Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR"

Átírás

1 Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB TERÜLETÉRE

2 LEÍRÁS I. VIZSGÁLATOK 1.1. Településrendezési vizsgálatok Tervi elõzmények, a terület lehatárolása, a módosítási igény Kaposvár szabályozási tervének (SZT) és helyi építési szabályzatának (KÉSZ) felülvizsgálata folyamatban van, melyre Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Stadler Építész Iroda kapott megbízást. (A tervezési feladatokat dr. Stadler József TT /2006 és dr. Fazekas Sándorné TT /2006 társtervezõként készíti). A módosítás a város igényeihez igazodóan, több ütemben; I, II, II/A, III. és III/A készült. A III/A ütemben szerepelt a Bajcsy Zs. utca-széchenyi tér- Fõ utca-csokonai utca által határolt tömb módosításának igénye, koncepcióját az Önkormányzat az alábbiak szerint hagyta jóvá: Az Agóra pályázatához készülõ építés engedélytervek készítése során a Mûvelõdési központ funkció és építmény bõvítése miatt többletparkoló igényt szükséges kielégíteni. A parkolók az intézmény saját telkén nem biztosíthatók, így meg kell vizsgálni a parkoló igény biztosítását vagy a meglévõ tömbparkoló kétszintessé tételével, vagy a közpark alatti mélyparkoló kialakításának lehetõségével. A helyszíni szemle során egyértelmûvé vált, hogy a földhivatali alaptérképre készített szabályozási terv nem a tényleges állapotot tartalmazza, így geodézia alaptérképi pontosítás után lehetséges csak a tényleges megoldás tervi javaslata. Koncepció jóváhagyás : 93/2008. (IV. 24.) önk. határozat 2/c.)pontja A Dél-dunántúli Területi Tervtanács a tömb szabályozási tervének módosítását két alkalommal is áttekintette; 2008.július 8.-án és augusztus 6.-án. Mindkét alkalommal hiányolta az alátámasztó munkarészeket, illetve az elkészülteket nem tartotta megfelelõnek. A mûvelõdési ház épületének magasításával nem értett egyet, a helyszín geodéziai bemérésének megfelelõ tervi átvezetést, pontosítást azonban támogatta (mely a megyeházától délre fekvõ parkoló feltüntetését jelenti). A korrigált szabályozási terv testületi jóváhagyására eddig még nem került sor. Javaslatot tettünk a tömb zöldterületének (Z/kp) közpark övezetbõl a tényleges használatnak megfelelõ (Z/kt) köztér övezetbe sorolására, melyet az elõzetes egyeztetések során a Tervtanács is és közbülsõ szakvéleményében az Állami Fõépítész is támogatott, azzal a szakhatóságok is egyetértettek. Kaposvár Megyei Jogú Város a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett AGÓRA Multifunkcionális közösségi központok és területi közmûvelõdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására kiírt pályázaton a mûvelõdési ház bõvítésével vett részt, pályázata sikeres volt, a támogatást azonban véglegesen csak akkor nyeri el, ha, december közepéig, a beruházás terveit is be tudja nyújtani, igazolva azt, hogy azt az építési hatósághoz benyújtotta és az befogadásra került. Az építészeti tervek elkészítésére a város megbízást adott, azt az építészeti szakági alátámasztó munkarész kidolgozója kapta meg,- közbeszerzési eljárás keretében. A pályázat keretében elõírt kötelezõ funkciók csak a meglévõ épület bõvítésével biztosíthatók. Az építésztervezõ az építménymagasság hatályos szabályozás szerinti 13 m-rõl 16 m-re történõ megemelését szükségesnek tartja. A város a mûvelõdési ház tervezõjétõl igényes, kvalitásos munkát vár el, kiírásában ezt így fogalmazta meg: Rendkívül fontos, hogy az épület bõvítése során a tömegalakítás és a felhasznált anyagok megválasztása megtalálja az egyensúlyt a mai kor építészetével, a város környezõ épületeinek hangulatával, a természeti környezettel. Méltó legyen egy városközpontban elhelyezkedõ közösségi épület arculatához. Az építészeti arculat, a térformálás, és az illeszkedés kérdéseivel az építész szakági alátámasztó munkarész részleteiben foglalkozik, ezért ezekrõl itt most bõvebben nem teszünk említést. A módosítással érintett tömb Kaposvár városközpontjában helyezkedik el, melyet északról a Bajcsy Zsilinszky utca, keletrõl a Széchenyi tér, délrõl a Fõ utca, nyugatról a Csokonai utca,- illetve ennek déli folytatásában lévõ gyalogút határol. A tömb nyugati határa a 21. számú ház árkádja alatt, közhasználat céljára átadott gyalogos átjáróval csatlakozik ki a Fõ utcára. A tömbre vonatkozó módosítási igény tekintetében az Állami Fõépítész /2008 számon, október 1.-én kelt, dr Kéki Zoltánnak, Kaposvár Megyei Jogú Város címzetes fõjegyzõjének írt levelében a

3 szakági alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos elvárásait pontosította, melynek jelen dokumentáció,- szakági munkarészeivel,- kíván eleget tenni Övezeti elõírások A tömbben több megyei-városi közintézmény, pénzintézet található, melyek jelentõs kiterjedésû, értékes zöldfelületet határolnak. Az egyes intézmények telkei gyakorlatilag közterületként mûködnek. A hatályos KÉSZ 44.. (3) az ilyen területek használatát az alábbiak szerint szabályozza: (3) A közhasználat céljára átadott területrészek vonatkozásában a külön jogszabály 1 elõírásai alapján az Önkormányzatnak szerzõdést kell kötnie a terület tulajdonosával, melyben rögzíteni kell, hogy az átadott terület közterületként funkcionál, így a) a szomszédos épületek homlokzatain nyílászárók a közterületre vonatkozó elõírások szerint helyezhetõk el; b) utak, terek kialakíthatók, c) pihenõhelyek kialakíthatók, d) köztéri szobrok elhelyezhetõk; e) közmûvek elhelyezhetõk; f) közvilágítás kiépíthetõ. Ennek megfelelõen indokolt a szabályozási lapokon az ilyen területek rajzi elkülönítése. A tömb északi és déli részén lakások is találhatók. A tömb jelentõs része központi vegyes területbe; Vk- SZ/3K és Vk-SZ/1 övezetbe sorolt. Déli részét, a Fõ utca felé Vt-Z/5, településközponti vegyes övezet zárja le, az épületek földszinti részein, a Fõ utcára nyíló üzletekkel, emeleti szinten lakásokkal. A mûvelõdési ház, a megyeháza, az egészségbiztosítási pénztár, valamint a Bajcsy Zs. utca alatti társasház telkei alkotják a Vk-SZ/3K övezetet, a tömb dél-keleti sarkán álló OTP székház Vk-SZ/1 övezetbe tartozik. A tömbben két jelentõsebb parkolóterület található; a megyeházától délre, ahol jelenleg mintegy 51 gépjármû helyezhetõ el, és a megyeházától északra, mely közforgalom elõl elzárt parkolóként mûködik, azt kizárólag az intézmény dolgozói használják. További parkolóhelyek a tömböt körülvevõ utcákban, kerültek kialakításra, az itt lévõk mindegyike fizetõparkoló. Fejlesztési koncepciójában az önkormányzat a mûvelõdési ház bõvítésének szándékát fogalmazta meg, ennek érdekében a Vk-SZ/3K övezet elõírásait szeretné módosítani, az építménymagasság tekintetében, míg az övezet egyéb paramétereit nem, természetszerû azonban, hogy ez a módosítási igény önmagában nem vizsgálható, a tömb további adottságainak feltárása, terhelhetõségének értékelése nélkül. A szakági alátámasztó munkarészek ezt kívánják bemutatni. A KÉSZ hatályos övezeti elõírásai: Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m Max. szintterületi mutató m 2 /m 2 Min. telekterület m 2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Vk-SZ/3K SZ 50 13,0 2, T Közmûvesítettség Ez az övezeti elõírás a már beépült ingatlanok esetében sem biztosított, erre utal az övezeti jelben szereplõ K -. mely a kialakult állapot figyelembevételét jelenti, a meglévõ épületek esetében. Az egyes ingatlanok területét, az épületek szintszámát, a meglévõ,- és a mûvelõdési ház esetében a tervezett,- építménymagasságokat a következõ oldalon táblázatban foglaltuk össze. Az központi vegyes területen megengedett legnagyobb szintterület sûrûség az OTÉK 25..(1) bekezdése szerint 3,5. A mûvelõdési ház tervezett bõvítése után a szintterület sûrûség a tömbben 2,6-ra változik a jelenlegi 2,2-rõl, ami a jogszabályi elõírásoknak megfelel, a tervezett 5 szintes, maximálisan 16,0 m- es építménymagasságú épület esetén. A KÉSZ-ben meghatározott szintterületi mutató, mely 2,4 lehet, jelenleg 0,6, mely a tervezett bõvítés után 1,4-re növekszik. 1 Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló többször módosított LXXVIII. törvény 13. pontja

4 1.1.3.Településszerkezeti összefüggések A szabályozási terv módosítása, a településszerkezeti tervet annyiban érinti, hogy a mûvelõdési ház és az OTP székház mellett a telekhatárok kisebb módosítására kerül sor, bemérésre és feltüntetésre kerül a meglévõ parkolóterület. A hatályos alaptérképet mellékeltük, (a parkoló terület bemérése ezen még nem került átvezetésre) Telek és tulajdonviszonyok Az intézményekhez tartozó telkek a rajtuk lévõ épületekhez viszonyítva szûkösek, ebbõl adódóan a szintterületi mutatók, kettõ épület kivételével meghaladják a megengedett értéket. Ez alól kivétel az OTP székház és a mûvelõdési ház telke. Az ingatlanok tulajdonosai az intézményeket mûködtetõ önkormányzatok, illetve szervezetek tulajdonában állnak, a Bajcsy Zs. utca szám alatti ingatlan a lakók tulajdonában van

5 Kaposvár szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása a Bajcsy Zs. utca-széchenyi tér- Fõ utca és Csokonai utca KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMB ALAPTÉRKÉPE

6 SZINTTERÜLETI MUTATÓ SZÁMÍTÁS épület hrsz beép. bruttó szintterületi mutató**** terület alapter.* szintter.** építhetõ ép.mag (m2) (m2) (m2) szintszám (m) (m2/m2) Eü.pénztár pincével 16,27 3,9 (2,4) Bajcsy Zs.u / pincével 14,38 5 (2,4) u.a. Megyeháza 351/ ,5pincével 14,98 3 (2,4) u.a Mûvelõdésiház 351/ pince (jelenleg 3692) 16,0 1,4 (2,4) u.a övezet Vk- SZ/3K OTP székház 351/ ,9 (2) Vk-SZ/1 ÖSSZESEN: jelenleg m2 * az alaptérképen feltüntetett épületkontúr alapján ** a szintszám és az alaptérképen feltüntettet épületkontúrból számítva *** A tervezhetõ építménymagasság és szintszám figyelembevételével képzett érték **** A Vk-SZ/3K övezetben a szinterületi mutató 2,4, a Vk-SZ/1 -ben 2, így ahol ezt meghaladja nem bõvíthetõ az épület. A jelölt értékek a meglévõértékek, a mûvelõdési háznál a bõvítés utáni érték

7 Kaposvár szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása a Bajcsy Zs. utca-széchenyi tér- Fõ utca és Csokonai utca SZABÁLYOZÁSI TERVRÉSZLET M=1:2000 HATÁLYOS TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVRÉSZLET M=1:

8 JELMAGYARÁZAT:

9 II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1. Településrendezési javaslat Beépítési javaslat A tömbben tervezett fejlesztés kezelhetõsége érdekében számos egyeztetésre került sor. Három alkalommal a Területi Tervtanács tagjai is kifejtették véleményüket. Segítõ észrevételeiknek köszönhetõen olyan kompromisszumos javaslat kerülhetett kidolgozásra, melyet a jelen szabályozás is kezelni tudott, illetve a szakági alátámasztó munkarészek is megerõsítettek. A szabályozási terv jelen változata a Dél-Dunántúli Tervtanács november 4.-én tartott ülésén és a november 7.-i államigazgatási egyeztetésen elhangzottak figyelembevételével készült el, illetve került véglegesítésre. A Tervtanács álláspontja szerint a tervezési tömb fõbb értékeit meg kell õrizni, azért, hogy a jövõ lehetõségeit ne építsük el, minden beavatkozást a minimálisra kell korlátozni. Ez vonatkozik a mûvelõdési ház épülete által elfoglalt terület bõvíthetõségére, és a meglévõ parkoló felett parkoló lemez kialakítására. A Tervtanács az épület bõvítésének lehetõségét úgy határozta meg, hogy az ne terjedjen túl a meglévõ törtvonalú külsõ fõfalak szélsõ határain. A meglévõ parkoló feletti lemez-megoldást viszont teljesen elvetette, helyette a szükséges parkolókat a mûvelõdési ház saját telkén belül kell kialakítani, a Széchenyi tér nyugati oldalán és a Megyeháza parkolójától északra és nyugatra. A térszín alatti közhasználatú mélygarázs építésének lehetõségét javasolta a jelenlegi parkoló határain túlterjeszteni, egészen az Egészségbiztosítási Pénztár épületének déli határvonaláig. Ezt a szabályozási terv jelöli. A fentiekkel egyidejûleg az építménymagasság jelenlegi 13 m-rõl 16 m-re történõ megemelését elfogadta. A meglévõ mûvelõdési ház által elfoglalt terület kismértékû bõvítése miatt, a telek beépítettsége (jelenleg 36%) alig változik, 40-41% -ra módosul. Az épület jelenlegi 7,96 m-es építménymagasságának további 3 szinttel történõ megemelése tervezett, melynek következtében, 16 m-re, a bruttó szintterület 3692 m 2 -rõl 5841 m 2 -re növekszik. A tömbben meglévõ épületek építménymagassága többségében már most is meghaladja a hatályos övezeti elõírásban rögzített maximális 13 m-t, az elõírt, oldal, és hátsókert méretek, sem felelnek meg az OTÉK vonatkozó elõírásainak. A kialakult állapot kezelhetõsége és az elõírt tûztávolságok betartása érdekében különösen fontos, hogy a mûvelõdési ház bõvítése során olyan mûszaki megoldásokra és anyaghasználatokra kerüljön sor, melyek ennek az elvárásnak, a fokozott tûzállósági követelményeknek megfelelnek. További kritikus pontja a tervezett épületbõvítésnek, a környezet terhelés, az, hogy az egyébként is parkoló hiánnyal küzdõ belvárosban további forgalomnövekedés jön létre. A mûvelõdési ház bõvítése önmagában további parkolóhely kialakítását igényli. A közlekedési szakági alátámasztó munkarész több lehetséges megoldást mérlegelve, a környezetterhelés tömbön belüli megosztása és az értékes növényállomány védelme érdekében a szükséges parkolók kiépítésére három helyen tett javaslatot. a.) A megyeházától délre fekvõ meglévõ parkoló átépítésével és felette egy új parkoló szintet eredményezõ lemez beépítésével. b.) a mûvelõdési ház saját telkén belüli parkoló építésével, c.) a mûvelõdési ház nyugati homlokzata elõtti (Csokonai utcai) parkoló és járda átépítésével, itt a merõleges parkolás feltételeinek megteremtésével. Mindezek mellett, mivel az összes parkoló igény a tömbön belül nem lesz kialakítható, foglalkozni kell a helyi parkoló rendelet módosításával, mérlegelve az egyidejû használat körülményeit. A Tervtanács a megyeházától délre fekvõ parkoló felett tervezett új parkolószint kialakításával nem értett egyet, helyette a megyeháza parkolójától északra és nyugatra, mûvelõdési ház telkén javasolta további parkolók kialakítását (16 parkoló). Ezt az észrevételt a tervezõk elfogadták, a szabályozási tervet ennek megfelelõen korrigálták

10 A mûvelõdési háztól északra, szintén annak telkén 6-12 parkolóhely tervezhetõ, az egészségbiztosítási pénztár épületének déli oldalánál történõ megközelítéssel. A Csokonai utcai parkolók száma, a merõleges parkolók kialakításával további 16 parkolóhely létesítését jelenti. Fontos, hogy a parkolók kiépítésével egyidejûleg megoldódjon a Csokonai utca két nyomsávos kiépítése. Elvárásként fogalmazódott meg a tervezõk felé és ezt az igényt az egyeztetés során a Területi Tervtanács is megerõsítette, hogy a szabályozási terv adjon lehetõséget az egyébként parkoló hiányos tömbben további parkolók építésére. A módosítás ennek az elvárásnak tesz eleget azzal, hogy a megyeházától északra fekvõ parkolónál a P mellett jelölte a G t is, ami a közhasználatú mélygarázs építésének lehetõségét adja meg. A KÉSZ 12. (2) bekezdése a szint alatti beépítést,- területi és talajviszonyok figyelembevételével,- maximum 2 szintben határozza meg. A térszín alatti parkoló megközelítését szolgálja a Csokonai utcáról az Egészségbiztosítási Pénztár épületétõl délre már meglévõ lejáró. A szakági alátámasztó munkarész a tömb értékes zöldfelületének megtartásával értékes faállományának megmentésével számol, ezért térszín alatti parkolók építésének gondolatát, meglévõ zöldterületek alatt elvetette. A teljes növényállomány felmérése során a szakági tervezõ további fák védelem alá helyezésére tett javaslatot. Itt kell külön kiemelni, a már meglévõ két védett fa (császárfa és a mamutfenyõ mellett, a mûvelõdési háztól délre, a Csokonai utcával határos részen álló bálványfát. Helyüket a szabályozási terven pótoltuk Övezeti elõírás módosítása A tervezett módosítás kizárólag a tömbben lévõ Vk-SZ/3K övezet 13 m-es építménymagasságának 16 m-re történõ megemelésére vonatkozik. Ennek szabályozása több formában lehetséges: - Valamennyi, a városban lévõ Vk-SZ/3K övezetre kiterjesztve, - további övezet bevezetésével, - az övezet megtartása mellett e tömbben eltérõ szabályozás bevezetésével. A városban több hasonló övezetbe sorolt terület található, így többek között a belvárosban a Somogy Megyei Múzeum, a Püspökség, a Bíróság, a Rendõrségek, az Egyetem és a gimnáziumok, ilyen övezetbe soroltak általában az iskolák, óvodák területei. Nem volna célszerû ezekre is egységesen a nagyobb építménymagasságot kiterjeszteni. Olyan településközponti vegyes övezet, ahol 13 m-nél nagyobb építménymagasság már ma is megengedett, kettõ van; Vk-SZ/2 övezet, ebbe tartozik az APEH irodaház (ahol 14 m építménymagasság megengedett) és a Vk-SZ/100-as övezet, melybe a Színház területe tartozik (ahol 15 m-es építménymagasság megengedett). Ezek az övezeti elõírások ebben a tömbben nem alkalmazhatók. A Vk-SZ/2 övezetben az elvárt alacsonyabb szintterületi mutató, a Vk-SZ/100-as övezetben pedig a megengedhetõ 100%os beépíthetõség miatt. További újabb övezet bevezetését a tervezõ eredetileg nem javasolta, mert ez az egyébként is nagyszámú övezet további növelését jelentené (a Vk terület jelenleg 17 övezetbe sorolt). A Tervtanács és az államigazgatási egyeztetés a tervezõi véleményt nem támogatta, új övezet kialakítását javasolta. Észrevételüket a tervezõ elfogadta, a KÉSZ módosításának tervezetét ennek megfelelõen korrigálta, javaslatot téve a Vk-SZ/13 övezet bevezetésére. Biológiai aktivitásérték a területen lévõ zöldterületek és egyéb területfelhasználási övezetek megtartására tekintettel nem változik

11 IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának ( ) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. (3) bekezdés c.) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) elõírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja: A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 46.. (8) bekezdésében szereplõ övezetek az alábbi övezettel egészülnek ki: 1. Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke % Min. max. építménymagasság m Max. szintterületi mutató m2/m2 Min. telekterület m2 Min. zöldfelületi arány % Szint alatti beépítés % Vk-SZ/13 SZ 50 16, T Közmûvesítettség 2. 2 A rendelethez tartozó KSZT: K 16, K 17 tervlapok a Bajcsy Zs. utca Széchenyi tér - Fõ utca Csokonai V. utca által határolt tömb területén e rendelet mellékletét képezõ tervlapnak megfelelõen. E rendelet 2008.án lép hatályba Kaposvár, Szita Károly Polgármester Dr Kéki Zoltán címzetes fõjegyzõ Rövidítések magyarázata: Beépítési módok: Közmûvesítettség SZ: szabadon álló beépítés. T: teljes közmûvesítettség;

12 Tervezõi nyilatkozat. Alulírot dr. Fazekas Sándorné tervezõ nyilatkozom, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Településrendezési Terve szabályozási tervének Kaposvár, Bajcsy Zs. utca-széchenyi tér- Fõ utca-csokonai utca által határolt tömbjére vonatkozó módosításánál a vonatkozó jogszabályokat és elõírásokat betartottam, a rendezési terv módosítására megfelelõ településtervezõi (TT /2006) és településrendezési tervek közlekedési munkarészeinek elkészítésére elõírt (K1d-1/ /2006) jogosultsággal rendelkezem. Kaposvár, november. Dr Fazekas Sándorné

13 I.2. Közlekedési vizsgálat Kaposvár Fõ utca -Talián Gyula utca - Bajcsy Zsilinszky utca - Szent Imre utca - Széchenyi tér által határolt tömb közlekedését is meghatározó részletes közlekedési vizsgálat a csatlakozó volt ruhagyári tömb fejlesztési koncepciója kidolgozásakor történt. I.2.1. Közúti forgalom Kaposvár közlekedése a város területi elhelyezkedésénél fogva igen változatos képet mutat. Ennek vannak elõnyei, de vannak hátrányai, hiányosságai is. A belsõ városmag szerkezetileg markánsan körülhatárolható egységet képez. Ennek a résznek a közlekedési kapcsolata a külsõ részeken elhelyezkedõ területi zónákkal már nem mutat egységes képet. Oka a hálózati kapcsolatok szûkössége. A Kelet-Nyugat irányú forgalom a megépült új útszakaszokon a belsõ városmagot elkerülve levezethetõ,de az észak-déli forgalmi áramlat már nem tud ilyen csatornázott útszakaszon lebonyolódni. Minden más irányú kapcsolat még szorosabban érinti a belváros utcáin lebonyolódó forgalmat. Ez okoz idõnként egyes utcákban torlódást ( pld: József A utca, Honvéd utca). A közelmúltban végzett forgalomszámlálás is kimutatta, hogy a szorosan vett belvárosi utak forgalma nagyrészt célforgalom ( FÖMTERV vizsgálat). Ebbe a tömbbe tartozik a címben megjelölt tömb is. A célforgalom sokszor feleslegesen terheli a belvárosi utcákat, mert hiányzik a területet lehatároló vonzó útszakaszok kialakítása, csomópontjainak korszerûsítése, lehetõ legnagyobb áteresztõ képességének kialakítása,a parkolóhelyek hiánya. A vizsgálati anyag rögzíti, hogy a belvárosba irányuló forgalom nagyobbrészt Ny-i irányból érkezik(57%) és csak kisebb részben a K-i irányból, viszont ez a forgalom legnagyobb részben a Fõ utcát terheli. A tervezési terület jelenleg két közúti kapcsolattal rendelkezik. A Bajcsy Zs. u. felõl a Csokonai Vitéz M. utcán, illetve K-i irányból a Széchenyi tér felõl lehet megközelíteni, melyek egymással nincsenek kapcsolatban. Mindkét közlekedési kapcsolat kétirányú forgalmat biztosít, azonban a Csokonai Vitéz M. u. jelenlegi formájában a mûszaki elõírásoknak nem felel meg. A forgalmi vizsgálatok szerint mind a Bajcsy Zs. u., mind a Széchenyi tér kapacitástartalékkal rendelkezik. A belvárosnak a tömböt érintõ mai közúthálózatán a teherforgalom részaránya alacsony, ennek nagy része is a közforgalmat lebonyolító autóbusz közlekedésbõl fakad. Az átlagosnál erõsebb a nehézforgalom aránya a Fõ utcai szakaszon,de ez is a közforgalmat lebonyolító autóbusz-közlekedésbõl ered. A csúcsóra forgalmat elemezve megállapítható, hogy igen nagy forgalom igyekszik a belvárosba. Ennek oka egyrészt a munkahelyek elérése, másrészt az iskolába irányuló forgalom. A fejlõdés prognosztizált növekedése a közúti közlekedésben 2020-ra 37% körüli lesz. Ennek nagy része az egyéni közlekedési fejlõdésbõl fog eredni. Az úgynevezett nehézforgalom arány a valószínûleg nem változik számottevõen. Nem várható növekedés a városon átmenõ forgalom tekintetében sem a belvárosi részt érintõ területen. A belváros továbbra is célterülete marad a forgalomnak. Forgalomcsökkenéssel a területen csak akkor lehet számolni, ha a K-i oldalon is megnyílnak a forgalmi kapcsolatok a külsõ területi egységek felé. A FÖMTERV vizsgálata is kimutatta, hogy a vizsgált területen csekély mértékû növekedéssel kell számolni a fejlesztési elképzelések megvalósítása nélkül és forgalomcsökkenéssel számolhatunk, ha a tanulmányban lefektetett hálózatfejlesztési elképzelések megvalósulnak

14 A tömb csillapított forgalmi övezetének kialakításával (Tempo 30) a meglévõ átmenõ forgalom ( Fõ utca) más hálózati részre irányításával, a parkolás megoldásával az életminõség javítható lesz ezen a területen. I.2.3. Parkolás A tömbben a jelenlegi parkoló-szám 174 db, a fejlesztési elképzelések figyelembevételével a számított parkoló igény 400 db. A parkolók kihasználtsága a városmag fizetõparkolóinak átlaga, a parkolási idõtartam FÕMTERV vizsgálatai alapján jellemzõen 2 óra alatti. A parkolók forgalma a fizetõparkolók adatainak értékelése alapján közel egyenlõen terhelik a két közúti kapcsolatot. I.2.4. Gyalogos és kerékpáros közlekedés A tervezési területen kiemelt gyalogos fõirány halad keresztül É-D-i irányban. Gyalogosforgalom biztosítására megfelelõ kapacitású gyalogos létesítmények rendelkezésre állnak. Kerékpáros létesítmény a területen nincs, a Fõ utcán a kerékpárforgalom engedélyezett. I.2.5. Tömegközlekedés : A tervezési terület Ny-i oldalán helyi autóbusz-közlekedés van, megfelelõen kiépített megállóval

15 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyûlése a hatályos szabályozási terv módosítása során úgy határozott, hogy Bajcsy-Zs. u- Szent Imre u.- Fõ u.-csokonai u. tömb szabályozás tervének módosításánál kiemelten figyelembe veszi az alábbiakat: - a Megyeháza mélygarázs és saját telken történõ parkoló bõvítés közlekedési kapcsolatát az Egészségbiztosítási Pénztár és az Ifjúsági Ház között hosszú távon is biztosítani kell. - A tervezési és csatlakozó tömbök gépjármû forgalmának csökkentésének lehetõségét külön tervezési ütemben vizsgálni kell. - a Csokonai u. teljes vagy részleges gyalogos zónává alakításának lehetõségét megvizsgálja. - a tervezési és csatlakozó tömbök szabályozási tervének módosításánál kiemelten figyelembe veszi, hogy a módosítások a hosszútávú fejlesztési lehetõségeket ne akadályozzák. - a Megyei Könyvtár D-i oldalán meglévõ parkoló és garázsok jelenlegitõl eltérõ kedvezõbb - közlekedési kapcsolatának kialakítását megvizsgálja

16 2.3. Közlekedési javaslat: A tervezési területen a javaslat szerint az AGÓRA program keretében az Együd Árpád Mûvelõdési Központ felújítását és bõvítését tervezik. A bõvítés többlet parkoló igénye a 66 db, melybõl saját telken belül max. 12 db alakítható ki., a hiányzó parkolókat a meglévõ parkolók átalakításával, bõvítésével kell biztosítani. Az új parkolóhelyek kialakítására a Csokonai Vitéz M. u-ban ill. az OTP mögötti parkolóban látunk reális lehetõséget. A Megyeház melletti mélygarázs (80 db parkoló)forgalomra gyakorolt várható hatását vizsgáltuk, részletes kialakítását nem, mert az nem része és jelenleg tervezett fejlesztésnek. A parkolók megközelítése a meglévõ közúti csatlakozásokon keresztül történik, azok kialakítása megfelelõ. A Csokonai V. M. u-ban átépítéssel a kétirányú forgalom feltételeit az Útügyi Mûszaki elõírás szerint javasoljuk biztosítani. A többlet parkolóigények kialakítására három változatot vizsgáltunk. A Csokonai Vitéz M. u. kialakítása minden változatban azonos. a.) változat Parkolóbõvítés a Csokonai Vitéz M-u-ban Meglévõ parkoló átalakítása az OTP mögött Parkolólemez építés lift kiszolgálással az OTP mögött megközelítés a Széchenyi tér felõl Összesen: 57 db új parkoló b.) változat Parkolóbõvítés a Csokonai Vitéz M. u-ban Meglévõ parkoló átalakítása az OTP mögött Parkolólemez építés az OTP mögött- megközelítés a Csokonai Vitéz M. u. felõl Összesen: 61 db. új pakoló c.) változat Parkolóbõvítés a Csokonai Vitéz M. u. ban Mélygarázs az OTP mögött A változatok értékelésénél döntõen fegyelembe vettük, hogy a meglévõ épített és zöld környezet hoszszú távon is csak a legkisebb mértékben sérüljön ill. a rehabilitáció a jelenleginél is kedvezõbb feltételeket teremtsen. Az a.) változat értékelése: A parkolólemez kialakítása a viszonylag kisebb értékû, gyorsan pótolható fakivágással jár, a zöld felület pótolható A parkoló forgalomnövekménye (36 db) a Széchenyi u. felõli becsatlakozást terheli, ahol jelenleg is forgalmi zavarok tapasztalhatók a meglévõ parkoló jelentõs forgalma miatt, ugyanakkor elõnye, hogy a Csokonai Vitéz M. u. gyalogos zónáját nem érinti és nem zavarja a sétáló, pihenõ funkciót. A lift kialakítása és mûködtetése jelentõs többletköltséget eredményez. A b.) változat értékelése: Hátránya az a. ) változattal szemben, hogy zöldfelület csökkenéssel jár, a forgalom növekszik a gyalogos zónában

17 Elõnye, hogy a forgalom arányosabban oszlik meg a két közúti kapcsolat között, üzemeltetési és beruházási költség. A c.) változat értékelése. A növényzet jelentõs sérülése nélkül nem megvalósítható, ezért nem javasolható A tervezési területen csak a többletparkolók használatából keletkezik forgalomnövekmény, mivel a kiszolgáló utak hosszabb távon is zsákutcák, így egyéb többletforgalom nem keletkezik. A forgalmi adatok alapján a csatlakozó utak szabad kapacitással rendelkeznek, így a többlet parkolók által indukált forgalom biztosítható. A gyalogosközlekedés feltételei a parkolók és a járda zöld felülettel való elválasztásával a meglévõnél kedvezõbbek., a sétáló-pihenõ funkciók erõsödhetnek. A kerékpáros közlekedésre a tömbben külön utak kialakítása nem indokolt, a kerékpár kiszolgáló létesímények ( tárolók) bõvítése indokolt. A tervezési terület tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetõ. Közlekedési fejezet kiegészítés: A parkolószám növekmény üzleti, kereskedelmi célt szolgál. A parkoló szám növekménybõl adódó forgalomnövekmény a Szent Imre u.-ban: Parkoló növekmény : /2+14= 110 db A csúcsórai forgalom körüli idõszakban 80 % kihasználtság mellett, 2 órai várakozást figyelembe véve 44 E/óra A Szent Imre u. Széchenyi tér jelenleg várható forgalom nagysága csúcsórában 810 E/óra Várható forgalomnövekmény 44 E/óra Összesen: 855 E/óra A Bajcsy-Zs. u. jelenleg várható forgalom nagysága csúpcsórában 810 0,25 Várható forgalomnövekmény 44 0,25= 203 E/óra 11 E/nap Megengedett forgalomnagyság a Közutak tervezése ÚT :2004 Útügyi Mûszaki Elõírás szerint 1000E/óra /eltûrhetõ/ Összefoglaló: A tervezett parkolószámból adódó forgalomnövekmény bekövetkezése esetén is a meglévõ úthálózat forgalomnagysága az eltûrhetõ forgalomnagyság alatt marad. A forgalomnövekménybõl adódó forgalmi kapacitás bõvítés nem szükséges. Forrásanyag a számításoknál: FÕMTERV vizsgálatok Kaposvár Fõ u.-tallián Gy. u. Bajcsy- Zs. u.-szent Imre u.-széchenyi tér tömb közlekedési helyzetének vizsgálata

18 1.5. Környezetállapot vizsgálat Koncepció jóváhagyás : 93/2008. (IV. 24.) önk. határozat 2/c.)pontja Az Agóra pályázatához készülõ építés engedélytervek készítése során a Mûvelõdési központ funkció és építmény bõvítése miatt többletparkoló igényt szükséges kielégíteni. A parkolók az intézmény saját telkén nem biztosíthatók, így meg kell vizsgálni a parkoló igény biztosítását vagy a meglévõ tömbparkoló kétszintessé tételével, vagy a közpark alatti mélyparkoló kialakításának lehetõségével. A helyszíni szemle során egyértelmûvé vált, hogy a földhivatali alaptérképre készített szabályozási terv nem a tényleges állapotot tartalmazza, így geodézia alaptérképi pontosítás után lehetséges csak a tényleges megoldás tervi javaslata. A környezeti értékelés általános tartalmi követelményei a 2/2005. (I. 11.) Korány rendelet 4. számú melléklete tartalmi elõírásai szerint 1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése: A 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 1. és 2. számú mellékletei nem tartalmazzák a tárgyban szereplõ létesítményt (Mûvelõdési Központ és parkolói), illetve a mi létesítményünk ezekbe nem sorolható. De nem tehetõ be a hivatkozott Kormány rendelet 3. mellékletének soraiba sem, ami miatt rendkívül lényeges a tervezés ezen fázisában Kaposvár Megyei Jogú Város szabályozási terv módosítás a környezetvédelmi szempontú megállapítások megtétele, a további tervfázisokban kidolgozandó részfeladatok elvégzésének elõírása és nem utolsó sorban az alapállapot rögzítésére vonatkozó kötelezettségek elõírása elõzmények, különösen a tematika tartalma; A projekten egy az összes szakágra kiterjedõ szakemberbõl álló team dolgozik/dolgozott, akik egymás elképzeléseit, javaslatait a cél érdekében bírálják de tiszteletben is tartják az indoklásokat. A tervezés során több alkalommal egyeztetõ tárgyalások zajlottak, melyeken minden esetben részt vett minden szakági tervezõ, a városi fõépítész, alkalmanként a város címzetes fõjegyzõje, az Állami Fõépítész és a tervtanács is több ízben képviseltette magát. A tervezési tematika úgy alakult, hogy a többféle változatot az építész és közlekedés tervezõ elõadta, bemutatta az építészeti megfogalmazást, a tervezett térformálást, az építész szakági alátámasztó munkarészeket és a csatlakozó, illeszkedõ közlekedési részleteket. Ehhez minden esetben hozzászólt a kertészeti tervezõ és a környezetvédelmi munkarész készítõje is, mérlegre téve a változatok pozitív és negatív tulajdonságait. A Dél-Dunántúli Tervtanács november 4.-i ülésén elfogadta az építménymagasság jelenlegi 13 m-rõl 16 m-re történõ megemelését és a meglévõ parkoló feletti lemez-megoldást véglegesen és teljesen elvetette. Helyette a szükséges parkolókat a mûvelõdési ház saját telkén belül kell kialakítani, a Széchenyi tér nyugati oldalán és a Megyeháza parkolójától északra és nyugatra a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása; A szokásos eljárás folyt, a szaktervezõk közös munkálkodása mellett

19 1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására; A mennyiben a beruházás megvalósul, a környezeti hatások változnak, fellépnek és egyszerre fognak megjelenni. Mindegyik változat, mely megvitatásra került, az épület alapterületének növelése vonzataként megjelenõ, kötelezõen biztosítandó parkoló szám növelésbõl eredõ forgalom növekedés környezeti ártalmainak vizsgálatát vetik fel (itt most nem beszélünk a kivitelezés környezeti ártalmairól, melyet a megvalósítással kénytelenek vagyunk mi városlakók eltûrni). Továbbá érintik a meglévõ zöldfelület változása (csökkenése) következtében kialakuló hatásokat is. Tekintettel az épület bõvítésének behatároltságára és az ahhoz kapcsolódó, alapterület bõvítéshez biztosítandó, rendeletben meghatározott számú parkoló hely szükséges kialakítására, a környezeti elemekbe bekövetkezõ, várható változásokat a következõ pontokban felsoroljuk, azok minden negatív jellemzõjével együtt a környezet védelméért felelõs szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történõ figyelembevétele, az indokok összefoglalása; A környezet védelméért felelõs szerv képviseltette magát (DD KTVF Kosztolányi György) az egyeztetõ tárgyaláson. Az érintett nyilvánosság lakosság - bevonása a rendezési terv jóváhagyást megelõzõ 30 napos kihirdetésével realizálódik. Szükséges megjegyeznünk, hogy a szakági tervezõk (kivétel a kertészet) és az egyeztetéseken résztvevõk kaposvári polgárok, akik a szakmai ismereteik mellett lokálpatriótaként valahol a városlakók nyilvánosságát is képviselik a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az elõrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. Megbízó önkormányzat birtokában lévõ különféle programok, kidolgozott tervek, Kaposvár Város Közlekedési Koncepciója (megtalálható a Fõépítészi Irodában), a szomszédos terület - Ruhagyár mögött - szabályozási tervének közlekedési koncepciója (szintén hozzáférhetõ a Fõépítészi Irodában) stb. A megszámolt, konkrét forgalmi adatok hiánya miatt feltételezésekbe kellett belemennünk, mely azonban a megállapításainkat nem veszélyezteti, mert ellenõrzésül a FÕMTERV adatai ismertek (Kaposvár Város Közlekedési Koncepciója). A parkoló szám növekedésbõl eredõ forgalomnövekedés kivétel nélkül érinti a tervezési területen meglévõ autózható utcákat, különös tekintettel az északi tömbhatáron lévõ Bajcsy Zs. utcát és a keleti tömbhatárt a Széchenyi teret. Ez utóbbi a napi gyakorlatban a közlekedési csúcsidõkben nehezen járható, a csomópontok áteresztõ képességének nem megfelelõ volta miatt komoly visszaduzzasztásoktól terhes.. Magában a tömbbelsõben pedig olyan forgalom növekedés indukálódik, mely a város észak-dél irányú legnevezetesebb és legjobban használt gyalogos útját Csokonai utca - és annak használóit veszélyezteti. A tervezhetõ parkoló számból (3x ), melybõl közvetlenül 6+8=14 párhuzamos parkoló jelenik csak meg a Csokonai utcánál. A Megyei Önkormányzat parkolója alatt létesíthetõ mélygarázs megközelítése a Széchenyi térrõl ajánlott, de a Csokonai utca felõl is megvalósítható. Ez esetben feltételezzük, hogy a Csokonai utca felõl fele gépjármû fogja a parkolási lehetõséget keresni

20 2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid ismertetése: A tervezési terület általában A tömbhatárokon belüli tervezési területünk Kaposvár város városközpontjában, a sétáló utca szomszédságában helyezkedik el. A meglévõ mûvelõdési ház létesítményét északi oldalon az Egészség Biztosító és egy lakóépület, keleti oldalon a Megyei Önkormányzat épülete és annak saját parkolója, délen az OTP épülete és parkolója, továbbá csodálatos, szemet és lelket gyönyörködtetõ zöldfelület, a parkolóban beérett, rendkívül szép növényzettel, mögötte a sétáló utca lakóépületei, nyugaton pedig a Csokonai utca ad fizikai határt, mely a sétáló utcára köt ki egy lakóépület alatti átjárón. A város ezen pontjának meghatározó és folyamatosan fennálló környezetterhelõje a meglévõ parkolókat használó gépjármûvek, azaz a forgalomból eredõ por, zaj és légszennyezés. A meglévõ környezeti ártalmak a hétköznapokon a legnagyobbak, a hétvégi pihenõ napokon a helyzet lényegesen kedvezõbb, az alig megjelenõ forgalom miatt. A mûvelõdésin házban rendezett összejövetelek, elõadások ideje alatt ezek idõben teljesen rapszodikusak, semmi képen nem vonzzanak folyamatos, az esti órákra kiterjedõ gépjármû forgalmat azonban a hét pihenõ napjain is megjelenhetnek. A tervezési területen klasszikus lakóutcák nincsenek, az északi és nyugati tömbhatáron egy-egy lakóház található, míg a sétáló utca lakóépületeinek hátsó fele (déli telekhatár) zárt lakóház sort képvisel. További lakóépület található az OTP épülete és a terület közepén meglévõ fizetõ parkoló között. A vizsgált terület általános képe nagyon rendezett, a kaposváriak szívesen ülnek le a kint lévõ padokon és a Megyei Könyvtár által ide vonzott olvasó közönség (idõsebb korosztály) szívesen sétálgat ebben a környezetben, ami a város legközpontibb észak-dél irányú gyalogos útvonala. Az itt lévõ élõ növényzet biológiailag aktív felületével jótékonyan hat a környezeti elemekre és a jellemzõen intézményi épületek hatása is pozitív. Vizsgált változatok parkoló helyek az OTP mögötti meglévõ parkoló alatt (nem alakítható ki a szükséges többletparkoló és a meglévõ növényzet teljes pusztulásával kell számolni) parkoló helyek az idegen tulajdonban lévõ Megyei Önkormányzat mögötti parkoló alatt. A terület felhasználásához a hozzájárulás megszerezhetõ. Az itt kialakítható parkolóhely szám eleve kevesebb annál, amennyi szükséges ahhoz, hogy az önkormányzat épületével kap- csolatos grandiózus terveket kielégítse. Továbbá a területen létesíthetõ mélygarázs ugyanúgy magántulajdonú lesz, mint a jelenlegi parkolók. E mellett meglévõ tüzivíztároló jelen ismeretek melletti konkrét helye sem határozható meg, ami további komplikációkat vagy igénybe vehetõ terület szûkítést generálhat. Mindezek ismeretében a szakági tervezõk információi alapján szintenként db kialakítható, összesen 120 parkolóhelyet regisztrálunk. A mélygarázsba való beközlekedés pedig nem terheli a vizsgált területünk centrumát, annak felét feltételezzük a az Egészségbiztosító épülete alatti megközelítésbõl és a másik 50%-ot a keleti tömbhatáron a Széchenyi térnél kell figyelembe venni. Ott viszont az 1.5. pontban leírt közlekedési anomáliákkal kell számolnunk; a mûvelõdési ház saját telkén belüli parkoló építésével (30-32db), parkoló helyek létesítése a tömbhatárokon kívül, 500 méteres sugáron belül Mivel a város összes területe parkolóhely hiánnyal küzd, az egész belváros parkoló mérlegének elkészítésével lenne korrekt a megoldás. Ez viszont a tervezési körbe és idõbe sem fér bele és elõre láthatóan negatív eredménnyel járna; OTÉK-ban elõírt parkoló szám Önkormányzat általi jogszerû csökkentése (pld 50%);

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA MUNKASZÁM: 2127/2008. GYÖRKÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA - véglegesített anyag - 2008. november Meridián Mérnöki Iroda Kft 7 1 0 0 S z e k s z á r d, Y b l M i k l ó s u. 3. T e l e

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) (Székesfehérvár-Budapest vasútvonal Ágnes utca Angyalka utca Ágota utca

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS, BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS, BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐK: DROBNI ÉS MORVAY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Mérnöki Iroda Kft.

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Mérnöki Iroda Kft. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a

Részletesebben

S Z Á L K A T ARTALOMJEGYZÉK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI MÓDOSÍTÁS 2012. HÜBNER Tervezõ KFT Munkaszám: 18/2011 * 7621 Pécs, János u. 8.

S Z Á L K A T ARTALOMJEGYZÉK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI MÓDOSÍTÁS 2012. HÜBNER Tervezõ KFT Munkaszám: 18/2011 * 7621 Pécs, János u. 8. HÜBNER Tervezõ KFT Munkaszám: 18/2011 * 7621 Pécs, János u. 8. ( 72/510-461 S Z Á L K A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2012 T ARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕZMÉNYEK 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben