerződést köt. A szerződés aláírására a polgármester jogosult. d. A kamattámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesítője vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelőzően negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítő, illetőleg az elszámolás bemutatása az ő nkormányzati kamattámogatásban részesűlt kőtelezettsége. 2. A vissza nem térítendő önkormányzati kamattámogatás összege maximum összesen 5.000,- eft, amely maximum évi 1.000,- eft-ot jelent. Ennek fedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi kőltségvetésében a "panelprogramhoz kamattámogatás" előirányzat terhére biztosítja, a további fedezetet a 2012., 2013., 2014.,2015. években az éves kőltségvetésben betervezni szükséges. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 20ll. december 31. Békéscsaba, december 7. Vantara Gyula polgármester Ell;::~Y~~.../. Pénzügyi: ~.?~~.

4 Pályázat kódja: LFP-2008-LA O-649 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése,felújítása céljából nyújtott támogatásra a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti pályázat alapján amely létrejött egyfelől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u. 3..; képviseli az ÉMI Építésügyi MinöségellenőrzőInnovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37.; Cégjegyzékszám: ; KSH szám: ) a továbbiakban: Támogató másfelől a(z) Békéscsaba Lakásszövetkezet, Lencsési út (5600 Békéscsaba, Lencsési út ; Adószám: ; KSH szám: ), a továbbiakban: Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett. I. A szerződés célja A Szerződő Felek célja, hogy a évi központi költségvetés Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzatából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával és a lakóépületek tulajdonosainak pénzügyi hozzájárulásával a panel-, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépületeket korszerűsítsék, felújítsák és ezzel energiafelhasználásukat csökkentsék. Szakfeladat száma és megnevezése: Állami lakástámogatásokjogszabály alapján. II. Előzmények A Kedvezményezettnek a Korm. rendelet VIII. fejezet 2. címe alapján benyújtott pályázatát a döntésre jogosult miniszter elfogadta. Ez alapján a Támogató a Kedvezményezettel a jelen szerződésben foglalt feltételekkel támogatási szerződéstköt. III. Támogatási jogcím A Támogató a Kedvezményezettnek az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításához az alábbi jogcím szerint nyújt vissza nem térítendő támogatást: nyílászárók energiatakarékos felújítása, vagy cseréje, és homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése IV. A támogatott program részletes adatai 1. A támogatott programmal érintett épület: Kedvezményezett \ Támogató" 1. oldal szignója U'-' szignója.~, (MINTASZERZÓDÉS: LFP-2008-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉS. FELÚJÍTÁS)

5 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S Helyrajzi száma Természetbeni címe Békéscsaba, Lencsési út A támogatott programmal érintett lakások száma: 25 db. 2.1 A támogatott program, beruházás műszaki tartalmának szöveges leírása: '- az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése10 cm vastag REVCO EPS táblákkal és Revco Putz homlokzatképzéssal; -lépcsőház homlokzati nyílászáróinak cseréje (UW =1,4 W/m 2 K) PVC nyílászárókra, mely munkálatra a pályázó nem igényel állami támogatást. 2.2 A támogatott program, beruházás és tervezett kivitelezési időpontja: A beruházás tervezett kezdő időpontja: tervezett befejezési időpontja: tervezett ünnepélyes átadása (nem kötelező): év szeptember hónap 16. nap év november hónap 17. nap 2.3 A támogatás kifizetésére építési engedélyköteles korszerűsítés, felújítás esetén csak a jogerős használatbavételi benyújtását követően kerülhet sor. Jogerős használatbavételi engedély megszerzésének tervezett időpontja (engedélyköteles beruházás esetén): 3. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségből Kedvezményezettet terhelő költséghányad nem lehet kevesebb, mint a támogatott felújítási költség 213 része. Az önkormányzat, mint támogató - az adott épület esetében - részben vagy egészben átvállalhatja a Kedvezményezettet terhelő saját részt. 3.1 Az állami támogatás mértéke ennek megfelelően nem lehet több a támogatás szempontjából elismert költség ~ részénél, de legfeljebb az egy lakásra számított támogatás vonatkozásában alakásonkénti ,- Ft-nál. 3.2 A lakóépületben lévő, nem lakáscélú ingatlanok - üzlet, iroda, stb. - tulajdonosaira jutó költségek fedezetére és általában véve az egyéb, nem lakóépület tekintetében állami támogatás nem vehető igénybe. 3.3 A Kedvezményezett saját forrásaként vehető figyelembe: a) a saját pénzeszköz (a lakóépület felújítására megképzett pénzeszköz, illetve a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása), A Kedvezményezett készpénzben vállalt saját erejének elhelyezésére szolgáló elkülönített számla adatai: Hitelintézet neve: OTP Bank Rt. Elkülönített számla száma: Kedvezményezett 'Támogató;~ 2. oldal szignója ~ szignója &\. (MINTASZERZÖOÉs: LFP-2DDS-LA-2- ENERGIATAKAA\KOS KORSZERŰSÍTÉS,FELÚJÍTÁS)

6 j Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S b) a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel, A Kedvezményezett saját forrásaként felvett bankhitel számla adatai: Hitelintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt. Hitelszámla száma: O7 - O O6-1 OOOO4 8 9 c) az ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet, A Kedvezményezett saját forrásaként beszámított ESeO típusú vállalkozó szerződés kelte:- 4. A támogatott program teljes beruházási költsége: ,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint. 4.1 A Kedvezményezett által biztosított saját erő a teljes beruházási költség vonatkozásában ,- Ft, azaz Tizenhárommillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharmincnégy forint, 5. A támogatott program támogatás szempontjából elismert beruházási költsége: ,- Ft, azaz Tizenötmillió-kilencszázötvenötezer-százhatvan forint. A támogatás szempontjából elismert beruházási költség tartalmazhatja: a) a tervezési, engedélyezési és használatbavételi költségeket, b) a lebonyolítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint c) az általános forgalmi adót. A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő: 5.1 A Kedvezményezett saját forrásként a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhető felújítási költségének 66,67 százalékát biztosítja a Korm. rendelet 29. (1) bekezdésével összhangban: A Kedvezményezett által biztosított saját erő ,- Ft, azaz Tízmillió-hatszázharminchatezer-hétszázhetvennégy forint, 5.2. Az önkormányzati támogatás a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhető felújítási költségének 00,00 százaléka. Az önkormányzati támogatás összege: 0,- Ft, azaz Nulla forint. A Kedvezményezett és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés kelte: Kedvezményezett \ Támogató '\ 3. oldal szignója ~ szignója ~~ (MINTASZERZÓOÉS: LFP-200S-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERÜSÍTÉS, FELÚJÍTÁS)

7 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S Az állami támogatás a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhető felújítási költségének 33,33 százaléka. Az állami támogatás összege: ,- Ft, azaz Ötmillió-háromszáztizennyolcezer-háromszáznyolcvanhat forint. 6. Amennyiben a Kedvezményezett a tervezési és engedélyeztetési költségeket, mint a felújítással kapcsolatos költségek egy részét a jelen szerződés aláírásakor már kifizette, úgy ajelen szerződés alapját képező pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belüli, számlával igazolt és megfizetett költségeik a támogatás alapját képező költségek közé beszámítanak, kivéve a nem lakáscélú ingatlanokra eső költségek. 7. A Kedvezményezett kijelenti, hogyajelen szerződés szerinti beruházás megvalósítása során az általa megfizetett, illetve megfizetendő általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult. 8. A Kedvezményezett képviseletére jogosult személy: Benedek László, ügyvezető igazgató, és Nagy Lajosné főkönyvelő. 9. A Kedvezményezett a jelen szerződés szerint támogatott program lebonyolítására felelős személyt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás műszaki és minőségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek beszerzését). A támogatott program lebonyolítására kijelölt felelős személy neve: beosztása Pintér Lajos építész telefon és telefax száma: 06-30/ ; 66/ ; 10. A pályázati felhívásban megjelölt - a programhoz kapcsolódó - egyéb adatok, információk: nincsenek V. A Kedvezményezett kötelezettségei 1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezését, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a támogatott program megvalósítási helyét a Támogató a Korm. rendelet 39. (5) bekezdése szerint köteles közzétenni. 2. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés szerinti program megvalósításához szükséges saját forrásai teljes egészében és korlátozásmentesen a rendelkezésére állnak. 3. A Kedvezményezett kijelenti, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs és nem áll felszámolási eljárás alatt. 4. A Támogató felhívja a Kedvezményezett figyeimét arra, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13IB. -ának feltételei szerint az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatás felhasználása tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a közbeszerzésekről szóló évi CXXrx. törvény rendelkezései alapján, amennyiben a közbeszerzés feltételei fennállnak. Kedvezményezett (" Támogató. szignója ~ szignója.~ (MINTASZERZÖDÉS: LFP-2DDS-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS) 4. oldal

8 J Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S-1 O A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten nyilvántartani. 6. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat alapján támogatott program megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályokban meghatározott szervek - köztük a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény alapján az Állami Számvevőszék - ellenőrizzék. 7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházást a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül meg kell valósítania, és a beruházásnak a megvalósulás befejezését követően 10 évig fenn kell maradnia. 8. A Kedvezményezett vállalja, hogya megvalósítást követő 2. évtől kezdődően öt évig évente egy alkalommal minden év szeptember 30-ig - az 5. sz. melléklet szerinti adatlapon és CD-n - az éves energiafogyasztási adatokat, illetve az azt befolyásoló körülményeket magyarázó információt szolgáltat az energia-megtakarítás megvalósulásának ellenőrzésére. Az adatszolgáltatás elmulasztása a következő években a pályázatból való kizárást, illetve az állami támogatás visszavonását eredményezheti. 9. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból (ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében kezelt támogatásokat is) nem nyert el támogatást. VI. A támogatás folyósítása 1. A támogatás egyösszegű folyósítása a támogatott program befejezése után, a beruházás elkészültét igazoló helyszíni ellenőrzést követően, a jelen szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerint utólagosan (a Kedvezményezett által vállalt saját forrás és az Önkormányzati támogatás kifizetését követően), a Kedvezményezett által benyújtott számlák és a teljesítést igazoló dokumentumok alapján történik, az alábbiak figyelembe vételével: a) ha a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt támogatott program összköltsége nő, akkor azok fizetésére a Kedvezményezett köteles, a támogatás összege nem emelkedik; b) ha a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt támogatott program összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összege azonos arányban csökken. 2. Az állami támogatás folyósítása a Kedvezményezett IV a) pontban megjelölt elkülönített számlájára történik. Az állami támogatás lehí- "e szerződés megkötésének időpontját követő 30. vásának legkorábbi idő- nap." pontja: Az állami támogatás lehí- pontja: vásának legkésőbbi idő- "e szerződés megkötésének időpontját követő 3. naptári év ugyanazon naptári napja" 3. A támogatás folyósítása a Kedvezményezett képviseletére jogosult (IV./8. pont) és a lebonyolítására kijelölt felelős személy (IV./9. pont) által együttesen aláírt - az 1. számú melléklet szerinti - teljesítésigazolás alapján történik. 4. A jelen szerződésbenvállalt kötelezettségek teljesülését, az elvégzett munka műszaki tartaimát a Támogató, illetve annak megbízottjai a számla utalványozása előtt a helyszínen is ellenőrizhetik. Kedvezményezett l Támogató", 5. oldal szignója \tj 'v szignója,~~~ (MINTASZERZÖDÉS: LFP-200S-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉS. FELÚJÍTÁS)

