Fővárosi Bíróság Budapest, június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t"

Átírás

1 Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u sites.google.com/site/tempoparttempo Fővárosi Bíróság Budapest, június Budapest Tárgy: Kereset Markó u. 27. Tisztelt Fővárosi Bíróság! A Tiszta Energiával Magyarországért (TEMPO) Párt (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1., 1201 Budapest, Irma u. 2., képviseli: Borbély József elnök, Minda Zoltán titkár) I. r., az Ecoprevent Kft. (1201 Budapest, Irma u. 2., képviseli: Nagy Lajos és Minda Zoltán ügyvezető) II. r. felperes nevében a Ptk ában védett egyenlő bánásmódhoz, a Ptk ában védett jóhírnévhez, a Pp. 2. (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz is fűződő személyiségi jog megsértése miatt k e r e s e t -et terjesztünk elő a - Fővárosi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 27., képviseli: dr. Szemán Felicitász mb. elnök) alperes ellen, az alábbi csatolt okiratokkal logikailag is zártan bizonyított tényállás alapján. Tisztelettel előadjuk, hogy a felperesek a Fővárosi Földhivatal alperes beavatkozójaként vettek részt a jelen perben alperes Fővárosi Bíróság előtt közigazgatási ügyszakban 9.K /2009. számon ig folyt, a per tárgyát képező /2. hrsz-ú ingatlant érintő és október 23-án kezdődött eseménysorban való közvetlen érintettségük folytán. Az önállóan nem cselekvőképes dr. Kaiser Mária bíró által megjelenített alperes Fővárosi Bíróság által az ügyben án 16. szám alatt hozott ítélet alapjaként felvett tényállásként az ítélet 10. oldalának utolsó bekezdésében az alperes azt rögzítette, a jelen per felperesei által a i tárgyaláson 8/B/II/1. szám alatt, a i tárgyaláson 16/IV/B/1-9. számok alatt csatolt okirati bizonyítékokból, így jogerős bírósági végzésekből és ítéletekből is fennállt tudomásával ütközően; A bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23-án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Az alperesi Fővárosi Bíróság a én a jelen per felperesei által becsatolt iratokból ismert MNV Zrt. felperes azon közlésével tisztában volt, miszerint a Legfelsőbb Bíróság án született ítéletéből is következően, továbbá a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai alapján, hogy a pert indított MNV Zrt. oldalán beavatkozott Remington Kft-nek semmilyen érvényes jogcíme nem volt és nincs a perrel érintett /2. hrsz-ú ingatlanhoz, így a perbeli beavatkozáshoz, mivel a LB jogerős ítélete a Remington Kft. beavatkozó előtt kettővel étől bejegyzését kérő, napjával megszűnt PEP Lv. ( ) kérelmét jogerősen elutasító földhivatali határozattal szemben az ÁPV Rt. (= MNV

2 2 Zrt.) és a Remington Kft. által is indított per kereseti kérelmét a bíróság elutasította, amely ellenére a Remington Kft. perben maradását az alperesi bíróság az általa bizonyítottan ismert LB ítélet és a Pp. 56. (2) bekezdésének kógens rendelkezését is megsértve tovább engedte. Az alperesi Fővárosi Bíróság a án a jelen per felperesei által tárgyaláson becsatolt és a per mikénti elbírálása szempontjából merőben új ténynek és körülménynek is számító jogerős bírósági végzésekből, csak 2010 júniusában megszerezni sikerült jogerős ítéletből, rendőrségi jelentésből, az ÁPV Rt. (= MNV Zrt.) átfogó belső vizsgálatának eredményeként megállapított és közölt tényből, bejegyző végzésből és mellékleteiből is bizonyított módon tudta, hogy a 16 számú ítéletben a per főkérdésére vonatkozó alapadatról irat- és tényellenes, valótlan, a Pp. 2. (1) bekezdését is sértő módon rögzítettekkel szögesen ütközően a PEPSZOLG Kft. alapítója október 23-án nem a Papíripari Vállalat önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt, hanem maga a Papíripari Vállalat, aki az ingatlannyilvántartásba a perrel érintett ingatlan kezelőjeként 1972-től volt bejegyezve, ezért a perrel érintett ingatlant érintően a Papíripari Vállalat az október 23-i cégalapításkor jogosult volt rendelkezni, és arról jogszerűen rendelkezett is. Az ügy alapját képező kérdés bizonyítására felperesek által nagyszámban benyújtott jogerős bírósági határozatokból és más közokirati bizonyítékokból fennállt alperesi tudomással ütközően az alperes által tudottan valótlanul, hamisan közokiratba foglalt tények alapján 16. szám alatt hozott ítéletnek a rendelkező részében ugyanakkor az alperes olyan kérdésben nem határozott, amelyről a rendelkezés a meghozott döntés miatt jogszabály értelmében hivatalból kötelező. Ugyanis az ítélet rendelkező részéből kimaradt a határozat végrehajtására történő földhivatali megkeresés, ami miatt a án született 16. számú ítélet végrehajthatósága érdekében annak kiegészítése vált szükségessé. Az alperesi bíróság a földhivatal hiánypótlási felhívásának i átvétele után a i ítéletére hivatkozással kereste meg a perben alperesi földhivatalt, és ezen i keltű levélben hívta fel az alperesi bíróság az ingatlan-nyilvántartási hatóságot arra, amiről a 16 számú ítélet rendelkező részében kellett volna határozni, azaz, az ítélet rendelkezése nyomán az eredeti állapot visszaállításra. A csatolt okiratokkal aggálytalanul bizonyított tény az, hogy az alperesi bíróság az előtte folyt perben alperes földhivatal i keltű és én átvett hiánypótlási felhívására intézkedett csak a 16 számú ítélet rendelkező részébe tartozó, de onnét kihagyott földhivatali megkeresés pótlásáról ( 1 ). Azonban a földhivatali megkeresésre az alperesi bíróság nem hozott alakszerű kiegészítő ítéletet, hanem a jelen per felpereseinek mai napig sem kézbesített, általuk csak iratbetekintésből véletlenül megismert és másolatban kikért egyszerű levéllel intézkedett án 26 számon az ítélet rendelkező részéből kimaradt kötelező megkeresésről. Felperesek határozott álláspontja szerint a földhivatal utasítása az eredeti állapot visszaállítására, illetve annak mikéntjéről az ügydöntő határozat rendelkező részében rögzítendő döntés, így annak kihagyása miatt szükségessé vált pótlólagos intézkedés meghozatalára kizárólag csak a határozatok kiegészítésére vonatkozó Pp. szabályok alapján kerülhet (az adott esetben csak kerülhetett volna) sor, amely ítélet kiegészítéséről rendelkező alakszerű végzést a peres felek részére szabályszerűen kell (az adott esetben csak kellett volna) kézbesíteni, és a végzés ellen a Pp. 233/A alapján fellebbezésnek van (adott esetben csak lett volna) helye. A nem alakszerű és a felpereseknek csak véletlenül tudomására jutott határozat kiegészítésről történt felperesi tudomásszerzés után felperesek én 1 Mivel a megkeresés nem alakszerűen történt, ezért a felperesek álláspontja szerint az eleve törvény- és jogsértő, joghatás kiváltására alkalmatlan.

3 3 fellebbezést nyújtottak be, amely kapcsán az alperesi bíróság én kelt 37 számú egyszerű levélben adott a jogellenes állapot fenntartását eredményező felperesek álláspontja szerint törvény- és jogsértő tájékoztatást. Felperesek álláspontja szerint a i tárgyaláson a jelen per felperesei által 16/IV/B/3. számon csatolt LB Gf.VII /1993/10. számú ítélet rendelkező részében foglaltak is az alperesi bíróság fentiekben rögzített módú törvénysértően folytatott eljárását bizonyítják azzal, hogy a Legfelsőbb Bíróság által másod fokú ítélettel meghozott döntésének végrehajtása és annak módjára vonatkozóan kereste meg a Fővárosi Cégbíróságot, az ítélet rendelkező részében rögzített felhívással. Ez a megkeresés nem történt meg a perrel támadott esetben, sem a 16 szám alatti i ítéletben, sem azt követően alakszerű formában hozott fellebbezéssel támadható határozattal. Tisztelettel előadjuk továbbá, hogy a II. r. felperes Ecoprevent Kft., a Castell Kft. fa alperes beavatkozójaként vett részt az alperes Fővárosi Bíróság előtt szintén közigazgatási ügyszakban 7.K /1999. számon indult, és legutóbb 3.K /2010. számon közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt folyt, napján a kereset elején megjelölt kógens törvény és abból fakadó jogsértések alperes általi megvalósításával 8. számon hozott ítélettel i jogerő alapján lezárt perben. Előadjuk, hogy a Belügyminiszter alperesisége mellett folyt per több esetben szakadt félbe az államot képviselő személy megbízatása, így a perbeli jogképességének megváltozása, megszűnése miatt, így legutóbb napján. A legutóbbi félbeszakadás megszűnése után az önállóan nem cselekvőképes dr. Mohay György bíró által megjelenített alperesi Fővárosi Bíróság napjára tűzött tárgyalást, ami az eljáró bíró megbetegedése folytán elmaradt. A II. r. felperes Ecoprevent Kft. felperesi beavatkozó napján vette kézhez az alperesi bíróságtól a e órára kitűzött tárgyalásra szóló idéző végzését. A tárgyalás előtt csak két nappal korábban szombati napon kézhez vett szabályszerűnek el nem fogadható ( 2 ) idézés nyomán a tárgyalás napjának délelőttjén a II. r. felperes az alperes kezelőirodáján benyújtott, és az eljáró bíró részére rövid úton kézbesíteni kért bejelentéssel és annak mellékletét képező azonos időpontra szóló másik tárgyalási idézéssel bejelentette a dr. Mohay György bíró által megjelenített Fővárosi Bíróságnak azt, hogy a polgári per én megtartott tárgyalásán közölt idézés időpontja alapján tárgyalásütközés áll fenn, mivel a 19.P /2010. számú perben ügyvéd nélkül személyesen eljáró felperesek, teljesen azonosak a 3.K /2010. számú perben is képviseletet ellátó személyekkel, ezért a közigazgatási ügyszakban folyó per tárgyalásán nem tudnak megjelenni. A FB 19.P /2010. számú per i tárgyalásának csatolt 8 számú jegyzőkönyvrészlete közokiratilag bizonyítja azt, hogy a dr. Mohay György bíró úr által vitt perben képviselő Minda Zoltán és dr. Havas Gábor felperesként óra között valóban a Fővárosi Bíróság előtti másik, már én tárgyalásra tűzött perben személyesen járt el. Az alperes Fővárosi Bíróság a csatolt okiratokkal bizonyítottan tudva azt, hogy a 3.K /2010. számú per e órára az eljáró bíró januári megbetegedése miatt rövid határidővel kitűzött tárgyalása tekintetében egyrészt, a felek idézésének szabályszerűsége a órai tárgyaláson nem volt megállapítható, másrészt pedig a II. r. felperes alperesi bíróság által február 21-én délelőtt átvett beadványában közölt okból a tárgyalás tartásának a felperesi oldalnak fel nem róható ok miatt akadálya van, 2 Hiszen a február 21-i tárgyaláson a felperesi beavatkozó szabályszerű idézése nem volt megállapítható

4 4 3.K /2010. számú per felperesi oldalának többszörösen kimentett távolléte ellenére az alperesi bíróság tárgyalást tartott, és azon érdemi döntést hozott. Az alperesi bíróság törvény- és jogsértő eljárása miatt a felperesi oldal önhibáján kívül nem tudta becsatolni a most mellékelt 3.K /2010. számmal jelölt, és pertaktikai megfontolások miatt csak tárgyaláson és személyesen benyújtani kívánt iratcsomagként összeállított bizonyítékokat, amelyben az ügy érdemére, mikénti elbírálására alapvetően kiható olyan, a perben legutoljára június 02-án megtartott tárgyalást követően a II. r. felperesnek megszerezni sikerült PKKB által 10.G /2009/19. számon hozott jogerős ítélet is van, amely közokirati bizonyítékát adja a jelen perben is kifogásolt törvénysértő eljárásban hozott ítélet tudottan, vagy tudni kelletten valótlan, hamis tényálláson / adatokon nyugvó voltának. A Fővárosi Bíróság felhívására az Ecoprevent Kft. beavatkozó által támogatott felperes Castell Kft án benyújtott iratcsatolás és ellenkérelem, bizonyítási indítvány megnevezésű iratához csatolásra került egy a bíróság munkájának segítése érdekében elkészített öt oldalas 38 pontba összefoglalt táblázatos tényvázlat, az abban rögzített események alapját képező összes okirat csatolása mellett. A felperesi beadvány megismerése után dr. Mohay György alperesi bíróság nevében eljárt bíró azt közölte a következő tárgyaláson a felperessel, hogy bírói munkája során még nem kapott ilyen jól kimunkált anyagot. A teljesen dokumentált tényvázlatból és közokirati mellékleteiből az alperesi Fővárosi Bíróság a óta tudta, hogy a per alapját képező ügyben szereplő, az Ecoprevent Kft. ügyleti jogelődje a PEPSZOLG Kft-nek a jogi személy alapítója án az állami tulajdonú Papíripari Vállalat ( ) volt. A tudottan szabálytalan idézés és a bíróság oldalán idén januárban felmerült okból rövid időre kitűzött tárgyalás időpontjának ütközéséről való bizonyított tudomás, így a tárgyalás tartásának törvényi akadálya ellenére az alperesi bíróság által én órakor törvénysértően megtartott tárgyaláson 8. szám alatt meghozott ítélet alapjaként közokiratba foglalt tényállásként irat- és tényellenesen, valótlanul, a Pp. 2. (1) bekezdését is sértő módon a bíróság bizonyítottan fennállt hivatalos tudomásával szögesen ütközően, és a 9.K /2009/16. számú ítélet 10. oldaláról fent már idézett hamis alapú valótlan indokolással szó szerint egyezően rögzítette azt, miszerint a bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23-án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Jól látható, hogy az önállóan nem cselekvőképes alperesi bíróságot megjelenített független, az eljárásukban, döntésükben nem befolyásolható dr. Kaiser Mária és dr. Mohay György bírák egyeztettek a teljesen más felek ( 3 ) közötti perekben olyan annyira, hogy Mohay bíró úr szó szerint emelte be a én meg nem hozható ítéletébe, a dr. Kaiser Márai bíró által az előtte elfekvő bírósági közokiratokból tudottan, vagy tudni kelletten hamisan közokiratba foglalt valótlan tényállási elemet a PEPSZOLG Kft i 50%- os alapítójára vonatkozóan. Az önállóan nem cselekvőképes Fővárosi Bíróság nevében eljárt dr. Mohay György bíró fentieken túli felróható magatartását aggálytalanul bizonyítja az akkor tudottan meg nem 3 9.K /2009/16.; Felperes: Magyar Állam, felperesi beavatkozó: Remington Kft., Alperes: Fővárosi Földhivatal, alperesi beavatkozók: Ecoprevent Kft., Minda Zoltán, TEMPO Párt 3.K /2010/8.; Felperes: Castell Kft. fa, felperesi beavatkozó: Ecoprevent Kft., Alperes: Belügyminiszter, alperesi beavatkozó: Magyar Állam

5 5 hozható 8 számú ítéletének 2. oldalának 2. bekezdésében ( 4 ), a 3. oldal utolsó két bekezdésében hivatkozott első fokú és az LB által hozott másod fokú ítéletekben ( 5 ) a PEPSZOLG Kft es 50%-os alapítójaként megjelölt már más személyre történt hivatkozás, továbbá az ítélet 5. oldal 2. nagybekezdésében a bíróság rendelkezésére álló iratok alapján megállapítottnak állított dr. Kaiser Mária bírótól szó szerint átvett hamis, és a csak öt oldalas azonos ítéleten belül immár harmadik személyre való tudottan vagy tudni kelletten egymást is kizáró, hamis, és a felperesi oldal, így a jelen per II. r. felperesének az egyenlő bánásmódhoz, tisztességes eljáráshoz is fűződő személyiségi jogát alapjaiban sértő törvénysértő eljárás. Az utóbbi bekezdésben bemutatott dr. Mohay György bíró által felvállalt törvénysértő bírói gyakorlat, az egymást is kizáró adatok valós alapon való közokiratba foglalása alapvetően sérti az önállóan nem cselekvőképes II. r. felperest (a hivatkozott perben felperesi beavatkozót) megjelenített Minda Zoltán törvényes képviselő emberi méltóságát is, mivel az alperesi bíróságot megjelenített Mohay bíró által 2008-ban még a bírói munkája során soha nem látottnak hivatkozott Minda Zoltán által készített előkészítő irat felmagasztalása után két évvel később oda eljutni, hogy szabálytalan idézés, bejelentett tárgyalásütközés, a tárgyalás tartásának törvényi akadálya ellenére egy öt oldalas ítéleten belül azonos 1989-es eseményben részt vett személy háromféleképpen került megnevezésre a hivatali esküt ( 6 ) tett, a kutyatartók ügyében hozott döntéséért nemzetközi elismerésben is részesült Btk (1) bekezdés e) pont hatálya alá tartozó hivatalos személy részéről, több, mint felveti a Magyar Állammal szembeni közigazgatási perben történt jogon kívüli szempontok érvényre jutását, az eljárásban, döntésében nem befolyásolható bíró által ismert tényadatokkal, és abból következő kógens törvényi rendelkezésekkel nyíltan szembe ment eljárást, döntést. Mohay bíró úr a tudottan, vagy tudni kelletten hamis adatokat közokiratba foglalt Kaiser bíróval történt egyeztetés, a hamis adatok ítéletébe történt szó szerinti átvételével folytatott jogellenes eljárása konkrétan, a Magyar Közlöny évi 76. számában kihirdetett Korrupcióról szóló polgárjogi Strasbourgban 1999-ben elfogadott egyezmény 2. cikkelyében rögzített korrupció nemzetközi fogalom meghatározásának mindenben megfelelő eseménysort helyezi reflektorfénybe az alperest megjelenített nevesített bírák irat- és tényellenes, hamis adatokon nyugvó törvénysértő 2009-es és 2010-es eljárása alapján. Kereseti kérelem: Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 75. (2) bekezdése kimondja; A személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályokat a jogi személyekre is alkalmazni kell, kivéve ha a védelem - jellegénél fogva - csak a magánszemélyeket illetheti meg. Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 76. -a kimondja; A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. 4 A Papíripari Vállalat, amelyet a Pesterzsébeti Papírgyár képviselt, valamint öt természetes személy gazdasági társaság megalapítását határozta el október 23-án PEPSZOLG kft. néven,. Az én megszűnt Papíripari Vállalat cgjsz-a volt. 5 Mohay bíró által tényállásként közokiratba hivatkozott ítéletek szerint a PEPSZOLG Kft. 50%-os alapítója án a hivatkozott pernek a felperese, a Pesterzsébeti Papírgyár Leányvállalat, tehát egy teljesen másik jogalany, mint akit Mohay bíró az azonos ítélet 2. oldalán 1989-es alapítóként (Papíripari Vállalat) megjelölt. Az én megszűnt Pesterzsébeti Papírgyár Leányvállalat cgjsz-a volt. 6 Én dr. Mohai György esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom; az állami és a szolgálati titkot megőrzöm, a hatáskörömbe tartozó ügyekben részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően járok el (az esküt tevő meggyőződésének megfelelően: Isten engem úgy segéljen).

6 6 Az 1959.évi IV. tv. (Ptk.) 78. -a a jóhírnév védelméről kimondja; (1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. (2) A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel. A Ptk a és a 84. (1) bekezdés a) pontja alapján kérjük a jogsértés tényének alábbiak szerinti megállapítását; A Fővárosi Bíróság megsértette a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. egyenlő bánásmódhoz és tisztességes eljáráshoz fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. által becsatolt több, a Fővárosi Bíróság által is meghozott jogerős bírósági határozatból a Fővárosi Bíróság által közvetlenül ismert tények ellenére irat- és tényellenesen foglalta az ügydöntő határozataiba a K /2009. és a K /2010. számú perek mikénti elbírálásának alap adatát képező tényadatot akként, hogy a bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján megállapította, hogy a PEPSZOLG Kft október 23- án alakult meg, és alapító tagja nem az önálló jogalanyisággal rendelkező Papíripari Vállalat, hanem annak egyik önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egysége (a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára) volt,. Ezzel szemben a Fővárosi Bíróság rendelkezésére állt közokiratokkal igazolt tény alapján a valóság az, hogy a PEPSZOLG Kft. 50%-os alapítója án a Papíripari Vállalat volt. A Fővárosi Bíróság megsértette a K /2010. számú perben az Ecoprevent Kft. egyenlő bánásmódhoz és tisztességes eljáráshoz fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a per i bíróság oldalán felmerült okból elmaradt tárgyalása miatt én új határnapra kitűzött tárgyalást megtartotta annak ellenére, hogy a tárgyaláson és azóta sem volt megállapítható az Ecoprevent Kft. felperesi beavatkozó tárgyalásra történt idézésnek szabályszerűsége, továbbá azzal, hogy a február 21-én délutánra tűzött tárgyalás délelőttjén a Fővárosi Bíróság részére az Ecoprevent Kft. által a Fővárosi Bíróság P /2010/8/I. számú i keltű idéző végzésnek csatolásával közokiratilag igazoltan fennállt és az Ecoprevent Kft-nek fel nem róható e délutáni tárgyalásütközés miatti felperesi beavatkozó kimentett távolmaradását figyelmen kívül hagyva a bíróság tárgyalást tartott, és a tárgyalás tartását kizáró körülmények bizonyított ismerete ellenére érdemi döntést is hozott. A Ptk a és a 84. (1) bekezdés a) pontja alapján kérjük a jogsértés tényének alábbiak szerinti megállapítását; A Fővárosi Bíróság a K /2009. és K /2010. számú perekben megsértette a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a TEMPO Párt és az Ecoprevent Kft. által perben becsatolt jogerős bírósági határozatok alapján kifejezetten hivatkozott való tényt hamis tartalommal foglalta érdemi döntéseibe, ezzel hamis színben feltűntetve a TEMPO Pártot és az Ecoprevent Kft-t. A felek között közvetítői eljárás nem volt. A Fővárosi Bíróság hatásköre és illetékessége az alperesek székhelyére figyelemmel a Pp. 23. (1) bekezdés g) pontján alapszik. A per tárgyára figyelemmel kérjük a tárgyi illetékfeljegyzés biztosítását. Az alperes a perre okot adott, ezért kérjük a perköltségeinkben történő marasztalását.

7 7 Tisztelettel: TEMPO Párt Ecoprevent Kft. I. r. felperes II. r. felperes Borbély József elnök Minda Zoltán ügyvezető Mellékletek: 49 db (104 lap, 3 pld.)

Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Tisztelt Fővárosi Bíróság! Tiszta Energiával Magyarországért Párt 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u.2. tempopart@vipmail.hu www.tempopart.hu sites.google.com/site/tempoparttempo Fővárosi

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Tájékoztató. az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda Budapest Szám: 1-38 / 2012. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére Előterjesztő: Szentmiklósi és Társa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715 Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog.

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Mikor szűnik meg egy házasság? - A Bíróságnak a házasságot felbontó jogerős

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ

ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ ŰRLAP GAZDASÁGI ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A bejelentési űrlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, ' Rippl Rónai

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a Az illetékekről szóló törvény bírósági eljárásokat érintő 2011. év végi kiegészítésének a bírói gyakorlatban felmerült kérdései Szerző: Do já é dr. Hajzsel Kriszti a 2013. augusztus Ebben a cikkben az

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

Tisztelt Megyei Bíróság!

Tisztelt Megyei Bíróság! Nógrád Megyei Bíróság Budapest, 2008. szeptember 15. részére Hiv.sz.: 19.P.21.379/2007/4. 2661 Balassagyarmat Köztársaság tér 2. Tárgy: Előkészítő irat Tisztelt Megyei Bíróság! A fenti számon folyó per

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

végzést: A megyei bíróság a SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány elnevezésü alapítványt, melynek

végzést: A megyei bíróság a SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány elnevezésü alapítványt, melynek Jász-Nagykun-Szolnok l.kny.60.072/2009/6. Megyei Bíróság Kiegészítő végzés 8. alatt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, a dr. Nádas Gábor ügyvéd (Nádas Ügyvédi Iroda 1132 Budapest, Victor Hugo u. 4l.)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.Mpk.50.044/1999/4.szám A Gyulai Munkaügyi Bíróság Dr. Topánka Erika által képviselt Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király u. 71., levélcím: 1388 Budapest, Pf.:

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1. KAMARAI NAP MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1 A jogeset alapjai A tárgyalt ügy elsőbbsége: 1985. 01. 24., így az 1969. évi II. törvény alapján folyt

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI. 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715. Saját kezébe!

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI. 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel: 36-1-285-5815 Fax: 36-1-283-7715. Saját kezébe! Mngynr Nemzeti Vagyonkezelo zrt. ÉRKFZETf 1009 JAN "I~. 6000 Kecskemét, Petofi S. u. 1/8. VII/1. Tel.:76/570-960, fax:76/570-967wvvw.tempopart.hu tempopart@vipmail. hu ECOPREVENT Gazdasági Szolgáltató

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

20Ű3-02- 2 3. Fővárosi ítélőtábla 7.PÍ.21.124/2008/4.

20Ű3-02- 2 3. Fővárosi ítélőtábla 7.PÍ.21.124/2008/4. Fővárosi ítélőtábla 7.PÍ.21.124/2008/4. 21016 20Ű3-02- 2 3 A Fővárosi ítélőtábla dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje Ügyszám: 2014.El.III.A.2. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Tv. 9. -ban foglaltakra figyelemmel Veszprémi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.127/2004/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a PhN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest, hivatkozási

Részletesebben

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)).

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)). Tisztelt Nyíregyházi Törvényszék!... (született:..., lakcím:..., anyja neve:...) felperes meghatalmazott jogi képviselőjeként Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Község polgármestere (cím:...) I. rendű és Érpatak

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS P3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben