A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983"

Átírás

1 1 A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983 A fordítás a német kiadás alapján készült. A német kiadás címe: GRUNDLAGEN DER CURSILLOBEWEGUNG Spanyolból németre fordította és kiadta az ADC és CAD (az ausztriai és németországi cursillo mozgalom egyházmegyei titkárságainak munkaközössége) Perjés Imre németből fordította 1992

2 Az elképzelés 2 A cursillók ( Cursillos de Cristiandad ) a negyvenes évek végén láttak napvilágot Spanyolországban, Mallorca szigetén tól kezdenek teret hódítani más országokban is ban, az I. Világ ultreyán (cursillista csoportok világtalálkozóján) VI. Pál pápa kijelentette: a tapasztalat igazolta, és a gyümölcseik hitelesítették a cursillókat. Immár polgárjogot nyerve léptek rá a világ országútjára. Ma már (1974-ben) a világ öt kontinensén, több mint 50 országban tartanak cursillókat. Becslések szerint több mint kétmillió ember a legkülönbözőbb nemzetiségű, nyelvű, férfi és nő végezte el a cursillót. (A statisztikai adatok rendkívül gyorsan elavulnak, mert a mozgalom lavinaszerűen terjed. Az évi adatok szerint kb. 4,5 millió, ma pedig 6 millió körül van a cursillót végzettek száma.) A cursillók vezetésére egyházmegyei és nemzeti (országos) szinten több mint 600 egyházmegyei titkárság, több mint 30 országos és két kontinentális közösség alakult: az egyik latinamerikai, amely magába foglalja egész Amerikát, a másik az európai. (Az évi adatok 900 titkárságról számolnak be. Megalakult az ázsiai közösség, az angol és a francia nyelvterületen is dolgozik egy-egy munkaközösség. Végül megalakult világszinten is egy közösség.) A cursillo mozgalom felismerte az idők jeleit és három világtalálkozót is szervezett. Továbbá sor került három latinamerikai (beleértve egész Amerikát), és számtalan regionális és egyházmegyei találkozóra is. (Megjegyezzük, hogy több európai találkozó is volt.) A cursillóról napvilágot látott egy gazdag és többnyelvű irodalom is. A cursillo mozgalom novemberében Mallorcán tartotta a 3. Világtalálkozóját. Ezen megállapították a mozgalom világszintű érettségét, és felismerték a sürgető igényt, hogy ki kell adni egy könyvet, amely tartalmazza azokat a legfontosabb jegyeket, amelyek a mozgalmat az egész világon azonossá teszik és jellemzik, amit tudnia kell minden országnak és minden felelősnek, amit szem előtt kell tartaniuk, ha a cursillo mozgalom identitását hűen meg akarja őrizni. Ez a könyv legyen gyakorlati és időszerű. Egyhangú határozat született, hogy elő kell készíteni a könyvet. A munkában vegyen részt mindenki a határozatban megadott szempontok szerint: A mű gyakorlatilag nyolc fejezetet tartalmazzon, Az egyes fejezeteket négy kijelölt személy és négy nemzeti titkárság gyűjtse össze, A végső jóváhagyást hét kijelölt ország végzi, Az egész feladatot egy nemzeti titkárság koordinálja. A megvalósítás lépései: előtervezet (a nyolc fejezet két kötetet tett ki, összesen 391 szabvány, nagyalakú gépelt oldal.), Az előtervezethez fűzött bírálatok és kritikák, Tervezet (a nyolc fejezet második átdolgozása, Bírálat és módosító javaslatok a tervezethez április 15-én a hét ország képviselői, akiket a végső szerkesztésre kiválasztottak, Mallorcán (Hotel Ravenna II) gyűltek össze, hogy a tervezetet végleges formába öntsék. A csoport 14 küldöttből és két koordinátorból állt az alábbi országokból: Ausztria, Brazília, Spanyolország, USA, Mexikó, Nicaragua és Venezuela. A küldöttek valamennyien nagy tapasztalattal rendelkeztek a cursillo mozgalomban és mindannyian azzal a szándékkal jöttek el, hogy a cursillo mozgalommal az egész Egyházat szolgálják.

3 3 A 14 küldött az első perctől kezdve azt a célt tűzte maga elé, hogy az új könyvben tisztázni kell: mi a cursillo mozgalom sajátossága, mi jellemzi a munkamódszerét, és mi adja meg az egységét. Hogy ezt megvalósítsák, megegyeztek abban, hogy figyelembe kell venni a különböző nemzeti, kontinentális és világtalálkozókon kidolgozott, érvényben lévő anyagot. Ezenkívül mindent annyira kell megvitatni és párbeszédben tisztázni, hogy végül lehetőség szerint a csoport egyhangúan döntsön. Ilyen légkörben és ebben a felfogásban dolgoztak a küldöttek 6 napon át, nagyon intenzíven. Elsőként megtárgyalták a szerkesztés kérdését, és az egységes szerkesztés helyett a mozaik stílus mellett döntöttek. A tervezetet különben is ez jellemezte. Ezért különbözik egymástól az egyes fejezetek hangvétele és szerkezete, és vannak átfedések is. A küldöttek véleménye az volt, hogy a mozaik stílus gazdagítja a könyvet és szavatolja mindenkinek a közreműködését. Továbbiakban elhatározták, hogy a nyolc fejezetből kettőt a lényeget, és a célt összevonják. Megállapították, hogy a két tervezet nem csak hasonló, hanem egymásba fonódik. Az első menetben az összes témát átdolgozták oly módon, hogy törölték az ismétléseket, és összegezték a különböző nézőpontokat. Íme itt fekszik előttünk a mallorcai 3. Világtalálkozó határozatának eredménye. A munka nem tökéletes ezen a világon semmi sem tökéletes de a mozgalom úgy véli, az, aminek lennie kell napjainkban, vallásszociológiai és kulturális viszonyaink közepette. Ez persze nem az utolsó szó. Ha az volna, úgy a cursillo halálát jelentené. Egyszerűen, őszintén bevalljuk, tudjuk, hogy a mozgalomnak, mint minden más emberi műnek, folyamatosan ellenőriznie és időszerűvé kell tennie önmagát. Nem utasítjuk vissza a Szentlélek, vagy az egyes emberek kezdeményezését. Minden téma optimizmust, vajúdást, nyitottságot sugároz, de emlékeztetni akar arra is, hogy minden jónak egyetlen ellensége a még jobb A jót igazolják a már megtapasztaltak, a már átéltek, az amit gyümölcsei igazolnak. Erre alapozva - elkerülendő a végleges megcsontosodást - az utolsó napon a tizennégyek csoportja nyilvánosan kimondta, hogy új fejezet kezdődik a cursillók életében, de nem az utolsó. Egyben kérték az országos munkaközösségeket (akik egyedül jogosultak ezt a könyvet Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad lefordítani), hogy a fejezeteket ne szóról szóra fordítsák le, hanem törekedjenek arra, hogy lelkületét, szellemiségét tárják fel. Ugyanis ez az erő hordozta a könyvet keletkezésétől fogva. Ez az aggiornamento szelleme, az Egyházzal és pásztoraival, a pápával és a püspökökkel való összhang szelleme. Mallorca, ahol a cursillók megszülettek április 21. A venezuelai nemzeti titkárság A KOORDINÁTOR

4 I. MENTALITÁS (Gondolkodásmód és szemlélet) Miért az a cursillo, ami? 1. TÖRTÉNELMI OKA 4 Minden élet történik. Minden történésnek megvan az oka. Tételezzük most fel, hogy ismerjük a cursillo mozgalom lényegét és célját. Ebben a fejezetben azt próbáljuk meg felvázolni, hogy miért lett a cursillo az, ami lett, miért tűzte ki célul azt, amit kitűzött, és nem valami mást. Megkíséreljük tehát fölfedni létrejöttének történelmi (időbeli) okát, miértjét, történetét. E történetben nem neveket és időpontokat sorolunk fel, hanem inkább felvázoljuk a lelkületet, magatartást, életgyakorlatot és pasztorációs módszereket, amelyek lehetővé tették, sőt megkövetelték, hogy a cursillók éppen ebben a korszakban lépjenek színre. Az egyes korszakok meghatározott kérdéseket vetnek fel. A kérdések megoldására való törekvés vezet el a meghatározott eszközök kiválasztásához. A cursillo mozgalom ebből a szempontból rátalált egy sajátos megoldásra. Az történt, hogy az emberek kis csapata a közös lelkületben egymásra talált. Ez a lelkület, amit a kis csoport együtt élt át mozgalmat szült, amely az idők folyamán megkereste önmaga értelmét (lényegét), irányvonalát (orientált célját) és egyéni útját (módszerét). Amikor most utólag meg akarjuk ismerni a cursillót, utunk természetesen szembefut keletkezési folyamatával. A ma megszokott út az, hogy először elvégezzük a cursillót, azután tanulmányozzuk a szakirodalmat. A bevezető (munkatársi) szemináriumok és a külön munkatársaknak tartott cursillók mélyebb ismereteket közölnek. A cursillo irodalma azonban zavart kelthet, ha előbb nem sajátítjuk el a cursillót hordozó lelkületet, mentalitást. Miként a mag magában hordozza az egész fát, úgy hordozza és hordozta mindig a cursillókat mentalitásuk. A fa a magvában sem látszik, így a cursillóban is rejtve maradt a mentalitás. Már a kezdeteknél ott rejtőzött a növekedését meghatározó elv, amely egyedi gyümölcsöt hozott. Megkülönbözteti minden mástól. Belőle indultak ki a cursillo gyökerei, amelyek táplálva biztosítják növekedését, hordozzák és éltetik. Fontos hát, hogy megismerjük az eszméket, magatartást és elhatározásokat, amelyek előkészítették a cursillókat. Így láthatjuk meg, miért olyan a cursillo, amilyen. Képet kaphatunk arról is: milyen legyen a cursillo, ha hű akar maradni önmagához. A cursillo módszere nem más, mint a cursillo mentalitásának gyakorlati alkalmazása. Eszköz arra, hogy megoldjuk a konkrét problémákat, és elérjük a sajátos célokat. Csak a mentalitás és a szándék egysége teszi lehetővé, hogy azt felhasználjuk a legkülönbözőbb kérdések megoldására anélkül, hogy közben identitását elveszítené. A mentalitás teremti meg az ismérveket (kritériumokat), a módszer (metodika) pedig a szabályokat (normákat). A norma nyitja meg az utat, de alkalomadtán ezt be is szűkítheti. Az ismérvek ezzel szemben szabaddá tesznek. A gondolkodás módja (a mentalitás) termékeny (kreatív). A metodika pedig támasz és segítség, de ez a mankó olykor merevvé is tehet. Ezért a miért, az okok elemzése nem zárható le soha. A dolgok egyre fejlődnek, és ennek is megvan a maga oka. Mivel a történetnek soha nincs vége, ezért nem menthetjük fel magunkat a kötelezettség alól, törekednünk kell a kezdetek megismerésére és értékelésére. Erre a jövőt illetően szükségünk van. Minden mentalitás él, fejlődik, van tehát története. A születőben levő mentalitás egyben ok és forrás is. A mentalitást pedig az a mag hordozza, amelyből végül sajátos léte kisarjad. Természetesen a cursillo mozgalom kezdetén ismereteink és fogalmaink nem voltak olyan világosan meghatározottak (definiáltak) mint ma. A cursillo életében mindig előbb volt az élmény, és ezt csak később követte az elmélet. Az elméletet tehát teljes egészében a gyakorlat szülte és szüli ma is.

5 5 A valóság ismerete volt az, amely a cursillo mozgalom kiindulási pontjául szolgált. A világot a mozgalom kezdeményezői úgy látták, hogy sem Istennel, sem Krisztussal, sem az Egyházzal, sem az egyes emberrel nem törődik. Uralkodott az a szilárd meggyőződés, hogy a világ megszűnt kereszténynek lenni. A keresztény életnek voltak ugyan még külsőséges megnyilvánulásai, ezek azonban erőtlenek és hatástalanok voltak, senkit sem vonzottak. Valószínűleg korábban sem volt több az Isten kegyelmében élő emberek száma, de az élet egészét tekintve az mégis keresztény veretű volt. Talán az emberek nem igazodtak a keresztény normákhoz, de azokat mérceként elfogadták. Azonban hatásuk, még a magukat katolikusoknak nevezők között is olyan gyenge, hogy alig ismerhető fel. A cursillo keletkezése és módszere pedig már ekkor azt állította: Minden apostoli megoldás, amelytől azt várjuk, hogy hatásos legyen, figyelmét az ember életgyakorlatára kell irányítsa.. Az emberi életet újra meg kell keresztelni. Éppen ezért nem elég, ha tevékenységünket csak az egyes személyek megújítására összpontosítjuk, hanem kiindulva a személyiségek megújításából, és azon keresztül arra kell törekednünk, hogy a miliőket megváltoztassuk. Mindent és mindenkit meg kell ragadnunk: Olyan világról van szó, amelyet gyökeresen meg kell újítani: az elvadultnak emberivé, és az emberinek istenivé kell válnia. A sorokat a A cursillo keletkezése és módszeré -ből idéztük, és mintha a cursillo nagy manifesztuma volna. Idővel ebből a kiáltványból nőtt ki a cursillo lényege, célja és módszere. Nos, mire van szüksége a kereszténységtől elszakadt világnak? Arra hogy: 1. A lelkipásztorkodás fő iránya az evangelizáció legyen. Eddig ugyanis a legfőbb gondja a megőrzés volt. 2. Ébresszük fel az Isten utáni vágyat, de ne elégítsük ki. 3. Hirdessük a megtérést, és ennek megfelelő kerygmatikus (üzenetközvetítő) módszert, szemben a tisztán apologetikus (hitvédő), vagy katekétikus (oktató) módszerrel. Ennek immanens része, hogy a kereszténység sajátosságait erőteljesen és örömteli módon hirdessük, tanúságtévő és élő alakban. 4. Minden keresztény emberre úgy nézzünk, mint apostolra. Az apostolkodás nem valami járulék, hanem a keresztény élet követelménye, lényege és következménye. 5. A keresztény Egyház legyen szolgáló (lábat mosó) Egyház, és nem magát mentő intézmény. 6. Ne tartsuk a világot a lélek ellenségének, hanem lelkeknek (személyek közösségének), akik megváltottak, és akiket nekünk kell megmentenünk. Mivel pedig a kezdeményezők a gyakorló kereszténység hiányával találták szembe magukat, amely nem gyakorolt semmiféle hatást az életre, lényeges volt leszögezniük, hogy: 1. A kereszténység élet vagyis világosság, amelynek fényében helyesen szemlélhetjük az életet (az Elmélyülés beszélgetés). Az életet élnünk kell, nem pedig, mint puszta igazságot ismernünk és elfogadnunk. 2. A kereszténység sajátos lényege élmény (nem csak tudás, vagy öntudat). 3. A kereszténység sajátos lényegének élménye át kell hassa a társadalmat. A társadalom szerkezetét és az egyén szűkebb környezetét át kell járnia a keresztény léleknek és ismérveknek. Adjunk gerincet a kereszténységnek. 4. Ne csak az Egyház kebelén belül tevékenykedjünk, hanem a világban is. Keltsük életre ezt a kereszténységet, amely a világban (ahová Isten helyezte) a saját küldetését szabadon teljesítve él (laikusként kinek-kinek meg kell maradnia élete természetes közegében). 5. Nem új kötelezettségekről van szó, hanem új (keresztény) magatartásról, amelyben megvalósítjuk saját, világi kötelezettségünket. Még ha az az eset forog is fenn, hogy a világ és az emberek megszűntek kereszténynek lenni, bár megmaradtak a kereszténység külső kifejezési formái: 1. A cursillo akkor sem szorgalmazza kifejezetten a keresztény cselekvést,

6 6 2. hanem elsősorban a keresztény mivoltot hangsúlyozza. Ha kereszténnyé válik az ember, akkor mindent jobban fog csinálni. Ha anélkül cselekszünk, hogy élnénk, minden csak görögtűz. Vannak emberek, akik tevékenyek, mert élnek, mások azzal tűnnek fel, hogy cselekszenek, sőt, lázasan munkálkodnak, hogy feltűnjenek (Vertebración de Ideas). Csak akkor van az apostolkodásnak értéke, ha az keresztény mivoltunkból fakad. A nem a meggyőződésünk mélyéből eredő cselekvés hatástalan, mert nem hordozza az átélt elkötelezettség csalhatatlan bélyegét. Legfeljebb arra jó, hogy egyesek megnyugtassák magukat, mivel úgy vélik, hogy a tevékenységek meghatározott programjával kötelességüket teljesítették (a Tett beszélgetés első része). Látjuk, hogy a cursillo mozgalom lényege és célja már a kezdeti követelményekben megtalálható. Miután a cél a társadalom kereszténnyé formálása világosan kirajzolódott, felmerült a kérdés, milyen utat keressenek a cél elérésére? 1. Hozzanak-e létre több keresztény szervezetet? 2. Adminisztratívan alakítsák-e át a meglévő szervezeteket? 3. Változtassák-e meg az egyes embert? 4. Formálják-e azok életét kereszténnyé, akik a meglévő struktúrákért felelős személyek? Az alapítók ez utóbbi, negyedik lehetőség mellett döntöttek. A döntés négy pontot foglalt magába: 1. A lelkipásztorkodásban azért szállunk síkra, hogy megváltozzanak a környezetek a gerinccel rendelkező, elkötelezett keresztények közreműködésével. 2. A jelölteket helyesen készítsük fel, és vessük be. 3. Tanulmányozzunk külön és alaposan minden környezetet. (Környezet alatt értjük az embereket és a körülményeket, amelyek meghatározott időben egy meghatározott helyen összetalálkoznak. A személy beágyazottsága.) 4. Ne csak az ügyekkel, hanem elsősorban az emberekkel törődjünk. Hogy Jancsi megtanuljon latinul, nem annyira latinul kell tudnunk, hanem jól kell ismernünk Jancsit. (Chesterton). Csak, ha az emberből indulunk ki amilyen akkor érhetjük el, hogy azzá is váljék, amit elvár tőle az Isten (Bonnin). Miután már határozottan kirajzolódtak a célnak és az útnak a körvonalai, az elkereszténytelenedett világ újabb kérdést vetett fel, amely döntően hatott a cursillo metodikájára és az üzenetközvetítésre. Miért fordított hátat annyi ember a kereszténységnek? Miért nem akarnak keresztények lenni? A válasz: azért, mert számukra túl nagy terhet jelent a törvény, vagyis mert nem ismerik az igaz tanítást! E két okból kiindulva az alapítók úgy döntöttek, hogy újra kereszténnyé teszik az embert úgy, hogy megpróbálnak mélyebben elmerülni az igaz tanításban. A lelkipásztorkodás abban az időben szinte kizárólag arra összpontosított, hogy ismertesse tüzetes aprólékossággal a törvényt, kiemelve mindazt, ami terhet jelent. Ezzel szemben a cursillo talált egy olyan megoldást, amely feltárja a kereszténységben a lényeget, amit újdonságként élhet át az ember. Miután a válság abból adódott, hogy nem ismerték az emberek az igazi keresztény tanítást, a megoldást itt kell keresni. A keresztényi mivolt hiteles összefoglalását kell nekik felkínálni. Isten nagy igazságait kell felmutatni, amelyek kielégíthetik az ember legforróbb vágyait. Az üzenetközvetítés új alakot öltött és lelkessé vált. Abban az időben túlzott hangsúlyt kaptak a kereszténység lényegtelen elemei Az emberek annyira hamis Isten, ember és

7 7 világképpel rendelkeztek, hogy az megbénította az örömhír (evangélium) erejét. Természetesen nem állíthatjuk, hogy akkoriban meghamisították volna az egész igazságot. 1. Az istenkép Ha az emberek saját léptékük szerinti Istent alkotnak és találnak ki, ennek az az oka, hogy nem ismerik Isten méreteit, vagy nem fogadják Őt el. Vannak, akiket annyira fellelkesít mindaz, amit az ember fűzött a valláshoz, hogy teljesen elfelejtik azt, amit Isten oltott a lelkükbe. Elfelejtik magát az Istent, aki saját képét véste beléjük. Ezzel, az emberek által, a minimumra redukált torz Isten-képpel szembehelyezték annak az Istennek a képét, aki él, eleven, aki a személyes lét, aki téged, engem kezdettől fogva elfogadott, aki szeret, és ezért a legjobbat akarja, és aki mindenható! Csak ez a hiteles istenfogalom elégítheti ki maradéktalanul az ember vágyait. 2. Az emberkép A tudományos kutatások a személyre összpontosultak, a teremtés és a történelem középpontjára. Többnyire azonban csak az ember lelke számított értéknek. Pedig az ember, létéből eredően, személy, individuum (egyén) és az élő értékek tartós forrása. Egyedi, megismételhetetlen, fel nem cserélhető, át nem ruházható, élő, tudatos, dinamikus, konkrét. Nyitott a saját és a mások értékeire Kritikai érzékével eredményeiről, kudarcairól stb. számot tud adni. Egyedüli, aki egyedi képességeivel, gondolatokkal, eszmékkel, de korlátokkal is rendelkezik. Olyan gyújtópont, perspektíva és lehetőség, amelyet csak ő egyedül tud teljesen és értelmesen kihasználni, mégpedig olyan mértékben, ahogyan öntudatát, életét szabadon, de felelősséggel átéli. Birtokolja önmagának, életének és felelősségének, feladatának és nagyságának egyszóval rendeltetésének tudatát. Ezt a személyiséget kell az embernek mindenekelőtt tisztelni, figyelembe venni és becsülni. A személyiség látszatra, kívülről soha nem ítélhető meg, mert az ember mindig az, aki lenni akar. Ezt az akarást azonban soha nem fogjuk megismerni, ha a személy, aki azt megtestesíti, és hordozza, nem nyilatkoztatja ki, nem indokolja meg, és nem nyilvánítja ki. A személy önmagában érték. Egyengetnünk kell az utat, hogy minden ember bensőjében találkozzék azzal az igazsággal, hogy öntudattal rendelkező, teremtett lény. A kereszténység olyan mértékben szabadítja fel az embert, amilyen mértékben az elkötelezi magát, de mindenki számára az elkötelezettség csúcspontja a keresztény elhivatottság örömteli teljesítésében található meg. A hit az a magával ragadó áradat, amely a bizalom révén abból forrásozik, hogy Isten valóban rendkívülit tett, hogy közeledjék az emberhez. A vallásosság pedig az, amit az ember tett, hogy közeledjék Istenhez. A hit azonban csak a felebarátokon, a közösségen keresztül valósulhat meg. Az ember tökéletes megvalósulását a reményteljes bizalomnak, a hitnek elnyerése és megtartása eredményezi. A cél folyamatosan ösztönöz, hogy személyekké váljunk, hogy személyiségünket, összes tehetségünkkel együtt kibontakoztassuk. A legmagasabb célok felé törekszünk. A hit szabaddá tesz, mert magában hordozza a folyamatos megtérést, és állandóan arra hív bennünket: higgyünk az igazság hatalmában és erejében. A vallásosság kolonccá is válhat. Az előírások kínos teljesítése oda vezethet, hogy eltávolodunk a gondolkodástól, a megfontolásoktól, a mérlegeléstől, a döntéstől, a vágyaktól és a munkától is. Az ember egy helyben toporog, megáll, mert tévesen úgy érzi, hogy már elért a céljához.

8 3. A világkép 8 Kétségkívül a manicheizmus hatására a világot, mint időben változó valóságot túlságosan negatív színben láttuk, sőt úgy szemléltük, mint már önmagában rosszat. Pedig a keresztény számára a világ feladat. A keresztény ember bátran vállalja az életet. Beilleszkedik az életbe. Elmerül a világban és formálja azt, vele együtt formálódik. Miként az evangélium hirdeti: kovásszá kell válnia a világban! Ide kínálkozik az Anticedentes ideológicos de los Cursillos -ban mondottak szószerinti idézése. A gondolat jellemző jegyeit találjuk benne: Világosan meg kell különböztetnünk azt, amit a cursillo idegének, alapvonásának nevezhetünk, és pontosan erre akartunk rámutatni: a. A harcos katolicizmus dinamikus szemlélete. Ez az apostolkodáson nem többlet teljesítményt ért, hanem életszükségletet. Ezt egy bürokratikus intézményen belül nem lehet megvalósítani, hanem csakis az Isten országáért történő, határozott bevetésben. Ezt az Egyház élő, tevékeny kovásza jeleníti meg. b. A bizakodó és reményteljes kereszténység fogalma. Ez az egyetlen helyes és igaz, amely minden emberi probléma alapvető megoldása, mert szemben áll azzal a bizonyos polgári, konformista és tétlen világnézettel, amely jogtalanul bitorolja a kereszténység nevet. c. A becsületes, töretlen és dinamikus nyugtalanság. Ez minden hatékony tevékenység egyetlen kiindulási pontja. Ebben rejlenek a sokoldalú és a jobb munka lehetőségei. d. A mai ember problémáinak és szorongásainak mély és pontos ismerete. Ez az ismeret származzon élő tapasztalatból, ne statisztikákból vagy egyszerű és gyakorlati kézikönyvekből. Magából az életből szűrjük le a problémákat, az emberekkel való szoros együttélésből. Ezeket az evangélium kovászának kell életre keltenie. e. Annak mélyenszántó felismerése, hogy bizonyos módszerek elengedhetetlenek, mások pedig nem megfelelőek arra, hogy az apostoli tevékenységnek lényeges célját elérjük. Ez azonban olyan felismerés, amely nem elégszik meg a jajveszékeléssel, és nem béníthatja meg az elkerülhetetlen végzet. Ellenkezőleg, növekvő érdeklődéssel kihasznál mindent, ami szolgálhatja az élesztést. Szakadatlanul keresi, kutatja az új, termékeny távlatokat. f. A szilárd meggyőződés: valóban meg van arra a lehetőség, hogy sokan, akik a hit peremén élnek, megkapják a kegyelem indítását. Ezek, még ha még messze is vannak Krisztustól, képesek lehetnek arra, hogy odaadják magukat Neki, ha Krisztust és az Egyházat olyan formában állítjuk eléjük, amilyen az valójában! g. Az erős remény, hogy ez a kísérlet, ha következetesen hajtjuk végre, hasonló eredménnyel járhat, mint Krisztus idejében. A szamariai asszony és a szamariai férfiak, vagy Zakeus, és sokan mások az Úr dinamikus apostolaivá lettek. h. A határozott törekvés, hogy megtaláljuk a gyakorlati módszert. Ez elvezet az apostolok utánzásához, a személyes problémák és egyes emberek konkrét követelményeinek megfelelő és radikális megoldásához. Olyan megoldáshoz, amely Krisztus kegyelmében gyökerezik. Így minden egyes embernek egész életét alapvetően Krisztus és kegyelme fogja irányítani, mint erő és mérték. i. Az a meggyőződés, hogy a megoldás egyszerű, és egyszerűsége miatt általános érvényű. A cursillóban ezért át kell élnünk a hitnek katolikus (egyetemes) HATÉKONYSÁGÁT. Ez vezet el a közös megoldáshoz és a közös környezetek kialakításához. Még akkor is, ha különbözőképpen jelenik is meg az egyes országokban, társadalmi rétegekben és kultúrákban

9 2. MIÉRT ÉPPEN MA? 9 A II. Vatikáni zsinat sok mindent megváltoztatott: eszméket, kifejezési formákat. A jelen helyzetre ezért erősen oda kell figyelnünk. Korunkban megrendült a világ. Szokatlan időket élünk. Az Egyház ugyan mindig úton van, de nem mindig zarándokol hídon, mint most. Csodálatos időket élünk, átmenetet. Az élet fogalma a lényegiből (essentialis), a létezésibe (existentialis) megy át. Az életfelfogás a statikusból átcsapott a dinamikusba, az intézményiből a közösségibe, a normákból a kritériumokba, a kényszerűből a szabadon választottba, az ideológiákból az értékekbe, a biztonságból a keresésbe, az engedelmességből a kreativitásba, az alárendeltségből a felelősségbe, a szociális beilleszkedésből a fennálló rendszer elutasításába, alternatívákba. Tudjuk azonban, hogy Isten a Szentlélek mindenütt jelen van. Megtalálható az impulzusban (ösztönzés, kezdeményezés, indítások, kreativitás), az átmenetben, a csúcsokon, a mélységekben és a bizonyosságban. Kétségtelen, hogy a II. Vatikáni zsinat az Egyházba 1. új fényt hozott, amely új szemléletet is igényel, 2. új levegőt, amely olyan tüdőt kíván, amely elbírja ezt a levegőt, 3. meggyorsult tempót, amely megköveteli az erőteljesebb mozgást, kibontakozást, növekedést és fejlődést. Ebből következik, hogy a cursillo mozgalomnak szüksége van ma egy új szemléletre, éspedig: 1. képi, egzisztenciális, élőbb, emberibb kegyelem-teológiára 2. a remény világosabb és gyakorlatibb teológiájára, amelyben az ember válasza Isten üdvdialógusára elevenebb és felelősségteljesebb lesz (keresztény nagykorúság), 3. üdvösség-teológiára, amely jobban elkötelezi magát az emberi közösség felé, mivel az emberek közösségre hivatottak. Ennek következménye: a. Érettebbé lehet a mentalitás, az eszme képessé válik, hogy önmagához hű maradjon. Ugyanakkor plasztikusabb lehet, alkalmazkodhat az életgyakorlathoz. Ehhez azonban gyökeret kell verjen az életben, vagyis részt kell vennie a változásokban, anélkül, hogy elveszítené önmagát. A cursillo mozgalmon belül a mentalitás a mai embert jellemző magatartásformák elé helyezi a személyt. b. A korszerűsítés motorja az ember. A mentalitás közvetítő vagy teremtő tevékenységével válik a korszerűsítés hajtóerejévé. Ez távolabbra mutat a mentalitás szokásos használatától, nem csak az ellenőrzés (cenzúra) puszta gyakorlása. Amikor pedig megjelennek az elöregedés első jelei, akkor mint reakció, azonnal működni kezd fantáziánk, keresve a megoldást és tervet, amely megfelel az adott, létrejött körülményeknek. Mivel pedig a cursillo mozgalom mindig egy új születését jelenti, nem csak kort, hanem az egyes országok viszonyait is figyelembe kell vennünk, hogy tudjunk alkalmazkodni. c. A pluralitáson belüli egység azt jelenti, hogy a cursillo mozgalom jobban hangsúlyozza a mentalitást és a személyeket, mint a módszert. d. A mentalitás az a meghatározó jegy, amely belülről mozgatja a cursillo mozgalom valóságos érési folyamatát, növekedését és a kommunikációját. Sőt, ez teszi lehetővé az átmenetet az egyik formából a másikba (az újba), anélkül, hogy közben elveszítené a saját identitását. Ezen megkülönböztető jegyek növekedéséhez és éréséhez kellenek a reflexió kovászelemei : szükség van személyekre és csoportokra, akik nem csak kiismerik magukat, hanem állandóan gondolkoznak és békében birtokolják az igazságot, amit úgy élnek meg, mint folyamatos kihívást.

10 10 Számukra értelmetlen az igazság, ha nem található meg a valóságban, és nem terem jó gyümölcsöt. A kereszténység korszerű arculatának felfedezése számunkra elkerülhetetlen feladat. Arról van szó, hogy találjuk meg azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik az igazság és a tények egyeztetését, vagyis formáljuk azonossá a személyiséget az evangéliummal. Mivel az ember mindig tévedhet, ezek az emberek a dialógusban, a szembesítés folyamán, és véleményük kipróbálásában, lassan meg fogják találni azt a kezdeményezést, amely valóban értékes, és méltó arra, hogy besoroljuk a közös javak közé. Ehhez az kell, hogy kritikát gyakoroljunk, és ennek folyamán tudatossá váljék, hogy az igazság, amivel foglalkozunk fontosabb, mint az ÉN. Akkor lesz a törekvésünk annyira tiszta, hogy megőrizheti az elért eredményt. Közös meggyőződést csak párbeszéd érlelhet. Csábító a gondolat, hogy bízzuk a megújítás feladatát fizetett szakértőkre. Sajnos a kiagyalt dolgok nem mentenek fel az alól a kötelezettség, személyes felelősség alól, hogy újra ne vegyük az egészet fontolóra. A cursillo mozgalmat, mint valóságot, fertőzéssel kell továbbadnunk. Fontos tehát, hogy akik gondolkodnak, azoknak a gondolatait hassa át a lelkesedésük. Ez a lelkesedés fertőzze meg azokat is, akik nem gondolkodnak. A cursillo nem egy mentalitás, hanem nekünk (nekem) van mentalitásunk (mentalitásom). A cursillónak csak akkor lesz mentalitása, ha az ügyet meghatározó emberek rendelkeznek ezzel a mentalitással. Ez a mentalitás csak közléssel és párbeszéddel adható át. Nemcsak olyan személyekre van szükség, akiknek ez a mentalitásuk és ezt ki is tudják fejteni, hanem olyanokra, akik életükbe ezt a mentalitást be is tudják építeni, és képesek másokat is megfertőzni a tanúságtételükkel. Az eszméikhez ragaszkodó emberek rendelkeznek olyan valamivel, ami vonz másokat. A mentalitás tanítással, (oktatással) nem közölhető, mert az ember, általában, amire tanítják, csak megtanulja, de tudni csak azt fogja, sajátja csak az lesz, amit maga fedez fel. A cursillo mozgalom szilárdan meg van győződve arról, - és ez rendkívül fontos minden probléma egyetlen megoldása Krisztus! Az evangélium gyakorlati megoldás, sőt az egyetlen kulcs életünk értelmezéséhez. A cursillo nem csak kérdésfeltevés, hanem felelet is. A mondottakból következik: 1. hogy az, amit mondunk, annak az evangélium szerinti életté kell válnia, 2. hogy az, amit mondunk, életgyakorlatunkká kell váljék, mert megalapozott. Az ilyen mentalitás pedig, szinte forradalmi kovász!

11 11 II. A CURSILLO MOZGALOM LÉNYEGE ÉS CÉLJA 1. BEVEZETÉS Tapasztalati világunkban azt látjuk, hogy minden létező részben állandóan változik, részben a változások közepette megőrzi identitását. Változik a létezők megjelenési formája, miközben megőrzik azonosságuk belső magvát, amely annak ellenére, hogy mindig ugyanaz, kifelé folyton és ismételten új formában fejeződik ki. Ebből a szempontból a lényeg az, amely a létnek szükségképpeni része, ami létrehozza belülről azt, ami a létező, és meghatározza mibenlétét, mind statikusan, mind dinamikusan. Egy harmadik nézőpontból szemlélve, úgy is tekinthetjük a lényeget, mint minden létezőben meglévő belső természetet, a legfontosabbat, a jellemzőt, a meghatározót, anélkül, hogy viszonyítanánk máshoz, valamilyen többé-kevésbé járulékos különbségtétellel. Kétségkívül megkülönböztethetjük a fekete és a fehér embereket a bőrük színe alapján, de ebben a tényben senki sem fog lényeges különbséget látni az egyes emberben emberi mibenlétét illetően. A cursillo mint tapasztalati világunk összes létezője változik és tökéletesedik, de adott esetben meg is csonkulhat. A cursillónak azonban, mint minden önálló élettel rendelkező létezőnek, van egy belső magja is. Ez mibenlétét meghatározza, azaz azt, ami, ezt pedig megőrzi a változások folyamán. Sőt, létének a belső magja fogja létezésének módját is meghatározni. Irányt szab kibontakozásának, fejlődésének, amit viszont ezer és egy tényező befolyásol, előidézve változásait. Az élet folyamán a cursillók ilyen értelemben alkalmazkodtak. Valóban sok mindent megváltoztattunk. Ennek ellenére tudják a cursillo szakértői, hogy azok hitelesek maradtak, - és mint cursillót élik azt át. Lényegesnek nevezzük azt, ami a lényegtől függ, anélkül, hogy maga a lényeg lenne, és azzal olyan egységet képezne, hogy nélküle a lényeg nem állna fenn. Vagyis az, ami a lényegből kiárad. Valamilyen formában a lényegest szükségesnek (nélkülözhetetlennek) is mondhatnánk, mert nélküle a lényeg sem létezhet. Ebből a szempontból a cursillo miértje (a mentalitása), a mi végre (célja), a hogyanja (a cselekvés módja) és a mivelje (metodikája és belső felépítése, struktúrája), ha nem is a tulajdonképpeni lényege, mégis lényeges eleme, ami nélkül a cursillo nem létezhet. A lényeges elemeket figyelembe véve alábbiak szerint határozhatjuk meg a cursillókat: A cursillo egyházi mozgalom, amely egyéni módszerével lehetővé teszi a kereszténységben a lényeg (alapvető sajátosság) átélését (élményét). Erre az alapra építi fel a magcsoportokat, amelyek a környezetüket áthatják az evangéliummal, és így segítenek társaiknak kellő módon tiszteletben tartva személyiségüket -, hogy felismerjék személyes meghívásukat és elkötelezettségüket. (1) Eszerint a cursillók: 1. mozgalom, 2. egy egyházi mozgalom, 3. egyéni módszere van, 4. lehetővé teszi a kereszténységben a lényeg (alapvető sajátosság) élményét és átélését a közösségben, 5. célja keresztény magcsoportok képzése, amelyek megkovászosítják a környezeteket az evangéliummal. Eközben segítik kellő tisztelettel a személyes meghívás felfedezését és megvalósítását (vagyis gerincet adnak a kereszténységnek).

12 12 1. Mozgalom Mozgalom alatt értjük a magcsoportok egyre bővülő életét. Ők egy lélektől ösztönözve elveket testesítenek meg, amelyeket meghatározott módszer segítségével közölnek, hogy így elérjenek egy kitűzött célt. 2. Egy egyházi mozgalom Ennek nevezhetjük, a. mert végső célja az Egyház, az Isten országának földi terjesztése, b. mert miként az Egyház, papokból, szerzetesekből és világiakból férfiakból és nőkből áll, c. mert küldetése pásztori, és célját lényegéből eredően egyéni módszerével valósítja meg. Amint az Egyház is válasz, amelyben Krisztus szól a világhoz, úgy a cursillónak is célja, hogy az Egyház szava legyen a világhoz. 3. Egyéni módszerrel A metodika, általában, a cselekvés módját és sorrendjét szabja meg, amely beállít és használ bizonyos, meghatározott eszközöket, hogy a kijelölt célt nagyobb valószínűséggel, gyorsabban és tökéletesebben érje el. A cursillo mozgalom metodikája sem más, mint lényegének gyakorlati alkalmazása. Ez azonban nem önkényes, hanem olyan tevékenységek sora, amelyek nagyobb hatékonyság elérését célozzák, és ezért nem mossák el a lényeg szélesebb horizontját, még csak meg sem változtatják, hanem megnyitják a sajátos, hatékony és gyümölcsöző távlatot. 4 Lehetővé teszi a kereszténységben a lényeg (alapvető sajátosság) élményét és átélését a közösségben Nos, ez a mondat megkívánja, hogy először meghatározzuk: mit értünk a kereszténységben a lényeg (alapvető sajátosság) alatt, és mit a kereszténységben a lényeg élményén és átélésén, ill. közösségben történő megélésén. 2. A KERESZTÉNYSÉG LÉNYEGE (alapvető sajátossága) A kereszténységben a lényeg szemléletének helyes megértése megkívánja, hogy elsősorban ismerkedjünk meg azzal a céllal, amelyet az alapítók szem előtt tartottak, amikor meg akarták magyarázni a fogalmat. Nem törekedtek soha arra, hogy összeállítsák az alapvető sajátosságok teológiáját. Inkább keresték saját útjukat úgy a tartalomban, mint a formában is -, hogy átadják három nap alatt, és tegyék élménnyé azt, ami a kereszténység lényegének talán nem teljessége, de tartalmazza a lényeget. Arra összpontosítottak tudatosan, hogy mi az, ami minden keresztényinek az alapja, fundamentuma, előfeltétele és megkülönböztető jegye. Arra, ami elvezeti az egyént a megtéréshez, és ezen át a környezetek és struktúrák átalakításához. A saját Út keresése alkalmazkodva az Egyház életéhez különböző módon láttatta meg a cursillókkal a kereszténységben a lényeg élményét. Tekintsük most vázlatosan át a fejlődést: A cursillónál olykor a kereszténységben a lényeg, mint szemlélet, a hármas szeretetben jelent és jelenik meg (Mt 23,36kk) Az Isten, önmagunk és a felebarát szeretete. Voltaképpen: A kereszténység lényegének élménye az Isten és a felebarát szeretete mindennapi és szüntelen feladat Még a szentség hősi foka is abban áll, hogy hősi fokon szeretjük Istent és felebarátunkat. (2) A kereszténységben végül is a lényeg maga Krisztus, aki a kereszténységben élővé válik a kegyelem útján. Ez a kegyelem az Isten és az embertárs szeretetében fejeződik ki. (3) mert csak a kegyelmi életet, amelyben szeretjük Istent és a

13 13 felebarátunkat, tekinthetjük minden igaz keresztény lét és cselekvés alapjának, gyökerének és okának. (4) Máskor a kereszténységben a lényeget a keresztségben látták és látják, amely átváltoztató és egyesítő erejével Krisztusba oltja a megkereszteltet, és részesíti a hármas küldetésben: papi, prófétai és királyi megbízatásban (vö. LG 31). Voltaképpen amire törekszünk, az a lényeg élménye. A kereszténységben a lényeg az, ami keresztényi létünk alapja, ami kifejezi keresztényi mivoltunkat. Ebben összetalálkozik minden megkeresztelt, jóllehet az Egyházban elfoglalt helyzetük nagyon is sokféle. Végül ez az, ami magából a keresztségből ered, és megadja bennünk mindannak a formáját és értelmét, aminek keresztény szempontból értéke van (5). A kereszténységben tehát a lényeg a keresztség, mint szentségi megtérés, ha a kettő egybeesik, de az akkor is, ha ez nem egy időben következik be. A keresztség, mint szentség beolt minket Krisztusba. A megtérés folyamatában pedig az ember teljes erejéből válaszol Isten Krisztus által történő hívására (6). Olykor a kegyelmi életben látták és látják a kereszténység lényegét, amely bennünk szakadatlanul új egzisztenciát teremt mint új életelvet bennünk és belőlünk mert hiszen részesedés Isten életében. Amikor a kegyelmi életet tekintjük a cursillo és jelenlegi életünk céljának, az nem más, mint alkalmazkodás Isten terveihez. (7) A kereszténységben a lényeg tehát maga az Isten, aki elhatározza, hogy együtt él az emberi személlyel, mint ajándék és kegyelem (8). Néha Krisztus misztikus életének szemléletében, az Egyház átélésében fejeződött és fejeződik ki a kereszténység lényege. A cursillo lényege voltaképpen az, hogy lehetővé teszi a kereszténység átélését. Módot nyújt arra, hogy megtapasztaljuk személyesen, mint élményt a kegyelmi élet nagyszerűségét. A cursillo folyamán az élet közlése a misztikus test valóságának egyik hatása. Mondhatnánk azt is, hogy a cursillo a misztikus test átélése, élménye. (9) Vagyis a cursillo folyamán a tanítás magva nem más, mint Krisztus misztikus testének teológiája, amit a cursillo struktúráját képező tematika közöl. (10) Néhány szerző összefoglalta vagy elegyítette, vagy közlésében egymásra vonatkoztatta a kereszténység lényegének fenti négy szemléletét. Voltaképpen: A cursillo bemutatja, és lehetővé teszi a kereszténység lényegének átélését, azt, ami valamennyiben közös: a. a lelki keresztséget (átéljük a kegyelmet, amikor Istent és az embertársunkat szeretjük) b. mint a misztikus test öntudatra ébredt tagjai a Jézus Krisztus szentségére történő meghívást, amelyben beteljesedik személyes és közösségi egzisztenciánk. (11) Végső soron arra törekszünk: váljék tudatossá bennünk kereszténységünk és éljük azt át teljes egészében. Amikor tehát az Egyház útján a kegyelmet tudatosan és egyre gyarapítva éljük Krisztuskapcsolatunkban, az embertársainkkal folytatott kommunikációban, akkor azt szeretnénk, hogy legyen minden megváltott megkeresztelve, és legyen minden megkeresztelt szent. (12) A cursillo mozgalom, összhangban az Egyházzal, a kereszténység természetét az alábbiakban határozza meg: a. Krisztus Benne nyilatkoztatja ki magát Isten a Teremtő és Megváltó. Benne éli át a személy találkozását az Isten-atyánkkal (Abba). A kereszténység végül is, nem csupán az igazság egyik tana, és nem csak az élet értelmezése. Igaz, az is! De nem ez képezi természetének gyökerét. Gyökere a Názáreti Jézus. Létezése, műve és konkrét rendeltetése (határozmányai), vagyis történeti személyisége. (13) A cursillo elsősorban erőteljes megrázkódtatás, amely széttöri a szívet burkoló jégpáncélt. Eltávolítja a hályogot a szemről. Élesre hangolja a fület. Az ember ráeszmél létének óriási értékére és kiválasztottságára: ti. hogy Istennek gyermeke. Ekkor pedig elárasztja a világosság, fényben fürdik. A kegyelem, mindent elsöprő erővel betör a lélekbe. A szeretet átjárja és kitágítja a szívet. Nos, ekkor találkozik az ember Krisztussal. Szeme előtt megnyílik az új világ. Jézus jelenléte mindennek új jelentőséget, színt és értéket ad. Igazsága átvilágít

14 14 mindent, és megláthatjuk a dolgok igazi mibenlétét, mint Isten teremtményeit. Olyan találkozás ez, amelyben benne rejlik a hiteles kinyilatkoztatás. (14) Ez a találkozás voltaképpen vallásos élmény, és eredetét tekintve krisztológiai élmény. Mivel pedig krisztológiai, ezért szükségképpen trinitás -os (a Szentháromságban gyökerező). (15) b. A kegyelem Itt valóban érintjük a keresztény valóságmegértés magvát (Karl Rahner). A kegyelem ugyanis megtérés, találkozás Istennel, mégpedig a keresztények közösségében. Atyánk ajándéka, amit Krisztus, és az Egyház, mint Krisztus történelmi megtestesítője, közvetít az egész világnak. A keresztény apostolkodás mindig abban áll, hogy felkínáljuk Atyánk szeretetének ajándékát és adományát másoknak, mindenkinek. A kegyelemnek, a keresztény élet hordozó tengelyének, megvannak az egyértelmű és hiteles előzményei. A cursillo érdeme, hogy síkra szállt a kegyelemnek vallásos, intenzív és rendszeres megtapasztalásáért, amely az egész keresztényi lét és cselekvés kiinduló pontja, gyökere és alapvető eszméje. A kegyelem döntő és középponti helyzete lényeges és vitathatatlan követelménye (postulatum) a cursillo egész metodikájának és lelkiségének. (16) c. A hit (A keresztség lelki átélésében, amelyet a kegyelem ösztönöz.) Isten az emberré lett Fiában nyilatkoztatta ki magát az embereknek (Zsid 1,1; Jn 1,14-18; Mt 11,25-27). A kinyilatkoztatás Istennek titka, aki örök Igéjének emberi igéjében (szavában) közeledik az emberhez. Hitnek nevezzük az ember válaszát, amit a magát Krisztusban neki kinyilatkoztató Istennek ad! Ezért a hit is, miként a kinyilatkoztatás is, természetfölötti. A kettő együtt képezi azt a titkot, amelyben Krisztusban találkozik Isten az emberrel. E találkozást, teljes egészében, Isten kezdeményezi. Belső szólításával (sugallatával) képessé teszi az embert, hogy szavát felfogja. Az ember a maga részéről szabadon dönt, hogy kiszolgáltatja-e magát, amint azt az isteni kinyilatkoztatás abszolút igénye kívánja. A modern exegézis (szövegmagyarázat) egyhangúan tanúsítja, hogy a hit magába foglalja: az üdvözítő esemény felismerését, a bizalmat Isten szavában, (reményt), az ember engedelmes alárendeltségét, és személyes önátadását Istennek. Ez egyben életközösséget jelent Krisztussal, és azt az óhajt, hogy a halál után Vele teljesen egyesüljünk. Így a hit: az embernek mindent magába foglaló igenje Isten felé, aki Krisztusban mint Megváltóban nyilatkoztatja ki magát. (17) A cursillo az átélt evangélium valóságának személyes tapasztalatát és élményét keresi. Arról van szó, hogy az élő Istennel személyesen találkozzunk, amelynek kapcsán a hit a személyes meghívásra adott szeretet-válasz. Elköteleződés, amelyben az ima a baráttal történő személyes dialógus (18) d. Az Egyház Az egyetlen hely, ahol Krisztus terve szerint Őt és általa Atyánkat megtaláljuk. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja. Krisztus pedig számunkra az Ő testében, az Egyházban válik jelenvalóvá. Ő maga világosan megmondta, hogy szükséges a hit és a keresztség (vö. Mk 16,16; Jn 3,5), és ezzel éppen azt is hangsúlyozta, hogy az Egyház is szükséges, hiszen a keresztségben, mint ajtón át az Egyházba lépnek be az emberek. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az Egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által, az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus Egyházat. (LG 14) A cursillo azon van, hogy a keresztények, akik az Egyház intézményét alkotják, valóban Egyház legyenek. Ontológiailag a megtérés által, tudatosan a hit révén, és dinamikusan a tanúságtételükkel. Az Egyházat, mint Krisztus misztikus testét átélve, a cursillo vezéreszméje

15 15 újra visszaadja a kereszténynek a személyes Krisztus hiteles dimenzióját. A Krisztussal való személyes és a testvéri, emberközi kapcsolatok következményeként tudja, hogy közösségben és a közösségért élő tag. A cursillo mozgalom az Egyház mozgalma. A különböző szolgálatok, vagy karizmák (pl. a klerikusok és a laikusok) közti haszontalan és bénító feszültségnek itt nincs helye. Ki-ki egyszerűen tudatára ébred igazi küldetésének. Minden keresztény küldetése: szolgálat. (19) e. A szentségek A szentségekben Isten újra világ lesz, hogy találkozzék velünk. Vallásunk szakadatlanul folytatja az emberivé válást, és istenemberi marad. Az Egyház minden ember számára, mint az üdvösség mindent átfogó szentsége, az Újszövetség jelképeiben konkretizálódik. Elsősorban a hét fő szentségben. A szentségek elsősorban az emberi létezés vertikális dimenzióit fejezik ki: utalnak Isten hívására, aki az embert először emberré teszi. Ezen felül azonban utalnak a Krisztustól eredő hit történetének horizontális dimenzióira is, mert az emberi létezés a maga konkrét alakzataival ezen a szinten nyugszik, amit a történelem közvetít. Önmagát csak ebben a történelmi közvetítésben találja meg. Az emberi történelem zűrzavarában a személyt elsősorban a bűn elkerülhetetlenségének béklyóiba kényszeríti. Így jut el az ember annak a személynek a történelmi szerepéhez, aki egyben Isten is volt. Megteremtődik az ember számára a felszabadító egység Isten örök szeretetével, amely ezen a szinten avatkozott be, és ezzel törte meg az ember börtönét. Az ember horizontális lánca tehát, amely köti, Krisztusban mentőkötéllé vált, és Isten örökkévalóságának partjaira húzza. (20) A Szentségekről szóló beszélgetés felvázolja a keresztény élet egzisztenciális magját. Ahogy időpontja a cursillo közepére esik, úgy a szentségek is középpont, amelyben a történeti személy találkozik Istennel, aki történetivé lett Krisztusban A beszélgetést nevezhetjük miként a szentségeket is a keresztény élet testet öltésének és megvalósulásának. Mindaz, amiről már eddig beszéltünk a cursillón, és amit még fontolóra fogunk venni, itt válik életté. A beszélgetés folyamán érezze az összes résztvevő, hogy a szentségek a szeretet találkozása Istennel Krisztusban. A résztvevők által hozzuk létre a keresztény közösséget. (21) 3. A KERESZTÉNYSÉGBEN A LÉNYEG ÁTÉLÉSE P. Haring szerint: Az élmény nem hideg, fogalmi gondolkodás, amely arra irányul, hogy valamit besoroljon a lényeges jegyek és viszonylatok közé. Az élmény semmiképp nem zárja ki a gondolkodást. Ezek a szív gondolatai. Megkülönböztetve az egyszerű gondolkodástól és megismeréstől azt mondhatjuk, hogy az élmény az alany együttrezgő válasza egy értékre. Ehhez a keresztény üzenethez Jungmann még hozzáfűzi, hogy az át kell hassa és meg kell mozgassa az egész embert, létének legmélyéig. (22) A lényeg élményének a kereszténységben két jelentése van. Általánosan elfogadott az a meghatározás: a cursillo a kereszténység meghatározó sajátosságának átélése, élménye : a. a vallásos (hitbéli) keresztény tapasztalat értelmében, vagyis a keresztény hívő mindennapi életének élménye, b. esemény-élmény értelemben, vagyis az Istennel, Krisztussal és az egyházi közösséggel való találkozás megtapasztalásának rendkívüli élménye.

16 16 Az élmény átélése, mint esemény (esemény-élmény) A kereszténységben rejlő alapvető sajátosság ereje és nagyszerűsége misztikusan átélve lenyűgöző élmény kezdetben, vagyis a megtéréskor, az Isten, Krisztus, az evangélium nagyságának váratlan felfedezésekor. A lenyűgöző élmény ilyenkor a meglepetés és a rácsodálkozás vonásait hordozza. Ez sokak számára új. Felfedezést, sőt meglepetést jelent: megtérést. Ezért sokan a kereszténység alapvető lényegét a cursillóban mint esemény-élményt tapasztalják meg. A keresztény élmény értelmezése a keresztény életben A keresztény mivolt élménye alapjába véve nem más, mint a keresztény egzisztencia, a keresztény ember létezésének módja. A hit, a remény és a szeretet által tehát a Szentlélek belénk árasztott ajándékai által a keresztény ember átéli és megtapasztalja Istent, mint okot, és célt! A kinyilatkoztatás örömhíre a szeretet. Atyánk szeret minket, és hogy megváltson, odaadja a Fiát. A Fiú szeret minket, és önmagát adja (áldozatul) oda értünk. Az Atya és a Fiú elküldi a lelket (Pneuma), aki Isten (Atyánk) gyermekeivé tesz bennünket, hogy dicsőíthessük Atyánkat. Ez a hitben átélt agape (szeretetlakoma) titka (misztériuma), amit napról napra él meg a keresztény ember. Pál rámutat arra, hogy van Krisztus-élmény (Krisztussal, érte és benne feltámadunk), és létezik Szentlélek-élmény, aki arra ösztönöz, hogy Isten gyermekei legyünk, és elvezet Isten mélységeihez. Szent János hangsúlyozza, hogy az örök élet a hit által válik jelenvalóvá, és a szeretet révén Isten, lakást vesz bennünk. Ez a transzcendens (érzékfölötti) Istennek olyan közelsége, amire nem is gondolhat önmagától az ember. Ennek az élménynek ismérveit a közösség hordozza. Nem zárja ki az értelmet, és elismeri, hogy a lelki mindenekfölött áll. Miként Danielou bíboros megjegyzi: A kereszténység lényegében életforma, és voltaképpen nem filozófia. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy istenes életet folytatunk. Azt jelenti, hogy lelkünk a kegyelem állapotában van, és részesei vagyunk Isten bizalmának. Ez pedig kétségkívül újdonság. A kegyelem által az élet új mélységet kap (erre törekszik a cursillo). A tevékenység, ami ebből fakad és kisarjad, az ad a keresztényi létezés kifejezésnek értelmet. A hívő nép első és legfontosabb feladata mint a misztikus test szerves tagja, hogy nyíljék meg arra, hogy minden egyes ember lelkében az isteni személy benne lakozhassék, és magával ragadhassa az örökélet áramlása, amelynek forrása itt fakad már a földön. (23) Ezért az élmény, amit a cursillo elő akar idézni, voltaképpen nem pszichológiai élmény. Jóllehet nem zárja ki ezt sem, sőt keresi anélkül, hogy annak meghatározó szerepet tulajdonítana. Elsősorban tehát lelki élmény, mert a lelkünk egységet alkot a Szentlélekkel, (vö. Róm 8,14-17) Ez az oka, hogy a cursillók mindig élményként mutatkoztak meg. Nagyrészt éppen ez az élményszerűség nehezíti meg azt, hogy bármilyen hiteles magyarázatot tudjunk adni a kérdésre: Tulajdonképpen mi is a cursillo? Mit is tartalmaz? Azt már az első évtől kezdve tudtuk, hogy a cursillo célja nem a hit oktatása. Egy ezt megelőző pontból indul ki: annak az üzenetnek a hirdetéséből, amely megvált és felszabadít. Hirdeti az új életet, amely átváltoztat és újjáteremt. Ezért akarja személyesen megtapasztalni a cursillo az átélt evangéliumot. Arról van szó, hogy találkozzunk az élő Istennel. A találkozás alkalmával személyhez szóló ajánlatot kapunk, amelyre a szeretet válasza a hit, ez pedig elkötelez. Az ima nem más, mint személyes párbeszéd a barátunkkal. (24) A cursillo lényege: lehetővé tesszük a keresztény mivolt átélését. Alkalmat adunk arra, hogy ki-ki maga tapasztalja meg a kegyelemben folytatott intenzív élet nagyszerűségét. A cursillókban az életnek effajta közlése, amelyet ott átélünk, a misztikus test életadó

17 17 valóságának következménye. Lehetetlen cursillót tartani anélkül, hogy ennek a misztikus testnek néhány élő, és életet közvetítő tagja papok és világiak feltételezve az isteni közreműködést, ne tennék az őket eltöltő isteni életet, mind önmagukban, mind másokban valósággá. Ez pedig az Egyházban szokásos, hagyományos segítséggel történik: a szentségek, az ima, az áldozat által. Ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy a cursillo abban áll, hogy átéljük a misztikus testet. (25) A kereszténységben a lényegnek ez az élménye a cursillónál négy arculatban konkretizálódik: a. Találkozás Istennel AZ EMBER MEGHÍVÁSA. Az emberré válás legfőbb oka: Az emberi méltóság lényeges alkotó eleme, hogy hivatása van az Istennel való közösségre. Isten már az eredet címén hívja párbeszédre az embert, aki ugyanis csak azért létezhet, mert Isten szeretetből megteremtette és szeretetből folytonosan létben tartja (GS 19) Az emberiség egész története eredetétől kezdve magában hordoz egy beléoltott törvényt, értelmet és célt. Az ember egyszerűen mint Isten közvetlen tulajdona öröklétre teremtetett! (26) ISTEN SZÜNTELEN HÍV. Isten nem bánja meg soha adományát és meghívását. (vö. Róm 11,28-29) ISTEN KRISZTUSBAN HÍVJA MEG AZ EMBERT. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére (1Tim 2,4). A próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez (Zsid 1,1), amikor pedig elérkezett az idők teljessége, elküldte Fiát, a testté lett Igét, a Szentlélek felkentjét, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, meggyógyítsa a megtört szívűeket, testi-lelki orvosuk legyen, és közvetítő Isten és ember között. Üdvösségünk eszköze ugyanis az Ő embersége volt, mely az Ige személyével egyesült. Ezért Krisztusban teljesedett be a tökéletes elégtétel, amelyre szükség volt a mi kiengesztelődésünkhöz, és benne mutathatunk be teljes értékű istentiszteletet. (SC5) Az ember misztériuma csak a megtestesült Ige misztériumában világosodik meg igazán. Ádám, az első ember, ugyanis előképe volt az eljövendőnek, azaz Krisztus Urunknak. Krisztus az új Ádám, az Atya misztériumának és szeretetének kinyilatkoztatásával megmutatja az embernek magát az embert, és feltárja előtte nagyszerű hivatását. (GS 22) ISTEN ÉLETRE KELTI AZ EMBEREK SZABADSÁGÁT. Isten arra hívja az embereket, hogy lélekben és igazságban szolgáljanak neki, tehát lelkiismeretben kötelezi, de nem kényszeríti őket: tekintetbe veszi az általa teremtett személy méltóságát, azt akarva, hogy az embert a saját belátása vezesse, és éljen szabadságával. (DH 11) A HIVATÁSOK KÜLÖNBÖZŐSÉGE. Bár valamennyi hívő az életszentségre hivatott meg, és Isten igazságossága szerint ugyanabban a hitben részesült (vö. LG 32), nem is mindenki jár ugyanazon az úton (LG 32), mert az Egyházban különböző szolgálatok vannak. A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz. A Lélek ajándékait pedig mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Egyik ugyanis a Lélektől a bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik meg a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, ez csodatévő hatalmat, amaz meg a prófétálást, egyik a szellemek elbírálását, másik többféle nyelvet, a harmadik viszont a nyelvek megfejtését. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszés szerint osztva kinek-kinek. (1Kor 11,4-11) (vö. LG 12) A kereszténységben a lényeg élménye az embernek megadja a középpontot, amelyből kiindulva használhatja képességeit. Ebben a személyiség magára ölti a helytálló viselkedést,

18 18 amelynek kapcsán a szellemi és anyagi értékeket hitelesen ítéli meg, és eljut arra a szintre, hogy dönteni tud használja-e vagy sem a tehetségét. (27) A kereszténységben a lényeg élménye akkor kap személyes bélyeget, amikor megnyílik Isten felé. Ekkor válaszol az egyén Isten szólítására, a személyéhez intézett meghívásra a bizalommal, ráhagyatkozással, jóllehet a meghívás voltaképpen egyaránt szól mindenkinek. Isten ugyan felkínálja magát mindenkinek, és bennünket is többes számban szólít meg, de ajánlata és sugallata soha nem szól általában az emberhez, hanem mindig a konkrét személyhez. Mivel minden ember egyszeri és megismételhetetlenül egyedi, ezért Isten meghívása is egyszeri és megismételhetetlen. Ezért a személyesség jegyét és jelét viseli az ember egész fejlődése és tökéletesedése keresztény szempontból is. Ez annyit jelent, hogy figyelembe kell vennünk, és segítenünk kell minden egyes személyt, egyedi meghívást, hogy váljék mind jobban személlyé. Minden erkölcs tehát, amely leértékeli ezt az alapvető szempontot, nem ismeri fel a keresztény dogmát, és az emberből tárgyat, valami idegent csinál. (28) b. Krisztus barátsága A cursillóban az igazságokat a Krisztussal való élet nagy egységében ábrázoljuk. Fő törekvésünk: váljanak az igazságok mindenekelőtt életgyakorlattá, vagyis ki-ki nyerje el a kereszténység igazságának élményét, amely Krisztus. Ő azonban nem csak út, igazság és élet, hanem történeti személy is. A Názáreti Jézus föltámadt és ma is él: testvérünk és barátunk, az Atya szentsége és az egész világtörténelem tengelye. c. Közösség embertársainkkal A keresztény élet mindig együttélés. A keresztény élet mindig együttélés a közösséggel, amikor az apostoli munka során közösen adományokat fogadunk el, feladatokat és felelősséget vállalunk el. Abban fog megmutatkozni, hogy közösen fejezzük ki magunkat olyan formákban, amelyeknek csakis így van értelmük és így hatásosak. (29) Ha a cursillo gyökere a kereszténységben a lényeg átélése, akkor a keresztény élményben is lényeges az együttélés, és ennek következtében a cursillo élményében is. Isten arra szólít fel: alkossunk egy népet. És úgy tetszett Istennek, hogy az embereket nem bárminő kölcsönös kapcsolatoktól függetlenül, csupán külön-külön hívja meg a saját életében való részesedésre, hanem néppé teszi őket: szétszórt gyermekeit e népben gyűjti össze (vö. Jn 11,52). (AG 2) Az üdvösség történetének kezdetétől fogva az emberekre nem csak mint egyénekre esett Isten választása, hanem mint egy bizonyos közösség tagjaira. Ezeket a kiválasztottakat ugyanis népének (Kiv 3,7-12) nevezte Isten, midőn közölte velük szándékát, sőt e népével kötött szövetséget a Sínai hegyen. (GS 32) Mégis, úgy tetszett Istennek, hogy ne külön-külön szentelje meg és üdvözítse az embereket, bárminő kölcsönös kapcsolatuktól függetlenül, hanem néppé tegye őket, néppé, amely őt igazságban elismeri és szentül szolgál neki. (LG 9) Isten mindnyájunk gondviselő Atyja, azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak, és testvéreknek tekintsék egymást. Hiszen mindannyian Isten képére vannak teremtve, Isten telepítette be az egy őstől származó emberiséggel az egész földet (Ap Csel 17,26), továbbá mindnyájan egy és ugyanazon célra vannak hivatva, és ez maga az Isten. (Gs 24) Az ember, akit személyek egymásra találása szült, nem bontakozhat ki, ha nem lép kapcsolatba másokkal történjék ez akár emberi, akár természetfölötti síkon. A párbeszéd, nyitás mások felé, közösség az egész emberiséggel. A szociális dimenzió, a rokoni és egyéb sok másféle kapcsolat az ember létezése szempontjából mind rendkívül fontos. Hasonló a helyzet, amikor a kereszténységben a lényeget éljük át, mégpedig úgy, hogy: Bár a lélek egy

19 19 és ugyanaz, a hit is azonos, és voltaképpen egyetlen testet alkotunk. Ez a kereszténységünk lényege és alapja. Személyiségét senki nem veszti el az élet legkülönbözőbb jelenségei közepette sem, még ha a személyek egyszerűen egyetlen tömeggé verődnek is össze. Sokkal inkább az a helyzet, hogy mindenki megőrzi saját lényét. Krisztus misztikus testében sokféle tag és hivatal létezik. Miután mindenki egy-egy tag, így személyével hozzájárul a többiek jóllétéhez. Az a tény, hogy mindegyikük keresztény azt jelenti, hogy mindegyikük felelős a többiért. Mindegyikük egyéni sajátosságai révén kész, hogy szolgáljon másokat. Ki-ki a maga módján működik együtt az egész Egyházzal. Minél szorosabban működik együtt egy-egy tag a többivel, annál inkább fokozódik személyiségének kibontakozása és gyarapodása, következésképpen az Egyház növekedése is. De minél több tag húzódik önmagába vissza, anélkül, hogy bármivel is hozzájárulna az Egyházhoz, annál kevésbé használnak az Egyháznak és önmaguknak. (30) EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGBEN. Egy tehát az Isten választott népe: Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség (Ef 4,5). Egyenlő a tagok méltósága, mert Krisztusban újjászülettek. Közös az istengyermekség kegyelme, közös a hivatásuk a tökéletességre. Egy az üdvösségük, egy a reményük és osztatlan a szeretetük. (LG 32) A keresztény meghívottság élményében két veszélyt kell elkerülnünk: ne túlozzuk el sem a személyeset, sem a közösségit. Isten titka abban rejlik, hogy megkeressük a személy és a közösség egyensúlyát. (31) Arany szabály: Maradjunk tudatában annak, hogy a keresztény élet nem csak az életet és átélést, az élet feláldozását jelenti, hanem az együttélést is. A keresztény megszentelődés mindig közösségben történik. A közösség a keresztény számára az a kulcs, amellyel az evangéliumot egzisztenciálisan kinyitja, megragadja és megvalósíthatja. A közösség az utolsó és végleges lépés, amit a cursillo lehetővé akar tenni. (32) A kereszténység lényege tartalmazza mindenki számára a mércét, ez pedig a személyes meghívás. Ezért a kereszténységben a lényeg megvalósítását nem korlátozhatjuk csupán arra, ami mindenkiben közös. A közösségi tudat párhuzamosan fejlődik annak tudatosulásával, hogy mint személyiség is fejlődünk. Ha tehát a cursillo mozgalom egész lelkiségét kizárólag a keresztségben, a kegyelemben, a misztikus testben vagy esetleg a hármas szeretetben (Isten, felebarát és önmagunk) látnánk, akkor úgy érezhetnénk, mint ha egy formába préseltek volna bennünket. Így talán meg sem érthetnénk, hogy mint személyeknek egyéni küldetésünk is van az Isten népe között és a világban! (33) A cursillo közvetlen célja tehát az, hogy segítse a személyes meghívás felfedezését és megvalósítását, a személyiség teljes tiszteletben tartása mellett.. (34) d. Az apostoli felelősség Az apostoli felelősség az Egyház szentségének valóra váltása és igazolása, amely mint Krisztus megváltásának hatékony jele, evangéliumát és keresztjét az egész világnak felkínálja. Az apostolkodás képezi a kereszténység természetét és lényegét. A nap előbb szűnik meg melegíteni és világítani, mint hogy a keresztény megszűnne, mint fáklya lobogni és a kereszténység fáklyája nem maradhat titokban. A lámpát, amelyik ég, nem szabad véka alá rejteni. (Aranyszájú Szent János). Az apostolkodásra maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással. A szentségek azután, különösen az Eucharisztia, közlik és táplálják minden apostolkodás éltető lelkét, a szeretetet Isten és az emberek iránt. (LG 33) A cursillo egész története és teljes irodalma egyhangúan és szakadatlanul ismétli, hogy az apostolkodás minden szempontból a cursillo természetének sajátossága. Aranyszájú Szent János idézete, amit említettünk, a cursillo kedvelt szállóigéje, amikor az apostolkodásról beszélünk. Mindennek összefoglalása: A kegyelmi élet, amelyből a tett fakad, a kereszténységnek gyökere, és ezért a cursillónak is gyökere. (35)

20 20 Azzal a céllal, hogy a keresztényekből magcsoportokat képezzen, melyek a környezeteket megkovászosítják az evangéliummal 4. ADJUNK GERINCET A KERESZTÉNYSÉGNEK Adjunk gerincet a kereszténységnek! ebben a jelszóban találták meg a cursillók a hiteles és pontos kifejeződésüket, konkrét, világos körvonalú szándékukat, tevékenységi területüket és lehetőségüket, hogy valóban hatékonyak legyenek (36) A kereszténység kifejezést minden oldalról bírálják, mert elfelejtették, hogy ez a fogalom nem statikus, hanem teljes egészében dinamikus, és éppen ezért arca felbukkan a legkülönbözőbb területeken. A kereszténység (a spanyol szó Cristiandad nehezen fordítható le magyarra, mert részben kifejezi a kereszténységet, részben a keresztényi mivoltot is) mindig időben lesz megvalósuló, születő. Ennek következtében az adott konkrét időben és adott kornak megfelelően más-más jelentést hordoz. (37) A kereszténység fogalma itt és most fogalom kell legyen, és jelene mindig illeszkedik a korhoz, apostoli szelleme (lelkülete) azonban változatlan, mert krisztus élő valóságát kell szem előtt tartania a keresztények mai közösségében. Így tehát a kereszténységről alkotott elképzelés, amit a cursillo magáénak vall nem a középkori, hanem tulajdonképpen az, amit az első keresztény közösségek vallottak. Ezek bár számbelileg kevesen voltak, legyőzhetetlen lelkülettel rendelkeztek. Keresztény mivoltuk boldogságát és tenni akarását messze kisugározták, hogy így foglalják el a világot Isten számára. (38) A kereszténység fogalmát a cursillo irodalmában sokféleképpen világították meg. Jelenti: a keresztény emberek cselekvési módjának eredményét, akik teljesen az istenit szolgálva áthatják a társadalmat a Szentírás mércéjével (39), tényleges megvalósulását annak, hogy ki-ki a mindenkori helyzetének megfelelően az összes lehetőségét felhasználja környezetének megkovászosítására az evangéliummal (41), a megkereszteltek minden egyes közösségét, amely befogadja Krisztust élő alakban, és tagjai a szentségre törekvésükben kisugározzák környezetükre az evangélium és a keresztény erények lelkületét (42), emberek csoportját, akik közösen testesítik meg a kereszténység lényegét (43), az emberek összességét, akik megtalálták helyüket az Egyházban és a világban is, és megváltoztak Isten kegyelmének hatására. Akik befelé és kifelé egyaránt hatékonyak (44), az élő és hatékony módon történő apostolkodást (45), a kereszténység nem összege meghatározott részeknek, sokkal inkább egyesült egész, amely örül elemeinek sokfélesége miatt. Hogy előidézzük ezt a radikális közösségi érzést, szükség van az indítékok, a szemlélet és az élet egységére. Ez olyan egység, amely az egyetemesség és az állandóság szavatolásával teszi lehetővé a kereszténységben a lényeg megvalósulását, nem csökkentve a dinamikát. (46) A bogotai első latinamerikai találkozó szerint: A kereszténység azon keresztények csoportja, akik mint kovász áthatják környezetüket az evangéliummal, miközben tudatosan és egyre gyarapodva átélik a kegyelmet. (47) A kereszténység hiteles mai jegyeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: Egy csoport, amely nyitott, közösségi, szabad, autentikus és világi, amely szakadatlan dialógust folytat az őt körülvevő földi valósággal. (48) Egy anyagi vagy erkölcsi dolognak gerincet adni etimológiailag ugyanaz, mint azt szilárd és egymásba hatoló elemekkel megszervezni, úgy, hogy stabil és hajlékony legyen. (49) A hasonlat értelmezésénél az emberi gerincet vesszük alapul, mert az hordozza a testet, összeköti, egyesíti, össze is tartja, s emellett hajlékony. (50)

A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért

A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért A Kultúra Pápai Tanácsa: A kultúrpasztorációért [Kultúrpasztoráció: a "kultúrák evangelizálása", más szóval a "hithirdetés inkulturációja"] Új kulturális helyzetek, új evangelizációs területek BEVEZETÉS

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban

A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban Juan Antonio Reig Pla Alcalá de Henares Püspöke, a Spanyol Püspöki Konferencia Családi és Életvédelmi Albizottságának elnöke 2011. november 22-én lesz

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON

KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON óvodák általános iskolák gimnáziumok szakiskolák szakközépiskolák alapfokú művészeti oktatási intézmények kollégiumok Katolikus

Részletesebben

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola PPEK 632 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA 2006 A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés kidolgozása és bevezetése Főiskolánkon az Európai Unió társfinanszírozásával,

Részletesebben

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PIETAS ET LITTERAE SZEGED 2010 Megtaláltam Rómában Krisztus szolgálatának számomra

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Cserháti József Egyén és közösség

Cserháti József Egyén és közösség 48. évf. 12. szám 1983. december..dicsértessék a Jézus..." Bari Károly gyújtéséból A Szent Család - Tardon Sík Sándor Az élö Isten Cserháti József Egyén és közösség Párizsi beszélgetés M. D. Chenuvel Szabó

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K A Vocation of Business Leader magyar fordítása, első kiadás Kiadó: Iustitia et Pax Pápai Tanácsa Piazza San Callisto, 16

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné TÓTH TAMÁS Valami elkezdõdött Közösségépítés és mentálhigiéné Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás, szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok,

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

A KERESZTÉNY ELMÉLKEDÉS NÉHÁNY SZEMPONTJA

A KERESZTÉNY ELMÉLKEDÉS NÉHÁNY SZEMPONTJA RÓMAI DOKUMENTUMOK A HITTANI KONGREGÁCIÓ NYILATKOZATA A KERESZTÉNY ELMÉLKEDÉS NÉHÁNY SZEMPONTJA LEVÉL A KATOLIKUS EGYHÁZ PÜSPÖKEIHEZ SZENT ISTVÁN TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST, 1991

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben