Fővárosi Bíróság Budapest, június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t"

Átírás

1 Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u sites.google.com/site/tempoparttempo Fővárosi Bíróság Budapest, június Budapest Tárgy: Kereset Markó u. 27. Tisztelt Fővárosi Bíróság! A Tiszta Energiával Magyarországért (TEMPO) Párt (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1., 1201 Budapest, Irma u. 2., képviseli: Borbély József elnök, Minda Zoltán titkár) I. r., az Ecoprevent Kft. (1201 Budapest, Irma u. 2., képviseli: Nagy Lajos és Minda Zoltán ügyvezető) II. r. felperes nevében a Ptk ában védett egyenlő bánásmódhoz, a Ptk ában védett jóhírnévhez, a Pp. 2. (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz is fűződő személyiségi jog megsértése miatt k e r e s e t -et terjesztünk elő a - Fővárosi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 27., képviseli: dr. Szemán Felicitász mb. elnök) alperes ellen, az alábbi csatolt okiratokkal logikailag is zártan bizonyított tényállás alapján. Tisztelettel előadjuk, hogy a felperesek a Fővárosi Földhivatal alperes beavatkozójaként vettek részt a jelen perben alperes Fővárosi Bíróság előtt közigazgatási ügyszakban 9.K /2009. számon ig folyt, a per tárgyát képező /2. hrsz-ú ingatlant érintő és október 23-án kezdődött eseménysorban való közvetlen érintettségük folytán. Az önállóan nem cselekvőképes dr. Kaiser Mária bíró által megjelenített alperes Fővárosi Bíróság által az ügyben án 16. szám alatt hozott ítélet alapjaként felvett tényállásként az ítélet 10. oldalának utolsó bekezdésében az alperes azt rögzítette, a jelen per felperesei által a i tárgyaláson 8/B/II/1. szám alatt, a i tárgyaláson 16/IV/B/1-9. számok alatt csatolt okirati bizonyítékokból, így jogerős bírósági végzésekből és ítéletekből is fennállt tudomásával ütközően; A bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23-án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Az alperesi Fővárosi Bíróság a én a jelen per felperesei által becsatolt iratokból ismert MNV Zrt. felperes azon közlésével tisztában volt, miszerint a Legfelsőbb Bíróság án született ítéletéből is következően, továbbá a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján, hogy a pert indított MNV Zrt. oldalán beavatkozott Remington Kft-nek semmilyen érvényes jogcíme nem volt és nincs a perrel érintett /2. hrsz-ú ingatlanhoz, így a perbeli beavatkozáshoz, mivel a LB jogerős ítélete a Remington Kft. beavatkozó előtt kettővel étől bejegyzését kérő, napjával megszűnt PEP Lv. ( ) kérelmét jogerősen elutasító földhivatali határozattal szemben az ÁPV Rt. (= MNV

2 2 Zrt.) és a Remington Kft. által is indított per kereseti kérelmét a bíróság elutasította, amely ellenére a Remington Kft. perben maradását az alperesi bíróság az általa bizonyítottan ismert LB ítélet és a Pp. 56. (2) bekezdésének kógens rendelkezését is megsértve tovább engedte. Az alperesi Fővárosi Bíróság a án a jelen per felperesei által tárgyaláson becsatolt és a per mikénti elbírálása szempontjából merőben új ténynek és körülménynek is számító jogerős bírósági végzésekből, csak 2010 júniusában megszerezni sikerült jogerős ítéletből, rendőrségi jelentésből, az ÁPV Rt. (= MNV Zrt.) átfogó belső vizsgálatának eredményeként megállapított és közölt tényből, bejegyző végzésből és mellékleteiből is bizonyított módon tudta, hogy a 16 számú ítéletben a per főkérdésére vonatkozó alapadatról irat- és tényellenes, valótlan, a Pp. 2. (1) bekezdését is sértő módon rögzítettekkel szögesen ütközően a PEPSZOLG Kft. alapítója október 23-án nem a Papíripari Vállalat önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt, hanem maga a Papíripari Vállalat, aki az ingatlannyilvántartásba a perrel érintett ingatlan kezelőjeként 1972-től volt bejegyezve, ezért a perrel érintett ingatlant érintően a Papíripari Vállalat az október 23-i cégalapításkor jogosult volt rendelkezni, és arról jogszerűen rendelkezett is. Az ügy alapját képező kérdés bizonyítására felperesek által nagyszámban benyújtott jogerős bírósági határozatokból és más közokirati bizonyítékokból fennállt alperesi tudomással ütközően az alperes által tudottan valótlanul, hamisan közokiratba foglalt tények alapján 16. szám alatt hozott ítéletnek a rendelkező részében ugyanakkor az alperes olyan kérdésben nem határozott, amelyről a rendelkezés a meghozott döntés miatt jogszabály értelmében hivatalból kötelező. Ugyanis az ítélet rendelkező részéből kimaradt a határozat végrehajtására történő földhivatali megkeresés, ami miatt a án született 16. számú ítélet végrehajthatósága érdekében annak kiegészítése vált szükségessé. Az alperesi bíróság a földhivatal hiánypótlási felhívásának i átvétele után a i ítéletére hivatkozással kereste meg a perben alperesi földhivatalt, és ezen i keltű levélben hívta fel az alperesi bíróság az ingatlan-nyilvántartási hatóságot arra, amiről a 16 számú ítélet rendelkező részében kellett volna határozni, azaz, az ítélet rendelkezése nyomán az eredeti állapot visszaállításra. A csatolt okiratokkal aggálytalanul bizonyított tény az, hogy az alperesi bíróság az előtte folyt perben alperes földhivatal i keltű és én átvett hiánypótlási felhívására intézkedett csak a 16 számú ítélet rendelkező részébe tartozó, de onnét kihagyott földhivatali megkeresés pótlásáról ( 1 ). Azonban a földhivatali megkeresésre az alperesi bíróság nem hozott alakszerű kiegészítő ítéletet, hanem a jelen per felpereseinek mai napig sem kézbesített, általuk csak iratbetekintésből véletlenül megismert és másolatban kikért egyszerű levéllel intézkedett án 26 számon az ítélet rendelkező részéből kimaradt kötelező megkeresésről. Felperesek határozott álláspontja szerint a földhivatal utasítása az eredeti állapot visszaállítására, illetve annak mikéntjéről az ügydöntő határozat rendelkező részében rögzítendő döntés, így annak kihagyása miatt szükségessé vált pótlólagos intézkedés meghozatalára kizárólag csak a határozatok kiegészítésére vonatkozó Pp. szabályok alapján kerülhet (az adott esetben csak kerülhetett volna) sor, amely ítélet kiegészítéséről rendelkező alakszerű végzést a peres felek részére szabályszerűen kell (az adott esetben csak kellett volna) kézbesíteni, és a végzés ellen a Pp. 233/A alapján fellebbezésnek van (adott esetben csak lett volna) helye. A nem alakszerű és a felpereseknek csak véletlenül tudomására jutott határozat kiegészítésről történt felperesi tudomásszerzés után felperesek én 1 Mivel a megkeresés nem alakszerűen történt, ezért a felperesek álláspontja szerint az eleve törvény- és jogsértő, joghatás kiváltására alkalmatlan.

3 3 fellebbezést nyújtottak be, amely kapcsán az alperesi bíróság én kelt 37 számú egyszerű levélben adott a jogellenes állapot fenntartását eredményező felperesek álláspontja szerint törvény- és jogsértő tájékoztatást. Felperesek álláspontja szerint a i tárgyaláson a jelen per felperesei által 16/IV/B/3. számon csatolt LB Gf.VII /1993/10. számú ítélet rendelkező részében foglaltak is az alperesi bíróság fentiekben rögzített módú törvénysértően folytatott eljárását bizonyítják azzal, hogy a Legfelsőbb Bíróság által másod fokú ítélettel meghozott döntésének végrehajtása és annak módjára vonatkozóan kereste meg a Fővárosi Cégbíróságot, az ítélet rendelkező részében rögzített felhívással. Ez a megkeresés nem történt meg a perrel támadott esetben, sem a 16 szám alatti i ítéletben, sem azt követően alakszerű formában hozott fellebbezéssel támadható határozattal. Tisztelettel előadjuk továbbá, hogy a II. r. felperes Ecoprevent Kft., a Castell Kft. fa alperes beavatkozójaként vett részt az alperes Fővárosi Bíróság előtt szintén közigazgatási ügyszakban 7.K /1999. számon indult, és legutóbb 3.K /2010. számon közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt folyt, napján a kereset elején megjelölt kógens törvény és abból fakadó jogsértések alperes általi megvalósításával 8. számon hozott ítélettel i jogerő alapján lezárt perben. Előadjuk, hogy a Belügyminiszter alperesisége mellett folyt per több esetben szakadt félbe az államot képviselő személy megbízatása, így a perbeli jogképességének megváltozása, megszűnése miatt, így legutóbb napján. A legutóbbi félbeszakadás megszűnése után az önállóan nem cselekvőképes dr. Mohay György bíró által megjelenített alperesi Fővárosi Bíróság napjára tűzött tárgyalást, ami az eljáró bíró megbetegedése folytán elmaradt. A II. r. felperes Ecoprevent Kft. felperesi beavatkozó napján vette kézhez az alperesi bíróságtól a e órára kitűzött tárgyalásra szóló idéző végzését. A tárgyalás előtt csak két nappal korábban szombati napon kézhez vett szabályszerűnek el nem fogadható ( 2 ) idézés nyomán a tárgyalás napjának délelőttjén a II. r. felperes az alperes kezelőirodáján benyújtott, és az eljáró bíró részére rövid úton kézbesíteni kért bejelentéssel és annak mellékletét képező azonos időpontra szóló másik tárgyalási idézéssel bejelentette a dr. Mohay György bíró által megjelenített Fővárosi Bíróságnak azt, hogy a polgári per én megtartott tárgyalásán közölt idézés időpontja alapján tárgyalásütközés áll fenn, mivel a 19.P /2010. számú perben ügyvéd nélkül személyesen eljáró felperesek, teljesen azonosak a 3.K /2010. számú perben is képviseletet ellátó személyekkel, ezért a közigazgatási ügyszakban folyó per tárgyalásán nem tudnak megjelenni. A FB 19.P /2010. számú per i tárgyalásának csatolt 8 számú jegyzőkönyvrészlete közokiratilag bizonyítja azt, hogy a dr. Mohay György bíró úr által vitt perben képviselő Minda Zoltán és dr. Havas Gábor felperesként óra között valóban a Fővárosi Bíróság előtti másik, már én tárgyalásra tűzött perben személyesen járt el. Az alperes Fővárosi Bíróság a csatolt okiratokkal bizonyítottan tudva azt, hogy a 3.K /2010. számú per e órára az eljáró bíró januári megbetegedése miatt rövid határidővel kitűzött tárgyalása tekintetében egyrészt, a felek idézésének szabályszerűsége a órai tárgyaláson nem volt megállapítható, másrészt pedig a II. r. felperes alperesi bíróság által február 21-én délelőtt átvett beadványában közölt okból a tárgyalás tartásának a felperesi oldalnak fel nem róható ok miatt akadálya van, 2 Hiszen a február 21-i tárgyaláson a felperesi beavatkozó szabályszerű idézése nem volt megállapítható

4 4 3.K /2010. számú per felperesi oldalának többszörösen kimentett távolléte ellenére az alperesi bíróság tárgyalást tartott, és azon érdemi döntést hozott. Az alperesi bíróság törvény- és jogsértő eljárása miatt a felperesi oldal önhibáján kívül nem tudta becsatolni a most mellékelt 3.K /2010. számmal jelölt, és pertaktikai megfontolások miatt csak tárgyaláson és személyesen benyújtani kívánt iratcsomagként összeállított bizonyítékokat, amelyben az ügy érdemére, mikénti elbírálására alapvetően kiható olyan, a perben legutoljára június 02-án megtartott tárgyalást követően a II. r. felperesnek megszerezni sikerült PKKB által 10.G /2009/19. számon hozott jogerős ítélet is van, amely közokirati bizonyítékát adja a jelen perben is kifogásolt törvénysértő eljárásban hozott ítélet tudottan, vagy tudni kelletten valótlan, hamis tényálláson / adatokon nyugvó voltának. A Fővárosi Bíróság felhívására az Ecoprevent Kft. beavatkozó által támogatott felperes Castell Kft án benyújtott iratcsatolás és ellenkérelem, bizonyítási indítvány megnevezésű iratához csatolásra került egy a bíróság munkájának segítése érdekében elkészített öt oldalas 38 pontba összefoglalt táblázatos tényvázlat, az abban rögzített események alapját képező összes okirat csatolása mellett. A felperesi beadvány megismerése után dr. Mohay György alperesi bíróság nevében eljárt bíró azt közölte a következő tárgyaláson a felperessel, hogy bírói munkája során még nem kapott ilyen jól kimunkált anyagot. A teljesen dokumentált tényvázlatból és közokirati mellékleteiből az alperesi Fővárosi Bíróság a óta tudta, hogy a per alapját képező ügyben szereplő, az Ecoprevent Kft. ügyleti jogelődje a PEPSZOLG Kft-nek a jogi személy alapítója án az állami tulajdonú Papíripari Vállalat ( ) volt. A tudottan szabálytalan idézés és a bíróság oldalán idén januárban felmerült okból rövid időre kitűzött tárgyalás időpontjának ütközéséről való bizonyított tudomás, így a tárgyalás tartásának törvényi akadálya ellenére az alperesi bíróság által én órakor törvénysértően megtartott tárgyaláson 8. szám alatt meghozott ítélet alapjaként közokiratba foglalt tényállásként irat- és tényellenesen, valótlanul, a Pp. 2. (1) bekezdését is sértő módon a bíróság bizonyítottan fennállt hivatalos tudomásával szögesen ütközően, és a 9.K /2009/16. számú ítélet 10. oldaláról fent már idézett hamis alapú valótlan indokolással szó szerint egyezően rögzítette azt, miszerint a bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23-án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Jól látható, hogy az önállóan nem cselekvőképes alperesi bíróságot megjelenített független, az eljárásukban, döntésükben nem befolyásolható dr. Kaiser Mária és dr. Mohay György bírák egyeztettek a teljesen más felek ( 3 ) közötti perekben olyan annyira, hogy Mohay bíró úr szó szerint emelte be a én meg nem hozható ítéletébe, a dr. Kaiser Márai bíró által az előtte elfekvő bírósági közokiratokból tudottan, vagy tudni kelletten hamisan közokiratba foglalt valótlan tényállási elemet a PEPSZOLG Kft i 50%- os alapítójára vonatkozóan. Az önállóan nem cselekvőképes Fővárosi Bíróság nevében eljárt dr. Mohay György bíró fentieken túli felróható magatartását aggálytalanul bizonyítja az akkor tudottan meg nem 3 9.K /2009/16.; Felperes: Magyar Állam, felperesi beavatkozó: Remington Kft., Alperes: Fővárosi Földhivatal, alperesi beavatkozók: Ecoprevent Kft., Minda Zoltán, TEMPO Párt 3.K /2010/8.; Felperes: Castell Kft. fa, felperesi beavatkozó: Ecoprevent Kft., Alperes: Belügyminiszter, alperesi beavatkozó: Magyar Állam

5 5 hozható 8 számú ítéletének 2. oldalának 2. bekezdésében ( 4 ), a 3. oldal utolsó két bekezdésében hivatkozott első fokú és az LB által hozott másod fokú ítéletekben ( 5 ) a PEPSZOLG Kft es 50%-os alapítójaként megjelölt már más személyre történt hivatkozás, továbbá az ítélet 5. oldal 2. nagybekezdésében a bíróság rendelkezésére álló iratok alapján megállapítottnak állított dr. Kaiser Mária bírótól szó szerint átvett hamis, és a csak öt oldalas azonos ítéleten belül immár harmadik személyre való tudottan vagy tudni kelletten egymást is kizáró, hamis, és a felperesi oldal, így a jelen per II. r. felperesének az egyenlő bánásmódhoz, tisztességes eljáráshoz is fűződő személyiségi jogát alapjaiban sértő törvénysértő eljárás. Az utóbbi bekezdésben bemutatott dr. Mohay György bíró által felvállalt törvénysértő bírói gyakorlat, az egymást is kizáró adatok valós alapon való közokiratba foglalása alapvetően sérti az önállóan nem cselekvőképes II. r. felperest (a hivatkozott perben felperesi beavatkozót) megjelenített Minda Zoltán törvényes képviselő emberi méltóságát is, mivel az alperesi bíróságot megjelenített Mohay bíró által 2008-ban még a bírói munkája során soha nem látottnak hivatkozott Minda Zoltán által készített előkészítő irat felmagasztalása után két évvel később oda eljutni, hogy szabálytalan idézés, bejelentett tárgyalásütközés, a tárgyalás tartásának törvényi akadálya ellenére egy öt oldalas ítéleten belül azonos 1989-es eseményben részt vett személy háromféleképpen került megnevezésre a hivatali esküt ( 6 ) tett, a kutyatartók ügyében hozott döntéséért nemzetközi elismerésben is részesült Btk (1) bekezdés e) pont hatálya alá tartozó hivatalos személy részéről, több, mint felveti a Magyar Állammal szembeni közigazgatási perben történt jogon kívüli szempontok érvényre jutását, az eljárásban, döntésében nem befolyásolható bíró által ismert tényadatokkal, és abból következő kógens törvényi rendelkezésekkel nyíltan szembe ment eljárást, döntést. Mohay bíró úr a tudottan, vagy tudni kelletten hamis adatokat közokiratba foglalt Kaiser bíróval történt egyeztetés, a hamis adatok ítéletébe történt szó szerinti átvételével folytatott jogellenes eljárása konkrétan, a Magyar Közlöny évi 76. számában kihirdetett Korrupcióról szóló polgárjogi Strasbourgban 1999-ben elfogadott egyezmény 2. cikkelyében rögzített korrupció nemzetközi fogalom meghatározásának mindenben megfelelő eseménysort helyezi reflektorfénybe az alperest megjelenített nevesített bírák irat- és tényellenes, hamis adatokon nyugvó törvénysértő 2009-es és 2010-es eljárása alapján. Kereseti kérelem: Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 75. (2) bekezdése kimondja; A személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályokat a jogi személyekre is alkalmazni kell, kivéve ha a védelem - jellegénél fogva - csak a magánszemélyeket illetheti meg. Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 76. -a kimondja; A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. 4 A Papíripari Vállalat, amelyet a Pesterzsébeti Papírgyár képviselt, valamint öt természetes személy gazdasági társaság megalapítását határozta el október 23-án PEPSZOLG kft. néven,. Az én megszűnt Papíripari Vállalat cgjsz-a volt. 5 Mohay bíró által tényállásként közokiratba hivatkozott ítéletek szerint a PEPSZOLG Kft. 50%-os alapítója án a hivatkozott pernek a felperese, a Pesterzsébeti Papírgyár Leányvállalat, tehát egy teljesen másik jogalany, mint akit Mohay bíró az azonos ítélet 2. oldalán 1989-es alapítóként (Papíripari Vállalat) megjelölt. Az én megszűnt Pesterzsébeti Papírgyár Leányvállalat cgjsz-a volt. 6 Én dr. Mohai György esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom; az állami és a szolgálati titkot megőrzöm, a hatáskörömbe tartozó ügyekben részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően járok el (az esküt tevő meggyőződésének megfelelően: Isten engem úgy segéljen).

6 6 Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 78. -a a jóhírnév védelméről kimondja; (1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. (2) A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel. A Ptk a és a 84. (1) bekezdés a) pontja alapján kérjük a jogsértés tényének alábbiak szerinti megállapítását; A Fővárosi Bíróság megsértette a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. egyenlő bánásmódhoz és tisztességes eljáráshoz fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. által becsatolt több, a Fővárosi Bíróság által is meghozott jogerős bírósági határozatból a Fővárosi Bíróság által közvetlenül ismert tények ellenére irat- és tényellenesen foglalta az ügydöntő határozataiba a K /2009. és a K /2010. számú perek mikénti elbírálásának alap adatát képező tényadatot akként, hogy a bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23- án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Ezzel szemben a Fővárosi Bíróság rendelkezésére állt közokiratokkal igazolt tény alapján a valóság az, hogy a PEPSZOLG Kft. 50%-os alapítója án a Papíripari Vállalat volt. A Fővárosi Bíróság megsértette a K /2010. számú perben az Ecoprevent Kft. egyenlő bánásmódhoz és tisztességes eljáráshoz fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a per i bíróság oldalán felmerült okból elmaradt tárgyalása miatt én új határnapra kitűzött tárgyalást megtartotta annak ellenére, hogy a tárgyaláson és azóta sem volt megállapítható az Ecoprevent Kft. felperesi beavatkozó tárgyalásra történt idézésnek szabályszerűsége, továbbá azzal, hogy a február 21-én délutánra tűzött tárgyalás délelőttjén a Fővárosi Bíróság részére az Ecoprevent Kft. által a Fővárosi Bíróság P /2010/8/I. számú i keltű idéző végzésnek csatolásával közokiratilag igazoltan fennállt és az Ecoprevent Kft-nek fel nem róható e délutáni tárgyalásütközés miatti felperesi beavatkozó kimentett távolmaradását figyelmen kívül hagyva a bíróság tárgyalást tartott, és a tárgyalás tartását kizáró körülmények bizonyított ismerete ellenére érdemi döntést is hozott. A Ptk a és a 84. (1) bekezdés a) pontja alapján kérjük a jogsértés tényének alábbiak szerinti megállapítását; A Fővárosi Bíróság a K /2009. és K /2010. számú perekben megsértette a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. által perben becsatolt jogerős bírósági határozatok alapján kifejezetten hivatkozott való tényt hamis tartalommal foglalta érdemi döntéseibe, ezzel hamis színben feltűntetve a TEMPO Pártot és az Ecoprevent Kft-t. A felek között közvetítői eljárás nem volt. A Fővárosi Bíróság hatásköre és illetékessége az alperesek székhelyére figyelemmel a Pp. 23. (1) bekezdés g) pontján alapszik. A per tárgyára figyelemmel kérjük a tárgyi illetékfeljegyzés biztosítását. Az alperes a perre okot adott, ezért kérjük a perköltségeinkben történő marasztalását.

7 7 Tisztelettel: TEMPO Párt Ecoprevent Kft. I. r. felperes II. r. felperes Borbély József elnök Minda Zoltán ügyvezető Mellékletek: 49 db (104 lap, 3 pld.)

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

keresetet INDOKOLÁS I. A tagfelvétel és az ügyvédi iroda felvételére vonatkozó kérelem

keresetet INDOKOLÁS I. A tagfelvétel és az ügyvédi iroda felvételére vonatkozó kérelem Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. benyújtva a Budapesti Ügyvédi Kamaránál, mint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél 1055 Budapest, Szalay u. 7., 1363 Budapest, Pf.: 61. Tisztelt

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben

Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése, egyszemélyes

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni.

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni. Tolna Megyei Bíróság Gf.17-97-000111/5.sz. A Tolna Megyei Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Tolna Megyei Szervezete (7100 Szekszárd, Várköz u. 4.) felperesnek az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Budapest

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

2012. július-augusztus

2012. július-augusztus dr. Horányi-Hohl Gábor: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás dr. Anka Márton Tibor: A közjegyzői végrehajtási

Részletesebben

MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT

MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT Zuchlag-ügy margójára 2007. szeptember 10-én még nem sejtettem, hogy mit is takar a Zuchlag-ügy, ezért ezen a napon bátorkodtam Dr. Szabó Ferenc Bács-Kiskun Megyei foügyészhelyettes úrhoz beadványt intézni,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 6. ÉVFOLYAM, 2010/5 6. SZÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk: orszagos@zoldhatosag.hu

Részletesebben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A törvény célja, - biztosítsa a természetes és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatos felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való pártatlan

Részletesebben

Összefoglaló vélemény

Összefoglaló vélemény A Kúria Polgári Kollégiuma Joggyakorlat-Elemző Csoport Összefoglaló vélemény A perorvoslati bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlata (A másodfokú és felülvizsgálati bíróság kasszációs jogköre) Budapest,

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Pf. 16. 1363 Budapest

Fővárosi Törvényszék Pf. 16. 1363 Budapest Fővárosi Törvényszék Pf. 16. 1363 Budapest Tárgy: Magyar Helsinki Bizottság Felperes (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.; képviseli: dr. Kádár András Kristóf társelnök) keresete Fidesz

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról*

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38317 12. Záró rendelkezések 119. (1) Ez a törvény a (2) (5) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba. (2) A 118. 2012. január 2-án lép hatályba.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/464/8/2012 Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a Kérelmező (továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Ügyvédi Iroda által képviselt Sashalmi

Részletesebben

IRATOK A POLGÁRI PERES ÉS NEMPERES ELJÁRÁSOK KÖRÉBŐL (Egyetemi jegyzet)

IRATOK A POLGÁRI PERES ÉS NEMPERES ELJÁRÁSOK KÖRÉBŐL (Egyetemi jegyzet) DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK IRATOK A POLGÁRI PERES ÉS NEMPERES ELJÁRÁSOK KÖRÉBŐL (Egyetemi jegyzet) (SZERKESZTETTE ÉS A BEVEZETŐT ÍRTA: DR.GYEKICZKY TAMÁS TANSZÉKVEZETŐ

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat

Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat Eseti (ad hoc) választottbírósági Eljárási Szabályzat Készítette: Dr. Szigeti Zsolt (Győr) 2013 április Bevezető A jelen Szabályzat legfontosabb nemzetközi jogi alapjait a fejlett piacgazdaságok által

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 I. félév 1. A polgári eljárás fogalma, forrásai, tárgya, célja, feladatai, a polgári eljárási jogszabály 3 hatálya 2. Az eljárás szakaszai, a polgári igazságszolgáltatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 31. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék. 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382

MAGYAR KÖZLÖNY. 31. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék. 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd 31. szám Tartalomjegyzék 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382 2382 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 31. szám II. Törvények 2013.

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.015/2013/4. A Fővárosi Törvényszék a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre u. 19., ügyintéző: dr. B. B. ügyvéd) által képviselt UniCredit

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 11. 2014. 4. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3010/2014. (II. 11.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 116 3011/2014. (II. 11.)

Részletesebben

A-PBT-A-549/2012. Ajánlás

A-PBT-A-549/2012. Ajánlás A-PBT-A-549/2012. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a dr. K.É. ÜI (eljáró ügyvéd: dr. N-né dr. K.É. ügyvéd) által képviselt E.Znek és E.Z-nének (a továbbiakban együttesen: Kérelmező) az FHB Kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás külföldön szerzett jövedelem, egészségügyi hozzájárulás Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 30.402/2007/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Dr. Tatár Klára (...

Részletesebben