MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7."

Átírás

1 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-738/1/08 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: ; TELEFAX: ; HATÁROZAT SZÁMA: 667/2008 TÁRGY: Kiserımővi összevont engedély A Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (3581 Tiszaújváros, hrsz. 2052, Pf. 61.) kiserımő, a létesítésre és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és a Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Vég gáz hasznosító kiserımő részére az alábbi feltételekkel kiserımő létesítésére és a villamosenergiatermelésére vonatkozóan T (továbbiakban: Engedély) ad. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 1

2 I. A kiserımő üzemeltetés általános feltételei I.1. Fogalom meghatározások A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló többször módosított évi LXXXVI. törvényben (továbbiakban: VET), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr), a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban, valamint az Engedélyben az alábbiak szerint meghatározott, nagybetővel használt fogalmakat kell érteni: a) Engedélyköteles Tevékenység a VET 74. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység; b) Érvényességi Idı a jelen Engedély III. a). pontjában meghatározott idıtartam, ameddig az Engedély érvényben van; c) Termelıi Eszköz (mint alapvetı eszköz) az összes olyan rendszer és berendezés, ideértve többek között a 3. számú mellékletben megnevezett erımővet, a 4. számú mellékletben felsorolt termelıegységeket és ezek segédberendezéseit, az integrált bányát, a villamos átalakító-, kapcsoló berendezéseket, a telephelyen kívüli létesítményeket (pl. vízmő, zagytér, stb.), illetve az összes egyéb olyan jogosultságot és eszközt, fizikai vagy szellemi javakat (pl. szellemi tulajdonjog), amelyek 1) az Engedély kiadásakor, illetve azt követıen részben, vagy egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyeket az Engedély Érvényességi Ideje alatt ilyen céllal részben, vagy egészben megszerez, és amelyeket az Engedélyes villamos energia termelésére telephelyén használ (beleértve a hıszolgáltatással kapcsolt villamos energia termelést is); vagy 2) az Engedély kiadásakor részben vagy egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyeket az Engedély Érvényességi Ideje alatt ilyen céllal részben vagy egészben megszerez és amelyek a villamosenergia-rendszerben más személyek használatában állnak; d) Üzembe Helyezés: új, vagy nagyobb átalakításon átesett, az ellátási szabályzatokban meghatározott fıberendezés szabályozott eljárási folyamat szerinti csatlakoztatása az együttmőködı villamosenergiarendszerhez; e) Üzletszabályzat az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képezı tevékenységére vonatkozó szabályzata. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 2

3 A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, idıben vagy szóösszetételben használja változatlan. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. Villamos energia termelıi jogok és kötelezettségek Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyes kizárólag a jelen Engedély 2. számú mellékletében meghatározott elsıdleges energiaforrást jogosult felhasználni. Az Engedélyes a Hivatal elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem térhet el a jelen Engedélyben engedélyezett elsıdleges energiaforrástól. Az Engedélyes jogosult az Engedély egyes termelıegységekre vonatkozó érvényességi idıtartama alatt, azok felhasználásával a 4. számú mellékletben az adott termelıegységre meghatározott teljesítményen villamos energiát termelni, felhasználni és értékesíteni. Az Engedélyes mindenkor olyan minıségő villamos energiát köteles termelni, amely megfelel a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, - amennyiben jogszabály alapján Üzletszabályzat készítésére köteles - az Üzletszabályzatban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekő határozatokban meghatározottaknak. I.2.6. Az Engedélyes köteles az Engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal - adott Engedélyesre irányadó - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és végrehajtani. I.2.7. I.2.8. I.2.9. Az Engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át. A Hivatal maga vagy megbízottja útján jogosult a VET 168. (2) bekezdése alapján hatósági ellenırzési tevékenységét végezni. Az Engedélyes a VET 80. (4) bekezdése alapján a tervezett Üzembe Helyezése elıtt legalább két hónappal köteles az Üzembe Helyezésrıl a Hivatalt a honlapon meghatározott formában -, valamint a villamosenergiarendszerhez történı kapcsolódása esetén az átviteli rendszerirányítót tájékoztatni. I Az Üzembe Helyezés során független szakértıvel (szervezettel) el kell végeztetni és jegyzıkönyvben rögzíteni kell az Alapvetı Eszközökre is kiterjedı garanciális méréseket. A méréseknek ki kell terjednie a jogszabályokban, hatósági engedélyekben elıírt mőszaki és A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 3

4 környezetvédelmi paraméterekre, különös tekintettel a külön jogszabályban elıírt minimális energetikai hatásfok követelmények teljesítésére. I Az Engedélyes köteles a Kereskedelmi üzem megkezdését követı 30 napon belül a Hivatalnak megküldeni az I pontban meghatározott mérések jegyzıkönyveit és egyidejőleg amennyiben az engedélykérelemhez megadott adatokhoz képest változás történt - kérelmeznie kell az Engedély módosítását, az idıközben megváltozott adatok Engedélybe bevezetését illetıen. I Az I pontban foglaltak végrehajtása érdekében benyújtandó dokumentumok felsorolását az Engedély 1. számú melléklete tartalmazza. I Az Engedélyes jelen Engedély alapján jogosult az általa termelt villamos energiát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen értékesíteni. I.3. Lakossági fogyasztókkal, felhasználókkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek Az Engedélyes (amennyiben jogszabály alapján kell neki Üzletszabályzatot készítenie) köteles az Üzletszabályzatát a vevıi számára hiánytalanul rendelkezésre bocsátani és (a mindenkor hatályos szöveget) honlapján hozzáférhetıvé tenni. I.4. I.4.1. I.4.2. I.4.3. I.5. I.5.1. A villamos energia termelıi tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása Az Engedélyes villamos energia termelıi tevékenységének végzéséhez az Engedély 4. számú mellékletében felsorolt termelıegységek elengedhetetlenül szükségesek, és azokkal az Engedélyesnek az Engedély érvényességi idıtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell. Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttmőködése és a közcélú hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles valamennyi Termelıi Eszközre vonatkozóan a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket idıben elvégezni, valamint gondoskodni a szükséges készletekrıl és tartozékokról, és az erımő terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb mőszaki feltételeket biztosítani. Ha a jelen pontban hivatkozott eszközökkel való rendelkezés a jelen pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az Engedélyes ne lenne köteles az Engedélyköteles Tevékenység más személlyel történı végzésének I.7. pontbeli szabályainak is megfelelni. Mérési adatgyőjtı rendszerek, távközlési hálózat használat Az Engedélyes köteles a jelen pontban hivatkozott mérési adatgyőjtı rendszerek, távközlési hálózati rendszer karbantartási, javítási, felújítási munkáit, valamint fejlesztését idıben elvégezni. Az Engedélyes köteles a A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 4

5 I.5.2. mérési adatgyőjtı rendszerekre és a távközlési hálózat használatára az átviteli rendszerirányítóval kötendı szerzıdések megkötésére irányuló tárgyalások, ajánlat elfogadása, valamint a szerzıdéskötéshez szükséges feltételek kialakítása során jóhiszemően eljárni úgy, hogy magatartása segítse elı a villamosenergia-rendszer üzembiztonságát, az ellátás biztonságát, a legkisebb költség elvének érvényesítését. Az Engedélyes jogosult az elszámolási méréshez szükséges, más engedélyesek tulajdonában álló eszközök használatára, ha erre vonatkozóan a felek között megállapodás jön létre. A használati jogosultság a megbízható és valós adatgyőjtéshez szükséges mértékő (beleértve ésszerő tartalékkapacitást is) kapacitás tekintetében áll fenn. I.5.3. A Távközlési Rendszerek és a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek használatával összefüggı szerzıdések megkötése és teljesítése során biztosítani kell: a) a távközlési rendszerek és a mérési adatgyőjtı rendszerek mőködésének biztonságát; b) a távközlési rendszerek, és a mérési adatgyőjtı rendszerekhez az átviteli rendszerirányító és az általa megbízott személy(ek) hozzáférését; c) a távközlési rendszerekben, és a mérési adatgyőjtı rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének, változatlanságának fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá. I.6. I.7. I.7.1. I.7.2. I.7.3. Minıségbiztosítási rendszer A 20 MW és azt meghaladó beépített teljesítménnyel rendelkezı Engedélyes a villamos energia termelıi tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független minıségtanúsító szervezet által ellenırzött minıségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és mőködtetni az üzembe helyezést követı 6 hónapon belül. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és egyéb elıírások betartásának az ellenırzését és ellenırizhetıségét. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történı végzése Amennyiben az Engedélyes az Engedély 4. számú mellékletében felsorolt termelıegységek üzemeltetését, vagy a karbantartását más személyekkel kívánja végeztetni, errıl elızetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell különösen a tervezett jogügylet leírását, értékét, az érintett tevékenység részletes bemutatását, és a szerzıdés megkötésének tervezett idıpontját. A Hivatal jogosult egyéb dokumentum, információ, adat bekérésére is. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 5

6 a villamosenergia-ellátási szabályzatok és Üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. I.7.4. I.8. A jelen pont hatálya alá tartozó jogügyletek kiegészítése, módosítása esetén az Engedélyes jelen pont szabályai szerint köteles eljárni. Egyéb tevékenységek Az Engedélyes villamos energia - termelés körébe nem tartozó tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia termelıi tevékenységének végzését. I.9. I.9.1. I.9.2. I.9.3. I.9.4. Egyéb jogok és kötelességek Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely mérlegkörhöz csatlakozni. Ha egyik mérlegkörhöz sem csatlakozik, egyszemélyes mérlegkörnek minısülhet az erre vonatkozó szabályok szerint (jogszabályok, Hivatal határozatai, ellátási szabályzatok). Ebben az esetben az Engedélyes az egyszemélyes mérlegkör felelıse. Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelıs, úgy köteles szerzıdést kötni az átviteli rendszerirányítóval, s annak tényét a megkötéstıl számított 15 napon belül a Hivatalnak bejelenteni. A mérlegkör-felelısi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az Üzletszabályzatában és a létrejött szerzıdésben foglaltak szerint köteles ellátni. Az Engedélyes az Európai Parlament és Tanács villamos energia határokon keresztül történı kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrıl szóló 1228/2003/EK Rendeletben (2003. június 26.) foglaltak végrehajtása érdekében köteles együttmőködni az erımővi adatok publikálása céljából - az átviteli rendszerirányítóval. I.10. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség I A villamosenergia-termelés folyamatosságának, biztonságának és elıírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenırzése érdekében, a Hivatal jogosult ellenırizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggı valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is -, jogosult ezekrıl másolatot és kivonatot készíteni, valamint egyedi felhívás alapján információt, adatot kérni. I Az Engedélyes a VET, a Vhr, a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal határozatai, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 6

7 rendszeresen a Hivatal által elıírt formában, csoportosításban és módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidıre információt, adatot szolgáltatni. I Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni. I Az Engedélyes által teljesített adatszolgáltatások nem mentesítik az Engedélyest a jogszabályokban elıírt egyéb kötelezettségek teljesítése alól. I.11. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenlı bánásmód elve I Amennyiben az Engedélyes a villamosenergia-termelésen kívül más villamosenergia-ipari engedélyköteles tevékenységet is folytat, akkor az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait Engedélyköteles Tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles Tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a Vhr. 20. számú mellékletében megfogalmazott követelményeknek megfelelıen belsı számvitelében elkülöníteni, könyvelni, illetve nyomon követhetıvé tenni. I A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy: a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók a részérıl azonos, diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos bánásmódban részesüljenek; b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók a részérıl csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá, c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön, és ne részesülhessen elınyben. I.12. Környezetvédelmi kötelezettségek betartása Az Engedélyes a létesítés és mőködés során köteles fokozott figyelmet fordítani a környezetvédelmi kötelezettségek betartására. I.13. Az Engedély módosítása I A Hivatal az Engedélyt a VET, a Vhr. rendelkezései alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az Engedélyes írásbeli kérelmére, vagy hivatalból módosíthatja. I A teljesítménynövelés, bıvítés megvalósulása után az Engedélyes a próbaüzem záró jegyzıkönyvének keltét követı 30 napon belül köteles kérelmezni a mőködési Engedélye módosítását. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 7

8 I.13.3 Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások esetén, a változás bekövetkeztétıl számított 30 napon belül az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását [a módosításokat jelölı korrektúrázott formában papírra nyomtatva és elektronikus úton (pl. e- mail, floppy, CD) is meg kell küldeni]. I.14. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén I Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, Engedélyben, a Hivatal által kiadott más határozataiban, továbbá a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségét megszegi úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. I Az I pont szerinti kötelezettség megszegésének minısül, ha az Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az elıírt határidıre, formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak. I.15. Az Engedély visszavonása A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben visszavonhatja. I.16. Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb elıírások betartása I Az Engedélyes az Érvényességi Idı alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül a következı rendelkezéseket: a) a jelen Engedélyt; b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait; c) a Hivatal által kiadott irányelveket; d) minden rá vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírást; e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; f) az átviteli rendszerirányító utasításait. I Az Engedélyes különösen köteles betartani az I pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer jelentıs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és szünetelésre vonatkozó elıírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elıírást. I.17. Értesítési rendelkezések I Az Engedélyes értesítési címe Név: Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. Cím: 3581 Tiszaújváros Pf. 61. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 8

9 Telefon: Telefax: I Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errıl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását. I.18. I.19. Díjak Az Engedélyes a 91/2007. (XI. 20.) számú GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Mellékletek A jelen Engedély következı mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét képezik: 1. számú melléklet A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok 2. számú melléklet Az erımő elsıdleges energiaforrása és a beruházás adatai 3. számú melléklet Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képezı erımő összefoglaló adatai 4. számú melléklet A termelıegységek adatai 5. számú melléklet Villamos energia csatlakozási pont(ok) és mérési pont(ok), az Engedélyes és a hálózati engedélyes között 6. számú melléklet Az erımővi alállomás adatai és tulajdonviszonya II. III. Jogorvoslat A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. Érvényességi Idı és vegyes rendelkezések a) Jelen Engedély december 31-ig érvényes. b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 9

10 INDOKOLÁS A kérelmezı március 20-án érkezett beadványában kiserımővi összevont engedély iránti kérelmet nyújtott be. A Hivatal a kérelmet és annak alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezı megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta. E határozatot a Hivatal a VET 159. a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a VET 75. (1), 74. (1) a), 80. -ban, valamint a Vhr ban foglalt rendelkezéseken alapul. Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 72. (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni. A VET 168. (9) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. E határozat közzétételére a VET 168. (9) bekezdése, és a Vhr a alapján kerül sor. Budapest, Horváth J. Ferenc elnök Kapják: Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft. MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály MEH irattár 1 példány 1 példány 1 példány 1 példány A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 10

11 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. számú melléklet a Columbian Tiszai Kft. Vég gáz hasznosító kiserımő Engedélyéhez A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok A Kereskedelmi üzem megkezdését követı 30 napon belül benyújtandó dokumentumok, adatok felsorolása: 1. Jelen Engedély mellékleteiben szereplı adatok, amennyiben az engedély kiadása óta megváltoztak. 2. Független szakértı által elvégzett garanciális mérés jegyzıkönyve. 3. Kereskedelmi üzem megkezdésének dátuma. 4. Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke a kereskedelmi üzem megkezdésekor [MFt]. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 11

12 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 2. számú melléklet a Columbian Tiszai Kft. Vég gáz hasznosító kiserımő Engedélyéhez Az erımő elsıdleges energiaforrása és a beruházás adatai 3. Felhasználni tervezett/felhasznált energiahordozó adatai 3.1 Megnevezése Vég gáz, Földgáz 3.2 Származási helye Tervezett felhasználás TJ/év 1129,6 4. Beruházás adatai 4.1. Beruházás tervezett kezdete 4.2 Kivitelezés tervezett határideje augusztus 31. ± 6 hó 4.3. Kereskedelmi üzem tervezett kezdete szeptember 30. ± 6 hó A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 12

13 HATÁROZAT SZÁMA:667/ SZÁMÚ MELLÉKLET 3. számú melléklet a Columbian Tiszai Kft. Vég gáz hasznosító kiserımő Engedélyéhez Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képezı erımő összefoglaló adatai JEL Szám MEGNEVEZÉS a) Az Engedélyes adatai f) 1 Neve 2 Székhelye 3 Saját tüzelıanyag termelı(i) Mérték egység ADATOK Columbian Tiszai Koromgyártó Kft Tiszaújváros hrsz 2052, Pf Cégjegyzék száma Társasági szerzıdés kelte Cégforma Korlátolt felelısségő társaság 7 Adó száma Alaptıkéje az Engedély kiadásakor M Ft Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke a kereskedelmi üzem megkezdésekor 10 Tevékenységi kör 10,1 Fıtevékenység 10,2 Kapcsolódó tevékenységek: 10,21 Hıtermelés 10,22 Bányászat A mőködési Engedély idıbeli érvényessége g) Erımő adatai 1 Az erımő M Ft Szervetlen vegyi alapanyag gyártása dátum Neve Vég gáz hasznosító kiserımő 12 Telephelye 2 Az erımő mőszaki adatai 21 Teljesítıképessége 3581 Tiszaújváros TVK ipartelep 21,1 Beépített teljesítıképessége MW 9,78 21,2 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 9,23 21,3 TITki MW 8,5 A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 13

14 HATÁROZAT SZÁMA:667/ SZÁMÚ MELLÉKLET 21,4 Önfogyasztása MW 1,265 3 Rendeltetése 4.1 Technológiája Koromgyártásból megmaradó vég gáz hasznosító kondenzációs erımő Gázmotoros kapcsolt hı-és Kazán, turbina, generátor felépítéső kondenzációs erımő 4.2 Elsıdleges energiahordozó Vég gáz, földgáz 5 Az erımő mőszaki felépítése 6 Fıberendezései 6,1 Kazánok db 2 6,2 Turbinák db 1 6,3 Generátorok (szél) db 1 6,4 Fıtranszformátorok db Gázmotorok 6,5 Erımővi nagyfeszültségő állomás 6,51 Alállomás van/nincs nincs 6,52 Mezık száma db 6,53 Feszültség kv 6,3 6,6 Energiahordozó kapacitások 6,61 Széntároló et 6,62 Olaj tároló kapacitás összesen em3 6,62.1 Főtıolaj em3 6,62.2 Tüzelıolaj em3 6,62.3 Turbinaolaj em3 6,63 Földgáz fogadás gnm3/ó 7 Menetrend tartási készség 7,1 Terhelés változási sebesség MW/perc 7,2 Szabályozási tartomány (RT %) 8 8,11 8,12 A maximális teljesítményhez tartozó légköri kibocsátás értékek gázmotorokként: Szilárd anyag kibocsátás (korom) olajtüzelés Szilárd anyag kibocsátás (korom) gáztüzelés db Bacharach szám Bacharach szám 8,22 SO2 kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm3 8,32 NOx kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm3 308 A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 14

15 HATÁROZAT SZÁMA:667/ SZÁMÚ MELLÉKLET 8,42 CO kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm3 56 8,52 CO2 kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm Villamos energia átadási helyek TVK I. 120/6 kv-os fogadóállomás, 6 kv-os 39.sz.cella 10 Az erımő(rész) maradó élettartama dátum Villamos energia átvevıje TVK Nyrt. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 15

16 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 4. számú melléklet a Columbian Tiszai Kft. Vég gáz hasznosító kiserımő Engedélyéhez Az alapvetı eszközök adatai 1. KAZÁN(OK) Gyártó Helyszám 1 2 Típus Mért.e. Ganz Danubius Hungarosteel Ganz Transelektro Tüzelıanyag Vég gáz, földgáz Vég gáz, földgáz Névleges teljesítménye MW th Névleges gıztermelés t/h Frissgız hımérséklet C Frissgız nyomás bar Üzembe helyezési idıpont Dátum Maradó élettartam Dátum TURBINÁ(K) Típus Gyártó Jelleg Helyszám 1 Mért.e. AEG-Kanis Kondenzációs gızturbina Névleges teljesítmény MW 9,78 Gázturbina esetén tüzelıanyag Tüzelıanyag mennyiség Nm 3 /h; kg/h Frissgız hımérséklet C 405 Frissgız nyomás bar 42 Üzembe helyezési idıpont Dátum Maradó élettartam Dátum A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 16

17 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 5. GENERÁTOR(OK) Helyszám 1 Típus Mért.e. GG4/54/56/85x Gyártó GEC Teljesítmény MVA 12,5 Feszültség kv 6,3 Üzembe helyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum ERİMŐVI HÁLÓZATI EGYSÉGEK 6.2. Kapcsoló/átalakító állomás adatai A generátor közvetlenül a - meglévı - TVK I. sz. 120/6 kv-os fogadóállomás 6 kvos győjtısínjére táplál, a 39. sz. cellába, kb. 640 m nyomvonalhosszú kábelen keresztül. A fogadóállomás külsı-belsı 6 kv-os győjtısínnel rendelkezik, hosszanti- és kereszt sínbontóval, cellaszám 40 db. A fogadóállomás 3 db 120/6 kv-os, 40 MVAes transzformátort tartalmaz. A 120 kv-os betáplálások: 2 db Tiszapalkonya felıl, egy db. Sajószöged felıl Nyomvonalas létesítmények a csatlakozási pontig A generátor kapcsaitól közvetlen 6 kv-os kábelkapcsolat van az I.sz. 120/6 kv-os fogadóállomás 39. sz. megszakítós cellájáig. A szinkron-kapcsolás a 39. sz. cella megszakítójával történik. Az összekötı kábel típusa: NA2XS(F)2Y 3x1x240mm 2 tip. földkábel. 7. ERİMŐVI HÁZIÜZEM Fıbb berendezések: Kazánüzem: 663 kw, 0,4 kv Égéslevegı ventilátorok, tápszivattyúk, szerelvényhajtások, vegyszeradagoló szivattyúk. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 17

18 4. SZÁMÚ MELLÉKLET Turbinaház: 179 kw, 0,4 kv Szivattyúk, tengelyforgató motor, kenıolaj tisztító motor, olajtisztító főtı hıcserélı, DC öblítı olaj szivattyú, kondenz szivattyúk, befecskendezı szivattyúk, motoros szerelvényhajtások, darumotorok, hálózat Hőtırendszer: 423 kw, 0,4 kv Hőtıvíz szivattyúk, hőtıventilátorok, motoros szerelvényhajtások, vegyszeradagoló szivattyúk Erımő összesen: 1265 kw, 0,4 kv A háziüzemi fogyasztók 0,4 kv-os feszültségőek és az önfogyasztás kategóriába tartoznak. A háziüzemi elosztók a koromgyári új 27/A jelő 0,4 kv-os állomásáról kapnak kettıs betáplálást. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 18

19 XAGYAR ENERGIA HIVATAL 5. SZÁMÚ MELLÉKLET 5. számú melléklet a Columbian Tiszai Kft. Vég gáz hasznosító kiserımő Engedélyéhez Villamos energia átadás-átvételi pont, mérési pont(ok), csatlakozási pont(ok) az Engedélyes és a hálózati engedélyes között 1) Csatlakozási pont TVK I. 120/6 kv-os fogadóállomás, 6 kv-os 39.sz.cella. 2) Mérési pont Az áramváltó beépítési helye a TVK I. 120/6 kv-os fogadóállomás 39. sz. cella, a feszültségváltó beépítési helye a TVK I. 120/6 kv-os fogadóállomás 28. sz. cella. 3) Hálózati engedélyes ÉMÁSZ Hálózati Kft. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 19

20 6. SZÁMÚ MELLÉKLET 6. számú melléklet a Columbian Tiszai Kft. Vég gáz hasznosító kiserımő Engedélyéhez Az erımővi alállomás adatai és tulajdonviszonya A kiserımőnek nincs saját alállomása. A HATÁROZAT 20 OLDALBÓL ÁLL 20

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA Verziószám: 7.0 érvényes: 2015. április 16. napjától Tartalomjegyzék HUPX Szabályzat... 1 1. Cím Általános szervezeti alapelvek... 1 Preambulum... 1

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben