Fővárosi Bíróság Budapest, június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t"

Átírás

1 Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u sites.google.com/site/tempoparttempo Fővárosi Bíróság Budapest, június Budapest Tárgy: Kereset Markó u. 27. Tisztelt Fővárosi Bíróság! A Tiszta Energiával Magyarországért (TEMPO) Párt (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1., 1201 Budapest, Irma u. 2., képviseli: Borbély József elnök, Minda Zoltán titkár) I. r., az Ecoprevent Kft. (1201 Budapest, Irma u. 2., képviseli: Nagy Lajos és Minda Zoltán ügyvezető) II. r. felperes nevében a Ptk ában védett egyenlő bánásmódhoz, a Ptk ában védett jóhírnévhez, a Pp. 2. (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz is fűződő személyiségi jog megsértése miatt k e r e s e t -et terjesztünk elő a - Fővárosi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 27., képviseli: dr. Szemán Felicitász mb. elnök) alperes ellen, az alábbi csatolt okiratokkal logikailag is zártan bizonyított tényállás alapján. Tisztelettel előadjuk, hogy a felperesek a Fővárosi Földhivatal alperes beavatkozójaként vettek részt a jelen perben alperes Fővárosi Bíróság előtt közigazgatási ügyszakban 9.K /2009. számon ig folyt, a per tárgyát képező /2. hrsz-ú ingatlant érintő és október 23-án kezdődött eseménysorban való közvetlen érintettségük folytán. Az önállóan nem cselekvőképes dr. Kaiser Mária bíró által megjelenített alperes Fővárosi Bíróság által az ügyben án 16. szám alatt hozott ítélet alapjaként felvett tényállásként az ítélet 10. oldalának utolsó bekezdésében az alperes azt rögzítette, a jelen per felperesei által a i tárgyaláson 8/B/II/1. szám alatt, a i tárgyaláson 16/IV/B/1-9. számok alatt csatolt okirati bizonyítékokból, így jogerős bírósági végzésekből és ítéletekből is fennállt tudomásával ütközően; A bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23-án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Az alperesi Fővárosi Bíróság a én a jelen per felperesei által becsatolt iratokból ismert MNV Zrt. felperes azon közlésével tisztában volt, miszerint a Legfelsőbb Bíróság án született ítéletéből is következően, továbbá a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján, hogy a pert indított MNV Zrt. oldalán beavatkozott Remington Kft-nek semmilyen érvényes jogcíme nem volt és nincs a perrel érintett /2. hrsz-ú ingatlanhoz, így a perbeli beavatkozáshoz, mivel a LB jogerős ítélete a Remington Kft. beavatkozó előtt kettővel étől bejegyzését kérő, napjával megszűnt PEP Lv. ( ) kérelmét jogerősen elutasító földhivatali határozattal szemben az ÁPV Rt. (= MNV

2 2 Zrt.) és a Remington Kft. által is indított per kereseti kérelmét a bíróság elutasította, amely ellenére a Remington Kft. perben maradását az alperesi bíróság az általa bizonyítottan ismert LB ítélet és a Pp. 56. (2) bekezdésének kógens rendelkezését is megsértve tovább engedte. Az alperesi Fővárosi Bíróság a án a jelen per felperesei által tárgyaláson becsatolt és a per mikénti elbírálása szempontjából merőben új ténynek és körülménynek is számító jogerős bírósági végzésekből, csak 2010 júniusában megszerezni sikerült jogerős ítéletből, rendőrségi jelentésből, az ÁPV Rt. (= MNV Zrt.) átfogó belső vizsgálatának eredményeként megállapított és közölt tényből, bejegyző végzésből és mellékleteiből is bizonyított módon tudta, hogy a 16 számú ítéletben a per főkérdésére vonatkozó alapadatról irat- és tényellenes, valótlan, a Pp. 2. (1) bekezdését is sértő módon rögzítettekkel szögesen ütközően a PEPSZOLG Kft. alapítója október 23-án nem a Papíripari Vállalat önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt, hanem maga a Papíripari Vállalat, aki az ingatlannyilvántartásba a perrel érintett ingatlan kezelőjeként 1972-től volt bejegyezve, ezért a perrel érintett ingatlant érintően a Papíripari Vállalat az október 23-i cégalapításkor jogosult volt rendelkezni, és arról jogszerűen rendelkezett is. Az ügy alapját képező kérdés bizonyítására felperesek által nagyszámban benyújtott jogerős bírósági határozatokból és más közokirati bizonyítékokból fennállt alperesi tudomással ütközően az alperes által tudottan valótlanul, hamisan közokiratba foglalt tények alapján 16. szám alatt hozott ítéletnek a rendelkező részében ugyanakkor az alperes olyan kérdésben nem határozott, amelyről a rendelkezés a meghozott döntés miatt jogszabály értelmében hivatalból kötelező. Ugyanis az ítélet rendelkező részéből kimaradt a határozat végrehajtására történő földhivatali megkeresés, ami miatt a án született 16. számú ítélet végrehajthatósága érdekében annak kiegészítése vált szükségessé. Az alperesi bíróság a földhivatal hiánypótlási felhívásának i átvétele után a i ítéletére hivatkozással kereste meg a perben alperesi földhivatalt, és ezen i keltű levélben hívta fel az alperesi bíróság az ingatlan-nyilvántartási hatóságot arra, amiről a 16 számú ítélet rendelkező részében kellett volna határozni, azaz, az ítélet rendelkezése nyomán az eredeti állapot visszaállításra. A csatolt okiratokkal aggálytalanul bizonyított tény az, hogy az alperesi bíróság az előtte folyt perben alperes földhivatal i keltű és én átvett hiánypótlási felhívására intézkedett csak a 16 számú ítélet rendelkező részébe tartozó, de onnét kihagyott földhivatali megkeresés pótlásáról ( 1 ). Azonban a földhivatali megkeresésre az alperesi bíróság nem hozott alakszerű kiegészítő ítéletet, hanem a jelen per felpereseinek mai napig sem kézbesített, általuk csak iratbetekintésből véletlenül megismert és másolatban kikért egyszerű levéllel intézkedett án 26 számon az ítélet rendelkező részéből kimaradt kötelező megkeresésről. Felperesek határozott álláspontja szerint a földhivatal utasítása az eredeti állapot visszaállítására, illetve annak mikéntjéről az ügydöntő határozat rendelkező részében rögzítendő döntés, így annak kihagyása miatt szükségessé vált pótlólagos intézkedés meghozatalára kizárólag csak a határozatok kiegészítésére vonatkozó Pp. szabályok alapján kerülhet (az adott esetben csak kerülhetett volna) sor, amely ítélet kiegészítéséről rendelkező alakszerű végzést a peres felek részére szabályszerűen kell (az adott esetben csak kellett volna) kézbesíteni, és a végzés ellen a Pp. 233/A alapján fellebbezésnek van (adott esetben csak lett volna) helye. A nem alakszerű és a felpereseknek csak véletlenül tudomására jutott határozat kiegészítésről történt felperesi tudomásszerzés után felperesek én 1 Mivel a megkeresés nem alakszerűen történt, ezért a felperesek álláspontja szerint az eleve törvény- és jogsértő, joghatás kiváltására alkalmatlan.

3 3 fellebbezést nyújtottak be, amely kapcsán az alperesi bíróság én kelt 37 számú egyszerű levélben adott a jogellenes állapot fenntartását eredményező felperesek álláspontja szerint törvény- és jogsértő tájékoztatást. Felperesek álláspontja szerint a i tárgyaláson a jelen per felperesei által 16/IV/B/3. számon csatolt LB Gf.VII /1993/10. számú ítélet rendelkező részében foglaltak is az alperesi bíróság fentiekben rögzített módú törvénysértően folytatott eljárását bizonyítják azzal, hogy a Legfelsőbb Bíróság által másod fokú ítélettel meghozott döntésének végrehajtása és annak módjára vonatkozóan kereste meg a Fővárosi Cégbíróságot, az ítélet rendelkező részében rögzített felhívással. Ez a megkeresés nem történt meg a perrel támadott esetben, sem a 16 szám alatti i ítéletben, sem azt követően alakszerű formában hozott fellebbezéssel támadható határozattal. Tisztelettel előadjuk továbbá, hogy a II. r. felperes Ecoprevent Kft., a Castell Kft. fa alperes beavatkozójaként vett részt az alperes Fővárosi Bíróság előtt szintén közigazgatási ügyszakban 7.K /1999. számon indult, és legutóbb 3.K /2010. számon közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt folyt, napján a kereset elején megjelölt kógens törvény és abból fakadó jogsértések alperes általi megvalósításával 8. számon hozott ítélettel i jogerő alapján lezárt perben. Előadjuk, hogy a Belügyminiszter alperesisége mellett folyt per több esetben szakadt félbe az államot képviselő személy megbízatása, így a perbeli jogképességének megváltozása, megszűnése miatt, így legutóbb napján. A legutóbbi félbeszakadás megszűnése után az önállóan nem cselekvőképes dr. Mohay György bíró által megjelenített alperesi Fővárosi Bíróság napjára tűzött tárgyalást, ami az eljáró bíró megbetegedése folytán elmaradt. A II. r. felperes Ecoprevent Kft. felperesi beavatkozó napján vette kézhez az alperesi bíróságtól a e órára kitűzött tárgyalásra szóló idéző végzését. A tárgyalás előtt csak két nappal korábban szombati napon kézhez vett szabályszerűnek el nem fogadható ( 2 ) idézés nyomán a tárgyalás napjának délelőttjén a II. r. felperes az alperes kezelőirodáján benyújtott, és az eljáró bíró részére rövid úton kézbesíteni kért bejelentéssel és annak mellékletét képező azonos időpontra szóló másik tárgyalási idézéssel bejelentette a dr. Mohay György bíró által megjelenített Fővárosi Bíróságnak azt, hogy a polgári per én megtartott tárgyalásán közölt idézés időpontja alapján tárgyalásütközés áll fenn, mivel a 19.P /2010. számú perben ügyvéd nélkül személyesen eljáró felperesek, teljesen azonosak a 3.K /2010. számú perben is képviseletet ellátó személyekkel, ezért a közigazgatási ügyszakban folyó per tárgyalásán nem tudnak megjelenni. A FB 19.P /2010. számú per i tárgyalásának csatolt 8 számú jegyzőkönyvrészlete közokiratilag bizonyítja azt, hogy a dr. Mohay György bíró úr által vitt perben képviselő Minda Zoltán és dr. Havas Gábor felperesként óra között valóban a Fővárosi Bíróság előtti másik, már én tárgyalásra tűzött perben személyesen járt el. Az alperes Fővárosi Bíróság a csatolt okiratokkal bizonyítottan tudva azt, hogy a 3.K /2010. számú per e órára az eljáró bíró januári megbetegedése miatt rövid határidővel kitűzött tárgyalása tekintetében egyrészt, a felek idézésének szabályszerűsége a órai tárgyaláson nem volt megállapítható, másrészt pedig a II. r. felperes alperesi bíróság által február 21-én délelőtt átvett beadványában közölt okból a tárgyalás tartásának a felperesi oldalnak fel nem róható ok miatt akadálya van, 2 Hiszen a február 21-i tárgyaláson a felperesi beavatkozó szabályszerű idézése nem volt megállapítható

4 4 3.K /2010. számú per felperesi oldalának többszörösen kimentett távolléte ellenére az alperesi bíróság tárgyalást tartott, és azon érdemi döntést hozott. Az alperesi bíróság törvény- és jogsértő eljárása miatt a felperesi oldal önhibáján kívül nem tudta becsatolni a most mellékelt 3.K /2010. számmal jelölt, és pertaktikai megfontolások miatt csak tárgyaláson és személyesen benyújtani kívánt iratcsomagként összeállított bizonyítékokat, amelyben az ügy érdemére, mikénti elbírálására alapvetően kiható olyan, a perben legutoljára június 02-án megtartott tárgyalást követően a II. r. felperesnek megszerezni sikerült PKKB által 10.G /2009/19. számon hozott jogerős ítélet is van, amely közokirati bizonyítékát adja a jelen perben is kifogásolt törvénysértő eljárásban hozott ítélet tudottan, vagy tudni kelletten valótlan, hamis tényálláson / adatokon nyugvó voltának. A Fővárosi Bíróság felhívására az Ecoprevent Kft. beavatkozó által támogatott felperes Castell Kft án benyújtott iratcsatolás és ellenkérelem, bizonyítási indítvány megnevezésű iratához csatolásra került egy a bíróság munkájának segítése érdekében elkészített öt oldalas 38 pontba összefoglalt táblázatos tényvázlat, az abban rögzített események alapját képező összes okirat csatolása mellett. A felperesi beadvány megismerése után dr. Mohay György alperesi bíróság nevében eljárt bíró azt közölte a következő tárgyaláson a felperessel, hogy bírói munkája során még nem kapott ilyen jól kimunkált anyagot. A teljesen dokumentált tényvázlatból és közokirati mellékleteiből az alperesi Fővárosi Bíróság a óta tudta, hogy a per alapját képező ügyben szereplő, az Ecoprevent Kft. ügyleti jogelődje a PEPSZOLG Kft-nek a jogi személy alapítója án az állami tulajdonú Papíripari Vállalat ( ) volt. A tudottan szabálytalan idézés és a bíróság oldalán idén januárban felmerült okból rövid időre kitűzött tárgyalás időpontjának ütközéséről való bizonyított tudomás, így a tárgyalás tartásának törvényi akadálya ellenére az alperesi bíróság által én órakor törvénysértően megtartott tárgyaláson 8. szám alatt meghozott ítélet alapjaként közokiratba foglalt tényállásként irat- és tényellenesen, valótlanul, a Pp. 2. (1) bekezdését is sértő módon a bíróság bizonyítottan fennállt hivatalos tudomásával szögesen ütközően, és a 9.K /2009/16. számú ítélet 10. oldaláról fent már idézett hamis alapú valótlan indokolással szó szerint egyezően rögzítette azt, miszerint a bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23-án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Jól látható, hogy az önállóan nem cselekvőképes alperesi bíróságot megjelenített független, az eljárásukban, döntésükben nem befolyásolható dr. Kaiser Mária és dr. Mohay György bírák egyeztettek a teljesen más felek ( 3 ) közötti perekben olyan annyira, hogy Mohay bíró úr szó szerint emelte be a én meg nem hozható ítéletébe, a dr. Kaiser Márai bíró által az előtte elfekvő bírósági közokiratokból tudottan, vagy tudni kelletten hamisan közokiratba foglalt valótlan tényállási elemet a PEPSZOLG Kft i 50%- os alapítójára vonatkozóan. Az önállóan nem cselekvőképes Fővárosi Bíróság nevében eljárt dr. Mohay György bíró fentieken túli felróható magatartását aggálytalanul bizonyítja az akkor tudottan meg nem 3 9.K /2009/16.; Felperes: Magyar Állam, felperesi beavatkozó: Remington Kft., Alperes: Fővárosi Földhivatal, alperesi beavatkozók: Ecoprevent Kft., Minda Zoltán, TEMPO Párt 3.K /2010/8.; Felperes: Castell Kft. fa, felperesi beavatkozó: Ecoprevent Kft., Alperes: Belügyminiszter, alperesi beavatkozó: Magyar Állam

5 5 hozható 8 számú ítéletének 2. oldalának 2. bekezdésében ( 4 ), a 3. oldal utolsó két bekezdésében hivatkozott első fokú és az LB által hozott másod fokú ítéletekben ( 5 ) a PEPSZOLG Kft es 50%-os alapítójaként megjelölt már más személyre történt hivatkozás, továbbá az ítélet 5. oldal 2. nagybekezdésében a bíróság rendelkezésére álló iratok alapján megállapítottnak állított dr. Kaiser Mária bírótól szó szerint átvett hamis, és a csak öt oldalas azonos ítéleten belül immár harmadik személyre való tudottan vagy tudni kelletten egymást is kizáró, hamis, és a felperesi oldal, így a jelen per II. r. felperesének az egyenlő bánásmódhoz, tisztességes eljáráshoz is fűződő személyiségi jogát alapjaiban sértő törvénysértő eljárás. Az utóbbi bekezdésben bemutatott dr. Mohay György bíró által felvállalt törvénysértő bírói gyakorlat, az egymást is kizáró adatok valós alapon való közokiratba foglalása alapvetően sérti az önállóan nem cselekvőképes II. r. felperest (a hivatkozott perben felperesi beavatkozót) megjelenített Minda Zoltán törvényes képviselő emberi méltóságát is, mivel az alperesi bíróságot megjelenített Mohay bíró által 2008-ban még a bírói munkája során soha nem látottnak hivatkozott Minda Zoltán által készített előkészítő irat felmagasztalása után két évvel később oda eljutni, hogy szabálytalan idézés, bejelentett tárgyalásütközés, a tárgyalás tartásának törvényi akadálya ellenére egy öt oldalas ítéleten belül azonos 1989-es eseményben részt vett személy háromféleképpen került megnevezésre a hivatali esküt ( 6 ) tett, a kutyatartók ügyében hozott döntéséért nemzetközi elismerésben is részesült Btk (1) bekezdés e) pont hatálya alá tartozó hivatalos személy részéről, több, mint felveti a Magyar Állammal szembeni közigazgatási perben történt jogon kívüli szempontok érvényre jutását, az eljárásban, döntésében nem befolyásolható bíró által ismert tényadatokkal, és abból következő kógens törvényi rendelkezésekkel nyíltan szembe ment eljárást, döntést. Mohay bíró úr a tudottan, vagy tudni kelletten hamis adatokat közokiratba foglalt Kaiser bíróval történt egyeztetés, a hamis adatok ítéletébe történt szó szerinti átvételével folytatott jogellenes eljárása konkrétan, a Magyar Közlöny évi 76. számában kihirdetett Korrupcióról szóló polgárjogi Strasbourgban 1999-ben elfogadott egyezmény 2. cikkelyében rögzített korrupció nemzetközi fogalom meghatározásának mindenben megfelelő eseménysort helyezi reflektorfénybe az alperest megjelenített nevesített bírák irat- és tényellenes, hamis adatokon nyugvó törvénysértő 2009-es és 2010-es eljárása alapján. Kereseti kérelem: Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 75. (2) bekezdése kimondja; A személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályokat a jogi személyekre is alkalmazni kell, kivéve ha a védelem - jellegénél fogva - csak a magánszemélyeket illetheti meg. Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 76. -a kimondja; A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. 4 A Papíripari Vállalat, amelyet a Pesterzsébeti Papírgyár képviselt, valamint öt természetes személy gazdasági társaság megalapítását határozta el október 23-án PEPSZOLG kft. néven,. Az én megszűnt Papíripari Vállalat cgjsz-a volt. 5 Mohay bíró által tényállásként közokiratba hivatkozott ítéletek szerint a PEPSZOLG Kft. 50%-os alapítója án a hivatkozott pernek a felperese, a Pesterzsébeti Papírgyár Leányvállalat, tehát egy teljesen másik jogalany, mint akit Mohay bíró az azonos ítélet 2. oldalán 1989-es alapítóként (Papíripari Vállalat) megjelölt. Az én megszűnt Pesterzsébeti Papírgyár Leányvállalat cgjsz-a volt. 6 Én dr. Mohai György esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom; az állami és a szolgálati titkot megőrzöm, a hatáskörömbe tartozó ügyekben részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően járok el (az esküt tevő meggyőződésének megfelelően: Isten engem úgy segéljen).

6 6 Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 78. -a a jóhírnév védelméről kimondja; (1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. (2) A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel. A Ptk a és a 84. (1) bekezdés a) pontja alapján kérjük a jogsértés tényének alábbiak szerinti megállapítását; A Fővárosi Bíróság megsértette a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. egyenlő bánásmódhoz és tisztességes eljáráshoz fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. által becsatolt több, a Fővárosi Bíróság által is meghozott jogerős bírósági határozatból a Fővárosi Bíróság által közvetlenül ismert tények ellenére irat- és tényellenesen foglalta az ügydöntő határozataiba a K /2009. és a K /2010. számú perek mikénti elbírálásának alap adatát képező tényadatot akként, hogy a bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23- án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Ezzel szemben a Fővárosi Bíróság rendelkezésére állt közokiratokkal igazolt tény alapján a valóság az, hogy a PEPSZOLG Kft. 50%-os alapítója án a Papíripari Vállalat volt. A Fővárosi Bíróság megsértette a K /2010. számú perben az Ecoprevent Kft. egyenlő bánásmódhoz és tisztességes eljáráshoz fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a per i bíróság oldalán felmerült okból elmaradt tárgyalása miatt én új határnapra kitűzött tárgyalást megtartotta annak ellenére, hogy a tárgyaláson és azóta sem volt megállapítható az Ecoprevent Kft. felperesi beavatkozó tárgyalásra történt idézésnek szabályszerűsége, továbbá azzal, hogy a február 21-én délutánra tűzött tárgyalás délelőttjén a Fővárosi Bíróság részére az Ecoprevent Kft. által a Fővárosi Bíróság P /2010/8/I. számú i keltű idéző végzésnek csatolásával közokiratilag igazoltan fennállt és az Ecoprevent Kft-nek fel nem róható e délutáni tárgyalásütközés miatti felperesi beavatkozó kimentett távolmaradását figyelmen kívül hagyva a bíróság tárgyalást tartott, és a tárgyalás tartását kizáró körülmények bizonyított ismerete ellenére érdemi döntést is hozott. A Ptk a és a 84. (1) bekezdés a) pontja alapján kérjük a jogsértés tényének alábbiak szerinti megállapítását; A Fővárosi Bíróság a K /2009. és K /2010. számú perekben megsértette a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. által perben becsatolt jogerős bírósági határozatok alapján kifejezetten hivatkozott való tényt hamis tartalommal foglalta érdemi döntéseibe, ezzel hamis színben feltűntetve a TEMPO Pártot és az Ecoprevent Kft-t. A felek között közvetítői eljárás nem volt. A Fővárosi Bíróság hatásköre és illetékessége az alperesek székhelyére figyelemmel a Pp. 23. (1) bekezdés g) pontján alapszik. A per tárgyára figyelemmel kérjük a tárgyi illetékfeljegyzés biztosítását. Az alperes a perre okot adott, ezért kérjük a perköltségeinkben történő marasztalását.

7 7 Tisztelettel: TEMPO Párt Ecoprevent Kft. I. r. felperes II. r. felperes Borbély József elnök Minda Zoltán ügyvezető Mellékletek: 49 db (104 lap, 3 pld.)

Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Tisztelt Fővárosi Bíróság! Tiszta Energiával Magyarországért Párt 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u.2. tempopart@vipmail.hu www.tempopart.hu sites.google.com/site/tempoparttempo Fővárosi

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN dr. Koltai György A KÖZIGAZGATÁSI PER CÉLJA Pp. 2. (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. -ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a

Részletesebben

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek..

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek.. I. A közgyűlési jegyzőkönyv részvényesi hitelesítésének meglétét a cégbíróság a változásbejegyzési eljárásban a bekezdése alapján vizsgálni köteles. Amennyiben pedig a vizsgálat nem történt meg, és a jegyzőkönyv

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715 Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés) AZ ÜGYFÉL KÉPVISELETE ELJÁRÁSI KÉPVISELET:

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK KÉPMÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS

SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK KÉPMÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK KÉPMÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS Az emberi méltóság és a becsület megsértésének, valamint a képmással való visszaélésnek az elhatárolása a jóhírnévhez való jog megsértésétől (Ptk.76.,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old.

TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old. y TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI 1.1. Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old. 1.1.1. Keresetlevél pénztartozás megfizetésére 1.1.2. Keresetlevél meghatározott cselekmény kikényszerítésére

Részletesebben

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog.

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Mikor szűnik meg egy házasság? - A Bíróságnak a házasságot felbontó jogerős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/ (IV. 30.) OBH utasítása a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/ (IV. 30.) OBH utasítása a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/ 2014. (IV. 30.) OBH utasítása a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Tisztelt Sebián-Petrovszki László!

Tisztelt Sebián-Petrovszki László! Tisztelt Sebián-Petrovszki László! Az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. részére 2016. március 22. napján megküldött közérdekű adatigénylésének, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, ' Rippl Rónai

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX:

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX: Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: + 36 84 504100 FAX: + 36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. március 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

Tisztelt Törvényszék!

Tisztelt Törvényszék! 1 Fővárosi Törvényszék Budapest Tisztelt Törvényszék! Alulírott dr. Tordai Csaba ügyvéd ( ) az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felperes (székhelye: 1084 Budapest, Déri Miksa

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A bíróság a dr. B. M. Ügyvédi Iroda (...) által képviselt G.A. (...) kérelmezőnek, dr. Cserny Ákos elnök által képviselt Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) kérelmezett ellen,

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ 1. OLDAL ALAPADATOK... 1

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ K01 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL KERESETLEVÉL SZÖVEGE... 4 0 ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.)

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) képviseletében: Kardos István elnök közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala!

Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala! 1 Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala! A 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. sz. alatti Társasház, annak tulajdonostársai kérelmezőnek alapító okirat

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A bejelentési űrlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett,

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ K01 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL KERESETLEVÉL SZÖVEGE... 6 2 ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT?

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? ILYEN MÉG NEM VOLT! Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? MIE Konferencia, Győr 2016. november 25. dr. Klauber Zsófia Amiről szó lesz EUIPO előtti iparjogvédelmi eljárás

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság!

Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! Az Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (1056, Budapest, Szerb u. 17-19., képv: Ámon Ada) meghatalmazott jogi képviselőnk (Dr. Baltay Levente, 2360

Részletesebben

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához.

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához. VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához A Vadnai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e Az ügy száma: Kfv.I.35.076/2016/4. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e A tanács tagjai:. Hajnal Péter tanácselnök és előadó bíró, Dr. Heinemann Csilla bíró, Huszárné dr. Oláh Éva bíró A

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ K01 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL KERESETLEVÉL SZÖVEGE... 5 ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.314/2013/4.szám A Kúria a Katona és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Katona Géza ügyvéd, 1125 Budapest, Fészek u. 16.) által képviselt B. T. Zrt. felperesnek

Részletesebben

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a Az illetékekről szóló törvény bírósági eljárásokat érintő 2011. év végi kiegészítésének a bírói gyakorlatban felmerült kérdései Szerző: Do já é dr. Hajzsel Kriszti a 2013. augusztus Ebben a cikkben az

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben