G. P. da Palestrina Stílusa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G. P. da Palestrina Stílusa"

Átírás

1 G. P. da Palestrina Stílusa Szerző: Hollai Keresztély www. zeneelmeletileg.hu 12. fejezet Az előadás Palestrina művészetével kapcsolatosan nem szerencsés kifejezés a reneszánsz jelző használata. E korban, a zenében semmi sem született vissza. A zene története, éves fejlődés után, egy csodálatosan érett klasszicizmust hozott létre. Igaz, hogy voltak törekvések az antik zenei gondolatok feltámasztására, de a középkor előtt a zene három külön úton járt. Volt az élő gyakorlat, de ez csak népzenei szinten létezett. Létezett műzenei struktúra is - ritmus, metrikai szerkezet -, de ez az irodalom része volt. S létezett a zene mint a matematikai tudományok egy része, mint a konszonancia keresése, az arányok vizsgálatának értékelése. N. Vicentino 1 megkísérelte az antik-kor spekulációit feltámasztani, de nem járt sikerrel, sem a teoretikusok, sem a gyakorlati zenészek körében; az oktávot 31 hangra osztotta fel az Archicembalo -nak nevezett hangszerén. Talán helyesebb így fogalmaznunk egy kicsit bővebben: klasszikus énekes többszólamúság, melyet egy-egy mű esetében igen határozott metrikai és ritmikai rend, gerincként tart egységben Klasszikus. A modális egyszólamúság mellé egyenrangú partnerré felnőtt összhangzattan adta egyensúly jelenti e fogalmat, melyet egy igen letisztult metrikai-ritmikai rend övez Énekes zene. Ez a tény megköveteli a szöveg alapos ismeretét: a tartalom, a forma, a hangsúlyrend, a szóelválasztások szabályának az ismeretét. Mint láttuk a 7. fejezetben a Canticum Canticorum szövege igen sok ábrázolni valót kínál, melyekkel Palestrina nagyon változatos módon él is. 1 Nicola Vicentino L antica musica ridotta alla moderna prattica

2 A kevésbé színes szövegek esetében is találkozunk egy-egy ilyen programszerű zene-formálással. Pl.: a Sacrarium Cantionum 1. tételében, a descendit [alászállt] szó esetében (45. temp.) Egyúttal megfigyelhetjük a tétel-közbeni imitáció kezdő hangjainak a ritmikai kétféleségét. Természetes gyakorlat, hogy a szöveg közben megjelenő Jesus szót hosszú értékekkel kiemeli Palestrina, mint az egykori templomi feliratokban, a folyamatos szövegben arany betűvel kiemelt nevet. A sokszor feldolgozott ordinárium tételekben is megtaláljuk a szöveggel szembeni érzékenység különféle megoldásait. A Kyrie-Christe-Kyrie tételrészek természetesen 1 tétel 3 részét jelentik. Hogy mennyire nem önálló egy Christe tétel, hanem csak mint közép-tétel funkcionál, halljuk a közismert Missa Brevis Christe-je után: nem tételvégi zárlattal áll meg, hanem csak egy VII 6 -I-szerű zárlattal: 2

3 A hosszabb tételekben (Gloria, Credo) megjelenő kettős vonalak az éppen éneklő csoport váltását jelentik. Egy-egy ilyen rész kb. egy motetta idejének felel meg (1.5 2 percnyi idő). A szöveg iránti érzékenység egy igen érdekes megoldását találjuk a fenti mise Credojának a végén: Et vitam venturi saeculi. Amen. A jövendő élet századait ; tehát a végtelenségre mondja az Amen-t! egy igen komplikált és hosszú szekvenciával. 3

4 (megjegyzendő: a hangsor 7. lépcsője is többször kettőzéssel szól, ami arra utal, hogy a hangnem, a vezetőhangjával még nem él!) Az énekhang megszólalása. Palestrina művei ének-együttesre, énekes kappellára készültek. Ez azt jelenti, hogy egy szólamot egy ember énekelt. A 3. fejezetben már beszéltünk arról, hogy ha több ember énekel egy szólamot, akkor előfordul, hogy tiszta-kvint párhuzamot hallunk, mert a közös éneklés ezt adja ki (mintha zongorán játszanám az illető részletet), bár a valóságban a szólamok nem mozognak párhuzamosan. 4

5 Másrészt eltűnik a zene kamara-jellege. A 3. fejezetben beszéltünk arról is, hogy a kor legképzettebb, legműveltebb zenészei a polifónia énekesei voltak. Palestrina műveit kórussal énekeltetni olyan megoldás, mintha Haydn, Mozart vonósnégyeseit zenekarral adatnánk elő, mert a zenészeim nem oly képzettek, hogy egy-egy szólamot önállóan is megfelelően elő tudnának adni. Ezért különösen fontos, hogy az énekhang megszólalásáról is gondolkodjunk. Az egészséges hangszalagpár zárva van, amit a tüdő egy bizonyos túlnyomással hoz rezgésbe. A berezgés azt jelenti, hogy a rezgő testek ambitusa nagyobbra szökik, mint az állandó rezgés ambitusa; tehát egy bizonyos lökéssel indul a hang, amit nagyban elősegít a szótag kezdő mássalhangzó zöreje. A kor legtöbbet használt hangszere a lant és a vihuéla (a gitár ősei). Ezek megszólalása nagyon hasonlít a fentiekhez. A gyakorlat azt mutatja, hogy ha hiányzik egy énekes, s helyette egy gitár játssza az illető szólamot, akkor ez a hangzást nem zavarja! Míg az orgona hangja igen elválik a kappella hangjától. Szinte azt lehet mondani, hogy a helyes polifon megszólaláshoz nagyon meg kell figyelnünk a lant megszólalását. Ha folyamatos hangerővel éneklünk egy szólamot, akkor biztosan befedjük az új szólam belépését. Tehát, főleg az imitáció esetében, nagyon kell ügyelnünk a megpendített hang finom csillapítására, amit természetesen a ritmus aprózódása (4. tétel) is kísér. Egyszóval: a színpadi-énekléssel nem lehet közelebb jutnunk a polifóniához! Az egykori szólam-írók hibáiból eredő gondok. Láttuk, hogy a komponálás a 10-vonalas rendszeren történt (3. fejezet). Ha 4-nél több szólamot írt a szerző, akkor az ötödik szólam valamelyik szólammal azonos fekvésben, azonos kulccsal énekelt. Ebből fakadóan az írnokok könnyen elhibázhatták az egyes szólamok helyes dallammenetét; a tabula compositorián nehezebb kiigazodni az egyes szólamok helyes folytatását illetően, amikor 2 szólam azonos fekvésben énekel. Itt három féle hiba szokott megjelenni. a) A közkézen forgó kiadványokban előfordul, hogy egy szólam hosszan énekel pihenés nélkül, holott lévén Palestrina is énekes, bizonyos határt nem szokott túllépni. Egy példa: C. C. 2. tétele. A Tenor a 35. tempusztól 14 tempuszt egyfolytában énekel, míg a Quintus az éppen aktuális szövegből egy betűt sem énekel. Ha 38. tempuszban a Quintus átveszi az éneklést a Tenortól, akkor a Tenornak jut majd 3 tempusz szünet, s a 40. tempusz végén új lendülettel tudja indítani az új szöveget, s az egész együttest, amely a következő tempuszban szinkópázva indul, tehát így pihenten tud megfelelni a ritmikai feladatának. 5

6 b) A kereszt-állások helyes megszólaltatása is igazolja a fenti változtatást. A kereszt-állás 2 kistercét akár lefelé, akár fölfelé mindig azonos két szólam énekli (9. fej.) A fenti C. C. tétel 44. tempuszában így látjuk hibásan a kereszt-állást, illetve javítva: 6

7 c) Az egy zenei egység egy miliőbe tartozásának az áthágása is íródeáki hibát jelez. Pl. a C. C. 10 tételében a 31. tempusz utáni részben. A 33. tempuszban szereplő e hangok jelzik, hogy a zene dúr-miliőben mozog, ezzel szemben a 41 tempus-ban, a 3. szólamban megjelenő esz hang csakis a hexachordum molle-ban lehetséges. Tehát így 3 hexachord van jelen. Az esz hangot komolyan véve csak úgy maradhatunk egy miliőben, ha ezt a hangot a hexachordum naturale fa (ta) -jaként tudjuk szolmizálni, de ez csak alulról fölfelé ugrással történhet (lásd: 8. fej.). Ha rendet csinálunk a két tenor szólam között, akkor további igen fontos eredményre jutunk! A lehetséges javítás. 7

8 A nevezetes eredmény: a 33. tempuszban a Cantus k6-et ugrik fölfelé. Ez alatt az Altus skálázva szintén egy k6-et fut be. S, ha a fenti javítást elfogadjuk, akkor a 34. tempuszban a Quintus szintén egy k6-et ugrik fölfelé! Az így megszólaló 3 kisszext a következő képet adja: Tehát a fenti kisszextek az egy miliőben lehetséges 3 k6-et adják. Az egész C. C. ban az egyetlen perfect részlet. A szöveg itt mondja ki legnaturálisabban a szerelmi vágyakozás irányát, célját: a női keblek szót: mamma = emlő t. Az 5. fejezetben láttuk, hogy az emelkedő dallamban, a mínusz 1 / 3, az egy egész után (az emelkedő tiszta kvint) a konszonáns dallami lehetőségek határa. Ennek a határnak a túlfeszítése a kisszext, ami egy végletes érzelmet képes kifejezni. [Wagner Tristan-jának az első hangköze!]. Ennek a köznek a halmozása adja e tételnek az egyszeri, különösen izzó jelleget! 8

9 12., 5. Tempó. Az Előadás kérdésével kapcsolatban is kell beszélnünk a tempóról. Szabó Miklós említi 2 Tomkins meghatározását 3 (bár ez inkább a 17. sz. első fele!), mely szerint egy SB értéke egyenlő egy 6 láb hosszú [63 cm] inga lengésidejével. Ami teljesen megegyezik a 4. fejezetben tárgyalt tempóval. (M egyenlő 70-es metronóm-értékkel). A fenti tétel kapcsán pedig még egyszer kell beszélnünk a szignumok jelentéséről. a) A Φ jel mindig arra utal, hogy a B szerint kell gondolkodnunk. A S.C. 29. tételében csak ez a jel szerepel. Ez azt jelenti, hogy 1 tempuszban 3 SB fér el, egyébként pedig úgy szól a zene a díszítéseket és a tempót illetően - mintha háromszor 2 / 2 lenne az előírás. Itt talán a szöveg indokolja az ütemek hármas csoportosítását. b) Ha tétel közben jelenik meg a Φ jel egy 3-as vagy 3 / 1 es vagy 3 / 2 -es arány-mutatóval, akkor ez azt jelenti, hogy az addigi imperfect B perfectté válik. Azaz: 3 SB ideje egyenlő lesz az addigi 2 SB idejével. Ez látszólag gyorsulást jelent, de mivel a perfect B nem aprózódott tovább, nincsenek benne SM és Chroma díszítések, s az átfutás sem gyakori egyszeregyszer 4 M-, s a késleltetés disszonanciájának az értéke SB lesz. Eredmény: az imperfect B-ben 8 átfutás (SM-ák) lehetséges, addig a perfect B-ben csak 6 (Mák) lehetséges. A késleltetés értéke is kétszeresére nő. (lásd a 4. fej.) És lásd a fenti példát. Gyakorlatilag ilyenkor abszolút értelemben mindig lassul a zene, amit még rendszeresen a contra punto semplice (homofon) feldolgozási mód is igen aláhúz. c) Érdekes, hogy Palestrina a gyorsítást nem bízza a szignumokra, hanem ha csakugyan gyorsabb mozgást kíván, akkor apróbb értékeket használ. Pl.: S. C. 1-es tétel vége: 2 Szabó Miklós: Reneszánsz polifónia egykor és ma. MUZSIKA XX. évf. 6. szám június 3 Thomas Tomkins Musica Deo Sacra 9

10 Itt nem is látunk szignumot, csak a kiegészítő arány számot, ami arra utal, hogy az addigi 2 M ideje alatt kell előadni a következő 3 M-t. Az is előfordul, hogy szignumot is ír: O 3 / 2. Ez is azt jelenti, hogy egyharmaddal gyorsult; Mimimákban kell számolnunk. Egy nagyon tanulságos példa. A Sacrarium Cantionum V. köt./ 2. rész, 7. tétel. A 44. tempusztól és az 59 tempusztól, kézszer azonos zenei anyagot hallunk. A perfectum első megjelenését Φ 3 szignummal jelöli, másodszor pedig O 3 2 szignummal jelöli. Az eredmény ugyanaz a tempó! Ti.: az első esetben a B lesz perfect = O O O 10

11 A második esetben a SB lesz perfect, ami azt jelenti, hogy az előző két M helyén három M fér el. Azaz: összesen 6 M. Mivel ebben az esetben M-kal számolunk:, gyorsabb lesz a számolás, egy SB-re két mozdulat esik, de ezzel a két mozdulattal két M-t számoltunk, összesen: 6 mozdulattal számoltuk a SB-eket. A SB-k tempója maradt, csak a kezünk mozgott gyorsabban; gyorsabb szótagokkal számoltuk ki ugyanazt a tempót! Pontosabban: az énekesnek kell így számolnia, mert ő csak egy szólamot lát maga előtt, és szignumokat ütemvonal nélkül. Tehát a hangsúlyokat csakis a dallam ritmikájából kell megértenie; nincsen anyagtól független hangsúlyrend! A tisztaság kérdése Abból kell kiindulnunk, hogy a zenemű kialakítja a maga tisztaságát. A zenemű anyaga határozza meg a belső viszonyokat. A hangszerek fejlődése csak követi a zene fejlődését. Természetesen értenünk kell az adott stílus akusztikai rendjét, hogy ne dolgozzunk az előadáskor az adott zenemű ellen. Amikor Palestrina stílusáról beszéltünk, akkor kifejtettük, hogy az ő összhangzattana felnőtt a korábbi korok modalitásának sokszínűségéhez. Tehát Palestrina harmónia-világát kell faggatnunk e kérdésben, bár már a pentachord is hord magában egy bizonyos kiegyenlítődést! Guido Ut queant laxis -át sem lehet teljesen tisztán elénekelni, ha igényünk az egységes rendszer! A C. C. 17. tételének a 39. tempus-ától jelenik meg legvilágosabban a kiegyenlítődés folyamata. A super montes Bether szövegre eső motívumot mint c -re épülő tetrachordot, lehet teljesen tisztán énekelni dekommás d hanggal, ami pontosan illeszkedik az f hanghoz kisterc közként, és a kisszekundnak is tiszta a helyzete a d-e dekommás nagyszekund fölött. De abban a pillanatban, ahogy a Quintus megszólaltatja a g hangot, s a következő tempuszban megszólal a G dúr akkord, megszületik az a bizonyos feszültség az alacsony d és a magas d között. [matematikával leírva: 9 / 8 x 10 / 9 = 1, ] Ez a hangköz szűkebb, mint a temperált nagy-szekund. 11

12 Ez a kezdeti kiegyenlítődés nagy szerepet játszik Palestrina stílusában. Ennek egy intenzívebb megvalósulása a II 5 / 6 V- szerű kapcsolatokban jelenik meg, ahol egyszerűen közös-hangként szerepel a kétféle d hang, (aminek természetes következménye a fenti kiegyenlítődés, hisz az f hang a mélyebbik d -t kívánja, míg a g hang a magasabbikat. Az alábbi példában, a 22. tempus-ban a Bassus c 1 hangja fölötti d 1 hang is egy ilyen kiegyenlített d hang. Itt a c hang együtthangzása emeli a d hangot meg. Másrészt a II 5 6 tkp. egy olyan késleltetése a h hangnak, melyben a késleltetés pillanatában a késleltető c hang még konszonál az alatta levő f -hez, s mire az f a helyére kerül, azaz g hanggá lesz, addigra a c hang is oldódik. Egyszóval: a II 5 6 egy körülményesen késleltetett V. fok! Azaz: a d hang az V. fok kvintje. 12

13 A kiegyenlítődés egyik jól megragadható esete az, amikor a D dúr akkordhoz egyformán csatlakozik a g moll és a G dúr akkord. (a C. C. 2. tételben), és a keresztállásban ütköző közvetett b h kromatika (a C. C. 10. tételében). 13

14 A tisztaság, intonálás, kiegyenlítődés kérdéséhez a legjobb és legérdekesebb Palestrina részletet a C. C. 10. tételében találjuk, az 58. tempusztól. Ezt a részt már idéztük a 10. fejezetben. Most tanulmányozzuk az énekes kappella eredeti hangmagasságában (tehát: t4-ot transzponálva), és vázlatosan. E vázlatban szereplő hangokat, nagyjából az énekes kappella fekvésében sorba téve, a következő sorrendet kapjuk meg: 14

15 Az eredmény: a tetején a d hangról nem tud a disz -re fellépni, ill. az alján nem tud az e hangról lefelé disz -re lépni. Ez a hangkészlet olyan k2-okat ad, amelyek szűkebbek, mint a d-disz szekund. IlIetve.: olyan nagy-szekundokat ad, melyekkel ha hatot lépek, nem érem el a tiszta oktávot. Az a meglepő eredmény születik ebből az elemzésből, hogy az így kapott diszisz pontosan egybe esik azzal a magassággal, melyet akkor kapok, ha három nagy-tercet építek egymásra: e gisz hisz diszisz [matematikailag: 5 / 4 a harmadikon = 1,25 3 =1,95312] Ennek a meggondolásnak, az áll a hátterében, hogy a felhangrendszerből kapott nagy-terc [ 5 / 4 = 1,25], és a kiegyenlített két nagy-szekundokból származó nagy-terc [1, = ] azonos nagyságú hangköz. Ennek az eredménynek az a jelentősége, hogy: míg általában az un középhangos hangolásnál a nagy-tercek megjelenését szoktuk indoknak felhozni,addig ezzel szemben a valódi ok: a kiegyenlített nagy-szekundok általános érvényre jutása. A fentiek alapján természetesen az eredmény azonos! Beéneklés Egy Palestrina tétel előadásához való felkészüléskor, a beénekléskor természetesen adódik a fenti akkordsor szokásos használata. Ez is egyfajta temperatúra, mellyel egy kis-szeptimet egyenletesen felosztunk. Ha az előadó együttes hangterjedelme esetleg más fekvést kívánna meg, akkor természetesen ahhoz a fekvéshez kell transzponálnunk a fenti mintát. Lényeg, hogy ne az oktávot egyenletesen osztó temperatúrához énekeljünk be máj. 12, Hollai Keresztély 15

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Lakatos Ágnes Hallásfejlesztés II. belső hallás, intonáció A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50

Részletesebben

A TINTINNABULI RENDSZER EREDETE, KIALAKULÁSA ÉS MEGJELENÉSI FORMÁI ARVO PÄRT MŰVEIBEN

A TINTINNABULI RENDSZER EREDETE, KIALAKULÁSA ÉS MEGJELENÉSI FORMÁI ARVO PÄRT MŰVEIBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola A TINTINNABULI RENDSZER EREDETE, KIALAKULÁSA ÉS MEGJELENÉSI FORMÁI ARVO PÄRT MŰVEIBEN ZOMBOLA

Részletesebben

A ZENE BELSŐ SZÍNPADÁN

A ZENE BELSŐ SZÍNPADÁN TALLÉR Zsófia A ZENE BELSŐ SZÍNPADÁN - a zenedramaturgia analízise Doktori disszertáció SZFE Doktori Képzés 2009. Témavezető: MARTON László TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló... 2 1. A gregorián és a világi

Részletesebben

Kortárs magyar kamaradarabok kürttel a duóktól a kvartettekig

Kortárs magyar kamaradarabok kürttel a duóktól a kvartettekig VARGA ZOLTÁN Kortárs magyar kamaradarabok kürttel a duóktól a kvartettekig DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2012 Liszt Ferenc Zenem!vészeti Egyetem 28. számú m!vészet- és m!vel"déstörténetitudományok besorolású doktori

Részletesebben

Dr. Miháltz Gábor: A klarinétjáték módszertana Tartalomjegyzék

Dr. Miháltz Gábor: A klarinétjáték módszertana Tartalomjegyzék Dr. Miháltz Gábor: A klarinétjáték módszertana Tartalomjegyzék 1. Bevezetés................................2. 2. Technika................................ 9. 3. Gyakorlás...............................11.

Részletesebben

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI Absztrakt A tanulmány témája az Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer, vagyis a színes kotta módszer. Fő célja,

Részletesebben

WOLF PÉTER ENDRE JAZZ-HANGSZERELÉS DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

WOLF PÉTER ENDRE JAZZ-HANGSZERELÉS DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS WOLF PÉTER ENDRE JAZZ-HANGSZERELÉS DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2014 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés- történeti tudományok besorolású doktori iskola JAZZ-HANGSZERELÉS WOLF

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Lakatos Ágnes. Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése. A követelménymodul megnevezése: Lakatos Ágnes Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Ének-zene segédlet gimnáziumi tanulóknak (Ókor zenéje, középkor, reneszánsz) A kék színnel kiemelt részek alapismeretek, mindenkinek tudni kell!

Ének-zene segédlet gimnáziumi tanulóknak (Ókor zenéje, középkor, reneszánsz) A kék színnel kiemelt részek alapismeretek, mindenkinek tudni kell! Ének-zene segédlet gimnáziumi tanulóknak (Ókor zenéje, középkor, reneszánsz) A kék színnel kiemelt részek alapismeretek, mindenkinek tudni kell! 1 Az ókor zenéje Az ókorban a zene és a költészet szorosan

Részletesebben

ZENEI SZAKSZÓTÁR JANKAY LÁSZLÓ. Zenei fogalmak, meghatározások szöveges gyűjteménye, kottapéldákkal, táblázatokkal mellékelve.

ZENEI SZAKSZÓTÁR JANKAY LÁSZLÓ. Zenei fogalmak, meghatározások szöveges gyűjteménye, kottapéldákkal, táblázatokkal mellékelve. 1 JANKAY LÁSZLÓ ZENEI SZAKSZÓTÁR Zenei fogalmak, meghatározások szöveges gyűjteménye, kottapéldákkal, táblázatokkal mellékelve. A gyűjtemény 12680 meghatározást tartalmaz. A meghatározások között megtalálhatók

Részletesebben

Bevezető. 1 Richard Sparks, The Swedish Chora Miracle, Swedish A Cappella Music Since 1945 (Blue Fire Productions, 2000)

Bevezető. 1 Richard Sparks, The Swedish Chora Miracle, Swedish A Cappella Music Since 1945 (Blue Fire Productions, 2000) TARTALOM Bevezető...2 Rövid áttekintés a hatvanas évekig...6 Hatások, irányzatok...9 Szerializmus, dodekafónia, egyéni hangrendszerek, véletlenszerű elemek...9 Népdal és népdalfeldolgozás... 17 Lengyel

Részletesebben

Számítógépes. zene ZENEÍRÁS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL A ZEN EÍRÁ S HAGYOMÁNY OS ÉS ÚJ LEHE TŐ SÉ GEI SZÁ MÍ T ÓGÉP SEG Í TS ÉGÉVE L.

Számítógépes. zene ZENEÍRÁS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL A ZEN EÍRÁ S HAGYOMÁNY OS ÉS ÚJ LEHE TŐ SÉ GEI SZÁ MÍ T ÓGÉP SEG Í TS ÉGÉVE L. Számítógépes 2013 zene A ZEN EÍRÁ S HAGYOMÁNY OS ÉS ÚJ LEHE TŐ SÉ GEI SZÁ MÍ T ÓGÉP SEG Í TS ÉGÉVE L. ZENEÍRÁS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL ZENEÍRÁS SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL szá mító ge pes zene A ZEN E ÍRÁS

Részletesebben

Egyetemes zenetörténet, 3-4. félév

Egyetemes zenetörténet, 3-4. félév Egyetemes zenetörténet, 3-4. félév Gönczy László előadásai Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar 1996. IX. 19. A barokk hangszeres műfajok (XVII. század második fele) A XVII. században egyenrangúság a vokális

Részletesebben

Doktor Faustus zeneszerzés, matematika, irodalom

Doktor Faustus zeneszerzés, matematika, irodalom VILÁGOSSÁG 2004/8 9. Tudomány és mûvészet Doktor Faustus zeneszerzés, matematika, irodalom Ami hallható és ami nem (összeállította: Rényi András) A XX. századi európai irodalom egyik legmegrázóbb, egyszersmind

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus 1 Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,

Részletesebben

ÉNEKES SZÍNÉSZEK, SZÍNÉSZ ÉNEKESEK

ÉNEKES SZÍNÉSZEK, SZÍNÉSZ ÉNEKESEK Bagó Gizella: ÉNEKES SZÍNÉSZEK, SZÍNÉSZ ÉNEKESEK A zenés darabokat éneklő prózai színészek, és a zenés osztályban tanuló színészek hangképzése a Színház- és Filmművészeti Főiskolán (Egyetemen) és a színházakban

Részletesebben

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ. Az operajátszás színészi alapproblémái

SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ. Az operajátszás színészi alapproblémái SZÍNHÁZ-ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DLA KÉPZÉS DLA PÁLYAMUNKA ALMÁSI-TÓTH ANDRÁS OPERA: ZENE/EMBER/SZÍNHÁZ Az operajátszás színészi alapproblémái 2006.október Témavezető: Babarczy László 1 TARTALOM: Előszó

Részletesebben

A tested zene A zene mozgásanalízise és szintézise

A tested zene A zene mozgásanalízise és szintézise Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest A tested zene A zene mozgásanalízise és szintézise DLA értekezés Szabó Orsolya 2008 Tartalom Bevezetés 1 I. A zene 6 1. Emberi test, mint néma zene 10 2. Zene,

Részletesebben

A FORMA- FOGALOM PROBLEMATIKÁJA *

A FORMA- FOGALOM PROBLEMATIKÁJA * 245 MAGYAR ZENE 50 A Magyar Zene az idén érkezett el 50. évfolyamához. Ezt a szép jubileumot úgy szeretnénk csendben megünnepelni, hogy az 50 év alatt a lapban megjelent kiemelkedô tanulmányokból néhányat

Részletesebben

A ZENEI TEHETSÉG FEJLŐDÉSÉT ÉS KIBONTAKOZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

A ZENEI TEHETSÉG FEJLŐDÉSÉT ÉS KIBONTAKOZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A ZENEI TEHETSÉG FEJLŐDÉSÉT ÉS KIBONTAKOZÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a pszichológia tudományágban Írta: Rózsa Lászlóné Szabó Dóra okleveles

Részletesebben

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Juhász András, Szegeczky Tibor Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Módszertani segédanyag a 9. évfolyam fizika kerettantervi anyagához Öveges József Tanáregylet Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

MÛHELY. Horgász Csaba

MÛHELY. Horgász Csaba Imágó Budapest (3 [24]) 2013, 1: 43 66 MÛHELY A zene pszichoanalízise Reflexiók Mosonyi Dezsõ elfeledett pszichoanalitikus zenelélektanára, Bartók fiatalkori mûveinek elemzésével illusztrálva Horgász Csaba

Részletesebben

Az Orff-koncepció bemutatása

Az Orff-koncepció bemutatása Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 60 kredites zeneművész-tanári MA (zeneszerző) Andorka Péter Az Orff-koncepció bemutatása Témavezető: Körmendy Zsolt 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a témaválasztás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Klasszikus kadenciák. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Márkus Tibor. Klasszikus kadenciák. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Márkus Tibor Klasszikus kadenciák A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 KLASSZIKUS KADENCIÁK ESETFELVETÉS

Részletesebben

BÉKÉSI-MARTON CSABA Meg-kedvelted Uram a Te egy házadat Történeti népének-dallamok a Klimo Könyvtárban

BÉKÉSI-MARTON CSABA Meg-kedvelted Uram a Te egy házadat Történeti népének-dallamok a Klimo Könyvtárban BÉKÉSI-MARTON CSABA Meg-kedvelted Uram a Te egy házadat Történeti népének-dallamok a Klimo Könyvtárban 2006. szeptember 26-án a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karának dísztermében

Részletesebben

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN Írta: Harsányi László Kovács Róbert Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN NONPROFIT KUTATÓCSOPORT BUDAPEST, 2002 A kutatásnak

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

A NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN

A NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN TAMÁSINÉ DR: DSUPIN BORBÁLA* A NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN című doktori disszertáció szinopszisa 1. Témafelvetés, a kutatás bemutatása

Részletesebben