9 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S A támogatást a Magyar Államkincstár a Támogató rendelkezése, utalványozása alapján folyósítja a Kedvezményezett részére. 6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás kifizetését a Támogató nem utalványozhatja, illetve a Magyar Államkincstár nem folyósíthatja, ha a Kedvezményezettnek az utalványozás időpontját megelőző nappal bezárólag 60 napnál régebbi, lejárt köztartozása van. 7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles felfüggeszteni az esedékes támogatás folyósítását a lejárt köztartozás fennállásáig. 8. A támogatott program akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a jelen szerződésbenmegjelölt feladat a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült. Erről a tényről a Kedvezményezett a befejezéstől számított 60 napon belül a 2. számú melléklet szerinti szakmai beszámolóval, bizonylatokkal és hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva számol be a Támogatónak. 9. A jelen szerződés alapján támogatott program műszaki tartalma az alapját képező pályázatban leírthoz képest csak rendkívül indokolt esetben és csak a Támogató engedélyével módosítható. Engedély nélküli eltérés esetén a Kedvezményezett a támogatásra nem jogosult, illetve a már igénybevett támogatás összegét - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 88. (4) bekezdésében meghatározott mértékű kamatokkal együtt - köteles visszafizetni. VII. A támogatással való elszámolás szabályai, a felhasználás ellenőrzéseés biztosítékai 1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott t6...'1log~ tás feltételéül vállalt kötelezettségei teljesítését, valamint a támogatás rendeltetésszerü felhasználását a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrzik. 2. A Kedvezményezett köteles a Támogatót tájékoztatni a jelen szerződés 3. számú melléklet szerinti adatlap megküldésével a beruházás megkezdéséről a kezdés előtt 10 nappal, illetve a pályázat benyújtását követően megkezdett beruházás esetén, a szerződés aláírásával egyidejűleg. 3. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató, vagy megbízottja részére a beruházás folyamán a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a jelen szerződés betartását, a szerződésben rögzített cél megvalósulását, az elvégzett munka műszaki tartalmát a számla kifizetése előtt a helyszínen is ellenőrizze. 4. A Kedvezményezett a IV. 2.1 pontban foglalt tervezett befejezés pontos időpontjáról az esemény előtt 15 nappal köteles a Támogatót értesíteni. 5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházás műszaki átadásával egyidejűleg gondoskodik a jelen szerződés 4. számú melléklet szerinti Kivitelezői nyilatkozat kiállításáról, és annak a felelős műszaki vezető, valamint a műszaki ellenőr részéről történő aláírásáról, és a Támogató részére történő megküldéséről, mely a támogatás folyósításának elengedhetetlen feltétele. 6. A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását - ellenőrzés céljából- elkülönítetten nyilvántartani. 7. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató illetve annak megbízottja a vállalt kötelezettségének betartását bármikor ellenőrizhesse. 8. A támogatás felhasználásának, elszámolásának, valamint ellenőrzésének rendjére - a jelen szerződésbennem szabályozott kérdésekben - az Áht. és az Ámr. rendelkezései az irányadók. Kedvezményezett r Támogatt\ oldal szignója OJ"-...- szignója. ;~ (MINTASZERZÖDES LFP-2DDS-LA-2- ENERGIATAKAREKOS KORSZERŰSÍTES, FELÚJÍTÁS)

10 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S VIII. A szerződésszegés jogkövetkezményei Elállás 1. A Támogató jogosult a szerződéstől elállni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek közüllegalább egy bekövetkezik: a) a beruházás szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedeimét ezen idő alatt írásban sem menti ki; b) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázat szakmai, pénzügyi tartaimát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; c) amennyiben a támogatott program meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be; d) amennyiben a Kedvezményezett a támogatott program megvalósításának meghiúsulásáról, tartós akadályba ütközéséről, vagy a szerződésben foglalt kivitelezési határidőhözképest késedelembe eséséről a Támogatót 1 hónapon túli késedelemmel értesíti. A szerződés megszüntetésének egyéb esetei 2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszeiü felhasználása vagy a támogatási szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének neki felróható módon történő nem teljesítése, vagy részbeni teljesítése esetén, továbbá a szerződéses nyilatkozatai bármelyikének visszavonása vagy az abban foglahak mt;gszegése esetén a támogatás visszavonható. 3. A támogatás visszavonása esetén, a Kedvezményezett a visszavont támogatás összegét az igénybevétel napjától az Ámr. 88. (4) bekezdésében meghatározott mértékű kamatokkal növelt összegben köteles visszafizetni. 4. A támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett összeg az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint adótartozásnak (Art ) illetőleg köztartozásnak (Art ) minősül. A Támogató a fenti 3. pontban foglalt eljárás sikertelensége esetén jogosult a köztartozás beszedése érdekében az állami adóhatóságot megkeresni. IX. Egyéb rendelkezések 1. Amennyiben a támogatott program megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról a Kedvezményezettnek le kell mondania. 2. A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása - a Korm. rendelet 34. (5) bekezdése alapján - a következő évekre átvihető. 3. A támogatás alapját képező pályázat és annak mellékletei, valamint a pályázathoz csatolt valamennyi dokumentum jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 4. Az ÉMI Nonprofit Kft. a jelen szerződés aláírása és teljesítése során jogosult a Támogató nevében eljárni. Ezért az ÉMI Nonprofit Kft-nek a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatai, írásos kérései, kérdései úgy tekintendők, mintha azokat a Támogató maga tette volna. További következményként a Kedvezményezett minden olyan ada- Kedvezményezett t Támogató\ 7. oldal szignója ~ szignója.~~~ (MfNTASZERZÖDÉS: LFP-2DDS-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉS,FELÚJÍTÁS)

11 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S tot, információt, dokumentumot, beszámolót, amelyet a szerződés a Támogató számára rendel megküldeni, közvetlenül az ÉMI Nonprofit Kft-hez kell eljuttatnia, továbbáaz ok megjelölésével - a szerződés módosítását is az ÉMI Nonprofit Kft-nél kell kezdeményeznie. 5. A jelen szerződésbennem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ámr., az Art., az Ötv., a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény, valamint a Korm. rendelet az irányadó. 6. A szerződés 4, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 példány a Támogatót, 2 példányakedvezményezettet illet. Minden egyes példánya hozzá tartozó 1-5. melléklettel együtt 17 számozott oldalt tartalmaz. 7. Jelen szerződés a Szerződő Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Eltérő időpontban és helyen történő aláírás esetén a szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor az utoljára aláíró fél azt aláírja. 8. Szerződő Felek a jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. (;~ C;:; :};-9:i~i. j1~ 3 ot h::.::.",~!-!~: (~ ':~~':~;'.::.:;.1.:r-:::..~~.~._. Budapest, 201_, é~011 JúN O6 hó _. nap Kedvezményezett képviseli: ~) é ~Ut 'Öé V. l- '1\' S~ J-( (név) C,';i VG 2 t tg I ~ ~l. "1':; ft (beosztás).í\i \/1(;-'(' \-IA T0{i"vtt (név) -It,- ' _2-_v_,-..::,-'_"\_'1--f-v---.::(:.-..c(:...~v.:;..,,; (beosztás) N.c\.\..~.D ~ L, ' Támogató képviseli: az ÉMI Nonprofit Kft. A kötelezettségvállalásról szóló döntést a döntésre jogosult miniszter illetékes szervezeti egysége részéről ellenjegyezték. A támogatási szerződés adatai az analitikus kimutatásokban rögzítésre kerültek. ~~ E:,v,-c... ~ ~~ pénzügyi vezető / pénzügyi asszisztens ÉMI Nonprofit Kft. É I'~erenc va páazqgyi asszisztens Kedvezményezett Támogató 8. oldal szignója t-jv\..{ szignója ~\. (MlNTASZERZÖDES: LFP 200S-LA 2- ENERGIATAKAREKOS KORSZERŰSÍTÉS,FELÚJÍTÁS)

12 ER5TE!! Önkormányzati Üzletág 1138 Budapest, Népfürdő u Szerzödésszám: ONK-0210/2010 Ügyfélkapcsolattartó: Dörögdi Krisztina HJTELSZERZÖOÉS éven túli lejáratú beruházási hitel nyújtására amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfurdö u , cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg , KSH szám: , adószáma: , csoportazonosító szám: , csoport közösségi adószám: HU ) (a továbbiakban: Bank), másrészről: Lakásszövetkezet neve: Székhelye: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Óvadéki bankszámlaszám: Békéscsabai Lakásszövetkezet 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Cg (HUF) (HUF) (HUF) (a továbbiakban: Ügyfél) (Bank és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 1. A hitel kondíciói: 1.1 Ügyfélazonosító- Referenciaszám: M10203 szám: Ügyfélszám: M10203-o Hitelcél A Békéscsabai Lakásszövetkezet kezelésében lévő Békéscsaba, Lencsési ltp számú épület utólagos külső hőszigetelése, homlokzat felújítása, szellőzés felúiftása és az új kaputelefon rendszer kiépítése. 1.3 Hitel pénzneme és összege HUF, azaz Tizenegymillió-hétszázezer Forint Saját forrás: ,- HUF 1.4 A beruházás Erste Bank Hungary Zrt. beruházási hitel ,- HUF pénzügyi forrásai Egyéb forrás (Állami támogatás): ,- HUF Összesen (bruttó): ,- HUF 1.5 Végső Lejárat Napja: A hitel végsö lejáratának napja: március 23.nap 1.6.Rendelkezésre tartási idő: 1.7.Törlesztés, A jelen szerződés alapján folyósított hitel a lejárat napján, azaz év már- eius hó 23-án egy összegben válik esedékessé. Minimálisan előtörleszthetö összeg: nem kerül meghatározásra. e/őtörlesztés 1.8. Kamat Kamat típusa: Kamatperiódus: Elsö kamatváltoztatás A hitelkeret rendelkezésre tartási ideje szerződéskötés időpontjától június 30. napjáig. Minimálisan lehívható összeg: nem kerül meghatározásra. változó naptári negyedév április O1. nap / I 2J; ti./

13 e ERSTE!! időpontja: Kamatbázis: Kamatfe/ár: 3 havi SUBOR + 6 % / év Induló kamat mértéke: A jelen szerződés létrejöttének napján érvényes kamat 12,09 % / év, melybő\ az ügyfél által a jelen szerződés létrejöttének napján fizetendő kamat mértéke: 3,627 %/év Kamattámogatás számítási alapja és mértéke: a) Az ügyleti kamat b) A kamattámogatás mértéke a törlesztés első őt évében az a.) pont szerint kiszámított kamat 70 százaléka, a második öt évében az a) pont szerint számított kamat 35 %-a. Az Ügyfél tudomással bír azokról a Lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(1.31.) Kormány rendeletben foglalt feltételekről, ame/yeknek megfelelően igénybe vehető a kamattámogatás. Kamatfizetés: Első kamatfizetés időpontia: 1.9. Díjak, jutalékok, kőltségek Hitelbírálati díj: Kezelési költség: A naptári negyedév utolsó napján (amennyiben ez nem munkanap, az azt követő banki munkanapon) és véglejáratkor. Az Ügyfél nettó kamatot fizet, a kamattámogatás alapján az Ügyfelet megillető összeget a Bank közvetlenül hívja le a Pénzügyminisztériumtól év március hó 31. nap A kérelmezett hitelösszeg 0,2 %-a, azaz ,- HUF, azaz Huszonháromezer-négyszáz Forint + ÁFA hitelbírálatonként A szerződött hitelösszeg egyszeri O,50%-a, amely ,- HUF, azaz Ötvennyolcezer-ötszáz Forint. Kezelési költség ese- Az első folyósításkor, teljes összegben. dékessége: Rendelkezésre tartási jutalék: Folyósítási jutalék: Szerződésmódosítási díj: Az igénybe nem vett hitelrész O,5%-a 1év A lehívott hitelösszeg O,2%-a , HUF, azaz Kettőszázezer Forint szerződésmódosításonként Szerződéskötési dlj: A szerződés szerinti hite/összeg 0,2 %-a, amely ,- HUF, azaz Huszonhá romezer-négyszáz Forint a szerződés megkötésekor. Prolongációs díj: HiteIfelOlvizsgálat díja: Monitoring díj: ,- HUF, azaz Huszonötezer Forint futamidő hosszabbításra vonatkozó szerződésmódosításonként ,- HUF, azaz Huszonötezer Forint/év. 0,- HUF, azaz Nulla Forint / negyedév. Előtörlesztési költség: A Bank előtörlesztéssel kapcsolatos költséoei de leofeliebb ,- HUF- azaz 2

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK Hatálybalépés: 2012. június 15. napja Nyilvános dokumentum 1 / 37 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF hatálya 2. Meghatározások

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I Hatálybalépés: 2015. augusztus 1. Közzététel: 2015. július 31. Alkalmazandó a 2014. március 15. napját követően létrejött Szerződések tekintetében. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében ..sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében .....sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2013.04.01. A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke 4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 2. számú melléklete Hatályos: 2014. március 15-tól Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében (vállalkozók)

Általános Szerződési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében (vállalkozók) Hiteliktatószám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében (vállalkozók) hatályba lépés: 2014. március 15. A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós kijelenti,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel együtt érvényes, ezen feltételeket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vállalkozásokkal, egyéb gazdálkodó szervezetekkel megkötött forint alapú hitel/kölcsön és egyéb kockázatvállalási ügyletekben A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben