Beszámoló. a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt évi. tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. 2010. évi. tevékenységérıl"

Átírás

1 Beszámoló a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt évi tevékenységérıl

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE A társaság szervezeti felépítésében, és mőködésében történt változások Autósiskola elindítása Ipari park részegység megszüntetése Posták üzemeltetése Posta Partner Program keretében Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása Igazgatóság és felügyelı bizottság évi összetétele A Zrt. jegyzett tıkéje Munkavállalókat érintı fıbb döntések A Zrt. érdekeltségi körébe tartózó gazdasági társaságok Delfin Computer Zrt Hód Fürdı Kft Zafír Média Kft VA Hódmezıvásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft Zsigmondy Béla Zrt A.S.A. Köztisztasági Kft EnterHód Zrt PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kölcsönök Zsigmondy Béla Zrt. által nyújtott kölcsön Hód Menza Nonprofit Kft. által nyújtott kölcsön Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, kezességvállalások Bankok által nyújtott hitelek, engedményezések (faktoring, forfait ügyletek), kötvények Erste Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, kötvény CIB Faktor Zrt. szállítói elıfinanszírozása, CIB Bank által jegyzett kötvény DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közremőködésével megvalósult faktor ügylet Kintlévıségek kezelése 8 3. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Bérbeadási tevékenység Távfőtési részegység Informatikai részegység (internet-, és informatikai szolgáltatás) Számviteli munkaügyi szolgáltatás Postai tevékenység Sport részegység Ipari Park részegység Autósiskola Munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátása (központosított szervezetben) Beszerzési értékesítési pályázatok OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BENYÚJTOTT, ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK Dél Alföld Spa, Hód Spa élményfürdı és wellness központ komplex fejlesztése (DAOP-2.1.1/A-2f ) 14 2

3 4.2. Magyar Posta Zrt. által kiírt Postapartner Programban való részvétel Belvárosi termálkör bıvítése BERUHÁZÁSOK Németh László Gimnázium bıvítése miatti távfőtési vezeték építése Vezeték nélküli hálózat kiépítése Gyepszellıztetı gép, kondicionáló gépek beszerzése Ginkgo Hotel távfőtéssel való ellátása Távfőtési rendszer korszerősítése Török Sándor Strandfürdı területén kialakított plázs Strandfürdı kültéri hátsó tanmedence felújítása, élményelemekkel történı ellátása Informatikai alépítmény hálózat megvásárlása Megfigyelı kutak létesítése a Kakasszéki Gyógyintézetnél HÓD-SPA élményfürdı tervek készítése Egyéb beruházások EGYEBEK Földgáz beszerzés Munkavállalók továbbképzése Környezetvédelem MELLÉKLET A Zrt.és egyes részegységeinek évi eredménye 18 3

4 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE 1.1. A társaság szervezeti felépítésében, és mőködésében történt változások A Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı Zrt. szervezeti és mőködési tevékenységének változása volt, hogy szeptembertıl új tevékenységként mőködik a társaság szervezetében az autósiskola, amely személygépjármő és motorkerékpár vezetıi képzést nyújt december 31-ével az ipari park részegység megszüntetésre került. Mártély és Hódmezıvásárhely Szikáncs postai szolgáltatóhelyek üzemeltetése március 31-én visszaadásra került a Magyar Post Zrt. részére Autósiskola elindítása Városi szinten igényként merült fel gépjármő vezetı képzés biztosítása fıként diákok részére, megfizethetı áron. A nyár folyamán elindított engedélyezési eljárás következtében szeptember 1-étıl rendelkezünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott engedélyezı határozattal a képzésre vonatkozóan. A képzéshez szükséges felnıttképzési engedélyt szeptember 17-én kelt igazolásában adta ki a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. A feladatokat 1-1 fı 4 órában foglalkoztatott iskolavezetı és ügyintézı, valamint vállalkozói szerzıdéssel megbízott 2 fı elméleti és 7 fı gyakorlati oktató végzi Ipari park részegység megszüntetése Az ipari parkkal kapcsolatos feladatok nagyobb része eddig is az önkormányzat szervezetében történt, ezért indokolt volt azok egybe szervezése. Ennek érdekében a Zrt. szervezetében december 31-ével a részegység megszüntetésre került, feladatai, folyamatban lévı ügyei az önkormányzat részére átadásra kerültek Posták üzemeltetése Posta Partner Program keretében A Magyar Posta Zrt. által kiírt pályázaton a Zrt. sikeresen vett részt, így március 21-tıl Mártély Posta, április 1-tıl Hódmezıvásárhely Szikáncs Posta üzemeltetését végezte évben a posták mőködtetése folyamatos volt, a Magyar Posta Zrt. által többször tett ellenırzések lényeges megállapítást nem tettek. A posták eredményességét a munkaügyi központ által folyósított munkahely megtartó támogatás megszőntét követıen felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azok eredményes mőködtetése a Zrt. szervezetében sem rövid, sem hosszú távon nem biztosítható, ezért a további veszteségek elkerülése érdekében kezdeményeztük a szolgáltatóhelyek üzemeltetésének visszaadását a Magyar Posta Zrt. részére, aki ebben teljes együttmőködést biztosított, így március 31-én mindkét szolgáltatóhely üzemeltetésének visszaadása megtörtént Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása Az elızı pontokban említett változások indokolttá tették a társaság SZMSZ-ének módosítását, melynek végrehajtása megtörtént. 4

5 Igazgatóság és felügyelı bizottság évi összetétele év folyamán a társaság igazgatóságában nem történt változás, a felügyelı bizottság január 31-ig 11 fıvel mőködött, február 1-tıl a törvényi elıírásoknak megfelelıen létszáma 6 fıre csökkent november 1-tıl a felügyelı bizottság összetételében történt változás. Az igazgatóság és a felügyelı bizottság évi összetétele az alábbiak szerint alakult: Igazgatóság: Ádók János elnök Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenı Ervin Felügyelı Bizottság: január 31-ig február 1-tıl november 1-tıl Burzon Mária elnök Burzon Mária elnök Gyömrı-Molnár Imre elnök Mészáros Zoltán Hegedős Zoltán Berecz János Szıke Mihály Mészáros Tamás Burzon Mária Mészáros Tamás Mészáros Zoltán Nagy Ernı Hegedős Zoltán Szıke Mihály Rárósi Imre Varga András Varga András Szentirmai Csaba Horváth Tibor Cseszkó Ferenc Rácz Norbert Molnárné Kecskemét Rita Berecz János A Zrt. jegyzett tıkéje A Zrt. jegyzett tıkéje év folyamán eft volt, értékében év közben változás nem történt. A évi beszámoló elfogadásakor megállapításra került, hogy a veszteségek okán a saját tıke nagysága nem éri el a kritikus szintet, így intézkedést nem igényel. A társaság saját tıkéjének rendezésére oly módon történt intézkedés évben, hogy a városban található informatikai alépítmény megvásárlásával és piaci értéken történı értékelésével a társaság saját tıkéje a jegyzett tıke értéke fölé emelkedett Munkavállalókat érintı fıbb döntések A szakszervezettel történt egyeztetés során elfogadásra került, hogy a társaság helyzetét figyelembe véve sem 2010-ben, sem 2011-ben nem történik alapbér emelés, kivételt ez alól a minimálbéren foglalkoztatott alkalmazottak képeztek, akiknél a törvényi elıírások szerint megtörtént a szükséges béremelés. A január 1-tıl érvényes SZJA változásából adódó, nettó bércsökkenést elszenvedı alkalmazottaknál a bérkorrekciók megtörténtek január 1-i hatállyal új kollektív szerzıdés került megkötésre, melyben fıként pontosítások kerültek megfogalmazásra a korábbihoz képest. 5

6 Döntés született arról, hogy a törvényi elıírásokat betartva a ki nem vett szabadságok június 30-ig átütemezhetık. A beszámoló készítésekor a Zrt márciusi átlagos statisztikai állományi létszáma 68 fı A Zrt. érdekeltségi körébe tartózó gazdasági társaságok Delfin Computer Zrt. A társaság évi végleges beszámolója még nem áll rendelkezésünkre, az elızetes adatok alapján a társaság évi eredménye eft nyereség, mérleg fıösszege eft. A társaságban 5%-os részesedéssel rendelkezünk Hód Fürdı Kft évi beszámolója elkészült, mérleg szerinti eredménye eft (veszteség), mérleg fıösszege eft. A Zrt. a Kft-ben 51% közvetlen részesedéssel rendelkezik. Ez a többségi tulajdonrész szerzés a HÓD-SPA projekt elıírása miatt történt meg Zafír Média Kft VA. A társaság tulajdonosai a Kft. megszüntetését határozták el, így december 1-tıl végelszámolás alatt áll. Jelenleg a társaságnál adóhatósági ellenırzés van folyamatban a megszőnéssel kapcsolatosan évi beszámolója nem áll rendelkezésre Hódmezıvásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft évi beszámolóját megküldte, mérleg szerinti eredménye eft (nyereség), mérleg fıösszege eft. A tulajdonosok által a Kft. részére korábban teljesített pótbefizetések 2010-ben visszafizetésre kerültek, így a Zrt. részére eft került visszautalásra Zsigmondy Béla Zrt. A társaság beszámolója szerint eft pozitíveredménnyel és eft-os mérleg fıösszeggel zárta a 2010-es évet. Lényeges változás, hogy a Zrt-ben lévı teljes, eft-os részesedést június 21-én társaságunk névértéken értékesítette Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, így a társaságban a fordulónapon részesedésünk nincs A.S.A. Köztisztasági Kft. A Kft es beszámolója taggyőlése által elfogadásra került, az elıterjesztett anyag szerint adózott eredménye eft. Osztalék kifizetésrıl a taggyőlés döntött, mely szerint a Zrt eft osztalékbevételt számolt el. A Kft évi beszámolója szerinti mérleg szerinti eredménye eft, mérleg fıösszege eft EnterHód Zrt. A társaság év folyamán alakult október 1-én kelt alapszabálya szerint fı tevékenysége: vezetékes távközlés; egyéb tevékenységi körei: vezeték nélküli távközlés, egyéb távközlés. 6

7 A társaság alaptıkéje Ft teljes egészében készpénz, tulajdonosai 50-50%-ban: - Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. - EnterNet Kft. A társaság feladata annak a meghatározása, hogy a város szélessávú informatikai hálózatfejlesztésének tényleges megvalósítási feltételei függvényében szükséges-e a tényleges fejlesztés alapfeltételeit meghatározó modell jóváhagyatása bármely hazai hatósággal, valamint az EC Versenypolitikai Fıigazgatóságával. A fentiek alapján a társaság alapszabálya október 1-én aláírásra került, a társaság cégbírósági bejegyzése november 10-én történt meg. A társaság december 31-i mérleg szerinti eredménye 1 eft (veszteség), mérleg fıösszege eft évben árbevételt eredményezı tevékenységet nem végzett. 2. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG 2.1. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kölcsönök Zsigmondy Béla Zrt. által nyújtott kölcsön A Zrt. korábbi években nyújtott Ft összegő kölcsöne továbbra is fennáll Hód Menza Nonprofit Kft. által nyújtott kölcsön A Kft október 27-én Ft rövid lejáratú kölcsönt nyújtott a Zrt. részére, melynek törlesztése évben történik meg Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, kezességvállalások A Zrt január 1-én fennálló Ft kölcsöntartozásából januárban Ft-ot törlesztett. Februárban és márciusban összesen Ft kölcsön folyósítása történt a Zrt. részére. Júniusban a kölcsöntartozásokból Ft kompenzálással rendezésre került (.A.S.A. Kft. osztalékból). Október hónapban a társaság részére további Ft kölcsön került átutalásra, melybıl év végéig Ft került törlesztésre, így a fordulónapon fennálló kölcsön tartozás összege Ft. A Zrt. saját bevételeibıl nem tudta finanszírozni a CIB Faktor Zrt. felé fennálló kötelezettségeit, ezért kezességvállalása szerint az Önkormányzat összesen Ft átutalását teljesítette a faktor kötelezettségre szeptember október hónapokban Bankok által nyújtott hitelek, engedményezések (faktoring, forfait ügyletek), kötvények Erste Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, kötvény október 4-én mőködési célú folyószámla hitelkeret nyílt meg a Zrt. részére Ft összegben. A korábbi években is, és 2010-ben is az évenkénti fordulónapon a hitel prolongálásra került, ennek következtében lejárata június 23-ra módosult december 31-én az igénybevett hitel Ft volt. 7

8 Az Erste kötvény kamata félévente esedékes, minden év június 30-án, illetve decemeber 31- én. A kötvény elsı törlesztı részlete december 31-én volt esedékes CHF összegben, ezt követıen a törlesztések évente július 31-én és december 31-én esedékesek CIB Faktor Zrt. szállítói elıfinanszírozása, CIB Bank által jegyzett kötvény A távfőtési rendszer szekunder oldalán végzett beruházás számláinak finanszírozására a CIB Faktor Zrt-vel került megállapodás megkötésre. Az engedményezett összeget negyedévente, 9 egyenlı részletben kell törleszteni. Az utolsó részlet márciusában volt esedékes Ft összegben, melynek törlesztése megtörtént. A CIB kötvény kamata év közben két alkalommal, április 30-án és október 31-én esedékes, évben azok megfizetése megtörtént. A kötvény elsı törlesztı részlete 2013-ban esedékes DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közremőködésével megvalósult faktor ügylet A távfőtési rendszer szekunder oldalán végzett beruházás végszámlájának finanszírozására a DEBT-INVEST Zrt-vel került megállapodás megkötésre. Az engedményezett összeg Ft, melynek esedékessége március 10-e volt. Az önkormányzat készfizetı kezességvállalása alapján az engedményezett összeg megfizetését teljesítette Kintlévıségek kezelése Távfőtési szolgáltatásunkkal kapcsolatosan a jogos követeléseink behajtására az alábbi intézkedések történtek 2010-ben: - fizetési felszólítás 1861 db - fizetési meghagyás 428 ügyben - végrehajtás 269 ügyben Jelenleg 511 végrehajtási ügy van folyamatban. Egyéb követeléseink érvényesítése érdekében év közben folyamatosan egyenlegközlıket, illetve fizetési emlékeztetıket küldtünk, összesen 245 db-ot, 9 esetben került sor fizetési meghagyás kibocsátására. A 2010-ben és korábbi években megtett intézkedések eredményeként Ft tıketartozás és Ft költségtérítés (illeték, ügyviteli költség ) került rendezésre december 31-i fordulónappal, értékvesztés figyelembe vétele nélkül Ft vevıi kintlévıség állt fenn, melybıl lakossági követelés Ft, közületi vevıkkel szembeni követelés Ft. Az év folyamán a lakossági kintlévıségek fokozatos növekedése volt tapasztalható. 8

9 3. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 3.1. Bérbeadási tevékenység A Zrt évben is folytatta eszköz és ingatlan bérbeadási tevékenységét. A Kossuth tér és a Bajcsy Zs utca szám alatti ingatlanok bérbeadásából összesen Ft, az eszköz bérbeadásokból Ft árbevételt ért el. A Bajcsy Zs. utcai ingatlan bérbeadásából származó bérleti díj csökkent az elızı évhez viszonyítva, mivel több bérlı elköltözését követıen az iroda helyiségek hasznosítása nem sikerült. Az eszköz bérleti díj is csökkent, mivel a Zsigmondy Béla Zrt-vel kötött eszközbérleti szerzıdés a bérleti díj évrıl évre történı csökkenését határozza meg. A Kossuth téri és a Zrínyi utcai parkolók évi üzemeltetését a városi parkolási rendszeren belül továbbra is a Hódmezıvásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. végzi, így ezen parkolók használatáért bérleti díjat számlázunk felé. A Bajcsy Zs. utcai ingatlanban bérleti szerzıdés keretében évben is 3 db irodahelyiséget biztosítottunk térítésmentesen a Central EU Biofuels Kft-nek, a bérleti szerzıdés december 31-én lejárt, hosszabbítása nem történt meg. Az ingatlanban a Hódmezıvásárhely Ifjúságáért Egyesület és a Hódmezıvásárhelyi Asztalitenisz Sport Klub részére két-két helyiség térítésmentes használata továbbra is biztosított Távfőtési részegység A távfőtési részegység elszámolt évi árbevétele Ft volt január 1- tıl a lakossági és közületi alapdíj 5,4%-kal, a használati melegvíz ára 6,7%-kal emelkedett január 1-tıl ismételten indokolttá vált az alapdíjak, a lakossági hıdíj és a használati melegvíz díj emelése, így az alapdíj 5,1%-kal, a lakossági hıdíj 9,9%-kal, a használati melegvíz díja 8,6%-kal került emelésre minden fogyasztó számára. Ezen díjemelések a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával kerültek végrehajtásra. A lakosságot érintı távhıdíj támogatás kompenzálására a társaság egész évben együttmőködött a Magyar Államkincstárral. Az év folyamán két alkalommal ellenırizte a kincstár a támogatások elszámolásának módszerét, rendjét és abban mindent rendben talált. Az önkormányzat szerepvállalásával megvalósult egységes ügyfélszolgálati rendszer az önkormányzat épületében egész évben az ügyfelek rendelkezésére áll. A 2008-ban bevezetett gyakorlat szerint 2010-ben is az önkormányzati szféra részére az alap-, a távfőtési-, és a használati melegvíz díja 50%-os kedvezménnyel került számlázásra. A októberében bevezetésre került integrált számlázási rendszer (ISZR), egész évben mőködött Informatikai részegység (internet-, és informatikai szolgáltatás) Az internet szolgáltatás egész évben folyamatosan mőködött, elıre bejelentett leállások minimális idıtartamúak voltak. Mőszaki hiba miatt hosszabb leállás nem történt. Az intézményi web és szolgáltatások, helpdesk rendszer fejlesztése 2010-ben folytatódott. A részegység aktívan közremőködött az ISZR rendszer mőködtetésében a hálózati oldalon, valamint továbbra is folyamatosan együttmőködött a Zrt. által használt külsı szoftverek fejlesztıivel. Szerzıdés szerint elvégzésre került az önkormányzati tulajdonú társaságok, intézmények részére az általános informatikai karbantartás. A részegység 2010-ben internet szolgáltatásból Ft, intézményi informatikai szolgáltatásból (karbantartás, számítógép üzemeltetés) Ft árbevételt ért el. 9

10 A részegység ellátja a Zrt. saját informatikai rendszerének felügyeletét és biztosítja a központi ügyvezetés és ügyvitel internettel való ellátását Számviteli munkaügyi szolgáltatás A külsı cégek ügyvitelének ellátása mellett jelentıs a Zrt. saját adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítésére történı ráfordítás. A tevékenység évi árbevétele Ft volt január 1-tıl egy külsı Kft. munkaügyi és bérelszámolási feladatait, valamint egy társadalmi szervezet könyvelési feladatait is ellátjuk évben többször hirdettük a tevékenységet külsı vállalkozások számára, 65 vállalkozást levélben is megkerestünk, melynek eredménye a várakozást alulmúlta Postai tevékenység A Posta Partner Program keretében üzemeltetett mártélyi és szikáncsi posták évben Ft árbevételt értek el. A postai feladatokat közvetítıként láttuk el, amely után forgalomarányos jutalékot számláztunk a Magyar Posta Zrt. részére. Ezen túl saját nevünkben kereskedelmi tevékenységet végeztünk (pl: papír írószer, könyv, édesség, forgalmazása), illetve szolgáltatásokat nyújtottunk (pl: fénymásolás, fax). A tevékenység fenntartásában nagy segítséget nyújtott a Dél alföldi Regionális Munkaügyi Központ azzal, hogy az év elı három hónapjában a postai alkalmazottak bérét és járulékait közel 100%-os támogatási szinten finanszírozták. Ez január március idıszakra Ft-ot tett ki. A beszámoló elején is említettük, hogy a postai tevékenység veszteséges mőködése miatt március 31-én visszaadásra került a Magyar Posta Zrt. részére Sport részegység A részegység 17 fı átlagos létszámmal látja el a Hódtói Sportcsarnok és Szabadidı Központ, a Városi Stadion, valamint Damjanich utcai mőfüves labdarúgó pálya üzemeltetését és a Balogh Imsi Sportcsarnok lehetıségek szerinti hasznosítását, felügyeletét. A PPP projekt keretében megépült Balogh Imsi Sportközpont ellenırzési feladatainak ellátásával Ormos Ferenc részegységvezetı került megbízásra. A részegység évben árbevételt ért el január 1-tıl a sportlétesítményeket használó egyesületekkel bérleti szerzıdések kerültek megkötésre a létesítményhasználat feltételeire és díjaira vonatkozóan Ipari Park részegység Beolvadásától a Zrt. szervezetén belül segítette a Hódmezıvásárhelyi Ipari Parkba betelepülni kívánó vállalkozásokat, kapcsolatot teremtett a vállalkozások és az önkormányzat, illetve más hatóságokkal annak érdekében, hogy az ipari park megfelelı szolgáltatásokat tudjon nyújtani az oda érkezı vállalkozások számára. Mindezek egy szervezetbe történı tömörítése indokolt volt a hatékonyság növelése érdekében, ezért a Zrt. szervezetében a részegység december 31-ével megszüntetésre került, folyamatban lévı ügyeit, feladatait az önkormányzat vette át. 10

11 3.8. Autósiskola Jelen beszámoló elején bemutatásra került az új tevékenység elindítása. Az évközi indulás miatt az év utolsó négy hónapjában végzett tevékenységének eredménye még nem volt számottevı, az oktatás jellegébıl adódóan nagyobb árbevételek a tanulók gyakorlati képzése során keletkeznek. Az autósiskola elindulásával kapcsolatos egyszeri költségek (engedélyezési díjak, szoftver költség, ) nagyságrendileg Ft-ot tettek ki. Bízva a gyakorlati képzés igénybevételének növekedésében a részegység várhatóan veszteség nélkül fogja végezni tevékenységét Munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátása (központosított szervezetben) Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város felhívása alapján ajánlat bekérése történt a város intézményei és gazdasági társasági vonatkozásában a központosított munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátására. Az ajánlat pozitív elbírálása alapján márciusától a Zrt. közvetítésével egy vállalkozó látja el teljes körően ezen feladatokat valamennyi önkormányzati intézményben és gazdasági társaságban. A Zrt évi tevékenysége során eft mérleg szerinti eredményt ért el, melynek Számviteli törvény szerint elıírt levezetését az éves beszámoló eredménykimutatása tartalmazza. A fıbb eredménykategóriák a következık: évi eredmény kategóriák összehasonlítása (eft) évi tényterv évi Megnevezés évi tény terv különbség Üzemi eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény A Zrt. üzemi eredménye eft-tal haladja meg a tervezettet. Figyelembe véve azt, hogy az üzemi eredményben kerül kimutatásra a devizás kötelezettség nem realizált árfolyamvesztesége után képzett céltartalék, mely évben eft volt akkor elmondható, hogy a társaság üzemi szintő eredményében jelentıs javulás következett be. A társaság pénzügyi eredményét a tervezetthez képest rontotta a szállítói számlák faktorálása miatt fizetett kamat, valamint a devizában fennálló kötelezettségekre év végén elszámolt árfolyam veszteség, melynek összege eft-ot tett ki. A pénzügy eredmény bevételei között elszámolásra került az.a.s.a. Köztisztasági Kft-tıl évi eredménye alapján járó eft osztalék. A rendkívüli eredmény közel a tervezetthez képest teljesült. A 2009-es eredményhez képest romlás tapasztalható, mely a korábbi évhez képest jelentısen nagyobb árfolyam veszteségek elszámolásaival indokolható, ugyanis a nem realizált árfolyam veszteség hatása a mérleg szerinti eredményt évben eft-tal rontotta. A Zrt. és egyes részegységei évi teljesítményét, költségeit és eredményeit az 1. számú mellékletben foglaltuk össze. 11

12 3.11. Beszerzési értékesítési pályázatok Andrássy és Zrínyi utcai parkolók üzemeltetése: A bevezetésre került egységes (belvárosi) parkolási rendszer kialakítása miatt a parkolók bérbeadása a Hódmezıvásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. részére történik, aki a parkolási rendszer üzemeltetıje. Távfőtési részegység alkatrész és eszköz beszerzési pályázata: A távfőtési részleget érintı karbantartási és javítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagok beszállítóját is pályáztatás útján választotta ki a részvénytársaság. A jogot a PANNON Ventil Kft. (Szeged) nyerte. Víz-, és hımennyiségmérık, valamint hımennyiségmérı elektronikák hitelesítése: évben valamennyi hitelesítés tárgyában a CAROL VÍZ Méréstechnikai Kft. nyerte el a kiírt pályázatot évre vonatkozóan megosztott pályázati eredmény született; a DN és DN méret közötti vízmérık hitelesítésének nyertese a MOM Vízméréstechnikai Kft. (Mátészalka). A DN mérető vízmérık, továbbá elektronikák, hıérzékelık hitelesítésének nyertese a CAROL VÍZ Kft. (Szekszárd). Karbantartás, hibaelhárítás: Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, és a B+N Referencia Kft. (Budapest) között hatályban lévı szerzıdés alapján a társaság valamennyi részegységének a nevezett szerzıdés szerint kell az ilyen jellegő munkálatok elvégzését igénybe venni, illetve megrendelni. Számítástechnikai eszközök és alkatrészek: Mind az internet - szolgáltatás, mind a Zrt. belsı informatikai rendszeréhez szükséges számítástechnikai eszközök és alkatrészek beszerzése tárgyában kiírt pályázatot és évre vonatkozóan is az EXICOM Kft. (Szeged) pályázta meg sikeresen. Irodaszer tisztítószer: 2010-tıl a Printker Zrt. az irodaszerek beszállítására pályázott sikeresen, míg a tisztítószerek beszerzésére kiírt pályázatot a Delta Clean Kft. nyerte el évre kiírt pályázatnál is ugyanezen cégek pályáztak sikeresen. Közbeszerzési feladatok ellátása: A beérkezett pályázatok közül az ÉSZ-KER Kft. pályázata került ki nyertesként, amely cég a és évre vonatkozó közbeszerzési tervet elkészítette. Főtési távvezeték cseréje: A év során szükségessé váló vezetékcserék és a beépítésükhöz szükséges tartozékok beszerzési pályázatának nyertese az ISOPLUS Kft. (Budapest). Ugyancsak az ISOPLUS Kft. látja el ezt a beszállítói tevékenységet 2011-ben is, nyertes pályázata alapján. Főtési távvezeték kiépítése a Németh László Gimnázium bıvítéséhez: A kivitelezési munkálatok elvégzését benyújtott pályázata alapján az ENORA Mérnöki Iroda Kft. végezte el nettó Ft-os kivitelezési díjjal. 12

13 Termálkutak karbantartása: A távfőtési rendszer részét képezı termál termelı és visszasajtoló kutak karbantartását a korábban megnyert pályázata alapján továbbra is a KÖZGÉP Zrt. végzi. Akkreditált laborvizsgálatok végzése: A használati melegvíz, csurgalékvíz és fürdıvíz laboratóriumi vizsgálatára vonatkozóan és üzleti évekre kiírt pályázatot a Hydra Vízellátási és Csatornázási Kft. nyerte el. Felelısségbiztosítás megkötése: A Zrt. által megbízott biztosítási alkusz segítségével beérkezett ajánlatok közül a Zrt. vezetı tisztségviselıinek és felügyelı bizottsági tagjainak felelısségbiztosítására vonatkozó ajánlatok közül az Allianz Biztosító Zrt. ajánlata került elfogadásra. A társaság vagyonának biztosítását a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe végzi. Geotermikus közmőrendszer felszíni szőrıcseréinek karbantartása: A távfőtési termál rendszerhez kapcsolódó szőrırendszer cseréjének tárgyában kiírt pályázatra a Hód Thermo Bt. nyújtott be nyertes pályázatot. Szőrızsák beszerzés: A termálrendszernél használatos szőrızsák beszerzés évre vonatkozóan kiírt pályázatra a HÓDFÓ Nonprofit Kft. nyújtott be sikeres ajánlatot, amely Kft. a évre kiírt pályázaton is sikeresen vett részt. Élményfürdı és wellnesközpont tervezési feladatok ellátása: A HÓD-SPA élményfürdı komplex fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására indított nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft. (Hódmezıvásárhely), nettó Ft-os tervezési díjjal. Projekt kontrolling, -menedzsment feladatok ellátása: A belvárosi termálkör bıvítéséhez kapcsolódóan kiírt projekt kontrolling, projekt menedzsment feladatok ellátása és megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyában kiírt pályázat nyertese a Polivalencia Kft. (Gyır). A nyertes pályázó feladata többek között a 4.3 pontban ismertetett KEOP /B. jelő pályázati anyag elkészítése. Megfigyelı kutak létesítése: Az Erzsébet Kórház Rendelıintézet Kakasszéki Gyógyintézet területén mőködı geotermikus közmőrendszerhez kapcsolódóan, 2 db megfigyelı kút létesítése tárgyában kiírt pályázat nyertese a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (Cegléd). A társaság kivitelezésében a kutak elkészültek 5 m-es talpmélységben, nettó Ft kivitelezési költséggel. Földgáz beszerzés: A évben lebonyolított földgázbeszerzési pályázat nyertese a GDF SUEZ Energia Magyarország Kft. (Szeged) a 2010/11-es gázévre vonatkozóan. 13

14 4. OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BENYÚJTOTT, ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK 4.1. Dél Alföld Spa, Hód Spa élményfürdı és wellness központ komplex fejlesztése (DAOP-2.1.1/A-2f ) A második fordulós pályázat augusztusában benyújtásra került, melynek eredményeként a DARFÜ Nonprofit Kft. 41,33%-os támogatás intenzitással Ft csökkentett összegő támogatást ítélt meg. A támogatási szerzıdés április 19-én aláírásra került. A pályázat benyújtása óta eltelt idıszakban bekövetkezett, elsısorban pénzügyi gazdasági változásokra tekintettel Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Közgyőlése 52/2011. (02.11.) Kgy. h. számú határozatával a támogatási szerzıdéstıl történı elállásról döntött. Errıl a Zrt. értesítette a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, amely a március 10-án kelt levelében a szerzıdéstıl való elállást tudomásul vette Magyar Posta Zrt. által kiírt Postapartner Programban való részvétel A Magyar Posta Zrt. közbeszerzési eljárás keretében évben meghirdette Csongrád megye egyes településeinek postáit Posta Partner Programban történı mőködtetésre. A Zrt. a Hódmezıvásárhely Szikáncs településen és a Mártélyon mőködı posták üzemeltetésére pályázott, melyeket el is nyert. Mártélyon március 21-tıl, Szikáncson április 1-tıl végeztük a Magyar Posta Zrt. közremőködıjeként a postai szolgáltatások végzését, valamint saját tevékenységként a kereskedelmi áruk értékesítését és egyéb (nem postai) szolgáltatások nyújtását. A posták üzemeltetésének vesztesége miatt március 31. napjával részvénytársaságunk kilépett a Postapartneri Programból. A Magyar Posta Zrt-vel a tevékenység ellátására kötött szerzıdés a fenti nappal megszőnt Belvárosi termálkör bıvítése A belvárosi termálkör bıvítésének finanszírozása érdekében Új fogyasztók bekapcsolása a geotermális távhıszolgáltatásba Hódmezıvásárhelyen tárgyú pályázati dokumentációt nyújtott be részvénytársaságunk az Energia Központ Nonprofit Kft-hez, a KEOP /B. jelő pályázati kiírásra július 22-én. A projekt költsége nettó értéken Ft, igényelt támogatás nettó összege Ft, a támogatás mértéke 50%. A pályázat befogadásáról szóló KEOP /166-1/210. értesítést január 28-án vette kézhez társaságunk. 14

15 5. BERUHÁZÁSOK 5.1. Németh László Gimnázium bıvítése miatti távfőtési vezeték építése Az új épület távhıvel való ellátottsága érdekében megvalósult beruházás keretében az ISOPLUS Kft. által szállított vezetékekbıl az ENORA Kft. készítette el a beruházást, melynek teljes nettó értéke Ft volt Vezeték nélküli hálózat kiépítése Az Internet szolgáltatás elıfizetıi számának növelése érdekében mikrohullámú hálózat kiépítése kezdıdött el 2009-ben, amely 2010-ben befejezıdött. A 2009-ben megkezdett munkálatok értéke Ft volt, melyhez 2010-ben további Ft értékő kivitelezés történt, így összesen Ft összegben kerültek aktiválásra Gyepszellıztetı gép, kondicionáló gépek beszerzése A Városi Stadion füves pályáinak kezeléséhez szükségessé vált berendezést a Prominens Kft. szállította, nettó Ft-ért. A Pan-Trade Kft. megrendelésünkre a Hódtói Sportcsarnokban található cardio terembe álló vádligépet, szobabiciklit, futópadot, elliptikált és evezıpadot szállított mindösszesen nettó Ft-ért Ginkgo Hotel távfőtéssel való ellátása A hotel távfőtési rendszerbe történı bekötése a távfőtési részegység munkavállalóinak közremőködésével került megvalósításra, a felmerült távvezeték és anyagköltség Ft volt Távfőtési rendszer korszerősítése A közgyőlés indíttatására a Zrt. megrendelıként elindította a távfőtött lakások szabályozásának korszerősítését. Az eredeti tervek szerint 323 millió Ft + ÁFA került szerzıdésre, a felmerült és megrendelt pótmunka 63 millió Ft + ÁFA, így a teljes összeg bruttó 463 millió Ft volt. A termosztatikus radiátorszelepek, költségosztók, strangszabályzók és hımennyiségmérık felszerelésével lehetıvé vált, hogy a főtés szabályozhatóvá és tényleges fogyasztás szerint számlázhatóvá váljon. A munkálatok elsı ütemét 2008-ban a Közgép Energia Kft. elvégezte, az eszközök Ft nettó értéken aktiválásra kerültek. A második ütemben év folyamán a teljes távfőtési rendszeren megtörtént a korszerősítés, az elvégzett munkálatok átvételére januárjában került sor. A kivitelezés végszámlája Ft, a mőszaki ellenırzés végszámlája Ft, a költségosztók installációjának és próbaelszámolásának számlája Ft, azaz mindösszesen nettó Ft értékben került befogadásra és aktiválásra. 15

16 5.6. Török Sándor Strandfürdı területén kialakított plázs A nyári idıszakban a strandot látogató vendégek számára megfelelı szórakozást és kikapcsolódást nyújtó lehetıség biztosítása érdekében plázs került létrehozásra. A plázs épületét a Városliget Sport Kft. készítette el nettó Ft-ért Strandfürdı kültéri hátsó tanmedence felújítása, élményelemekkel történı ellátása A év végén kiírt pályázatra az Építészmester Zrt. nyújtott be sikeres ajánlatot. A munkálatok márciusában kezdıdtek meg. A felújítást követıen a medence élményelemekkel bıvített gyermekmedenceként funkcionál. A medence bontási és építési munkálatai nettó Ft-ot, az élményelemek Ft-ot tettek ki. A munkálatok elvégzése tárgyában a Zrt. és a Hód Fürdı Kft. között megállapodás jött létre Informatikai alépítmény hálózat megvásárlása A városban év között megépített informatikai alépítmény hálózatot, melyet korábban a HÓDTÁV Kft. tulajdonolt, az önkormányzat visszaszerezte és adásvételi szerzıdés útján a Zrt-nek értékesítette Ft + Áfa összegben. Mivel ezen eszközök a jövıben az informatika további térhódításával mind nagyobb súlyt kapnak, ezért indokolt volt azok piaci értéken történı értékelése, melynek bemutatása a beszámoló kiegészítı mellékletében található Megfigyelı kutak létesítése a Kakasszéki Gyógyintézetnél 2 db megfigyelı kút létesítése történt meg a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (Cegléd) kivitelezésében, 5 m-es talpmélységben, nettó Ft értékben HÓD-SPA élményfürdı tervek készítése Év elején elkészült a tervezett élményfürdı tőzvédelmi teve nettó Ft-ért. A tanulmánytervet a HÓDTERV Kft. készítette el Ft+ Áfa díjazás ellenében. A tervezett fürdı kommunikációs feladatainak ellátását (belsı PR terveinek elkészítését) az EuroSpa Kft. végezte el nettó Ft-ért Egyéb beruházások Az elızıekben részletezett nagyobb beruházásokon túl jellemzıen számítástechnikai eszközök, szoftverek, és kisértékő szerszámok, berendezések kerültek beszerzésre az alábbiak szerint (adatok Áfa nélkül Ft-ban): - telefonközpont bıvítése (Bajcsy Zs. u. 70. központ) Ft - főnyíró (távfőtési részegység) Ft - ASUS laptop (informatikai részegység) Ft - Számítógép (strandra, 2 db) Ft - Notebook (távfőtési részegység) Ft - KEOP pályázat elkészítése Ft - Keverıszelep + hajtómő (távfőtési részegység) Ft - Frekvenciaváltó (távfőtési részegység) Ft - Belvárosi termálkör engedélyezési terv Ft 16

17 6. EGYEBEK 6.1. Földgáz beszerzés A távfőtésben használt földgáz felhasználáshoz kapcsolódóan a 2009/10-es idényre vonatkozóan szabadpiacról történt a szükséges földgáz beszerzésre a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-tıl. A törvényi változások miatt a szolgáltatónál fellépı bizonytalanság szükségessé tette a szerzıdés november 30-ig történı meghosszabbítását. Ezt követıen december 1-tıl a 2010/11-es gázévre vonatkozóan egyetemes szolgáltatói szerzıdés került megkötésre. A földgázellátás folyamatos biztosítása érdekében a fennálló számlatartozások ütemezésére megállapodások megkötésére került sor a szolgáltatóval Munkavállalók továbbképzése A Saldo Zrt. által átalánydíjas szerzıdés keretében biztosított adózási, számviteli továbbképzésen 2 fı rendszeresen részt vett. Ezen túl alkalmi jelleggel vett részt 2-3 fı a munkajogi és társadalombiztosítási változásokkal kapcsolatos szakmai elıadásokon. A kötelezı mérlegképes könyvelıi továbbképzésen összesen öt fı vett részt Környezetvédelem A évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, és egyéb vonatkozó környezetvédelmi, munka-, és tőzvédelmi elıírásoknak megfelelıen végeztük tevékenységünket. Ennek keretében eleget tettünk bejelentési és nyilvántartási kötelezettségeinknek. A veszélyes hulladéknak minısülı tételek /pl: nyomtatópatron, toner/ elhasználódás után a beszállító által visszagyőjtésre kerül. Az ózonréteg védelmérıl szóló jogszabályi elıírásokat figyelembe vesszük a tőzoltó eszközök készenlétben tartásánál, így porral és szénsavval oltó készülékeket tartunk. A Zrt. által a főtımővekben üzemeltetett kazánok földgázzal történı mőködtetése során CO 2, O 2 CO, NOX keletkezik, melyek mennyisége nem haladja meg a meghatározott maximum légszennyezési határértéket. Emisszió kötelezettségének a Zrt. tárgyévben eleget tett. Az irodai hulladékok szelektív hulladékgyőjtésének bevezetésérıl intézkedünk, ennek keretében a keletkezett papírhulladékok és mőanyag palackok külön kerülnek győjtésre. Az önkormányzattal együttmőködve, valamint a Zrt. munkavállalóinak nyilatkozata alapján a társaság valamennyi telephelyét nemdohányzó munkahellyé nyilvánította. A kitermelt termálvíz biztonságos elhelyezését, környezetvédelmi elıírásoknak való megfelelı elhelyezését a mőködı és a tervezett visszasajtoló kút megépülése fogja biztosítani. Hódmezıvásárhely, március 31. Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı Zrt. képviseletében 17

18 7. MELLÉKLET 7.1. A Zrt.és egyes részegységeinek évi eredménye Részegység Közvetlen árbevétel Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı Zrt évi eredménye részegységenkénti bontásban Részegységre közvetlenül elszámolt egyéb bevételek Felosztott egyéb bevételek Bevételek összesen Közvetlen költség és ráfordítás Részegységre közvetlenül elszámolt egyéb ráfordítások Felosztott egyéb ráfordítások Költségek, ráfordítások összesen Közvetlen eredmény Adatok Ft-ban Eredmény Bérbeadási - befektetési tevékenység Távfőtési részegység Informatikai részegység Számviteli, munkaügyi tevékenység Postai tevékenység (Mártély, Szikáncs) Sport részegység Ipari Park részegység Autósiskola Összesen:

19 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató ZRt a vállalkozás megnevezése Hódmezıvásárhely, Bajcsy Zs. u / a vállalkozás címe, telefonszáma ÉVES BESZÁMOLÓ Keltezés: Hódmezıvásárhely, a vállalkozás vezetıje (képviselıje) 19

20 december MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év fordulónapja:.(év,hó,nap) A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték értéke Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Hódmezıvásárhely, a vállalkozás vezetıje (képviselıje) 20

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4.

a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Statisztikai számjel: 14842959960311304 Cégjegyzék száma: 04-09-009239 a vállalkozás megnevezése: Békés Megyei Temetkezési Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 5600 Békéscsaba, Petıfi u. 4. Éves beszámoló

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben