ÉNEK-ZENE, NÉPZENETANÁR SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉNEK-ZENE, NÉPZENETANÁR SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT"

Átírás

1 ÉNEK-ZENE, NÉPZENETANÁR SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT A., KÖTELEZŐ TÁRGYAK Zeneelméleti alapismeretek Tantárgy kódja EN 4101 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 3+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) Ferencziné Ács Ildikó A szolfézs-zeneelmélet tanulmányok során felmerülő legfontosabb kifejezések, fogalmak, gyakorlati ismeretek áttekintése, elmélyítése. Az eddigi tanulmányok során szerzett ismeretek rendszerezése, pontosítása, az esetleges hiányosságok számbavétele és pótlása. A zenei hang fogalmának és tulajdonságainak meghatározása, ezen belül a hangmagassághoz, időtartamhoz, hangerősséghez, hangszínhez tartozó legfontosabb ismeretek elsajátítása. Mindezek mellett szerepel az anyagban a kulcsok, oktávszakaszok összefüggéseinek, az előjegyzések, a hangnemek, kvintkör, kvintoszlop, hangrendszerek és hangsorok világának feltárása, a hangközökhöz, hangzatokhoz fűződő, valamint a ritmus, ütem, tempó területeihez kapcsolódó ismeretek számbavétele, a leggyakoribb főleg olasz eredetű zenei szakkifejezések elsajátítása. Szintfelmérő teszt után speciális gyakorló feladatok megoldásával ad számot a hallgató az ismeretanyag elsajátításáról. Középkori és reneszánsz zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4102 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4101 Ferencziné Ács Ildikó A középkori és reneszánsz vokális muzsika jellegzetes műfajainak, stíluselemeinek megismertetése. A gregorián zene területén: jellegzetes énektípusok megismerése és megszólaltatása, a szolmizáció, a hangrendszer, az írásbeliség kialakulási folyamatának elsajátítása. A vokális többszólamúság kezdeti formáinak és fejlődésének áttekintése, az Ars antiqua és Ars nova jellegzetes műfajain keresztül a reneszánsz motettáig. A reneszánsz vokálpolifónia sajátosságainak megismerése: dallamvilága, hangkészlete, a többszólamú szerkesztés alapelvei, a modális harmóniavilág. Az ismeretek alkalmazásáról házi dolgozat formájában ad számot a hallgató.

2 Barokk zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4103 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4102 Ferencziné Ács Ildikó A barokk zene jellegzetes műfajainak, formáinak, stíluselemeinek megismertetése. A barokk zene dallam-, ritmus-, és harmóniavilágának feltérképezése. A kor vokális és instrumentális műfajainak áttekintése (az opera kialakulása, az oratórium, kantáta és egyéb oratórikus műfajok jellemzése, a barokk kontrapunkt műfajai, illetve concerto, concerto grosso, szvit, barokk szonáta). Jellegzetes barokk zenei formák megismerése. Kapcsolódó harmóniai ismeretek bővítése. Az ismeretek alkalmazása házi dolgozat, valamint a félév végén írásbeli ellenőrzés formájában történik. Klasszikus zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4104 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4103 Ferencziné Ács Ildikó A klasszikus zene jellegzetes műfajainak, formáinak, stíluselemeinek megismertetése. A bécsi klasszicizmus formavilágának áttekintése (egy-, két-, háromtagúság, szonáta, triós, rondó, szonátarondó és variációs forma). Jellegzetes klasszikus műfajok megismerése. A stílus dallam- ritmus- és harmóniavilágának feltérképezése a megismert művek alapján. Kapcsolódó összhangzattani ismeretek alkalmazása. Évközi ellenőrzés módja Az ismeretek alkalmazásáról analizáló házi dolgozat formájában ad számot a hallgató. Romantikus zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4105 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4104 Ferencziné Ács Ildikó

3 A romantikus zene jellegzetes műfajainak, stíluselemeinek, modulációtípusainak megismertetése. A romantika korának áttekintése az alábbi szempontok szerint: - romantikus stílusjegyek, - klasszikus műfajok megszűnése illetve továbbélése, - új műfajok megjelenése, - hangnemi kapcsolatok kibővülése, - régi hangrendszerek újjáéledése, újak megjelenése. Az ismeretek alkalmazása házi dolgozat, valamint a félév végén írásbeli ellenőrzés formájában történik. XX. századi zeneelmélet Tantárgy kódja EN 4106 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4105 Ferencziné Ács Ildikó A XX. századi zene jellegzetes stílusirányzatainak, műfajainak megismertetése. Áttekintés: A XX. század zenéjének néhány meghatározó stílusirányzata illetve zeneszerző egyénisége. Bartók Béla jellegzetes dallam-, harmónia-, és formavilágának részletes megismertetése. Kortárs zeneművek legfontosabb zenei eszközeinek számbavétele. Az ismeretek alkalmazása házi dolgozat, valamint a félév végén írásbeli ellenőrzés formájában történik. Zeneelmélet szigorlat Tantárgy kódja EN 4107 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) Szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4106 Ferencziné Ács Ildikó A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli feladat két különböző stílusú zenemű hangnemi, harmóniai, stiláris és formai elemzése. A szóbeli vizsgán a hallgatónak számot kell adnia arról, hogy ismeri a különböző zenetörténeti stíluskorszakok jellegzetes műfajait, formáit, a bennünk megjelenő zeneszerzési technikákat, harmóniai megoldásokat, legfontosabb zenei kifejezőeszközöket, stíluselemeket. A tételsor alapján a hallgatónak két különböző stíluskorszakból származó témát kell ismertetnie, s az elmondottakat az ajánlott zeneművek valamelyikének kottából való részletes ismertetésével, elemzésével (lehetőség szerint előadásával) alátámasztania.

4 Szolfézs I. Tantárgy kódja EN 4201 Meghirdetés féléve 1. Ősszóraszám 6 Előfeltétel - Ördög Mária főiskolai docens A zenei írás-olvasás, memória fejlesztése olyan feladatok segítségével, amelyek egyben a hallgatók zenei stílusismeretét, zeneirodalmi és zeneelméleti tájékozottságát elmélyítik. A tárgy tartalma: A középkor és a reneszánsz, valamint a magyar népdal és históriás ének ritmus és dallamvilága. Reneszánsz harmóniák. A C-kulcsok ismerete, alapvető zenei fogalmak. A zenei helyesírás szabályai. A félév során 4-6 ének-zongorás feladatot kell megtanulni, néhány madrigált és motettát, gregorián dallamot memorizálnak a hallgatók. Az órákon írásbeli feladatokat (hangközök, hangsorok, harmónialáncok, reneszánsz dallamok, népdalok lejegyzése) kell megoldani. Szolfézs II. Tantárgy kódja EN 4202 Meghirdetés féléve 2 Összóraszám 6 Előfeltétel EN 4201 Ördög Mária A zenei írás-olvasás, memória fejlesztése olyan feladatok segítségével, amelyek egyben a hallgatók zenei stílusismeretét, zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottságát elmélyítik. Anyaggyűjtés a barokk és bécsi klasszicizmus világából. A C kulcsok használatának és ismeretének elmélyítése. Moduláció és szolmizáció kapcsolata. Bonyolult ritmikai feladatok.a félév során 4-6 ének-zongorás feladatot kell bemutatni. Memorizálandó a fenti stíluskorszakokból néhány kórusmű, kánon, korál. Évközi ellenőrzés módja : Folyamatos Szolfézs III. Tantárgy kódja EN 4203 Meghirdetés féléve 3 Összóraszám 6 Előfeltétel EN 4202 Ördög Mária

5 A zenei írás-olvasás, memória fejlesztése olyan feladatok segítségével, amelyek egyben a hallgatók zenei stílusismeretét, zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottságát elmélyítik. A tárgy tartalma: Anyaggyűjtés a romantika és a XIX. század fordulója zenéjéből. Tipikus romantikus dallamok és harmóniasorok lejegyzése. A félév során 4-6 ének-zongorás feladatot kell bemutatni. Memorizálandó a fenti stíluskorszakokból néhány kórusmű, kánon, tipikus vezérdallam. Folyamatos Szolfézs IV. Tantárgy kódja EN 4204 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám 6 Előfeltétel EN 4203 Ördög Mária A zenei írás-olvasás, memória fejlesztése olyan feladatok segítségével, amelyek egyben a hallgatók zenei stílusismeretét, zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottságát elmélyítik. Anyaggyűjtés a XX. század zenéjéből, különös tekintettel Kodály és Bartók kórusműveire, Kodály zenepedagógiai művei. XX. századi dallamok lejegyzése egy és több szólamban. A félév során 4-6 ének-zongorás feladatot kell bemutatni. Memorizálandó néhány kórusmű, kánon, dal. Folyamatos Szolfézs szigorlat Tantárgy kódja EN 4205 Meghirdetés féléve 4 Összóraszám Szigorlat Előfeltétel EN 4204 Ördög Mária A szolfézs szigorlat a négy féléves stúdiumra épül. Értékeli a zenei írás olvasás feladatkörében megszerzett tudást. Két részből áll: írásbeli vizsga, melynek során különböző típusú (harmonikus, melodikus, ritmikai és polifón) feladatok megoldására kerül sor. Szóbeli vizsgára csak sikeres (elégséges) írásbeli után kerülhet sor, melynek tételsora lapról éneklést, egyszólamú, többszólamú, ének-zongorás feladatokat és memoriter bemutatását tartalmazza.

6 Transzponálás és partituraolvasás I. Tantárgy kódja EN 4206 Meghirdetés féléve 5 Ősszóraszám 2 Előfeltétel - Démuthné Ferenczi Erzsébet Megismertetni a hallgatókkal azokat a módszereket, amelyek segítségével egyszerű kórusműveket, dalokat mélyebb vagy magasabb fekvésben az eredeti kottakép átírása nélkül zongorán meg tudják szólaltatni. Ezzel párhuzamosan 3-4 szólamú partitúrák (kórusművek, kamarazenei alkotások) megszólaltatására kerül sor. Az elsajátítás során, C kulcsok segítségével különböző stíluskorszakok zenéjét transzponálják a hallgatók. Megtanulják a partitúrák zongorán történő megszólaltatását, ezáltal képessé válnak ismeretlen kottaképek hiteles megismerésére. Az évközi ellenőrzés módja: Rendszeres. Óráról-órára bemutatja a hallgató a hét során megtanult anyagot. A félév során 6-8 zenemű transzponálására és 4-5 zenemű zongorán történő megszólaltatására kerül sor. Transzponálás és partituraolvasás II. Tantárgy kódja EN 4207 Meghirdetés féléve 6 Ősszóraszám 2 Előfeltétel EN 4206 Démuthné Ferenczi Erzsébet Megismertetni a hallgatókkal azokat a módszereket, amelyek segítségével egyszerű kórusműveket, dalokat mélyebb vagy magasabb fekvésben az eredeti kottakép átírása nélkül zongorán meg tudják szólaltatni. Ezzel párhuzamosan 3-4 szólamú partitúrák (kórusművek, kamarazenei alkotások) megszólaltatására kerül sor. Az elsajátítás során, C kulcsok segítségével különböző stíluskorszakok zenéjét transzponálják a hallgatók. Megtanulják a partitúrák zongorán történő megszólaltatását, ezáltal képessé válnak ismeretlen kottaképek hiteles megismerésére. Az évközi ellenőrzés módja: Rendszeres. Óráról-órára bemutatja a hallgató a hét során megtanult anyagot. A félév során 6-8 zenemű transzponálására és 4-5 zenemű zongorán történő megszólaltatására kerül sor. Zenetörténet/magyar Tantárgy kódja EN 4301 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám(elm.+gyak.) 6+3

7 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ördög Mária Mutassa be a magyar zenei élet alakulását, a honfoglalástól napjainkig. Ismertesse a különböző korszakok stílusjegyeit, kiemelkedő alkotóit és alkotásait. Hívja fel a figyelmet az általános iskolai zenehallgatás anyagában szereplő szemelvényekre, azok történelmi, irodalmi, képzőművészeti kapcsolataira. Segítse a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére. Az őshaza, a népvándorlás, a honfoglalás zenei eseményei. A magyar középkor. A históriás énekek, zenei kódexek, templomi énekes könyvek. A kuruc kor zenéje. A kollégiumok és főúri rezidenciák zenei élete. A verbunkos kialakulása, virágzása és képviselőik. Liszt és Erkel munkássága. Népies műdalszerzők. A XX. század magyar zenéje. Kodály és Bartók élete, művei. A mai magyar zenei élet. - Zenetörténet Egyetemes I. Tantárgy kódja EN 4302 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm.+gyak.) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ördög Mária Mutassa be az egyetemes zenetörténet korszakait, főbb stílusait, zenei életét, jelentősebb alkotóit és azok műveit. Ismertesse meg a zenehallgatás szerepét a zenei szemelvények kiválasztásának, elrendezésének elveit, funkcióját az általános iskola ének-zenei nevelésének egészében. Tegye képessé a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére. A zene kezdetének bemutatása, az ókor zenéje. Az európai zenetörténet kezdete. A középkor templomi és világi zenéje. A XV-XVI. Század vokális műfajai és jelentős képviselői. Palesztrina, Lassus munkássága. A XVI. Század hangszeres műfajai. A barokk általános jellemzői, új műfajok születése, a korai és középső barokk kor zeneszerzői. Zenehallgatási anyag felismerése írásban Zenetörténet Egyetemes II. Tantárgy kódja EN 4303 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm.+gyak.) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4302 Ördög Mária

8 Mutassa be az egyetemes zenetörténet korszakait, főbb stílusait, zenei életét, jelentősebb alkotóit és azok műveit. Ismertesse meg a zenehallgatás szerepét a zenei szemelvények kiválasztásának, elrendezésének elveit, funkcióját az általános iskola ének-zenei nevelésének egészében. Tegye képessé a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére. Bach és Handel élete és munkássága. A rokokó gáláns stílus megjelenése. Az opera műfajának átalakulása és Gluck reformja. A hangszeres zene megújulása. A szonátaforma és műfaj kialakulása. A zenei élet központjai. A bécsi iskola vezető szerepe. Haydn, Mozart, Beethoven élete és művészete. Zenehallgatási anyag felismerése írásban Zenetörténet Egyetemes III. Tantárgy kódja EN 4304 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm.+gyak.) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4303 Ördög Mária Mutassa be az egyetemes zenetörténet korszakait, főbb stílusait, zenei életét, jelentősebb alkotóit és azok műveit. Ismertesse meg a zenehallgatás szerepét a zenei szemelvények kiválasztásának, elrendezésének elveit, funkcióját az általános iskola ének-zenei nevelésének egészében. Tegye képessé a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére. A XIX. század romantikus zenéje. Új műfajok bemutatása, a nemzeti jelleg kiemelése. A tartalom, a forma, az esztétikum gazdagodása e korszakban. A dalirodalom, a zongorairodalom, operák és szimfonikus költemények bemutatása. A korszak kiemelkedő alkotóik és műveik. A századforduló zenéje, a kései romantika, a zenei impresszionizmus. Zenehallgatási anyag felismerése írásban Zenetörténet Egyetemes IV. Tantárgy kódja EN 4305 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm.+gyak.) 6+3 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4304 Ördög Mária Mutassa be az egyetemes zenetörténet korszakait, főbb stílusait, zenei életét, jelentősebb alkotóit és azok műveit. Ismertesse meg a zenehallgatás szerepét a zenei szemelvények kiválasztásának, elrendezésének elveit, funkcióját az általános iskola ének-zenei nevelésének egészében. Tegye képessé a hallgatót egy-egy zenemű esztétikai elemzésére.

9 A XX. század főbb zenei irányzatai és meghatározó képviselői. Folklorizmus, neoklasszicizmus, expresszionizmus, alleatória, totális seliralizmus, elektronikus zene. Napjaink zenei élete Zenehallgatási anyag felismerése írásban Zenetörténet szigorlat Tantárgy kódja EN 4306 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm.+gyak.) Szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4305 Ördög Mária A hallgató az előző 5 félév tanulmányai alapján adjon számot a zenetörténeti ismereteiről. A szigorlat csak szóbeliből áll. A tételek három különböző részre oszthatók: a.) zenetörténeti korszakok, stílusok és intézményrendszerek ismerete b.) zeneszerzők élete és munkássága c.) egy-egy jelentősebb alkotás elemzése Ezekről a hallgató önállóan tudjon beszélni. Zongora I. Tantárgy kódja EN 4401 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm.+gyak.) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Nadzon Gusztáv A hangszerjáték segítségével kialakítsa és továbbfejlessze a hallgatók zenei és hangszertechnikai készségét. A kialakult készségek hozzájárulnak a tanszék globális zenei nevelési céljainak eléréséhez, és segítik más zenei tárgyak ismereteinek elsajátítását. A hallgatók elsajátítják az ének-zenetanári munkájuk során szükséges hangszeres zenei anyagokat. Alapkövetelmény: A tananyag kiválasztása és félévenkénti ütemezése a hallgató előképzettségének függvénye. Zongoraiskola I. tudásszintje esetén 20 mű Zongoraiskola II. tudásszintje esetén 12 Bach: 13 könnyű zongoradarab tudásszintje esetén 10 Bach: 18 kis prelúdium tudásszintje esetén 8 Bach: Kétszólamú invenciók tudásszintje esetén 6 Bach: Háromszólamú invenciók tudásszintje esetén 5 Bach: Wohltemperiertes Klavier szintjén 4 A műveket stílusuknak megfelelően, kotta nélkül kell előadni. A tananyagnak tartalmaznia kell Bach művet, klasszikus szonátatételt, romantikus és XX. századi darabot. Folyamatos órai számonkérés.

10 Zongora II. Tantárgy kódja EN 4402 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm.+gyak.) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4401 Nadzon Gusztáv A hangszerjáték segítségével kialakítsa és továbbfejlessze a hallgatók zenei és hangszertechnikai készségét. A kialakult készségek hozzájárulnak a tanszék globális zenei nevelési céljainak eléréséhez, és segítik más zenei tárgyak ismereteinek elsajátítását. A hallgatók elsajátítják az ének-zenetanári munkájuk során szükséges hangszeres zenei anyagokat. Alapkövetelmény: A tananyag kiválasztása és félévenkénti ütemezése a hallgató előképzettségének függvénye. Zongoraiskola I. tudásszintje esetén 20 mű Zongoraiskola II. tudásszintje esetén 12 Bach: 13 könnyű zongoradarab tudásszintje esetén 10 Bach: 18 kis prelúdium tudásszintje esetén 8 Bach: Kétszólamú invenciók tudásszintje esetén 6 Bach: Háromszólamú invenciók tudásszintje esetén 5 Bach: Wohltemperiertes Klavier szintjén 4 A műveket stílusuknak megfelelően, kotta nélkül kell előadni. A tananyagnak tartalmaznia kell Bach művet, klasszikus szonátatételt, romantikus és XX. századi darabot. folyamatos órai számonkérés, félév végén beszámoló Beszámoló anyaga: 1 Bach mű 1 szabadon választott mű (kotta nélkül előadva) Zongora III. Tantárgy kódja EN 4403 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm.+gyak.) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4402 Nadzon Gusztáv A hangszerjáték segítségével kialakítsa és továbbfejlessze a hallgatók zenei és hangszertechnikai készségét. A kialakult készségek hozzájárulnak a tanszék globális zenei nevelési céljainak eléréséhez, és segítik más zenei tárgyak ismereteinek elsajátítását. A hallgatók elsajátítják az ének-zenetanári munkájuk során szükséges hangszeres zenei anyagokat. Alapkövetelmény: A tananyag kiválasztása és félévenkénti ütemezése a hallgató előképzettségének függvénye. Zongoraiskola I. tudásszintje esetén 20 mű

11 Zongoraiskola II. tudásszintje esetén 12 Bach: 13 könnyű zongoradarab tudásszintje esetén 10 Bach: 18 kis prelúdium tudásszintje esetén 8 Bach: Kétszólamú invenciók tudásszintje esetén 6 Bach: Háromszólamú invenciók tudásszintje esetén 5 Bach: Wohltemperiertes Klavier szintjén 4 A műveket stílusuknak megfelelően, kotta nélkül kell előadni. A tananyagnak tartalmaznia kell Bach művet, klasszikus szonátatételt, romantikus és XX. századi darabot. Folyamatos órai számonkérés. Zongora IV. Tantárgy kódja EN 4404 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm.+gyak.) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4403 Nadzon Gusztáv A hangszerjáték segítségével kialakítsa és továbbfejlessze a hallgatók zenei és hangszertechnikai készségét. A kialakult készségek hozzájárulnak a tanszék globális zenei nevelési céljainak eléréséhez, és segítik más zenei tárgyak ismereteinek elsajátítását. A hallgatók elsajátítják az ének-zenetanári munkájuk során szükséges hangszeres zenei anyagokat. Alapkövetelmény: A tananyag kiválasztása és félévenkénti ütemezése a hallgató előképzettségének függvénye. Zongoraiskola I. tudásszintje esetén 20 mű Zongoraiskola II. tudásszintje esetén 12 Bach: 13 könnyű zongoradarab tudásszintje esetén 10 Bach: 18 kis prelúdium tudásszintje esetén 8 Bach: Kétszólamú invenciók tudásszintje esetén 6 Bach: Háromszólamú invenciók tudásszintje esetén 5 Bach: Wohltemperiertes Klavier szintjén 4 A műveket stílusuknak megfelelően, kotta nélkül kell előadni A tananyagnak tartalmaznia kell Bach művet, klasszikus szonátatételt, romantikus és XX. századi darabot. Folyamatos órai számonkérés. Félév végén kollokvium anyaga: 1 Bach mű 1 szabadon választott mű (kotta nélkül előadva) Magánének I. Tantárgy kódja EN 4405 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Bordásné Gyöngyösi Erika Főiskolai adjunktus

12 A tantárgy tanításának előfeltétele bizonyos fokú hangi és fiziológiai adottság. - egészséges hangszalag - tiszta intonáció - jó ritmusérzék - mutáció vége Az egészséges hangszervek tökéletes összműködésének kialakítása, helyes hangadásra való nevelés. Készítsük elő a hangot a tanulás folyamán jelentkező komolyabb és nehezebb feladatokra a későbbiekben jelentkező munkabírásra, nagy megterhelésre. A hangképzés váljon részévé az énektanításnak, adjon gazdag dalismeretet. Segítse az énekelt dalok megfelelő stílusban való megszólaltatását. A helyes mély légzés elsajátítása, jó hangindítás, helyes szövegkiejtés. Parlando, rubato és tempo giusto népdalok, régi magyar dalok, virágénekek stílusos éneklése 8-10 dal kotta nélkül. Régi olasz, német, angol és francia mesterek dalai, különböző stílusú könnyebb műdalok. 4-6 dal kotta nélkül.. Minden órán számonkérés, félév végén meghallgatás, 2 dal stílusos megformált előadása kotta nélkül. Magánének II. Tantárgy kódja EN 4406 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4405 Bordásné Gyöngyösi Erika Főiskolai adjunktus A tantárgy tanításának előfeltétele bizonyos fokú hangi és fiziológiai adottság. - egészséges hangszalag - tiszta intonáció - jó ritmusérzék - mutáció vége Az egészséges hangszervek tökéletes összműködésének kialakítása, helyes hangadásra való nevelés. Készítsük elő a hangot a tanulás folyamán jelentkező komolyabb és nehezebb feladatokra a későbbiekben jelentkező munkabírásra, nagy megterhelésre. A hangképzés váljon részévé az énektanításnak, adjon gazdag dalismeretet. Segítse az énekelt dalok megfelelő stílusban való megszólaltatását. A helyes légzés automatikussá válása, rezonancia, hangerő, hangterjedelem fejlesztése, átélt, stílusos megformálás, barokk díszítések stílszerű éneklése, recitativo gyakorlása, átélt stílusos megformálás. Barokk szerzők művei (4), a bécsi klasszicizmus fontosabb reprezentánsainak dalai (4-5), könnyebb romantikus dalok (2-3) kotta nélkül. Óránként számonkérés, a félév végén meghallgatás, 2 dal stílusosan megformált előadása kotta nélkül.

13 Magánének III. Tantárgy kódja EN 4407 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4406 Bordásné Gyöngyösi Erika Főiskolai adjunktus A tantárgy tanításának előfeltétele bizonyos fokú hangi és fiziológiai adottság. - egészséges hangszalag - tiszta intonáció - jó ritmusérzék - mutáció vége Az egészséges hangszervek tökéletes összműködésének kialakítása, helyes hangadásra való nevelés. Készítsük elő a hangot a tanulás folyamán jelentkező komolyabb és nehezebb feladatokra a későbbiekben jelentkező munkabírásra, nagy megterhelésre. A hangképzés váljon részévé az énektanításnak, adjon gazdag dalismeretet. Segítse az énekelt dalok megfelelő stílusban való megszólaltatását. Levegőkapacítás növelése, hangterjedelem tágítása, énektechnika, koloratúra fejlesztése, díszítések, futamok gyakorlása. Bécsi klasszikus, romantikus, XX. századi dalok. Óránként számonkérés, a félév végén meghallgatás, 2 dal stílusosan megformált előadása kotta nélkül. Magánének IV. Tantárgy kódja EN 4408 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elmélet + gyakorlat) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4407 Bordásné Gyöngyösi Erika Főiskolai adjunktus A tantárgy tanításának előfeltétele bizonyos fokú hangi és fiziológiai adottság. - egészséges hangszalag - tiszta intonáció - jó ritmusérzék - mutáció vége Az egészséges hangszervek tökéletes összműködésének kialakítása, helyes hangadásra való nevelés. Készítsük elő a hangot a tanulás folyamán jelentkező komolyabb és nehezebb feladatokra a későbbiekben jelentkező munkabírásra, nagy megterhelésre. A hangképzés váljon részévé az énektanításnak, adjon gazdag dalismeretet. Segítse az énekelt dalok megfelelő stílusban való megszólaltatását. Az eddig elsajátított készségek továbbfejlesztése. A hallgató képessé kell hogy váljon az önálló munkára (beéneklés, önkontroll, önálló hibajavítás). Első látásra tudjon egy-egy dalt megformálva elénekelni. Nehezebb bécsi klasszikus, romantikus dalok, felkészülés a kollokviumra. A kollokvium anyaga: egy barokk dal, egy bécsi klasszikus vagy romantikus dal, egy XX. századi dal kotta nélkül.

14 Óránként számonkérés, félév végén kollokvium. Vezénylési gyakorlat I. Tantárgy kódja EN 4409 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 0+6 Előfeltétel (tantárgyi kód) Ferencziné Ács Ildikó A zenei történések analizáló megértése után és a megfelelő technikai ismeretek elsajátításával legyen képes a hallgató zeneműveket vezényelni. Zeneművek analizáló megismerésének mechanizmusa. Alapállás: helyes test- és kartartás, előkészítő helyzet. A vezénylés technikája, az avizó mint a vezénylés alapvető eszköze. Egyszerű ütemfajták és ütemrajzok. A hang megszüntetése, a leintés módozatai. Az ismeretek alkalmazásáról folyamatos gyakorlati munka keretében ad számot a hallgató. Vezénylési gyakorlat II. Tantárgy kódja EN 4410 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm+gyak) 0+6 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4409 Ferencziné Ács Ildikó A zenei történések analizáló megértése után és a megfelelő technikai ismeretek elsajátításával legyen képes a hallgató zeneműveket vezényelni. Váltakozó ütemek. Az ötös ütem. A ritmus érzékeltetése a vezénylő mozgásban. Avizó felütő ütemegységen, valamint csonka ütemegységen. Az ismeretek alkalmazásáról folyamatos gyakorlati munka keretében ad számot a hallgató. Vezénylési gyakorlat III. Tantárgy kódja EN 4411 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm+gyak) 0+6 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4410 Ferencziné Ács Ildikó

15 E tantárgy keretében a hallgató a zenei történések analizáló megértése után a megfelelő technikai ismeretek elsajátításával zenei folyamatok vezetésére lesznek alkalmasak. A tempó változásai. Egyszerű ütemek más tartalommal. A parlando vezénylése. Gregorián dallam irányítása Az ismeretek alkalmazásáról folyamatos gyakorlati munka keretében ad számot a hallgató. Vezénylési gyakorlat és karvezetés Tantárgy kódja EN 4412 Meghirdetés féléve 4, Összóraszám (elm+gyak) 0+9 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4411 Ferencziné Ács Ildikó A zenei történések analizáló megértése után és a megfelelő technikai ismeretek elsajátításával legyen képes a hallgató zeneműveket vezényelni és betanítani. Egyben ütött és összetett ütemek vezénylése. Hangszerkíséretes és ciklikus művek irányítása. Zeneművek betanításának módozatai, próbafázisok. Kiadott zenemű önálló feldolgozása és megtanítása a csoporttársaknak. Az ismeretek alkalmazásáról folyamatos gyakorlati munka keretében ad számot a hallgató. Népzeneelmélet / Népzenénk alapjai I. Tantárgy kódja EN 4501 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel - Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A népzenénk alapjai tárgy a további népzene elméleti tárgyak alapvetése. A magyar népzene anyagát általános szempontok szerint, a hagyományos kultúrában betöltött szerepe, funkciója alapján mutatja be. A tantárgy tartalma. Részletesen ismerteti az alkalomhoz kötődő zenei anyagot, különös tekintettel az emberi élet fordulóihoz és a jeles napokhoz kapcsolódó szokásanyagra. Kiselőadás megtartása az egyes témakörökhöz kapcsolódva. Népzeneelmélet / Népzenénk alapjai II. Tantárgy kódja EN 4502

16 Meghirdetés féléve 2. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4501 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A népzenénk alapjai tantárgy második félévében folytatódik a magyar népzene anyagának megismerése. A magyar népzene anyagának a térbeli és időbeli tagolhatóság szempontja szerinti bemutatása. A népzene funkcionális szempontú vizsgálata mellett, a vízszintes tagolódás, vagyis a népzenei dialektusok jellegzetes zenei anyagának, hangszeres kultúrájának, előadásmódbéli sajátosságainak áttekintése a félév anyaga. Figyelembe véve a legújabb tudományos kutatások eredményeit, a klasszikus dialektusterületek behatárolásának problematikáját is. Kiselőadás készítése. Népzeneelmélet / Népzenetörténet I. Tantárgy kódja EN 4503 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4502 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A népzene kutatásának, a népzenei gyűjtések tudományos feldolgozásának története átfogó bemutatása. A tudományos munka mai problémáinak értelmezése. A népzene iránti érdeklődés kezdetei, a kutatás sajátosságai a 19. és a 20. században. A kutatási eredmények mellett a gyűjtött anyag rendezéstörténetével is foglalkozik a tárgy (Bartók Béla, Kodály Zoltán, Járdányi Pál, Dobszay László és Szendrei Janka rendszer elképzelései). A tudományos kutatások során napvilágot látott alapvető tanulmányok, gyűjtemények bemutatása is gazdagítja az anyagot. Kiselőadás megtartása. Népzeneelmélet / Népzenetörténet II. Tantárgy kódja EN 4504 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4503 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva

17 A népzene történeti rétegeinek áttekintése. A magyar népzene történeti fejlődése, változása összefüggéseinek bemutatása A félév folyamán részletesen, dallampéldákkal gazdagon illusztrálva tekinti át a honfoglalás előtti korszak zenei hagyatékát illetve a honfoglalás utáni évszázadok kulturális hatásának ma is kimutatható jegyeit népzenénkben. Kiselőadás megtartása: Népzeneelmélet / Összehasonlító népzene I. Tantárgy kódja EN 4505 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4504 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva Az összehasonlító zenefolklorisztika módszerével azonosságok és különbségek tanulmányozása a magyar és a rokon népek zenéjében. Az összehasonlító zenefolklorisztika fogalmának, kutatási területének, módszereinek megismerése. A finnugor (hanti, manysi, udmurt, mordvin, cseremisz) népek és a török (csuvas, tatár, baskír) népek legfőbb zenei sajátosságai. A beleső-ázsiai pentaton hagyomány (mongol, ujgur népek zenéje) valamint Bartók Béla yürük népzenei gyűjtése kerül bemutatásra. Önálló dolgozat készítése. Népzeneelmélet / Összehasonlító népzene II. Tantárgy kódja EN 4506 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4505 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva Az európai népek hagyományos zenéjének tanulmányozása, különös tekintettel a szomszéd népek zenei kultúrájára. Az összehasonlító zenefolklorisztika módszerével azonosságok és különbségek tanulmányozása a magyar és a szomszédnépek zenéjében. A tudományos rendszerezésben alkalmazott európai népzenei katalógus rendszerének tanulmányozása. Európa északi (svéd, norvég lapp, finn, észt, skót, ír, velszi), nyugati (francia, breton, német) déli (portugál, spanyol, olasz) népeinek valamint a Balkán félsziget (albán, görög, török, bolgár, dél-szláv) etnikai csoportjai hagyományos zenei kultúrájának bemutatása. A szomszédos országok (osztrák, cseh, szlovák, ruszin, román) népei illetve magyar népzenei sajátosságok összevetése, esetleges hatás, kölcsönhatás vizsgálata. Önálló dolgozat készítése.

18 Népzeneelmélet/Hangszeres népzene Tantárgy kódja EN 4507 Meghirdetés féléve 7. Összóraszám (elm+gyak) 9 Előfeltétel EN 4506 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A magyar népi hangszerek, jellegzetes hangszertársulások bemutatása. Az instrumentális zene jellegzetességeinek áttekintése. A népi hangszerek osztályozása a klasszikus hangszerek osztályozási rendje (Sachs-Hornbostel rendszere) szerint. A hagyományos hangszertársulások bemutatása mellett a magyar nyelvterület egyes dialektusait jellemző hangszeres kultúra, valamint a tánckultúra és a hangszeres zene összefüggéseinek áttekintése. Önálló dolgozat készítése. Népzeneelmélet szigorlat Tantárgy kódja EN 4508 Meghirdetés féléve 7. Összóraszám (elm+gyak) Szigorlat Előfeltétel EN 4507 Tantárgy felelős neve Agárdi Éva A hallgató adjon számot a népzeneelmélet hét félévet felölelő anyagáról. Ismerje a magyar népzene anyagát, hagyományos kultúrában betöltött szerepét. Összefüggésében lássa a magyar népzene térbeli és időbeli tagoltságát, történeti előzményeit, az egyes dialektusok sajátos zenei anyagát, hangszeres kultúráját, jellegzetes dallamtípusait. Rendelkezzen átfogó tudással az európai népek hagyományos zenéjével kapcsolatban, különös tekintettel a szomszéd népek zenéjére. Ismerje a magyar népzenetudomány kialakulásának, fejlődésének történetét. Legyen tájékozott a legújabb kutatási eredményekkel, szakirodalmi és hangzó kiadványokkal kapcsolatban. Ismerje a szaktudományi intézményeket, a legfontosabb archívumokat. Népdaléneklés I. Tantárgy kódja EN 4509 Meghirdetés féléve 5. Összóraszám (elm+gyak) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Juhász Erika Főiskolai adjunktus

19 A népdalok stílusos előadásának hangképzés, díszítéstechnika, egyéni kifejezésmód, előadásmód elsajátítása mind önállóan, mind hangszeres kísérettel. A népdalismeret bővítése részben a történeti stílusrétegek jellegzetes példáinak, részben az egyes dialektusokra jellemző dallamtípusok és ezek variánsainak megismerésével a választott A hangszer jellegzetes repertoárjához igazodva történik. A személyre szabottan összeállított zenei anyag biztos stílusismeretet nyújt az egyes dialektusokon belül. Ennek keretében megismerhetik a hallgatók a különböző tájegységekre jellemző díszítőformulákat, díszítéstechnikákat is. A tanult dallamokból népdalcsokrok összeállítása, előadása. Népdaléneklés II. Tantárgy kódja EN 4510 Meghirdetés féléve 6. Összóraszám (elm+gyak) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4509 Juhász Erika Főiskolai adjunktus A népdalok stílusos előadásának hangképzés, díszítéstechnika, egyéni kifejezésmód, előadásmód elsajátítása mind önállóan, mind hangszeres kísérettel. A népdalismeret bővítése részben a történeti stílusrétegek jellegzetes példáinak, részben az egyes dialektusokra jellemző dallamtípusok és ezek variánsainak megismerésével a választott A hangszer jellegzetes repertoárjához igazodva történik. A személyre szabottan összeállított zenei anyag biztos stílusismeretet nyújt az egyes dialektusokon belül. Ennek keretében megismerhetik a hallgatók a különböző tájegységekre jellemző díszítőformulákat, díszítéstechnikákat is. A tanult dallamokból népdalcsokrok összeállítása, előadása. Népdaléneklés III. Tantárgy kódja EN 4511 Meghirdetés féléve 7. Összóraszám (elm+gyak) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4510 Juhász Erika Főiskolai adjunktus A népdalok stílusos előadásának hangképzés, díszítéstechnika, egyéni kifejezésmód, előadásmód elsajátítása mind önállóan, mind hangszeres kísérettel. A népdalismeret bővítése részben a történeti stílusrétegek jellegzetes példáinak, részben az egyes dialektusokra jellemző dallamtípusok és ezek variánsainak megismerésével a választott A hangszer jellegzetes repertoárjához igazodva történik. A személyre szabottan összeállított zenei anyag biztos stílusismeretet nyújt az egyes dialektusokon belül. Ennek keretében meg-

20 ismerhetik a hallgatók a különböző tájegységekre jellemző díszítőformulákat, díszítéstechnikákat is. A tanult dallamokból népdalcsokrok összeállítása, előadása. Népdaléneklés IV. Tantárgy kódja EN 4512 Meghirdetés féléve 8. Összóraszám (elm+gyak) 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) EN 4511 Juhász Erika Főiskolai adjunktus A népdalok stílusos előadásának hangképzés, díszítéstechnika, egyéni kifejezésmód, előadásmód elsajátítása mind önállóan, mind hangszeres kísérettel. A népdalismeret bővítése részben a történeti stílusrétegek jellegzetes példáinak, részben az egyes dialektusokra jellemző dallamtípusok és ezek variánsainak megismerésével a választott A hangszer jellegzetes repertoárjához igazodva történik. A személyre szabottan összeállított zenei anyag biztos stílusismeretet nyújt az egyes dialektusokon belül. Ennek keretében megismerhetik a hallgatók a különböző tájegységekre jellemző díszítőformulákat, díszítéstechnikákat is. A tanult dallamokból népdalcsokrok összeállítása, előadása. Népi hangszer A I. Tantárgy kódja EN 4513 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám 3 Előfeltétel - Rőmer Ottó A népi hangszerek alapvető technikai megoldásainak elsajátítása. A hallgatónak lehetősége van megismerni a különböző stílusok hasonlóságait és különbözőségeit. Előadásban a dinamikus és kifejező játékmódra való törekvés dominál. Ez a tantárgy előtanulmányokra épít. A citera megismerése írott források alapján. Az általános iskolai tananyagban szereplő népdalok elsajátítása. A jobb és a bal kéz koordinációja. A furulya történeti áttekintése. Általános és egyéni díszítések alkalmazása székelyföldi lassú csárdás és forgatós dallamokon keresztül. A hegedű fejlődésének áttekintése. Az intonáció és a hangképzés fejlesztése. A somogyi ugrós, lassú és friss csárdás megismerése. A brácsa és a hegedűkontra történeti áttekintése. A hangszerek különböző játékmódjainak megismerése. Az alkalmazkodó képesség kialakítása az adott prímáshoz. A somogyi ugrós, lassú és friss csárdás kísérete. A bőgő fejlődésének története. Az alapvonások elsajátítása a somogyi zenében. Biztonságos intonáció és hangképzés kialakítása. Órai számonkérés. Az aktuális anyag játéka.

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.12.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.12.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 7-12./4.2.12.1. alapján 7-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

A művészetoktatás tantervei

A művészetoktatás tantervei Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.

Ének-zene. Az ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Célok és feladatok

ÉNEK ZENE. Célok és feladatok ÉNEK ZENE Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

Kerettanterv. Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. Kapcsolódó kompetenciák

Kerettanterv. Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. Kapcsolódó kompetenciák Kerettanterv Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára Kapcsolódó kompetenciák I. Tiszta, kifejező éneklés 1. Zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül. 2. A tiszta, szép éneklés képessségének

Részletesebben

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

Ének-zene 5. évfolyam. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Zenei reprodukció Éneklés Tematikai egység címe Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA I. KÖTELEZŐ ALAPOZÓ TÁRGYAK. ALAPOZÓ MODULOK Általános ismeretek sáv Tantárgy

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium ének-zene tantárgy helyi kerettanterve

A Karinthy Frigyes Gimnázium ének-zene tantárgy helyi kerettanterve A Karinthy Frigyes Gimnázium ének-zene tantárgy helyi kerettanterve Kapcsolódó kompetenciák I. Tiszta, kifejező éneklés 1. Zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül. 2. A tiszta, szép éneklés képességének

Részletesebben

MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA

MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA Hunyadi János Általános Művelődési Központ MŰVÉSZETI KÉPZÉS PEDAGÓGIA PROGRAMJA AZ EGYES MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁSÁNAK CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE A képzés szerkezete: A művészetoktatás keretében a

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. alapján 9-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

ÉNEK-ZENE B változat

ÉNEK-ZENE B változat ÉNEK-ZENE B változat A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene bemutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen keresztül

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA ÉNEK ZENE Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni

Részletesebben

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

Zenei reprodukció. ÉNEK-ZENE A változat. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A változat A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy az ének-zene, míg a 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc,

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1.

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1. Művészetek - Ének-zene tantárgy kerettanterve... 2 1 Tantárgyi bevezető... 2 1.1 Pedagógiai célok és feladatok:... 2 1.2 Fejlesztési célok és feladatok:... 3 1.2.1 Zenei reprodukció... 3 1.2.2 Éneklés...

Részletesebben

Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium

Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium Ének-zene Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 - - Éves óraszám 36 36 - - Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62 2014 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán

ÉNEK-ZENE. A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán ÉNEK-ZENE A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam

ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam ÉNEK-ZENE A változat Négy évfolyamos gimnázium humán/reál orientáció 9 10. évfolyam A zene az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály Zoltán Az ének-zene tantárgy tanításának

Részletesebben

Művészetek. Célok és feladatok

Művészetek. Célok és feladatok Művészetek Célok és A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel

Részletesebben

Ének-zene helyi tanterv. 9. évfolyam

Ének-zene helyi tanterv. 9. évfolyam Ének-zene helyi tanterv 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy a 9. évfolyamon a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben