Harangszó. Fel, fel vitézek a csatába! Halovány átvilágítás CSATATÉRI EMLÉKÜNNEPÉLY A NYÚZÓVÖLGYBEN HETEDIK KÜRTSZÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harangszó. Fel, fel vitézek a csatába! Halovány átvilágítás CSATATÉRI EMLÉKÜNNEPÉLY A NYÚZÓVÖLGYBEN HETEDIK KÜRTSZÓ"

Átírás

1 Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA NOVEMBER XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM CSATATÉRI EMLÉKÜNNEPÉLY A NYÚZÓVÖLGYBEN Fel, fel vitézek a csatába! A csata után a barátoknak, ismerősöknek is jutott hely a harci szekereken Õszi színekben pompázik az Érmellék. Egy több mint 400 évvel ezelõtti csata helyszínére tartunk. Az utolsó magyar gyõzelemmel zárult háború elsõ ütközetének helyére. Az Álmosd és Diószeg közti Nyúzóvölgyben, október 15-én itt gyõzték le a Bocskai vezette hajdúk a császári sereget. Az 1526 után három részre szakadt és leigázott magyarságnak évtizedek után ez volt az elsõ gyõzelme. Ennek köszönhetõ, hogy Erdélyben kiteljesedhetett a reformáció. Több mint négy évszázaddal késõbb, október közepén, immár másodjára éledt újra az álmosd-diószegi csata. A román-magyar határ közvetlen közelében lévõ Nyúzóvölgyben, mintegy 300 Diószegrõl, Szentjobbról, Érolasziból, Székelyhídról, Álmosdról, Budapestrõl és egyéb településekrõl érkezett lelkes hagyományõrzõ mutatta be, közel ezer érdeklõdõ elõtt, miként zajlott le a Bocskai szabadságharc elsõ ütközete. Az ünnepség igehirdetéssel kezdõdött, majd következett a seregszemle. A hajdúcsapat lovas és gyalogos vitézekbõl, illetve kopjás lovasokból állt. Az osztrák haderõt sziléziai lovasok, gyalogság, szekeresek, tüzérség alkották. Dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész, kihangosítón ismertette az eseményeket. A Nyúzóvölgy nádasában megbúvó Bocskai-sereg a Nagykereki vár ellen vonuló császáriakra rontott. Több rohamot is láthatott a dombról figyelõ közönség. A csata kimenetelét végül, a hajdú-gyalogosokat megsegítõ lovasok döntötték el: elfoglalták a császáriak szekértáborát. A csata után felvonultak a gyõztesek és vesztesek. A harci szekerekre felkapaszkodtak a barátok, ismerõsök. A hajdúvitézek esküt tettek a fejedelmi zászló elõtt, miközben az elfogott labancok térden állva várták sorsuk alakulását. Az eskü szövege így hangzott: Esküszöm az egy, élõ Istenre, szent vallásunkra, hogy a magyarságért, nemzetünkért, országunkért, vitézlõ fejedel- FOLYTATÁSA A3. OLDALON HETEDIK KÜRTSZÓ Halovány átvilágítás SOK ÉV késéssel bár, de végre elhatároztatott, hogy mindazok átvilágítását kéri az Egyházkerület, akik 89 óta megfordultak valamilyen minőségben a Püspöki Hivatalban, Igazgatótanácsnál, lett légyen püspökhelyettes, tanácsos, esperes vagy takarítónő. Talán jobb lett volna alkalmazás előtt megvizsgálni, hogy ki fia-borja, milyen indulattal és okból, illetve kinek az ajánlására került az illető egyházvezetés-közelbe. AZ ELLENSÉGTŐL való beteges félelem, a káderek forgatásában öltött testet a múlt rendszerben. Ne érezze magát senki biztonságban. Bárkinek lehullhat a feje. Jön helyébe más. Ne bízz meg senkiben, mert lehet, ő ássa a gödrödet! Ettől a gondolkodástól nem tudtunk magunk sem megszabadulni, mert a múlt mélyebben ivódott belénk, mint gondolnánk. MI IS VOLT17 év termése az egyházvezetésben? A 89 előttről átmenekült esperesi kar teljesen megváltozott összetételében. Hála Istennek, itt a fiatalok előretörése volt a jellemző. Volt három püspökhelyettes, három főgondnok, öt gazdasági tanácsos, négy személyzetis, öt missziós, négy külügyis, titkárok és titkárnők sokasága és két takarítónő. A távozottak jobb esetben megkeseredtek, esetleg belső ellenzékként ma is folytatják tevékenységüket, megint mások kimondottan ellenségei lettek Egyházkerületünknek, vagy személyesen püspökünknek. MI KÉPEZTÜK ki titkárként az egyik székelyföldi parlamenti képviselőt, aki immár meggazdagodva, fröcsköl a rosszindulattól. Szintén titkárként indult a diszkriminációs bizottság egyik vezetője, aki azóta számtalan jelét adja rosszindulatának. Jogtanácsosként kezdte az egyháznál az a képviselő, aki azóta ott tesz keresztbe, ahol lehet. Talán a legrelevánsabb példa, a külügyisként nálunk szolgáló és még mindig a kerület lelkészállományához tartozó szenátoré, aki püspökünk ellenlábasaként indul a brüsszeli helyért. Róla kiderítették: egy kicsit pettyes az átvilágításnál. Elhiszem, hogy valamivel megszorították, hogy csak ártatlan dolgokat firkantott az illetékes elvtársaknak, de azt sehogy sem értem, hogy míg tanácsosként dolgozott, egyszer sem talált alkalmat arra, hogy munkaértekezleten, vagy baráti beszélgetésben ne mondja el: képzelje püspök úr, még önről is kellett jelentést írnom! NEM TUDOM és ma már nem is nagyon érdekel, hogy a halványuló fényű átvilágításban kik akadnak fel a szitán. Sok szerecsent kimosdattak már és lehet sok ártatlant mázoltak be, mert nekik az a jó, ha nem bíznak meg bennük. De annak is utána kellene nézni, kik ajánlották, kik küldték ezeket az embereket ejtőernyősként a Királyhágó környékére. SZÁMOMRA ez a halvány fény nem fogja a gyanakvás utáni megbizonyosodás felszabadító örömét hozni. Egyszerűen csak szégyellem magam, hogy az Úr évének végén még mindig itt tartunk, úgy, mint aki maga is részt vett ebben az egyházi vezetésben és nem tudott többet tenni a befurakodók, a püspök személye és palástja alatt alattomosan karriert építgetők és érdekemberek ellen. SÁNDOR LAJOS

2 2 Harangszó Ekkor azt mondta Naómi menyének: Áldja meg õt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élõktõl és a holtaktól! Azután azt mondta neki Naómi: Hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. (Ruth 2,20) Ahogyan Elimelek és Naómi idegenbe ment élni, az éhség elõl, de nem Istennek engedelmeskedve, úgy Ruth is idegenbe jött, élni lelki éhség elõl, de Istennek engedelmeskedve, szolgálni, nemcsak magáért, szeretett anyósáért is. Ruth újként, idegenként nem megy koldulni, nem sajnáltatja magát, nem keresi fel a gazdag rokonságot (Naómiék egykor betlehemi jómódú családnak számított, a rokon Boáz is gazdag), hogy tartsák el õt, hanem Isten gondviselésében bízva, nem lázadó, nem fennhéjázó módon elfogadja a szegénynek járó helyet a város életében, elmegy szerényen, nehéz munkával megkeresni a mindennapit. Ruth dolgozni megy, az Isten adta törvény elõtt meghajol, a szegények részére adott munkát és keresetet felvállalja. Ruth nem követelõzik, nem kerüli a munkát, nem akar többnek tûnni. Nem szégyelli alacsony állapotát, magát megalázza, így szerez magának jó hírnevet, mindenki tiszteli, becsüli õt szerénységéért. Isten maga is figyelembe veszi alázatát, hitét, ezért kiválasztja számára a gondviselés eszközét, Boázt. A LÉLEK CSENDJE Hálaadás a megváltásért Boáz nem tudja nem észrevenni Ruthot, azt az alázatot, amivel viszonyul Istenéhez, helyzetéhez. Boáz látva szerénységét, tisztességét, szegénységét, jóindulattal védelmébe veszi, tiszteli ezt a nõt, szinte akaratlanul vagy épp természetesen, Istentõl való kiválasztását is teljesíti. Ruth élete alakulásában felfedezzük a jézusi mondást, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Amikor mi is új, idegen, ismeretlen helyre, helyzetbe kerülünk, ezt választjuk, akkor kapaszkodjunk Isten bõkezû gondviselésébe, bízzunk abban, hogy õ kirendeli valaki, valakik által a mindennapit, még a biztonságot is. Új élethelyzeteinkben ne viselkedjünk öntelten, fennhéjázón, követelõzõn, ne magasztaljuk fel magunkat. Isten adta helyünket, helyzetünket ne szégyelljük, ha szegényen de becsülettel, nehezen és szerényen élünk, ez nem Isten csapása, nem szégyen. Az Úr kegyelmet és tisztességet ad övéinek, akkor is, mikor azok utolsó helyen, alacsony sorban vannak. Naómi hálaadó és áldó imádságot mond, amikor Boáz pártfogásáról, jóindulatáról hall. Istent áldja jótéteményeiért, tudja, hogy Boáz is Isten kezének, gondviselésének tapasztalható jele. Érdekes és megdöbbentõ Naómi imájában, hogy nemcsak az élõket emlegeti, hanem a holtakat is (Elimelekre és két fiára gondol). Mi köze van Boáznak az elhunytakhoz? Naómi, halottainak felemlegetésével, Istennek megköszönte azt is, hogy az elhunytak helyett, Ruthon és Boázon keresztül váltja ki õt a testi-lelki haláltól, Boáz, aki távolabbi rokon, a meghalt férj emlékére és nevében gondoskodik az özvegyekrõl. A zsidó törvények és hagyományok szerint a rokonok kötelesek hozzátartozóikat különbözõ szorultságaikban kiváltani, megmenteni. A kiváltó rokon héber neve: góél, õ a váltságszerzõ, a megváltó. Naómi imájában tehát megköszöni Istennek a megváltót. Naómit és Ruthot az vigasztalja meg leginkább, hogy Isten számukra jóindulatú és szeretõ szívû rokont, kiváltót rendelt. Ez a mi vigasztalásunk forrása is, Isten nekünk is Megváltót rendelt, Jézus Krisztus személyében. Jézus megváltott minket bûnösségünkbõl, vétkeinkbõl, alacsony sorsunkból, az Õ személye ad biztonságot, védelmet mindennapjainkban. Az imádság, a köszönetnyilvánítás, az úrvacsorázás hálánk jele, amiért Isten Krisztusban megváltót küldött értünk. BALÁZSNÉ KISS CSILLA HISZEM ÉS VALLOM Dönts okosan! A legtöbb hollywoodi film dualizmusról szól, vagyis a jó küzd a rossz ellen. Hogy ki a nyertes e párharcban? Ez a forgatókönyvíró és a rendezõ fantáziáján múlik. De nem éppen így van ez a keresztyén felfogásban. Isten teremtette a világot, és azt a maga képére és hasonlatosságára formálta, vagyis igazságot és szentséget öntött alkotásába. Az embernek biztosított környezet csak jóról tanúskodott. Mégis, a bûneset óta minden megváltozott. Tudunk létezõ gonoszról, rosszról, sõt kísértõrõl is beszélni. Egyszóval: a Sátánról. Ez jogos? Nem igazságtalanul cselekszik-e azért Isten az emberrel, mikor tõle törvényében olyat követel, amit teljesíteni nem képes? (Heidelbergi Káté 9. kérdés) Nem, mert az embert olyanná teremtette, hogy teljesíthetné azt. Az ember azonban a Sátán ösztönzésére szándékos engedetlenségével mind magát, mind utódait azoktól az isteni ajándékoktól megrabolta. Baráti beszélgetések alkalmával gyakran feltevõdik a kíváncsiskodó kérdés: Valóban létezik Sátán? És ha igen, milyen, hogy néz ki, hol van, mikor jelenik meg? Érdekes módon Madách Imre mûve, Az ember tragédiája az isteni és emberi világrend kritikusának ábrázolja a Sátánt (Lucifer), akinek lázadása azonban kezdettõl fogva szerepel az isteni tervben. Mihail Bulgakov Mester és Margarita címû regényében, a Woland professzor néven bemutatkozó Sátán a világ szemetének õre és ura. Sõt, a filmszakma egyik sikerében (Az ördög ügyvédje, Al Pacino alakítása), a Sátánt egy multinacionális bankhálózat irányítója testesíti meg. A Constantine A démonvadász címû filmben a Sátán emberi alakot ölt. Ne úgy képzeljük el a Sátánt, mint ahogyan a középkorban lerajzolták, szarvakkal és lópatákkal, mert azzal átutalták a mese birodalmába. A Sátán valóságos lény és engedetlenségre tanít! A zsidó, keresztény és iszlám vallásban szereplõ alak. Találkozunk vele a Bibliában, a Koránban és egyes apokrif iratokban. Az Ószövetségben csak néhány említés történik róla, Jób könyve kivételével, ahol õ az egyik fõszereplõ Isten szolgájaként. Az Újszövetségben ezzel szemben Jézus és az apostolok igen gyakran említik, azonban itt is csupán két apró felvilágosítást kapunk a kilétérõl. Eszerint lázadó, bukott angyal, aki Isten és az emberiség ellensége. Miatta van minden negatív behatás és gonosz emberi megnyilvánulás! A katolikus és ortodox kánonban szereplõ Bölcsességek könyvében szerepel a következõ fontos megállapítás: A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják. (Bölcs 2,24) Kérdezhetnénk: Miért is engedte meg Isten, hogy legyen Sátán, miért is engedte meg, hogy legyen bûneset, miért nem teremtette az embert úgy, hogy egyáltalán ne tudjon vétkezni? Azért, mert akkor nem biztosított volna neki lehetõséget harcolni a gonosz ellen és fejlõdni a jó, a törvény irányába. Egész életünk egy nagy próbaidõ! Megszólít Isten, de talán annál többször a kísértõ, és ajándékaival elkápráztat. Mindig mi döntjük el, hogy kire hallgatunk, mert a bennünk lévõ akarat irányít. Megéri elgondolkodni, hogy kire fogsz hallgatni! ORBÁN LEVENTE

3 Harangszó 3 Norvég földön Tizennyolc éves barátság és testvérkapcsolat jegyében jártunk ismét Norvégiában. Szépséget láttunk, szeretetet kaptunk bõséggel. A vad szépségek országában meleg szívû emberek élnek. Rendhagyó istentiszteleten vettünk részt Balkéban, ahol a konfirmációs évet kezdõ gyermekeket köszöntötték. Éppen ötven gyermek nevét olvasta fel a presbiternõ. A gyülekezet elé álló jelöltek egy-egy igét kaptak és egy szál rózsát. A templom megtelt a családtagokkal és az ünnepi énekekkel, melyeket egy lelkes fiatal csoport adott elõ. Bár a norvég lutheránusok énekeskönyve értékes énekanyagot tartalmaz, ezúttal afrikai, tanzániai énekekkel dicsérték az Urat. Szent irigységgel gyönyörködtem a kiváló orgonáikban, lelkes éneklésükben; szakképzett énekvezérek szolgálnak mindenhol. Nordliában Taizé-típusú istentiszteleten vettünk részt. Lasse Gran lelkész mellett, itt a világiak szolgálata került elõtérbe. Többen is Igét és imádságot olvastak, színvonalas éneklésben gyönyörködhettünk. Külön öröm volt egy szép szóló után elmondani, hogy paptamási gyülekezetünk saját fordításunkban énekli ugyanazt az éneket, és legalább tíz norvég éneket magyarosítottunk már. Az istentisztelet utáni szeretetvendégségen záporoztak a kérdések: hogyan éltünk a kommunizmusban? Hogyan vészelte át az Meleg szívű emberek élnek a vad szépségek országában. Képünkön a jókedvű norvég vendéglátók egyház? Saját gyülekezetünkrõl, gyermekés ifjúsági helyzetrõl, kórusról, presbitériumról, az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról érdeklõdtek. Két alkalommal is kivetített képeken mutathattuk be gyülekezetünket. A norvég sajtóban is tudósítottak az elhangzottakról. Újabb kedves élményben lehetett részünk egy gyülekezeti napon. Kinn a hegyek között, egyik egyháztag nyári lakjában közel ötven idõs testvér gyülekezett. Kilencven éves nénit tolószékben és különleges kocsival hoztak fel. A háziasszony köszöntése után együtt énekeltek, verseket mondtak. Ebéd után tombolahúzás volt, a háziak kedves ajándékait kapták a nyertesek: különleges erdei gyümölcsbõl készült szirup vagy lekvár. Ezek a norvég vadonban gyûjtött édességek külön értéket jelentenek. Nem maradt el az adakozás sem. Havonta rendeznek ilyen napot. Számomra külön érdekes volt, hogy egy kedves rendõr kísérte harmónikán az énekeket. Magnar Elde balkei lelkészbarátunk felesége, a vak Kristine nagyon kedves teremtmény. Neki a Jövel Jézus, légy vendégünk dallama tetszett meg, másnap már norvégul énekeltük. Fõvárosi kirándulásunk ezúttal szinte egyetlen helyre korlátozódott: a Nemzeti Galériában felejthetetlen és megrázó élmény volt a norvég festõk képein nyomon követni századokat. Egyébként van hasonlóság a nemzeti függetlenségért vívott harcban Norvégia és Erdély között. Úti olvasmánynak pedig megkaptuk a Magyarok Norvégiában címû könyvet. BERECZKI ANDRÁS FEL, FEL VITÉZEK A CSATÁBA! FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A fejedelem egyik oldalán a zászlóvivő, a másikon pedig a buzogány-hordozó apród münkért élek, és ha kell halok. Isten engem úgy segéljen! A Himnusz eléneklése után a jelenlévõk méltóságteljes csendben megkoszorúzták a csata színhelyén lévõ emléksziklát. A diószegi Szömörce és a földesi Szélrózsa néptánccsoportok fellépése után estebéd várta a vitézeket és a lelkes közönséget. Keresztyén és nemzeti öntudatunkat szeretnénk erõsíteni, valamint a közösségi összetartozást ápolni tudtuk meg a csatatéri emlékünnepélyt szervezõ Gellért Gyula érmelléki esperestõl. Egyébként a magyarországi hadtörténészek azt tervezik, hogy jövõre régészeti feltárásokat végeznek a csata helyszínén. FÁBIÁN TIBOR Mi annak az hazának mint igaz fiai mindenben legnagyobb jovát kévántuk, romlásának oka semmiben nem vagyunk; inkább pajzsul állván ide ki az ellenség ellen, úgy akartuk oltalmazni, mint a szemünk fényét. BOCSKAI ISTVÁN Partium-Felvidék testvéregyházi találkozó Tavaly a felvidékiek voltak a vendéglátók, idén pedig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fogadta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház küldöttségét, október 19 és 21. között. A két egyház a Magyar Millenium évében lépett testvéregyházi kapcsolatra közölte Antal János külügyi előadó-tanácsos, az azóta eltelt hét évet áttekintő előadásában, Tőkés László püspök nyitóáhítata után. Az egyházmegyéken kívül, jelenleg 20 partiumi és felvidéki egyházközség van kapcsolatban egymással. Erdélyi Géza felvidéki püspök a Kárpát-medencei magyar és európai egyházi kapcsolatokról értekezett. Felhívta a figyelmet az asszimiláció veszélyére, ugyanakkor örömének adott hangot, hogy mostanra mindkét egyházban kétharmados az ifjú lelkészek aránya. A hozzászólások után az ügyosztályok és tanintézetek találkozója következett. Az ott elhangzottak összegzése után záródokumentumot fogadtak el. A résztvevők este megtekintették a 6. Csillagocska Gyermeknéptánc Találkozó gálaműsorát, vasárnap pedig tíz felvidéki lelkipásztor nagyváradi, aradi

4 4 Harangszó Jubileumi ünnepség Koltón Megidézni a múltat a keresztyén ember számára nem csupán azonosságtudata megõrzésének korparancsa, hanem egyben Istentõl nyert felhívás is. Ünnepségünkön Petõfi Sándor és Szendrey Júlia Koltóra érkezésének 160. évfordulójára emlékeztünk. Így erõsítve az itt és most élõ nemzedékben az egészséges büszkeséget, hogy keresztyének, magyarok és koltóiak vagyunk. A faluról a hajdani kegyúr, gróf Teleki Sándor szinte prófétai kinyilatkoztatásként egykor ezt írta: míg magyar él: a kis falu mindig geográfiai nevezetesség lesz. A prófécia távlati megvalósulásának jegyében forrott ökumenikus egységbe a jelenlevõk sokasága határon innen és túlról, s hallgatta a múltunk, jelenünk, jövendõnk iránt viselt felelõsségtõl áthatott bizonyságtételeket ft. Schönberger Jenõ római katolikus püspök, ft. Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspök, Lieb József kanonok, Köncze Geréb Árpád evangélikus, Sipos István református esperesek, valamint dr. Kovács József baptista lelkipásztor ajkáról. Dávid Gyula irodalomtörténész emlékbeszédben, Pánti Anna operaénekesnõ megzenésített dalokban idézte meg a költõóriást. Hiszem, az õszi verõfényben Isten mosolygott ránk a szelíd nap sugarában. VARGA KÁROLY Az ökumenikus egység jegyében zajlott a koltói Petőfi-ünnepély VITA Ne ítéljük el azt, amit nem ismerünk! A Harangszó 18. számában jelent meg Pázmány Attila A csoportdinamikáról keresztyén szemszögbõl címû írása. Ezúttal elsõsorban nem a felhozott érvekkel szeretnék vitába szállni, hanem tisztázni próbálom a cikkben helytelenül használt fogalmakat. Az elsõ kérdés az, mirõl is szól az említett írás, ugyanis a cím félrevezetõ lehet. A szerzõ következetesen a csoportdinamikáról, mint tevékenység -rõl beszél, miközben a cikket elolvasva nyilvánvalóvá válik, hogy abban a csoport-pszichoterápia, illetve a pszichodráma kritikájával próbálkozik. A csoportdinamika a csoportban (legyen szó iskolai osztályról, vagy presbitériumról) megfigyelhetõ folyamatokkal, pszichés történésekkel és jelenségekkel foglalkozó ismeretkör (nem pedig valamilyen tevékenységi forma). Mint ilyen, választ adhat arra, hogy egy csoporton belül miért éppen egy adott módon alakul ki a tagok viszonyhálózata, milyen szakaszai vannak a csoporttá válásnak, vagy ki miért vállal magára egy adott szerepet vagy a csoport miért kényszeríti rá azt (mert a csoportok mindig kitermelik a maguk hangadóit, tréfamestereit vagy deviánsait). Ezek a megfigyelések segítségére lehetnek a csoport vezetõjének (adott esetben a lelkipásztornak) abban, hogy ki tudja választani a csoport számára legmegfelelõbb mûködési formát vagy tevékenységeket. A csoportdinamika elméletének kidolgozója Kurt Lewin. A másik, a cikkben istentelen -nek bélyegzett - immár valóban - módszer, a drámapedagógia. Ez olyan csoportos játéktevékenység, mely során a résztvevõk képzeletbeli világot építenek fel, majd ebbe a képzeletbeli világba szereplõkként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal találkoznak, s ezekbõl a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert. Drámapedagógiával élünk már akkor is, ha az ifisekkel eljátszatunk egy (általuk választott) családi vagy iskolai helyzetet, melynek során belebújhatnak több szereplõ bõrébe, és így lehetõségük nyílik jobban megérteni pl. a szülõk nézõpontját. Csoportdinamikát és drámapedagógiát említ a cikk, de nyilvánvalóan csoport-pszichoterápiára, illetve pszichodrámára gondol. A csoport-pszichoterápia a pszichoterápiának egy olyan formája, mely nemcsak a terapeuta és a segítségre szoruló ember beszélgetéseire, hanem a többi csoporttag visszajelzéseire is épít. A tagok megosztják egymással a számukra problémát jelentõ élményeiket, érzéseiket és a társak, illetve a szakember segítségével próbálnak megoldási lehetõségeket keresni. Bár nálunk még nem elterjedt, de nyugat-európai egyházakban létezik a csoportos lelkigondozás gyakorlata is (errõl bõvebben Gyökössy: Életápolás címû munkájában olvashatunk). Akit ennek gondolata elsõre taszít, gondoljon bele, hogy pl. egy ifjúsági alkalom, vagy az ifjú házasok bibliaórája nem szokott-e néha spontán módon ilyen lelkigondozói csoporttá átlényegülni. Ami a pszichodrámát illeti, az egy elfogadott csoportos pszichoterápiás módszer, melynek célja a személyiségfejlesztés és az önismeret tágítása, kevéssé vagy egyáltalán nem irányított szerepjátékok segítségével. A pszichodrámának bibliai szövegeket (elsõsorban történeteket) feldolgozó vállfaja a bibliodráma, mely a Szentírási szövegek dramatikus megjelenítése által segít a csoport tagjainak új megvilágításban, élményszerûen találkozni a sokszor túl jól ismert szövegekkel. Helye van a vitának arról, hogy a gyülekezeti munkába milyen módon építhetõk be a fent említett ismeretek és módszerek. Vitázni azonban csak arról lehet és csak arról szabad, amit ismerünk. Pazarlás volna lemondanunk a pszichológia ismeretanyagáról anélkül, hogy megpróbálnánk azt megérteni és eredményeit felhasználni saját gyakorlatunkban. Végül pedig arról a vádról, hogy minden említett tevékenység Isten nélkül mûködik csak annyit, ahol hívõ keresztyén emberek gyûlnek össze, az az alkalom biztos, hogy nem Isten nélkül zajlik le. SULYOK JÚLIA Szerk. megj.: Örömmel fogadtuk a fenti cikket, elvégre, ha egy írás vitát szül, azt mutatja: olvasóinkat foglalkoztatják, elgondolkodtatják a lapban megjelenő témák. Ez már fél siker. S ha ezt követően tollat is ragadnak, megírják véleményüket, álláspontjukat, az már mondhatni teljesen az. A tematizálást, témafelvetést, gondolkodtatást ezután is felvállaljuk, nyilván lapunk terjedelmi és megjelenési keretei között. Ezt a vitát azonban miután mindkét fél kinyilvánította álláspontját ezennel lezártnak tekintjük. A szerkesztőn egyébként dőreség lenne számon kérni, bármely szerzőnk álláspontját, egyrészt, mert 89 decemberétől nemcsak sajtó-, de véleményszabadság is van, másrészt érdemes megfontolni az impresszumban szerényen megbúvó, de lényeges mondatot: A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik.

5 Harangszó 5 PRESBITERI SZÖVETSÉG A gyülekezet lelki építéséről A magyarcsaholyi Presbitérium lelkes összefogásának eredményeként október 20- án a Nagykárolyi Egyházmegye gyülekezeteinek presbitériumai Magyarcsaholyban tartottak presbiter továbbképzõ konferenciát. Istennek legyen hála, egyre több presbitérium ismeri fel ennek szükségességét és hasznos voltát, sõt egyre inkább hallani presbitériumok részérõl is megfogalmazódni ezen igényt. Nagy Sándor esperes a Kol 3,14-17 alapján tartott igehirdetését követõen alulírott, helybeli lelkipásztor köszöntötte az egybegyûlteket, többek között a konferencia Hollandiából érkezett résztvevõit. Ezt A bizalomépítésről értekezett Csűry István egyházkerületi főjegyző. Háttérben a konferencia holland vendégei A presbitérium a gyülekezet idegrendszere kell legyen! követõen Csûry István püspökhelyettes a konferencia meghívott elõadója tartott elõadást, melynek már a témája is felkeltette a meghívottak érdeklõdését: Bizalomépítés a Presbitérium és a gyülekezet között. Az elõadás elhangzása után közös beszélgetésre került sor, amikor is kérdéseket lehetett feltenni az elõadónak, illetve hozzászólások hangozhattak el. A kicsit nehézkesen elinduló beszélgetés során egyre több hozzászólás hangzott el a konferencia résztvevõitõl, melynek nyomán komoly gondokra, hiányosságokra döbbenhettünk rá gyülekezeteink lelki életének tekintetében. Komoly figyelmeztetés ez mind lelkipásztorok, mind presbiterek számára, hogy rengeteg tennivaló van gyülekezeteinkben. Az elhangzott hozzászólások sorából csak két gondolatot szeretnék most kiemelni, akár kritika is lehet - egyik a presbitériumok, másik a lelkipásztorok felé: tudatában kell legyenek a presbiterek annak, hogy mi az õ feladatuk egy gyülekezet lelki építésében; amikor egy presbiter gyülekezeti feladatáról beszélünk, ez nem határozható meg csupán annyiban, hogy: az elmaradt fenntartó járulékok behajtása. A mindenki számára tanulságos és építõ jellegû konferencia szeretetvendégséggel ért véget a magyarcsaholyi Presbitérium és gyülekezet jóvoltából. NAGY RÓBERT ANDRÁS PATAKI ISTVÁN a nemzet legyengülésérõl egykoron besenyõérzékenyek tatárérzékenyek törökérzékenyek labancérzékenyek trianonérzékenyek moszkuviérzékenyek voltunk óh milyen pollenérzékenyek vagyunk manapság Szeretettel várjuk szerzőink, tudósítóink, külmunkatársaink beszámolóit, írásait, híreit és rövid szöveggel kísért fotóit, -ben vagy levélben (Harangszó, , Oradea, str. Moscovei nr 14). Köszönettel: a szerk. KÁLVIN VÁROSA Kisebbségben a genfi reformátusok Tüzes Bálint magyartanár, katolikus újságíró két hetet töltött idén Svájcban. Utazásai során Genfet is felkereste. Az ott szerzett benyomásairól kérdeztük. Kálvin János széke ugyan ma is turistalátványosság a Szent Péter székesegyházban, de mindazok, akikkel beszéltem, már az elsõ mondatukban leszögezték, hogy Genf ma már koránt sem kálvinista többségû város. Amikor a miértre kérdeztem rá, azt válaszolták, hogy Svájc jóléte miatt már a 19. század végén migráció vette kezdetét, elsõsorban olaszok és spanyolok jöttek, akik katolikusok. Tehát a vallási arányok megdõltek, a reformátusok pedig kisebbségbe kerültek. Ami a genfi magyar jelenlétet illeti: Pósvai György, nyolcvan éven felüli evangélikus lelkész szolgál az ottani honfitársainak. Pósvai megjárta Svédországot, az Egyesült Államokat, Dél-Amerikát, majd Genfbe került. Közben nemcsak a lelkész öregedett el, hanem a svájci magyarok is. Az egyházon kívül a cserkészmozgalom, a könyvtár és a vasárnapi iskola nyújt magyarságtudatot. Kálvin széke, a Szent Péter katedrálisban. Az épület a genfi Nemzeti Protestáns Egyház tulajdona A magyarok több hullámban érkeztek az országba. Visszafelé haladva az idõben, elõször a es évek magyar másként gondolkodóiról lehet beszélni, akik ha tehették, kint maradtak. Elõttük nagy hullám az ötvenhatosoké, még korábbiak a háború után elmenekültek, akik rájöttek arra, hogy Kelet-Európában kõkemény kommunizmus lesz, ez elõl emigráltak Svájcba. Érdekes, inkább anekdota-ízû történet, hogy Zürich egyik vendéglõjében az ben emigráltaknak még a hatvanas években is megvolt az asztaltársaságuk. Õk azon az áron fizethették a fogyasztást, ami 1918-ban volt, az 56-osok állítólag, még ma is az ötvenes évek árain fizetnek ebben a vendéglõben. VÁSÁRHELYI GÁBOR Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs - Kálvin? Nem hiszem." (Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt)

6 6 Harangszó Gyermek- és ifi rovat Kedves gyerekek! Lassan közeleg a tél, s kevesebbet lehet játszani az udvaron, több idõ jut tehát az olvasásra. Így remélem a gyerekrovatot is olvassátok. Ebben a lapszámban õseink nõi viseletét mutatom be, remélem tudok érdekes adatokkal szolgálni és szokás szerint kézimunka ajánlatom is van az évszaknak megfelelõen. S ha a rejtvényt is megfejtettétek, akkor már igazán hû olvasóim vagytok. Jó böngészést! KURTA-TŐTÖS BEÁTA Koszorú készítése egyszerűen Közeledik az adventi koszorú szezonja, addig is készítsünk dekor-koszorút, majd a következõ lapszámban adventi koszorút fogunk készíteni. Szerezzünk be kész szalma koszorúalapot, egy csokor száraz kalászt, némi sóvirágot. A kalászokat lépcsõzetesen rendezzük el, és drótozzuk össze, és tûzzük a koszorúhoz a felfüggesztési pont mellett rézsútosan. A koszorú alján mindig hajlítsuk vissza a drótszárakat. Ragasztóval is erõsítsük hozzá. Két kis csokor sóvirágot száruknál, egymással szemben drótozzunk össze, és erõsítsük a búzacsokorhoz a képen látható módon. Fogjunk össze egy csokornyi rafiát, közepén drótozzuk össze, és erõsítsük fel úgy, hogy takarja a búza és a sóvirág összedrótozását. Majd a két végét masni méretûre vágjuk meg. A takarást igénylõ helyekre szúrjunk be sóvirágokat. Őseink női viselete A belsõ-ázsiai népekre jellemzõ, hogy a nõk férfiak módjára ruházkodtak; ez az európaiak szemében visszataszítónak tûnt. A nõi felsõ-viselet középen gombolódó és kétoldalt valamint hátul derékig kivágott ujjaskabát, az ún. kazak volt, ami fölé kaftánszerû köpönyeg került. A nõi ruhák fontos alsóruha-darabja a pendely, olyan vászonlepel volt, amelyet oldalt összevarrtak és a derékon megkötöttek. Az idõk folyamán a XIII. században az õsi pendely alsószoknyává alakult és szoknyát, majd kötényt kötöttek föléje. A honfoglalás kori sírokban csüngõs és korongos párta-maradványokat találtak. Hajfonataikba a nõk gyöngyöket, fémkarikákat, kagylókorongokat és átfúrt pénzeket fûztek. A nõi sírokban talált leletek alapján tudjuk hogy a nõk is övvel rögzítették felsõruhájukat. Õseink viseletét legtovább a torockóiak és a kalotaszegiek õrízték meg. A honfoglalás kori nõk éppoly alacsony szárú veretes csizmákat hordtak, mint a férfiak; alatta vastag harisnyát viseltek. Honfoglaló asszonyaink csizmája oldalt varrottak és puha talpúak voltak, orruk felfelé hajlott. A nõi ruha kiegészítõi. A honfoglaló magyar nõk viselete a férfiakénál is pompásabb volt. Ékszereik is gazdagabbak a férfiakénál, bár a magyar nõk nem hordtak túl sok ékszert; ennek szerepét õseinknél a ruházat vette át. Kialakultak a ruhaékszerek, amelyek saját funkcióikon túl a ruházatot is segítették abban, hogy a gyakorlati igényeken túl ékesítõ, jelölõ vagy hiedelem eredetû célokat is szolgáljon. Az ékszerek õsi funkciója a népi rétegeknél maradt meg csont, szarú és lószõr formában. Viseltek fülbevalókat, karpereceket és gyûrûket. Az asszonyok lovának szerszámai is ékesebbek voltak. Bár a nõk ékszereit ugyanazok az ötvösök készítették, mint a férfiakét, mégis 1. Ezt szárítjuk meg a koszorúra 2. Cél 3. Ebbõl készítünk a koszorúra masnit (ék.f.) 4. Fûszernövény, köményhez hasonló 5. Szomorúság, valaki elvesztése miatti fájdalom Fémdíszekkel szegélyezett süveg és köntös, veretes ing és kazak az orosházi honfoglaló asszony sírleletei alapján rekonstruálva (László Gyula) Rejtvény bűvös négyzetek nagy a különbség köztük, a férfi aranykészlet egyszerû, míg a nõi készleten pompás állatok nyüzsögnek természetelvû és mitologikus elemekkel keverten. Az állatábrázolások fõleg nõi holmikon jelennek meg. Érdekes megfigyelés, hogy õseink útjaik, majd a kalandozások során megszerzett ékszereket sohasem használták, hanem azok beolvasztva alapanyagul szolgáltak. Idegen ékszerek magyar sírokból nem kerültek elõ. Honfoglaló magyarjaink csak saját ötvöseik által készített, saját jelképrendszerükkel díszített tárgyakat viseltek. 1. Szalagból csokor 2. Szúrós gyomnövény 3. A Duna jobb oldali mellékfolyója 4. Nevet, csak a betûvel 5. Nem etetõ, hanem

7 Harangszó 7 TOLLVONÁS Csillogó nyomorúság Van egy cég valahol Svájcban, amelyik nem kevesebbet vállal, mint azt, hogy klienseit megajándékozza a hallhatatlansággal. A dolgok mikéntjének a leírásából aztán kiderül, hogy arról van szó, a cég az elhamvasztott szeretett kedves családtag hamvaiból, viszonylag egyszerû eljárással, csillogó gyémántot tud elõállítani. A gyémánt tudvalevõleg a legerõsebb anyag, mindent kibír és örökké tart, tehát van valami köze az örökkévalósághoz. Maga az eljárás nem különösebben bonyolult, hiszen az ember szénvegyületekbõl épül fel, és a hamvak grafittá vagy akár gyémánttá is átalakíthatóak a megfelelõ eljárással. A dolgok igazán érdekes része viszont akkor következik, amikor a gyászoló családtagok megkapják a nagytatát három és fél karátos gyémánt formájában. Mert ugye mit is lehet kezdeni egy alig borsószemnyi kövecskével? Talán gyûrûbe foglalva vagy fülbevalóként lehet hordani szegény megboldogult nagytatát, esetleg kiakasztani valami jól látható helyre, és büszkén mutogatni, milyen ragyogó személyiség volt az öreg. TALLÓZÓ Ennek a meghökkentõ furcsaságnak van amúgy két tanulsága is. Az elsõ mindenekelõtt az, hogy bárhogyan is próbáljuk intézni, az örökkévalóság drága dolog, a gyémántkészítés tetemes összegbe kerül, hogy egy kis képzavarral éljünk. Az egyház hirdette megtérésben az ember a régi énjét és végeredményben egész bûnös önmagát veszíti el, a gyémánttá válásban viszont a vagyonát. Az üdvösség tehát mindenképpen áldozatba kerül. A másik tanulsága a dolognak az, hogy az ember képtelen elszakadni az örökkévalóság gondolatától. Valamiképpen látni szeretné élete alakulását a halála után is. A hitben járó ember gyémánt nélkül is tudja, hogy értékes lesz halála után, ráadásul ingyen, csak kegyelembõl. Aki viszont nem akar Istenben hinni, annak rosszak a kilátásai, fõleg ha szegény és nincs vagyona a gyémántra. Mert õ elgondolkozhat azon, hogyha meghal és fû nõ a sírján és a tehén lelegeli, akkor ugyan mi lesz belõle? (A szerzõ református lelkész) VISKY ISTVÁN Honlapajánlat: A modern kommunikációs eszközökkel is élni kívánunk a kampány során - mondta egy korábbi sajtótájékoztatón Szilágyi Zsolt, a független jelölt kampányigazgatója. Ennek jegyében született a püspök nevét viselõ honlap. Tallózónkban - a rovat megalakulása óta elõször, de korántsem utoljára a világhálóról merítjük a témát: a tokeslaszlo.ro honlapot. Rákattintva egy már-már a puritánságig egyszerû, de gazdag adathalmazt tartalmazó webpage-en találjuk magunkat. S itt engedtessék meg egy szubjektív kitétel: elégtétellel nyugtáztuk, hogy az Erdélybõl Európába címet viselõ úgynevezett felvezetõ szöveg, a lapunk 20. számában megjelent interjú egy rövid, de magvas részlete. A Legfrissebb és Eseménynaptár rovatokban napi aktualitások találhatók, a jobb oldali rovatokban pedig kedvére csemegézhet a olvasó: a Dokumentumban újságcikkek, beszédek, felszólalások, dokumentumok találhatók, a Sajtószemle a magyarországi és romániai lapok anyagaiból válogat. Beléphetünk a Tõkés Lászlót támogató szervezetek (EMNT, MPE, SZNT, MPSZ, MIT, EMI) honlapjaira is. De talán a képgalériával kellett volna kezdeni, hiszen kuriózum-számba menõ fotókat találni Temesvártól napjainkig, 89-bõl, amikor gépfegyveres román kiskatonák vigyázták a forradalom hõsét. No, és itt van új kampányelemként az úgynevezett cserebogár-játék is, melyet egybõl felkapott a sajtó. F. T. FIRKA A modern 21. század... OLVASÓLÁMPA Jubileumi tanulmánykötet A Partiumi Keresztény Egyetem arculatát máig meghatározó személyiség mindnyájunk Mária nénije a Teológia Tanszék konzulens tanára és a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézetének igazgatója. Tudós, lelkipásztor és tanár egy személyben, akit igényesség, szigor, a szolgálat iránti felelõsség és nem utolsó sorban a tanítványaira odafigyelõ szeretet jellemez. Életmûve, pásztori és tanítói szolgálata elõtt tisztelgõ egykori tanítványai és pályatársai jubileumi tanulmánykötettel köszöntötték 80. születésnapja alkalmából ISTENI MEGSZÓLÍTÁS... EMBERI VÁLASZ címmel. A rendkívüli alkalomra a Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitóján került sor október 4-én, ahol dr. Geréb Zsolt rektor a kötet szerkesztõje méltatta az ünnepelt munkásságát. A kötet szerzõi közösségében olyan pályatársak nevét találjuk, akik a jelenkori magyar teológiai tudományok mûvelõi a Kárpát-medencében: Budapest, Debrecen, Sárospatak, Komárom, Kolozsvár és Nagyvárad eredményeirõl tanúskodnak a teológiai szakmûhelyek munkatársai. Tisztelgõ írásaik a legfrissebbek kutatásterületükön. A tartalmas tanulmánykötet bepillantást nyújt e tudományos mûhelymunka jelenébe és egységbe vonja azokat a szétszakítottságban élõ magyar teológusokat, akik magyar református egyházunk jövõjéért fáradoznak. Izgalmas és színvonalas olvasmányra számíthat az olvasó, aki ezt a kötetet kezébe veszi. KASZA IDA

8 8 Harangszó HÍRVIVŐ A KAZINCZY-TÁRSASÁG KIHELYE- ZETT KONFERENCIÁJA. A Tenkei Református Egyházközség Mûvelõdési Körének meghívására kihelyezett konferenciát tartott a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Társaság október 5-7. között. A hat elõadást a nyelvújító névadó szellemében, valamint Október 6. jegyében tartották. Az elõadók: Fehér József, dr. Csorba Csaba, Drávai Mária, dr. Gyõri István, Oláh Tamás és v. Bojtor István voltak. Szombaton este sajátos gazdagításul szolgált Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos Üzenet az otthoni hegyeknek címû stúdió-elõadása. A résztvevõk tanulmányúton vettek részt, megtekintették Nagyszalonta, Belényes és Köröstárkány látványosságait. A konferencia célja volt felismerni és továbbadni az identitás vállalásának szépségeit. A konferencia néhány résztvevője ÕSZI IFJÚSÁGI KONFERENCIA TENKÉN. Október között tartotta a Tenkei Református Egyházközség az õszi ifjúsági konferenciáját, melynek témája: Kétely, kétség a keresztyén életben. A konfirmált ifjak alkalmanként an gyûltek össze a hangulatos és közösséget építõ együttlétekre. BERKE SÁNDOR ÜLÉSEZETT, A VILÁG MAGYAR REFOR- MÁTUSAIT KÉPVISELÕ TANÁCSKOZÓ ZSINAT. A Nagyváradon tartott közgyûlésen tíz ország ötven egyházkerületének képviselõi megerõsítették elnöki tisztségében Erdélyi Géza felvidéki püspököt. Ügyvezetõ elnök lett Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke, világi elnöknek pedig Kovács Zoltánt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fõgondnokát választották. Erdélyi Géza elnöki beszámolójában ismertette a zsinat terveit. Ezek között szerepel a szegény családokban élõ gyerekek segítése, ifjúsági konferenciák szervezése és táborok támogatása, valamint a lelkészi szolgálatot segítõ kötetek kiadása. ERDÉLYBÕL EURÓPÁBA NAGYVÁRAD- RÓL. Az október 15-én tartott lakossági fórumot Csûry István fõjegyzõ nyitotta meg. Tõkés László kifejtette: fontosnak tartja egy európai kisebbségvédelmi rendszer kiépítését, és az európai parlamentbe jutása esetén a nemzeti önrendelkezés mellett ezen is dolgozni kíván. Az esetlegesen megszületõ európai alkotmányba fontos lenne nemcsak egy mellékmondatot bevinni a keresztyénségrõl, hanem a keresztyén értékeket valóban képviselni kell, ugyanis a szekularizáció elfeledtette Európa keresztyén múltját, tett hitet a népes hallgatóság elõtt a püspök, akinek a fórum résztvevõi kérdéseket tehettek fel. KÁRPÁT-MEDENCEI DIAKÓNIAI KON- FERENCIA. Tavasszal határozta el a kilenc Kárpát-medencei református egyházkerület, hogy együttmûködik a diakóniai szolgálatban, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZSZ) égisze alatt. Ennek jegyében találkoztak október elején Budapesten az egyházkerületek diakóniai képviselõi. A tervekrõl is szó esett: adventi kampány, Kárpát-medencei koordináció kialakítása, együttmûködés a partnerszervezetekkel (a tengeren túli magyar református diakóniai szervezetekkel is), diakóniai címtár kiadása, diakóniai szervezetek vezetõinek találkozója, diakóniai persely létrehozása a gyülekezetekben és a diakóniai koordinátorok együttmûködése. CSOMAY ÁRPÁD missziói előadó EMLÉKEZÉS A GÁLYARABOK SZABADÍ- TÓJÁRA. Vallásosság, hit és következetesség jellemezte. Hollandiában a haza atyjaként emlegették, még ellenségei is elismerték érdemeit - mondta Lugosi Mihály élesdi lelkész M. A. de Ruyter tengernagyról tartott elõadásában. A tengernagy születésének négyszázadik évfordulóján, október elején tartott megemlékezés sok érdeklõdõt vonzott az egyházkerületi székház dísztermébe. Elõadások hangzottak el, és felléptek Bátorkeszi (Felvidék) és Hadad gyülekezeti kórusai. Ma is sokan vannak, akiket üldöznek keresztyén hitükért említette az iraki, iráni példákat Aaron Stevens, a budapesti skót misszió lelkésze. De Ruyter példája lebegjen szemünk elõtt, imádkozzunk korunk keresztyén üldözöttjeiért - mondta az elõadó. LELKÉSZBEIKTATÁS DOBRÁN. Kurta- Tõtös Szabolcs Tasnádszántón és Pelekesziben végzett szolgálatok után került egy éve a Dobrai gyülekezetbe. Az október 14-én tartott ünnepi istentiszteleten Tõkés László püspök hirdetett igét. Nagy Sándor, a Nagykárolyi Egyházmegye esperese átadta a gyülekezet Bibliáját, a templom kulcsát, valamint a pecsétet, mely a hivatali részét jelenti a szolgálatnak. A Kazincbarcikai testvérgyülekezet is köszöntötte a beiktatott lelkipásztort, aki a maga során köszönetet mondott a gyülekezet szeretetéért. Az ünnepség a templom kertjében, világháborús emlékmû avatásával folytatódott. A beiktatási ünnepségen Nagy Sándor esperes adta át a gyülekezet Bibliáját, kulcsát és pecsétjét, Kurta-Tőtös Szabolcs lelkipásztornak TANÉVNYITÓ A PARTIUMI KERESZ- TÉNY EGYETEMEN. A nagyvárad-újvárosi templomban idén 411 elsõéves tett fogadalmat. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték Eszenyeiné Széles Mária professzort, a tanintézet alapító tanárát. A felvételiken 352 diák jutott be az egyetem tizenkét szakára, és 54-en kerültek a Debreceni Tudományegyetem kihelyezett szekciójaként mûködõ agrárszakra. Balassa Sándor zeneszerzõ, a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiai Alapítvány részérõl egy zongorával ajándékozta meg az egyetemet, Beer Miklós váci megyés püspök pedig százezer forintot adományozott a nagycsaládból származó hallgatók részére. RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS. Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. (Jn 11,25-26) Õszinte részvétünket fejezzük ki dr. Hermán M. János elõadótanácsos úrnak, szeretett testvére: Rózsika elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Harangszó szerkesztõsége. Harangszó Felelős szerkesztő: Fábián Tibor. Olvasószerkesztő: Babes Ardai Erika. Tördelőszerkesztő: Kraftsikné Petrikó Ildikó. Rovatvezetők: Balázsné Kiss Csilla, Kurta Tőtös Beáta, Muhari István, Orbán Levente. Szerkesztőség és levélcím: Harangszó, , Oradea, str. Moscovei nr 14. Tel.: 0259/ ; A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapja A terjesztés, a lelkészi hivatalokon keresztül történik. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Megjelenik kéthetente. Készült a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában.

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Zsobokon

Lelkészbeiktatás Zsobokon Lelkészbeiktatás Zsobokon 2016. 09. 29. Szeptember utolsó vasárnapján ünnepi népviseletbe öltözött emberek lepték el a közel 300 lelket számláló kalotaszegi település, Zsobok utcáit. Nem mindennapi eseményre

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében

Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében Nincs szükség új reformációra Nemzetközi tudományos konferencia volt a Református Teológiai Karunk szervezésében A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje 2014. 10. 09. Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje címmel szerveztek konferenciát 2014. szeptember 29-én, hétfőn a Protestáns Teológiai Intézet

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

KÖNTÖS LÁSZLÓ. részletek

KÖNTÖS LÁSZLÓ. részletek KÖNTÖS LÁSZLÓ részletek Pápa, 2013 Kiadó: Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. Tel.: (+36 89) 512-400, Fax: (+36 89) 512-402 E-mail: dtpuspoki@refdunantul.hu Felelős kiadó: Steinbach

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben