Gondolatok a nagypénteki ünneplésünk elé. azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok a nagypénteki ünneplésünk elé. azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése"

Átírás

1 Gondolatok a nagypénteki ünneplésünk elé. azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. (Zsidó levél 2,9-10) Keresztyén Testvéreink!A Bibliát olvasók és általában a nagypéntekkel foglalkozók úgy tudják, hogy Jézus kereszthalálának eseményei úgy kezdődtek el,hogy a papi tanács tagjai elhatározták az ő halálát. Valójában a nagypéntek eseményeinek kezdete a Szentírás első lapjain van megírva,az ember bűnbeesésénél és az Isten válaszánál. Amikor az első emberpár, a mi ősszüleink az igazság helyett a bűnt, a hit helyett a hitetlenséget választották, akkor kezdődött el a nagypéntek. Amikor a kegyelmes Isten nem pusztította el az embert, hanem helyette üdvígéretet mondott:nos akkor vette kezdetét a nagypéntek. A Mindenható irgalma jelölte ki a teremtést követő időkben Szent Fia útját, aminek a csúcspontja a golgotai kereszt lett, ahogyan alapigénk is vallja: Mert az volt méltó Istenhez, hogy őt, üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé! Isten Fiának ebben az embervilágban csak a szenvedés jutott, ahogyan az Apostoli Hitvallás vallja meg Krisztus Urunk élettörténetének összegzéseként: Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt Nem tudom, feltűnt-e már nekünk, amikor elmondjuk, hogy született Szűz Máriától azután rögtön az jön: szenvedett Poncius Pilátus alatt. Majd így folytatódik: megfeszítették, meghalt és eltemették. Ami az Ő emberré léte és kereszthalála között volt, azt egyetlen szóval lehet jellemezni: szenvedett. Az Apostoli Hitvallás Jézus harminchárom esztendős földi szolgálatát ebbe az egyetlen szóba tömöríti: szenvedett. A mostani nagypénteken, figyeljünk arra először, hogy miért kellett a kereszthalálig tartóan szenvednie az Úr Jézus Krisztusnak, másodszor pedig értsük meg, hogy milyen következményeinek legyenek a mi életünkben annak, Urunk szenvedett és nagypénteken meghalt?miért kellett ennek a tökéletes, szeretetteljes, kedves Krisztusnak, Isten Szent Fiának ennyit szenvednie? A választ az Ige adja meg: Ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált! Az történt nagypénteken, hogy Isten Fia miattunk, helyettünk és érettünk teljesítette be szenvedése útját. Milyen furcsán, idegenül hangzik: mindezt Isten kegyelme munkálta. Hát mi volt abban olyan kegyelem, hogy az Úr Jézus Krisztus kereszthalált szenvedett? kérdezheti a balga, hitetlen. Mi tudjuk: a kegyelem itt rólunk szól. Krisztusunknak azért jutott a kegyetlenség, hogy minekünk kegyelemben legyen részünk. Ez egy nagyon mély és alázatra indító kijelentés. Valaki azért szenvedett elképzelhetetlen fájdalmak és gyötrődések között, hogy nekünk ne kelljen. Aki a kereszt előtt hálával tud térdre borulni, az érti a nagypéntek titkát, és annak az embernek van üdvössége. A másodikként feltett kérdésünk ez volt: mi a következménye az életünkre nézve a Krisztus kereszthalálának? Nagypénteken a templom kárpitja felülről kettéhasadt. A kárpit volt, ami a szentek szentjét elzárta,de szabad lett az út. Szabad az út a Mindenhatóhoz. Szabad itt Magyarországon, Karcagon, szabad reggel és délben és este. Szabad, mert megbékélt velünk az Isten. Nem mondja azt: el a színem elől! Nagypénteken megnyíltak a sírok. Kiderült, hogy a kereszt diadaljel. Diadalívet építettek a császárok. Isten keresztet, hogy azt hirdesse: legyőzte a halált. A feltámadás lesz a második jele annak, hogy vereséget szenvedett a halál.fontos következménye legyen életünkben Jézus halálának. Mi magunk is a megbocsátásban kell, hogy járjunk, hiszen nekünk is annyi bűn bocsáttatott meg. Áldott Nagypénteket és Húsvétot kíván:konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztor. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre (1 Péter 1,3 )

2 Gondolatok Húsvétra készülve. Ha megkérdeznénk a ma emberét, hogy mi is a húsvét lényege, a válaszok alapján zavarba ejtően vegyes kép alakulna ki. Kérdezzük csak meg az utca emberét miért ünnepeljük a húsvétot minden évben máskor, de mindig március 22. és április 25. között! Vajon ki tudná rá a választ? (Pedig igen egyszerű a felelet: az ünnep napja a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő első vasárnap. Biztos bukás a televíziós vetélkedőkben.) Avagy, érdeklődjük már meg, hogy melyek a húsvét jelképei? Felelet: nyuszi, tojás, sonka, bárány, csoki stb. Vagy kérdezzük meg nyugodtan a köznapi embert, hogy milyen eredetű az ünnep? Repdesnek a válaszok: keresztény, germán, római, valláshoz nem köthető pogány, avagy ősmagyar. Úgy tűnik valóban nagy a baj a húsvét körül. Ennek a bizonytalanságnak az okai között egyfelől az elemi bibliaismeret hiányát, a hagyományaink elértéktelenedését, valamint a határtalan szinkretizmust, a vallások és elképzelések látványos keveredését nevezhetnénk meg. Kezdjük az ünnep nevével, hisz egy ünnep lényegének a megértéséhez elsőként is segíthet az elnevezés. Lássuk be, a húsvét szavunk nem sokat segít. Az rögtön világos számunkra, hogy ezt az ünnepet így, ebben a formában, csakis egy magyar ember tudja elnevezni. Mit üzen a név? Újra magamhoz vehetem a húst. Sokszor halljuk választási időszakban a következő vádat Ady és József Attila után szabadon: A magyar a hasával gondolkodik. Bár berzenkedik bennünk a lélek a summás ítélet miatt, de a húsvét szó hallatán az idézett kijelentésnek halovány igazságát el kell fogadnunk. Az elnevezés kialakításában nagy segítség lehetett, hogy a negyven napos nagyböjt azzal kezdődött, hogy húshagyókedden (latinul: carne vale- azaz karnevál) látványosan búcsút intettek az emberek a jóféle húsos ételeknek. A negyven napon át tartó szomorúság után pedig - melynek egyik kiváltó oka éppen az ételmegvonás volt - újra eljöhetett a sonkák, sültek ideje. A régi szokás emléke a húsvéti sonka ünnepélyes felszelésében és tálalásában él tovább. Ne gondoljuk azt, hogy az elnevezés gondjával egyedül vagyunk a világban. A német nyelvben az ünnep neve Ostern, angolul Easter. Mint látjuk a német-osztrák testvéreinknek, de az angoloknak, az amerikaiaknak, ausztráloknak sem könnyű a dolguk. Itt már a vallási keveredés talaján állunk. Vajon honnan is jöhetett az ünnep neve? Azt azonnal látjuk, hogy a két nyelvben az elnevezés közös tőről fakadhat. Valószínű, hogy a kelet, a kikelet, azaz az Ost ill. east szó módosulása a két ünnepnév. Más magyarázat szerint a német mitológiában szereplő Ostra termékenység istennő nevének a két nyelvben végbement módosulását érhetjük itt tetten. A lényeg az, hogy a tavasz, a természet új életre kelésének öröme köszön vissza az ünnep elnevezésében. A keresztény hitre tért germánok, kelták, angolszászok gondolkodásukban egyszerűen a régi név alatt ünnepelték az újat. Ennek a gondolatvilágnak a továbbélését látjuk a tojás festése, a locsolkodás, a tojást tojó nyuszi szimbólumaiban és szimbolikus cselekedeteiben. A tojást tojó nyúl szimbóluma egyenesen érthetetlen, genetikailag nonszensz az Ostra istennő mítoszának ismerete nélkül. A termékenység istennőjét tavaszi virágokkal, indákkal körülvéve, tojással kezében, lábánál nyulakkal, feje felett repkedő madarakkal ábrázolják. Fejét tavaszi virágokból font koszorú ékesíti. Az istennő és a kezében lévő tojás a természet megújulását, a tavaszi ébredést szimbolizálja.ostrának a legenda szerint volt egy különleges madara, amely színes tojásokat tojt. Egy napon az istennő a madarat a gyerekek szórakoztatására nyúllá változtatta, azóta tojnak a nyulak színes tojásokat. Eddig a színes történet. Mi azonban folytassuk tovább az ünnep elnevezését kutató körutunkat. A franciák, spanyolok, olaszok ünnepünket a zsidó ünnepre, a peszah-pászkha-páskára utaló szóval nevezték el. Lássuk be, ez sem segít a derék galloknak,hispánoknak, itáliaiaknak megérteni, mi is a húsvét lényege. Talán meglepő lehet, de az orosz nyelv őrizte meg legkövetkezetesebben az ősi jelentést. A hét egyik napjának elnevezésében minden orosz tudhatja, hogy mi is történt húsvétkor. Ez a szó, a voszkreszenyie, azaz a vasárnap szavuk. A szó ugyanis és nem emlékszem, hogy az orosz órákon tanáraim ezt nagy lelkesedéssel kifejtették volna azt jelenti, hogy feltámadás.

3 Végül elérkeztünk a húsvét ünnepének szívéhez, lényegéhez, a feltámadáshoz, azaz a halál feletti diadalhoz. Húsvét egy konkrét történelmi eseményről szól: Jézus Krisztus feltámadásáról. A Szentírás tanúsága szerint és ezt még Jézus ellenségei sem tagadhatták Jeruzsálemben, Pontius Pilátus helytartó regnálásának 7. évében, a páska előtti napon, pénteken kivégezték a Názáretből való Jézust. A kivégzést követő harmadik napon tehát vasárnap- a sziklasírt, amelybe Jézus testét helyezték, annak ellenére üresen találták a Jézust követő asszonyok és az apostolok, hogy sokmázsás kő zárta és testőrség felügyelte. Sőt, ugyanezen a vasárnapon, de az elkövetkező negyven napon keresztül személyesen is találkoztak és beszélgettek az életre kelt Jézussal. Mindez azt hirdette a számukra, hogy van a halálnál is hatalmasabb erő. Jézus Krisztus feltámadása már önmagában is ünnepelni való esemény lenne, maga a csoda, de ennek a csodálatos eseménynek a következményei teszik igazán örömteljessé az ünnepet. Jézus Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak, a halál utáni életünknek a prototípusa. Pál apostol az ún. Feltámadás Himnuszban megénekli Krisztus feltámadását, majd hozzá teszi: éppen így lesz velünk is. ( 1 Korinthus 15) A Húsvét lényege az,hogy az életet reményteljessé teszi. Herkules oszlopaira, az Atlanti óceán előtt az volt írva, hogy non plus ultra, azaz nincs tovább. Jézus Krisztus feltámadása előtt az emberi lét végét a halál jelentette, ahonnan nincs tovább. Jézus feltámadása azt üzeni: plus ultra, azaz van tovább. Lesz tovább. Vár még ránk valami és vár ránk Valaki a földi életút után. Koncz Tibor lelkész. Megjött már a húsvét, Elhozta az Isten. Lett kikelet újra, Ezt hirdeti minden. Hírnök lettem én is, Azért jöttem ide, Ahol látom, van még A lelkeknek hite. Napsugár elűzi Felőlünk a telet, Megolvad a jég is Vetéseink felett. Húsvéti köszöntő vers Eső jön a földre Isten jóvoltából, Ringó kalásztenger Lesz majd a búzából. Rád is gondoltam, Gyönyörű virágszál, Megöntözlek téged, Hogy el ne hervadjál. Ezentúl is áldjon A jó Isten téged, Találd meg a földön Tudjátok-e mi a húsvét? Feltámadás napja! Boldog ma a keresztények Apraja és nagyja. Tudjátok-e mi a húsvét? Vigasztaló ünnep! Vége lesz, ha hinni fogunk Átoknak és bűnnek. Tudjátok-e mi a húsvét? Gyönyörű szép álom! Váltson meg a Jézus Krisztus Szívemből kívánom! Minden szerencsédet Szentesi Lajos főgondnok urat kérdeztük az esztendőre tervezett munkálatokról: Örvendjetek!: Főgondnok úr! Milyen munkálatokat tervez a Presbitérium erre az esztendőre? Szentesi Lajos: A múlt évben elindítottuk a padfűtés kiépítési munkálatait. Idén szeretnénk Adventre üzemkész állapotba hozni. Az Egyházközség megvásárolta a Kálvin utca 5. szám alatti iskolaépületet, így a nyárra is meg van a feladat. Ide az általános iskolából szeretnénk osztályokat áttenni. Pályázunk a gimnázium nyílászáróinak a cseréjére. A temetőkben útfelújítási ill. -építési munkálatokat tervezünk. Természetesen mindig akadnak rendkívüli helyzetek, feladatok, így azokra is készülnünk kell. Ö.:Főgondok úr az Egyházmegye és az Országos Presbiteri Szövetség vezetőségében is benne van. A ben megrendezett, és nagy sikert aratott nemzetközi konferencia után terveznek-e Karcagon ilyen alkalmat szervezni? Szentesi Lajos: Igen. Erre az évre is sikerült egy jelentős konferenciát Karcagra hozni. A Nagykunság presbitériumainak a küldötteit várjuk az év folyamán. Ez közel 250 főt jelent. Ö.:Köszönjük a válaszokat. Isten gazdag áldását kérjük Főgondnok úr és a Presbitérium szolgálatára.

4 HÍREK INTÉZMÉNYEINK HÁZATÁJÁRÓL A Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium az elmúlt hetekben tartotta felvételiztető beszélgetéseket. 150 diák jelölte meg intézményünket a felvételi lapokon. Több mint 130 diákkal beszélgettünk szüleik jelenlétében, és segítettünk a középiskolai feladatok megértésében. Nagy reménnyel várjuk a beiratkozást. Imádkozzunk a leendő kilencedikesekért. Imádkozzunk az érettségi és a felvételi vizsgákra készülő diákjainkért is. Beszámoló a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium csoportjának zilahi útjáról Magyar! Életen át ne bánkódj! Magyar! Higgy és bízz, ez az országod, tarts ki, amíg élsz! énekli a fiatalok körében manapság oly népszerű Punnany Massif zenekar. A magyarság él. Határon innen, és határon túl.ezt biztosan állítjuk, hiszen március én a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 22 tanulója és 3 tanára Erdélybe utazott, hogy zilahi testvéreinkkel együtt ünnepelhesse meg az március idusán történt eseményeket. Az út során megismerkedhettünk Erdély számos csodás nevezetességével. Nem sokkal a határ átlépése után Nagyváradon álltunk meg, ahol végigmehettünk a Kanonok soron és beléphettünk a Szent László székesegyházba, amelynek hatalmas és díszes beltere mindegyikünket ámulatba ejtett. Sajnos, a tervezett városnézést elmosta az eső, de abban nem akadályozhatott meg bennünket, hogy megtekintsük a Királyhágó csodálatra méltó látványát. Később még megálltunk Csucsán, a Boncza kastélynál. Itt láthattuk többek között Ady Endre esküvői fotóját, egyik kéziratát és érettségi bizonyítványát. Ezt követően továbbutaztunk Bárffyhunyadra, az ottani református templomba, melynek gyönyörű kazettás mennyezetén nem találhattunk két egyforma képet. Kora délután érkeztünk meg Zilahra. Vendéglátóink, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium tanulói a rövid iskolai fogadás után szálláshelyeinkre kísértek minket. Az este hátralévő része a szállást nyújtó családokkal való megismerkedéssel telt. Nem mindenki volt helyben elszállásolva. Aranyos pici faluk légkörét is átélhettük. Tradicionális ételeket kóstolhattunk meg. És élveztük a vendégszeretetet. Mint rájöttünk, az emberek sokkal önellátóbbak, mint nálunk. Vendéglátóink mindent megtettek annak érdekében, hogy semmiben se szenvedjünk hiányt, és ezt mindegyikünk egy apró ajándékkal köszönte meg. Másnap "iskolába mentünk", ahol először áhítaton vettünk részt, ezt követően előadtuk kis ünnepi műsorunkat, majd belecsöppentünk a tanórák sűrűjébe, s így lehetőségünk volt betekintést nyerni az ottani iskola világába. Ebéd után kipihentük magunkat és elbúcsúztunk ideiglenes családunktól. Délután rész vettünk az ünnepi istentiszteleten a református templomban, majd a zord, hideg téli idő ellenére a

5 koszorúzáson is a templom kertjében. Iskolánk a Művelődési Házban köszöntötte a zilahiakat, és irodalmi műsorral fejezte ki háláját az ott megélt csodálatos érzésért, hogy megtapasztalhattuk a magyarság összetartó erejét.a kora esti órákban indultunk haza. Utunk kissé kalandosan ért véget, mivel az időközben kialakult hazai hóhelyzet kerülőútra kényszerített minket, és az eredeti tervekkel ellentétben nem Ártándnál, hanem Csengernél léptük át a magyar határt.a természet szeszélyes megnyilvánulásaitól sem rettenő kis csapatunk jó hangulatban, kedves emlékeket őrizve, barátságokat szerezve tért haza, abban a reményben, hogy jövőre is ellátogathat, és együtt ünnepelhet honfitársainkkal. Összegzésként: szerintünk felejthetetlen volt ez a két nap, amit itt töltöttünk. Mindenki megannyi új élményekkel gazdagodott. Rimaszombati Fruzsina 11. B, Mészáros Anna 10. C, Molnár Bibiána 10. C, Lippai Anna 9. C A Nagykun Református Általános Iskola 1996-óta szolgálja Egyházunk és Városunk oktatásának az ügyét. Isten iránti hálával tekintünk vissza a 17 évnyi útra. Imádkozunk az Intézmény szolgálatáért. A református általános iskola beiskolázási mutatói Református általános iskolánkban 15. alkalommal szerveztük meg a már hagyománnyá vált Iskolaelőkészítő foglalkozásokat, nagycsoportos óvodások részére október közepén a foglalkozások megkezdése előtt tájékoztatóra hívtuk a szülőket. A részletes, mindenre kiterjedő ismertető után bemutattuk iskolánk épületeit. A szülők megismerték továbbá a személyi és tárgyi feltételeket, a Pedagógiai programot, Képzési kínálatunkat, Házirendünket, valamint iskolánk Missziói programját.az előkészítő foglalkozásokra 84 óvodás gyermeket írtak fel a szülők. A különböző óvodákból érkező gyerekek hamar összeismerkedtek, barátokra találtak. A foglalkozásokat a leendő első osztályos tanító nénik tartották. Február végéig 10 foglalkozáson vettek részt leendő elsőseink. A 2013/2014-es tanévre 73 szülő adta be a jelentkezési lapot. A nagy érdeklődésnek köszönhetően 3 első osztályt indítunk a következő iskolai évben.az előkészítő végén Gólya-programmal várjuk a gyerekeket, óvónőket és a kedves szülőket.nagy örömünkre szolgál, hogy az iskolánkba jelentkező óvodások több mint 80%-a meg van keresztelve református szertartás szerint, illetve több gyermeknél a keresztelés folyamatban van.a jelentkező gyerekek minden esetben részt vettek a város óvodáiban megtartásra került óvodai református hitoktatáson. Földváriné Simon Ilona igazgató asszony Református hit és erkölcstan oktatása a város óvodáiban Amikor egyáltalán szóba kerül az óvodások hitoktatásának lehetősége sokan megkérdezik, nem korai-e? Hitünk és meggyőződésünk: sosem korai megtanítani egy imádságot, egy éneket, a gyermeket kézen fogva elvinni a templomba, akár a nagy ünnepek alkalmával azoknak a családoknak, szülőknek, akiknek ez fontos, vagy szeretnék gyermeküket keresztyén szellemben nevelni.a református hit- és erkölcstan foglalkozás időkerete: heti egy alkalom, harminc perc. A helyszín az adott óvoda foglalkozási terme.mit csinálunk a foglalkozások alatt? Énekeket tanulunk, énekelünk - hangszerekkel is. Az énekeket egy-egy ünnepi alkalommal el is énekeljük.rövid imádságokat tanulunk, minden alkalommal elhangzik egy-egy bibliai történet. Beszélünk ünnepeinkről: karácsony, húsvét, pünkösd alkalmával az adott ünneppel foglalkozunk. A foglalkozások tartalma a református óvodai nevelési tematikáját követi. Szinte minden alkalommal a bibliai történethez kapcsolódóan színezünk, a hittan végén memória - játékot szoktunk játszani.használunk bábokat, képes bibliát, különböző szemléltető eszközöket ismétlések, összefoglalások alkalmával.ebben a tanévben 8 óvodában, 16 csoportban 96 középsős, illetve nagycsoportos óvodás vett részt a foglalkozásokon. A gyermekek szívesen jönnek a foglalkozásokra, a szülők részéről a tanév során folyamatos volt az érdeklődés. Köszönjük a lehetőséget és az eddigi segítséget és nyitottságot a Karcagi Református Egyházközség vezetőségének, presbitereknek, az érdeklődő szülőknek. A továbbiakban is számítunk mindannyiuk jó szándékú támogatására abban a munkában, amit gyermekeink nevelése, növelése érdekében hisszük - közösen végezhetünk. Földvári Márta

6 A keresztyénség nem csak földi tényező, nem csak lelki balzsam, idelenn ható erő, nem csak kultúra, nem csak humanizmus, nem csak történelem: a keresztyénség az örökélet iskolája. Ravasz László Hiszed-e? Feltámadott! De hiszed-e? Vagy kétségekkel vagy tele? Átjárta-e a szívedet a feltámadás öröme? Tudod-e, hogy JÉZUS veled minden napon, s hogy ez elég? Hordozza-e az életed a feltámadás erejét? Füle Lajos Vendégeink voltak Január 27-február 2. között rendeztük meg az Egyetemes Imahét alkalmait. Nagy érdeklődés mellett és Istenünk gazdag áldásait átérezve töltöttünk el egy hetet Római Katolikus és Baptista testvéreinkkel. Mi reformátusok szeretettel fogadtuk a felekezetek képviselőit és magunk is örömmel fogadtuk el szíves meghívásukat. A gyülekezetek tagjai mellett találkozhattunk Gulyás Zsolt római katolikus, Pesti Csaba és Beke László (Törökszentmiklós) baptista, valamint Szilágyi Gábor (Kisújszállás) református lelkészekkel is. Március 1-én tartotta Nőszövetségünk a Nők Világimanapjához kapcsolódó rendezvényét. Asszonytestvéreink lelkesen vettek részt a több órás alkalmon, ahol Péntek Ágnes öcsödi református lelkész szolgált. Március 10-én, a nagytemplomi istentiszteleten ketten képviselték a bibliakiadással és terjesztéssel foglalkozó missziós társaságot, a Magyar Gedeon társaságot. Berkes József monor-nagytemplomi és Dr. Szabó Károly szolnoki presbiterek jelenlétükkel és beszámolójukkal hívták fel a figyelmet erre a nagyszerű szolgálati lehetőségre. Terveik között egy karcagi központ létrehozása is szerepel. Isten áldását kérjük szolgálatukra. Március 15-én, a Nemzet ünnepén Nagytemplomunkban láttuk vendégül a Város ünneplő közösségét, közöttük Varga Mihály miniszter urat és Dobos Lászlót, városunk polgármesterét. Vendégeink lesznek Március 21-én Dr. Csoma Judit berekfürdői református lelkész tart előadást a lelkigondozói szolgálatról Nőszövetségünk tagsága előtt. Április 14-én a Pesterzsébet Központi Református Gyülekezet látogat el hozzánk. Kitűnő kórusuk szolgálata mellett, Takaró Tamás esperes szolgálatát is meghallgathatják a nagytemplomi istentiszteletre érkezők. Csoportos keresztelés Kedves Testvérek! Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség. A csoportos keresztelések időpontja 2013.április 28. és május 5. vasárnap d.e. 10 óra. Helye a Karcagi Református Nagytemplom. A kereszteléshez a jelentkezési adatlap kitöltése szükséges, amit a Református Lelkipásztori Hivatalban /Kálvin u. 3./ lehet megtenni. Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a / as telefonszámon lehet.

7 OLDAL A sziget Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott. A Gazdagság egy luxushajón úszott el a szeretet mellett. A szeretet megszólította: - Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? - Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely számodra! Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett: - Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni? - Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! - Válaszolt a Büszkeség, - itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak! Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el: - Bánat, kérlek, vigyél el magaddal! - Ó, Szeretet!- mondta a Bánat- Én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon! A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta szeretet kérését. Hirtelen megszólalt egy hang: - Gyere Szeretet, én elviszlek téged! Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást: - Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem? - Az Idő volt- mondta a Tudás. - Az Idő?- kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az Idő? A Tudás válaszolt: - Mert csak az Idő érti meg, hogy milyen fontos az életben Szeretet!Mert csak az Idő ad elég teret a szeretetnek, hogy rügyből bimbóvá, majd virággá fejlődjön. Sokan kérdezik, hogy Isten miért nem oldja meg rögtön a világ gondjait, vagy a mi saját problémáinkat. Miért vár az Úr? Miért nem küldte el hamarabb Jézust? A válasz abból a történetből is megérthető, amit a másik oldalon olvashattok: mert Isten szeret bennünket. A szeretethez idő kell. Gondoljátok csak el, hogy hányszor bocsátottak meg nektek is szüleitek, barátaitok. Időt adtak nektek, hogy javíthassatok. Ez a szeretet. Isten is még vár arra, hogy mindenki meghallja a hívását, hogy mindenki igent mondhasson Rá. Vajon örülnél-e, ha jó barátaid, akik még nem hisznek Őbenne, nem kapnának több esélyt Istentől? Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.( 2Péter 3,9) Kedves Gyerekek! A rejtvény megfejtéséhez a Máté 13, példázatát olvassátok el. 1.Kenyéralapanyag. 2. -mag. 3. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot a szántóföldjébe. 4.Ebbe gyűjtik a jó halakat. 5.Jézus segítői. 6.Élesztõ, más szóval. 7.Halfogó eszköz. 8.A példázatban a világvége, más szóval. 9.Így nevezte magát Jézus. 10.Az elrejtett kincs helye. 11.Ezt talál a példázatbeli kereskedő. 12.Madarak otthona. Amennyiben megfejtitek arra a kérdésre kaptok választ, hogy milyen jó dolog történik a Mennyek Országában.

8 Ünnnepi alkalmaink! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen." (Jelenések 7,12. ) Március 24. (vasárnap) de.9-10.: Virágvasárnap. Istentiszteletek a Kiskulcsoson és a Nagytemplomban. Ünnepi műsor a Nagytemplomban. Március ( szerda-péntek ) du. 4 óra : Bűnbánati istentiszteletek a Varró utca 4.sz. alatt. Március 29. ( péntek ) de. 10 óra : Nagypénteki istentisztelet a Nagytemplomban. Március 30. ( szombat ) du. 4 óra : Nagyszombati istentisztelet a Varró utca 4.szám alatti Gyülekezeti házban. Március 31. ( vasárnap ) de óra : Húsvét elsőnapi istentisztelet, és úrvacsorai közösség a Kiskulcsosi templomban és a Nagytemplomban. Március 31. ( vasárnap ) du. 4 óra : Húsvét első napján délutáni istentisztelet a Varró utca 4. alatti Gyülekezeti házban. Április 1. ( hétfő ) de. 9 óra : Húsvét másodnapi istentisztelet a Kiskulcsosi templomban. Április 1. ( hétfő ) de. 10 óra : Húsvét másodnapi istentisztelet, és úrvacsorai közösség a Nagytemplomban. Április 1. ( hétfő ) du. 4 óra : Húsvét másodnapi ünnepzáró istentisztelet a Varró 4. alatti Gyülekezeti házban. Örvendjetek! A Karcagi Református Egyházközség időszakos lapja. Felelős kiadó: Koncz Tibor.

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben