Ének-zene helyi tanterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ének-zene helyi tanterv"

Átírás

1 Ének-zene helyi tanterv Évfolyam: évfolyam Heti óraszám: 1 óra Tanítási hetek száma: 37 Évi összes óraszám: 37 óra Választhatóan: énekkari foglalkozás 74 óra (heti 2 óra) Évfolyam: 11. évfolyam Heti óraszám: 0,5 óra Tanítási hetek száma: 18 Évi összes óraszám: 18 óra Tankönyv Lukin László Ugrin Gábor: Ének-zene középiskola évfolyam, Nemzeti Tankönyvkiadó (új kiadás, 2010) Célok és feladatok Az ének-zene tanítás célja a gimnáziumban, hogy a zene élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához. A művészeti nevelés lényege, hogy a művészetet a gyerek nevelésének középpontjába helyezi. Az aktív művészeti tevékenységek, a készség-, képességfejlesztés szisztematikus rendje lehetőséget ad a művészetek tartalmi befogadására, s általa az egyéni továbbfejlődésre. Ez elsősorban cselekedtető, tevékenység-központú tanítással valósulhat meg, amelynek révén továbbfejleszthetők mindazok a zenei készségek, amelyeket a tanulók az általános iskolából magukkal hoztak. A tanterv épít a kerettantervi koncepció a tanulók önálló ismeretszerzési tevékenységére. A zenei tudat- és ízlésformálás eszköze a zenei műfajok fejlődésének, alakulásának végigvezetése a zenetörténetben, a zene különböző funkcióinak bemutatása, amelyben szerepet kap a szórakoztató funkció is. Szociológiai szemléletmód kialakítását segíti a zene szerepének bemutatása a magyar és rokon, szomszéd, európai és más kontinensek népzenéinek panorámáján keresztül. A különböző népek ősi muzsikája nemcsak zenei szempontból érdekes és látókört tágító, hanem érthetőbbé válik a mágia, a varázslat, a szimbólumok sora, s azok beköltözése mondákba, mítoszokba. Így komplex összefüggésrendszerben nyer értelmet sok zene (pl. Bartók: Cantata Profana, Wagner zenedrámái, Mozart Varázsfuvolája). Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció A zenei kommunikációs kompetencia a hangzó és a zenei jelrendszerbe írott jelentések, azok hangnemi, formai vonatkozásainak ismeretét és megfelelő önismeret alapján a saját mondanivaló közvetítésére az azokkal való bánni tudást jelenti. A zenei írás természetes kommunikáción, nem csupán a technikai gyakorlást szolgálhatja, hanem a zenei anyag iránti érdeklődésre alapozva annak megszólaltatásában is képes belsőleg motiválni a tanulókat. A zenehallgatás bármely formájának természetes tulajdonsága a kommunikációs képesség megléte és fejlesztése is.

2 Idegen nyelvi kommunikáció Meg kell ismertetni a tanulókkal az idegen eredetű zenei szakkifejezéseket. Az idegen szakkifejezések használatára, értelmezésére kiemelt figyelmet kell fordítani. A műdalok,európai és más földrészek dalainak eredeti nyelven történőmegszólaltatására igény szerint lehetőséget kell adni.a műdalok és más népek dalainak alkalmasint eredeti nyelven történő éneklésével, hallgatásával egyrészt kitágul a tanuló látóköre, másrészt elősegíti más nemzetek értékeinek (nép- és műzenéjének) élményszerű befogadását. Digitális kompetencia Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása igen fontos az énektanítási folyamatban. Fontos feladat lehet az eredményes fejlesztő munkához az internet használat, internetes információgyűjtés, a tanár által javasolt honlapok megkeresése. Elsősorban az oktató célú tematikus, műfaj-, hangszer-, videó vagy zenetörténeti CD-ROM használata, a Youtube adta lehetőségek kihasználása, valamint zenetörténeti prezentációk projektorral történő kivetítése. A hatékony, önálló tanulás A tanulók a családból hozott zenei tapasztalatai, a hallás utáni daltanítás esetében megfelelőek lehetnek az iskolai éneklés, daltanulás módszerének alkalmazásával. Önálló otthoni feladatként adható az interneten megtalálható dalok hallás utáni gyakorlása, memorizálása. Szociális és állampolgári kompetencia Az énektanítás több tekintetben hozzájárul, megfelelő érzelmi motivációval, az önkifejezés megvalósulásához. Az éneklés révén, a saját kultúra megtapasztalásán túl más országok kultúrájának jellemzőit is megélhetik a tanulók, megtalálva az összekötő általános emberi érzéseket. Ezzel megtanulják becsülni a hazai értékeket, de tisztelni és szeretni más kultúrák értékeit is. Az éneklés közösségformálóereje az osztályközösségeket is alakítja, az együttes munkavégzésre szocializálja a tanulókat. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A népdalanyag szövegtartalmával, a benne kifejezett erkölcsi, érzelmi tartalmakkal, más népek dalaira vonatkozó ismeretekkel, a meghallgatott zeneművekkel lehetősége nyílik a tanulóknak megalapozott véleményformálásra a feldolgozás során. Kiemelt fejlesztési feladatok Énkép és önismeret Az iskolai nevelőmunkának a személyiségfejlesztés kiemelt feladata, melyet az énkép, az önismeret alakításával a dalanyag, a tevékenység, a tanítás segítségével célként szem előtt kell tartania.

3 A jellegzetes életkori sajátosságokból adódóan a mutáló hanggal nem szívesen énekelőket segíteni kell abban, hogy saját énképüket megerősítsék. Fel kell ismertetni velük, hogy életkorukból adódó problémájuk természetes. Hon- és népismeret Az azonosságtudat pedagógiai jelentősége az uniós csatlakozás során különösen megnőtt. El kell érni annak a képességnek a kifejlesztését a tanulókban, amellyel a kulturális különbségekből is tudjanak közös nemzeti értéket kovácsolni. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Az audiovizuális eszközök segítségével lehetőség adódik a kontinensek zenékhez kapcsolódó zenei anyagok, népszokások eredeti környezetükben történő bemutatására. Ezzel lehetővé válik az ismert hazai szokásoknak és távoli népek szokásainak egybevetése, a kulturális azonosságtudat alakítása a zene segítségével. Csoportos koncentrációra, munkára nevelés Fontos kialakítandó feladat az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek elsajátítása.a csoportos többszólamú éneklés, valamint a kórushangzás lehetőségének megismerésével osztályközösségben, tanári és hangszeres segítséggel kifejlődik az együttműködés, a másikra való odafigyelés, az alkalmazkodás készsége. Környezettudatosságra nevelés Az ének, a zeneművek, dalok segítségével a természet szeretete, értékként tisztelete és védelme kiváltható illetve feldolgozásuk közben az erre való tudatos odafigyeltetéssel megvalósítható. A tanulás tanítása A szép, a kifejező egyéni és csoportos éneklési készség fejlesztésével, a stílus-hű előadásmód gyakorlásával és a zenehallgatás során átélt élményeken keresztül meggyőződhet a tanuló arról, hogy személyisége formálásának egyik legörömtelibb eszköze a művészetekkel való aktív, befogadói találkozás. Testi és lelki egészség A művészi értékre alapozott pedagógia segítséget ad ahhoz, hogy gyönyörűség legyen a tanuló számára az ének, a zene művelése és hallgatása, és hozzájáruljon a mentális egészség alakításához. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Fejlesztéséhez az érdeklődés felkeltésére, természetes kíváncsiság mozgósító fenntartására, sikerélményre, egyéni és közösségi zenei, művészeti élmények biztosítására van szükség. A tanulás-tanítás tervezésének és szervezésének fenti rendszerekben való

4 átgondolása garanciát jelenthet nem csupán az ének-zene, hanem a többi, különböző területen folyó iskolai munka azonos irányba, a kompetenciák fejlesztésének irányába történő végzésére. Fejlesztési követelmények 1. Zenei alkotóképesség Interpretáció Az éneklés sok diák számára az egyetlen aktív zenélési lehetőség. Középiskolában a megfelelő érzelmi és értelmi háttérrel a művészi önkifejezés szintjére emelhető. Az énekhang jelentse a tanuló számára a legtökéletesebb, bármikor igénybe vehető hangszert. Cél a kifejező énekhang mint eszköz továbbfejlesztése ahhoz, hogy a tanulók közelebb kerüljenek a magyar és egyetemes zeneirodalom remekeihez.a csoportos és egyéni éneklés tiszta intonációval, pontos ritmussal, érthető, kifejező szövegkiejtéssel, az előadásmód helyes megválasztásával a zenei hallás fejlesztője is. A közös éneklésből a többszólamú éneklésbe fejlődve a többszólamú hallás, hangközök tiszta intonálása, a tonalitás iránti érzék erősödése következik Improvizáció A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei fantáziát. Alapját a már eddig megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek képezik Az éneklés során elsajátított dallami, ritmikai elemek összefüggések belsővé válása segíti elő a zenei, művészi tevékenységben az alkotás mozzanatát. A rögtönzési készség fejlesztésére a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek felhasználása ad lehetőséget az életre szóló tanulást is befolyásoló adalék lehet az önismerethez. A megtapasztalt saját, sikeres alkotás pedig az önbizalmat erősíti, elősegíti aproblémamegoldó gondolkodás (a helyzet felismeréséhez, a megoldás kereséséhez és alternatív megoldásokhoz, az ismeretek alkotó alkalmazásához) szükséges képességek fejlesztését is. A saját és mások rögtönzéseire való önreflexió, illetve reflektálás, a jó és rossz miértjeinek megítélése a kritikai gondolkodás fejlődéséhez járul hozzá zenei eszközökkel. 2. Megismerő és befogadóképesség Zenehallgatás A zenei hallás fejlesztését szolgálja a hangzó zene megfigyeltetése, a zenehallgatás. Lehetővé teszi a zenei folyamat befogadását, megfigyelését, formai összefüggéseinek észrevételét, a zene valamennyi összetevőjének tudatosítását. Jól kiegészíti az éneklési készség formálását. A közös zenehallgatás egyre inkább a meglévő ismeretek alkalmazása, az ismeretlen zene megfigyelése felé irányuljon. A zenei befogadóképesség fejlesztése a zenehallgatás segítségével történik évfolyamon a hosszabb szemelvények hallgatása lehetővé teszi átfogóbb összefüggések, formák, szerkesztési elvek, zenei megoldások megfigyelését. Mindezek tudatosítása a zenetörténeti korok általános művészeti jellemzőit, azok elhatárolódását és összefüggéseit érzékelteti. Mindezekkel párhuzamosan fejlődik a tanuló ízlésrendszere, véleménynyilvánítási készsége. A zenehallgatás területén a zene összetevőinek felismerése és értelmezése az elérendő cél, mely egyrészt önálló munkára alapozva,

5 dokumentumok gyűjtésével, másrészt kisebb műhelymunkát igénylő elemzésekkel érhető el. Lehetőséget kell adni a nagyobb formák, a hangzás után jól követhető stílusjegyek felismerésére, a társművészetekkel, a felfedezhető hasonlóságokkal való összevetésre, a többször meghallgatott zeneművek műfaji jellegzetességeinek megfigyelésére Zenei hallás és kottaismeret Önművelés A gimnáziumban a zenei olvasás-írás jelrendszerének további fejlesztése a cél. A gyakorlás eljuttatja a tanulót a reprodukálás készségéhez. A szolmizációs és ABC-s hangnevek, illetve segítségükkel a kottaolvasás, a dallam/ritmus lejegyzése, a kottakép értelmezése a zenei reprodukció fontos elemei, eszköze lehet új dallamok megtanulásának. Kollektív művészi tevékenység Fontos feladat az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulási módszerek tudatosítása. A tanulók legyenek képesek korszerű könyvtár- és informatikai ismeretek birtokában kotta, szakkönyv, szótár, lexikon, hangzó anyag, CD (CD-ROM), internetes honlapok felhasználásával részfeladatok önálló feldolgozására. A zeneirodalmi alkotások megismerése hozzájárul más művészeti ágak formanyelvének megértéséhez. A tömegkommunikáció zenei műsorkínálatának figyelemmel kísérése, a szelektálás képessége, a rendszeres hangverseny-látogatás, az iskola zenei életének megszervezése és működtetése fontos eszköz ahhoz, hogy az értékes zene a fiatalok életének szerves részévé váljon. Fejlesztési feladatok 9. évfolyam Énekes tananyag A bolhási kertek alatt A nagy bécsi kaszárnya Annyi bánat a szívemen Béres legény Este, este, de szerelmes Hej, rozmaring Katona vagyok én Körösfői kertek alatt Megkötöm lovamat Megrakják a tüzet Röpülj, páva Szép a gyöngyvirág Szivárvány havasán Tavaszi szél Alleluja dallamok

6 Ut quent laxis Moniot D Arras: Nyári ének 1. Zenei alkotóképesség 1.1. Interpretáció. Órakeret: 16 óra Népdalelemzés általános szempontok szerint(szerkezet, dallamvonal, hangkészlet, hangnem, ambitus, ritmika, stílusréteg, előadásmód). Hallás utáni népdaltanulás (eredeti népzenei felvételről is.) Pontos szövegejtés és ritmus.szép, kifejező, prozódiailag helyesenértelmezett előadás,önálló szöveges éneklés emlékezetből. Intonációs biztonságra való törekvés..a stílushoz közelítő, kifejező előadásmód. Középkori dallamok (gregorián ének, trubadúr dal). A históriás ének zenei jellemzőinek meghatározása. Ungaresca dallam éneklése szolmizálva a tanult előjegyzési körökben (2# 2b). Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadaljáról való ének Koráldallamok, műzenei szemelvények Josquin des Pres: Ave vera virginitas J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek G. F. Händel: Csordul a könnyem G. F. Händel: Hímes rétek J. Haydn: Szerenád W. A. Mozart: Jöjj, drága május W. A. Mozart: Figaró házassága L. van Beethoven: A mormotás fiú dala L. van Beethoven: Örömóda (IX. szimfónia-részlet) Ungaresca (1583) Korál dallamok éneklése, szerepük meghatározása a barokk passió, oratórium és kantátákban. A magyar verbunkos dallam jellegzetességei Reneszánsz, barokk és klasszikus témák,énekelhető zenei szemelvények, áriák, dalok a zeneirodalom legjelentősebb alkotásaiból. A barokk áriák és dalok formatani, hangnemi elemzése. Csoportos és egyéni éneklés hangszerkísérettel a tanult zenetörténeti korból Improvizáció. Órakeret: 2 óra Dallamrögtönzés megadott és választott hangkészlettel. Dallamalkotás népdalaink mintája szerint. Ritmusrögtönzés ismert dallamhoz, olvasógyakorlathoz. Rögtönzés: ismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek felhasználása. 2. Megismerő és befogadó képesség 2.1. Zenehallgatás. Órakeret: 10 óra A zene összetevőinek (pl. ütemformák, dallamívek) felismerése,önálló értelmezése hangzó zeneianyagok alapján. A népdalgyűjtő munka szerepe,jelentősége és megjelenése axx.század magyar műzenei alkotásaiban. Korszak, zeneszerző, mű és műfajának meghatározása a megadott zeneszerzők

7 műveinek alapján. Népzenei és műzenei alkotások ismertetése, hangzó vagy írott zenei forrásanyagok alapján (korszak és stílus jellemzése). A magyar történet zenei műfajainak felismerése. (virágének, históriás ének, ungaresca) Virágének előadása szöveggel emlékezetből. A magyar verbunkos zene jellemzése, kiemelkedő mestereinek ismerete. Az európai zenetörténet műfajai felismerése a XVIII. századig hangzási élményhez kötve: Zenetörténeti korszakok, stílusok jellemzése. Népzenei felvételek. Népdalfeldolgozások a XX. század zenéjében. Népi hangszerek hallási (felismerése.furulya, citera, cimbalom, tekerőlant). Népdalfeldolgozások felismerése, előadói apparátus. Trubadúr és Minnesang dallam előadása szöveggel emlékezetből. Egyéni munka: esszé írása hangzásélményhez kapcsolódó témában. Hangszerek felismerése zenemű részletekből. Megadott téma alapján esszé írása. Kiválasztott barokk zenei műfaj meghallgatás utáni elemzése. Öntevékeny tanulói munka: könyvtárhasználat adatgyűjtés, képanyaggyűjtés, videó, internet, CD, egyéb oktatóanyagok használata. A reneszánsz, barokk, klasszikus kor zeneszerzői: Josquin des Pres, G. P. Palestrina, O. Lassus; H. Purcell, J. B. Lully, C. Monteverdi, A. Corelli, A. Vivaldi, D. Scarlatti, J. S. Bach, G. F. Händel, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven. Magyar zeneirodalmi alkotások a XVIII. század végéig Az európai zenetörténet műfajai a XVIII. századig. Zenei szerkezetek, formák: Homofón és polifón szerkesztés, szekvencia, periódus; triós forma, szonáta-forma. Egyházi: gregorián, organum, mise, motetta, korál, kantáta, oratórium, passio, requiem Világi: kánon, trubadúr dal, madrigál, opera; concerto grosso, szvit, nyitány, preludium, fuga, rondo, variáció, menüett, szonáta, szimfónia, versenymű, vonósnégyes, trio. Zenetörténet. Órakeret: 8 óra A zene kezdetei Az őskor és az ókor kultúrája A középkor zenéje (egyházi-gregorián, világi-trubadúr) A reneszánsz kor zenéje A barokk zene jellemzői A bécsi klasszicizmus stílusa a zenében 10. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Zenei alkotóképesség 1.1. Interpretáció. Órakeret: 14 óra

8 Népzenei stílusok jellemzése hangzóanyag vagy írott anyag alapján, műzenei szemelvények műdalok éneklése. Intonációs biztonságra törekvés, előadói készség fejlesztése. A stílusnak megfelelő, kifejező előadásmód. A népzenei anyag ismétlése és folyamatos kiegészítése (intonációs biztonság, legalább két versszakkal történő éneklés emlékezetből, pontos szövegejtés és ritmus, stílushoz közelítő kifejező előadásmód). Többszólamú művek csoportos éneklése. Csoportos éneklés hangszerkísérettel. Zenei karakterek kifejezése önállóan is. A XIX. századi zenei szemelvények, áriák, dalok éneklése Tananyag Duna parton vagy egy malom Elindultam szép hazámból Megkötöm lovamat Tiszán innen, Dunán túl Sok Zsuzsánna napokat Most Jöttem Gyuláról A Vidróczki híres nyája Kőműves Kelemen Magos Kősziklának Gyújtottam gyertyát Megkötték már nékem Simonffy Kálmán: Három a tánc Magasan repül a daru Schubert: Hová? Schubert: A molnár virágai Schumann: Zöld hímes rét Brahms: Bölcsődal Liszt Ferenc: Les Preludes Verdi: Nabucco-Rabszolgák kara Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Erkel Ferenc: Bánk bán-hazám, hazám Erkel Ferenc: Hunyadi László Meghalt a cselszövő Dvorak: Újvilág szimfónia Smetana: Moldva Puccini: Pillangó kisasszony Impresszionizmus C. Debussy: A tenger M. Ravel: Bolero Dallamrögtönzés adott és kitalált verssorokhoz, szövegekhez. Kitalált dallam éneklése, ritmusváltoztatással, tempóváltoztatással Zenei hallás és kottaismeret. Órakeret: 2 óra Hangnem megállapítása kottakép elemzése alapján. Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I-II. Dalok, zeneművek témáinak éneklése szolmizálva violinkulcsban kottáról,a tanult hangnemekben, 2# 2b-ig. Hangközök, hangsorok (2# 2b) szolmizációs Abc-s hangok azonosítása F-kulcsban, szótagok és abcs nevek módosításai,(a basszuskulcs szerepe a partitúrában). Pentatónia, diatónia, dúr és moll hangsor. Ismert dallamok írása (betűkottával és/vagy ABC-s nevekkel)modális

9 hangsorok; moduláció a tanult hangnemekben. Hangzatismeret (hármashangzat elve, funkciók elve (T-S-D); alaphelyzetű hármashangzatok). Ütemfajták rendszerezése. Ütemfajták: 3/8, 6/8, 2/2-es ütem. A továbbhaladás feltételei Éneklés népdal (magyar és más népek zenéje) stílusos, kifejező éneklése emlékezetből egyénileg és csoportosan. Egyszerű többszólamúság (kánon és biciniumok) éneklése csoportosan. Ritmus Egyszerű 2/4-es ritmusképletek variatív hangoztatása mérővel, osztinátóként, több szólamban. Ismert dalok ritmusának felismerése és hangoztatása Zenei ismeretek C-dúr, F-dúr, G-dúr Hangközök építése oktávon belül (szolmizálva) Népzenei alapismeretek Zenei írás-olvasás Ismert dalok, dallamok éneklése szolmizálva a tanult hangnemekben Dallamátírás 1.2. Improvizáció. Órakeret: 2 óra Ritmus rögtönzése a tanult ütemformákban. Rögtönzés: ismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek felhasználása. 2. Megismerő és befogadó képesség 2.1. Zenehallgatás. Órakeret 10 óra A XIX. század jellegzetes, meghatározó stílusjegyeinek megismerése a zeneművek hallgatása során. Zenei jelenségek önálló elemzéséhez szükséges szempontok rögzítése és egyéni ismerete. A romantika új zenei műfajainak, formáinak, egyéb jellegzetességeinek megállapítása, stílusjegyek hallás utáni elemzése. Zenei jelenségek önálló elemzéséhez szükséges szempontok rögzítése és egyéni ismerete. Zenetörténeti korok általános jellemzői, stílusjegyek Magyar és európai zeneirodalmi alkotások a romantika korában. Művek, műrészletek a XIX. század kiemelkedő zenei alkotásaiból. Zenetörténet. Órakeret: 8 óra A romantika korszaka. Zeneszerzők: Schubert, Shumann, Chopin, Mendelssohn, Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Liszt Ferenc, Verdi, Wagner, Erkel Későromantika: Dvorak, Puccini A századforduló zenéje: Debussy, Ravel, Meghallgatott zeneművek az egyes korszakokban.

10 11. évfolyam Énekes tananyag Tanult népdalok ismétlése, elemzése Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ballagási dalok Gaudeamus igitur XX. századi zenei szemelvények: C. Orff: Carmina Burana G. Gershwin: Porgy és Bess Énekelhető szemelvények Bartók Béla, Kodály Zoltán vokális zenéjéből. Ismertebb zeneművek énekhangon könnyen megszólaltatható témáinak éneklése. Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus Kodály Zoltán: Galántai táncok Bartók Béla: Cantata profana Bartók Béla: Concerto Bartók Béla: Kékszakállú herceg vára L. Berstein: West Side Story Mai dalok, az egyes osztályok igényei szerint válogatva a ballagásra 1. Zenei alkotóképesség 1.1. Interpretáció. Órakeret: 6 óra Népzenei stílusok jellemzése hangzó vagy írott népzenei forrásanyag alapján. megfigyelése, megnevezése. Az oratórium, a kantáta, gyászmise, mise műfaja és dramaturgiai alkotóelemei fejlődésének megfigyelése, a különböző korokban megjelenő formák összehasonlítása. felismerése,önálló értelmezése hangzó zenei anyagok alapján Zenei hallás és kottaismeret. Órakeret: 2 óra Aszimmetrikus ütemű ritmus és dallampéldák A XIX. századi zene énekelt és megszólaltatása kottaképről meghallgatott zenei példáinak anyaga. Könnyebb aszimmetrikus ritmusok és egyszerűdallamok lejegyzése emlékezetből 2# 2b-ig. A továbbhaladás feltételei Éneklés népdal (magyar és más népek zenéje) stílusos, kifejező éneklése emlékezetből egyénileg és csoportosan. Egyszerű többszólamúság (kánon és biciniumok) éneklése csoportosan. Ritmus Egyszerű 2/4, 3/4, 4/4-es ritmusképletek variatív hangoztatása mérővel, osztinátóként, több szólamban.

11 Ismert dalok ritmusának felismerése és hangoztatása Zenei ismeretek D-dúr, B-dúr és a tanult hangnemek párhuzamos molljai Hármashangzatok oktávon belül (szolmizálva) A leggyakoribb tempó és dinamikai jelzések Népzenei alapismeretek Tájékozódás a kvintkörön. Tonalitás Zenei írás-olvasás Ismert dalok, dallamok éneklése szolmizálva a tanult hangnemekben Dallamátírás Intonációs biztonságra törekvés, előadói készség fejlesztése. A stílusnak megfelelő, kifejező előadásmód. Többszólamú művek csoportos éneklése. Csoportos éneklés hangszerkísérettel. Zenei karakterek kifejezése önállóan is. 2. Megismerő és befogadó képesség 2.1. Zenehallgatás. Órakeret: 5 óra Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla népdalgyűjtő munkájának átfogó bemutatása. Népdalfeldolgozások jellegzetességének megfigyelése a XX. század zenéjében. XX. század jellegzetes,meghatározó stílusjegyeinek megismerésea zeneművek hallgatása során.xx. század új zenei műfajainak, formáinak, egyéb jellegzetességeinek megállapítása, stílusjegyek hallás utáni elemzése. Zenetörténeti korok általános jellemzői, stílusjegyek megfigyelése, megnevezése. A XX. században megújuló műfajok, oratórium, opera, kantáta, gyászmise mise. XX. századi zenei irányzatainak megnevezése. A XX. század legfontosabb zenei irányzatai,és zeneszerzői munkásságának ismerete. Komponálási technikák felsorolása, és lényegének ismerete: atonalitás, bitonalitás, politonalitás poliritmika, polimetria, dodekafónia, reihe, szerializmus, egészhangú skála, elektronikus zene, aleatória, hangfürt (cluster), disszonancia átértékelődése. Különböző korokban lévő zenei formák összehasonlítása A szórakoztató zene hangzásvilágának elemzése. Összefüggések, kapcsolatok megállapítása és értelmezése a zene és társművészetek között. Önálló könyvtárhasználat adatgyűjtés, képanyaggyűjtés; videó, CD, internet, egyéb oktatóanyagok és multimédiás anyagok használata. XX. századi legjelentősebb zenei irányzatai Neobarokk, folklórizmus, expresszionizmus, neoklasszicizmus. szerializmus, elektronikus zene. A zene szórakoztató funkciói a zenetörténetben (különös tekintettel a XX. század zenéjére) Zenei hallás és kottaismeret Aszimmetrikus ütemű ritmus és dallampéldák megszólaltatása kottaképről. Könnyebb aszimmetrikus ritmusok és egyszerű dallamok lejegyzése emlékezetből 2# 2b-ig. A továbbhaladás feltételei A XIX XX. századi zene énekelt és meghallgatott zenei példáinak anyaga. Éneklés népdal (magyar és más népek zenéje) stílusos, kifejező éneklése emlékezetből

12 egyénileg és csoportosan. Egyszerű többszólamúság éneklése csoportosan. Zenei ismeretek Disszonancia és oldás Műfajismeret Népzene Zenei írás-olvasás Ismert dalok, műzenei idézetek éneklése szolmizálva a tanult hangnemekben 2.3 Zenetörténet. Órakeret: 5 óra Meghallgatott zeneművek felismerése. Tájékozódás a tanult zenetörténeti korszakban.

HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE. Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE. Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM ÉNEK-ZENE Készítette: Horváth Krisztián 2013. Leőwey Klára Gimnázium, Pécs Gimnázium Évfolyam: 9-10. évfolyam Heti óraszám: 1 óra Tanítási hetek száma: 37 Évi összes

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések Ének-zene 2012/13 1. Zenetörténet 1.Népzene: - 20 magyar népdal, valamint két más nemzetiségű népdal előadása emlékezetből - A régi és az új stílusú népdalok jellemzőnek ismerete - A népdalelemzés szempontjai:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Helyi tanterv a szakközépiskola 9-10. é Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004.

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Ének - zene A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK. Ének-zene

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK. Ének-zene SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Ének-zene 1. tétel A bolhási kertek alatt Ut queant laxis Fejtse ki a dallamhoz tartozó zenetörténeti vonatkozásokat! 2. tétel A nagy bécsi kaszárnyára Moniot d Arras: Nyári

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola Nyolc osztályos gimnázium 5. évfolyam Hulla szilva Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ősi és új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően.

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTÁRGYI PROGRAM

ÉNEK-ZENE TANTÁRGYI PROGRAM Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv ÉNEK-ZENE TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Heti óraszámok Képzések megnevezése 9/ 9. 10. 11. 12. Minden

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / MŰVÉSZETEK B) MODUL TANTERVI VÁZLAT TANTERVI VÁZLAT Művészetek - B modul Ének-zenetörténet A gimnázium 9. évfolyama számára o Az egyéni és közös éneklést céltudatosan fejlesztik tovább. Természetes, szép hangzást alakítanak ki. o A zenei

Részletesebben

ÉNEK-ZENE évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

ÉNEK-ZENE évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények ÉNEK-ZENE 9-10. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ereje és szerepe

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

ÉNEK-ZENE 9-10. évfolyam. Célok és feladatok ÉNEK-ZENE 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakközépiskolai énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ereje

Részletesebben

ÉNEK-ZENE évfolyam

ÉNEK-ZENE évfolyam Gimnázium ÉNEK-ZENE 9 11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ereje

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam Tematikai Zenei reprodukció Éneklés 16 Az általános iskolában megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

ÉNEK-ZENE. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények ÉNEK-ZENE Célok és feladatok A szakközépiskolai énekoktatás, a kulturális tudatosság és kifejezıkészség kompetenciáit, mint egyik kulcskompetenciát, figyelembe veszi a tanterv kialakításában, s feladatának

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben működő helyi tanterv

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben működő helyi tanterv 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben működő helyi tanterv 1. Bevezetés Ének-zene A zene az emberi élet és kultúra alappillére. A műveltség egyik eleme a zenében való tájékozódás képessége. Az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

A) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. A 15. 16. 17. 18. 19. A

A) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. A 15. 16. 17. 18. 19. A A) Népdalok 1. Szól a fügemadár 2. Győri kanász a dombon 3. Béreslegény 4. Megrakják a tüzet 5. Tavaszi szél vizet áraszt 6. Az árgyélus kismadár 7. Hull a szilva a fáról 8. Komáromi kisleány 9. Elesett

Részletesebben

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló osztályok (10. és 11. évfolyam), 4 éves képzésű osztályok. (9.és 10. évfolyam) Helyi tanterv.

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló osztályok (10. és 11. évfolyam), 4 éves képzésű osztályok. (9.és 10. évfolyam) Helyi tanterv. KÁROLYI MIHÁLY FŐVÁROSI GYAKORLÓ KÉTTANNYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Nyelvi előkészítő évfolyammal induló osztályok (10. és 11. évfolyam), és 4 éves képzésű osztályok (9.és 10. évfolyam) Helyi tanterv

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FELADATOK

FEJLESZTÉSI FELADATOK Alapelvek, célok Az ének-zene tanítás célja a zenei élmény nyújtása, a közös éneklés öröme, a dalok, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való nevelés, az értékes zenével

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

Ének-zene tantárgyból

Ének-zene tantárgyból Közép szintű gyakorlati vizsga tételsora és értékelési útmutató Ének-zene tantárgyból 2008. Összeállította: Tóth Mária szaktanár Lovassy László Gimnázium Veszprém Ének-zene gyakorlati vizsga A tételsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 7 10. évfolyam. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

ÉNEK-ZENE. 7 10. évfolyam. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények ÉNEK-ZENE 7 10. évfolyam 7 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Reprodukálás. A részletes követelmények használata és felépítése

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Reprodukálás. A részletes követelmények használata és felépítése ÉNEK-ZENE A részletes követelmények használata és felépítése A részletes vizsgakövetelmények az érettségi vizsgán számon kérhető tananyag tartalmi vonatkozásait, továbbá az adott ismeretek elsajátításának

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ÉNEK-ZENE TANTÁRGY TANTERVE

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ÉNEK-ZENE TANTÁRGY TANTERVE BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ÉNEK-ZENE TANTÁRGY TANTERVE Az ének-zene tanterv felépítése Gimnázium 7-8. évfolyamán 1. Tanterv a gimnázium 7. évfolyamára 2. Tanterv a gimnázium 8. évfolyamára Gimnázium 9-10.

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 406 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. 1. Reprodukálás. Hatályos 2016. december 31-éig. A részletes követelmények használata és felépítése

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. 1. Reprodukálás. Hatályos 2016. december 31-éig. A részletes követelmények használata és felépítése A részletes követelmények használata és felépítése ÉNEK-ZENE A részletes vizsgakövetelmények az érettségi vizsgán számon kérhető tananyag tartalmi vonatkozásait, továbbá az adott ismeretek elsajátításának

Részletesebben

Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) Ének-zene 5-8. évfolyam 1. oldal ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (5 8. évfolyam) 2007 Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE évfolyam Helyi tanterv NAT

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE évfolyam Helyi tanterv NAT Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti u. 1.) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet Átdolgozta: a társadalomtudományi

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő közönségnevelést. Ehhez fontos

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám I. II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység III. Felismerő kottaolvasás,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. ZENEFELISMERÉS Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

Az ének - zene vizsga szerkezete és jellemzői 5-10. osztályig

Az ének - zene vizsga szerkezete és jellemzői 5-10. osztályig Az ének - zene vizsga szerkezete és jellemzői 5-10. osztályig A továbbhaladás feltétele: a javító vagy osztályozó vizsga mindkét összetevőjének el kell érnie az elégséges (2) szintet. 5. osztály Király

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam óraszám: 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 ebből nem szakrendszerű heti 0,5 évi 18,5 heti 0,5 évi 18,5 Célok

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE évfolyam évfolyam. Célok és feladatok

ÉNEK-ZENE évfolyam évfolyam. Célok és feladatok ÉNEK-ZENE 7 10. évfolyam 7 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Ének-zene I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Ének-zene I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ének-zene I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 A részletes követelmények használata és felépítése

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. 1. Reprodukálás. A részletes követelmények használata és felépítése

ÉNEK-ZENE I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. 1. Reprodukálás. A részletes követelmények használata és felépítése A részletes követelmények használata és felépítése ÉNEK-ZENE A részletes vizsgakövetelmények az érettségi vizsgán számon kérhető tananyag tartalmi vonatkozásait, továbbá az adott ismeretek elsajátításának

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Zenefelismerés Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene 11. évfolyam. Az ének-zene tantárgy a 11 12. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség,

Részletesebben

Ének-zene tantárgyi program

Ének-zene tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Ének-zene tantárgyi program 2010. A tantárgy értelmezése, célja, feladata " A rossz ízlés rohamosan terjed. Ez a művészetben nem olyan

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

T a n m e n e t Ének-zene 5. osztály 2016/2017. tanév

T a n m e n e t Ének-zene 5. osztály 2016/2017. tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája T a n m e n e t Ének-zene 5. osztály 2016/2017. tanév Mozaik Kiadó Muzsikáló nagyvilág Ének-zene 5. tankönyve alapján Kecskeméti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat Ének-zene Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály

Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály Helyi Tanterv Ének-zene 11.osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Zenei reprodukció Éneklés Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények, népzenei és műzenei szemelvények

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

54 212 04 0010 54 01 Hangkultúra szak Klasszikus zenész 54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész(a hangszer Klasszikus zenész

54 212 04 0010 54 01 Hangkultúra szak Klasszikus zenész 54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész(a hangszer Klasszikus zenész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 201. október 25. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb jai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Minta ÉNEK ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELADATSOR

Minta ÉNEK ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELADATSOR Tételminták ÉNEK ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELADATSOR Zenefelismerés (a zenefelismerés hangzó anyagának jegyzékét a javítási útmutató tartalmazza) Nyolc zenei idézetet fog hallani, valamennyit

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat Helyi tanterv ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez,

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1512 É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő

Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények alapján minden órának része az éneklés, megfelelő ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben