KURCA-PARTI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KURCA-PARTI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 KURCA-PARTI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP...7 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS ÉRZELMI, ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS- ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA...13 III. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK HETIREND NAPIREND A NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE...20 IV. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI JÁTÉK JÁTÉKBA ÁGYAZOTT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK...23 V. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK VI. TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS...34 VII. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE VIII. GYERMEKVÉDELEM...37 IX. AZ INTÉZMÉNY INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA...41 X. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

3 1.Bevezetés Napjainkban elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük óvodai nevelőmunkánkban a megváltozott társadalmi környezetet, amelyből a kisgyermek érkezik. Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazva csökkentjük a meglévő hátrányokat, nem adunk helyet semmiféle előítéletnek. Óvodánk Tevékenységközpontú Programjával, a meglévő személyi, és tárgyi feltételekkel biztosítjuk a gyermekek fejlődését. Aki ezt a programot kezébe veszi és elolvassa, hamar kialakul benne egy kép az óvodánkban folyó nevelésről. Remélhetőleg már az első sorok olvasása után kiderül, hogy óvodánk nevelőközösségének mennyire fontos, hogy a hozzánk járó gyermekek érzelmi biztonságban töltsék óvodásnapjaikat. A velük foglalkozó valamennyi felnőttnek alapelve kell, hogy legyen a gyermekközpontúság, a befogadó nevelés, a gyermek személyiségének tisztelete, egyediségének elfogadása, szeretete és megbecsülése. Legfőbb célunk a gyermeki személyiség harmonikus, testi és szociális fejlődésének elősegítése, nyugodt érzelmi biztonságot nyújtó, sok szép élményt adó, folyamatos, szabad játékot és aktív tevékenységet biztosító óvodai élet megszervezése. Csurka Zoltánné óvodavezető 2

4 Törvényi háttér * Alapító okirat * 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről * évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról * 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról * 229/2012. (VIII.28.) korm.rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról * 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben * évi XXXI.tv. a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról * 255/2009.(XI.20) Kormány Rendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosítása Az intézmény jellemző adatai Az intézmény hivatalos elnevezése: Kurca- parti Óvoda Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Szegvár Nagyközség Önkormányzat Szegvár, Szabadság tér 2. A fenntartó székhelye, az intézmény irányító szerve, címe és elérhetősége: Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár, Szabadság tér 2. Az intézmény címe és elérhetősége: Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi J. u. 25. Telefon: 63/ Web: 3

5 Az óvoda épületében 6 óvodai csoport működik. A pedagógiai program Alkotója az intézmény nevelőtestülete Benyújtója: Csurka Zoltánné óvodavezető Törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik. A hitoktatás a törvényi előírásoknak megfelelően évente a szülői igényekre alapozva az óvoda épületében biztosított Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata Az ifjúságot nevelni, azt jelenti, a holnapot a mában, a szellemet az anyagban, a szellemi létet a földi életben ápolni... Rudolf Steiner Óvodánk Szegváron, Csongrád megyében, Szentes várostól délre, 8 km-re található. Falunk határa igen hosszú, nyugaton egészen a Tiszáig, délen Mindszent város határáig, keleten Derekegyházig terjed. Szegvár a vizek falva : területén folyik keresztül a Kurca és a Kórógy ér, és a község közepén levő Kórógy tó, a település kellemes színfoltja. Óvodánk július 10.-től működik jelenlegi helyén.a régi építésű polgári ház az évek folyamán több változáson esett keresztül. A legfontosabbak ezek közül :1965-ben a folyosó gangos részét beüvegezték, 1975-ben lapos tetős épületet építettek az óvodához, 1989-ben új csoportszoba bővítésével az óvoda területe tovább nőtt. A gyermek létszám alakulásának függvényében a következőként alakultak a gyermek csoportok: ig 2 csoport, ig 3 csoport, ig 5 csoport, 4

6 1989-től napjainkig 6 csoport. Az óvodához tartozott 1960-tól a Kórógyszentgyörgyi tagóvoda 2 csoporttal, melyet szeptember 1-től ideiglenesen áthelyeztek a Kórógy u. 47 sz. alá a Bölcsőde épületébe. A gyermek létszám csökkenése miatt június 1-től a tagintézményt ideiglenesen bezárta az Önkormányzat. Jelenleg a 131 férőhelyen 130 óvodáskorú gyermek és 3 sajátos nevelési igényű gyermek harmonikus személyiségfejlesztését biztosítjuk érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretet teljes óvodai légkörben. Az intézményünk 2006.szeptember 1-től felvette a Kurca-parti Óvoda nevet. A családok megváltozott életkörülményeiből adódóan óvodánkban a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van. A hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekek viszonylagosan magas száma miatt pedagógusi és szülői támogatással jött létre az Együtt egészséggel a szegvári óvodások jövőjéért Alapítvány, melynek célja az óvodai nevelőmunka színvonalának fejlesztése, hatékonyabbá tétele, a hátrányos helyzetű családok segítése. Az adott körülmények az óvoda részéről egy nagyon tudatos fejlesztést feltételeznek a hátránykompenzálásban és tehetséggondozásban. A óvodában minden évben beíratáskor dől el, hogy szeptemberben mennyi és milyen szervezésű csoportot indítunk, ami függ a gyerekek létszámától, korától, a szülők igényétől és az óvodapedagógus személyétől. Az alapító okiratában meghatározottak szerint, továbbá a több éves tapasztalatokat felhasználva biztosítunk lehetőséget a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére. 1.2.Óvodakép Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni. Ha a gyermekek hitelesen élnek, megtanulják mit jelent szeretni. Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban. / Dorothy Loww Holtz / 5

7 Olyan óvodákban kívánjuk nevelni a gyermekeinket, ahol a gyermekek, a szülők, a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban, érzik magukat. Arra törekszünk, hogy szűkebb-tágabb környezetünket megismertessük, megszerettessük és megóvjuk. Kihasználjuk a Tisza,a Kurca és a Kórógy-tó közelségét, annak élővilágát, élünk a környezetvédelmi, természetvédelmi nevelés megismertetésével. A csoportokban élősarkokat alakítunk ki, alkalmazzuk a természetes anyagokat. tiszteletben tartjuk a gondtalan boldog gyermekkorhoz, a testi, lelki szükségletek kielégítéséhez való jogot, biztosítjuk a feltételnélküli szeretetet, a gyermeki személyiségfejlődés alapjának a gyermekek játékát és mozgását tekintjük hangsúlyozzuk a közösség jelentőségét, ahol a közös élmény együtt gondolkodássá, párbeszéddé alakul, biztosítjuk a kíváncsisághoz, érdeklődéshez, kreativitáshoz, tevékenység öröméhez való személyes szabadságot, tudatosan támogatjuk a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor specifikus fejlődését, a hátrányok csökkentését,ápoljuk a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek képességeinek kibontakozását. A KURCA-PARTI ÓVODÁBAN olyan gyermekközpontú pedagógiai környezetet alakítottunk ki az évek során, ahol a befogadó attitűd természetes, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. Szívesen fogadjuk azoknak a családoknak az érdeklődését is, akik más kultúrát közvetítenek gyermekeik felé, nem magyar állampolgárként élnek falunkban. Az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett elsődleges a gyermeki szükségletek kielégítése egyéni bánásmóddal, a kisgyermek egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatásával. Nálunk minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen. Ennek feltétele a gyermek jelzéseire fordított komoly figyelem, a nem könnyen érthető jelzések, tünetek értelmezése, s az ezek mögött lévő szükségletek feltárása. 6

8 Óvodapedagógusaink és az óvoda valamennyi dolgozója részéről megvalósul a gyermeki személyiséget övező bizalom az által ahogy a gyermekekkel óvodánkban foglalkozunk, a gyermekek érdekeit minden tekintetben figyelembe kívánjuk venni. Az óvoda minden dolgozójától olyan bánásmódot és kommunikációt várunk el a kisgyermekekkel szemben, amely modellértékű. Ennek érdekében az óvodapedagógusok munkája teljes összhangban van a nem pedagógus dolgozókkal. A szabad játék feltételeinek megteremtése hangsúlyos és elsődleges helyet kap az óvodai élet megszervezésében. A tudatos kertépítéssel, kertgondozással, olyan esztétikus tárgyi környezetet igyekszünk megteremteni óvodánk udvarában, amely segít a környezettudatos magatartás megalapozásában. A feltételek megteremtéséhez elengedhetetlen a megalapozott, jól átgondolt és megtervezett költségvetés elkészítése, de felhasználjuk az alapítványok, rajtuk keresztül a szülők segítségét is. Pályázati tevékenységünk terén is törekszünk az átgondoltságra, az aktivitásra. Nagy hangsúlyt helyezünk a helyi hagyományok és szokások, a kulturális örökség megismerésére, ápolására is. Befogadó nevelésünkkel lehetőséget teremtünk hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek ( migráns) óvodai nevelését..biztosítjuk számukra az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét Gyermekképünk Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaratos, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyok minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltóságon és jóakaraton épülhet. (Szent-Györgyi Albert) 7

9 Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik jól érzik magukat társaik és nevelőik körében. Fontosnak tartjuk, hogy sikerorientáltak legyenek, környezetükben jól eligazodjanak, problémájukra saját megoldást találjanak, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezzenek. Gyermekeink között egyaránt található ingerszegény, csonka családból származó, nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, illetve kiváló képességű, jó családi háttérrel rendelkező, értelmiségi családból származó gyermek is. A szülők egyéni kérésre előre megbeszélt időpontban betekinthetnek óvodánk életébe. Családlátogatások alkalmával pedagógusainknak lehetősége nyílik arra, hogy leendő óvodásainkat saját környezetükben ismerhessék meg. A befogadás során törekszünk a családias légkör megteremtésére, amely a lehető legoptimálisabbá alakítja a gyermekek óvodánkhoz való viszonyát. Minden gyerekből ki kell bontakoztatnunk a testi, szellemi, biológiai és erkölcsi képességeik, tulajdonságaik maximumát. Azt szeretnénk, hogy választékosan használják anyanyelvüket, gondolataikat világosan fejezzék ki, nyílt, barátságos, érdeklődő, és érzelem teli iskolásokká váljanak. Minden gyermek érték, de ahhoz, hogy a benne lévő értékek, lehetőségek megvalósuljanak, segítségre van szüksége. Amellett, hogy biztosítjuk számára az önfeledt, boldog gyermekkort, gondolnunk kell jövőjére is, arra, hogy sikeres felnőtté válhat, ha képességei, tudása alkalmazhatóvá válik, mellyel gazdagíthatja majd szűkebb és tágabb környezetét. Ebben a hosszú folyamatban hangsúlyos helyet foglal el a szabad játék, amely személyisége teljes kibontakoztatásához vezethet, hiszen a játék a fejlődés és a fejlesztés legjobb eszköze óvodáskorban. 8

10 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Intézményünk a család nevelőpartnereként egészíti ki a családi nevelést. A szülő és az óvoda kapcsolata kölcsönösen elismert szabályokon nyugvó, a gyermek érdekében történik. A megváltozott óvoda funkciója és az átalakult óvodahasználók köre következményeként a kompetencia program csomagból magunkénak tekintjük a komplexitást, a rendszerszerű látásmódot, a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztést, a feldolgozási módszerek sokféleségét. A túlméretezett műveltségi tartalmakkal szemben a használható ismereteket, és információkat helyezzük előtérbe. A gyermeki személyiség fejlődést kiemelten kezeljük. Célunk: A gyermekek egyéni képességeinek megfelelő sokoldalú, harmonikus személyiség kibontakoztatása, tevékenységeken keresztül, érzelem gazdag óvodai légkörben. Az eltérő fejlődésű gyermekekre, kiemelt figyelmet fordítunk. Feladat: Egészséges életmód kialakítása, prevenciós feladatok ellátása, külső szakemberek bevonásával. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés és szocializáció biztosítása. Értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Anyanyelvi nevelés. Hátrányos helyzetű gyermek differenciált fejlesztése, egyéni bánásmóddal az esélyegyenlőség megteremtése. Az óvodáskorú gyermek fejlődésének, és nevelésének optimális feltételeinek biztosítása. Közvetetten segítjük az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. 9

11 2. 1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS Célunk: Testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, egészségkultúrájuk kialakítása. Váljanak képessé testi szükségleteik önálló kielégítésére. Feladataink: Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásrendszerének kialakítása a differenciált életritmus figyelembe vételével. Mozgásos tevékenységek, séták, kirándulások szervezése. Mozgáskultúrájuk és egészség megóvásuk érdekében láb- és testtartásjavító torna tartása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, környezettudatos magatartás megalapozása Kialakítandó és rögzítendő szokások Táplálkozási szokások: Megfelelő mennyiségű folyadék biztosítása a nap bármely szakában. (víztisztító berendezés). Gyümölcsnap szervezése a szülők bevonásával. A csoportokban kialakított szokások alapján szülők egészítik ki a napi gyümölcs- és zöldségmennyiséget. Kultúrált étkezési szokások biztosítása: - esztétikus, alkalomhoz illő teríték, - helyes, korcsoportnak megfelelő evőeszköz használat, - nyugodt étkezés, - étkezés közbeni helyes viselkedés. Segédkezés, majd önálló munkavégzés (naposi, és önkiszolgáló munka). Higiénés szokások: Étkezések előtt és után, egyéb szennyező tevékenységek alkalmával használják a mosdót, ügyeljenek ruhájuk tisztaságára. Környezeti higiéné: allergén anyagokat kiszűrjük, felületeket napi rendszerességgel tisztántartjuk. 10

12 Téli időszakban heti rendszerességgel használjuk a sószobát. A betegségek megelőzése érdekében higiéniai szokásokat alakítunk ki. Az időjárásnak megfelelő öltözködésre neveljük gyermekeinket. Öltözködés: Kabátok, kinti cipők, váltóruha elhelyezése az óvodai öltözőszekrényekben Mozgás: Szabad levegőn való tartózkodás A mozgásfejlesztő játékok használata Mindennapos mozgás Testnevelési, mozgásos játékok szervezése Séták, kirándulások szervezése Alvás, pihenés: Nyugalom, csend, és jó levegő biztosítása Alvókák, otthoni alvást segítő játékok beengedése kiscsoportban, a befogadás segítése. Levegőzés: Délelőtt, és délután is sok időt töltenek a gyerekek a szabadban Szabadban történő tevékenységek szervezése testnevelési játékok, művészeti tevékenységek. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére Váljék a gyermekek szokásává a rendszeres, gondos, önálló tisztálkodás igénye. Szilárduljon meg az étkezés közbeni kulturált magatartás. Alakuljon ki az önállóság a vetkőzés és öltözködés területén. Törekedjenek környezetük esztétikus kialakítására, vigyázzanak rendjére és tisztaságára. Váljék a gyermekek szükségletévé a rendszeres gyümölcs és zöldség fogyasztás. 11

13 Ismerjék meg a környezetünket és egészségünket károsító, ártalmas hatásokat (média, alkohol, dohányzás) ÉRZELMI, ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző tulajdonsága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Mindennapi pedagógiai tapasztalataink igazolják, hogy az azonos életkorú gyerekek között is eltérések vannak személyiségük fejlettsége terén. Az egyén boldogulása függ attól, hogy rendelkezik-e az önelemzés, önértékelés és az önfejlesztés képességével. Nevelőmunkánkban fontos, hogy mennyire tudjuk engedni és elfogadni a gyermekek önálló törekvéseit. Hol vannak az ésszerű korlátok, amelyen túl a gyermek már sérti a csoport többi tagjának érdekeit. Célunk: A szűkebb és a tágabb környezetükben eligazodó, önérvényesítő, egészséges önbizalommal rendelkező, kapcsolatokat kialakító, együttműködő és alkalmazkodó gyermekek nevelése. Feladataink: Óvodába lépés előtt családlátogatás szervezése a felvételt nyert gyerekeknél. Bensőséges, családias, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör biztosítása. A gyermekek beilleszkedésének segítése az óvodapedagógus, és a dajka gondoskodó, szeretetteljes magatartásával. Neveljük gyerekeinket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól. Pontos, körülhatárolható szokás és normarendszer kialakítása, mely növeli a gyermekek biztonságérzetét. Közös élményre épülő, közös tevékenységek gyakorlása. A természet szépségeire való rácsodálkozás, az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, tiszteletre és becsületre való hajlam kialakítása. A gyermekekben megfelelő önfegyelem, önbizalom, önértékelés kialakítása. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése megfelelő szakemberek közreműködésével, az 12

14 esélyegyenlőség biztosítása. Egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével szocializációjuk segítése. A gyermekek minél gazdagabb kapcsolatrendszerének kialakítása. A konfliktus helyzetek megfelelő kezelésének segítésére, mentálhigiénés és drámajátékok alkalmazása. A magyarság, a magyar nép kultúrájával, és hagyományaival való ismerkedés. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére A gyermekek aktívan vegyenek részt a közös tevékenységekben. Fogadják el az egyes tevékenységek által megkívánt magatartási formákat. Viselkedjenek tisztelettel a felnőttekkel és társaikkal szemben. Bizalommal forduljanak a velük foglalkozó felnőttekhez. Alakuljon ki szabálytudatuk és vállalják tetteik következményeit. Társas kapcsolataikban egyszerű konfliktusaikat legyenek képesek megoldani. Élményeiket és gondolataikat egyre könnyebben és árnyaltabban, választékosabban fogalmazzák meg, hogy ez által alkalmassá váljanak a másokkal való együttműködésre. Értsék meg és tartsák tiszteletben társaik közötti különbözőségeket AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS- ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA Az anyanyelvi nevelés valamennyi óvodai tevékenységforma keretében megvalósul, mert a nevelés eszközeinek, és a gyermeki tevékenységrendszernek is tartalmát képezi. Változatos formában, komplex módon, sok beszélgetéssel, játékkal, a spontán helyzeteket is kihasználva gazdagítjuk, kreatívabbá formáljuk óvodásaink kifejezőkészségét, szókincsét, 13

15 verbális alkotókészségét. Célunk: Olyan gyerekek nevelése, akik szabad önkifejezésre képesek, meg tudják fogalmazni élményeiket, tapasztalataikat, kialakul tanulási vágyuk, képességük, kreatív személyiségük. Az életkoruknak megfelelő beszédészleléssel, beszédmegértéssel, kifejezőkészséggel rendelkezzenek. Feladataink: A gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése / érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezet, képzelet, figyelem, akarat, gondolkodás /. Szabad önkifejezés, közlési vágy, kapcsolatteremtési készség elősegítése. A gyermekek kommunikációs, metakommunikációs képességének fejlesztése. Szókincsbővítés, alapozó funkciók megteremtése. Anyanyelvi játékok alkalmazása. Sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása Mindennapos mesehallgatás biztosítása, színház, könyvtár, színvonalas előadások látogatása. Differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés. Egyéni adottságok, hajlam, rátermettség, kiemelkedő képesség felfedezése versmondó, mesemondó versenyeken való részvétel. A gyermek számára biztonságos, ingergazdag környezetet teremtünk, ahol lehetőséget biztosítunk, hogy kibeszélje magát. Az óvónő kérdéskultúrájával beszédre, gondolkodásra, alkotókészségre készteti a gyermekeket. Kérdéseire folyamatosan választ kap, szabad önkifejezési vágyát érvényesítheti. Körültekintő odafigyeléssel további beszélgetésre ösztönözzük a gyerekeket. Spontán és tervezett helyzetek (beszélgető kör, önálló mesemondás) kialakításával segítjük gondolatainak kifejezését. Pozitív mintaadással és szabályközvetítéssel (javítgatás elkerülésével) fejlesztjük beszédkultúrájukat. A beszédfejlődésben lemaradt gyermekek fejlesztését szakképzett logopédus végzi. 14

16 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére Beszédük jól érthető, mondataikban jelenjenek meg a főnevek, igék, melléknevek, számnevek. Megfelelő tempóban, hangnemben, hangsúllyal beszéljenek kifejezve érzelmeiket, gondolataikat. Beszédükben jelenjenek meg az elvont fogalmak, és az ok-okozati összefüggéseket jelölő szavak Mutassanak érdeklődést az új, és ismeretlen kifejezések iránt. A könyveket szívesen nézegessék, meséljenek a képekről, élményeiket képi ábrázolásban jelenítsék meg. Alakuljon ki nyelvi fejlettségük, írás, olvasás iránti érdeklődésük. III. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 3.1.SZEMÉLYI FELTÉTELEK Óvodánkban folyó szakmai munkát egy függetlenített óvodavezető irányítja, önálló munkáltatói jogokkal és részben önálló gazdálkodói jogkörrel, kinevezését Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületétől kapja pályázati elbírálás után. Az óvoda személyi ellátottsága a jelenlegi formában kedvezően segíti a célok elérését. Kurca-parti Óvoda Össz. létszám Óvodavezető 1 Óvodapedagógus Óvodavezető h fő óvodapedagógus Nevelőmunkát 6 dajka 6 közvetlen segítő Pedagógiai assz. 2 Élelmezésvez. 1 fő élelmezés vezető 1 15

17 Óvodatitkár 1 fő óvodatitkár 1 Konyhai dolgozó 5 fő konyhai dolgozó 5 Technikai kis. 1 fő takarító( részm) 1 Külső segítő szakemberek logopédus fejlesztő pedagógus pszichológus Nevelési tanácsadó munkatársai: 2 fő Külső egyéb Közcélú fogl. 1 Végzettségek, elvégzett képzések az óvodánkban: KÉPZETTSÉG KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMA Óvodapedagógusi: 13 Szakvizsgázott óvodapedagógusi: - Közoktatás vezető - Mentálhigéne - Fejlesztőpedagógus Egyéb végzettségű óvodapedagógus: - Gyógytestnevelő - Szakértő - Óvodai módszertan egyéb témákban és kompetencia terület - Minőségbiztosítás - Számítástechnika Gyógypedagógusi: - pszichopedagógus Gyógypedagógiai asszisztens 1 Pedagógiai asszisztens 2 Dajkai: - szakképzett - nem szakképzett Változó világunkban a pedagógus személyisége megkívánja a komplex, rugalmas látásmódot, így az új dolgok iránti elfogadáshoz a bátor, kezdeményező, kipróbáló, új iránt fogékony személyiség megléte szükséges. A nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekeink számára. Személyisége, viselkedése, szakmaisága fontos feltétele az óvodai nevelésünknek. A gyermek szeretetszükségletét kielégíti, mellyel számára biztonságérzetet nyújt. 16

18 Megértő, türelmes, érzelmileg elfogadó partneri szerepet töltünk be az együttnevelésben. Követelményünk és elvárásunk, hogy előítéletektől mentesen közeledjünk a különböző kultúrájú családokhoz /gyermekek anyanyelvének gyakorlása, szokások, hagyományok megismerése, ápolása /. Figyelembe vesszük a gyermeki esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításának követelményét. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez speciálisan képzett szakemberek közreműködését vesszük igénybe. A dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük, egyike a gyermeket nevelő felnőtteknek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Nevelőmunkánk során a dajka és az óvodapedagógus tevékenységét összehangolttá kell tennünk. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseiről, módszereiről. A pedagógiai programnak megfelelően kell tevékenykedniük. Az együttműködés, a munkamegosztás tudatos folyamat, melynek tervét, a csoportnaplóban jelenítjük meg /munkatársi értekezletek/. A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája elengedhetetlen a feladataink megvalósításához./ óvodatitkár, konyhai kisegítők, udvaros/ TÁRGYI FELTÉTELEK A pedagógiai programunk megvalósítása érdekében a tárgyi feltételrendszer meghatározásakor mindenek előtt, figyelembe vettük a kormányrendelet által meghatározott eszköznormát, valamint azt, hogy a gyermekek által használt eszközök hozzáférhetőek és biztonságosak legyenek. Figyelembe vettük, az óvodai munkatársaknak megfelelő munkakörnyezet biztosítását, valamint azt, hogy kedvező lehetőséget teremtsünk a szülők fogadásához óvodánk épületeiben. Régi építésű óvodánk esztétikailag és funkcionálisan is kielégít minden olyan igényt, amelyet egy korszerű, színvonalas intézménytől elvárhatnak a felhasználók és a dolgozók is. 17

19 Közös rendezvényeink, ünnepeink megtartására alkalmas zsibongóval is rendelkezünk. A bútorzat egy része új, könnyen mozgatható, variálható. Az épületet nagy területen, zöldövezetű udvar veszi körül, mindazon lehetőséget kínálva, hogy a gyermekek mozgásigényüknek megfelelően önfeledten játszhassanak. Az udvari játékaink cserére szorulnak, melyet pályázati úton tudunk folyamatosan újítani, cserélni. A játszó udvaron betonozott és füves terület egyaránt található, ily módon az év bármely szakaszában jól lehet használni az udvart. A homokozóink sok gyermeknek adnak játékteret. Sajnos nem minden csoportszobához tartozik gyermekmosdó és öltöző, nincs nevelői szoba, nincs megfelelő torna szoba, elkülönítő helyiség. Óvodánkban medence is található, mely a vízhez szoktatás, meleg fürdőzés lehetőségét is kínálja gyermekeink számára. Az óvoda gáz-központifűtésű, csatornázás a jövő években lesz megoldva. Az óvodában biztosított a hideg- meleg víz ellátottság. A berendezési és használati tárgyakban a természetes anyagok dominanciája esztétikai értékközvetítő. Az óvoda berendezési tárgyai a gyermekek testméretéhez igazodva, azok önálló használatát teszik lehetővé. Stabilitásuk a baleset megelőzését szolgálja, elemeinek variálhatósága változatos térépítéssel a gyermekek közös és elkülönülő játékának alapja. Az egészség megőrzése, a kultúrhigiéniai szokások kialakításának és megerősítésnek érdekében minden gyermek jellel ellátott tisztálkodási eszközeit az óvoda biztosítja és kezeli. A berendezési tárgyak, és a játékeszközök további kiegészítésre és pótlásra szorulnak. A játszópark és udvar berendezési tárgyaival minden évszakban a gazdag mozgástevékenységet szolgálja. A csoportszobák játékeszközeinek széles skálája az aktív nagymozgástól a finommotorikáig az életkor sajátosságainak megfelelő fejlődéséhez járul hozzá HETIREND A hetirend a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugodt légkört teremti meg az óvodai 18

20 csoportban. A hetirend és a napirend biztosítja a szokásrendszer segítségével a gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődését, és lehetőséget nyújt az óvodások napi életének megszervezéséhez, melyet az egész nap folyamán óvodapedagógus irányít. Figyelünk arra, hogy minél rugalmasabb és alkalmazkodóbb hetirendet állítsunk össze. Jusson idő a gyermeki tevékenységek, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy közös megvitatására. A rugalmasság a helyzethez való alkalmazkodást segíti elő, hogy a hetirend a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. Szabadon dönthetünk abban a kérdésben, hogy a komplexitás keretében mely tevékenységeket és szervezeti formákat választjuk a gyermekek fejlesztése érdekében az egyes napok folyamán. A heti rend életkortól függően naponta biztosítja a tervezett és rendszeres mozgásfejlesztést. A keret és az időtartam változó, szervezhető kezdeményezett, vagy kötött formában. Heti 1 alkalommal minden korosztály számára kötelező a testnevelés foglalkozás. Mozgásfejlesztő szabályjátékokat a mindennapos testnevelés keretein belül a gyerekek részképességeinek fejlesztésére törekedve szervezünk. A felajánlott, választható műveltségtartalmat, integráló tevékenységet úgy alakítjuk, hogy naponta folyamatosan legyen lehetőség a művészeti tevékenységekre, amelyek a szabad játék keretein belül szervezhetők NAPIREND A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek életrendjét, időbeosztását. A napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai környezet megteremtését. Lehetővé teszi a szabad levegőn való tartózkodást, a szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenység szabad kibontakoztatását. A gyermek fejlődését biztosító feltételek az együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg, melyet a csoport fejlettségi szintjének megfelelően tervezünk. A napirenden belül a legtöbb időt a játék kapja. Mindez biztonságot jelent a gyermek számára. Az idő optimális kihasználása érdekében nyári időszakra más napirendet alakítunk ki. Mivel 19

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA. 2040 Budaörs, Patkó u. 2.

A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA. 2040 Budaörs, Patkó u. 2. A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. 2013 Intézmény adatai: MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. OM

Részletesebben

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013.

Magonc Óvoda. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Módosításokkal egybeszerkesztett Pedagógiai Programja 2013. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 200535 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca

Részletesebben

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067 Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Program OM: 202067 Intézmény címe: 7000 Sárbogárd Mikes köz 3. Intézményvezető: Huszárné Kovács Márta Fenntartó: Sárbogárd Város Önkormányzata Készítette: A Sárbogárdi

Részletesebben

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013.

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013. KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Pedagógiai Program 2013. RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító:201554

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése. 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma

HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése. 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma 201162 Az óvoda OM azonosítója Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs,

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi ŐCSÉNY 2013. OM azonosító: 201673 A program benyújtója: Csirzóné Kovács Éva óvodavezető - 1 - Tartalomjegyzék I. Bevezető...

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma 201162 Az óvoda OM azonosítója Budaörs Város Önkormányzata

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 2 1 A MUNKA

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1.1 Az óvoda bemutatása... 5 Dombóvár... 5 Dalmand... 6 Csikóstöttös... 7 Adatlap... 8 1.2 Tárgyi feltételek... 9 1.3 Alapelveink...

Részletesebben

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja Készült: Mártély. 2014. I.A Mártélyi Óvoda nevelési programja Törvényi előírások

Részletesebben