ÉNEK-ZENE, NÉPZENETANÁR SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉNEK-ZENE, NÉPZENETANÁR SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT"

Átírás

1 ÉNEK-ZENE, NÉPZENETANÁR SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT A., KÖTELEZŐ TÁRGYAK Zeneelméleti alapismeretek Tantárgy kódja EN 4101 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 3+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) Ferencziné Ács Ildikó A szolfézs-zeneelmélet tanulmányok során felmerülő legfontosabb kifejezések, fogalmak, gyakorlati ismeretek áttekintése, elmélyítése. Az eddigi tanulmányok során szerzett ismeretek rendszerezése, pontosítása, az esetleges hiányosságok számbavétele és pótlása. A zenei hang fogalmának és tulajdonságainak meghatározása, ezen belül a hangmagassághoz, időtartamhoz, hangerősséghez, hangszínhez tartozó legfontosabb ismeretek elsajátítása. Mindezek mellett szerepel az anyagban a kulcsok, oktávszakaszok összefüggéseinek, az előjegyzések, a hangnemek, kvintkör, kvintoszlop, hangrendszerek és hangsorok világának feltárása, a hangközökhöz, hangzatokhoz fűződő, valamint a ritmus, ütem, tempó területeihez kapcsolódó ismeretek számbavétele, a leggyakoribb főleg olasz eredetű zenei szakkifejezések elsajátítása. Szintfelmérő teszt után speciális gyakorló feladatok megoldásával ad számot a hallgató az ismeretanyag elsajátításáról. Középkori és reneszánsz zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4102 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4101 Ferencziné Ács Ildikó A középkori és reneszánsz vokális muzsika jellegzetes műfajainak, stíluselemeinek megismertetése. A gregorián zene területén: jellegzetes énektípusok megismerése és megszólaltatása, a szolmizáció, a hangrendszer, az írásbeliség kialakulási folyamatának elsajátítása. A vokális többszólamúság kezdeti formáinak és fejlődésének áttekintése, az Ars antiqua és Ars nova jellegzetes műfajain keresztül a reneszánsz motettáig. A reneszánsz vokálpolifónia sajátosságainak megismerése: dallamvilága, hangkészlete, a többszólamú szerkesztés alapelvei, a modális harmóniavilág. Az ismeretek alkalmazásáról házi dolgozat formájában ad számot a hallgató.

2 Barokk zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4103 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4102 Ferencziné Ács Ildikó A barokk zene jellegzetes műfajainak, formáinak, stíluselemeinek megismertetése. A barokk zene dallam-, ritmus-, és harmóniavilágának feltérképezése. A kor vokális és instrumentális műfajainak áttekintése (az opera kialakulása, az oratórium, kantáta és egyéb oratórikus műfajok jellemzése, a barokk kontrapunkt műfajai, illetve concerto, concerto grosso, szvit, barokk szonáta). Jellegzetes barokk zenei formák megismerése. Kapcsolódó harmóniai ismeretek bővítése. Az ismeretek alkalmazása házi dolgozat, valamint a félév végén írásbeli ellenőrzés formájában történik. Klasszikus zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4104 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4103 Ferencziné Ács Ildikó A klasszikus zene jellegzetes műfajainak, formáinak, stíluselemeinek megismertetése. A bécsi klasszicizmus formavilágának áttekintése (egy-, két-, háromtagúság, szonáta, triós, rondó, szonátarondó és variációs forma). Jellegzetes klasszikus műfajok megismerése. A stílus dallam- ritmus- és harmóniavilágának feltérképezése a megismert művek alapján. Kapcsolódó összhangzattani ismeretek alkalmazása. Évközi ellenőrzés módja Az ismeretek alkalmazásáról analizáló házi dolgozat formájában ad számot a hallgató. Romantikus zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4105 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4104 Ferencziné Ács Ildikó

3 A romantikus zene jellegzetes műfajainak, stíluselemeinek, modulációtípusainak megismertetése. A romantika korának áttekintése az alábbi szempontok szerint: - romantikus stílusjegyek, - klasszikus műfajok megszűnése illetve továbbélése, - új műfajok megjelenése, - hangnemi kapcsolatok kibővülése, - régi hangrendszerek újjáéledése, újak megjelenése. Az ismeretek alkalmazása házi dolgozat, valamint a félév végén írásbeli ellenőrzés formájában történik. XX. századi zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4106 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4105 Ferencziné Ács Ildikó A XX. századi zene jellegzetes stílusirányzatainak, műfajainak megismertetése. Áttekintés: A XX. század zenéjének néhány meghatározó stílusirányzata illetve zeneszerző egyénisége. Bartók Béla jellegzetes dallam-, harmónia-, és formavilágának részletes megismertetése. Kortárs zeneművek legfontosabb zenei eszközeinek számbavétele. Az ismeretek alkalmazása házi dolgozat, valamint a félév végén írásbeli ellenőrzés formájában történik. Zeneelmélet szigorlat Tantárgy kódja EN 4107 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) Szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4106 Ferencziné Ács Ildikó A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli feladat két különböző stílusú zenemű hangnemi, harmóniai, stiláris és formai elemzése. A szóbeli vizsgán a hallgatónak számot kell adnia arról, hogy ismeri a különböző zenetörténeti stíluskorszakok jellegzetes műfajait, formáit, a bennünk megjelenő zeneszerzési technikákat, harmóniai megoldásokat, legfontosabb zenei kifejezőeszközöket, stíluselemeket. A tételsor alapján a hallgatónak két különböző stíluskorszakból származó témát kell ismertetnie, s az elmondottakat az ajánlott zeneművek valamelyikének kottából való részletes ismertetésével, elemzésével (lehetőség szerint előadásával) alátámasztania.

4 Szolfézs I. Tantárgy kódja EN 4201 Meghirdetés féléve 1. Ősszóraszám 6 Előfeltétel - Ördög Mária főiskolai docens A zenei írás-olvasás, memória fejlesztése olyan feladatok segítségével, amelyek egyben a hallgatók zenei stílusismeretét, zeneirodalmi és zeneelméleti tájékozottságát elmélyítik. A tárgy tartalma: A középkor és a reneszánsz, valamint a magyar népdal és históriás ének ritmus és dallamvilága. Reneszánsz harmóniák. A C-kulcsok ismerete, alapvető zenei fogalmak. A zenei helyesírás szabályai. A félév során 4-6 ének-zongorás feladatot kell megtanulni, néhány madrigált és motettát, gregorián dallamot memorizálnak a hallgatók. Az órákon írásbeli feladatokat (hangközök, hangsorok, harmónialáncok, reneszánsz dallamok, népdalok lejegyzése) kell megoldani. Szolfézs II. Tantárgy kódja EN 4202 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám 6 Előfeltétel EN 4201 Ördög Mária A zenei írás-olvasás, memória fejlesztése olyan feladatok segítségével, amelyek egyben a hallgatók zenei stílusismeretét, zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottságát elmélyítik. Anyaggyűjtés a barokk és bécsi klasszicizmus világából. A C kulcsok használatának és ismeretének elmélyítése. Moduláció és szolmizáció kapcsolata. Bonyolult ritmikai feladatok.a félév során 4-6 ének-zongorás feladatot kell bemutatni. Memorizálandó a fenti stíluskorszakokból néhány kórusmű, kánon, korál. Évközi ellenőrzés módja : Folyamatos Szolfézs III. Tantárgy kódja EN 4203 Meghirdetés féléve 3 Összóraszám 6 Előfeltétel EN 4202 Ördög Mária

5 A zenei írás-olvasás, memória fejlesztése olyan feladatok segítségével, amelyek egyben a hallgatók zenei stílusismeretét, zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottságát elmélyítik. A tárgy tartalma: Anyaggyűjtés a romantika és a XIX. század fordulója zenéjéből. Tipikus romantikus dallamok és harmóniasorok lejegyzése. A félév során 4-6 ének-zongorás feladatot kell bemutatni. Memorizálandó a fenti stíluskorszakokból néhány kórusmű, kánon, tipikus vezérdallam. Folyamatos Szolfézs IV. Tantárgy kódja EN 4204 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám 6 Előfeltétel EN 4203 Ördög Mária A zenei írás-olvasás, memória fejlesztése olyan feladatok segítségével, amelyek egyben a hallgatók zenei stílusismeretét, zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottságát elmélyítik. Anyaggyűjtés a XX. század zenéjéből, különös tekintettel Kodály és Bartók kórusműveire, Kodály zenepedagógiai művei. XX. századi dallamok lejegyzése egy és több szólamban. A félév során 4-6 ének-zongorás feladatot kell bemutatni. Memorizálandó néhány kórusmű, kánon, dal. Folyamatos Szolfézs szigorlat Tantárgy kódja EN 4205 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám Szigorlat Előfeltétel EN 4204 Ördög Mária A szolfézs szigorlat a négy féléves stúdiumra épül. Értékeli a zenei írás olvasás feladatkörében megszerzett tudást. Két részből áll: írásbeli vizsga, melynek során különböző típusú (harmonikus, melodikus, ritmikai és polifón) feladatok megoldására kerül sor. Szóbeli vizsgára csak sikeres (elégséges) írásbeli után kerülhet sor, melynek tételsora lapról éneklést, egyszólamú, többszólamú, ének-zongorás feladatokat és memoriter bemutatását tartalmazza.

6 Transzponálás és partituraolvasás I. Tantárgy kódja EN 4206 Meghirdetés féléve 5 Ősszóraszám 2 Előfeltétel - Démuthné Ferenczi Erzsébet Megismertetni a hallgatókkal azokat a módszereket, amelyek segítségével egyszerű kórusműveket, dalokat mélyebb vagy magasabb fekvésben az eredeti kottakép átírása nélkül zongorán meg tudják szólaltatni. Ezzel párhuzamosan 3-4 szólamú partitúrák (kórusművek, kamarazenei alkotások) megszólaltatására kerül sor. Az elsajátítás során, C kulcsok segítségével különböző stíluskorszakok zenéjét transzponálják a hallgatók. Megtanulják a partitúrák zongorán történő megszólaltatását, ezáltal képessé válnak ismeretlen kottaképek hiteles megismerésére. Az évközi ellenőrzés módja: Rendszeres. Óráról-órára bemutatja a hallgató a hét során megtanult anyagot. A félév során 6-8 zenemű transzponálására és 4-5 zenemű zongorán történő megszólaltatására kerül sor. Transzponálás és partituraolvasás II. Tantárgy kódja EN 4207 Meghirdetés féléve 6 Ősszóraszám 2 Előfeltétel EN 4206 Démuthné Ferenczi Erzsébet Megismertetni a hallgatókkal azokat a módszereket, amelyek segítségével egyszerű kórusműveket, dalokat mélyebb vagy magasabb fekvésben az eredeti kottakép átírása nélkül zongorán meg tudják szólaltatni. Ezzel párhuzamosan 3-4 szólamú partitúrák (kórusművek, kamarazenei alkotások) megszólaltatására kerül sor. Az elsajátítás során, C kulcsok segítségével különböző stíluskorszakok zenéjét transzponálják a hallgatók. Megtanulják a partitúrák zongorán történő megszólaltatását, ezáltal képessé válnak ismeretlen kottaképek hiteles megismerésére. Az évközi ellenőrzés módja: Rendszeres. Óráról-órára bemutatja a hallgató a hét során megtanult anyagot. A félév során 6-8 zenemű transzponálására és 4-5 zenemű zongorán történő megszólaltatására kerül sor. Zenetörténet/magyar Tantárgy kódja EN 4301 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám(elm.+gyak.) 6+3

7 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ördög Mária Mutassa be a magyar zenei élet alakulását, a honfoglalástól napjainkig. Ismertesse a különböző korszakok stílusjegyeit, kiemelkedő alkotóit és alkotásait. Hívja fel a figyelmet az általános iskolai zenehallgatás anyagában szereplő szemelvényekre, azok történelmi, irodalmi, képzőművészeti kapcsolataira. Segítse a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére. Az őshaza, a népvándorlás, a honfoglalás zenei eseményei. A magyar középkor. A históriás énekek, zenei kódexek, templomi énekes könyvek. A kuruc kor zenéje. A kollégiumok és főúri rezidenciák zenei élete. A verbunkos kialakulása, virágzása és képviselőik. Liszt és Erkel munkássága. Népies műdalszerzők. A XX. század magyar zenéje. Kodály és Bartók élete, művei. A mai magyar zenei élet. - Zenetörténet Egyetemes I. Tantárgy kódja EN 4302 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm.+gyak.) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ördög Mária Mutassa be az egyetemes zenetörténet korszakait, főbb stílusait, zenei életét, jelentősebb alkotóit és azok műveit. Ismertesse meg a zenehallgatás szerepét a zenei szemelvények kiválasztásának, elrendezésének elveit, funkcióját az általános iskola ének-zenei nevelésének egészében. Tegye képessé a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére. A zene kezdetének bemutatása, az ókor zenéje. Az európai zenetörténet kezdete. A középkor templomi és világi zenéje. A XV-XVI. Század vokális műfajai és jelentős képviselői. Palesztrina, Lassus munkássága. A XVI. Század hangszeres műfajai. A barokk általános jellemzői, új műfajok születése, a korai és középső barokk kor zeneszerzői. Zenehallgatási anyag felismerése írásban Zenetörténet Egyetemes II. Tantárgy kódja EN 4303 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm.+gyak.) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4302 Ördög Mária

8 Mutassa be az egyetemes zenetörténet korszakait, főbb stílusait, zenei életét, jelentősebb alkotóit és azok műveit. Ismertesse meg a zenehallgatás szerepét a zenei szemelvények kiválasztásának, elrendezésének elveit, funkcióját az általános iskola ének-zenei nevelésének egészében. Tegye képessé a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére. Bach és Handel élete és munkássága. A rokokó gáláns stílus megjelenése. Az opera műfajának átalakulása és Gluck reformja. A hangszeres zene megújulása. A szonátaforma és műfaj kialakulása. A zenei élet központjai. A bécsi iskola vezető szerepe. Haydn, Mozart, Beethoven élete és művészete. Zenehallgatási anyag felismerése írásban Zenetörténet Egyetemes III. Tantárgy kódja EN 4304 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm.+gyak.) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4303 Ördög Mária Mutassa be az egyetemes zenetörténet korszakait, főbb stílusait, zenei életét, jelentősebb alkotóit és azok műveit. Ismertesse meg a zenehallgatás szerepét a zenei szemelvények kiválasztásának, elrendezésének elveit, funkcióját az általános iskola ének-zenei nevelésének egészében. Tegye képessé a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére. A XIX. század romantikus zenéje. Új műfajok bemutatása, a nemzeti jelleg kiemelése. A tartalom, a forma, az esztétikum gazdagodása e korszakban. A dalirodalom, a zongorairodalom, operák és szimfonikus költemények bemutatása. A korszak kiemelkedő alkotóik és műveik. A századforduló zenéje, a kései romantika, a zenei impresszionizmus. Zenehallgatási anyag felismerése írásban Zenetörténet Egyetemes IV. Tantárgy kódja EN 4305 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm.+gyak.) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4304 Ördög Mária Mutassa be az egyetemes zenetörténet korszakait, főbb stílusait, zenei életét, jelentősebb alkotóit és azok műveit. Ismertesse meg a zenehallgatás szerepét a zenei szemelvények kiválasztásának, elrendezésének elveit, funkcióját az általános iskola ének-zenei nevelésének egészében. Tegye képessé a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére.

9 A XX. század főbb zenei irányzatai és meghatározó képviselői. Folklorizmus, neoklasszicizmus, expresszionizmus, alleatória, totális seliralizmus, elektronikus zene. Napjaink zenei élete Zenehallgatási anyag felismerése írásban Zenetörténet szigorlat Tantárgy kódja EN 4306 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm.+gyak.) Szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4305 Ördög Mária A hallgató az előző 5 félév tanulmányai alapján adjon számot a zenetörténeti ismereteiről. A szigorlat csak szóbeliből áll. A tételek három különböző részre oszthatók: a.) zenetörténeti korszakok, stílusok és intézményrendszerek ismerete b.) zeneszerzők élete és munkássága c.) egy-egy jelentősebb alkotás elemzése Ezekről a hallgató önállóan tudjon beszélni. Zongora I. Tantárgy kódja EN 4401 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm.+gyak.) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Nadzon Gusztáv A hangszerjáték segítségével kialakítsa és továbbfejlessze a hallgatók zenei és hangszertechnikai készségét. A kialakult készségek hozzájárulnak a tanszék globális zenei nevelési céljainak eléréséhez, és segítik más zenei tárgyak ismereteinek elsajátítását. A hallgatók elsajátítják az ének-zenetanári munkájuk során szükséges hangszeres zenei anyagokat. Alapkövetelmény: A tananyag kiválasztása és félévenkénti ütemezése a hallgató előképzettségének függvénye. Zongoraiskola I. tudásszintje esetén 20 mű Zongoraiskola II. tudásszintje esetén 12 Bach: 13 könnyű zongoradarab tudásszintje esetén 10 Bach: 18 kis prelúdium tudásszintje esetén 8 Bach: Kétszólamú invenciók tudásszintje esetén 6 Bach: Háromszólamú invenciók tudásszintje esetén 5 Bach: Wohltemperiertes Klavier szintjén 4 A műveket stílusuknak megfelelően, kotta nélkül kell előadni. A tananyagnak tartalmaznia kell Bach művet, klasszikus szonátatételt, romantikus és XX. századi darabot. Folyamatos órai számonkérés.

10 Zongora II. Tantárgy kódja EN 4402 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm.+gyak.) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4401 Nadzon Gusztáv A hangszerjáték segítségével kialakítsa és továbbfejlessze a hallgatók zenei és hangszertechnikai készségét. A kialakult készségek hozzájárulnak a tanszék globális zenei nevelési céljainak eléréséhez, és segítik más zenei tárgyak ismereteinek elsajátítását. A hallgatók elsajátítják az ének-zenetanári munkájuk során szükséges hangszeres zenei anyagokat. Alapkövetelmény: A tananyag kiválasztása és félévenkénti ütemezése a hallgató előképzettségének függvénye. Zongoraiskola I. tudásszintje esetén 20 mű Zongoraiskola II. tudásszintje esetén 12 Bach: 13 könnyű zongoradarab tudásszintje esetén 10 Bach: 18 kis prelúdium tudásszintje esetén 8 Bach: Kétszólamú invenciók tudásszintje esetén 6 Bach: Háromszólamú invenciók tudásszintje esetén 5 Bach: Wohltemperiertes Klavier szintjén 4 A műveket stílusuknak megfelelően, kotta nélkül kell előadni. A tananyagnak tartalmaznia kell Bach művet, klasszikus szonátatételt, romantikus és XX. századi darabot. folyamatos órai számonkérés, félév végén beszámoló Beszámoló anyaga: 1 Bach mű 1 szabadon választott mű (kotta nélkül előadva) Zongora III. Tantárgy kódja EN 4403 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm.+gyak.) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4402 Nadzon Gusztáv A hangszerjáték segítségével kialakítsa és továbbfejlessze a hallgatók zenei és hangszertechnikai készségét. A kialakult készségek hozzájárulnak a tanszék globális zenei nevelési céljainak eléréséhez, és segítik más zenei tárgyak ismereteinek elsajátítását. A hallgatók elsajátítják az ének-zenetanári munkájuk során szükséges hangszeres zenei anyagokat. Alapkövetelmény: A tananyag kiválasztása és félévenkénti ütemezése a hallgató előképzettségének függvénye. Zongoraiskola I. tudásszintje esetén 20 mű

11 Zongoraiskola II. tudásszintje esetén 12 Bach: 13 könnyű zongoradarab tudásszintje esetén 10 Bach: 18 kis prelúdium tudásszintje esetén 8 Bach: Kétszólamú invenciók tudásszintje esetén 6 Bach: Háromszólamú invenciók tudásszintje esetén 5 Bach: Wohltemperiertes Klavier szintjén 4 A műveket stílusuknak megfelelően, kotta nélkül kell előadni. A tananyagnak tartalmaznia kell Bach művet, klasszikus szonátatételt, romantikus és XX. századi darabot. Folyamatos órai számonkérés. Zongora IV. Tantárgy kódja EN 4404 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm.+gyak.) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4403 Nadzon Gusztáv A hangszerjáték segítségével kialakítsa és továbbfejlessze a hallgatók zenei és hangszertechnikai készségét. A kialakult készségek hozzájárulnak a tanszék globális zenei nevelési céljainak eléréséhez, és segítik más zenei tárgyak ismereteinek elsajátítását. A hallgatók elsajátítják az ének-zenetanári munkájuk során szükséges hangszeres zenei anyagokat. Alapkövetelmény: A tananyag kiválasztása és félévenkénti ütemezése a hallgató előképzettségének függvénye. Zongoraiskola I. tudásszintje esetén 20 mű Zongoraiskola II. tudásszintje esetén 12 Bach: 13 könnyű zongoradarab tudásszintje esetén 10 Bach: 18 kis prelúdium tudásszintje esetén 8 Bach: Kétszólamú invenciók tudásszintje esetén 6 Bach: Háromszólamú invenciók tudásszintje esetén 5 Bach: Wohltemperiertes Klavier szintjén 4 A műveket stílusuknak megfelelően, kotta nélkül kell előadni A tananyagnak tartalmaznia kell Bach művet, klasszikus szonátatételt, romantikus és XX. századi darabot. Folyamatos órai számonkérés. Félév végén kollokvium anyaga: 1 Bach mű 1 szabadon választott mű (kotta nélkül előadva) Magánének I. Tantárgy kódja EN 4405 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Bordásné Gyöngyösi Erika Főiskolai adjunktus

12 A tantárgy tanításának előfeltétele bizonyos fokú hangi és fiziológiai adottság. - egészséges hangszalag - tiszta intonáció - jó ritmusérzék - mutáció vége Az egészséges hangszervek tökéletes összműködésének kialakítása, helyes hangadásra való nevelés. Készítsük elő a hangot a tanulás folyamán jelentkező komolyabb és nehezebb feladatokra a későbbiekben jelentkező munkabírásra, nagy megterhelésre. A hangképzés váljon részévé az énektanításnak, adjon gazdag dalismeretet. Segítse az énekelt dalok megfelelő stílusban való megszólaltatását. A helyes mély légzés elsajátítása, jó hangindítás, helyes szövegkiejtés. Parlando, rubato és tempo giusto népdalok, régi magyar dalok, virágénekek stílusos éneklése 8-10 dal kotta nélkül. Régi olasz, német, angol és francia mesterek dalai, különböző stílusú könnyebb műdalok. 4-6 dal kotta nélkül.. Minden órán számonkérés, félév végén meghallgatás, 2 dal stílusos megformált előadása kotta nélkül. Magánének II. Tantárgy kódja EN 4406 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4405 Bordásné Gyöngyösi Erika Főiskolai adjunktus A tantárgy tanításának előfeltétele bizonyos fokú hangi és fiziológiai adottság. - egészséges hangszalag - tiszta intonáció - jó ritmusérzék - mutáció vége Az egészséges hangszervek tökéletes összműködésének kialakítása, helyes hangadásra való nevelés. Készítsük elő a hangot a tanulás folyamán jelentkező komolyabb és nehezebb feladatokra a későbbiekben jelentkező munkabírásra, nagy megterhelésre. A hangképzés váljon részévé az énektanításnak, adjon gazdag dalismeretet. Segítse az énekelt dalok megfelelő stílusban való megszólaltatását. A helyes légzés automatikussá válása, rezonancia, hangerő, hangterjedelem fejlesztése, átélt, stílusos megformálás, barokk díszítések stílszerű éneklése, recitativo gyakorlása, átélt stílusos megformálás. Barokk szerzők művei (4), a bécsi klasszicizmus fontosabb reprezentánsainak dalai (4-5), könnyebb romantikus dalok (2-3) kotta nélkül. Óránként számonkérés, a félév végén meghallgatás, 2 dal stílusosan megformált előadása kotta nélkül.

13 Magánének III. Tantárgy kódja EN 4407 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4406 Bordásné Gyöngyösi Erika Főiskolai adjunktus A tantárgy tanításának előfeltétele bizonyos fokú hangi és fiziológiai adottság. - egészséges hangszalag - tiszta intonáció - jó ritmusérzék - mutáció vége Az egészséges hangszervek tökéletes összműködésének kialakítása, helyes hangadásra való nevelés. Készítsük elő a hangot a tanulás folyamán jelentkező komolyabb és nehezebb feladatokra a későbbiekben jelentkező munkabírásra, nagy megterhelésre. A hangképzés váljon részévé az énektanításnak, adjon gazdag dalismeretet. Segítse az énekelt dalok megfelelő stílusban való megszólaltatását. Levegőkapacítás növelése, hangterjedelem tágítása, énektechnika, koloratúra fejlesztése, díszítések, futamok gyakorlása. Bécsi klasszikus, romantikus, XX. századi dalok. Óránként számonkérés, a félév végén meghallgatás, 2 dal stílusosan megformált előadása kotta nélkül. Magánének IV. Tantárgy kódja EN 4408 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4407 Bordásné Gyöngyösi Erika Főiskolai adjunktus A tantárgy tanításának előfeltétele bizonyos fokú hangi és fiziológiai adottság. - egészséges hangszalag - tiszta intonáció - jó ritmusérzék - mutáció vége Az egészséges hangszervek tökéletes összműködésének kialakítása, helyes hangadásra való nevelés. Készítsük elő a hangot a tanulás folyamán jelentkező komolyabb és nehezebb feladatokra a későbbiekben jelentkező munkabírásra, nagy megterhelésre. A hangképzés váljon részévé az énektanításnak, adjon gazdag dalismeretet. Segítse az énekelt dalok megfelelő stílusban való megszólaltatását. Az eddig elsajátított készségek továbbfejlesztése. A hallgató képessé kell hogy váljon az önálló munkára (beéneklés, önkontroll, önálló hibajavítás). Első látásra tudjon egy-egy dalt megformálva elénekelni. Nehezebb bécsi klasszikus, romantikus dalok, felkészülés a kollokviumra. A kollokvium anyaga: egy barokk dal, egy bécsi klasszikus vagy romantikus dal, egy XX. századi dal kotta nélkül.

14 Óránként számonkérés, félév végén kollokvium. Vezénylési gyakorlat I. Tantárgy kódja EN 4409 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 0+6 Előfeltétel (tantárgyi kód) Ferencziné Ács Ildikó A zenei történések analizáló megértése után és a megfelelő technikai ismeretek elsajátításával legyen képes a hallgató zeneműveket vezényelni. Zeneművek analizáló megismerésének mechanizmusa. Alapállás: helyes test- és kartartás, előkészítő helyzet. A vezénylés technikája, az avizó mint a vezénylés alapvető eszköze. Egyszerű ütemfajták és ütemrajzok. A hang megszüntetése, a leintés módozatai. Az ismeretek alkalmazásáról folyamatos gyakorlati munka keretében ad számot a hallgató. Vezénylési gyakorlat II. Tantárgy kódja EN 4410 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm+gyak) 0+6 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4409 Ferencziné Ács Ildikó A zenei történések analizáló megértése után és a megfelelő technikai ismeretek elsajátításával legyen képes a hallgató zeneműveket vezényelni. Váltakozó ütemek. Az ötös ütem. A ritmus érzékeltetése a vezénylő mozgásban. Avizó felütő ütemegységen, valamint csonka ütemegységen. Az ismeretek alkalmazásáról folyamatos gyakorlati munka keretében ad számot a hallgató. Vezénylési gyakorlat III. Tantárgy kódja EN 4411 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm+gyak) 0+6 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4410 Ferencziné Ács Ildikó

15 E tantárgy keretében a hallgató a zenei történések analizáló megértése után a megfelelő technikai ismeretek elsajátításával zenei folyamatok vezetésére lesznek alkalmasak. A tempó változásai. Egyszerű ütemek más tartalommal. A parlando vezénylése. Gregorián dallam irányítása Az ismeretek alkalmazásáról folyamatos gyakorlati munka keretében ad számot a hallgató. Vezénylési gyakorlat és karvezetés Tantárgy kódja EN 4412 Meghirdetés féléve 4, Összóraszám (elm+gyak) 0+9 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4411 Ferencziné Ács Ildikó A zenei történések analizáló megértése után és a megfelelő technikai ismeretek elsajátításával legyen képes a hallgató zeneműveket vezényelni és betanítani. Egyben ütött és összetett ütemek vezénylése. Hangszerkíséretes és ciklikus művek irányítása. Zeneművek betanításának módozatai, próbafázisok. Kiadott zenemű önálló feldolgozása és megtanítása a csoporttársaknak. Az ismeretek alkalmazásáról folyamatos gyakorlati munka keretében ad számot a hallgató. Népzeneelmélet / Népzenénk alapjai I. Tantárgy kódja EN 4501 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel - Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A népzenénk alapjai tárgy a további népzene elméleti tárgyak alapvetése. A magyar népzene anyagát általános szempontok szerint, a hagyományos kultúrában betöltött szerepe, funkciója alapján mutatja be. A tantárgy tartalma. Részletesen ismerteti az alkalomhoz kötődő zenei anyagot, különös tekintettel az emberi élet fordulóihoz és a jeles napokhoz kapcsolódó szokásanyagra. Kiselőadás megtartása az egyes témakörökhöz kapcsolódva. Népzeneelmélet / Népzenénk alapjai II. Tantárgy kódja EN 4502

16 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4501 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A népzenénk alapjai tantárgy második félévében folytatódik a magyar népzene anyagának megismerése. A magyar népzene anyagának a térbeli és időbeli tagolhatóság szempontja szerinti bemutatása. A népzene funkcionális szempontú vizsgálata mellett, a vízszintes tagolódás, vagyis a népzenei dialektusok jellegzetes zenei anyagának, hangszeres kultúrájának, előadásmódbéli sajátosságainak áttekintése a félév anyaga. Figyelembe véve a legújabb tudományos kutatások eredményeit, a klasszikus dialektusterületek behatárolásának problematikáját is. Kiselőadás készítése. Népzeneelmélet / Népzenetörténet I. Tantárgy kódja EN 4503 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4502 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A népzene kutatásának, a népzenei gyűjtések tudományos feldolgozásának története átfogó bemutatása. A tudományos munka mai problémáinak értelmezése. A népzene iránti érdeklődés kezdetei, a kutatás sajátosságai a 19. és a 20. században. A kutatási eredmények mellett a gyűjtött anyag rendezéstörténetével is foglalkozik a tárgy (Bartók Béla, Kodály Zoltán, Járdányi Pál, Dobszay László és Szendrei Janka rendszer elképzelései). A tudományos kutatások során napvilágot látott alapvető tanulmányok, gyűjtemények bemutatása is gazdagítja az anyagot. Kiselőadás megtartása. Népzeneelmélet / Népzenetörténet II. Tantárgy kódja EN 4504 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4503 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva

17 A népzene történeti rétegeinek áttekintése. A magyar népzene történeti fejlődése, változása összefüggéseinek bemutatása A félév folyamán részletesen, dallampéldákkal gazdagon illusztrálva tekinti át a honfoglalás előtti korszak zenei hagyatékát illetve a honfoglalás utáni évszázadok kulturális hatásának ma is kimutatható jegyeit népzenénkben. Kiselőadás megtartása: Népzeneelmélet / Összehasonlító népzene I. Tantárgy kódja EN 4505 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4504 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva Az összehasonlító zenefolklorisztika módszerével azonosságok és különbségek tanulmányozása a magyar és a rokon népek zenéjében. Az összehasonlító zenefolklorisztika fogalmának, kutatási területének, módszereinek megismerése. A finnugor (hanti, manysi, udmurt, mordvin, cseremisz) népek és a török (csuvas, tatár, baskír) népek legfőbb zenei sajátosságai. A beleső-ázsiai pentaton hagyomány (mongol, ujgur népek zenéje) valamint Bartók Béla yürük népzenei gyűjtése kerül bemutatásra. Önálló dolgozat készítése. Népzeneelmélet / Összehasonlító népzene II. Tantárgy kódja EN 4506 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4505 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva Az európai népek hagyományos zenéjének tanulmányozása, különös tekintettel a szomszéd népek zenei kultúrájára. Az összehasonlító zenefolklorisztika módszerével azonosságok és különbségek tanulmányozása a magyar és a szomszédnépek zenéjében. A tudományos rendszerezésben alkalmazott európai népzenei katalógus rendszerének tanulmányozása. Európa északi (svéd, norvég lapp, finn, észt, skót, ír, velszi), nyugati (francia, breton, német) déli (portugál, spanyol, olasz) népeinek valamint a Balkán félsziget (albán, görög, török, bolgár, dél-szláv) etnikai csoportjai hagyományos zenei kultúrájának bemutatása. A szomszédos országok (osztrák, cseh, szlovák, ruszin, román) népei illetve magyar népzenei sajátosságok összevetése, esetleges hatás, kölcsönhatás vizsgálata. Önálló dolgozat készítése.

18 Népzeneelmélet/Hangszeres népzene Tantárgy kódja EN 4507 Meghirdetés féléve 7. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4506 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A magyar népi hangszerek, jellegzetes hangszertársulások bemutatása. Az instrumentális zene jellegzetességeinek áttekintése. A népi hangszerek osztályozása a klasszikus hangszerek osztályozási rendje (Sachs-Hornbostel rendszere) szerint. A hagyományos hangszertársulások bemutatása mellett a magyar nyelvterület egyes dialektusait jellemző hangszeres kultúra, valamint a tánckultúra és a hangszeres zene összefüggéseinek áttekintése. Önálló dolgozat készítése. Népzeneelmélet szigorlat Tantárgy kódja EN 4508 Meghirdetés féléve 7. Összóraszám (elm+gyak) Szigorlat Előfeltétel EN 4507 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A hallgató adjon számot a népzeneelmélet hét félévet felölelő anyagáról. Ismerje a magyar népzene anyagát, hagyományos kultúrában betöltött szerepét. Összefüggésében lássa a magyar népzene térbeli és időbeli tagoltságát, történeti előzményeit, az egyes dialektusok sajátos zenei anyagát, hangszeres kultúráját, jellegzetes dallamtípusait. Rendelkezzen átfogó tudással az európai népek hagyományos zenéjével kapcsolatban, különös tekintettel a szomszéd népek zenéjére. Ismerje a magyar népzenetudomány kialakulásának, fejlődésének történetét. Legyen tájékozott a legújabb kutatási eredményekkel, szakirodalmi és hangzó kiadványokkal kapcsolatban. Ismerje a szaktudományi intézményeket, a legfontosabb archívumokat. Népdaléneklés I. Tantárgy kódja EN 4509 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm+gyak) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Juhász Erika Főiskolai adjunktus

19 A népdalok stílusos előadásának hangképzés, díszítéstechnika, egyéni kifejezésmód, előadásmód elsajátítása mind önállóan, mind hangszeres kísérettel. A népdalismeret bővítése részben a történeti stílusrétegek jellegzetes példáinak, részben az egyes dialektusokra jellemző dallamtípusok és ezek variánsainak megismerésével a választott A hangszer jellegzetes repertoárjához igazodva történik. A személyre szabottan összeállított zenei anyag biztos stílusismeretet nyújt az egyes dialektusokon belül. Ennek keretében megismerhetik a hallgatók a különböző tájegységekre jellemző díszítőformulákat, díszítéstechnikákat is. A tanult dallamokból népdalcsokrok összeállítása, előadása. Népdaléneklés II. Tantárgy kódja EN 4510 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elm+gyak) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4509 Juhász Erika Főiskolai adjunktus A népdalok stílusos előadásának hangképzés, díszítéstechnika, egyéni kifejezésmód, előadásmód elsajátítása mind önállóan, mind hangszeres kísérettel. A népdalismeret bővítése részben a történeti stílusrétegek jellegzetes példáinak, részben az egyes dialektusokra jellemző dallamtípusok és ezek variánsainak megismerésével a választott A hangszer jellegzetes repertoárjához igazodva történik. A személyre szabottan összeállított zenei anyag biztos stílusismeretet nyújt az egyes dialektusokon belül. Ennek keretében megismerhetik a hallgatók a különböző tájegységekre jellemző díszítőformulákat, díszítéstechnikákat is. A tanult dallamokból népdalcsokrok összeállítása, előadása. Népdaléneklés III. Tantárgy kódja EN 4511 Meghirdetés féléve 7. Összóraszám (elm+gyak) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4510 Juhász Erika Főiskolai adjunktus A népdalok stílusos előadásának hangképzés, díszítéstechnika, egyéni kifejezésmód, előadásmód elsajátítása mind önállóan, mind hangszeres kísérettel. A népdalismeret bővítése részben a történeti stílusrétegek jellegzetes példáinak, részben az egyes dialektusokra jellemző dallamtípusok és ezek variánsainak megismerésével a választott A hangszer jellegzetes repertoárjához igazodva történik. A személyre szabottan összeállított zenei anyag biztos stílusismeretet nyújt az egyes dialektusokon belül. Ennek keretében meg-

20 ismerhetik a hallgatók a különböző tájegységekre jellemző díszítőformulákat, díszítéstechnikákat is. A tanult dallamokból népdalcsokrok összeállítása, előadása. Népdaléneklés IV. Tantárgy kódja EN 4512 Meghirdetés féléve 8. Összóraszám (elm+gyak) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4511 Juhász Erika Főiskolai adjunktus A népdalok stílusos előadásának hangképzés, díszítéstechnika, egyéni kifejezésmód, előadásmód elsajátítása mind önállóan, mind hangszeres kísérettel. A népdalismeret bővítése részben a történeti stílusrétegek jellegzetes példáinak, részben az egyes dialektusokra jellemző dallamtípusok és ezek variánsainak megismerésével a választott A hangszer jellegzetes repertoárjához igazodva történik. A személyre szabottan összeállított zenei anyag biztos stílusismeretet nyújt az egyes dialektusokon belül. Ennek keretében megismerhetik a hallgatók a különböző tájegységekre jellemző díszítőformulákat, díszítéstechnikákat is. A tanult dallamokból népdalcsokrok összeállítása, előadása. Népi hangszer A I. Tantárgy kódja EN 4513 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám 3 Előfeltétel - Rőmer Ottó A népi hangszerek alapvető technikai megoldásainak elsajátítása. A hallgatónak lehetősége van megismerni a különböző stílusok hasonlóságait és különbözőségeit. Előadásban a dinamikus és kifejező játékmódra való törekvés dominál. Ez a tantárgy előtanulmányokra épít. A citera megismerése írott források alapján. Az általános iskolai tananyagban szereplő népdalok elsajátítása. A jobb és a bal kéz koordinációja. A furulya történeti áttekintése. Általános és egyéni díszítések alkalmazása székelyföldi lassú csárdás és forgatós dallamokon keresztül. A hegedű fejlődésének áttekintése. Az intonáció és a hangképzés fejlesztése. A somogyi ugrós, lassú és friss csárdás megismerése. A brácsa és a hegedűkontra történeti áttekintése. A hangszerek különböző játékmódjainak megismerése. Az alkalmazkodó képesség kialakítása az adott prímáshoz. A somogyi ugrós, lassú és friss csárdás kísérete. A bőgő fejlődésének története. Az alapvonások elsajátítása a somogyi zenében. Biztonságos intonáció és hangképzés kialakítása. Órai számonkérés. Az aktuális anyag játéka.

ÉNEK-ZENE, NÉPZENETANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT

ÉNEK-ZENE, NÉPZENETANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT A.) KÖTELEZŐ TÁRGYAK Zeneelméleti alapismeretek Tantárgy kódja EN 1101 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 1+1 Ördög Mária A zeneelmélet és szolfézs tantárgyak tanulása-tanítása során

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

Az Ének-zene-, népzenetanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Ének-zene-, népzenetanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Az Ének-zene-, népzenetanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Ének-zene-, népzenetanár szak Tagozat: levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

ÉNEK ZENE TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

ÉNEK ZENE TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT A KÖTELEZŐ TÁRGYAK Zeneelméleti alapismeretek Tantárgy kódja EZ 1101 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 1+1 Ördög Mária A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései célja:

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 18. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések Ének-zene 2012/13 1. Zenetörténet 1.Népzene: - 20 magyar népdal, valamint két más nemzetiségű népdal előadása emlékezetből - A régi és az új stílusú népdalok jellemzőnek ismerete - A népdalelemzés szempontjai:

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉPZENE

HELYI TANTERV NÉPZENE Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tatabánya HELYI TANTERV NÉPZENE Tatabánya, 2011. 05.27. 1 TARTALOMJEGYZÉK ZENEMŰVÉSZETI ÁG - NÉPZENE...3 Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói...3

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. ZENEFELISMERÉS Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Zenefelismerés Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 201. október 25. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után.

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után. Alapozó szolfézs (Ének I) Tantárgy kódja TAB 1501 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám 2 Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Deákné Kecskés Mónika DLA főiskolai docens 2. Az

Részletesebben

III. Országos népzenei verseny

III. Országos népzenei verseny III. Országos népzenei verseny A verseny időpontja: 2012. március 30-31. Rendező: Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola Cím: 2600 Vác, Kossuth tér 3. Telefon: 06-27-317-180 E-mail: info@pikethy.net;

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA

A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA A LISZT FERENC ZENEMŰ VÉSZETI EGYETEM EGYHÁZZENEI TANSZAKÁNAK FELVÉTELI ÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓJA AZ ALAPKÉPZÉS (BA) IRÁNT ÉRDEKLŐ DŐK SZÁMÁRA :: 2007 Kedves Jelentkező! Örömmel látjuk Önt a Liszt Ferenc

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

4. TANANYAG. évi 66 óra (heti 2x30 perc) (csoportos óra esetén: 2x45 perc)

4. TANANYAG. évi 66 óra (heti 2x30 perc) (csoportos óra esetén: 2x45 perc) 4. TANANYAG A furulya különbözı fajtái az egész magyar nyelvterületen ismertek, ezért a különbözı dialektusok és játéktechnikai szempontból is igen eltérı furulyafélék (pl. a játszólyuk nélküli tilinkó,

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés, partitúrajáték

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés, partitúrajáték Az A) vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) A vizsgafeladat ismertetése: Lapról

Részletesebben

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene

Gimnázium 11-12. Művészetek - Ének-zene 11. évfolyam. Az ének-zene tantárgy a 11 12. évfolyamon a NAT alábbi fejlesztési területeit képviseli hatékonyan: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség,

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Barokk zeneirodalom Tantárgy kódja EZ 3301 1. A tantárgy általános célja hasznosítani tud. Egyegy mű elemzésével járuljon hozzá a zeneművek esztétikai birtokbavételéhez.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

IV. korcsoport: 12. és13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam tanulói.

IV. korcsoport: 12. és13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam tanulói. IV. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY A verseny időpontja: 2015. április 10-12. Rendező: Selye J. Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézménye Cím: 2600 Vác, Kossuth tér 3. Telefon: 06-27-317-180

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

Jazz-énekes Jazz-zenész

Jazz-énekes Jazz-zenész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A VIZSGA FORMÁJA Középszinten: szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A magyar népzene alapjai érettségi vizsga célja A magyar népzene alapjai

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI A magyar népzene alapjai emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Dallam lejegyzése

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 27. 14:00 I. Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló

A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék. Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellemformáló ÉNEK-ZENE A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül történő

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FELHÍVÁS. 30 órás akkreditált továbbképző tanfolyamot. Időpontok: 2012. április 21., május 19., június 9.

TOVÁBBKÉPZÉSI FELHÍVÁS. 30 órás akkreditált továbbképző tanfolyamot. Időpontok: 2012. április 21., május 19., június 9. TOVÁBBKÉPZÉSI FELHÍVÁS A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete 30 órás akkreditált továbbképző tanfolyamot hirdet három témakörben gyermekkórusok karnagyai, illetve általános,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint JAZZ-ZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint CD lejátszó

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb jai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 12. Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Második tanári szakot megalapozó szakmai ismeretek TANTÁRGYLEÍRÁS

Második tanári szakot megalapozó szakmai ismeretek TANTÁRGYLEÍRÁS Második tanári szakot megalapozó szakmai ismeretek TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Zeneelmélet alapjai ENB1202 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 Dr. Pintér-Keresztes

Részletesebben

TANTÁRGY: 27 IMPROVIZÁCIÓ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŰVÉSZET, ÉNEK-ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 27 IMPROVIZÁCIÓ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŰVÉSZET, ÉNEK-ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 27 IMPROVIZÁCIÓ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŰVÉSZET, ÉNEK-ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Ének-zene tanmenet (általános iskolai)

Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Európai Iskolák A Legfelsőbb Tanács Főtitkárának Hivatala Hivatkozási szám: 2002-D-7410-hu-3 Eredeti Végleges változat Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Elfogadta a Legfelsőbb Tanács 2003. május 6.,

Részletesebben

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Helyi tanterv a szakközépiskola 9-10. é Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az ének-zene tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004.

Részletesebben

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is.

A tankönyvben található zenei szemelvények, gyakorlatok alkalmasak a kerettanterv által biztosított 10%-os szabad órakeret kitöltésére is. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet. 2. sz. melléklet 2.2.12. A) változatához Ének-zene az általános iskolák 5-8. évfolyama számára Kerettantervi megfelelés Jelen helyi

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

Zenei építkezés alapkövei

Zenei építkezés alapkövei TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI, MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat

ÉNEK-ZENE 5-8. Ének-zene. Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára. A változat Ének-zene Kerettanterv az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 19. 14:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A magyar népzene

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 1-2. évfolyam Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam lehetőleg kotta nélkül, a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. ALAPFOK

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSA ALAPOZÓ MODUL ÉNEK-ZENE ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSA Tantárgy neve Filozófiatörténet AIB1002 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Dr. Trembeczki István főiskolai docens FT A tantárgy

Részletesebben

A 86. sorszámú Népzenész (szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Népzenész (szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Népzenész (szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK

ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK ZENEMŰVÉSZETI ÁG 1 ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK ZENEMŰVÉSZETI ÁG 2 ZENEMŰVÉSZETI ÁG AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI: Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Teológia és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam Tematikai Zenei reprodukció Éneklés 16 Az általános iskolában megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Ének-zene tantárgyból

Ének-zene tantárgyból Közép szintű gyakorlati vizsga tételsora és értékelési útmutató Ének-zene tantárgyból 2008. Összeállította: Tóth Mária szaktanár Lovassy László Gimnázium Veszprém Ének-zene gyakorlati vizsga A tételsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 16. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1512 É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 9. ÉVFOLYAM (párhuzamos képzés); I. ÉVFOLYAM (érettségi utáni szakképzés) BRÁCSA főtárgy: - 2 gyakorlat, - 1 versenymű saroktétele, - 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 71 ZENEELMÉLET ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Karvezetés, Zenei Elméleti és Kórus Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

54 212 04 0010 54 01 Hangkultúra szak Klasszikus zenész 54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész(a hangszer Klasszikus zenész

54 212 04 0010 54 01 Hangkultúra szak Klasszikus zenész 54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész(a hangszer Klasszikus zenész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben