W k tz J? ) A 'A J Friuli. Pietra Rossa. Itália államai a 17. század első felében. Valtellina, az 1620-as években Európa háborús gócpontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "W k tz J? ) A 'A J Friuli. Pietra Rossa. Itália államai a 17. század első felében. Valtellina, az 1620-as években Európa háborús gócpontja"

Átírás

1

2 Itália államai a 17. század első felében SVÁJC a! HABSBURG ÖRÖKÖS ) X \ Graubunden TARTOMÁNYOK W k tz J? ) SAVOYA 1 i^ ale Monferrato* Pine* ilo Torino A 'A J Friuli VELENCEI KÖZT. zrllyj lánó Padova- t 7-1 enassmo non (P IE M O N T ) Ravenna OSZMÁN BIRODALOM Pontecorvó NÁPOLYI Benevento....«KIRÁLYSÁG Nápoly Nardo Valtellina, az 1620-as években Európa háborús gócpontja SVÁJCI ALL AMSZO VÉTSÉG Gmmei^ HAGO St. Moritz HAGO STELVKTHAGO, M u t'oscasno 3 S*à. Gran Zebria I 3*59 Bornio Bernina 4049 Pietra Rossa \ ; - ' Mte di Disgrazia A,6 y f V a l t e l l i n a ( V e 1 t 1 i n ) Tirano.«now01' Moibegno Adirm eli VELENCEI KÖZTÁRSASÁG 1000 m

3 Mantova O Padova VELENCEI KÖZTÁRSASÁG Velence * A z Egyházi Állam 1631 után 1 M IRANDOLA Modena Bologna,oS * S * / ImoIa Faenza Ravenna Pistoia Fiano Firenze O Siena Sant'/ Urbino ) in Vado T t l «au r b 1 n o 'jcastel Durante ^(Uibania) / CCittadi Castello Trasim eno-to' M a r c a TOSCANA rfv^n^ erus i,.. \ il Lago / Assisi Ferm o U m(1b ria Massa í 0 OrvietoO ^ ' ' v i e t o * F0Hgn0 0 aòg. 1 ** B ìlsenai-tó * O rtei Vit?rbo Caprarola > Montalto ^ ^ p R ^ S n é ^ C i v i t a C a s te lla i ^ ^ 1^ Vei. n &^ano G v M ontelibretti Civitavecchia^ ^ i Anticoli Corradi _..» o,.«,., *, Subiaco y /> Ä «Tivoli 0 < «Frascati,.. L -f lr o Palestnna v indolro» Zagarolo «Paliano % Ostia A ilw lb an nn S^.»Velletri V cllcrri A 1 «agn O. Bracciano / A a bina «a NÁPOLYI KIRÁLYSÁG 100 km

4 Tusor Péter A BAROKK PÁPASÁG ( ) Gondolat Kiadó Budapest, 2004

5 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében jelent meg. A kötet a felsőoktatásban használatos tankönyv. M Oktatási Minisztérium Készült az Országos T udományos Kutatási Alapprogramok posztdoktori programjának keretében (ny.sz.: D-38481). Lektorálta F a z e k a s I s t v á n és R ih m e r Z o ltán A borítón Andrea Sacchi, Jan Miei és Filippo Gagliardi: VIII. Orbán látogatása a római 11 Gesù templomban a jezsuita rend alapításának centenáriumán című festménye látható ( ) T usor P é t e r, A kiadásért felel Bácskai István Olvasószerkesztő Rátkay Ildikó Műszaki szerkesztő Pintér László A térképeket Sebők László készítette A kiadási munkálatokat a Books in Print végezte Nyomtatta a Kaloprint Nyomda, Kalocsán ISBN

6 Tartalom Előszó 9 I. Bevezetőr 15 Reformpápaság 15 Barokk pápaság 20 Nemzeti államok, egyházak 24 II. A Szentszék és az európai politika 29 Vervins-től Vesztfáliáig. A pápai hatalomvesztés állomásai 30 A hosszú háború pápája: V III. Kelemen 30 V. Pál: a pápai politika lassú Itália felé fordulása 32 Az utolsó militáns reformpápa: X V. Gergely 37 A hatalomvesztés felgyorsulása: V III. Orbán 40 X. Ince: Róma kikerülése az új európai rendből 54 Francia hegemónia és a squadron volante 59 V II. Sándor: megalázó küzdelem Franciaországgal 60 IX. és X. Kelemen: a clementia évtizede 63 Átmeneti visszatérés a régi nagyhatalmi szerephez: a Szent Liga megszervezése 66 Az utolsó padre commune. XI. Ince 67 V III. Sándor és X II. Ince: ismét a hatalmi politika peremén 74 III. A z Egyházi Állam társadalma, gazdasága és pénzügyei 77 Általános gazdasági és társadalmi tendenciák 77 A Szent Kollégium, a pápai udvar és a római társadalom 80 A pápai államháztartás 93 A pápaság állami bevételei: biztos és bizonytalan jövedelmek 94 A pápaság egyházi bevételei 100 A pápai államháztartás kiadásai 105 A pápai államháztartás összmérlege 110 Építkezések: várostervezés és -fejlesztés ni IV. A pápai nepotizmus 117 Funkcionalitás - diszfunkcionalitás 118 Virágkor 122 Borghesék és Ludovisik 123 Barberinik és Pamphilik 129

7 6 Tartalom Hanyatlás 135 Chigik, Rospigliosik és Alticrik 135 Odescalchik és Ottobonik 140 XII. Ince: Románam decet Pontificcm 142 V. A szentszáki döntéshozatal cs jobb intézményei 145 Hivatalok és törvényszékek 145 A kongregációk rendszere 148 A Római és Egyetemes Inkvizíció (Sanctum Offuium ) 149 A Konzisztoriális, a Rítus, a Zsinati és a többi sixtusi Kongregáció 152 Az újabb kongregációk. A Sacra Congrcgazione de Propaganda Pide 156 A pápai Államtitkárság 166 A pápák személyes adminisztrációjának kialakulása 167 Az Államtitkárság a Borghese- és a Barberini-korszaklian 170 A bílwiros államtitkár tisztének megszilárdulása 174 A hivatali ügymenet 176 Az Államtitkárság kapcsolata a brévetitkárságokkal és más kúriai hivatalokkal 180 A pápai nunciatúrák 185 VI. Római egyházkormányzat, egyházpolitika 195 Néhány tétel és példa 195 A pápaság és az Egyház belső élete 199 Kapcsolat a nemzeti egyházakkal, államokkal 214 Koronabíborosok és a főkegyúri jog 214 A kapcsolattartás szálai 222 Róma és a spanyol, francia, német katolicizmus 227 V II. Kitekintés 241 Függelék 249 I. A pápák és a fontosabb kuriális tisztségviselők archontológiája 249 II. Pénzek és értékek 258 Jegyzetek 261 Kronológia 335 Bibliográfia 341 Rövidítések 373 Névmutató 375 Summary 385

8 Édesanyámnak

9 Előszó A pápaság történetéről m agyar nyelven többségében két évezredet átölelő, szükségképpen vázlatos szakirodalom áll rendelkezésre.1a Liber Pontificalis adatait, illetve elsősorban a német történetírás nagyszabású szintéziseinek eredményeit2 hasznosító munkák főként az eseménytörténetre, részben pedig a hivataltörténetre összpontosítanak. Komplex elemzést egyetlen korszakról sem nyújtanak. Hangsúlyos kivételt ez alól még mindig L eo - p o l d v o n RANKÉnak, a modern historiográfia megteremtőjének remekműve képez. A Pápák története az utolsó négy évszázadban leginkább a századdal foglalkozik, és jó másfél évszázad távlatából is hasznos olvasmány.3a jelen viszonyokra pedig E r d ő P é te r monográfiája ad kitűnő eligazítást.4 A barokk pápaság az európai történelem egyik legizgalmasabb periódusában játszódik, melyet hol az ellenreformáció, hol a katolikus reformáció, illetve a katolikus reform, hol pedig a neves német egyháztörténész, H u b ert Je d in kompromisszumkész szintézise nyomán együttesen az ellenreformáció és a katolikus reform korának szokás nevezni.5 Ezek a - magyar történetírásban még mindig egyoldalú monopóliumot élvező - meghatározások azonban több problémát vetnek fel. Lényegre törő megoldásuk e könyv értelmezéséhez elodázhatatlan. Az ellenreformáció éppen RANKÉnak köszönhetően elterjedt fogalmát tudniillik csupán az 1770-es években alkotta meg egy göttingeni jogász, Jo h a n n S teph an P ü t t e r, méghozzá elsődlegesen a német területeken 1555 és 1648, vagyis az augsburgi vallásbéke és a vesztfáliai békekötés között végbemenő folyamat jelölésére. E z a szemlélet meglehetősen egyoldalú, hiszen a katolikus megújulás folyamatát minden téren a reformáció ellenhatásaként, pusztán válaszreakcióként értelmezi.6a katolikus reform kifejezést már a múlt század során előnyben részesítette W ilhelm M au ren bech er, aki főleg spanyol viszonylatban figyelt fel a nyugati ke

10 IO A barokk pápaság reszténységben a reformációt megelőző reformtörekvésekre. A terminust L u d w ig v o n P a s t o r népszerűsítette, mégpedig mestere, Jo h a n n e s Ja n sse n hatására erőteljesen apologetikus célzattal.7 Ennek lényege, hogy a latin egyházban a középkor végétől jelen levő, más korszakokhoz képest erőteljesebb reformirányzatok a protestáns szakítás nélkül is érvényesülni tudtak volna, ezért a nyugati keresztény egység felbomlásáért a felelősség a protestantizmust terheli. Je d in a II. világháború után megerősödő ökumenikus mozgalom szellemiségének hatása alatt igyekezett a két fogalmat ötvözni. Együttes és elválaszthatatlan használatuk szükségességét hangoztatta, mivel gyakran még az egyéni magatartásformákban is kimutathatóan mindkét alkotóelem egyszerre volt meghatározó egészen a 17. század végéig. A programadó német történész szemléletes hasonlata szerint az ellenreformáció mint a katolikus újjászületés teste, a reform pedig mint az ezt irányító lélek ragadható meg, a koordinációt a Trienti Zsinat ( ) szellemében a pápaság végezte. Je d in fogalomhasználata rövid idő alatt szinte egyeduralkodóvá vált.8 Mellette leginkább az angolszász történetírás a katolikus restauráció elnevezéssel él még, ami, ha nem hagyományos történeti fogalomként, hanem eredetileg is kettős jelentésmezőjében: megújításként és helyreállításként értelmezzük, szinonimaként elfogadható ugyan, bár nem túl kifejező. Ü gy a reform, mint az ellenreformáció természetesen fontos összetevője a katolikus újjászületésnek, az utóbbi különösen egyes területeken, miként például Németországban és Közép-Európában válik meghatározóvá. A jedini kompromisszumos megközelítés mindazonáltal kritikára szorul, amit Jo h n W. O M a lle y fogalmazott meg. Az amerikai jezsuita egyrészt hangsúlyozza, hogy a kora újkori katolicizmusnak számos olyan eleme van, amelyeknek semmi köze sincs a reformációhoz, mely kötődést még a fogalompár együttes használata is erősen sugall. Ilyenek a tengerentúli missziók, szerzetesrendek alapítása a szegénygondozás, a betegápolás és az oktatás céljaira vagy éppen Aquinói Szent Tamás gondolatrendszerének újjáéledése. Másrészt a reform szó általános kormegjelölő használata azt sejteti, hogy a 16. század elején az Egyház jobban rászorult a reformra, mint bármilyen más korszakban, és ez az állítás újabban igencsak kérdéses, ha nem visszautasítható, leginkább a Németországon kívüli területeket illetően. Harmadrészt a reform szónak a 16. században a késő középkorra visszavezethetően pusztán technikai, kánonjogi jelentése volt. Rendeltetése az egyházi törvényhozás megerősítése a (fő)papok híveik körében tartózkodása, a prédikációk mondása és a cölibátus megőrzése terén, amint azt a Trienti Zsinat tematikája és törvényhozási gyakorlata mutatja. O M a lle y ugyanakkor kimutatja, hogy például a jezsuiták korántsem ebben az érte

11 Előszó ii lemben igyekeztek reformálni, hanem a személyes vallásos megtérést helyzeték a középpontba. Céljuk a hit valódi krisztianizálása, a lelkek megsegítése volt.'; O M a lle y mindezért egyszerűen, ám találóan a kora újkori katolicizmus elnevezés használatát javasolja," amivel voltaképpen Je a n Deli/m eaim követi, aki 1971-ben megjelent könyvének a Katolicizmus Luther és Voltaire között címet adta. D elum eau megközelítésének vezérmotívuma a protestáns és a katolikus irányzatok között megfigyelhető hasonlóságok, illetve a kereszténység középkori és kora újkori formáit egymástól élesen elhatároló különbségek kimutatása. A francia történész egyik legfontosabb megállapítása, hogy az európai vidék a középkorban voltaképpen pogány maradt, átfogó evangelizálására csak a kora újkorban került sor a katolikus és protestáns prédikátorok munkájának eredményeképpen. Ez a világi hatalom által rendszerint fokozott támogatásban részesített evangelizálás hagyott a mai napig nyomot az európai társadalmakban. Delum eau emellett sokat - mondóan hangsúlyozza a katolikus és protestáns reformok késő középkori gyökereit." Ebben a közös gyökerekre rámutató, egyenrangú ként összehasonlító (tehát nem hatás-ellenhatás értelmében interpretáló) megközelítésében még fontosabb a leginkább W o lfg a n g R e in h a rd nevével fémjelezhető újabb és a kutatás mai állása szerint leginkább elfogadható elmélet. M íg D elum eau irányzata elsősorban a vallásgyakorlás módozataira összpontosított, R e in h a rd a hitfelekezetek, vagy ahogy a németek mondják, a konfessziók formálását és organizációját helyezte vizsgálatai középpontjába. A konfesszionalizáció teóriája a felekezetek fejlődésében elsősorban a parallel jelenségekre összpontosít, sőt ezt az evolúciót tekinti a nyugati modernizáció fő mozgatórugójának. R e in h a r d a kora újkori konfesszionális önazonosság megformálásának számos párhuzamos tulajdonságát, jellemzőjét mutatta ki. Ilyen a világos teológiai felfogás kidolgozása, mint például az augsburgi lutheránus hitvallás (1530) vagy Trient dogmatikai rendelkezései, majd a tanítás elterjesztése és meggyökereztetése olyan intézményes formációk révén, mint a zsinatok, egyházlátogatások. Az összes felekezetnél megtalálható a doktrínák internalizációja, különösen iskolák és szemináriumok létesítésével, továbbá a kommunikációs eszközök és módszerek széles körű alkalmazása, a leginkább nyomtatványok révén folytatott propaganda s ezzel párhuzamosan a cenzúra alkalmazása mások propagandájának meggátolására. De szintén közös jellemző az olyan diszciplináris módszerek alkalmazása, mint az egyházközösségek állandó felügyelete vagy a kiközösítés, valamint az istentiszteletek tartásának, menetének ellenőrzése és egy sajátos felekezeti nyelv kifejlődése.12 Ennek az elméletnek a képviselői a kon-

12 12 A barokk pápaság fessziók szerveződését a modern állam kialakulásában a legjelentősebb tényezőnek tekintik, mivel a felekezetek biztosították az alattvalók vagy polgárok egységét, csepegtették szélesebb néprétegekbe a - fegyelem - nek csupán elégtelenül magyarítható - disciplina iránti készséget és a tekintély iránti lojalitást. Sőt újabban H e in z S c h illin g és az angolszász történetírás képviseletében R o n n ie P o -C h ia H sia különbséget tesznek a konfesszionalizmus mint a felekezetek önformálódása, és a konfesszionalizáció mint azon hatás között, amelyet a felekezetek gyakoroltak a társadalomra, kiváltképpen a modern állam kifejlődésére.'3 M ár R e in h a rd aláhúzta és kiemelte a konfessziók sokrétű hatását a modern társadalmakra az individualizmus, a racionalizáció, a társadalmi diszciplinaritás, a bürokrácia és - leginkább a katolicizmus esetében - az európai etnocentrizmuson történő túllépés terén. Az újabb kutatások eredményeinek köszönhetően a reformáció versus ellenreformáció-katolikus reform paradigmán túllépve tehát már sokkal inkább arról beszélhetünk, hogy a kora újkori Európa társadalmi és kulturális változásainak kihívására, azok megoldására összesen öt jelentősebb, bár különféle típusú, mégis azonos irányba mutató és történetileg egyenrangú válasz született: az evangélikus (lutheri), az anglikán, a református (kálvini), az unitárius és a katolikus.'4 A barokk pápaság ez utóbbi centrumába vezeti be az olvasót. Közvetlen és közvetett interpretációja végső soron azon probléma bemutatására irányul, hogy a 16. század második felében páratlan modernizációt felmutató katolicizmus központi intézményrendszere miért indult mégis hanyatlásnak a következő évszázad krízisektől szabdalt évtizedeiben. Tágabb értelmezésben a pápaság modelljén keresztül azt kívánja bemutatni, hogy miként feszítette szét az állam, a társadalom, a tudomány és a kultúra fejlődése az őket jószerével új és sok esetben mindmáig kontinuus alapokon megteremtő konfesszionális kereteket, amelyek helyüket a feltétlen államérdek ( államrezon ), a szekularizáció, a felvilágosodás és a racionalizmus varázsszavainak adták át, noha mindezeknek szinte valamennyi elemét magukban hordozták. Bár a reneszánsz szavának korszakmegjelölő árnyalatával szemben a barokk -é a magyar nyelvben még mindig leginkább a művészettörténet sajátja, történeti fogalomként e folyamatok nyughatatlan együttesét hivatott szimbolizálni.'5 Munkám emellett nem nélkülöz bizonyos tankönyv-jelleget sem, hiszen lényegét tekintve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetében tartott egyik kora újkori egyetemes történeti szemináriumom anyagát tartalmazza. Az alapvető jelenségek, intézmények és működésük

13 Előszó *3 stb. kifejtését, különféle adatokkal történő szemléltetését elsősorban a fiatalabb kollégák tájékozódásának megkönnyítése érdekében láttam fontosnak. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az újraéledő vatikáni magyar kutatásoknak - amelyek egyik súlypontja éppen a 17. századra esik - megfelelő utánpótlása nevelődjön ki az erre magától értetődően leginkább hivatott hazai egyetemen. A kötetet mindazonáltal igyekeztem úgy felépíteni, hogy az általánosabb érdeklődésre számot tartható áttekintő, illetve eseménytörténeti (rész)fejezetek elkülönüljenek a részletezőbb elemzésektől, s az egyes fejezeteken belül is hasonló jellegű tagolást alkalmaztam. Ugyancsak a kezdő kutatói tájékozódás segítése indokolja a bőségesnek tűnő szakapparátus alkalmazását. Az értelemszerűen különböző szinteken és mélységben mozgósított irodalom persze csupán a jéghegy csúcsa, mindössze bevezetést ad a pápaságtörténet egyébként jól dokumentált köny vészetébe.' ban, majd kiegészítő jelleggel ban folytatott római és bécsi anyaggyűjtésem során igyekeztem az alapvetőbb, frissebb és a nemzetközi historiográfia vérkeringésében gyakrabban feltűnő művekre összpontosítani. E szempont következetes alkalmazását természetesen az egyes munkák elérhetőségének nehézségei valamelyest módosították.17 A szükségképpen szűkre szabott terjedelem és célok jelentette kikerülhetetlen korlátoknál - A barokk pápaság címmel vaskos kötetek sorát lehetne teleírni - sokkalta szembetűnőbb az a hiányosság, ami az ekkleziológiai megközelítés elmaradásából fakad. Ennek egyedüli oka az, hogy a szerző nem rendelkezik az üdvtörténeti szempontok alkalmazásához szükséges teológiai kompetenciával.18 Végezetül kedves kötelességemnek teszek eleget, am ikor megköszönöm Pásztor E o rm ek és C h r istin e M a ria GRAFiNGERnek, a M agyar Ösztöndíj Bizottságnak, a Faludi Ferenc Akadémiának és a Római M agyar Akadémiának, kiváltképpen T akács MóNiKÁnak, Pálm ai NóRÁnak, K omlóssy GYÖNGYinek és E. K ovács PÉTERnek, nemkülönben P ileczky E rzsé- BETnek, K iss JuDiTnak anyaggyűjtésemhez; B it sk e y IsTvÁNnak, F azekas IsTvÁNnak, I zsák LAjosnak, K ruppa TÁMÁsnak, M olnár ANTALnak, Pálffy G ézának, P éter KATALiNnak, R ih m er ZourÁNnak, Szovák KoRNÉLnak, T akács MiKLÓsnak, T óth I stván GYöRGYnek, T örök JózsEFnek és R. \'Ár- konyi ÁGNEsnek e kísérletem megírásához, illetve megjelentetéséhez nyújtott segítségét.

14 VI. i. Lovagi torna a Vatikánban (Cortile dél Belvedere) a 16. század derekán 2. III. Pál és a Trienti Zsinat megnyitása (1545)

15 I. Bevezetés Reformpápaság Az 1545 és 1563 között kisebb-nagyobb megszakításokkal ülésező Trienti Zsinat definícióival világosan elkülönítette a katolikus tanítást a protestánstól, dekrétumokban rögzítette a főbb gyakorlati tennivalókat. Mindezzel nagy lépést tett a katolikus konfesszió kialakításának befejezése és európai, majd világméretű terjeszkedése felé. Az ekkleziológiát és a pápaságot illetően nem hozott rendelkezéseket, leginkább csak javaslatokkal élt. Bár számos tanítást elítélt eretnekségként, az eretnekeket nem nevezte néven, és ekképpen a protestánsokkal folytatott párbeszéd útja egy ideig még némileg nyitva maradt. A pápaság azonnal nekilátott, hogy megvalósítsa Trient határozatait. A Zsinat interpretációjának ellenőrzését és továbbfejlesztését magának tartotta fenn. Ennek következménye Róma növekvő presztízse és erősödő centralizációja lett, amely vissza-visszatérő konfliktusokat eredményezett a Zsinat püspökközpontú, episzkopalista értelmezésével. Szóban IV. Pius ( ) már az január 26-ai titkos konzisztóriumon megerősítette a trienti határozatokat, mindazonáltal a Benedictus Deus pápai bulla, bár erre a napra keltezték, nem jelent meg június 30-áig. A kúriai ellenzék m indenképpen biztosítani akarta a pápaság jogát az értelmezésre, és sokan féltették jövedelmeiket a rezidencia-kötelezettségre vonatkozó előírások miatt. IV. Pius elkötelezte magát a határozatok átfogó életbeléptetése mellett, de a kezét rajta akarta tartani az ügyeken, és nem kívánt csupán a zsinati rendelkezések végrehajtó szerve lenni. A bullában a határozatok értelmezésének jogát egy külön szentszéki intézményre ruházta.' Ezt követően sorjában napvilágot láttak a Zsinatot továbbvivő pápai rendelkezések. Az alulról jövő évtizedes kezdeményezések után a kora újkori katolicizmus fejlődésének súlypontja végképp a központba helyeződött át márciusában nyilvánosságra hozták a tiltott könyvek jegyzékét, az Indexet. Novemberben megszületett az úgynevezett trienti hitvallás. Össze

16 i6 Bevezetés gezte a Zsinat hittani tanításait, és kiegészítette a pápa iránt tanúsítandó engedelmesség fogadalmával. A hitvallást minden püspökjelöltnek, egyházi egyetemen katedrát kapó tanárnak kötelező volt letennie. T rient sugallatára készült el V. (Szent) Pius ( ) szerkesztésében a római katekizmus, amely jóval mérsékeltebb a Canisius (Szent) Péter-féle 1555-ben, majd 1558-ban és 1566-ban megjelentnél. Sőt nyitottabb a dialógusra, mint maga a Zsinat. Canisiuséval szemben nem hatotta át protestánsellenes célzat. Nem tett például említést a búcsúkról, s csak kis figyelmet szentelt a Boldogságos Szűznek. M íg Canisius a keresztényt azonosította a katolikussal, a katekizmus csak keresztény népről és kereszténységről beszél, mintegy a protestantizmussal történő megegyezésre törekvés gyanánt. Mindazonáltal a békülékeny tónus nem vált egyeduralkodóvá. A római katekizmus elsősorban lelkipásztori használatra készült, egy egyszerű kézikönyv volt a prédikálásra és a szentségek kiszolgáltatására ban készült el a római breviárium, majd 1570-ben a római misszále. E zsolozsmás- és misekönyvet hihetetlenül aprólékos előírások jellemezik] Ném i rugalmasságról csupán a bizonyos alkalmakra beiktatott külön imaszövegek árulkodnak. A kétszáz évesnél nem régebbi rítusokat egy tollvonással eltörölték.3 A kora újkori katolicizmus egységes arculata kialakításában az egyik leghatásosabb eszköznek elsősorban Itáliában és a Mediterráneum térségében, de a Balkánon, sőt még a magyar hódoltságban is az úgynevezett apostoli szemlék, vizitációk bizonyultak. Róma főtemplomaiban maga a pápa, egyéb területeken személyes megbízottjai mérték fel az állapotokat, s ahol kellett, intézkedtek a reformrendelkezések életbeléptetéséről. Az apostoli vizitátorok szerepét egy új, a trienti szellemben felnövekvő püspöknemzedék tette idővel feleslegessé. A 16. század végére már számos, saját pasztorális kötelezettségeinek megfelelni tudó és akaró ordináriust találunk az egyházmegyék élén. A jelenség, ha nem is kizárólagos, de általános.4 V. Pius a zsinati határozatok szellemében megtette a kezdeti lépéseket a püspökkinevezések ellenőrzésének megszigorítása felé, a közvetlenül Róma által kinevezett jelöltek alkalmasságának vizsgálatára külön bizottságot állított fel. Az apostoli vizitátorok szerepét ennek köszönhetően lépésről lépésre a tisztségükhöz szükséges tudással és lelki képességekkel rendelkező püspökök vehették át. A reformok megszilárdítása a Zsinat eredeti elképzelései szerint is rajtuk múlott.5 A trienti püspökideál első megtestesítői Borromei (Szent) Károly milánói és Gábrielé Paleotti bolognai érsekek lettek, vagy valamivel később Szalézi (Szent) Ferenc genfi püspök. Borromei például között tizenegy egyházmegyei és hat tartományi zsinatot tartott, több szemináriumot, jezsuita és teatinus kolostort alapított, rendszeres, jobbára személyes vizitációkat végzett.6

17 Reformpápaság A reformok életbeléptetésének alapvető formája a helyi zsinatok összehívása volt, amelyeken kihirdették a trienti határozatokat, szemináriumalapításokról, a női rendek klauzúrájának megszigorításáról stb. hoztak rendeletet. Régiókként jelentősek voltak az eltérések. Németországban ritkán ültek össze tartományi zsinatok, egyedül Salzburgban tartottak kettőt 1569-ben és 1573-ban. Mainzban például sem tartományi, sem egyházmegyei zsinat nem volt. A háromévente esedékes tartományi és az évente tartandó egyházmegyei zsinatok egy-két, főként itáliai kivételtől eltekintve sehol sem lettek általánosak az Egyház életében. Mind a pápaság, mind az egyes államok igyekeztek ellenőrzésük alatt tartani a papság gyűléseit. A korai szinódusok határozataikat rendszerint elküldték Rómába megerősítésre, 1588-ban V. Sixtus ( ) ezt már kötelezettségként bullában írta elő. Spanyolországban II. Fülöp ( ) hívta össze a zsinatokat, de talán Katalóniát leszámítva itt sem váltak rendszeressé. E gyűlések sokszor az egyháztartományt kormányzó érsek-metropolita és a püspökök, nemkülönben az utóbbiak és az egyházi középréteg képviselői közötti össze- ütközések színterévé váltak. A vitás kérdésekben rendszerint Rómához fordultak, ami tovább erősítette a pápaság tekintélyét. A zsinatok majd Franciaországban örvendenek nagy népszerűségnek, de csak a 17. század második felétől, mint a püspök és papsága érintkezésének rendszeres színtere. Egyébként pedig a legtöbb állam ekkor is vagy akadályozta működésüket, vagy pedig saját céljaira igyekezett felhasználni őket. Trient rendelkezéseinek meggyökereztetése talán csak a tengerentúli missziós területeken volt zökkenőmentes.7 X III. Gergely ( ) viszonylag hosszú pontifikátusa nem kevésbé jelentős a katolikus konfesszionalizáció átütő sikerében, mint V. Piusé. Vitathatatlan jelentőségű eredménye a nunciatúráknak a reformgondolat szolgálatába állítása. Diplomáciai feladataik mellett a pápai követségek legfőbb rendeltetése a vallás, a kultusz és az egyházi intézményrendszer restaurációja, pontosabban modernizációja lett. Igaz ez az addigi, az európai katolikus - császári, spanyol, francia, portugál, lengyel, velencei, firenzei, savoyai - udvarokban létesített képviseletekre s még inkább a kifejezetten a trienti reformok összehangolására, irányítására Németországban, Svájcban és Ausztriában létrehozott nunciatúrákra. A kezdetben szinte csak egy-egy személyből álló intézmények gyakorlatilag hasonló szerepet töltöttek be, mint Itáliában az apostoli vizitátorok, s e kezdeményezésekből alakult meg 1579-ben a luzerni, 1580-ban a gráci, majd 1584-ben a kölni nunciatúra. A Németországra fordított különleges figyelem jele az északi eretnekek, az heretici oltramontani meggyőzésének irányítására Rómában már 1561-ben felállított Ném et Kongregáció, amely virágkorát a Boncompagni-pápa alatt élte.8

18 i8 Bevezeti A reformnunciatúrák mellett X III. Gergely pontifikátusának másik fc eredménye a pápai kollégiumhálózat kiépítése. Erre a trienti szemináriumdekrétum végrehajtása körüli, egyes országokban tapasztalható részben politikai, túlnyomórészt anyagi nehézségek ösztönözték. A Boncompagni-pápa? már meglevő' kollégiumokat kibővítette és a papképzés kizárólagos szolgálatába állította, mint például a jezsuiták ma is az ő nevét viselő római kollégiumát. Az új alapítások: a német (és magyar), az angol, továbbá a Sant Atanasio görög, valamint egy maronita és örmény kollégium létrehozását az adott területek paphiánya enyhítésének célja, illetve az egyesülés iránti remények táplálták. Róma ekkortól nemcsak adminisztratív központ, hanem a papképzés és a teológia centruma is - mindmáig. A központi kollégiumok alapítását az északi pápai kollégium-hálózat (Bécs 1574, Prága 1575, Grác 1578, Olmütz 1579, Kolozsvár 1583, Fulda 1584, Dilinga 1585) kialakítása követte, németországi súlyponttal. A reformpápaság szellemi expanzióját jelképezi a pápa nevét szintén megörökítő naptárreform bevezetése és elterjesztése.5' V. Sixtus uralkodásának egyik fontos mozzanata a pápai pénzügyek rendbetétele, amely nemcsak X III. Gergely számos alapításának megszilárdítását, hanem az Angyalvárban hárommillió arany- és másfél millió ezüslsaido"' értékű vésztartalék felhalmozását is lehetővé tette." A másik fő eredmény a Római Kúria radikális, a zsinati előírások szellemében történő megreformálása, újjászervezése volt. A reorganizáció fő eleme a bíboros-oligarchia megszüntetése: a Konstanzi Zsinat ( ) által meghatározott huszonnégy helyett számuk hetvenre emelkedett, következésképp a bíborosok összgyülekezete, a konzisztórium elveszítette korábbi jelentőségét a mindennapi egyházkormányzatban, valódi szenátus jellege egyre inkább elhalványodott. Az V. Miklóssal ( ) induló folyamat a 16. század végén tetőzik, a pápai monarchia ekkor már semmilyen tekintettel sem volt a püspöki vagy bíborosi kollegialitásra. A bíborosok befolyásos tanácsosokból, akikkel a pápa rendszeresen találkozott a konzisztóriumokon, rangos bürokratákká váltak. V III. Kelemen ( ) már egyenesen visszautasította, hogy a fontosabb döntéseket a konzisztóriumban vitassa meg. Erre már kizárólag bizalmasai szűk körében került sor körül a korább heti két-három alkalomból más csak havi két alkalommal tartottak konzisztóriumokat.'2 Hasonló tendencia figyelhető meg a két nagy középkori központi hivatal esetében: az Apostoli Kamara feladatköre már csak az Egyházi Állam bevételeinek kezelésére szorítkozott, az Apostoli Kancellária pedig puszta iratkibocsátó hivatallá alakult át.13 A pápai Penitenciária reformja már V. Pius alatt testet öltött. Hatáskörének lelkiismereti térre, azaz fórum intcrnumm szorításával véget vetettek az előírások alóli felmentésszerzés dömpingjének és ebből kifolyólag számos visszaélésnek.'4

19 Reformpápaság J9 A kúriai intézményi reform lényege az volt, hogy meghatározott területeket külön bíborosi bizottságok felügyeletére bíztak. Idővel közülük több állandó hivatallá fejlődött. A hittani kérdésekért felelős római Inkvizíció már 1542-től, a zsinati határozatok megvalósítását felügyelő Zsinati Kongregáció 1564-től, a tiltott könyvek jegyzékét összeállító Index Kongregáció 1571-től, a Püspöki Kongregáció pedig 1572-től működött. V. Sixtus tervszerű átszervezése ezt a folyamatot szélesítette ki január 22-én tizenöt állandó, jól körülírt illetékességi körrel és hivatali jelleggel rendelkező kongregációt hozott létre, köztük a már meglevőket is átalakítva. Hat kongregáció az Egyházi Á l lam ügyeivel foglalkozott, kilenc pedig a világegyházéival.15 A fő és a tagok közötti szorosabb kötődést, azaz egy hatékonyabb pápai ellenőrzést volt hivatott szolgálni a püspökök rendszeres római utazásának (visitatio liminum) és az egyházmegyéjük állapotáról írásban számot adó jelentéstétel sixtusi előírása 1585-ben. Ez korábban elképzelhetetlen rálátást biztosított Róma számára a helyi egyházi viszonyokra, s mérföldkőnek tekinthető a pápai egyházkormányzati központosítás kiépítésében. V. Sixtus pontifikátusának további jelentős mozzanata a Biblia Szent Jeromos-féle fordításának, a Vágatának hivatalos kiadása, amelynek végleges szövege viszont már csak V III. Kelemen alatt látott napvilágot.'6 Az V. Sixtust követő három pápa (V II. Orbán 1590, X IV. Gergely és IX. Ince 1591) közül egyedül X IV. Gergely emelkedik ki, mégpedig a püspökkinevezéseket megelőző eljárás, a processus informativus megreformálásával. Ez szintén a pápai centralizáció hathatós eszközéül szolgált, s mint ilyen az egyházmegyék helyzetéről a római centrum számára az ad limina kötelezettség mellett a másik legfontosabb hírforrást képezte. Nemkülönben döntő jelentősége volt annak biztosításában, hogy a püspökségek élére megfelelő személyek kerüljenek.17 V III. Kelemen személyes tulajdonságait tekintve tökéletesen megfelelt a katolikus reform püspökideáljának. A katolikus reform diadalát ülte a pontifikátusa idejére eső 1600-as Szentév megünneplésével (1,2 millió zarándok fordult meg Rómában, ami arányaiban messze felülmúlja a évi jubileum harmincmillió látogatóját).'8 A megújulás folyamata mindazonáltal alatta kezdte elveszíteni lendületét. Ennek jele Giordano Bruno elítélése, a jezsuiták és a dominikánusok között kirobbant meddő kegyelemvita.'9 A reformpápaságon a defenzív magatartás jegyei mutatkoznak, az új előírások betartása mindinkább rutinjellegűvé válik, megjelennek a pápa és a jezsuiták kapcsolatának első hajszálrepedései. A számtalan középkori exemptio, kiváltság érvénytelenítése a részegyházaknál mind megoldhatatlanabb feladatnak bizonyult. A nunciusoknak adott utasításokban már valamivel ritkábban fordulnak elő a helyi egyházi élet megújítására vonatkozó

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 4. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/4. szám A folyóirat

Részletesebben

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Történettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA Nagy Péter Tibor NPT_Oktatas.indd 1 2012.05.10. 13:54:19 Iskolakultúra-könyvek 44. Sorozatszerkesztő GÉCZI JÁNOS NPT_Oktatas.indd 2 2012.05.10. 13:54:21 Oktatás -történet,

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI TÉRSZERKEZETE PETE JÓZSEF 1 1. BEVEZETÉS A vallásföldrajz jóllehet, komoly nemzetközi múlttal és jelennel rendelkezik Magyarországon új diszciplínának tekinthető.

Részletesebben

Gergely, Jenő. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Gergely, Jenő. Created by XMLmind XSL-FO Converter. Gergely, Jenő A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945 Gergely, Jenő A könyv elektronikus változata az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 5. SZÁM

SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 5. SZÁM 9 770039 809004 14005 SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 5. SZÁM 2014 148. ÉVFOLYAM 5. SZÁM SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX:

Részletesebben

I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN

I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN Új korszak köszöntött Európára a XI. század hajnalán. A népvándorlás vihara elült, az erdőkbe, ingoványokba menekült, életükért, élelmükért remegő emberek előmerészkedtek rejtekeikből,

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

Az egyházak az államalapítástól napjainkig

Az egyházak az államalapítástól napjainkig MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Az egyházak az államalapítástól napjainkig A Kárpát-medencében Kr.u. 1000-ben I. (Szent) István által alapított keresztény magyar királyság a nyugati,

Részletesebben

A PARANCSNOKKÉPZÉS TUDOMÁNYOS, SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ÉS KÖVETÉSE. összefoglaló tanulmány a kutatásról

A PARANCSNOKKÉPZÉS TUDOMÁNYOS, SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ÉS KÖVETÉSE. összefoglaló tanulmány a kutatásról A PARANCSNOKKÉPZÉS TUDOMÁNYOS, SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ÉS KÖVETÉSE összefoglaló tanulmány a kutatásról Szerző: Dr. Dsupin Ottó kutatásvezető A tanulmány az alábbi résztanulmányok felhasználásával készült:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ MEGJELENÉSÉNEK VALLÁSTÖRTÉNETI KONTEXTUSA KHALED A. LÁSZLÓ 1. 1830-1900 A SZEKULARIZÁCIÓ HETVEN ÉVE A Magyarországi Metodista Egyház budapesti gyülekezete 2005-ben ünnepelte

Részletesebben

Tanulmányok és inventárium

Tanulmányok és inventárium COLLECTANEA STUDIORUM ET TEXTUUM tom. 1 KATOLICIZMUS MAGYARORSZÁGON A II. VATIKÁNI ZSINAT KORÁBAN Tanulmányok és inventárium TÖRÖK JÓZSEF, TUSOR PÉTER TÓTH KRISZTINA BUDAPEST 2015 bibliotheca historiae

Részletesebben

A keresztyénség hatása az állam- és jogbölcselet fejlődésére

A keresztyénség hatása az állam- és jogbölcselet fejlődésére Szathmáry Béla A keresztyénség hatása az állam- és jogbölcselet fejlődésére Augustus császársága idején a Földközi-tenger térségében egységessé vált a Római Birodalom. Ez azt jelentette, hogy a társadalom

Részletesebben

Keresztény közéleti-kulturális folyóirat

Keresztény közéleti-kulturális folyóirat Keresztény közéleti-kulturális folyóirat XXIX. (IV. új) évfolyam 2014/1 Kiszabadulhat-e az államfogoly? A ferenci reformok magyar bázisa Szegény egyház: teológia és cselekvés Kell-e nekünk az üldöztetés?

Részletesebben

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ISKOLA ÉS TÁRSADALOM A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5 6-án rendezett konferencia előadásai ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ZALAEGERSZEG, 1997. Szerkesztő:

Részletesebben

A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG

A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG Tanulmányok a magyar e-közigazgatásról A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG MÉRFÖLDKÖVEK A HAZAI KÖZIGAZGATÁS AUTOMATIZÁLÁSÁNAK ÉS A KORMÁNYZATI

Részletesebben

Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA

Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Kiadja a Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Dr. Orosz Zoltán altábornagy Szerkesztőbizottság Elnök (főszerkesztő): Dr.

Részletesebben

I. Tradíció vagy modernizálás?

I. Tradíció vagy modernizálás? I. Tradíció vagy modernizálás? 1. Az egyházak és az állam közötti viszony modernizálásának modelljei Az alföldi respublikák, nagy Britannia, Nord-America, 2-ik Fridrik, második József már rég megtevék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78 3 4 5 TARTALOMJEGYZÉK Előszó a szöveggyűjteményhez... 7 Műfaji kérdések... 9 Báthory Zoltán: Mi a tanterv?... 11 Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most... 19 Falus Iván: Didaktika Az oktatás tartalmának...

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Állami egyházjog 2011.

Állami egyházjog 2011. Állami egyházjog 2011. 1. előadás Az állam és az egyházak közötti viszony történeti áttekintése Alaptípusok a, az állam és az egyház egységére épülő rendszerek államegyházság, egyházállamiság, b, az állam

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József Magyar Tudomány magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál A SZÉN-DioXID ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS VISSZASAJTOLÁSA FÖLDTANI SZERKEZETEKBE vendégszerkesztő: Ádám József 2011 4511 A Magyar Tudományos

Részletesebben

A 16. században. Írta: Kicsindi Edina. Az egyházi befolyás háttérbe szorulása nemzetközi téren

A 16. században. Írta: Kicsindi Edina. Az egyházi befolyás háttérbe szorulása nemzetközi téren Az illusztráció forrása: www.istockphoto.com Félúton a hatalmi politika és a humanitárius tevékenység között Hogyan nyitott új lehetőséget a katolikus egyház számára Afrika belsejének európai feltárása

Részletesebben

Csaba László Egyház, társadalom, pénz Megjelent in: EKLER Andrea- ROSONCZY Ildikó, szerk: Az év esszéi,2008. Budapest: Magyar Napló, 176-196.old.

Csaba László Egyház, társadalom, pénz Megjelent in: EKLER Andrea- ROSONCZY Ildikó, szerk: Az év esszéi,2008. Budapest: Magyar Napló, 176-196.old. Csaba László Egyház, társadalom, pénz Megjelent in: EKLER Andrea- ROSONCZY Ildikó, szerk: Az év esszéi,2008. Budapest: Magyar Napló, 176-196.old. A következő gondolatmenet szinte lehetetlen föladatra vállalkozik,

Részletesebben

Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében

Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Mezey András Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében

Részletesebben

Zsinka László: Modernitás, globalizáció, nemzetközi rendszer és a katolikus társadalmi tanítás fejlődése 1

Zsinka László: Modernitás, globalizáció, nemzetközi rendszer és a katolikus társadalmi tanítás fejlődése 1 Zsinka László: Modernitás, globalizáció, nemzetközi rendszer és a katolikus társadalmi tanítás fejlődése 1 A katolikus egyház a 19. század végétől egyre gyakrabban foglalkozott társadalmi kérdésekkel.

Részletesebben