Beszámoló. a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt évi. tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. 2010. évi. tevékenységérıl"

Átírás

1 Beszámoló a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt évi tevékenységérıl

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE A társaság szervezeti felépítésében, és mőködésében történt változások Autósiskola elindítása Ipari park részegység megszüntetése Posták üzemeltetése Posta Partner Program keretében Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása Igazgatóság és felügyelı bizottság évi összetétele A Zrt. jegyzett tıkéje Munkavállalókat érintı fıbb döntések A Zrt. érdekeltségi körébe tartózó gazdasági társaságok Delfin Computer Zrt Hód Fürdı Kft Zafír Média Kft VA Hódmezıvásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft Zsigmondy Béla Zrt A.S.A. Köztisztasági Kft EnterHód Zrt PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kölcsönök Zsigmondy Béla Zrt. által nyújtott kölcsön Hód Menza Nonprofit Kft. által nyújtott kölcsön Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, kezességvállalások Bankok által nyújtott hitelek, engedményezések (faktoring, forfait ügyletek), kötvények Erste Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, kötvény CIB Faktor Zrt. szállítói elıfinanszírozása, CIB Bank által jegyzett kötvény DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közremőködésével megvalósult faktor ügylet Kintlévıségek kezelése 8 3. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Bérbeadási tevékenység Távfőtési részegység Informatikai részegység (internet-, és informatikai szolgáltatás) Számviteli munkaügyi szolgáltatás Postai tevékenység Sport részegység Ipari Park részegység Autósiskola Munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátása (központosított szervezetben) Beszerzési értékesítési pályázatok OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BENYÚJTOTT, ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK Dél Alföld Spa, Hód Spa élményfürdı és wellness központ komplex fejlesztése (DAOP-2.1.1/A-2f ) 14 2

3 4.2. Magyar Posta Zrt. által kiírt Postapartner Programban való részvétel Belvárosi termálkör bıvítése BERUHÁZÁSOK Németh László Gimnázium bıvítése miatti távfőtési vezeték építése Vezeték nélküli hálózat kiépítése Gyepszellıztetı gép, kondicionáló gépek beszerzése Ginkgo Hotel távfőtéssel való ellátása Távfőtési rendszer korszerősítése Török Sándor Strandfürdı területén kialakított plázs Strandfürdı kültéri hátsó tanmedence felújítása, élményelemekkel történı ellátása Informatikai alépítmény hálózat megvásárlása Megfigyelı kutak létesítése a Kakasszéki Gyógyintézetnél HÓD-SPA élményfürdı tervek készítése Egyéb beruházások EGYEBEK Földgáz beszerzés Munkavállalók továbbképzése Környezetvédelem MELLÉKLET A Zrt.és egyes részegységeinek évi eredménye 18 3

4 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE 1.1. A társaság szervezeti felépítésében, és mőködésében történt változások A Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı Zrt. szervezeti és mőködési tevékenységének változása volt, hogy szeptembertıl új tevékenységként mőködik a társaság szervezetében az autósiskola, amely személygépjármő és motorkerékpár vezetıi képzést nyújt december 31-ével az ipari park részegység megszüntetésre került. Mártély és Hódmezıvásárhely Szikáncs postai szolgáltatóhelyek üzemeltetése március 31-én visszaadásra került a Magyar Post Zrt. részére Autósiskola elindítása Városi szinten igényként merült fel gépjármő vezetı képzés biztosítása fıként diákok részére, megfizethetı áron. A nyár folyamán elindított engedélyezési eljárás következtében szeptember 1-étıl rendelkezünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott engedélyezı határozattal a képzésre vonatkozóan. A képzéshez szükséges felnıttképzési engedélyt szeptember 17-én kelt igazolásában adta ki a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. A feladatokat 1-1 fı 4 órában foglalkoztatott iskolavezetı és ügyintézı, valamint vállalkozói szerzıdéssel megbízott 2 fı elméleti és 7 fı gyakorlati oktató végzi Ipari park részegység megszüntetése Az ipari parkkal kapcsolatos feladatok nagyobb része eddig is az önkormányzat szervezetében történt, ezért indokolt volt azok egybe szervezése. Ennek érdekében a Zrt. szervezetében december 31-ével a részegység megszüntetésre került, feladatai, folyamatban lévı ügyei az önkormányzat részére átadásra kerültek Posták üzemeltetése Posta Partner Program keretében A Magyar Posta Zrt. által kiírt pályázaton a Zrt. sikeresen vett részt, így március 21-tıl Mártély Posta, április 1-tıl Hódmezıvásárhely Szikáncs Posta üzemeltetését végezte évben a posták mőködtetése folyamatos volt, a Magyar Posta Zrt. által többször tett ellenırzések lényeges megállapítást nem tettek. A posták eredményességét a munkaügyi központ által folyósított munkahely megtartó támogatás megszőntét követıen felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azok eredményes mőködtetése a Zrt. szervezetében sem rövid, sem hosszú távon nem biztosítható, ezért a további veszteségek elkerülése érdekében kezdeményeztük a szolgáltatóhelyek üzemeltetésének visszaadását a Magyar Posta Zrt. részére, aki ebben teljes együttmőködést biztosított, így március 31-én mindkét szolgáltatóhely üzemeltetésének visszaadása megtörtént Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása Az elızı pontokban említett változások indokolttá tették a társaság SZMSZ-ének módosítását, melynek végrehajtása megtörtént. 4

5 Igazgatóság és felügyelı bizottság évi összetétele év folyamán a társaság igazgatóságában nem történt változás, a felügyelı bizottság január 31-ig 11 fıvel mőködött, február 1-tıl a törvényi elıírásoknak megfelelıen létszáma 6 fıre csökkent november 1-tıl a felügyelı bizottság összetételében történt változás. Az igazgatóság és a felügyelı bizottság évi összetétele az alábbiak szerint alakult: Igazgatóság: Ádók János elnök Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenı Ervin Felügyelı Bizottság: január 31-ig február 1-tıl november 1-tıl Burzon Mária elnök Burzon Mária elnök Gyömrı-Molnár Imre elnök Mészáros Zoltán Hegedős Zoltán Berecz János Szıke Mihály Mészáros Tamás Burzon Mária Mészáros Tamás Mészáros Zoltán Nagy Ernı Hegedős Zoltán Szıke Mihály Rárósi Imre Varga András Varga András Szentirmai Csaba Horváth Tibor Cseszkó Ferenc Rácz Norbert Molnárné Kecskemét Rita Berecz János A Zrt. jegyzett tıkéje A Zrt. jegyzett tıkéje év folyamán eft volt, értékében év közben változás nem történt. A évi beszámoló elfogadásakor megállapításra került, hogy a veszteségek okán a saját tıke nagysága nem éri el a kritikus szintet, így intézkedést nem igényel. A társaság saját tıkéjének rendezésére oly módon történt intézkedés évben, hogy a városban található informatikai alépítmény megvásárlásával és piaci értéken történı értékelésével a társaság saját tıkéje a jegyzett tıke értéke fölé emelkedett Munkavállalókat érintı fıbb döntések A szakszervezettel történt egyeztetés során elfogadásra került, hogy a társaság helyzetét figyelembe véve sem 2010-ben, sem 2011-ben nem történik alapbér emelés, kivételt ez alól a minimálbéren foglalkoztatott alkalmazottak képeztek, akiknél a törvényi elıírások szerint megtörtént a szükséges béremelés. A január 1-tıl érvényes SZJA változásából adódó, nettó bércsökkenést elszenvedı alkalmazottaknál a bérkorrekciók megtörténtek január 1-i hatállyal új kollektív szerzıdés került megkötésre, melyben fıként pontosítások kerültek megfogalmazásra a korábbihoz képest. 5

6 Döntés született arról, hogy a törvényi elıírásokat betartva a ki nem vett szabadságok június 30-ig átütemezhetık. A beszámoló készítésekor a Zrt márciusi átlagos statisztikai állományi létszáma 68 fı A Zrt. érdekeltségi körébe tartózó gazdasági társaságok Delfin Computer Zrt. A társaság évi végleges beszámolója még nem áll rendelkezésünkre, az elızetes adatok alapján a társaság évi eredménye eft nyereség, mérleg fıösszege eft. A társaságban 5%-os részesedéssel rendelkezünk Hód Fürdı Kft évi beszámolója elkészült, mérleg szerinti eredménye eft (veszteség), mérleg fıösszege eft. A Zrt. a Kft-ben 51% közvetlen részesedéssel rendelkezik. Ez a többségi tulajdonrész szerzés a HÓD-SPA projekt elıírása miatt történt meg Zafír Média Kft VA. A társaság tulajdonosai a Kft. megszüntetését határozták el, így december 1-tıl végelszámolás alatt áll. Jelenleg a társaságnál adóhatósági ellenırzés van folyamatban a megszőnéssel kapcsolatosan évi beszámolója nem áll rendelkezésre Hódmezıvásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft évi beszámolóját megküldte, mérleg szerinti eredménye eft (nyereség), mérleg fıösszege eft. A tulajdonosok által a Kft. részére korábban teljesített pótbefizetések 2010-ben visszafizetésre kerültek, így a Zrt. részére eft került visszautalásra Zsigmondy Béla Zrt. A társaság beszámolója szerint eft pozitíveredménnyel és eft-os mérleg fıösszeggel zárta a 2010-es évet. Lényeges változás, hogy a Zrt-ben lévı teljes, eft-os részesedést június 21-én társaságunk névértéken értékesítette Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, így a társaságban a fordulónapon részesedésünk nincs A.S.A. Köztisztasági Kft. A Kft es beszámolója taggyőlése által elfogadásra került, az elıterjesztett anyag szerint adózott eredménye eft. Osztalék kifizetésrıl a taggyőlés döntött, mely szerint a Zrt eft osztalékbevételt számolt el. A Kft évi beszámolója szerinti mérleg szerinti eredménye eft, mérleg fıösszege eft EnterHód Zrt. A társaság év folyamán alakult október 1-én kelt alapszabálya szerint fı tevékenysége: vezetékes távközlés; egyéb tevékenységi körei: vezeték nélküli távközlés, egyéb távközlés. 6

7 A társaság alaptıkéje Ft teljes egészében készpénz, tulajdonosai 50-50%-ban: - Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. - EnterNet Kft. A társaság feladata annak a meghatározása, hogy a város szélessávú informatikai hálózatfejlesztésének tényleges megvalósítási feltételei függvényében szükséges-e a tényleges fejlesztés alapfeltételeit meghatározó modell jóváhagyatása bármely hazai hatósággal, valamint az EC Versenypolitikai Fıigazgatóságával. A fentiek alapján a társaság alapszabálya október 1-én aláírásra került, a társaság cégbírósági bejegyzése november 10-én történt meg. A társaság december 31-i mérleg szerinti eredménye 1 eft (veszteség), mérleg fıösszege eft évben árbevételt eredményezı tevékenységet nem végzett. 2. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG 2.1. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kölcsönök Zsigmondy Béla Zrt. által nyújtott kölcsön A Zrt. korábbi években nyújtott Ft összegő kölcsöne továbbra is fennáll Hód Menza Nonprofit Kft. által nyújtott kölcsön A Kft október 27-én Ft rövid lejáratú kölcsönt nyújtott a Zrt. részére, melynek törlesztése évben történik meg Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, kezességvállalások A Zrt január 1-én fennálló Ft kölcsöntartozásából januárban Ft-ot törlesztett. Februárban és márciusban összesen Ft kölcsön folyósítása történt a Zrt. részére. Júniusban a kölcsöntartozásokból Ft kompenzálással rendezésre került (.A.S.A. Kft. osztalékból). Október hónapban a társaság részére további Ft kölcsön került átutalásra, melybıl év végéig Ft került törlesztésre, így a fordulónapon fennálló kölcsön tartozás összege Ft. A Zrt. saját bevételeibıl nem tudta finanszírozni a CIB Faktor Zrt. felé fennálló kötelezettségeit, ezért kezességvállalása szerint az Önkormányzat összesen Ft átutalását teljesítette a faktor kötelezettségre szeptember október hónapokban Bankok által nyújtott hitelek, engedményezések (faktoring, forfait ügyletek), kötvények Erste Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, kötvény október 4-én mőködési célú folyószámla hitelkeret nyílt meg a Zrt. részére Ft összegben. A korábbi években is, és 2010-ben is az évenkénti fordulónapon a hitel prolongálásra került, ennek következtében lejárata június 23-ra módosult december 31-én az igénybevett hitel Ft volt. 7

8 Az Erste kötvény kamata félévente esedékes, minden év június 30-án, illetve decemeber 31- én. A kötvény elsı törlesztı részlete december 31-én volt esedékes CHF összegben, ezt követıen a törlesztések évente július 31-én és december 31-én esedékesek CIB Faktor Zrt. szállítói elıfinanszírozása, CIB Bank által jegyzett kötvény A távfőtési rendszer szekunder oldalán végzett beruházás számláinak finanszírozására a CIB Faktor Zrt-vel került megállapodás megkötésre. Az engedményezett összeget negyedévente, 9 egyenlı részletben kell törleszteni. Az utolsó részlet márciusában volt esedékes Ft összegben, melynek törlesztése megtörtént. A CIB kötvény kamata év közben két alkalommal, április 30-án és október 31-én esedékes, évben azok megfizetése megtörtént. A kötvény elsı törlesztı részlete 2013-ban esedékes DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közremőködésével megvalósult faktor ügylet A távfőtési rendszer szekunder oldalán végzett beruházás végszámlájának finanszírozására a DEBT-INVEST Zrt-vel került megállapodás megkötésre. Az engedményezett összeg Ft, melynek esedékessége március 10-e volt. Az önkormányzat készfizetı kezességvállalása alapján az engedményezett összeg megfizetését teljesítette Kintlévıségek kezelése Távfőtési szolgáltatásunkkal kapcsolatosan a jogos követeléseink behajtására az alábbi intézkedések történtek 2010-ben: - fizetési felszólítás 1861 db - fizetési meghagyás 428 ügyben - végrehajtás 269 ügyben Jelenleg 511 végrehajtási ügy van folyamatban. Egyéb követeléseink érvényesítése érdekében év közben folyamatosan egyenlegközlıket, illetve fizetési emlékeztetıket küldtünk, összesen 245 db-ot, 9 esetben került sor fizetési meghagyás kibocsátására. A 2010-ben és korábbi években megtett intézkedések eredményeként Ft tıketartozás és Ft költségtérítés (illeték, ügyviteli költség ) került rendezésre december 31-i fordulónappal, értékvesztés figyelembe vétele nélkül Ft vevıi kintlévıség állt fenn, melybıl lakossági követelés Ft, közületi vevıkkel szembeni követelés Ft. Az év folyamán a lakossági kintlévıségek fokozatos növekedése volt tapasztalható. 8

9 3. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 3.1. Bérbeadási tevékenység A Zrt évben is folytatta eszköz és ingatlan bérbeadási tevékenységét. A Kossuth tér és a Bajcsy Zs utca szám alatti ingatlanok bérbeadásából összesen Ft, az eszköz bérbeadásokból Ft árbevételt ért el. A Bajcsy Zs. utcai ingatlan bérbeadásából származó bérleti díj csökkent az elızı évhez viszonyítva, mivel több bérlı elköltözését követıen az iroda helyiségek hasznosítása nem sikerült. Az eszköz bérleti díj is csökkent, mivel a Zsigmondy Béla Zrt-vel kötött eszközbérleti szerzıdés a bérleti díj évrıl évre történı csökkenését határozza meg. A Kossuth téri és a Zrínyi utcai parkolók évi üzemeltetését a városi parkolási rendszeren belül továbbra is a Hódmezıvásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. végzi, így ezen parkolók használatáért bérleti díjat számlázunk felé. A Bajcsy Zs. utcai ingatlanban bérleti szerzıdés keretében évben is 3 db irodahelyiséget biztosítottunk térítésmentesen a Central EU Biofuels Kft-nek, a bérleti szerzıdés december 31-én lejárt, hosszabbítása nem történt meg. Az ingatlanban a Hódmezıvásárhely Ifjúságáért Egyesület és a Hódmezıvásárhelyi Asztalitenisz Sport Klub részére két-két helyiség térítésmentes használata továbbra is biztosított Távfőtési részegység A távfőtési részegység elszámolt évi árbevétele Ft volt január 1- tıl a lakossági és közületi alapdíj 5,4%-kal, a használati melegvíz ára 6,7%-kal emelkedett január 1-tıl ismételten indokolttá vált az alapdíjak, a lakossági hıdíj és a használati melegvíz díj emelése, így az alapdíj 5,1%-kal, a lakossági hıdíj 9,9%-kal, a használati melegvíz díja 8,6%-kal került emelésre minden fogyasztó számára. Ezen díjemelések a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával kerültek végrehajtásra. A lakosságot érintı távhıdíj támogatás kompenzálására a társaság egész évben együttmőködött a Magyar Államkincstárral. Az év folyamán két alkalommal ellenırizte a kincstár a támogatások elszámolásának módszerét, rendjét és abban mindent rendben talált. Az önkormányzat szerepvállalásával megvalósult egységes ügyfélszolgálati rendszer az önkormányzat épületében egész évben az ügyfelek rendelkezésére áll. A 2008-ban bevezetett gyakorlat szerint 2010-ben is az önkormányzati szféra részére az alap-, a távfőtési-, és a használati melegvíz díja 50%-os kedvezménnyel került számlázásra. A októberében bevezetésre került integrált számlázási rendszer (ISZR), egész évben mőködött Informatikai részegység (internet-, és informatikai szolgáltatás) Az internet szolgáltatás egész évben folyamatosan mőködött, elıre bejelentett leállások minimális idıtartamúak voltak. Mőszaki hiba miatt hosszabb leállás nem történt. Az intézményi web és szolgáltatások, helpdesk rendszer fejlesztése 2010-ben folytatódott. A részegység aktívan közremőködött az ISZR rendszer mőködtetésében a hálózati oldalon, valamint továbbra is folyamatosan együttmőködött a Zrt. által használt külsı szoftverek fejlesztıivel. Szerzıdés szerint elvégzésre került az önkormányzati tulajdonú társaságok, intézmények részére az általános informatikai karbantartás. A részegység 2010-ben internet szolgáltatásból Ft, intézményi informatikai szolgáltatásból (karbantartás, számítógép üzemeltetés) Ft árbevételt ért el. 9

10 A részegység ellátja a Zrt. saját informatikai rendszerének felügyeletét és biztosítja a központi ügyvezetés és ügyvitel internettel való ellátását Számviteli munkaügyi szolgáltatás A külsı cégek ügyvitelének ellátása mellett jelentıs a Zrt. saját adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítésére történı ráfordítás. A tevékenység évi árbevétele Ft volt január 1-tıl egy külsı Kft. munkaügyi és bérelszámolási feladatait, valamint egy társadalmi szervezet könyvelési feladatait is ellátjuk évben többször hirdettük a tevékenységet külsı vállalkozások számára, 65 vállalkozást levélben is megkerestünk, melynek eredménye a várakozást alulmúlta Postai tevékenység A Posta Partner Program keretében üzemeltetett mártélyi és szikáncsi posták évben Ft árbevételt értek el. A postai feladatokat közvetítıként láttuk el, amely után forgalomarányos jutalékot számláztunk a Magyar Posta Zrt. részére. Ezen túl saját nevünkben kereskedelmi tevékenységet végeztünk (pl: papír írószer, könyv, édesség, forgalmazása), illetve szolgáltatásokat nyújtottunk (pl: fénymásolás, fax). A tevékenység fenntartásában nagy segítséget nyújtott a Dél alföldi Regionális Munkaügyi Központ azzal, hogy az év elı három hónapjában a postai alkalmazottak bérét és járulékait közel 100%-os támogatási szinten finanszírozták. Ez január március idıszakra Ft-ot tett ki. A beszámoló elején is említettük, hogy a postai tevékenység veszteséges mőködése miatt március 31-én visszaadásra került a Magyar Posta Zrt. részére Sport részegység A részegység 17 fı átlagos létszámmal látja el a Hódtói Sportcsarnok és Szabadidı Központ, a Városi Stadion, valamint Damjanich utcai mőfüves labdarúgó pálya üzemeltetését és a Balogh Imsi Sportcsarnok lehetıségek szerinti hasznosítását, felügyeletét. A PPP projekt keretében megépült Balogh Imsi Sportközpont ellenırzési feladatainak ellátásával Ormos Ferenc részegységvezetı került megbízásra. A részegység évben árbevételt ért el január 1-tıl a sportlétesítményeket használó egyesületekkel bérleti szerzıdések kerültek megkötésre a létesítményhasználat feltételeire és díjaira vonatkozóan Ipari Park részegység Beolvadásától a Zrt. szervezetén belül segítette a Hódmezıvásárhelyi Ipari Parkba betelepülni kívánó vállalkozásokat, kapcsolatot teremtett a vállalkozások és az önkormányzat, illetve más hatóságokkal annak érdekében, hogy az ipari park megfelelı szolgáltatásokat tudjon nyújtani az oda érkezı vállalkozások számára. Mindezek egy szervezetbe történı tömörítése indokolt volt a hatékonyság növelése érdekében, ezért a Zrt. szervezetében a részegység december 31-ével megszüntetésre került, folyamatban lévı ügyeit, feladatait az önkormányzat vette át. 10

11 3.8. Autósiskola Jelen beszámoló elején bemutatásra került az új tevékenység elindítása. Az évközi indulás miatt az év utolsó négy hónapjában végzett tevékenységének eredménye még nem volt számottevı, az oktatás jellegébıl adódóan nagyobb árbevételek a tanulók gyakorlati képzése során keletkeznek. Az autósiskola elindulásával kapcsolatos egyszeri költségek (engedélyezési díjak, szoftver költség, ) nagyságrendileg Ft-ot tettek ki. Bízva a gyakorlati képzés igénybevételének növekedésében a részegység várhatóan veszteség nélkül fogja végezni tevékenységét Munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátása (központosított szervezetben) Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város felhívása alapján ajánlat bekérése történt a város intézményei és gazdasági társasági vonatkozásában a központosított munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátására. Az ajánlat pozitív elbírálása alapján márciusától a Zrt. közvetítésével egy vállalkozó látja el teljes körően ezen feladatokat valamennyi önkormányzati intézményben és gazdasági társaságban. A Zrt évi tevékenysége során eft mérleg szerinti eredményt ért el, melynek Számviteli törvény szerint elıírt levezetését az éves beszámoló eredménykimutatása tartalmazza. A fıbb eredménykategóriák a következık: évi eredmény kategóriák összehasonlítása (eft) évi tényterv évi Megnevezés évi tény terv különbség Üzemi eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény A Zrt. üzemi eredménye eft-tal haladja meg a tervezettet. Figyelembe véve azt, hogy az üzemi eredményben kerül kimutatásra a devizás kötelezettség nem realizált árfolyamvesztesége után képzett céltartalék, mely évben eft volt akkor elmondható, hogy a társaság üzemi szintő eredményében jelentıs javulás következett be. A társaság pénzügyi eredményét a tervezetthez képest rontotta a szállítói számlák faktorálása miatt fizetett kamat, valamint a devizában fennálló kötelezettségekre év végén elszámolt árfolyam veszteség, melynek összege eft-ot tett ki. A pénzügy eredmény bevételei között elszámolásra került az.a.s.a. Köztisztasági Kft-tıl évi eredménye alapján járó eft osztalék. A rendkívüli eredmény közel a tervezetthez képest teljesült. A 2009-es eredményhez képest romlás tapasztalható, mely a korábbi évhez képest jelentısen nagyobb árfolyam veszteségek elszámolásaival indokolható, ugyanis a nem realizált árfolyam veszteség hatása a mérleg szerinti eredményt évben eft-tal rontotta. A Zrt. és egyes részegységei évi teljesítményét, költségeit és eredményeit az 1. számú mellékletben foglaltuk össze. 11

12 3.11. Beszerzési értékesítési pályázatok Andrássy és Zrínyi utcai parkolók üzemeltetése: A bevezetésre került egységes (belvárosi) parkolási rendszer kialakítása miatt a parkolók bérbeadása a Hódmezıvásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. részére történik, aki a parkolási rendszer üzemeltetıje. Távfőtési részegység alkatrész és eszköz beszerzési pályázata: A távfőtési részleget érintı karbantartási és javítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagok beszállítóját is pályáztatás útján választotta ki a részvénytársaság. A jogot a PANNON Ventil Kft. (Szeged) nyerte. Víz-, és hımennyiségmérık, valamint hımennyiségmérı elektronikák hitelesítése: évben valamennyi hitelesítés tárgyában a CAROL VÍZ Méréstechnikai Kft. nyerte el a kiírt pályázatot évre vonatkozóan megosztott pályázati eredmény született; a DN és DN méret közötti vízmérık hitelesítésének nyertese a MOM Vízméréstechnikai Kft. (Mátészalka). A DN mérető vízmérık, továbbá elektronikák, hıérzékelık hitelesítésének nyertese a CAROL VÍZ Kft. (Szekszárd). Karbantartás, hibaelhárítás: Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, és a B+N Referencia Kft. (Budapest) között hatályban lévı szerzıdés alapján a társaság valamennyi részegységének a nevezett szerzıdés szerint kell az ilyen jellegő munkálatok elvégzését igénybe venni, illetve megrendelni. Számítástechnikai eszközök és alkatrészek: Mind az internet - szolgáltatás, mind a Zrt. belsı informatikai rendszeréhez szükséges számítástechnikai eszközök és alkatrészek beszerzése tárgyában kiírt pályázatot és évre vonatkozóan is az EXICOM Kft. (Szeged) pályázta meg sikeresen. Irodaszer tisztítószer: 2010-tıl a Printker Zrt. az irodaszerek beszállítására pályázott sikeresen, míg a tisztítószerek beszerzésére kiírt pályázatot a Delta Clean Kft. nyerte el évre kiírt pályázatnál is ugyanezen cégek pályáztak sikeresen. Közbeszerzési feladatok ellátása: A beérkezett pályázatok közül az ÉSZ-KER Kft. pályázata került ki nyertesként, amely cég a és évre vonatkozó közbeszerzési tervet elkészítette. Főtési távvezeték cseréje: A év során szükségessé váló vezetékcserék és a beépítésükhöz szükséges tartozékok beszerzési pályázatának nyertese az ISOPLUS Kft. (Budapest). Ugyancsak az ISOPLUS Kft. látja el ezt a beszállítói tevékenységet 2011-ben is, nyertes pályázata alapján. Főtési távvezeték kiépítése a Németh László Gimnázium bıvítéséhez: A kivitelezési munkálatok elvégzését benyújtott pályázata alapján az ENORA Mérnöki Iroda Kft. végezte el nettó Ft-os kivitelezési díjjal. 12

13 Termálkutak karbantartása: A távfőtési rendszer részét képezı termál termelı és visszasajtoló kutak karbantartását a korábban megnyert pályázata alapján továbbra is a KÖZGÉP Zrt. végzi. Akkreditált laborvizsgálatok végzése: A használati melegvíz, csurgalékvíz és fürdıvíz laboratóriumi vizsgálatára vonatkozóan és üzleti évekre kiírt pályázatot a Hydra Vízellátási és Csatornázási Kft. nyerte el. Felelısségbiztosítás megkötése: A Zrt. által megbízott biztosítási alkusz segítségével beérkezett ajánlatok közül a Zrt. vezetı tisztségviselıinek és felügyelı bizottsági tagjainak felelısségbiztosítására vonatkozó ajánlatok közül az Allianz Biztosító Zrt. ajánlata került elfogadásra. A társaság vagyonának biztosítását a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe végzi. Geotermikus közmőrendszer felszíni szőrıcseréinek karbantartása: A távfőtési termál rendszerhez kapcsolódó szőrırendszer cseréjének tárgyában kiírt pályázatra a Hód Thermo Bt. nyújtott be nyertes pályázatot. Szőrızsák beszerzés: A termálrendszernél használatos szőrızsák beszerzés évre vonatkozóan kiírt pályázatra a HÓDFÓ Nonprofit Kft. nyújtott be sikeres ajánlatot, amely Kft. a évre kiírt pályázaton is sikeresen vett részt. Élményfürdı és wellnesközpont tervezési feladatok ellátása: A HÓD-SPA élményfürdı komplex fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására indított nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft. (Hódmezıvásárhely), nettó Ft-os tervezési díjjal. Projekt kontrolling, -menedzsment feladatok ellátása: A belvárosi termálkör bıvítéséhez kapcsolódóan kiírt projekt kontrolling, projekt menedzsment feladatok ellátása és megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyában kiírt pályázat nyertese a Polivalencia Kft. (Gyır). A nyertes pályázó feladata többek között a 4.3 pontban ismertetett KEOP /B. jelő pályázati anyag elkészítése. Megfigyelı kutak létesítése: Az Erzsébet Kórház Rendelıintézet Kakasszéki Gyógyintézet területén mőködı geotermikus közmőrendszerhez kapcsolódóan, 2 db megfigyelı kút létesítése tárgyában kiírt pályázat nyertese a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (Cegléd). A társaság kivitelezésében a kutak elkészültek 5 m-es talpmélységben, nettó Ft kivitelezési költséggel. Földgáz beszerzés: A évben lebonyolított földgázbeszerzési pályázat nyertese a GDF SUEZ Energia Magyarország Kft. (Szeged) a 2010/11-es gázévre vonatkozóan. 13

14 4. OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BENYÚJTOTT, ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK 4.1. Dél Alföld Spa, Hód Spa élményfürdı és wellness központ komplex fejlesztése (DAOP-2.1.1/A-2f ) A második fordulós pályázat augusztusában benyújtásra került, melynek eredményeként a DARFÜ Nonprofit Kft. 41,33%-os támogatás intenzitással Ft csökkentett összegő támogatást ítélt meg. A támogatási szerzıdés április 19-én aláírásra került. A pályázat benyújtása óta eltelt idıszakban bekövetkezett, elsısorban pénzügyi gazdasági változásokra tekintettel Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Közgyőlése 52/2011. (02.11.) Kgy. h. számú határozatával a támogatási szerzıdéstıl történı elállásról döntött. Errıl a Zrt. értesítette a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, amely a március 10-án kelt levelében a szerzıdéstıl való elállást tudomásul vette Magyar Posta Zrt. által kiírt Postapartner Programban való részvétel A Magyar Posta Zrt. közbeszerzési eljárás keretében évben meghirdette Csongrád megye egyes településeinek postáit Posta Partner Programban történı mőködtetésre. A Zrt. a Hódmezıvásárhely Szikáncs településen és a Mártélyon mőködı posták üzemeltetésére pályázott, melyeket el is nyert. Mártélyon március 21-tıl, Szikáncson április 1-tıl végeztük a Magyar Posta Zrt. közremőködıjeként a postai szolgáltatások végzését, valamint saját tevékenységként a kereskedelmi áruk értékesítését és egyéb (nem postai) szolgáltatások nyújtását. A posták üzemeltetésének vesztesége miatt március 31. napjával részvénytársaságunk kilépett a Postapartneri Programból. A Magyar Posta Zrt-vel a tevékenység ellátására kötött szerzıdés a fenti nappal megszőnt Belvárosi termálkör bıvítése A belvárosi termálkör bıvítésének finanszírozása érdekében Új fogyasztók bekapcsolása a geotermális távhıszolgáltatásba Hódmezıvásárhelyen tárgyú pályázati dokumentációt nyújtott be részvénytársaságunk az Energia Központ Nonprofit Kft-hez, a KEOP /B. jelő pályázati kiírásra július 22-én. A projekt költsége nettó értéken Ft, igényelt támogatás nettó összege Ft, a támogatás mértéke 50%. A pályázat befogadásáról szóló KEOP /166-1/210. értesítést január 28-án vette kézhez társaságunk. 14

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26.

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26. TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, 2005. április 26. Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi MSzSz szerinti

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben