Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR"

Átírás

1 Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB TERÜLETÉRE

2 LEÍRÁS I. VIZSGÁLATOK 1.1. Településrendezési vizsgálatok Tervi elõzmények, a terület lehatárolása, a módosítási igény Kaposvár szabályozási tervének (SZT) és helyi építési szabályzatának (KÉSZ) felülvizsgálata folyamatban van, melyre Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Stadler Építész Iroda kapott megbízást. (A tervezési feladatokat dr. Stadler József TT /2006 és dr. Fazekas Sándorné TT /2006 társtervezõként készíti). A módosítás a város igényeihez igazodóan, több ütemben; I, II, II/A, III. és III/A készült. A III/A ütemben szerepelt a Bajcsy Zs. utca-széchenyi tér- Fõ utca-csokonai utca által határolt tömb módosításának igénye, koncepcióját az Önkormányzat az alábbiak szerint hagyta jóvá: Az Agóra pályázatához készülõ építés engedélytervek készítése során a Mûvelõdési központ funkció és építmény bõvítése miatt többletparkoló igényt szükséges kielégíteni. A parkolók az intézmény saját telkén nem biztosíthatók, így meg kell vizsgálni a parkoló igény biztosítását vagy a meglévõ tömbparkoló kétszintessé tételével, vagy a közpark alatti mélyparkoló kialakításának lehetõségével. A helyszíni szemle során egyértelmûvé vált, hogy a földhivatali alaptérképre készített szabályozási terv nem a tényleges állapotot tartalmazza, így geodézia alaptérképi pontosítás után lehetséges csak a tényleges megoldás tervi javaslata. Koncepció jóváhagyás : 93/2008. (IV. 24.) önk. határozat 2/c.)pontja A Dél-dunántúli Területi Tervtanács a tömb szabályozási tervének módosítását két alkalommal is áttekintette; 2008.július 8.-án és augusztus 6.-án. Mindkét alkalommal hiányolta az alátámasztó munkarészeket, illetve az elkészülteket nem tartotta megfelelõnek. A mûvelõdési ház épületének magasításával nem értett egyet, a helyszín geodéziai bemérésének megfelelõ tervi átvezetést, pontosítást azonban támogatta (mely a megyeházától délre fekvõ parkoló feltüntetését jelenti). A korrigált szabályozási terv testületi jóváhagyására eddig még nem került sor. Javaslatot tettünk a tömb zöldterületének (Z/kp) közpark övezetbõl a tényleges használatnak megfelelõ (Z/kt) köztér övezetbe sorolására, melyet az elõzetes egyeztetések során a Tervtanács is és közbülsõ szakvéleményében az Állami Fõépítész is támogatott, azzal a szakhatóságok is egyetértettek. Kaposvár Megyei Jogú Város a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett AGÓRA Multifunkcionális közösségi központok és területi közmûvelõdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására kiírt pályázaton a mûvelõdési ház bõvítésével vett részt, pályázata sikeres volt, a támogatást azonban véglegesen csak akkor nyeri el, ha, december közepéig, a beruházás terveit is be tudja nyújtani, igazolva azt, hogy azt az építési hatósághoz benyújtotta és az befogadásra került. Az építészeti tervek elkészítésére a város megbízást adott, azt az építészeti szakági alátámasztó munkarész kidolgozója kapta meg,- közbeszerzési eljárás keretében. A pályázat keretében elõírt kötelezõ funkciók csak a meglévõ épület bõvítésével biztosíthatók. Az építésztervezõ az építménymagasság hatályos szabályozás szerinti 13 m-rõl 16 m-re történõ megemelését szükségesnek tartja. A város a mûvelõdési ház tervezõjétõl igényes, kvalitásos munkát vár el, kiírásában ezt így fogalmazta meg: Rendkívül fontos, hogy az épület bõvítése során a tömegalakítás és a felhasznált anyagok megválasztása megtalálja az egyensúlyt a mai kor építészetével, a város környezõ épületeinek hangulatával, a természeti környezettel. Méltó legyen egy városközpontban elhelyezkedõ közösségi épület arculatához. Az építészeti arculat, a térformálás, és az illeszkedés kérdéseivel az építész szakági alátámasztó munkarész részleteiben foglalkozik, ezért ezekrõl itt most bõvebben nem teszünk említést. A módosítással érintett tömb Kaposvár városközpontjában helyezkedik el, melyet északról a Bajcsy Zsilinszky utca, keletrõl a Széchenyi tér, délrõl a Fõ utca, nyugatról a Csokonai utca,- illetve ennek déli folytatásában lévõ gyalogút határol. A tömb nyugati határa a 21. számú ház árkádja alatt, közhasználat céljára átadott gyalogos átjáróval csatlakozik ki a Fõ utcára. A tömbre vonatkozó módosítási igény tekintetében az Állami Fõépítész /2008 számon, október 1.-én kelt, dr Kéki Zoltánnak, Kaposvár Megyei Jogú Város címzetes fõjegyzõjének írt levelében a

3 szakági alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos elvárásait pontosította, melynek jelen dokumentáció,- szakági munkarészeivel,- kíván eleget tenni Övezeti elõírások A tömbben több megyei-városi közintézmény, pénzintézet található, melyek jelentõs kiterjedésû, értékes zöldfelületet határolnak. Az egyes intézmények telkei gyakorlatilag közterületként mûködnek. A hatályos KÉSZ 44.. (3) az ilyen területek használatát az alábbiak szerint szabályozza: (3) A közhasználat céljára átadott területrészek vonatkozásában a külön jogszabály 1 elõírásai alapján az Önkormányzatnak szerzõdést kell kötnie a terület tulajdonosával, melyben rögzíteni kell, hogy az átadott terület közterületként funkcionál, így a) a szomszédos épületek homlokzatain nyílászárók a közterületre vonatkozó elõírások szerint helyezhetõk el; b) utak, terek kialakíthatók, c) pihenõhelyek kialakíthatók, d) köztéri szobrok elhelyezhetõk; e) közmûvek elhelyezhetõk; f) közvilágítás kiépíthetõ. Ennek megfelelõen indokolt a szabályozási lapokon az ilyen területek rajzi elkülönítése. A tömb északi és déli részén lakások is találhatók. A tömb jelentõs része központi vegyes területbe; Vk- SZ/3K és Vk-SZ/1 övezetbe sorolt. Déli részét, a Fõ utca felé Vt-Z/5, településközponti vegyes övezet zárja le, az épületek földszinti részein, a Fõ utcára nyíló üzletekkel, emeleti szinten lakásokkal. A mûvelõdési ház, a megyeháza, az egészségbiztosítási pénztár, valamint a Bajcsy Zs. utca alatti társasház telkei alkotják a Vk-SZ/3K övezetet, a tömb dél-keleti sarkán álló OTP székház Vk-SZ/1 övezetbe tartozik. A tömbben két jelentõsebb parkolóterület található; a megyeházától délre, ahol jelenleg mintegy 51 gépjármû helyezhetõ el, és a megyeházától északra, mely közforgalom elõl elzárt parkolóként mûködik, azt kizárólag az intézmény dolgozói használják. További parkolóhelyek a tömböt körülvevõ utcákban, kerültek kialakításra, az itt lévõk mindegyike fizetõparkoló. Fejlesztési koncepciójában az önkormányzat a mûvelõdési ház bõvítésének szándékát fogalmazta meg, ennek érdekében a Vk-SZ/3K övezet elõírásait szeretné módosítani, az építménymagasság tekintetében, míg az övezet egyéb paramétereit nem, természetszerû azonban, hogy ez a módosítási igény önmagában nem vizsgálható, a tömb további adottságainak feltárása, terhelhetõségének értékelése nélkül. A szakági alátámasztó munkarészek ezt kívánják bemutatni. A KÉSZ hatályos övezeti elõírásai: Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m Max. szintterületi mutató m 2 /m 2 Min. telekterület m 2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Vk-SZ/3K SZ 50 13,0 2, T Közmûvesítettség Ez az övezeti elõírás a már beépült ingatlanok esetében sem biztosított, erre utal az övezeti jelben szereplõ K -. mely a kialakult állapot figyelembevételét jelenti, a meglévõ épületek esetében. Az egyes ingatlanok területét, az épületek szintszámát, a meglévõ,- és a mûvelõdési ház esetében a tervezett,- építménymagasságokat a következõ oldalon táblázatban foglaltuk össze. Az központi vegyes területen megengedett legnagyobb szintterület sûrûség az OTÉK 25..(1) bekezdése szerint 3,5. A mûvelõdési ház tervezett bõvítése után a szintterület sûrûség a tömbben 2,6-ra változik a jelenlegi 2,2-rõl, ami a jogszabályi elõírásoknak megfelel, a tervezett 5 szintes, maximálisan 16,0 m- es építménymagasságú épület esetén. A KÉSZ-ben meghatározott szintterületi mutató, mely 2,4 lehet, jelenleg 0,6, mely a tervezett bõvítés után 1,4-re növekszik. 1 Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló többször módosított LXXVIII. törvény 13. pontja

4 1.1.3.Településszerkezeti összefüggések A szabályozási terv módosítása, a településszerkezeti tervet annyiban érinti, hogy a mûvelõdési ház és az OTP székház mellett a telekhatárok kisebb módosítására kerül sor, bemérésre és feltüntetésre kerül a meglévõ parkolóterület. A hatályos alaptérképet mellékeltük, (a parkoló terület bemérése ezen még nem került átvezetésre) Telek és tulajdonviszonyok Az intézményekhez tartozó telkek a rajtuk lévõ épületekhez viszonyítva szûkösek, ebbõl adódóan a szintterületi mutatók, kettõ épület kivételével meghaladják a megengedett értéket. Ez alól kivétel az OTP székház és a mûvelõdési ház telke. Az ingatlanok tulajdonosai az intézményeket mûködtetõ önkormányzatok, illetve szervezetek tulajdonában állnak, a Bajcsy Zs. utca szám alatti ingatlan a lakók tulajdonában van

5 Kaposvár szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása a Bajcsy Zs. utca-széchenyi tér- Fõ utca és Csokonai utca KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB ALAPTÉRKÉPE

6 SZINTTERÜLETI MUTATÓ SZÁMÍTÁS épület hrsz beép. bruttó szintterületi mutató**** terület alapter.* szintter.** építhetõ ép.mag (m2) (m2) (m2) szintszám (m) (m2/m2) Eü.pénztár pincével 16,27 3,9 (2,4) Bajcsy Zs.u / pincével 14,38 5 (2,4) u.a. Megyeháza 351/ ,5pincével 14,98 3 (2,4) u.a Mûvelõdésiház 351/ pince (jelenleg 3692) 16,0 1,4 (2,4) u.a övezet Vk- SZ/3K OTP székház 351/ ,9 (2) Vk-SZ/1 ÖSSZESEN: jelenleg m2 * az alaptérképen feltüntetett épületkontúr alapján ** a szintszám és az alaptérképen feltüntettet épületkontúrból számítva *** A tervezhetõ építménymagasság és szintszám figyelembevételével képzett érték **** A Vk-SZ/3K övezetben a szinterületi mutató 2,4, a Vk-SZ/1 -ben 2, így ahol ezt meghaladja nem bõvíthetõ az épület. A jelölt értékek a meglévõértékek, a mûvelõdési háznál a bõvítés utáni érték

7 Kaposvár szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása a Bajcsy Zs. utca-széchenyi tér- Fõ utca és Csokonai utca SZABÁLYOZÁSI TERVRÉSZLET M=1:2000 HATÁLYOS TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVRÉSZLET M=1:

8 JELMAGYARÁZAT:

9 II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1. Településrendezési javaslat Beépítési javaslat A tömbben tervezett fejlesztés kezelhetõsége érdekében számos egyeztetésre került sor. Három alkalommal a Területi Tervtanács tagjai is kifejtették véleményüket. Segítõ észrevételeiknek köszönhetõen olyan kompromisszumos javaslat kerülhetett kidolgozásra, melyet a jelen szabályozás is kezelni tudott, illetve a szakági alátámasztó munkarészek is megerõsítettek. A szabályozási terv jelen változata a Dél-Dunántúli Tervtanács november 4.-én tartott ülésén és a november 7.-i államigazgatási egyeztetésen elhangzottak figyelembevételével készült el, illetve került véglegesítésre. A Tervtanács álláspontja szerint a tervezési tömb fõbb értékeit meg kell õrizni, azért, hogy a jövõ lehetõségeit ne építsük el, minden beavatkozást a minimálisra kell korlátozni. Ez vonatkozik a mûvelõdési ház épülete által elfoglalt terület bõvíthetõségére, és a meglévõ parkoló felett parkoló lemez kialakítására. A Tervtanács az épület bõvítésének lehetõségét úgy határozta meg, hogy az ne terjedjen túl a meglévõ törtvonalú külsõ fõfalak szélsõ határain. A meglévõ parkoló feletti lemez-megoldást viszont teljesen elvetette, helyette a szükséges parkolókat a mûvelõdési ház saját telkén belül kell kialakítani, a Széchenyi tér nyugati oldalán és a Megyeháza parkolójától északra és nyugatra. A térszín alatti közhasználatú mélygarázs építésének lehetõségét javasolta a jelenlegi parkoló határain túlterjeszteni, egészen az Egészségbiztosítási Pénztár épületének déli határvonaláig. Ezt a szabályozási terv jelöli. A fentiekkel egyidejûleg az építménymagasság jelenlegi 13 m-rõl 16 m-re történõ megemelését elfogadta. A meglévõ mûvelõdési ház által elfoglalt terület kismértékû bõvítése miatt, a telek beépítettsége (jelenleg 36%) alig változik, 40-41% -ra módosul. Az épület jelenlegi 7,96 m-es építménymagasságának további 3 szinttel történõ megemelése tervezett, melynek következtében, 16 m-re, a bruttó szintterület 3692 m 2 -rõl 5841 m 2 -re növekszik. A tömbben meglévõ épületek építménymagassága többségében már most is meghaladja a hatályos övezeti elõírásban rögzített maximális 13 m-t, az elõírt, oldal, és hátsókert méretek, sem felelnek meg az OTÉK vonatkozó elõírásainak. A kialakult állapot kezelhetõsége és az elõírt tûztávolságok betartása érdekében különösen fontos, hogy a mûvelõdési ház bõvítése során olyan mûszaki megoldásokra és anyaghasználatokra kerüljön sor, melyek ennek az elvárásnak, a fokozott tûzállósági követelményeknek megfelelnek. További kritikus pontja a tervezett épületbõvítésnek, a környezet terhelés, az, hogy az egyébként is parkoló hiánnyal küzdõ belvárosban további forgalomnövekedés jön létre. A mûvelõdési ház bõvítése önmagában további parkolóhely kialakítását igényli. A közlekedési szakági alátámasztó munkarész több lehetséges megoldást mérlegelve, a környezetterhelés tömbön belüli megosztása és az értékes növényállomány védelme érdekében a szükséges parkolók kiépítésére három helyen tett javaslatot. a.) A megyeházától délre fekvõ meglévõ parkoló átépítésével és felette egy új parkoló szintet eredményezõ lemez beépítésével. b.) a mûvelõdési ház saját telkén belüli parkoló építésével, c.) a mûvelõdési ház nyugati homlokzata elõtti (Csokonai utcai) parkoló és járda átépítésével, itt a merõleges parkolás feltételeinek megteremtésével. Mindezek mellett, mivel az összes parkoló igény a tömbön belül nem lesz kialakítható, foglalkozni kell a helyi parkoló rendelet módosításával, mérlegelve az egyidejû használat körülményeit. A Tervtanács a megyeházától délre fekvõ parkoló felett tervezett új parkolószint kialakításával nem értett egyet, helyette a megyeháza parkolójától északra és nyugatra, mûvelõdési ház telkén javasolta további parkolók kialakítását (16 parkoló). Ezt az észrevételt a tervezõk elfogadták, a szabályozási tervet ennek megfelelõen korrigálták

10 A mûvelõdési háztól északra, szintén annak telkén 6-12 parkolóhely tervezhetõ, az egészségbiztosítási pénztár épületének déli oldalánál történõ megközelítéssel. A Csokonai utcai parkolók száma, a merõleges parkolók kialakításával további 16 parkolóhely létesítését jelenti. Fontos, hogy a parkolók kiépítésével egyidejûleg megoldódjon a Csokonai utca két nyomsávos kiépítése. Elvárásként fogalmazódott meg a tervezõk felé és ezt az igényt az egyeztetés során a Területi Tervtanács is megerõsítette, hogy a szabályozási terv adjon lehetõséget az egyébként parkoló hiányos tömbben további parkolók építésére. A módosítás ennek az elvárásnak tesz eleget azzal, hogy a megyeházától északra fekvõ parkolónál a P mellett jelölte a G t is, ami a közhasználatú mélygarázs építésének lehetõségét adja meg. A KÉSZ 12. (2) bekezdése a szint alatti beépítést,- területi és talajviszonyok figyelembevételével,- maximum 2 szintben határozza meg. A térszín alatti parkoló megközelítését szolgálja a Csokonai utcáról az Egészségbiztosítási Pénztár épületétõl délre már meglévõ lejáró. A szakági alátámasztó munkarész a tömb értékes zöldfelületének megtartásával értékes faállományának megmentésével számol, ezért térszín alatti parkolók építésének gondolatát, meglévõ zöldterületek alatt elvetette. A teljes növényállomány felmérése során a szakági tervezõ további fák védelem alá helyezésére tett javaslatot. Itt kell külön kiemelni, a már meglévõ két védett fa (császárfa és a mamutfenyõ mellett, a mûvelõdési háztól délre, a Csokonai utcával határos részen álló bálványfát. Helyüket a szabályozási terven pótoltuk Övezeti elõírás módosítása A tervezett módosítás kizárólag a tömbben lévõ Vk-SZ/3K övezet 13 m-es építménymagasságának 16 m-re történõ megemelésére vonatkozik. Ennek szabályozása több formában lehetséges: - Valamennyi, a városban lévõ Vk-SZ/3K övezetre kiterjesztve, - további övezet bevezetésével, - az övezet megtartása mellett e tömbben eltérõ szabályozás bevezetésével. A városban több hasonló övezetbe sorolt terület található, így többek között a belvárosban a Somogy Megyei Múzeum, a Püspökség, a Bíróság, a Rendõrségek, az Egyetem és a gimnáziumok, ilyen övezetbe soroltak általában az iskolák, óvodák területei. Nem volna célszerû ezekre is egységesen a nagyobb építménymagasságot kiterjeszteni. Olyan településközponti vegyes övezet, ahol 13 m-nél nagyobb építménymagasság már ma is megengedett, kettõ van; Vk-SZ/2 övezet, ebbe tartozik az APEH irodaház (ahol 14 m építménymagasság megengedett) és a Vk-SZ/100-as övezet, melybe a Színház területe tartozik (ahol 15 m-es építménymagasság megengedett). Ezek az övezeti elõírások ebben a tömbben nem alkalmazhatók. A Vk-SZ/2 övezetben az elvárt alacsonyabb szintterületi mutató, a Vk-SZ/100-as övezetben pedig a megengedhetõ 100%os beépíthetõség miatt. További újabb övezet bevezetését a tervezõ eredetileg nem javasolta, mert ez az egyébként is nagyszámú övezet további növelését jelentené (a Vk terület jelenleg 17 övezetbe sorolt). A Tervtanács és az államigazgatási egyeztetés a tervezõi véleményt nem támogatta, új övezet kialakítását javasolta. Észrevételüket a tervezõ elfogadta, a KÉSZ módosításának tervezetét ennek megfelelõen korrigálta, javaslatot téve a Vk-SZ/13 övezet bevezetésére. Biológiai aktivitásérték a területen lévõ zöldterületek és egyéb területfelhasználási övezetek megtartására tekintettel nem változik

11 IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának ( ) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. (3) bekezdés c.) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) elõírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja: A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 46.. (8) bekezdésében szereplõ övezetek az alábbi övezettel egészülnek ki: 1. Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Vk-SZ/13 SZ 50 16, T Közmûvesítettség 2. 2 A rendelethez tartozó KSZT: K 16, K 17 tervlapok a Bajcsy Zs. utca Széchenyi tér - Fõ utca Csokonai V. utca által határolt tömb területén e rendelet mellékletét képezõ tervlapnak megfelelõen. E rendelet 2008.án lép hatályba Kaposvár, Szita Károly Polgármester Dr Kéki Zoltán címzetes fõjegyzõ Rövidítések magyarázata: Beépítési módok: Közmûvesítettség SZ: szabadon álló beépítés. T: teljes közmûvesítettség;

12 Tervezõi nyilatkozat. Alulírot dr. Fazekas Sándorné tervezõ nyilatkozom, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Településrendezési Terve szabályozási tervének Kaposvár, Bajcsy Zs. utca-széchenyi tér- Fõ utca-csokonai utca által határolt tömbjére vonatkozó módosításánál a vonatkozó jogszabályokat és elõírásokat betartottam, a rendezési terv módosítására megfelelõ településtervezõi (TT /2006) és településrendezési tervek közlekedési munkarészeinek elkészítésére elõírt (K1d-1/ /2006) jogosultsággal rendelkezem. Kaposvár, november. Dr Fazekas Sándorné

13 I.2. Közlekedési vizsgálat Kaposvár Fõ utca -Talián Gyula utca - Bajcsy Zsilinszky utca - Szent Imre utca - Széchenyi tér által határolt tömb közlekedését is meghatározó részletes közlekedési vizsgálat a csatlakozó volt ruhagyári tömb fejlesztési koncepciója kidolgozásakor történt. I.2.1. Közúti forgalom Kaposvár közlekedése a város területi elhelyezkedésénél fogva igen változatos képet mutat. Ennek vannak elõnyei, de vannak hátrányai, hiányosságai is. A belsõ városmag szerkezetileg markánsan körülhatárolható egységet képez. Ennek a résznek a közlekedési kapcsolata a külsõ részeken elhelyezkedõ területi zónákkal már nem mutat egységes képet. Oka a hálózati kapcsolatok szûkössége. A Kelet-Nyugat irányú forgalom a megépült új útszakaszokon a belsõ városmagot elkerülve levezethetõ,de az észak-déli forgalmi áramlat már nem tud ilyen csatornázott útszakaszon lebonyolódni. Minden más irányú kapcsolat még szorosabban érinti a belváros utcáin lebonyolódó forgalmat. Ez okoz idõnként egyes utcákban torlódást ( pld: József A utca, Honvéd utca). A közelmúltban végzett forgalomszámlálás is kimutatta, hogy a szorosan vett belvárosi utak forgalma nagyrészt célforgalom ( FÖMTERV vizsgálat). Ebbe a tömbbe tartozik a címben megjelölt tömb is. A célforgalom sokszor feleslegesen terheli a belvárosi utcákat, mert hiányzik a területet lehatároló vonzó útszakaszok kialakítása, csomópontjainak korszerûsítése, lehetõ legnagyobb áteresztõ képességének kialakítása,a parkolóhelyek hiánya. A vizsgálati anyag rögzíti, hogy a belvárosba irányuló forgalom nagyobbrészt Ny-i irányból érkezik(57%) és csak kisebb részben a K-i irányból, viszont ez a forgalom legnagyobb részben a Fõ utcát terheli. A tervezési terület jelenleg két közúti kapcsolattal rendelkezik. A Bajcsy Zs. u. felõl a Csokonai Vitéz M. utcán, illetve K-i irányból a Széchenyi tér felõl lehet megközelíteni, melyek egymással nincsenek kapcsolatban. Mindkét közlekedési kapcsolat kétirányú forgalmat biztosít, azonban a Csokonai Vitéz M. u. jelenlegi formájában a mûszaki elõírásoknak nem felel meg. A forgalmi vizsgálatok szerint mind a Bajcsy Zs. u., mind a Széchenyi tér kapacitástartalékkal rendelkezik. A belvárosnak a tömböt érintõ mai közúthálózatán a teherforgalom részaránya alacsony, ennek nagy része is a közforgalmat lebonyolító autóbusz közlekedésbõl fakad. Az átlagosnál erõsebb a nehézforgalom aránya a Fõ utcai szakaszon,de ez is a közforgalmat lebonyolító autóbusz-közlekedésbõl ered. A csúcsóra forgalmat elemezve megállapítható, hogy igen nagy forgalom igyekszik a belvárosba. Ennek oka egyrészt a munkahelyek elérése, másrészt az iskolába irányuló forgalom. A fejlõdés prognosztizált növekedése a közúti közlekedésben 2020-ra 37% körüli lesz. Ennek nagy része az egyéni közlekedési fejlõdésbõl fog eredni. Az úgynevezett nehézforgalom arány a valószínûleg nem változik számottevõen. Nem várható növekedés a városon átmenõ forgalom tekintetében sem a belvárosi részt érintõ területen. A belváros továbbra is célterülete marad a forgalomnak. Forgalomcsökkenéssel a területen csak akkor lehet számolni, ha a K-i oldalon is megnyílnak a forgalmi kapcsolatok a külsõ területi egységek felé. A FÖMTERV vizsgálata is kimutatta, hogy a vizsgált területen csekély mértékû növekedéssel kell számolni a fejlesztési elképzelések megvalósítása nélkül és forgalomcsökkenéssel számolhatunk, ha a tanulmányban lefektetett hálózatfejlesztési elképzelések megvalósulnak

14 A tömb csillapított forgalmi övezetének kialakításával (Tempo 30) a meglévõ átmenõ forgalom ( Fõ utca) más hálózati részre irányításával, a parkolás megoldásával az életminõség javítható lesz ezen a területen. I.2.3. Parkolás A tömbben a jelenlegi parkoló-szám 174 db, a fejlesztési elképzelések figyelembevételével a számított parkoló igény 400 db. A parkolók kihasználtsága a városmag fizetõparkolóinak átlaga, a parkolási idõtartam FÕMTERV vizsgálatai alapján jellemzõen 2 óra alatti. A parkolók forgalma a fizetõparkolók adatainak értékelése alapján közel egyenlõen terhelik a két közúti kapcsolatot. I.2.4. Gyalogos és kerékpáros közlekedés A tervezési területen kiemelt gyalogos fõirány halad keresztül É-D-i irányban. Gyalogosforgalom biztosítására megfelelõ kapacitású gyalogos létesítmények rendelkezésre állnak. Kerékpáros létesítmény a területen nincs, a Fõ utcán a kerékpárforgalom engedélyezett. I.2.5. Tömegközlekedés : A tervezési terület Ny-i oldalán helyi autóbusz-közlekedés van, megfelelõen kiépített megállóval

15 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése a hatályos szabályozási terv módosítása során úgy határozott, hogy Bajcsy-Zs. u- Szent Imre u.- Fõ u.-csokonai u. tömb szabályozás tervének módosításánál kiemelten figyelembe veszi az alábbiakat: - a Megyeháza mélygarázs és saját telken történõ parkoló bõvítés közlekedési kapcsolatát az Egészségbiztosítási Pénztár és az Ifjúsági Ház között hosszú távon is biztosítani kell. - A tervezési és csatlakozó tömbök gépjármû forgalmának csökkentésének lehetõségét külön tervezési ütemben vizsgálni kell. - a Csokonai u. teljes vagy részleges gyalogos zónává alakításának lehetõségét megvizsgálja. - a tervezési és csatlakozó tömbök szabályozási tervének módosításánál kiemelten figyelembe veszi, hogy a módosítások a hosszútávú fejlesztési lehetõségeket ne akadályozzák. - a Megyei Könyvtár D-i oldalán meglévõ parkoló és garázsok jelenlegitõl eltérõ kedvezõbb - közlekedési kapcsolatának kialakítását megvizsgálja

16 2.3. Közlekedési javaslat: A tervezési területen a javaslat szerint az AGÓRA program keretében az Együd Árpád Mûvelõdési Központ felújítását és bõvítését tervezik. A bõvítés többlet parkoló igénye a 66 db, melybõl saját telken belül max. 12 db alakítható ki., a hiányzó parkolókat a meglévõ parkolók átalakításával, bõvítésével kell biztosítani. Az új parkolóhelyek kialakítására a Csokonai Vitéz M. u-ban ill. az OTP mögötti parkolóban látunk reális lehetõséget. A Megyeház melletti mélygarázs (80 db parkoló)forgalomra gyakorolt várható hatását vizsgáltuk, részletes kialakítását nem, mert az nem része és jelenleg tervezett fejlesztésnek. A parkolók megközelítése a meglévõ közúti csatlakozásokon keresztül történik, azok kialakítása megfelelõ. A Csokonai V. M. u-ban átépítéssel a kétirányú forgalom feltételeit az Útügyi Mûszaki elõírás szerint javasoljuk biztosítani. A többlet parkolóigények kialakítására három változatot vizsgáltunk. A Csokonai Vitéz M. u. kialakítása minden változatban azonos. a.) változat Parkolóbõvítés a Csokonai Vitéz M-u-ban Meglévõ parkoló átalakítása az OTP mögött Parkolólemez építés lift kiszolgálással az OTP mögött megközelítés a Széchenyi tér felõl Összesen: 57 db új parkoló b.) változat Parkolóbõvítés a Csokonai Vitéz M. u-ban Meglévõ parkoló átalakítása az OTP mögött Parkolólemez építés az OTP mögött- megközelítés a Csokonai Vitéz M. u. felõl Összesen: 61 db. új pakoló c.) változat Parkolóbõvítés a Csokonai Vitéz M. u. ban Mélygarázs az OTP mögött A változatok értékelésénél döntõen fegyelembe vettük, hogy a meglévõ épített és zöld környezet hoszszú távon is csak a legkisebb mértékben sérüljön ill. a rehabilitáció a jelenleginél is kedvezõbb feltételeket teremtsen. Az a.) változat értékelése: A parkolólemez kialakítása a viszonylag kisebb értékû, gyorsan pótolható fakivágással jár, a zöld felület pótolható A parkoló forgalomnövekménye (36 db) a Széchenyi u. felõli becsatlakozást terheli, ahol jelenleg is forgalmi zavarok tapasztalhatók a meglévõ parkoló jelentõs forgalma miatt, ugyanakkor elõnye, hogy a Csokonai Vitéz M. u. gyalogos zónáját nem érinti és nem zavarja a sétáló, pihenõ funkciót. A lift kialakítása és mûködtetése jelentõs többletköltséget eredményez. A b.) változat értékelése: Hátránya az a. ) változattal szemben, hogy zöldfelület csökkenéssel jár, a forgalom növekszik a gyalogos zónában

17 Elõnye, hogy a forgalom arányosabban oszlik meg a két közúti kapcsolat között, üzemeltetési és beruházási költség. A c.) változat értékelése. A növényzet jelentõs sérülése nélkül nem megvalósítható, ezért nem javasolható A tervezési területen csak a többletparkolók használatából keletkezik forgalomnövekmény, mivel a kiszolgáló utak hosszabb távon is zsákutcák, így egyéb többletforgalom nem keletkezik. A forgalmi adatok alapján a csatlakozó utak szabad kapacitással rendelkeznek, így a többlet parkolók által indukált forgalom biztosítható. A gyalogosközlekedés feltételei a parkolók és a járda zöld felülettel való elválasztásával a meglévõnél kedvezõbbek., a sétáló-pihenõ funkciók erõsödhetnek. A kerékpáros közlekedésre a tömbben külön utak kialakítása nem indokolt, a kerékpár kiszolgáló létesímények ( tárolók) bõvítése indokolt. A tervezési terület tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetõ. Közlekedési fejezet kiegészítés: A parkolószám növekmény üzleti, kereskedelmi célt szolgál. A parkoló szám növekménybõl adódó forgalomnövekmény a Szent Imre u.-ban: Parkoló növekmény : /2+14= 110 db A csúcsórai forgalom körüli idõszakban 80 % kihasználtság mellett, 2 órai várakozást figyelembe véve 44 E/óra A Szent Imre u. Széchenyi tér jelenleg várható forgalom nagysága csúcsórában 810 E/óra Várható forgalomnövekmény 44 E/óra Összesen: 855 E/óra A Bajcsy-Zs. u. jelenleg várható forgalom nagysága csúpcsórában 810 0,25 Várható forgalomnövekmény 44 0,25= 203 E/óra 11 E/nap Megengedett forgalomnagyság a Közutak tervezése ÚT :2004 Útügyi Mûszaki Elõírás szerint 1000E/óra /eltûrhetõ/ Összefoglaló: A tervezett parkolószámból adódó forgalomnövekmény bekövetkezése esetén is a meglévõ úthálózat forgalomnagysága az eltûrhetõ forgalomnagyság alatt marad. A forgalomnövekménybõl adódó forgalmi kapacitás bõvítés nem szükséges. Forrásanyag a számításoknál: FÕMTERV vizsgálatok Kaposvár Fõ u.-tallián Gy. u. Bajcsy- Zs. u.-szent Imre u.-széchenyi tér tömb közlekedési helyzetének vizsgálata

18 1.5. Környezetállapot vizsgálat Koncepció jóváhagyás : 93/2008. (IV. 24.) önk. határozat 2/c.)pontja Az Agóra pályázatához készülõ építés engedélytervek készítése során a Mûvelõdési központ funkció és építmény bõvítése miatt többletparkoló igényt szükséges kielégíteni. A parkolók az intézmény saját telkén nem biztosíthatók, így meg kell vizsgálni a parkoló igény biztosítását vagy a meglévõ tömbparkoló kétszintessé tételével, vagy a közpark alatti mélyparkoló kialakításának lehetõségével. A helyszíni szemle során egyértelmûvé vált, hogy a földhivatali alaptérképre készített szabályozási terv nem a tényleges állapotot tartalmazza, így geodézia alaptérképi pontosítás után lehetséges csak a tényleges megoldás tervi javaslata. A környezeti értékelés általános tartalmi követelményei a 2/2005. (I. 11.) Korány rendelet 4. számú melléklete tartalmi elõírásai szerint 1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése: A 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 1. és 2. számú mellékletei nem tartalmazzák a tárgyban szereplõ létesítményt (Mûvelõdési Központ és parkolói), illetve a mi létesítményünk ezekbe nem sorolható. De nem tehetõ be a hivatkozott Kormány rendelet 3. mellékletének soraiba sem, ami miatt rendkívül lényeges a tervezés ezen fázisában Kaposvár Megyei Jogú Város szabályozási terv módosítás a környezetvédelmi szempontú megállapítások megtétele, a további tervfázisokban kidolgozandó részfeladatok elvégzésének elõírása és nem utolsó sorban az alapállapot rögzítésére vonatkozó kötelezettségek elõírása elõzmények, különösen a tematika tartalma; A projekten egy az összes szakágra kiterjedõ szakemberbõl álló team dolgozik/dolgozott, akik egymás elképzeléseit, javaslatait a cél érdekében bírálják de tiszteletben is tartják az indoklásokat. A tervezés során több alkalommal egyeztetõ tárgyalások zajlottak, melyeken minden esetben részt vett minden szakági tervezõ, a városi fõépítész, alkalmanként a város címzetes fõjegyzõje, az Állami Fõépítész és a tervtanács is több ízben képviseltette magát. A tervezési tematika úgy alakult, hogy a többféle változatot az építész és közlekedés tervezõ elõadta, bemutatta az építészeti megfogalmazást, a tervezett térformálást, az építész szakági alátámasztó munkarészeket és a csatlakozó, illeszkedõ közlekedési részleteket. Ehhez minden esetben hozzászólt a kertészeti tervezõ és a környezetvédelmi munkarész készítõje is, mérlegre téve a változatok pozitív és negatív tulajdonságait. A Dél-Dunántúli Tervtanács november 4.-i ülésén elfogadta az építménymagasság jelenlegi 13 m-rõl 16 m-re történõ megemelését és a meglévõ parkoló feletti lemez-megoldást véglegesen és teljesen elvetette. Helyette a szükséges parkolókat a mûvelõdési ház saját telkén belül kell kialakítani, a Széchenyi tér nyugati oldalán és a Megyeháza parkolójától északra és nyugatra a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása; A szokásos eljárás folyt, a szaktervezõk közös munkálkodása mellett

19 1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására; A mennyiben a beruházás megvalósul, a környezeti hatások változnak, fellépnek és egyszerre fognak megjelenni. Mindegyik változat, mely megvitatásra került, az épület alapterületének növelése vonzataként megjelenõ, kötelezõen biztosítandó parkoló szám növelésbõl eredõ forgalom növekedés környezeti ártalmainak vizsgálatát vetik fel (itt most nem beszélünk a kivitelezés környezeti ártalmairól, melyet a megvalósítással kénytelenek vagyunk mi városlakók eltûrni). Továbbá érintik a meglévõ zöldfelület változása (csökkenése) következtében kialakuló hatásokat is. Tekintettel az épület bõvítésének behatároltságára és az ahhoz kapcsolódó, alapterület bõvítéshez biztosítandó, rendeletben meghatározott számú parkoló hely szükséges kialakítására, a környezeti elemekbe bekövetkezõ, várható változásokat a következõ pontokban felsoroljuk, azok minden negatív jellemzõjével együtt a környezet védelméért felelõs szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történõ figyelembevétele, az indokok összefoglalása; A környezet védelméért felelõs szerv képviseltette magát (DD KTVF Kosztolányi György) az egyeztetõ tárgyaláson. Az érintett nyilvánosság lakosság - bevonása a rendezési terv jóváhagyást megelõzõ 30 napos kihirdetésével realizálódik. Szükséges megjegyeznünk, hogy a szakági tervezõk (kivétel a kertészet) és az egyeztetéseken résztvevõk kaposvári polgárok, akik a szakmai ismereteik mellett lokálpatriótaként valahol a városlakók nyilvánosságát is képviselik a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az elõrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. Megbízó önkormányzat birtokában lévõ különféle programok, kidolgozott tervek, Kaposvár Város Közlekedési Koncepciója (megtalálható a Fõépítészi Irodában), a szomszédos terület - Ruhagyár mögött - szabályozási tervének közlekedési koncepciója (szintén hozzáférhetõ a Fõépítészi Irodában) stb. A megszámolt, konkrét forgalmi adatok hiánya miatt feltételezésekbe kellett belemennünk, mely azonban a megállapításainkat nem veszélyezteti, mert ellenõrzésül a FÕMTERV adatai ismertek (Kaposvár Város Közlekedési Koncepciója). A parkoló szám növekedésbõl eredõ forgalomnövekedés kivétel nélkül érinti a tervezési területen meglévõ autózható utcákat, különös tekintettel az északi tömbhatáron lévõ Bajcsy Zs. utcát és a keleti tömbhatárt a Széchenyi teret. Ez utóbbi a napi gyakorlatban a közlekedési csúcsidõkben nehezen járható, a csomópontok áteresztõ képességének nem megfelelõ volta miatt komoly visszaduzzasztásoktól terhes.. Magában a tömbbelsõben pedig olyan forgalom növekedés indukálódik, mely a város észak-dél irányú legnevezetesebb és legjobban használt gyalogos útját Csokonai utca - és annak használóit veszélyezteti. A tervezhetõ parkoló számból (3x ), melybõl közvetlenül 6+8=14 párhuzamos parkoló jelenik csak meg a Csokonai utcánál. A Megyei Önkormányzat parkolója alatt létesíthetõ mélygarázs megközelítése a Széchenyi térrõl ajánlott, de a Csokonai utca felõl is megvalósítható. Ez esetben feltételezzük, hogy a Csokonai utca felõl fele gépjármû fogja a parkolási lehetõséget keresni

20 2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid ismertetése: A tervezési terület általában A tömbhatárokon belüli tervezési területünk Kaposvár város városközpontjában, a sétáló utca szomszédságában helyezkedik el. A meglévõ mûvelõdési ház létesítményét északi oldalon az Egészség Biztosító és egy lakóépület, keleti oldalon a Megyei Önkormányzat épülete és annak saját parkolója, délen az OTP épülete és parkolója, továbbá csodálatos, szemet és lelket gyönyörködtetõ zöldfelület, a parkolóban beérett, rendkívül szép növényzettel, mögötte a sétáló utca lakóépületei, nyugaton pedig a Csokonai utca ad fizikai határt, mely a sétáló utcára köt ki egy lakóépület alatti átjárón. A város ezen pontjának meghatározó és folyamatosan fennálló környezetterhelõje a meglévõ parkolókat használó gépjármûvek, azaz a forgalomból eredõ por, zaj és légszennyezés. A meglévõ környezeti ártalmak a hétköznapokon a legnagyobbak, a hétvégi pihenõ napokon a helyzet lényegesen kedvezõbb, az alig megjelenõ forgalom miatt. A mûvelõdésin házban rendezett összejövetelek, elõadások ideje alatt ezek idõben teljesen rapszodikusak, semmi képen nem vonzzanak folyamatos, az esti órákra kiterjedõ gépjármû forgalmat azonban a hét pihenõ napjain is megjelenhetnek. A tervezési területen klasszikus lakóutcák nincsenek, az északi és nyugati tömbhatáron egy-egy lakóház található, míg a sétáló utca lakóépületeinek hátsó fele (déli telekhatár) zárt lakóház sort képvisel. További lakóépület található az OTP épülete és a terület közepén meglévõ fizetõ parkoló között. A vizsgált terület általános képe nagyon rendezett, a kaposváriak szívesen ülnek le a kint lévõ padokon és a Megyei Könyvtár által ide vonzott olvasó közönség (idõsebb korosztály) szívesen sétálgat ebben a környezetben, ami a város legközpontibb észak-dél irányú gyalogos útvonala. Az itt lévõ élõ növényzet biológiailag aktív felületével jótékonyan hat a környezeti elemekre és a jellemzõen intézményi épületek hatása is pozitív. Vizsgált változatok parkoló helyek az OTP mögötti meglévõ parkoló alatt (nem alakítható ki a szükséges többletparkoló és a meglévõ növényzet teljes pusztulásával kell számolni) parkoló helyek az idegen tulajdonban lévõ Megyei Önkormányzat mögötti parkoló alatt. A terület felhasználásához a hozzájárulás megszerezhetõ. Az itt kialakítható parkolóhely szám eleve kevesebb annál, amennyi szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat épületével kap- csolatos grandiózus terveket kielégítse. Továbbá a területen létesíthetõ mélygarázs ugyanúgy magántulajdonú lesz, mint a jelenlegi parkolók. E mellett meglévõ tüzivíztároló jelen ismeretek melletti konkrét helye sem határozható meg, ami további komplikációkat vagy igénybe vehetõ terület szûkítést generálhat. Mindezek ismeretében a szakági tervezõk információi alapján szintenként db kialakítható, összesen 120 parkolóhelyet regisztrálunk. A mélygarázsba való beközlekedés pedig nem terheli a vizsgált területünk centrumát, annak felét feltételezzük a az Egészségbiztosító épülete alatti megközelítésbõl és a másik 50%-ot a keleti tömbhatáron a Széchenyi térnél kell figyelembe venni. Ott viszont az 1.5. pontban leírt közlekedési anomáliákkal kell számolnunk; a mûvelõdési ház saját telkén belüli parkoló építésével (30-32db), parkoló helyek létesítése a tömbhatárokon kívül, 500 méteres sugáron belül Mivel a város összes területe parkolóhely hiánnyal küzd, az egész belváros parkoló mérlegének elkészítésével lenne korrekt a megoldás. Ez viszont a tervezési körbe és idõbe sem fér bele és elõre láthatóan negatív eredménnyel járna; OTÉK-ban elõírt parkoló szám Önkormányzat általi jogszerû csökkentése (pld 50%);

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013.

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013. ALÁÍRÓLAP KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET (Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt területre vonatkozó) a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ

ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI 2014. MÁRCIUS HÓ ZALAEGERSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS KÓDEX 38. SZERINTI V I Z S G Á L AT I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A 2014. MÁRCIUS HÓ ALÁÍRÓLAP Felelős tervező

Részletesebben

Meddig terhelhető Budapest?

Meddig terhelhető Budapest? Meddig terhelhető Budapest? Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki:

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015 (V. 04) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 47240/2008.X. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/292

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2011. (II.18.) számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek kialakításának rendjéről Nádudvar Város Képviselőtestülete(továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben