Palánta Sorsfordító Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Palánta Sorsfordító Alapítvány"

Átírás

1 Palánta Sorsfordító Alapítvány Levélcím: 1406 Budapest, Postafiók 61. * Telefon / Fax: 06 1/ * K&H Bank: Honlap: Karácsonyi Könyvadomány 2011 Könyvlista 1. Wilder - Smith : Aki gondolkodik, annak hinnie kell Ebben a könyvében a szerzı világosan kifejti, hogy a hit alapja elsısorban az értelem, nem pedig az érzelem, amely csak annak van alárendelve. Az értelem és érzelem kérdéseit a szerzı egy humorral főszerezett történet köntösébe öltöztette. A beszélgetések a Neander-völgyiek és a modern emberek között folynak meggyızı módon. 2.Alexander Seibel: Relativitáselmélet és a Biblia A szerzı számára is nagy kérdés volt: Hitelt adhat-e a képzett és felvilágosult ember a Szentírásnak; elfogadhatja-e azt szó szerint, mint az élı és szuverén Isten kijelentését, beleértve még Ádám és Éva történetét is? Nem cáfolja meg a tudomány a hitet? Vajon a fizika törvényei nem ellenkeznek-e a Biblia üzenetével? Elvárható, hogy a modern ember még higgyen a túlvilág valóságában? A szerzı itt megpróbál az ıszintén kérdezınek választ adni ezekre az alapvetı kérdésekre. Ugyanakkor az igehirdetıt is segíti a helyes igei alapállás megtalálásában. 3.Werner Müncher: Teremtés és bőneset A könyv mindazoknak a fiataloknak szól, akik az iskolában vagy egyebütt az életben szembe találják magukat az egyre fokozódó ateizmussal, és gyakran ki vannak téve mások gúnyolódásának, mert nyíltan vallást tesznek arról, hogy hisznek a Bibliában, és a szerint kívánnak élni. (96 old.) 4.W.J.Ouweneel: Teremtés vagy evolúció A szerzı Hollandiában született 1944-ben. Biológiát tanult az utrechti egyetemen. Disszertációját a muslicák (drosophila) fejlıdésérıl és öröklıdésérıl írta. Jelenleg a Holland Királyi Tudományos Akadémia megbízásából Utrechtben folytat kutatásokat az öröklıdés területén. Eddig több mint húsz tudományos értekezése jelent meg. A tudomány mellett intenzív kutatója a Szentírásnak. Kül-és belföldön sokfelé tart a Bibliával kapcsolatos elıadásokat, s eddig több bibliamagyarázatot is kiadott. Több elıadássorozatot tartott-különösen diákok számára-a teremtés és evolúció kérdésérıl, ezek 4 könyvben meg is jelentek. 5. Reinhard Junker: Jézus, Darwin és a teremtés Miért fontos a keresztyének számára az eredet kérdése? Ez a füzet keresztyéneknek és olyan embereknek íródott, akik meg akarják ismerni a keresztyén hitet. 6. Reinhard Junker: Hogyan kapta csíkjait a zebra? A kutatás eddigi eredményei alapján ebben a füzetben ismertetik számunkra az új bibliai alapú elképzeléseket a teremtett fajokról, változékonyságuk határairól és fejlıdésükrıl a teremtés óta. (32 old. ) 7. H.Clay Trumbull : Te tanítsd gyermekedet (korrigált) Trumbull könyve a Bibliában lefektetett erkölcsi értékrendet mutatja be a családi élet gyakorlatára alkalmazva.

2 8. David Gooding+ J. C. Lennox Küzdelem az élet értelméért I. Világnézetünk kialakítása. A könyv középiskolás diákoknak erısen ajánlott 9.D. W. Gooding + J. C. Lennox: Küzdelem az élet értelméért II. Az Evangéliumi Kiadó 2001-ben jelentette meg David W. Gooding + John C. Lennox Küzdelem az élet értelméért címő könyvét. Jelen kötet annak a - nemzetközileg is nagy sikert aratott - mőnek a folytatása. Ez a könyv természet- és társadalomtudományos alapossággal, filozófiai, teológiai, nyelvészeti precizitással elemzi a keresztyén ember szellemi és hitbeli küzdelmét az élet értelméért. Az európai kultúrtörténeti hagyományon kívül vizsgálják a keleti bölcselet máig ható egyetemes értékeit. A filozófiatörténeti áttekintés az alapproblémák különbözı korokban való vizsgálatát mutatja be. A mő kimondott és kimondatlan üzenete: Isten keresése, a Biblia egész életünket átható kijelentésének megismerése. Az olvasót nemcsak a gazdag tényanyag segíti az eligazodásban, hanem a megfogalmazás természetes eleganciája, közérthetı nyelvezete is. 10. David Gooding: A krisztusi hithez hően Az Apostolok Cselekedetei könyvének új megközelítése. 11.David Gooding: Krisztus iskolájában A könyv arról szól, hogyan lehetünk mi is Jézus Krisztus tanítványai az akkori tanítványokkal együtt a János 13:17 alapján 12.E.H. Broadbent: Zarándok gyülekezet Ez a könyv azoknak a Krisztusban hívı gyülekezeteknek a történetérıl számol be, amelyek életükben és tanításukban az Újszövetség szellemében éltek és munkálkodtak. 13. Joachim Langhammer: Mit hoz a jövı Vajon véletlenek összessége lenne a világtörténelem? A könyv egy mellékelt táblázat segítségével mutatja be, hogy a történelmi események hogyan illeszkednek Isten tervébe, mely az emberiség üdvösségét szolgálja. Megvizsgálja a Bibliai próféciákat mind napjainkra, mind a jövıre vonatkozóan, és látni fogjuk, hogy Isten üdvterve pontosan úgy teljesedik be, ahogy azt a Biblia elıre kijelentette. Áttekintést kapunk e hatalmas megváltási terv nagy üdvtörténeti vonulatairól, és megismerjük a bibliai összefüggéseket az egyes események tükrében. A történelem Isten ígéretei és beavatkozása által válik üdvtörténetté, melynek célja, az egyes ember megmentése, a Messiás megjelenése és Békebirodalma. 14. Grebe: Az ı száma: 666 A könyv a fenevad bélyegérıl szól. A Biblia ezen kijelentése az elmúlt évszázadok alatt sok találgatás és nem igeszerő magyarázat tárgya volt. Ma azonban a technikai haladás következtében, szem- és fültanúi vagyunk annak, hogy kezd valóra válni a fenevad bélyege. 15. Wim Malgo: Az Istenember Isten nagy emberének és prófétájának, Mózes életének végigkövetésével mutat rá a szerzı Isten és az ember kapcsolatának alapvetı kritériumaira. A Bibliai beszámolók alapján elevenedik meg elıttünk Mózes szolgálata, küzdelmei, Istennel való bensıséges viszonya, és a történéseken keresztül a szerzı újszövetségi összefüggésekre mutat rá, melyeket az események szellemi síkon elıre vetítettek. Mózes története a ma embere számára is fontos üzeneteket hordoz. (111 oldal)

3 16.Warren Hardig: Vas élesíti a vasat Eddig kevésbé ismert gyakorlati keresztyénség életébe pillanthatunk be a könyv által. Megmutatja, hogy miként élhetünk Isten segítségével szolgáló krisztusi életet saját környezetünkben és annak hasznára. 17. Erick Sauer: Isten, emberiség és örökkévalóság Néhány cím a tartalomból: Isten üdvterve Krisztusban; A Biblia - az üdvtörténet könyve; Isten eljövendı országa (királysága) 18. Apostol Imre: János evangéliuma A Trans Word Rádió-ban elhangzott igehirdetések. 19. F.W. Grant: Mózes elsı könyve az Újszövetség fényében Ha közelebbrıl megvizsgáljuk, látjuk, hogy az elıképek nem önkényesen elszórva találhatók az Ószövetség könyveiben. Sıt ellenkezıleg, kapcsolatban állnak egymással, és bizonyos rend szerint sorakoznak és ez a könyv ebben a felismerésben kíván segítséget nyújtani. 20. David Gooding: A keresztyénség meghatározása A keresztyénség lényegének és a keresztyén felekezetek zőrzavarának különválasztása. 21. Ernst Schrupp: Izrael és a Messiás A könyv folytatása az "Izráel az utolsó idıkben és az iszlám birodalom" c. könyvnek. Szellemi tájékozódást nyújt és fontos Izrael tényeknek megfelelı megértéséhez. (176 old.) 22. Richard Benneth: A hit tápláléka (régi kiadás) A könyvben ezekrıl a témákról olvashatunk: Mindennapi közösség; A fej és a szív; Imádságos felkészülés; Az Istennel kettesben töltött idı; A hit tényezıje; A szólás ideje; Gyümölcs vagy tőz; Jöjjetek, egyetek. 23. Erich Sauer: A megfeszített diadala Újszövetségi üdvtörténet. A Biblia újszövetségét mélyebben vizsgálóknak, megismerni akaróknak ajánlott könyv. 24. Erick Sauer: A világmegváltás hajnalpírja Erich Sauer reálgimnáziumban tanult Berlinben. Történelmi, angol és teológiai tanulmányait pedig a Wilhelm Humboldt egyetemen végezte. Filozófiával is foglalkozott, ami erıs kételyekbe vitte Isten létezésével kapcsolatban. A hitnek és életnek alapjait kutatva jutott el a Bibliához, majd átvette az elızı században megindult bibliaiskola vezetését Wiedenestben. Müller György, a nagy árvaházalapító szellemében élt és munkálkodott. Elıadásaiban és könyveiben jól kidolgozott anyag egész tömegét nyújtotta át hallgatóinak és olvasóinak.

4 25. Így keletkezett a Biblia Az agyagtábláktól a könyvnyomtatásig; Ki adta nekünk az Ó- és az Újszövetséget?; Kánoni és apokrif könyvek; Mi az ihletettség?; A bibliakritika és az Ó-és Újszövetség tartalma. Miért egyedülálló könyv a Biblia? Hogyan jött létre? Hitelesnek tekinthetı-e? Mit jelent az ihletettség? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ ez a kötet, melyhez teológusok, archeológusok stb. magyarázatait győjtötték össze. A könyv mindenekelıtt válaszolni kíván az ıszintén kérdezı emberek kritikus kérdéseire a Bibliával kapcsolatban. A kérdéscsoportok a természettudomány, történelem és irodalom témaköreibıl kerülnek ki. Tulajdonképpen miként lehetséges az, hogy a Biblia minden támadást túlélt, és még ma is a világ legtöbbet vásárolt és legszélesebb körben elterjedt könyve? Ez a kötet segít rávezetni az olvasót, hogy felfedezze a Biblia egyediségét, csodálatos irodalmi és erkölcsi értékét. 26. F.F.Bruce: Az Újszövetség megbízhatósága Az újszövetségi Szentiratok vizsgálata. Az Újszövetség a keresztény hit alapja. Fontos tehát tudnunk, megbízható-e, hiteles-e amit abban leírtak. A szerzı szisztematikusan vezeti végig a bizonyítékait az újszövetségi iratok keletkezési idejének, a kánon kialakulásának, a benne foglaltak szavahihetıségének. Ehhez számba vesz korabeli, Biblián kívüli forrásokat is. Végül régészeti bizonyítékok segítségével követi nyomon az Újszövetségi iratokban leírt eseményeket. Bruce könyve azt is meggyızıen támasztja alá, hogy az Újszövetség, melyet ma kezünkben tartunk, változatlan szöveggel maradt ránk az elsı századi keletkezése óta. (123 oldal) 27. David Gooding: Kulcsfontosságú bibliai fogalmak Egyetlen könyvet sem becsülnek meg olyan széles körben, vagy értenek jobban félre, mint a Bibliát. De vannak kulcsok, amelyek megnyitják az igazság ajtaját 28. John Maisel: Isten-e Jézus? Egy nap Jézus feltett két kérdést néhány követıjének: Kinek mond engem a világ? és Ti kinek mondtok engem?. Ez a két kérdés a kiindulópontunk. Elıször is, kinek mondja a világ Jézus Krisztust? Ha már megvizsgálták Jézus Krisztus személyét, valószínőleg egyetértenek a legtöbb gondolkodó emberrel abban, hogy Jézus a legegyedülállóbb személyiség, akit a világ valaha ismert. Jézus nem csak egy a nagy emberek között: İ a legnagyobb ember, aki valaha élt. Minél többet tanulmányozzuk az életét, annál nagyobb hatással van ránk. Még ateisták és szkeptikusok is elismerik Jézus egyedülálló voltát. Hallgassák meg, mit mondtak a világ szkeptikusai Jézusról és a történelemben játszott páratlan szerepérıl. 29. David Gooding: Keresztyénség: illúziók vagy tények? Ez a könyv szembenéz azokkal a nehézségekkel, amelyek akadályt jelentenek sokak számára a keresztyén üzenet elfogadásához vezetı úton. Megmutatja, azok nem legyızhetetlenek, és hogy létezik intellektuálisan elfogadható út, mely a Krisztusba vetett hithez vezet. 30. R. Josuran: A spiritizmus fertıjében A szerzı leírja a spiritizmus legkirívóbb tévedéseit a mai idıkben, és meg akar ırizni ezektıl a dolgoktól Mindkét mő okkult nézetek leleplezésével foglalkozik. A napjainkban is terjedı spiritizmus és antropozófia tanításait veszi vizsgálat alá a Biblia tükrében. Olyan témák elemzésére terjed ki, mint a

5 lélekvándorlás, a szabadkımővesség, az UFO-k, parapszichológia stb., és az ezekhez kapcsolódó kultuszok, irodalmak, zenék. Mit mond ezekrıl a Biblia? A szerzıktıl megtudjuk, hogy ezek a felfogások kezdettıl jelen vannak az emberek hitvilágában, és a Bibliának kezdettıl fogva határozott véleménye van róluk. Nem csak a Biblia tanítását ismerhetjük meg ezekrıl a témákról, de meglátjuk a kivezetı utat is e tévtanítások hálójából az igazsághoz. 31. Joachim Langhammer: Példázatok, igaz történetek Bibliai igazságok megvilágítására. 32. Modersohn Ernı: Az ördög igézetében Ezzel a könyvvel nem akar a szerzı tudományos kutatást nyújtani az okkultizmus sötét birodalmáról. Lelkigondozói szolgálatot szeretne végezni, éspedig elsısorban azoknak, akik a varázslás bőnei által az ördög hatalmába jutottak és nem tudják, hogyan szabadulhatnának meg. Szeretne nekik segíteni, tanácsot adni, és megmutatni a szabadulás útját. Aztán azoknak is szeretne szolgálni, akik az ördög hatalmában vannak, és nem tudják ezt. Szeretné ıket felvilágosítani. Megmutatni nekik azt, hogy milyen veszedelmes és milyen súlyos következményekkel jár a kártyavetéssel, jóslással, ráolvasással, spiritizmussal, hipnózissal és magnetizmussal való foglalkozás, hogy bennük is feléledjen a sötétség hatalmából való szabadulás vágya. Harmadszor pedig azoknak szeretne szolgálni, akik arra vannak hivatva, hogy Isten Igéjét hirdessék és lelkigondozást végezzenek. Túl kevés szó esik a varázslásnak oly nagyon elterjedt bőneirıl. Pedig ez az oka annak, hogy olyan sokan nem tudnak hithez és békességhez jutni. 33. Jézus itt vagyok, küldj el engem! Kínai misszionáriusnı életrajza. 34. W. Bühne: Létre kárhoztatva Ideológusok és vallásos guruk üres ígéreteiben csalódva, becsapottan tesznek fiatal emberek bizonyságot arról, hogyan találtak életüket megváltoztató választ kérdéseikre. 35. Heinz Böhm: Aki bőnösnek találtatik a földön "Aki szeret, annak szenvednie kell!" - ezt a fájdalmas tapasztalatot szerezte Roland Seeger már gyermekkorában. Ezért következetesen gyakorolja az érzéketlenséget más emberekkel szemben: Nem akar sem szeretni, sem szeretetet kapni. Ezt elıbb-utóbb meg kell tudnia barátnıjének is. Amikor felfedezi, milyen rettenetes hidegség rejtızik az elegáns külsı mögött, borzadva szakítja meg a kapcsolatukat. Azonban egyikıjük sem sejti, milyen messze ható következményei lesznek ennek a szakításnak. Roland még 17 évesen Nitzsche szellemi tanítványa lett, és ez élete teljes kudarcához vezetett. Az élet értelmét és célját kutató kérdéseket nem lehet kikerülni, azok választ követelnek! 36. Richard Bennett lásd fent: 22, A hit tápláléka (második kiadás) 37. William MacDonald: Amit a Biblia tanít Önálló bibliatanulmányozás 12 leckében 38. Elisabeth E. : A dicsıség kapuján át Misszió a vad auka indiánok között 1956-ban. Az öt fiatal célja baráti kapcsolat kiépítése volt egy olyan néppel, akik addig a külvilág minden közeledésére támadással feleltek. A misszionáriusok találékonyságukat a modern technika vívmányaival ötvözték, és az a vágy élt szívükben, hogy elvigyék az evangéliumot ennek a Krisztus nélkül élı népnek.

6 39. Elisabeth E.: Biztos fény a messzeségben A könyv Isten vezetésérıl szól, az írónı megfigyeléseinek falhasználásával 40. Elisabeth E.: A Mindenható árnyékában Elisabeth Elliot ebben a könyvben férje, Jim naplóinak felhasználásával mutatja be, mi késztet egy fiatalt - aki elıtt ott áll az egész élet - élete teljes odaszánására Istennek, vállalva a kockázatot, hogy az Úr bármikor hazahívhatja. A rövidre szabott élet beszédesen bizonyítja Jim Elliot naplóbejegyzését: Nem bolond az, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. (215 old.) 41. Sweeting: Hogyan tovább? A keresztyén élet elsı lépései. E kézikönyv megbízható útmutatást ad a Szentírás alapján a hívı élet alapvetı kérdéseiben.

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel -

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel - ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA - John Maisel - ELİSZÓ Ezt az elıadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

Mit jelent prófétának lenni?

Mit jelent prófétának lenni? Mit jelent prófétának lenni? Forrás: www.truthortradition.com Írta: Jim Feeney (Ez az írás egy kivonat a Prófécia: A prófétikus kijelentés megértése és alkalmazása címő könyvünkbıl) A prófétikus kijelentés

Részletesebben

Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?

Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! (1Thesz 5:21-22) V olt egy nagyon kedves barátom.

Részletesebben

ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET

ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET Debreceni Református Hittudományi Egyetem ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET Szempontok a református gyülekezeti éneklés istentiszteleti szerepének és lelkigondozói lehetıségeinek újragondolásához DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

2015. április, május, június

2015. április, május, június Írta: John M. Fowler 2015. április, május, június Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright John M. Fowler, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház

Részletesebben

A II. Vatikáni Zsinat idıszerősége 50 évvel megnyitása után

A II. Vatikáni Zsinat idıszerősége 50 évvel megnyitása után 1 Nemeshegyi Péter S.J. A II. Vatikáni Zsinat idıszerősége 50 évvel megnyitása után XII. Piusz pápa hosszú uralkodása után 1958. október 28-án a katolikus egyház bíborosai megválasztották a 77 éves velencei

Részletesebben

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 2 Tartalomjegyzék I. A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 1. Filozófusok: Platón, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Aquinói Szt. Tamás... 4 2. Kereszténység és keresztyénség (katolikusok

Részletesebben

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA Ribár János ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA ÉLŐ VÍZ füzetek 7. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Budapest, 2013

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka RUDOLF EBERTSHÄUSER A) A KARIZMATIKUS NYELVEKEN SZÓLÁS, KÖVETŐI SZEMLÉLETE SZERINT A nyelveken szólás vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és

Részletesebben

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké Aliansz imahét 2007. január 7-14. Magyar Evangéliumi Aliansz Cím: 1091 Budapest Kálvin tér 7. Tel/fax: +36-1-217 3775 E-mail: aliansz@enternet.hu, www.aliansz.hu

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

A katolikus egyház kapcsolata az evolúcióval a hitehagyásra jellemző kompromisszum Cserháti Mátyás

A katolikus egyház kapcsolata az evolúcióval a hitehagyásra jellemző kompromisszum Cserháti Mátyás A katolikus egyház kapcsolata az evolúcióval a hitehagyásra jellemző kompromisszum Cserháti Mátyás Bevezetés Ha egy átlagos katolikus embertől megkérdezed, mit gondolnak a teremtés kontra evolúció vitáról,

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben?

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben? ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben? Jézus Neve tanítássorozatból a 3. tanítást fogjátok ma hallani! Máté 1:21, 23 Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Õ szabadítja

Részletesebben

KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA. Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával. dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI KIADÓ

KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA. Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával. dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI KIADÓ DON BATTEN (SZERK.) KEN HAM JONATHAN SARFATI CARL WIELAND KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ A TEREMTÉS LOGIKÁJA Prof. Werner Gitt elõ- és utószavával dr. Jeszenszky Ferenc okleveles fizikus ajánlásával EVANGÉLIUMI

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

John Nelson Darby és a titkos elragadtatás

John Nelson Darby és a titkos elragadtatás John Nelson Darby és a titkos elragadtatás Manfred Schäller nyug. Bibliaiskolai Tanár, Burgstädt Történelmi áttekintés és biblikus kételyek a diszpenzacionalista elő-elragadtatás tanához 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1.

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1. ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 4. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) Gyülekezetek 1. Jelenések 1:10-15 Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,

Részletesebben

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák

Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák Pais István Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák SZERZİI KIADÁS BUDAPEST 1992 ISBN 963 400 614 0 Pais István, 1992 A szerzı-kiadó levélcíme: Dr. Pais István egyetemi docens 1181 Budapest. Mátyás

Részletesebben

A gyülekezetépítés új módszere az alfa kurzus?

A gyülekezetépítés új módszere az alfa kurzus? 1 A gyülekezetépítés új módszere az alfa kurzus? A Biblia mindennek megvizsgálására szólít fel! (1Thessz5,21) Azt, hogy mi a jó a Biblia alapján tudjuk megállapítani. Ezért vizsgálódásunk mércéje csak

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN Doktori

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

AZ IMA HORDEREJE Bor Ferenc Ságvár, 2013. 02. 24.

AZ IMA HORDEREJE Bor Ferenc Ságvár, 2013. 02. 24. AZ IMA HORDEREJE Bor Ferenc Ságvár, 2013. 02. 24. Hálát adunk, hogy a gyızedelmes oldalon állhatunk és a hatalom királyi székén ülhetünk! Köszönjük, Úr Jézus a kereszten bevégzett munkát, és hálát adunk

Részletesebben

A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés

A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés A helyi média integráló szerepe a vallás területén Bevezetés A média a XX. század óta életünk elválaszthatatlan része. Különösen igaz ez az elektronikus médiára, aminek tudatformáló hatása egyre jelentısebb.

Részletesebben